Rotator zdjęć

Główna treść strony Podatki i opłaty

Stawki podatkowe w roku 2022

Podatek od nieruchomości w 2022 r. wzrośnie na terenie Miasta i Gminy Serock  zgodnie z podjętą Uchwałą Rady Miejskiej w Serocku Nr 478/XLIII/2021 z dnia 17 listopada 2021roku.

Rośnie inflacja, rosną podatki

Stawki podatków lokalnych nie mogą być wyższe od corocznie waloryzowanych w oparciu o wskaźnik inflacji maksimów ustawowych. Główny Urząd Statystyczny (GUS) ogłosił, że wskaźnik inflacji w pierwszym półroczu br. wzrósł o 3,6% w stosunku do pierwszego półrocza 2020 r. W ubiegłym roku wskaźnik wzrósł o 3,9%. Ten wskaźnik cen ma wpływ na corocznie ustalane przez Ministra Finansów górnych granic stawek kwotowych podatków i opłat lokalnych (tzw. stawki maksymalne).

Górne granice stawek kwotowych podatków i opłat lokalnych na 2022 rok zostały określone przez Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej w obwieszczeniu z dnia 22 lipca 2021r.( Monitor Polski z dnia 9 sierpnia 2021r. poz. 724)

Samorządy przy uchwalaniu podatków obowiązujących na swoim terenie nie mogą przekroczyć tych maksimów ustawowych.

Stawki podatku od mieszkań i domów jednorodzinnych pójdą w górę o około 5% w porównaniu do stawek obowiązujących w 2021 roku. Za 1 m² powierzchni użytkowej zapłacimy 0,81 zł, zaś za metr kwadratowy gruntów 0,45 zł. Jeśli 100-metrowy dom stoi na działce liczącej 1000 m², to zamiast dotychczasowego 477,00zł podatku od nieruchomości, w 2022r. zapłacimy za tą samą nieruchomość o około 54 zł więcej. Podatek od nieruchomości dla przedsiębiorców - tu stawka podatku za 1 m² powierzchni komercyjnej wzrośnie o ponad jeden złoty tj. do kwoty 24,20 zł za 1 m². O 0,05 groszy podniesiona też została opłata za metr kwadratowy gruntu służącego działalności gospodarczej tj. 0,95 zł.

Na przykład za 200 m² biura,  przedsiębiorcy w 2022 r. zapłacą o 260 zł więcej w skali roku, aniżeli za te same biura płacą dotychczas.

Stawki podatkowe od środków transportowych zgodnie z podjętą Uchwałą Rady Miejskiej w Serocku Nr 479/XLIII/2021 z dnia 17 listopada 2021 r. wzrosną o około 5% w stosunku do stawek obecnie obowiązujących.

W 2022 r. opłaty lokalne tj. opłata targowa wzrośnie do 5 zł za 1 m² zajmowanej powierzchni oraz do 8,00 zł za każdy rozpoczęty 1 m² w przypadku, gdy zajmowana powierzchnia jest większa niż 12 m². Opłata miejscowa oraz opłata od posiadania psa zachowają swoją dotychczasową wysokość.

  • nowe stawki podatkowe

Podatki i opłaty lokalne

Wzory druków można pobrać TUTAJ

Podatek od nieruchomości jest podatkiem lokalnym, pobieranym przez samorządy gminne. Regulują go przepisy Ustawy o podatkach i opłatach lokalnych z 12 stycznia 1991 r. 

Organem podatkowym właściwym w sprawach tego podatku w gminie Serock jest burmistrz. 

Urząd Miasta i Gminy w Serocku informuje, że od 1 lipca 2019 r. obowiązują nowe wzory formularzy informacji i deklaracji podatkowych (informacje o gruntach, informacje o nieruchomościach i obiektach budowlanych, informacje o lasach oraz deklaracje na podatek rolny, leśny i od nieruchomości) określone przez Ministra Finansów. ( Rozporządzenie Ministra Finansów poz. 1104, poz.1105,   poz. 1126)
Nowe formularze mają zastosowanie do informacji i deklaracji dotyczących podatków i opłat, z tytułu których obowiązek podatkowy powstał po 1 lipca 2019 r.
Jeżeli obowiązek podatkowy powstał przed 1 lipca 2019 roku stosuje się dotychczasowe wzory informacji i deklaracji uchwalone przez Radę Miejską w Serocku Nr 274/XXV/2016 z dnia 7 listopada 2016r.

Przedmiot opodatkowania
Opodatkowaniu podatkiem od nieruchomości podlegają następujące nieruchomości lub obiekty budowlane:
•    grunty,
•    budynki lub ich części,
•    budowle lub ich części związane z prowadzeniem działalności gospodarczej.

WARTO ZAPAMIĘTAĆ
Powierzchnię pomieszczeń lub ich części oraz część kondygnacji o wysokości w świetle od 1,40 m do 2,20 m zalicza się do powierzchni użytkowej budynku w 50 %, a jeżeli wysokość jest mniejsza niż 1,40 m, powierzchnię tę pomija się.

Wyłączone z opodatkowania są:
•    grunty sklasyfikowane w ewidencji gruntów i budynków jako użytki rolne, grunty zadrzewione i zakrzewione na użytkach rolnych, z wyjątkiem zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej;
•  pod warunkiem wzajemności – nieruchomości będące własnością państw obcych lub organizacji międzynarodowych albo przekazane im w użytkowanie wieczyste, przeznaczone na siedziby przedstawicielstw dyplomatycznych, urzędów konsularnych i innych misji korzystających z przywilejów i immunitetów na mocy ustaw, umów lub zwyczajów międzynarodowych;
•    grunty pod wodami płynącymi i kanałami żeglownymi, z wyjątkiem jezior oraz gruntów zajętych na zbiorniki wodne retencyjne lub elektrowni wodnych;
•    nieruchomości lub ich części zajęte na potrzeby organów jednostek samorządu terytorialnego, w tym urzędów gmin, starostw powiatowych i urzędów marszałkowskich;
•    grunty zajęte pod pasy drogowe dróg publicznych w rozumieniu przepisów o drogach publicznych oraz zlokalizowane w nich budowle – z wyjątkiem związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej innej niż eksploatacja autostrad płatnych.

Podatnicy podatku od nieruchomości
Podatnikami podatku od nieruchomości są:
•    osoby fizyczne,
•    osoby prawne, jednostki organizacyjne, w tym spółki nieposiadające osobowości prawnej, będące:
   - właścicielami nieruchomości lub obiektów budowlanych, z zastrzeżeniem, że jeżeli podmiot opodatkowania znajduje się w posiadaniu samoistnym, obowiązek podatkowy w zakresie podatku od nieruchomości ciąży na posiadaczu samoistnym.
     - posiadaczami samoistnymi nieruchomości lub obiektów budowlanych,
     - użytkownikami wieczystymi gruntów,
    - posiadaczami nieruchomości lub ich części albo obiektów budowlanych lub ich części, stanowiących własność Skarbu Państwa lub jednostki samorządu terytorialnego, jeżeli posiadanie wynika z umowy zawartej z właścicielem, Agencją Własności Rolnej Skarbu Państwa lub z innego tytułu prawnego, z wyjątkiem posiadania przez osoby fizyczne lokali mieszkalnych niestanowiących odrębnych nieruchomości.

Podstawa opodatkowania
Podstawę opodatkowania stanowi:
•    dla gruntów – powierzchnia gruntu,
•    dla budynków lub ich części – powierzchnia użytkowa budynku,
•  dla budowli lub ich części związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej – wartość, o której mowa w przepisach o podatkach dochodowych, ustalona na dzień 1 stycznia roku podatkowego, stanowiąca podstawę obliczania amortyzacji w tym roku, niepomniejszona o odpisy amortyzacyjne, a w przypadku budowli całkowicie zamortyzowanych – ich wartość z dnia 1 stycznia roku, w którym dokonano ostatniego odpisu amortyzacyjnego.

Stawki podatkowe
Minister Finansów co roku wydaje obwieszczenie w sprawie wysokości górnych granic stawek kwotowych w podatkach i opłatach lokalnych. Na jego podstawie Rada Miejska, w drodze uchwały określa wysokość stawek podatkowych obowiązujących w gminie w danym roku podatkowym.

Maksymalne stawki określone w ustawie uzależnione są od przeznaczenia nieruchomości – najwyższe są przewidziane w przypadku nieruchomości związanych z działalnością gospodarczą.

Stawki podatkowe obowiązujące w bieżącym roku dostępne są TUTAJ.

Obowiązek podatkowy
Obowiązek podatkowy powstaje od pierwszego dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym powstały okoliczności uzasadniające powstanie tego obowiązku.

Jeżeli okolicznością, od której jest uzależniony obowiązek podatkowy, jest istnienie budowli albo budynku lub ich części, obowiązek podatkowy powstaje z dniem 1 stycznia roku następującego po roku, w którym budowa została zakończona albo w którym rozpoczęto użytkowanie budowli albo budynku lub ich części przed ich ostatecznym wykończeniem.

Jeżeli w trakcie roku podatkowego zaistniało zdarzenie mające wpływ na wysokość opodatkowania w tym roku, a w szczególności zmiana sposobu wykorzystywania przedmiotu opodatkowania lub jego części, podatek ulega obniżeniu lub podwyższeniu, poczynając od pierwszego dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym nastąpiło to zdarzenie.

Obowiązek podatkowy wygasa z upływem miesiąca, w którym ustały okoliczności uzasadniające ten obowiązek.

Osoby fizyczne są obowiązane złożyć właściwemu organowi podatkowemu informację o nieruchomościach i obiektach budowlanych, sporządzoną na formularzu według ustalonego wzoru, w terminie 14 dni od dnia wystąpienia okoliczności uzasadniających powstanie albo wygaśnięcie obowiązku podatkowego w zakresie podatku od nieruchomości. Podatek od nieruchomości na rok podatkowy od osób fizycznych ustala w drodze decyzji organ podatkowy właściwy ze względu na miejsce położenia przedmiotów opodatkowania. Podatek jest płatny w ratach proporcjonalnych do czasu trwania obowiązku podatkowego, w terminach: do dnia 15 marca, 15 maja, 15 września i 15 listopada roku podatkowego.

Osoby prawne, jednostki organizacyjne oraz spółki niemające osobowości prawnej, jednostki organizacyjne Agencji Własności Rolnej Skarbu Państwa, a także jednostki organizacyjne Państwowego Gospodarstwa Leśnego Lasy Państwowe są obowiązane:
•    składać, w terminie do dnia 31 stycznia, organowi podatkowemu właściwemu ze względu na miejsce położenia przedmiotów opodatkowania, deklaracje na podatek od nieruchomości na dany rok podatkowy, sporządzone na formularzu według ustalonego wzoru, a jeżeli obowiązek podatkowy powstał po tym dniu – w terminie 14 dni od dnia zaistnienia okoliczności uzasadniających powstanie tego obowiązku,
•    wpłacać obliczony w deklaracji podatek od nieruchomości – bez wezwania – na rachunek budżetu właściwej gminy, w ratach proporcjonalnych do czasu trwania obowiązku podatkowego, w terminie do dnia 15 każdego miesiąca, a za styczeń do dnia 31 stycznia.

 

Informujemy, że od 1 stycznia 2021 roku nastąpiły zmiany w systemie gospodarowania odpadami komunalnymi na terenie Miasta i Gminy Serock

Zgodnie z uchwałą Nr 315/XXIX/20 Rady Miejskiej w Serocku z dnia 2 grudnia 2020 r. w przypadku nieruchomości zabudowanych budynkami mieszkalnymi jednorodzinnym opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi stanowi iloczyn liczny osób zamieszkujących daną nieruchomość oraz stawki opłaty, która wyniesie 27,00 zł za miesiąc od każdej osoby zamieszkującej daną nieruchomość; w przypadku niewypełnienia obowiązku zbierania odpadów komunalnych w sposób selektywny ustalono stawkę opłaty podwyższonej tj. w wysokości 54,00 zł miesięcznie za jedną osobę zamieszkującą daną nieruchomość.

Właściciele nieruchomości zabudowanych budynkami mieszkalnymi jednorodzinnymi, kompostujący bioodpady stanowiące odpady komunalne w kompostowniku przydomowym mogą skorzystać z ulgi
w wysokości 15% od obliczonej opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

W tym celu należy złożyć nową deklarację -Załącznik nr 1 (DO-1) do Uchwały Nr 320/XXIX/2020 Rady Miejskiej w Serocku z dnia 2 grudnia 2020 r.

Terminy płatności: do 16 marca, do 15 maja, do 15 września, do 16 listopada.

Właściciele nieruchomości, którzy dotychczas nie składali deklaracji proszeni są o ich złożenie na druku – Załącznik nr 1 (DO-1) do Uchwały Nr 320/XXIX/2020 Rady Miejskiej w Serocku z dnia 2 grudnia 2020 r.

W przypadku nieruchomości zabudowanych budynkami mieszkalnymi wielolokalowymi zmianie ulega metoda obliczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi. Od 1 stycznia 2021 r. wysokość opłaty ustalana będzie jako iloczyn ilości zużytej wody i stawki opłaty za 1 m3 wody w wysokości 9 zł/m3. Powoduje to konieczność co miesięcznego - do 10. dnia miesiąca następującego po miesiącu, którego dotyczy odczyt - składania deklaracji o wysokości opłaty obliczonej w oparciu o faktyczne zużycie wody - z pominięciem wody bezpowrotnie zużytej. Zmienia się także termin wnoszenia opłaty - do 20. dnia miesiąca następującego po miesiącu, którego obliczona opłata dotyczy.

Właściciele nieruchomości zobowiązani są zatem do comiesięcznego składania deklaracji na druku - Załącznik nr 1 (DO-1) do Uchwały Nr 320/XXIX/2020 Rady Miejskiej w Serocku z dnia 2 grudnia 2020 r.

Ryczałtowa stawka opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi za rok od domku letniskowego lub innej nieruchomości wykorzystywanej na cele rekreacyjno- wypoczynkowe wyniesie 181,00 zł za rok, jeżeli odpady są zbierane w sposób selektywny w przypadku niewypełnienia obowiązku zbierania odpadów komunalnych w sposób selektywny ustalono stawkę opłaty podwyższonej tj. w wysokości 362,00 za rok od domku letniskowego lub innej nieruchomości wykorzystywanej na cele rekreacyjno-wypoczynkowe na podstawie uchwały nr 320/XXIX/2020 Rady Miejskiej w Serocku z dnia 2 grudnia 2020 r.

Termin wniesienia opłaty ryczałtowej: do dnia 16 marca 2021 roku.

Właściciele nieruchomości,  którzy dotychczas nie składali deklaracji proszeni są o ich złożenie na druku – Załącznik nr 2 (DO-2 ) do Uchwały Nr 320/XXIX/2020 Rady Miejskiej w Serocku z dnia 2 grudnia 2020 r.

Deklaracji nie muszą składać te osoby, które wcześniej złożyły deklarację.

Więcej TUTAJ.

Powrót do topu strony