Rotator zdjęć

Główna treść strony DLA INWESTORA

Zainwestuj w gminie Serock

Miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego
Gmina Miasto i Gmina Serock jako jedna z nielicznych gmin w regionie posiada obowiązujące oraz obejmujące swym zasięgiem cały teren gminy, miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego. 
W latach 2010-2011 Rada Miejska w Serocku podjęła 16 uchwał w sprawie przystąpienia do sporządzenia m.p.z.p.  Zmiany te dokonywane są sukcesywnie w oparciu o studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Miasta i Gminy Serock.
Głównym impulsem do zmiany planów miejscowych są przede wszystkim wnioski mieszkańców, zapotrzebowanie społeczne na inwestycje celu publicznego, konieczność dostosowania istniejących planów do zmieniających się przepisów oraz lokalnych uwarunkowań.

Mając na względzie oczekiwania społeczne ukierunkowane na potrzeby inwestycyjne właścicieli nieruchomości w interesie gminy jest, aby procedura zmiany miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego przebiegała sprawnie i zakończyła się możliwie jak najszybciej.

Tereny inwestycyjne
Aby umożliwić zagospodarowanie terenów przeznaczonych na cele inwestycyjne, gmina podejmuje działania mające na celu znalezienie inwestorów zainteresowanych prowadzeniem działalności gospodarczej wykorzystywanej pod obiekty produkcyjne, składy magazyny i/lub zabudowę usługową, jak również pod obsługę samochodów oraz staje paliw. Jeżeli jesteście Państwo zainteresowani rozpoczęciem działalności gospodarczej w Serocku prosimy o kontakt z Referatem Gospodarki Gruntami, Planowania Przestrzennego i Rozwoju w celu uzyskania dodatkowych informacji pod nr tel. 22 782 88 27.
Zachęcamy Państwa do włączenia się w aktywne tworzenie strefy gospodarczej w Serocku.

Dokumenty strategiczne
W 2016 roku opracowano i uchwalono "Strategię Rozwoju Gminy Miasto i Gmina Serock na lata 2016-2025", jeden z najważniejszych dokumentów przygotowywanych przez jednostkę samorządu terytorialnego, który realizuje ustawowy wymóg prowadzenia polityki rozwoju w oparciu o strategiczne planowanie. Celem Strategii jest określenie najważniejszych kierunków rozwojowych, ale także wskazanie wizji, celów strategicznych i operacyjnych, zadań strategicznych oraz sposobów ich realizacji przez Miasto i Gminę Serock w najbliższych latach. Obowiązujący dokument określa Uchwała nr 280/XXV/2016 Rady Miejskiej w Serocku z dnia 07.11.2016 r. w sprawie przyjęcia „Strategii Rozwoju Gminy Miasto i Gmina Serock na lata 2016-2025”.
W 2015 roku opracowano i uchwalono nowy „Plan Rozwoju Lokalnego Gminy Miasto i Gmina Serock na lata 2015 – 2020”. Głównym motywem opracowania ww. dokumentu była potrzeba stworzenia merytorycznych podstaw do prowadzenia rozważnej, przemyślanej, kompleksowej i zrównoważonej polityki rozwoju z uwzględnieniem możliwości pozyskania dofinansowania na jej realizację ze źródeł zewnętrznych. 

Ponadto w Mieście i Gminie Serock obowiązują inne dokumenty strategiczne m.in. Plany Odnowy Miejscowości, Plan Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Miasto i Gmina Serock, Plan Gospodarki Odpadami dla Gminy Miasto i Gmina Serock na lata 2011-2018 oraz Program Ochrony Środowiska dla Gminy Miasto i Gmina Serock na lata 2011-2018. Gmina posiada również dokumenty, które na chwilę obecną wymagają aktualizacji, tj. Gminny Program Opieki nad Zabytkami na lata 2011-2014 i Lokalny Program Rewitalizacji miasta Serock na lata 2005-2017.

Powrót do topu strony