Rotator zdjęć

Główna treść strony O programie oraz korzyściach wynikających z uczestnictwa

O Programie oraz korzyściach wynikających z uczestnictwa

Program „Czyste Powietrze” jest przeznaczony dla właścicieli lub współwłaścicieli:

- jednorodzinnych budynków mieszkalnych lub wydzielonych w budynkach jednorodzinnych lokali mieszkalnych z wyodrębnioną księgą wieczystą;
- których dochód roczny nie przekracza kwoty 135 000 zł;
- którzy będą realizowali przedsięwzięcie w budynku istniejącym tzn. oddanym do użytkowania.

Wniosek należy złożyć w formie elektronicznej poprzez platformę GWD (Generator Wniosków o dofinansowanie).

Dla Beneficjentów, gdzie miesięczny dochód na jednego członka gospodarstwa domowego wskazany w zaświadczeniu wydawanym przez wójta, burmistrza lub prezydenta miasta nie przekracza kwoty 1894 zł w gospodarstwie wieloosobowym oraz 2651 zł w gospodarstwie jednoosobowym, przewidziano możliwość uzyskania podwyższonego poziomu dofinansowania (do 70%-80%).

Dla Beneficjentów, gdzie miesięczny dochód na jednego członka gospodarstwa domowego wskazanyw zaświadczeniu wydawanym przez wójta, burmistrza lub prezydenta miasta nie przekracza kwoty 1090 zł w gospodarstwie wieloosobowym oraz 1526 zł w gospodarstwie jednoosobowym lub ma ustalone prawo do otrzymywania zasiłku stałego, zasiłku okresowego, zasiłku rodzinnego lub specjalnego zasiłku opiekuńczego, potwierdzone w zaświadczeniu wydanym na wniosek Beneficjenta, przez wójta, burmistrza lub prezydenta miasta, zawierającym wskazanie rodzaju zasiłku oraz okresu, na który został przyznany (Zasiłek musi przysługiwać w każdym z kolejnych 6 miesięcy kalendarzowych poprzedzających miesiąc złożenia wniosku o wydanie zaświadczenia oraz co najmniej do dnia złożenia wniosku o dofinansowanie), przewidziano możliwość uzyskania najwyższego poziomu dofinansowania ( do 100 %).

  • procedura
  • wysokość dotacji

Więcej informacji pod adresem: www.czystepowietrze.gov.pl

Zachęcamy do śledzenia również strony Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie: https://portal.wfosigw.pl/