Rotator zdjęć

Główna treść strony Patronat Burmistrza

Patronat Burmistrza

Patronat jest honorowym wyróżnieniem, podkreślającym szczególne znaczenie przedsięwzięcia dla dobra wspólnoty samorządowej, promocji i kształtowania pozytywnego wizerunku Gminy oraz budowania tożsamości lokalnej. 

Patronat może być sprawowany nad przedsięwzięciami z różnych dziedzin, takich jak wydarzenia i projekty kulturalne, rozrywkowe, sportowe, edukacyjne, biznesowe, społeczne itp., oraz o różnym zasięgu geograficznym. 

Aby ubiegać się o patronat Organizator musi wystąpić do Burmistrza z wnioskiem. Wzór wniosku stanowi załącznik do Regulaminu obejmowania i sprawowania patronatu przez Burmistrza Miasta i Gminy Serock.

Wniosek należy złożyć w terminie do 60 dni przed dniem rozpoczęcia przedsięwzięcia. 

Wniosek można złożyć w Kancelarii Urzędu, przesłać pocztą na adres „Urząd Miasta i Gminy w Serocku, ul. Rynek 21, 05-140 Serock” lub przesłać w wersji elektronicznej na adres e-mail: promocja@serock.pl. Decyduje data wpływu do Urzędu w Serocku.

Informacja o przyznaniu patronatu jest publikowana na stronie internetowej Gminy: serock.pl w zakładce dla mieszkańca.

Organizator przedsięwzięcia objętego patronatem powinien złożyć – zgodnie z umową - pisemne sprawozdanie z przebiegu i realizacji przedsięwzięcia wraz z fakturą/rachunkiem. Wzór sprawozdania określa załącznik nr 2 do regulaminu.