Rotator zdjęć

Główna treść strony 2023

Aktywator Inicjatyw Senioralnych

Stowarzyszenie Dobra Fala zaprasza seniorów z powiatu legionowskiego do udziału w specjalnej edycji Aktywatora Inicjatyw (tym razem) Senioralnych.

Konkurs skierowany jest do osób powyżej 60 roku życia, a na celu ma realizację inicjatyw, które zaktywizują uczestników do spędzania czasu wspólnie i w sposób aktywny, a także pokazać region Jeziora Zegrzyńskiego i powiatu legionowskiego, jako obszar przyjazny seniorom.

W konkursie można uzyskać dofinansowanie w kwocie 500 zł (jeśli w inicjatywie weźmie udział minimum 5 osób) lub 1000 zł (jeśli inicjatywa obejmie minimum 10 osób). Działanie mogą mieć charakter wielopokoleniowy, ale co najmniej połowa uczestników musi mieć ukończony 60 rok życia.

Planowane działania mogą mieć charakter wydarzeń:

 • kulturalnych (np. wyjście do kina, galerii itp.),
 • towarzyskich (np. spotkanie przy kawie, impreza senioralna itp.),
 • rozrywkowych (np. wspólne wyjście na kręgle, spotkanie towarzyskie itp.),
 • krajoznawczych (np. wycieczka krajoznawcza, spacer historyczny itp.),
 • społecznych (np. organizacja zbiórki itp.),
 • obywatelskich (np. organizacja debat, dyskusji itp.).

Wnioski (formularz dostępny poniżej) można składać od 24 października. Zakończenie przyjmowania wniosków nastąpi w momencie wyczerpania środków.

 • Aktywator Inicjatyw Senioralnych

Zgłoś Wolontariusza w XIII edycji Konkursu "Mazowieckie Barwy Wolontariatu"

Województwo Mazowieckie już po raz trzynasty ogłasza konkurs „Mazowieckie Barwy Wolontariatu”, zwany dalej „Konkursem”. Jego celem jest nagrodzenie Wolontariuszy, liderów społecznych za ich działalność na rzecz województwa mazowieckiego i jego mieszkańców, popularyzacja dokonań wolontariuszy jako dobrych praktyk, w tym realizowanych indywidualnie lub w partnerstwie z mazowieckimi organizacjami pozarządowymi oraz zachęcanie mieszkańców Mazowsza do podejmowania aktywności wolontariackiej. 

Kogo i w jakich kategoriach można zgłosić?

Laureaci Konkursu będą wybierani w następujących kategoriach:
 1. stałych:
 • wolontariat młodzieży – kogo można zgłosić? Osoby indywidualne tj. dzieci i młodzież w wieku szkolnym oraz studentów (wolontariat indywidualny) lub formalne i nieformalne grupy wolontariackie, w tym szkolne i studenckie koła wolontariatu (wolontariat grupowy), którzy podejmowali bezinteresownie różnorodne inicjatywy na rzecz dobra innych, promujące ideę wolontariatu oraz postawy otwartości oraz zaangażowania na rzecz społeczności i osób potrzebujących wsparcia, także przy wsparciu placówek edukacyjnych,
 • wolontariat dorosłych aktywnych społecznie – kogo można zgłosić? Osoby indywidualne aktywne zawodowo, poszukujące pracy, zagrożone wykluczeniem społecznym (wolontariat indywidualny) lub formalne i nieformalne grupy wolontariackie (wolontariat grupowy), wolontariuszy - lokalnych liderów działalności społecznej, którzy podejmowali bezinteresowną aktywność społeczną, angażując się w inicjatywy, budujące wspólnotę obywatelską, prowadzili działalność na rzecz innych w ramach wolontariatu pracowniczego,
 • wolontariat seniorów – kogo można zgłosić? Osoby indywidualne tj. seniorów (wolontariat indywidualny) lub formalne i nieformalne grupy seniorów (wolontariat grupowy), którzy podejmowali bezinteresowną aktywność społeczną na rzecz lokalnej społeczności, realizując inicjatywy społeczne budujące wspólnotę obywatelską, działając na rzecz potrzebujących,
 • Nagroda mieszkańców Mazowsza – Kandydat zgłoszony w kategoriach, o których mowa w pkt powyżej, zostanie wyłoniony głosami mieszkańców województwa mazowieckiego. Na stronie dialog.mazovia.pl w zakładce > „Wolontariat” > Mazowieckie Barwy Wolontariatu zostaną opublikowane wizytówki Kandydatów, z którymi będą mogli zapoznać się mieszkańcy województwa mazowieckiego i następnie zagłosować wypełniając online formularz głosowania. Szczegółowe informacje oraz termin głosowania zostanie opublikowany na stronach mazovia.pl i dialog.mazovia.pl oraz portalach społecznościowych Facebook prowadzonych przez Organizatora;
 1. specjalnej - pomoc Ukrainie - kogo można zgłosić?  Tylko organizacje pozarządowe lub podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, zwane dalej „organizacjami pozarządowymi”, które brały aktywny udział w działaniach pomocowych obywatelom Ukrainy na terenie Polski lub Ukrainy w zakresie np. pomocy humanitarnej, edukacyjnej, psychologicznej, medycznej, socjalno-bytowej.

Kto, kiedy i jak może zgłosić Kandydata?

 1. Kandydatów mogą zgłaszać od 1 do 30 września 2023 r. m.in. organizacje pozarządowe, instytucje samorządowe, podmioty, które realizują program wolontariatu pracowniczego, osoby fizyczne korzystające z pomocy wolontariuszy, wolontariusze. 
 2. Kandydat do Konkursu nie może zgłosić się samodzielnie.
 3. W Konkursie nie mogą uczestniczyć osoby, które uzyskały tytuł Laureata w poprzednich trzech edycjach Konkursu.
 4. Zgłaszający może zgłosić od 1 do 3 Kandydatów. Dla każdego Kandydata należy wypełnić osobny formularz zgłoszeniowy.
 5. Wypełniony formularz zgłoszeniowy należy przekazać w jeden z niżej wskazanych sposobów:

z dopiskiem w temacie „XIII edycja Konkursu Mazowieckie Barwy Wolontariatu” (formularz zgłoszeniowy oraz potwierdzenie działalności wolontariusza musi mieć formę skanu np. w formacie pliku .pdf i zawierać podpisy Kandydatów i osób dokonujących zgłoszenia lub reprezentujących podmiot zgłaszający lub potwierdzających działalność wolontariusza);

 • pocztą na adres (decyduje data wpływu do Urzędu): 
Biuro Dialogu i Inicjatyw Społecznych 
Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego w Warszawie
ul. Okrzei 35, 03-715 Warszawa
- z dopiskiem „Mazowieckie Barwy Wolontariatu”. 

Nagrody w Konkursie 

W XIII edycji Konkursu dla Laureatów w każdej kategorii, w tym podział na wolontariat indywidualny i wolontariat grupowy, przewidziane są nagrody finansowe w wysokości po 2 000 zł. Natomiast dla wyróżnionych we wszystkich kategoriach, bilety/vouchery -  ufundowane przez mazowieckie instytucje kultury. 
 
Więcej informacji dostępna w Regulaminie Konkursu:
Szczegółowych informacji udzielają pracownicy Biura Dialogu i Inicjatyw Społecznych, tel. 224379474.
 • KONKURS

Ministerstwo Klimatu i Środowiska (MKiŚ) organizuje konkurs Lokalne Ekopraktyki

Szanowni Państwo,

Ministerstwo Klimatu i Środowiska (MKiŚ) organizuje konkurs Lokalne Ekopraktyki, do udziału w którym serdecznie zapraszamy lokalne społeczności. Chcemy docenić najciekawsze inicjatywy ekologiczne, zrealizowane lokalnie w ciągu ostatniego roku. Mogą to być m.in. sposoby na oszczędzanie energii i zasobów (np. zbieranie deszczówki; różnorodne biologicznie ogródki; retencja wody; proekologiczne miejsce spotkań; wymiana sąsiedzka; warsztaty ekologiczne; naprawy w duchu no-waste; niemarnowanie żywności, niemarnowanie zasobów, itd.). Aby projekt mógł być zgłoszony do konkursu, w jego przygotowanie powinno zostać zaangażowanych co najmniej 5 osób.

Konkurs skierowany jest do organizacji działających w gminach wiejskich i miejsko-wiejskich. Jego uczestnikami mogą zostać np.: Koła Gospodyń Wiejskich, Ochotnicze Straże Pożarne, Gminne Ośrodki Kultury, organizacje społeczne, towarzystwa regionalne i inne organizacje pozarządowe działające na obszarach wiejskich i miejsko-wiejskich, posiadające wpis w odpowiednim dla wykonywanej działalności rejestrze, prowadzące działalność na minimum rok przed dniem ogłoszenia konkursu.

Najciekawsze inicjatywy ekologiczne zostaną nagrodzone oraz zaprezentowane w publikacji MKiŚ. Więcej szczegółów oraz regulamin konkursu dostępne są na stronie internetowej ministerstwa, pod adresem: https://www.gov.pl/web/edukacja-ekologiczna/ekopraktyki.

Pokażmy, jak razem dbamy o środowisko w swoim najbliższym otoczeniu!

 • ekologia konkurs

Konkurs plastyczny "Serock w miniaturze"

Zapraszamy uczniów szkoł podstawowych, młodzież do 18 r.ż. i rodziny z terenu gminy Serock do wzięcia udziału w konkursie plastycznym "Serock w miniaturze".

Stwórz realistyczną makietę wybranego przez siebie zabytku z terenu Miasta i Gminy Serock.

Szczegóły w Regulaminie oraz w pliku poniżej.

 • KONKURS PLASTYCZNY NA MAKIETĘ ZABYTKU GMINY SEROCK

Konkurs plastyczny "Serock w miniaturze" - Wyniki

W terminie 18 lipca - 23 października br. odbył się Konkurs Plastyczny na makietę zabytku gminy Serock pt. "Serock w miniaturze". Dziękujemy wszystkim Uczestnikom za udział w konkursie.

Listę Laureatów wraz z fotografiami prac znajdą Państwo TUTAJ

Protokół Komisji Konkursowej znajduje się na stronie bip.serock.pl

Gminny Konkurs Fotograficzny ,,Jezioro Zegrzyńskie moim okiem’’

Serdecznie zapraszamy do udziału w Gminnym Konkursie Fotograficznym ,,Jezioro Zegrzyńskie moim okiem’’.
 
📸Tematem konkursu jest przygotowanie fotografii: ️przedstawiających wyjątkowe zakątki, dynamikę Jeziora Zegrzyńskiego oraz ukazujących walory przyrodnicze obszaru Miasta i Gminy Serock.
📸Konkurs przeprowadzany jest wyłącznie dla osób pełnoletnich.
📸️Termin dostarczenia prac: 03.07.2023 r.
 
💙Lista laureatów zostanie opublikowana na stronie UMiG w zakładce KONKURSY oraz Facebooku.
 
Regulamin konkursu dostępny tutaj:
 • konkurs fotograficzny

Ogłoszenie wyników Konkursu Fotograficznego ,,Jezioro Zegrzyńskie moim okiem’’

Wyniki konkursu dostępne tutaj:

https://www.bip.serock.pl/plik,18114,protokol-z-posiedzenia-komisji-konkursu-fotograficznego-pt-jezioro-zegrzynskie-moim-okiem.pdf

UWAGA STRAŻACY! KONKURS!

Związek Ochotniczych Straży Pożarnych Rzeczypospolitej Polskiej ogłasza V edycję Ogólnopolskiego Konkursu na Najlepsze Inicjatywy dla Społeczności Lokalnych z udziałem OSP i Samorządów FLORIANY 2023

Ogólnopolski Konkurs FLORIANY poświęcony jest rozwojowi, edukacji i integracji lokalnych środowisk. Głównym przesłaniem i celem Konkursu jest inspirowanie, prezentowanie oraz premiowanie działań na rzecz: szeroko pojętego bezpieczeństwa, edukacji w dziedzinie niesienia pomocy i eliminowania zagrożeń, podnoszenia jakości życia mieszkańców małych i większych miejscowości, integracji i przeciwdziałania wykluczeniu, wspierania rozwoju i aktywizacji lokalnych społeczności.

Celem Konkursu jest również:

 • promowanie dobrej współpracy samorządów z ochotniczymi strażami pożarnymi realizowanej poprzez inicjatywy podejmowane na rzecz poprawy jakości życia lokalnych środowisk,
 • nagradzanie najlepszych projektów zrealizowanych z udziałem ochotniczych straży pożarnych i samorządów oraz innych lokalnych środowisk, organizacji i instytucji,
 • propagowanie działalności na rzecz społeczeństwa i w szerokim znaczeniu promocja najaktywniejszych ochotniczych straży pożarnych, sprawnie działających samorządów i środowisk lokalnych.

Inicjatywy będą oceniane w 7 kategoriach:

I Infrastruktura przestrzeni publicznej

II Ochrona środowiska i ekologia

III Edukacja

IV Sport, rekreacja i turystyka

V Kultura i tradycja

VI Aktywizowanie seniorów, współpraca pokoleń i integracja społeczna

VII Kategoria specjalna

Zgłoszenia do Konkursu można wysyłać od 1 maja do 30 czerwca 2023 roku.

Warunkiem prawidłowego zgłoszenia jest wypełnienie formularza online dostępnego w regulaminie Konkursu, który znajdziecie na stronie www.floriany.pl w zakładkach KONKURS/REGULAMIN lub KONKURS/FORMULARZE ZGŁOSZENIOWE DO KONKURSU. Następnie należy wypełnić opisowy formularz zgłoszeniowy, który jest do pobrania w zakładce KONKURS/ FORMULARZE, wydrukować i podpisać przez upoważnione osoby oraz wysłać do 30 czerwca pocztą tradycyjną wraz z dokumentacją zdjęciową lub filmową na płytach CD lub pendrive na adres:

Związek Ochotniczych Straży Pożarnych RP,

 1. Oboźna 1,

00-340 Warszawa

z dopiskiem na kopercie: KONKURS FLORIANY.

Może to Wasza straż zdobędzie prestiżową statuetkę FLORIANA?

 • florian

Konkurs Kulinarny dla Kół Gospodyń Wiejskich „Bitwa Regionów”

          Warunki uczestnictwa i zgłoszenie udziału do Konkursu

Uczestnikami Konkursu mogą być koła gospodyń wiejskich oraz stowarzyszenia skupiające osoby z terenów wiejskich, których celem statutowym działania jest m.in. promocja i pielęgnowanie lokalnych tradycji kulinarnych, działalność wspomagająca rozwój wspólnot i społeczności lokalnych, rozwój kultury ludowej, w tym w szczególności kultury lokalnej i regionalnej, upowszechnianie i rozwój form współdziałania, gospodarowania i racjonalnych metod prowadzenia gospodarstw domowych, zwane dalej „KGW”. KGW muszą posiadać osobowość prawną i własny rachunek bankowy zarejestrowany na ten podmiot

W Konkursie mogą wziąć udział wszystkie KGW uczestniczące w poprzednich edycjach Konkursu, w tym także te, które zakwalifikowały się do finału wcześniejszych edycji Konkursu, pod warunkiem, że zgłoszona Praca konkursowa dotyczy potrawy innej niż potrawa zakwalifikowana do finału Konkursu w poprzednich jego edycjach.

Warunkiem udziału w Konkursie jest przesłanie przez upoważnionego przedstawiciela KGW w okresie od dnia 1 do dnia 31 marca 2023 r. drogą elektroniczną, Formularza zgłoszeniowego, do którego link jest dostępny na stronie www.bitwaregionow.pl.

 • plakat przedstawiający konkurs
 • plakat przedstawiający konkurs

XIII Ogólnopolski Konkurs Plastyczny dla Dzieci pod hasłem „Bezpiecznie na wsi mamy, niebezpiecznych substancji unikamy”

Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego serdecznie zaprasza dzieci z terenów wiejskich do udziału w XIII Ogólnopolskim Konkursie Plastycznym dla Dzieci „Bezpiecznie na wsi mamy, niebezpiecznych substancji unikamy”.

Zadanie konkursowe polega na wykonaniu dwuwymiarowej pracy plastycznej w formacie A-3 w dowolnej technice, obrazującej upowszechniane przez Kasę Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego sposoby zapobiegania skutkom niewłaściwego stosowania w gospodarstwie rolnym niebezpiecznych substancji, m.in. środków ochrony roślin, nawozów, paliw.

Sposób zgłaszania prac do konkursu oraz warunki uczestnictwa określa regulamin. Więcej informacji na temat organizacji działania można uzyskać we właściwej dla miejsca zamieszkania jednostce terenowej KRUS – dane kontaktowe znajdują się pod linkiem www.krus.gov.pl/niezbednik/mapa-krus/

Autorzy najciekawszych prac na każdym etapie konkursu otrzymają nagrody ufundowane przez Kasę Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego, współorganizatorów oraz patronów konkursu. Prace laureatów będą publikowane również w materiałach popularyzatorskich Kasy.

Szczegółowe informacje tutaj:

 • konkurs

Tytuł obiektu: III Edycja Konkursu dla Kół Gospodyń Wiejskich o Nagrodę Małżonki Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej

Nabór do Konkursu od 12 stycznia do 12 marca 2023 r.


Co trzeba zrobić?
1. wypełnić kartę zgłoszeniową
2. przygotować krótki materiał audiowizualny na temat Koła


Etapy Konkursu: wojewódzki i ogólnopolski


Wybór Laureatów i Finalistów:
finał Konkursu – lipiec 2023 r.
ogłoszenie wyników i rozdanie nagród – wrzesień 2023 r.
podczas Dożynek Prezydenckich w Warszawie


Organizator: Kancelaria Prezydenta RP
Patronat Honorowy Małżonki Prezydenta RP Agaty Kornhauser-Dudy


Szczegóły: prezydent.pl/malzonka-prezydenta

Więcej informacji tutaj:

 • Plakat konkurs Koła Gospodyń Wiejskich

Konkurs dla młodzieży "Fe(e)rie obrazków"

Jeśli lubisz kręcić filmiki i wrzucać je do sieci – na Instagram, TikToka czy FB – to może przy okazji masz ochotę zgarnąć nagrodę?

Zbliżają się ferie zimowe, dwa tygodnie odpoczynku od szkoły, więcej czasu na przyjemności, zabawę, spotkania ze znajomymi. Wiele i wielu z Was zapisuje różne momenty swojego życia na telefonie. Proponujemy, żebyście podjęli wyzwanie i stworzyli w ten sposób rodzaj własnego pamiętnika z ferii.

Niezależnie od tego, co będziecie robić – leżeć na kanapie z książką, telefonem, padem do konsoli, chodzić znajomymi trasami, odwiedzać nowe miejsca, tańczyć na imprezach, odsypiać poranne wstawanie na lekcje o 8.00, jeździć na nartach, bujać w obłokach...
– zarejestrujcie to w formie nagrania wideo i opublikujcie na swoim profilu w mediach społecznościowych z hasztagiem: #feerieobrazkow

Autorzy lub autorki trzech najbardziej kreatywnych nagrań (bądź serii nagrań) otrzymają nagrody: karty prezentowe Empik o wartości 300, 200 i 150 zł.

Czekamy na Wasze (opublikowane) historie do końca lutego!

Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi w marcu 2023 r. 

 

Wiecej informacji tutaj: https://pik.legionowski.pl/aktualnosci/228

 • konkurs ferie plakat