Rotator zdjęć

Główna treść strony 2012

Podpisano umowę na budowę budynku wielorodzinnego w Jadwisinie

W dniu 27.12.2012 r. została podpisana umowa, z firmą P.H.U. BUDOMUR Sp. z o.o. z siedzibą w Pułtusku, ul. Mickiewicza 36i, na budowę budynku wielorodzinnego z mieszkaniami socjalnymi w Jadwisinie. Wartość umowy stanowi kwotę 1.590.827,13 zł brutto. Termin zakończenia robót ustalono na dzień 30.09.2013r.

Zakres umowy obejmuje wykonanie budynku wielorodzinnego o 20 lokalach socjalnych wraz z zagospodarowaniem terenu między ulicami Dworkową i Konwaliową w Jadwisinie.

Poniżej przedstawiamy elewacje budynku.

Referat Przygotowania i Realizacji Inwestycji

 

Fakty na temat schroniska dla zwierząt w miejscowości Chrcynno

Szanowni Państwo,
W związku z kierowanymi do Urzędu Miasta i Gminy w Serocku sygnałami w sprawie rzekomych nieprawidłowości, jakie mają miejsce w schronisku w miejscowości Chrcynno, do którego kierowane są bezpańskie psy odławiane z terenu gminy Serock, informujemy, że schronisko w Chrcynnie podlega stałemu nadzorowi Powiatowego Lekarza Weterynarii oraz częstym kontrolom w zakresie poprawności prowadzenia schroniska. Informacje kierowane do urzędu, przez osoby, którymi kieruje najprawdopodobniej chęć poprawy losu zwierząt w schroniskach, nie znajdują potwierdzenia w opiniach organów sprawujących nadzór nad schroniskiem, przeciwnie odpowiedzi jakie uzyskaliśmy od Burmistrza Nasielska i Powiatowego Lekarza Weterynarii potwierdzają, iż schronisko działa w oparciu o Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 23 czerwca 2004 r. w sprawie szczegółowych wymagań weterynaryjnych dla prowadzenia schronisk dla zwierząt, a wszystkie wykryte w czasie kontroli uchybienia są na bieżąco usuwane. 
Schronisko w miejscowości Chrcynno jest jedynym, które od kilku lat składa ofertę na realizację przedmiotowego zadania. Gmina przed podpisaniem umowy ze schroniskiem wymaga dokumentów potwierdzających, że schronisko działa zgodnie z prawem, a w czasie trwania umowy pracownicy urzędu cyklicznie wizytują schronisko. Jako gmina do tej pory nigdy nie zostaliśmy zawiadomieni przez organy sprawujące nadzór o jakichkolwiek nieprawidłowościach w działalności schroniska w Chrcynnie.
Jedno jest pewne - nie ma schronisk idealnych. Schronisk jest za mało w stosunku do potrzeb i są przepełnione. W każdym z nich czworonogi będą się czuły jak w wiezieniu i to nigdy nie będzie ich prawdziwy, wymarzony dom. Wiemy wszyscy, że tak naprawdę bezpańskie zwierzęta nigdy nie są niczyje i podstawowy problem leży tak naprawdę nie w jakości i ilości schronisk, tylko w głowach i sercach ludzi, którzy nie potrafią lub nie chcą zadbać o swoje zwierzęta i wyrzucając je z domu, czy z obejścia,  zgotowują im taki właśnie los.
Aby zapobiegać bezdomności zwierząt, od tego roku, rozpoczęliśmy jako gmina akcję „Pies czeka na człowieka”, której założeniem jest to, aby jak najmniej zwierząt z terenu naszej gminy trafiało do schroniska, a jak najwięcej znalazło dom i kochającego właściciela. Do dnia dzisiejszego udało nam się podpisać 11 umów adopcyjnych, dzięki którym pieski znalazły nowy dom, bez porównania lepszy niż pobyt w schronisku.
Referat Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa

 

Najważniejsze inwestycje 2012 roku Miasta i Gminy Serock

Najważniejsze inwestycje w 2012 roku wraz z opisem i załącznikami graficznymi wybranych inwestycji z zakresu:

I.  Oczyszczania ścieków:
- Budowa kanalizacji sanitarnej w ul. Norwida w Serocku,
- Budowa sieci kanalizacyjnej w ul. Tuwima w Serocku,
- Budowa kanalizacji sanitarnej w ul. Miłosza w Serocku,
- Budowa sieci kanalizacyjnej w ul. Prusa w Serocku,
- Budowa kanalizacji w ul. Słonecznej w Serocku.
Ogólnie wykonano 539,5 mb kanału sanitarnego w drogach oraz 19 sztuk przyłączy kanalizacyjnych, których budowa stworzyła możliwość podłączenia się mieszkańców tych ulic do zbiorczej sieci kanalizacyjnej. Budowa kanalizacji w ul. Prusa w Serocku jest dofinansowana z pożyczki częściowo umarzalnej z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie. Natomiast budowa kanalizacji w ul. Miłosza w Serocku została zgłoszona do dofinansowania w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2007-2013.
- Rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej w Jadwisinie.
W 2012 roku rozpoczęto budowę sieci kanalizacji sanitarnej z przepompownią w ul. Dojazdowej i ul. Okrężnej. Zakończenie robót planowane jest w czerwcu 2013 r. Na 2013 rok planowana jest również  budowa nowej przepompowni w obrębie ul. Dworkowej i Konwaliowej, budowa sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej w ul. Dworkowej z przełączeniem do wszystkich posesji oraz demontażem istniejącej przepompowni.
II.  Gospodarki wodnej:
- Budowa sieci wodociągowej w ul. Tuwima w Serocku,
- Budowa sieci wodociągowej w Borowej Górze,
- Budowa sieci wodociągowej w ul. Prusa w Serocku,
- Przebudowa sieci wodociągowej w Zegrzu,
- Budowa sieci wodociągowej w Dębe,
- Budowa sieci wodociągowej w ul. Brzozowej w Borowej Górze.
Wybudowano 2 015,5 mb przewodu wodociągowego oraz 19 sztuk przyłączy wodociągowych. Budowa i przebudowa sieci wodociągowej w tych rejonach połączyła istniejące wodociągi i poprawiła jakość odbieranej wody.
III. Poprawy bezpieczeństwa komunikacyjnego na terenie gminy:
- Przebudowa drogi w Dębem
Zakres zadania obejmował przebudowę jezdni i chodnika w pasie drogowym drogi gminnej Nr 180429W oraz jezdni w pasie drogowym drogi gminnej Nr 180721W w miejscowości Dębe. Ogółem zostało wybudowane około 370 mb drogi oraz 407m² chodnika z kostki betonowej o grubości 6 cm. Budowa jezdni wraz z chodnikiem poprawiła komunikację i stworzyła bezpieczne i przyjazne warunki dla ruchu pieszego oraz pojazdów.
- Budowa chodnika w Dębinkach
Zakres zamówienia obejmował budowę jednostronnego chodnika o długości około 1027 mb i 27 zjazdów w ciągu drogi gminnej Nr 180413W.  
Dofinansowanie: Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013 Działanie Odnowa i Rozwój Wsi
- Budowa chodnika z jezdnią w Jachrance
Zakres robót budowlanych obejmował przebudowę jezdni wraz z chodnikiem na długości około 500 mb oraz budowę 8 sztuk zjazdów indywidualnych i 1 zjazd publiczny.
Dofinansowanie: Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013 Działanie Odnowa i Rozwój Wsi,
- Przebudowa drogi wraz z budową parkingu w Zegrzu przy ul. Drewnowskiego
W ramach zadania wykonano nową nawierzchnię asfaltową, ułożono chodniki z kostki betonowej, które stanowią bardzo dobrą komunikację pomiędzy wykonanymi zatokami parkingowymi, a klatkami wejściowymi do bloków otaczających parking. Służą również jako ciągi piesze dla spacerujących mieszkańców. W ramach przedmiotowego zadania wykonano również oświetlenie drogowe. Zamontowane lampy zostały wykonane w nowoczesnej technice LED, co powinno znacznie przedłużyć ich żywotność. Odpowiednio zagospodarowano cały teren poprzez niwelację skarp i ponowne ukształtowanie wraz z humusowaniem i obsianiem trawą. Realizacja tej inwestycji zwiększyła komfort i bezpieczeństwo mieszkańców osiedla. 
IV. Poprawy bezpieczeństwa publicznego:
- Budowa punktów świetlnych w ul. Polnego Wiatru w Jachrance- zakres robót obejmował budowę linii kablowej oświetlenia drogowego o długości ok. 300 mb oraz montaż 14 słupów oświetleniowych wraz z wysięgnikami i oprawami.
- ul. Jasna w Jachrance- wykonano 726 mb kablowej linii oświetlenia drogowego oraz zamontowano 21 słupów oświetleniowych z wysięgnikami i oprawami.
- ul. Prosta w Stasim Lesie- zakres robót obejmował budowę kablowej oraz napowietrznej linii oświetlenia drogowego o łącznej długości ok. 870 mb wraz z montażem 19 słupów oświetleniowych.
- ul. Radziwiłłów w Ludwinowie Zegrzyńskim- zakres robót obejmował budowę kablowej linii oświetlenia drogowego o długości 209 mb i montaż 6 słupów oświetleniowych wraz z wysięgnikami i oprawami.
- ul. Zaciszna- Leśna w Gąsiorowie- wykonano 933 mb kablowej linii oświetlenia drogowego, zamontowano 26 sztuk słupów oświetleniowych wraz z oprawami.  
V. Poprawy infrastruktury edukacyjno- dydaktycznej na terenie miasta i gminy:
- Rozbudowa Zespołu Szkolno- Przedszkolnego w Woli Kiełpińskiej wraz z zagospodarowaniem terenu i oświetlenia
Zakres inwestycji obejmuje rozbudowę budynku szkoły od strony północno- wschodniej o część środkową obejmującą dwa pomieszczenia dydaktyczne , na piętrze z wydzielonym zapleczem na przechowywanie pomocy naukowych, 1 dużą salę z zapleczem i przedsionkiem na parterze wraz z niezbędnymi instalacjami. Zostało wykonane również oświetlenie boiska zlokalizowanego za budynkiem szkoły, miejsca parkingowe oraz remont ogrodzenia.
Rozbudowa budynku zespołu szkolno-przedszkolnego w Woli Kiełpińskiej przyczyni się do podwyższenia standardu nauki dla uczniów i nauczycieli. Inwestycja ma na celu poprawę warunków do kształcenia, natomiast zwiększenie ilości sal dydaktycznych stworzy możliwość przyjęcia większej ilości uczniów uczęszczających do szkoły w Woli Kiełpińskiej.

VI. Rozwoju kultury fizycznej:
- Budowa boiska do piłki nożnej oraz montaż siłowni zewnętrznej w ramach zadania: Modernizacja stadionu miejskiego w Serocku,
Zamówienie obejmowało budowę płyty boiska do piłki nożnej na podbudowie przepuszczalnej o powierzchni 1 540  m², drenaż boiska i terenu przyległego oraz wyposażenie boiska w m.in. bramki, siatki, ławki i kosze na śmieci.
Wykonano również siłownię zewnętrzną, w skład której wchodzą takie przyrządy do ćwiczenia jak m.in. biegacz, orbitrek, drabinka z drążkami, podciąg nóg, prostownik pleców, twister, prasa nożna, wyciąg górny. 
Budowę boiska do piłki nożnej dofinansowano z Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej z Ministerstwa Sportu i Turystyki,
Budowa boiska wielofunkcyjnego w Nowej Wsi
Inwestycja objęła:
- budowę boiska wielofunkcyjnego do piłki ręcznej, nożnej i koszykówki o nawierzchni sportowej ze sztucznej trawy na podbudowie przepuszczalnej,
- budowę boiska do siatkówki o nawierzchni sportowej- poliuretanowej na podbudowie elastycznej i przepuszczalnej,
- plac zabaw z urządzeniami zabawowymi i bezpieczną nawierzchnią,
- ścieżkę zdrowia z urządzeniami sprawnościowymi i bezpieczną nawierzchnią,
-  wykonanie elementów zagospodarowania terenu (ławki, kosze na śmieci), komunikacji, zieleni (trawniki, krzewy)
- budowa oświetlenia oraz uzbrojenie terenu i boisk
Dofinansowanie: Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 ,,Odnowa i rozwój wsi”

VII. Poprawy infrastruktury kulturalnej:
Rozbudowa budynku Ośrodka Kultury przy ul. Pułtuskiej w Serocku
Zadanie polegało na rozbudowie budynku ośrodka kultury wraz z przebudową części istniejącego budynku oraz rozbiórką części mieszkalnej i usługowej przylegającej do istniejącego budynku. W ramach zadania wykonano również zagospodarowanie terenu ośrodka kultury i tak powstał ,,plac przedwejściowy” przed budynkiem ośrodka połączony elementami małej architektury z przystankiem autobusowym. Plac ten wyposażony jest w ławki, donice, zegar uliczny oraz tablice informacyjne.
Przedsięwzięcie zostało dofinansowane w ramach działania 413 ,,Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju” w zakresie operacji odpowiadających warunkom przyznania pomocy w ramach działania ,, Odnowa i rozwój wsi” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007- 2013 na obszarze LSR, realizowanej przez lokalną grupę działania o nazwie: Związek Stowarzyszeń ,,Partnerstwo Zalewu Zegrzyńskiego”.

Nowa siedziba Ośrodka, w której powstały trzy nowe pracownie dydaktyczne (sale: plastyczna, muzyczna i audiowizualna) oraz pomieszczenia administracyjno biurowe została również kompleksowo wyposażona. W ramach zadania zakupiono zestawy mebli do poszczególnych pomieszczeń, sprzęt muzyczny, sprzęt audiowizualny oraz wyposażenie szatni i magazynu na stroje (garderoby). W Ośrodku pojawił się również nowy sprzęt komputerowy z pełną infrastrukturą teleinformatyczną umożliwiającą bezpłatny dostęp do sieci internetowej oraz system monitoringu wizyjnego. Zakup wyposażenia dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego w ramach programu Rozwój infrastruktury kultury / Infrastruktura domów kultury.
Rozbudowa budynku Ośrodka Kultury i rozszerzenie jego działalności przyczyni się do aktywizacji i integracji społeczności lokalnej z obszaru LSR ,,Partnerstwo Zalewu Zegrzyńskiego”.    

VIII. Inwestycje przygotowane do realizacji:

- Przebudowa wodociągu azbestocementowego w Woli Kiełpińskiej i Szadkach,
- Przebudowa wodociągu azbestocementowego w Wierzbicy,
- Przebudowa nawierzchni dróg gminnych od drogi krajowej nr 61 do szkoły w Jadwisinie ul. Szaniawskiego i ul. Konwaliowa,
- Przebudowa nawierzchni drogi ul.  Miłosza w Serocku,
- Budowa parkingu przy ul. Pułtuskiej i Warszawskiej w Serocku,
- Budowa budynku wielorodzinnego z mieszkaniami socjalnymi w Jadwisinie,
- Budowa punktów świetlnych Serock ul. Daliowa- oświetlenie drogi gminnej,
- Budowa punktów świetlnych Skubanka ul. Akacjowa- oświetlenie drogi gminnej,
- Zagospodarowanie nabrzeża Zalewu Zegrzyńskiego w Serocku wraz z pomostami.

Refeart Przygotowania i Realizacji Inwestycji

 

Przedsiębiorcy na spotkaniu wigilijnym w serockim ratuszu

Spotkanie Wigilijne Przedsiębiorców w serockim ratuszu to już tradycja. Goście przybyli licznie, by w przedświątecznej atmosferze spotkać się z władzami Serocka i innymi przedsiębiorcami, prowadzącymi działalność gospodarczą na terenie naszej gminy.
W trakcie uroczystoćci, jak co roku, burmistrz Miasta i Gminy Serock, Sylwester Sokolnicki w towarzystwie swego zastępcy, JózefaZająca, wręczył wybranym przedsiębiorcom Statuetki Lidera Przedsiębiorczości. Wśród nagrodzonych przedsiębiorców znaleźli się Małgorzata Adamkiewicz - Hotel Narvil, Marcin Wroniak - Imprineo, Jacek Koziński - Klub Mila, Krzysztof Bońkowski „Bońkowski Consulting“, Agnieszka i Piotr Sińczak - Hotel Warszawianka, Janusz Glinicki „ATU Trading“ oraz Agnieszka i Grzegorz Jaworscy - gospodarstwo sadownicze. Burmistrz, nawiązując do trudnej sytuacji gospodarczej,spowodowanej ogólnoświatowym kryzysem, życzył przybyłym kreatywności, odwagi i rozwagi w podejmowaniu inicjatyw, związanych z działalnością gospodarczą oraz powodzenia i wszelkiej pomyślności w życiu osobistym. Następnie, jak obyczaj każe, wszyscy podzielili się opłatkiem i kosztowali specjały z wigilijnego stołu.
W trakcie spotkania opłatkowego w urzędzie uczennice samorządu Szkolnego Szkoły Podstawowej w Serocku zachęcały do zakupu symbolicznych cegeiełek, którymi były kartki świąteczne, przygotowane przez uczniów. Hojność przedsiębiorców, którzy ofiarowali za kartki kwoty znacznie przekraczające proponowaną cenę 5,00 zł, okazała się wielka. Pieniądze te zostaną przeznaczone na paczki świąteczne dla uczniów z rodzin potrzebujących pomocy oraz na zakup różnych materiałów dla świetlicy szkolnej.
W trakcie uroczystości specjalnie zatrudniony na tę okazje aniołek wylosował z kosza pełnego wcześniej wrzuconych doń wizytówek, upominki w postaci 3 podwójnych voucherów na kort tenisowy w Serocku i 3 kubków z logo OSiRSerock.

 

 • Budowa kanalizacji sanitarnej w ul. Okrężnej i Dojazdowej...
  Budowa kanalizacji sanitarnej w ul. Okrężnej i Dojazdowej w Jadwisinie
 • Nowowybudowana droga w miejscowości Dębe
  Nowowybudowana droga w miejscowości Dębe
 • Przebudowa drogi wraz z budową parkingu w Zegrzu przy ul...
  Przebudowa drogi wraz z budową parkingu w Zegrzu przy ul. Drewnowskiego
 • Serock ośrodek kultury
  Serock ośrodek kultury
 • Serock ośrodek kultury
  Serock ośrodek kultury
 • Szkoła w Woli Kiełpińskiej
  Szkoła w Woli Kiełpińskiej
 • Nowowybudowany chodnik w miejscowości Dębinki
  Nowowybudowany chodnik w miejscowości Dębinki
 • Przebudowa drogi gminnej w Jachrance
  Przebudowa drogi gminnej w Jachrance
 • ul. Jasna w Jachrance
  ul. Jasna w Jachrance
 • ul. Leśna w Gąsiorowie
  ul. Leśna w Gąsiorowie
 • ul. Polnego Wiatru w Jachrance
  ul. Polnego Wiatru w Jachrance
 • ul. Polnego Wiatru w Jachrance
  ul. Polnego Wiatru w Jachrance
 • ul. Radziwiłłów w Ludwinowie Zegrzyńskim
  ul. Radziwiłłów w Ludwinowie Zegrzyńskim
 • ul. Zaciszna w Gąsiorowie
  ul. Zaciszna w Gąsiorowie

Poświąteczna zbiórka choinek

Miejsko-Gminny Zakład Gospodarki Komunalnej w Serocku w dniach 7 - 31 stycznia 2013r. organizuje poświąteczną zbiórkę choinek.

Szczegóły dotyczące akcji tutaj

Konkurs plastyczny "Motyw Bożonarodzeniowy" rozstrzygnięty

Konkurs plastyczny "Motyw Bożonarodzeniowy" - rozstrzygnięty 

Szczegółowe informacje o laureatach tutaj.

XVII Spotkanie Wigilijne na serockim rynku

W niedzielę 23 grudnia na serockim rynku odbyło się XVII Spotkanie Wigilijne.
Świąteczną atmosferę wprowadziły „Jasełka” w wykonaniu Kompanii Teatru Ulicznego Prawdziwy - Kot z Wrocławia. Duże lalki biorące udział w przedstawieniu, animowane przez aktorów ożywały w swej opowieści, wędrując przez świat historii . Aktorzy oraz kolędy i pastorałki, rozbrzmiewające na serockim rynku stworzyli niesamowite widowisko, w którym przestrzeń stała się żywą opowieścią wigilijną.
Wielu gości przybyło tego wieczoru by wziąć udział w wydarzeniu,  obejrzeć widowisko, a przede wszystkim  aby wspólnie z bliskimi podzielić się opłatkiem, przekazać życzenia oraz wspólnie kolędować. Burmistrz Miasta i Gminy Serock Sylwester Sokolnicki złożył mieszkańcom życzenia bożonarodzeniowe.  Laureaci Gminnego konkursu Plastycznego "motyw bożonarodzeniowy" odebrali swoje dyplomy i nagrody.
Dla tych którzy zmarzli przygotowano wigilijny  barszcz oraz kapustę. Najmłodsi mogli rozgrzać się w pogoni za Mikołajem, rozdającym cukierki.
Mieszkańcy mogli zaopatrzyć się również w bożonarodzeniowe ozdoby oraz świąteczne pierniczki na stoisku, przygotowanym przez panie z gospodarstw agroturystycznych.
Podczas takiego spotkania choć na mrozie – od razu człowiekowi robi się cieplej na sercu.  Z pewnością niejeden z nas poczuł magię zbliżających się Świąt Bożego Narodzenia

Samochód pożarniczy na gwiazdkę

W dniu 21 grudnia 2012r. o godz. 12 00 w strażnicy OSP Serock odbyła się uroczysta zbiórka strażaków ochotników z jednostek OSP Serock i OSP Stanisławowo.

Powodem było przekazanie jednostce OSP Serock średniego samochodu pożarniczego przez Komendę Powiatową Państwowej Straży Pożarnej w Legionowie oraz przekazanie jednostce OSP w Stanisławowie samochodu pożarniczego przez Burmistrza Miasta i Gminy Serock.

Uroczystego przekazania samochodów dokonali: Komendant Powiatowy PSP Legionowo, bryg. Jacek Pietranik i Burmistrz Miasta i Gminy Serock, Sylwester Sokolniki. Było przecinanie wstęgi i oklaski.

W uroczystości wzięli udział zastępca Komendanta Powiatowego PSP Legionowo, bryg. Mieczysław Klimczak, Komendant Miejsko - Gminny Straży Pożarnych w Serocku, dh. Marian Malinowski, Prezes Zarządu OSP Gąsiorowo, dh. Robert Walkowski, Kierownik Ośrodka Kultury w Serocku, Piotr Kowalczyk oraz bardzo licznie zgromadzeni strażacy ochotnicy z OSP Serock i OSP Stanisławowo.

Doposażenie jednostki OSP Serock w sprzęt nowszej generacj, to pierwszy etap wymiany parku samochodowego w gminnych jednostkach OSP. Takie sugestie dało się odczuć w wystąpieniach Burmistrza Miasta i Gminy Serock i Komendanta Powiatowego PSP w Legionowie.

Przekazanie samochodów jednostkom OSP jest dowodem uznania za  pełną  poświęcenia  służbę  na  rzecz dobra  wspólnego społeczności  gminnej oraz  podtrzymywanie  tradycji  ruchu  strażackiego. To także możliwość podniesienia skuteczności realizowanych działań ratowniczych przez jednostki OSP funkcjonujące w ramach Krajowego Systemu Ratowniczo -  Gaśniczego /KRSG/

Uroczystość zakończył radosny dźwięk syren przekazanych samochodów.

Zmiany w Lokalnej Komunikacji Autobusowej od 1 stycznia 2013

Burmistrz Miasta i Gminy Serock informuje, że z dniem 1 stycznia 2013 r. :
- zostanie zmieniony rozkład jazdy Lokalnej Komunikacji Autobusowej,
- wydłużona zostanie linia porannego kursu “ za wodą” o miejscowości Nowa Wieś, Kania Nowa (rondo).
Szczegóły w ulotce zamieszczonej poniżej.

Spotkanie wigilijne w zegrzyńskim Centrum Szkolenia, Łączności i Informatyki

W środę, 19 grudnia br. w Centrum Szkolenia Łączności i Informatyki (CSŁiI) w Zegrzu odbyło się uroczyste spotkanie wigilijne.
W spotkaniu, na zaproszenie Komendanta Centrum pułkownika Ireneusza Fury uczestniczyli licznie przybyli znakomici goście: Zastępca Szefa Sztabu Dowództwa Wojsk Lądowych generał brygady Marek Mecherzyński, Zastępca Szefa Zarządu Dowodzenia i Łączności Dowództwa Wojsk Lądowych pułkownik Marek Stolarz, Prezydent Miasta Legionowo Roman Smogorzewski, Zastępca Burmistrza Miasta i Gminy Serock Józef Zając, komendanci, szefowie, księża oraz przedstawiciele służb mundurowych i instytucji Garnizonu Zegrze, byli żołnierze zawodowi, żołnierze i pracownicy wojska zegrzyńskiego Centrum. Uroczystość odbyła się w świątecznie przybranej Sali Klubu CSŁiI, a do podkreślenia atmosfery zbliżających się świąt kolędy wykonali muzycy ze Szkoły Podoficerskiej Wojsk Lądowych w Poznaniu, którzy na codzień szkolą się na terenie zegrzyńskiego Centrum.

W swoim przemówieniu Komendant CSŁiI pułkownik Fura podziękował za zaangażowanie w wykonywaniu licznych zadań w 2012 roku, szczególnie podkreślając dużą rolę zegrzyńskiego Centrum w szkoleniu - służbę przygotowawczą do Narodowych Sił Rezerwowych odbyło tutaj 450 elewów, a prawie 4,5 tysiąca słuchaczy zostało przeszkolonych na różnego rodzaju kursach. Na zakończenie życzył zebranym wesołych i spokojnych świąt Bożego Narodzenia oraz Nowego Roku. Życzenia świąteczne złożył także zabierając głos generał brygady Mecherzyński. Spotkanie uatrakcyjniły występy dzieci z Klubu Centrum. Odczytane zostały także życzenia świąteczne Dowódcy Wojsk Lądowych, a później odmówione modlitwy. Jak co roku były potrawy wigilijne, dzielenie się opłatkiem i składanie sobie życzeń. Spotkanie przebiegało w miłej i serdecznej atmosferze.  

Tekst i zdjęcia: kpt. Krzysztof Baran

 

Wigilia z SMS - em

W związku ze zbliżającymi się Świętami Bożego Narodzenia Stowarzyszenie Miłośników Skubianki (SMS) gościło w sobotę 15 grudnia dzieci i ich opiekunki z Ośrodka Szkolno Wychowawczego dla Dzieci Niewidomych w Laskach. To kontynuacja zapoczątkowanej rok temu tradycji i kolejna okazja do integracji. Spotkanie rozpoczęło się słodkim poczęstunkiem, który wszystkich wprawił w dobry nastrój i dodał sił przed zadaniem artystycznym. Jako, że zarówno wśród dzieci z SMSa jak i z Lasek nie brak talentów - obie strony zaprezentowały swoje umiejętności wokalne. Najpierw dzieci z Lasek miały możliwość wysłuchania piosenek i uczestniczenia w próbie do spektaklu "Warszawa da się lubić", który będzie można obejrzeć 19 stycznia. Okazało się, że niewidome i niedowidzące dziewczynki także świetnie znają część piosenek,  i mają w repertuarze inne związane z Warszawą, które wszystkim obecnym pięknie zaprezentowały. Oczywiście nie mogło zabraknąć wspólnie śpiewanych kolęd. Następnie przyszedł czas na zabawę. Dzieci wykonywały kwiaty i zwierzątka z balonów. Świetną przewodniczką po tej niełatwej sztuce okazała się Siostra Ewelina, która z zapałem przekazywała swoje umiejętności. Wreszcie nadszedł oczekiwany moment - spotkanie ze Świętym Mikołajem, który przybył do Skubianki z workiem gwiazdkowych podarunków. Ileż to było radości, nie tylko z prezentów, ale i z rozmów czy zdjęć z Mikołajem. Żal było się rozstawać, ale są już kolejne plany wspólnych działań, więc wkrótce znów będzie okazja do miłego spotkania.

tekst i zdjęcia Beata Bieniek
 

Wręczenie nagród w konkursie "Nowe zasady na nasze odpady"

W dniu 20 grudnia w siedzibie Urzędu Miasta i Gminy w Serocku  wręczone zostały nagrody, w organizowanym przez Burmistrza Miasta i Gminy Serock konkursie dla uczniów szkół podstawowych i gimnazjów na logo pod nazwą „Nowe zasady na nasze odpady”.
Zwycięska praca posłuży jako znak identyfikacyjny informacji o nowym systemie gospodarki odpadami na terenie Miasta i Gminy Serock.
Przypomnijmy, że zwycięską pracę wykonał Rafał Sperczyński – uczeń klasy IV B Szkoły Podstawowej w Serocku. Dodatkowo Komisja Konkursowa przyznała 4 wyróżnienia, które zdobyli: Ania Stojak – uczennica klasy IV A i Zuzia Murawska – uczennica klasy V B Szkoły Podstawowej w Serocku oraz Jakub Sujkowski – uczeń klasy IV B Szkoły Podstawowej w Woli Kiełpińskiej i Wiktoria Olak – uczennica klasy I A Gimnazjum w Woli Kiełpińskiej. Wszystkim nagrodzonym gratulujemy.

Nagrodzone prace można obejrzeć tutaj.

Referat Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa

Już 100 rodzin wielodzietnych korzysta z programu Serocka Karta Dużej Rodziny 3+.

Pani Monika odebrała z rąk Burmistrza Miasta i Gminy Serock Serocką Kartę Dużej Rodziny 3+ z numerem 100. Burmistrz składając gratulacje podkreślił,  że inicjatywa przyjęcia  programu dla rodzin wielodzietnych  ma na celu poprawę warunków ich  życia.

Przy tej okazji  zachęcamy rodziny wielodzietne, które jeszcze nie przystąpiły do programu o wypełnienie wniosku i złożenie go w Ośrodku Pomocy Społecznej.

Spotkanie wigilijne w Borowej Górze

15 grudnia 2012 roku w Borowej Górze odbyło się spotkanie wigilijne , w którym wzięli udział mieszkańcy  oraz członkowie stowarzyszenia „Nasza Borówka”. Gospodarzem spotkania była sołtys Borowej Góry - Stanisława Wroniak  Na wigilię przybyli również goście -  Burmistrz Miasta i Gminy Serock Sylwester Sokolnicki, Zastępca Burmistrza Józef Zając oraz Ks. Kanonik Mieczysław Zdanowski. Po krótkiej modlitwie gospodarze spotkania oraz zaproszeni goście, przy dźwiękach kolęd,  podzielili się opłatkiem i złożyli sobie świąteczne i noworoczne życzenia. Uczestnicy spotkania spędzili miły wieczór, w magicznej atmosferze, przy rozświetlonej choince i suto zastawionym stole.

Referat Komunikacji Społecznej

 

 

Spotkanie Wigilijne Zespołu Świetlic Socjoterapeutycznych.

Dnia 13 grudnia o godzinie 17.00 w siedzibie OSP Wola Kiełpińska odbyło się 15 uroczyste spotkanie  Wigilijne Zespołu Świetlic Socjoterapeutycznych.  Przy wspólnym stole zebrało się 180 osób. Choinka była pięknie udekorowana przez dzieci  i wszystkich uczestników spotkania. Grupa teatralna  wprowadziła  świąteczny nastrój, sympatycznym spektaklem o ciekawskim aniołku. Dwanaście wigilijnych  potraw przygotowanych przez rodziców naszych wychowanków, dopełniło tradycji tego magicznego wieczoru. Przybył do nas także Święty Mikołaj, który obdarował wszystkie dzieci słodkimi prezentami. Całemu spotkaniu towarzyszył ciepły, rodzinny nastrój.

Gospodynie przy wigilijnym stole

Do Świąt Bożego Narodzenia pozostało jeszcze kilka dnia, ale w atmosferę świąteczną wprowadzają nas już coroczne spotkania wigilijne.

12 grudnia 2012 roku odbyło się spotkanie opłatkowe Kół Gospodyń Wiejskich, działających na terenie gminy Serock, zorganizowane przez Mazowiecki Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Warszawie, Doradztwo Rolnicze w Serocku.

Była to okazja do podzielenia się opłatkiem, złożenia życzeń, wspólnych rozmów i oderwania się od przedświątecznej krzątaniny. Na stole znalazły się przepyszne dania wigilijne przygotowane przez gospodynie.

Atmosferę umilały kolędy grane przez organistę z Parafii w Woli Kiełpińskiej.

Dziękujemy wszystkim paniom, które aktywnie włączyły się do przygotowania spotkania.

Na leśnej ścieżce dydaktycznej

Nie ma to jak empiryczne doświadczanie świata. Lekcja przyrody w terenie to zdecydowanie najlepszy sposób na wiedzę.

Seroccy gimnazjaliści w Coca Cola Cup

Drużyna chłopców po przejściu zwycięsko dwóch etapów eliminacyjnych awansowała do finału województwa mazowieckiego. Obecność w gronie 12 najlepszych drużyn na Mazowszu jest nie lada sukcesem. Finałowe rozgrywki odbyły się w maju w Warszawie na boiskach Bemowskiego Ośrodka Sportu, gdzie drużyny zostały podzielone na 4 grupy eliminacyjne składające się z 3 drużyn. Trafiliśmy do bardzo silnej grupy z Gimnazjum nr.48 Warszawa oraz Gimnazjum Sterdyń. Drużyna z Warszawy to ubiegłoroczny zwycięzca finału wojewódzkiego a jak się później okazało także i tegorocznego. Gimnazjum z Warszawy prowadzi klasy o profilu piłki nożnej pod patronatem Mazowieckiego Związku Piłki Nożnej, do których uczęszczają chłopcy z najlepszych klubów na Mazowszu. Niestety zawodnicy z Warszawy udzielili nam srogiej lekcji futbolu pokonując nas 5-1.Chłopcy naprawdę bardzo się starali i walczyli na całego, mimo tak niekorzystnego wyniku dali z siebie wszystko drugim meczu pokonaliśmy wysoko 6-1 Gimnazjum Sterdyń, tym samym zajmując drugie miejsce w grupie eliminacyjnej. Tylko mistrzowie grup awansowali do najlepszej czwórki drużyn, dlatego musieliśmy zadowolić się zaszczytnym V miejscem na Mazowszu. Turniej Coca-Cola Cup jest rozgrywany pod patronatem Ministerstwa Edukacji Narodowej, Ministerstwa Sportu i Szkolnego Związku Sportowego. Sponsorem technicznym była firma Adidas, która dla każdego z zawodników uczestnika turnieju wojewódzkiego ufundowała komplet strojów piłkarskich. W czasie turnieju wszyscy chłopcy zostali poddani testom piłkarskim w ramach Akademii Futbolu. Na świetnym 12 miejscu uplasował się Daniel Głowacki. Organizatorzy turnieju zadbali o wiele atrakcji, równolegle z rozgrywkami odbywał się piknik piłkarski "Piłkoszał".
Gimnazjum reprezentowali:D.Burakowski,M.Pawlak,C.Walkowski,T.Lipski,R.Choszcz, J. Rutkowski, D. Głowacki, Ł. Karpik, D. Matusiak, D. Chudy.

 

trener Mariusz Rosiński

Przedszkolaki już na wakacjach!

„Kończą się już zajęcia, wakacji nadszedł czas…” tymi słowami przedszkolaki pożegnały długi rok szkolny i rozpoczęły wakacje. Na uroczystej  części artystycznej dzieci zapewniły swoim rodzicom i zaproszonym gościom wiele atrakcji i wzruszen. Wiersze w podziękowaniu za wychowanie i wspólne 4 lata płynęły z ust starszaków. Młodsze dzieci pożegnały ich życząc wielu sukcesów w szkole oraz zapraszały już dziś w odwiedziny. „Sowy”, „Zajączki” i „Wiewiórki” zaprezentowały się w skocznej polce. „Poziomki” i „Jeżyki” zatańczyły lambadę, natomiast „Jagódki” i „Niedźwiadki” pokazały jak się tańczy przedszkolną papaję.
Wszystkim „starszakom” życzymy sukcesów w szkole i ciekawych doświadczeń. „Wśród kolegów  w nowej szkole, wspominajcie to przedszkole!”

Zakończenie roku szkolnego 2011/2012

Dzieci i młodzież pożegnały rok szkolny 2011/2012. Przed nimi 2 miesiące swobody i wypoczynku. Tak żegnano rok szkolny w Szkole Podstawowej im. Mikołaja Kopernika w Serocku.

15-lecie istnienia Świetlic Socjoterapeutycznych w gminie Serock

W dniu 29 czerwca na terenie Świetlicy Socjoterapeutycznej w Wierzbicy odbył się piknik integracyjny Święto Rodzin. W tym roku okazja była wyjątkowa- 15 rocznica powołania pierwszej świetlicy.
Wśród wielu atrakcji jakie przygotowano były m.in. przejażdżki na kucyku, szaleństwo w basenie z piłeczkami, ostra jazda z dmuchanej zjeżdżalni czy skoki na trampolinie. Można było  posłuchać pięknych bajek w krainie bajkolandii. Wśród uczestników zabaw byli również wolontariusze z Bułgarii, Hiszpanii i Węgier. Każdy z nich przygotował niespodziankę : malowanie twarzy, wspólne przygotowanie lecza lub zabawy sprawnościowe. Podczas pikniku dokonano uroczystego otwarcia nowego placu zabaw.
Urodzinowy tort zachwycał wyglądem i smakiem. Kawiarenka serwowała pyszne ciasta przygotowane przez mamy podopiecznych, a potrawy z grilla dodawały sił do wspólnej zabawy.

Janina Orzepowska
Starszy wychowawca-koordynator

Rozstrzygnięcie konkursów "Mój balkon-moja pasja" , "Moja posesja-moja pasja"

W dniu 29 czerwca 2012 roku komisja konkursowa zakończyła prace polegające na ocenie posesji i balkonów, zgłoszonych do konkursów „Mój balkon – moja pasja” i „ Moja posesja-moja pasja”. Odwiedziliśmy wszystkie zgłoszone do konkursu posesje i obejrzeliśmy wszystkie zgłoszone balkony. Komisja przyznawał punkty m.in. za utrzymanie czystości i porządku, ogólne wrażenie, różnorodność posadzonych roślin, ale także za oryginalność i pomysłowość rozwiązań oraz za wkład własnej pracy. Zachwyciło nas to w jaki sposób uczestnicy konkursu dbają o swoje działki, o dobór roślin i ich pielęgnację. Wybór był niezwykle trudny, ponieważ każdy zgłaszający udowodnił nam, że jego posesja lub balkon są rzeczywiście prawdziwą pasją, oraz to, że jeśli ma się do tego serce, to można zrobić u siebie prawdziwy rajski ogród lub chociaż jego namiastkę.


W kategorii na najpiękniejszą zabudowaną nieruchomość przyznano:
I miejsce – Barbara Wodzińska, Nowa Wieś
II miejsce – Alina Hirny, Serock,
III miejsce – Ewa Błaszkiewicz, Dębe
Dodatkowo przyznano 4 wyróżnienia:
Agnieszka Kozłowska – Cupel, Jolanta Jabłonowska – Dębe, Andrzej Michański – Kania Nowa, Małgorzata Przybysz – Kania Nowa

W kategorii na najpiękniejsze gospodarstwo rolne:
I miejsce – Barbara Rasińska, Wola Smolana,
II miejsce – Krzysztof Ugodziński, Stanisławowo,
III miejsce – Andrzej Aniszewski, Gąsiorowo

W kategorii na najpiękniejszy balkon:
I miejsce – Ewa Grabowska, Serock
II miejsce – Stanisława Białek, Serock,
III miejsce – Alicja Michalska, Serock

Dziękujemy wszystkim za udział w konkursie.
Uroczyste wręczenie nagród nastąpi podczas Święta Darów Ziemi w Woli Kiełpińskiej w dniu 9 września 2012 r.

 

Kategoria na najpiękniejszą zabudowaną nieruchomość

 • I miejsce-Barbara Wodzińska Nowa Wieś
  I miejsce-Barbara Wodzińska Nowa Wieś
 • I miejsce-Barbara Wodzińska Nowa Wieś
  I miejsce-Barbara Wodzińska Nowa Wieś
 • II miejsce-Alina Hirny Serock
  II miejsce-Alina Hirny Serock
 • II miejsce Alina Hirny Serock
  II miejsce Alina Hirny Serock
 • III miejsce-Ewa Błaszkiewicz Dębe
  III miejsce-Ewa Błaszkiewicz Dębe
 • III miejsce-Ewa Błaszkiewicz Dębe
  III miejsce-Ewa Błaszkiewicz Dębe

Wyróżnienia

 • Andrzej Michoński Kania Nowa
  Andrzej Michoński Kania Nowa
 • Jolanta Jabłonowska Dębe
  Jolanta Jabłonowska Dębe
 • Małgorzata Przybysz Kania Nowa
  Małgorzata Przybysz Kania Nowa
 • Agnieszka Kozłowska Cupel
  Agnieszka Kozłowska Cupel

Kategoria na najpiękniejsze gospodarstwo rolne

 • I miejsce -Barbara Rasińska Wola Smolana
  I miejsce -Barbara Rasińska Wola Smolana
 • I miejsce -Barbara Rasińska Wola Smolana
  I miejsce -Barbara Rasińska Wola Smolana
 • II miejsce-Krzysztof Ugodziński Stanisławowo
  II miejsce-Krzysztof Ugodziński Stanisławowo
 • II miejsce-Krzysztof Ugodziński Stanisławowo
  II miejsce-Krzysztof Ugodziński Stanisławowo
 • III miejsce-Andrzej Aniszewski Gąsiorowo
  III miejsce-Andrzej Aniszewski Gąsiorowo
 • opis: III miejsce-Andrzej Aniszewski Gąsiorowo
  opis: III miejsce-Andrzej Aniszewski Gąsiorowo

Kategoria na najpiękniejszy balkon

 • I miejsce-Ewa Grabowska Serock
  I miejsce-Ewa Grabowska Serock
 • II miejsce-Stanisława Białek Serock
  II miejsce-Stanisława Białek Serock
 • III miejsce-Alicja Michalska Serock
  III miejsce-Alicja Michalska Serock

Pilotażowa komunikacja lokalna

BURMISTRZ MIASTA I GMINY W SEROCKU INFORMUJE, ŻE Z DNIEM 1 SIERPNIA 2012R. ZOSTANIE URUCHOMIONA PILOTAŻOWA  KOMUNIKACJA LOKALNA  NA TERENIE GMINY SEROCK.

Kolejny sukces akcji krwiodawstwa

12 lipca br. Klub Honorowych Dawców Krwi Polskiego Czerwonego Krzyża przy Centrum Szkolenia Łączności i Informatyki (HDK PCK przy CSŁiI) w Zegrzu zorganizował kolejną akcję w ramach kampanii społecznej pod hasłem "Podaruj Kroplę Miłości”.
I tym razem nie zabrakło ludzi wielkiego serca, którzy łącznie oddali ponad 13 litrów tego bezcennego leku.
Wśród dawców była kadra, pracownicy wojska, strażacy z WSP, a także podchorążowie WAT i WSO oraz żołnierze służby przygotowawczej do NSR.
Była to już siódma udana akcja krwiodawstwa przeprowadzona na terenie CSŁiI w Zegrzu.
Tekst i zdjęcia: kpt. Marcin Syrówka
 

Wypoczywają u nas

W ramach współpracy miast partnerskich w dniach 14 – 20 lipca gościmy  40 osobową grupę dzieci i młodzieży z Dzierżoniowa. 16 lipca nasi goście spotkali się z Burmistrzem Miasta i Gminy Serock Sylwestrem Sokolnickim w ratuszu. Dzieci mają bardzo bogaty program pobytu w naszym regionie – zwiedzą Pałac Kultury, Centrum Nauki Kopernik, będą spacerować po Warszawskiej Starówce i  w Łazienkach Królewskich. Po intensywnym zwiedzaniu odpoczną w aquaparku i na kręgielni. Życzymy przyjemnego pobytu!!!

"Nasza Borówka" w Obserwatorium Geodezyjno-Geofizycznym w Borowej Górze

Obserwatorium Geodezyjno-Geofizyczne Borowa Góra to ciekawe miejsce warte poznania. Członkowie stowarzyszenia Nowa Borówka właśnie je odwiedzili.

Pomagamy bezrobotnym w wieku 50+

W celu pomocy osobom bezrobotnym Urząd Miasta i Gminy Serock, każdego roku aktywnie współpracuje z Powiatowym Urzędem Pracy w Legionowie, obejmując bezrobotnych różnymi formami aktywizacji, starając się pomóc osobom w trudnej sytuacji.
Dnia 16 lipca 2012r. w Gminie Serock rozpoczęły się roboty publiczne w ramach programu specjalnego „Powrót na rynek pracy – aktywni 50+”. Jako organizatorzy zatrudniliśmy 5 osób, w wieku 50+. Wynagrodzenia nowozatrudnionych osób w całości będą refundowane przez Powiatowy Urząd Pracy w Legionowie do momentu zakończenia 6 miesięcznego ww. programu. Projekt Aktywni 50+ ma zasięg regionalny i jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.
Dotychczas bezrobotni pracować będą 5 dni w tygodniu po 8 godzin do końca grudnia 2012r., wykonując na terenie gminy prace porządkowe oraz pielęgnacji zieleni i utrzymania porządku na terenie gminy Serock.
Zatrudnionym życzymy satysfakcji i wytrwałości w pracy.

Rafał Karpiński
Kierownik Referatu
Obsługi Rady Miejskiej
i Spraw Prawnych

Autobusy już na trasie

1 sierpnia 2012 odbył się pierwszy kurs nowych linii autobusowych w ramach pilotażowej komunikacji lokalnej. Pierwszych  pasażerów . na przystanku końcowym przywitał Burmistrz Miasta i Gminy Serock Sylwester Sokolnicki  Trasę obsługują dwa busy , wyposażone w klimatyzację i monitoring. Szczegółowy rozkład jazdy dostępny jest na stronie internetowej Urzędu .Zachęcamy do korzystania z nowych, zielonych busów.

Mieszkańcy Dosina na wyjeździe integracyjnym

Ostatni weekend lipca mieszkańcy Dosina spędzili wyjazdowo, na integracyjnej wycieczce w Płocku. Wyjazd sfinansowany został z Funduszu Sołeckiego. Sobota upłynęła pod znakiem intensywnego zwiedzania. Uczestnicy wyjazdu odwiedzili Muzeum Mazowieckie oraz Diecezjalne. Zwiedzili Katedrę oraz spacerowali po Wzgórzach Tumskich i Starym Rynku. Chętni  odpoczywali na płockim molo. Wieczorem odbyła się impreza integracyjna przy grillu.  W niedzielę  uczestnicy opuścili Płock i udali się do Sierpca, gdzie odwiedzili Muzeum Wsi Mazowieckiej. Wycieczkę zorganizował sołtys Dosina, Jarosław Nowakowski.

Wokół obwodnicy Serocka

Powstanie obwodnicy Serocka generuje nowe możliwości  inwestycyjne, czego przykładem jest nowo otwarta, całodobowa stacja benzynowa wraz z restauracją na trasie w kierunku Pułtuska. Wkrótce planowane jest uruchomienie kolejnej stacji paliw  w kierunku Warszawy. Oferta skierowana jest zarówno do mieszkańców gminy jak i kierowców oraz turystów podróżujących tą trasą.

Ziele Roku 2012

W dniu 15 sierpnia, podczas odpustu Święta Matki Boskiej Zielnej w Woli Kiełpińskiej odbył się po raz szósty konkurs Ziele Roku 2012, w którym wzięło udział 27 uczestniczek z terenu gminy Serock. Konkurs  organizowany był  przez Mazowiecki Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Warszawie, Stowarzyszenie Wspólnota Lokalna oraz Proboszcza Parafii Zegrze księdza Tadeusza Wołowca. Uczestniczki konkursu wykonały kompozycje ze zbóż, kwiatów i ziół.
Komisja konkursowa dokonała następującej oceny zgłoszonych prac:
I miejsce, 48 punktów –Janina Kita, Marynino
II miejsce, 46unktów – Monika Gutowska, Ludwinowo Dębskie
III miejsce, 42 punkty – Anna Romanowska, Stanisławowo
IV miejsce, 41 punktów – Elżbieta Rasińska, Szadki
V miejsce, 40 punktów – Marzena Nowakowska, Dosin.

Info.Teresa Krzyczkowska

„Pozory mylą-dowód nie” w TVP Info

11 sierpnia 2012r. telewizja TVP Info  relacjonowała przebieg programu edukacyjnego „Pozory mylą, dowód nie”, do której Miasto i Gmina Serock przystąpiła już po raz drugi. Do dyspozycji mieliśmy czas antenowy podczas pięciu wejść bezpośrednio po prognozie pogody. Miejscem przeprowadzenia relacji była plaża miejska w Serocku. Każdy z gości miał niecałe trzy minuty w ciągu których odpowiadał na pytania związane z kampanią.
Kampania o charakterze ogólnopolskim  ma na celu zmianę zachowań sprzedawców  w związku z przestrzeganiem  prawa w zakresie zakazu sprzedaży alkoholu nieletnim. Dorosły wygląd nie oznacza pełnoletniości. Policyjne statystyki mówią same za siebie. Istotnym jest fakt, że dowody osobiste są wydawane osobom, które nie ukończyły 18 roku życia, stąd przy zakupie alkoholu ważne jest , aby sprzedawcy zwracali uwagę na datę urodzenia umieszczoną w tym dokumencie.
W związku z kampanią sprzedawcy w sklepach na terenie miasta i gminy Serock otrzymali plakaty, naklejki oraz ulotki na temat kampanii edukacyjnej „Pozory mylą, dowód nie”, natomiast w miesiącu wrześniu za pośrednictwem placówek oświatowych zostaną rozprowadzone materiały edukacyjne dla rodziców. Konspekty  mają uświadomić rodzicom ich kluczową rolę w kształtowaniu odpowiedzialnych postaw wobec alkoholu u młodych ludzi. 
Miejmy nadzieję, że padający  deszcz i  niezbyt sprzyjająca aura spowodowały, iż przed telewizorami  tego dnia zasiadły większe rzesze publiczności.
Więcej informacji  na temat akcji „Pozory mylą dowód nie” dostępnych jest pod adresem www.pozorymyla.pl .

Referat Spraw Obywatelskich

Bezpłatne porady prawne i obywatelskie w serockim ratuszu

W związku z rozpoczęciem, przez Stowarzyszenie „Mała Ojczyzna” realizacji na terenie powiatu legionowskiego projektu pt. „To i Owo dobrze wiedzieć”, finansowanego ze środków Unii Europejskiej, w budynku Urzędu Miasta i Gminy w Serocku będzie udostępniony  punkt konsultacyjny projektu. Celem projektu jest zwiększenie poziomu aktywności społecznej mieszkańców powiatu legionowskiego, w tym mieszkańców gminy Serock, oraz podniesienie wiedzy na temat społeczeństwa obywatelskiego. W punkcie konsultacyjnym raz w tygodniu eksperci będą udzielać porad dotyczących praw i wolności obywatelskich w demokratycznym państwie prawnym, oraz innych porad prawnych i obywatelskich w sprawach pilnych dla obywateli w tym m. in. z zakresu funkcjonowania wspólnot mieszkaniowych.
Punkt konsultacyjny w Urzędzie Miasta i Gminy Serock będzie działał od początku września 2012 r. do końca grudnia 2012 r., we wtorki w godzinach 10.00 – 13.00 w sali ślubów.

Biuro projektu „To i Owo dobrze wiedzieć”

Plac zabaw w Nowej Wsi

W dniu 23 sierpnia 2012 roku odbył się odbiór inwestycji dotyczącej budowy boiska wielofunkcyjnego w miejscowości Nowa Wieś. W ramach zadania wybudowano plac zabaw i ścieżkę sportową z boiskiem wielofunkcyjnym z trawy sztucznej i boiskiem do siatkówki o nawierzchni syntetycznej. Wykonano oświetlenie całego placu zabaw oraz płyty boiska. Inwestycja została dofinansowana w ramach działania ,,Odnowa i rozwój wsi” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 ze środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich.

Referat Przygotowania i Realizacji Inwestycji
 

Geodezyjna kontrola budynków na posesjach

W związku z licznymi telefonami zaniepokojonych mieszkańców gminy w sprawie wizyt osób kontrolujących ich posesje spieszymy wyjaśnić, że wizyty te mają związek z pracami związanymi z modernizacją ewidencji gruntów i budynków przeprowadzanymi na terenie naszej gminy w ramach programu Urzędu Marszałkowskiego w Warszawie pt.: „Wsparcie prac związanych z przekształceniem ewidencji gruntów i budynków do postaci cyfrowej”.
Jak już informowaliśmy Państwa w lipcu br. Starosta Legionowski wszczął postępowanie w sprawie modernizacji ewidencji gruntów i budynków na terenie gminy Serock. Prace związane z powyższym tematem prowadzone są dla obrębów: Bolesławowo, Borowa Góra, Dębe, Dębinki, Dosin, Guty, Izbica, Jachranka, Jadwisin, Karolino, Ludwinowo Dębskie, Ludwinowo Zegrzyńskie, Marynino, Skubianka, Stanisławowo, Stasi Las, Szadki, Święcienica, Wola Kiełpińska, Wola Smolana, Zabłocie, Zalesie Borowe gm. Serock.
Program modernizacji ewidencji gruntów i budynków na w/w terenach realizowane są przez  firmę InterTIM z Warszawy.
Aktualnie przedstawiciele firmy przeprowadzają spis z natury nieruchomości w celu uzupełnienia danych dotyczących budynków i gruntów. Przedmiotem kontroli są w szczególności informacje dotyczące budynków:
 adres budynku,
 przeznaczenie budynku,
 rok budowy i modernizacji,
 ilość kondygnacji nadziemnych/podziemnych,
 powierzchnia zabudowy,
 powierzchnia użytkowa,
 ilość lokali w budynku,
 przeznaczenie lokali,
 powierzchnia użytkowa wszystkich lokali,
 powierzchnia użytkowa pomieszczeń przynależnych do lokali,
 liczba lokali wyodrębnionych.

Prosimy zatem Państwa o współdziałanie z przedstawicielami firmy Inter TIM w celu pozyskania niezbędnych informacji. Wszelkie niepokojące zachowania osób przeprowadzających kontrolę prosimy zgłaszać do Referatu Gospodarki Gruntami i Planowania Przestrzennego tel. (22) 782-88-31 i 29 lub bezpośrednio do przedstawicielawykonawcy  p. Renaty Kaszuba tel. (22) 122-88-08.

 


Kierownik Referatu Gospodarki Gruntami
i Planowania Przestrzennego
 

 

Przebudowa drogi wraz z budową parkingu w Zegrzu przy ul. Drewnowskiego

Inwestycja jest w trakcie realizacji. Do chwili obecnej rozebrano istniejącą konstrukcję jezdni o nawierzchni betonowej, która była w złym stanie technicznym. Trwają prace przy budowie 47 miejsc postojowych. Następnie zostanie wybudowane nowe oświetlenie, chodnik z kostki betonowej oraz jezdnia z mieszanki mineralno - asfaltowej. Prace związane z tą inwestycją potrwają do 24 września b.r. Zaawansowanie prac obrazują aktualne zdjęcia zamieszczone poniżej.

 

Spotkanie Burmistrza z mieszkańcami Kani Nowej

30 sierpnia 2012 roku w Kani Nowej na zaproszenie sołtys Teresy Wierzbickiej odbyło się spotkanie Burmistrza Miasta i Gminy Serock Sylwestra Sokolnickiego z mieszkańcami. W zebraniu uczestniczyło wiele osób zamieszkujących Kanię Nową oraz sąsiednie miejscowości. Burmistrz przedstawił bieżące założenia polityki gminnej, w tym plany regulacji Bugu. Omówiono problemy związane z komunikacją lokalną, mieszkańcy poruszali wiele spraw, m in. dotyczących komunikacji telefonicznej oraz poprawy stanu dróg. Najwięcej emocji wzbudziła dyskusja dotycząca zaśmiecania środowiska naturalnego – uczestnicy spotkania zwrócili uwagę na to, że okoliczne lasy a także przydrożne rowy są pełne śmieci - zwłaszcza po weekendach. Burmistrz zapewnił, że wszystkie problemy i zagadnienia zgłoszone podczas zebrania zostaną  przeanalizowane i w miarę  możliwości  rozwiązane. 

Referat Komunikacji Społecznej

Gminny poczatek roku szkolnego w Woli Kiełpińskiej

W Woli Kiełpińskiej nowy rok szkolny rozpoczął się bardzo uroczyście. Wśród zaproszonych gości był  H.E. Mr. Hasan Aziz ogly Hasanov, Ambasador Nadzwyczajny i Pełnomocny Republiki Azerbejdżanu w Polsce, burmistrz Miasta i Gminy Serock, Sylwester Sokolnicki, zastępca burmistrza Józef Zając, dyrektor ZOSiP Alicja Melion oraz radni Rady Miejskiej w Serocku. Uroczystość była  wyjątkowa z jeszcze jednego powodu - zakończyła się bowiem rozbudowa szkoły i  uczniowie mogą już  korzystać z nowych  sal. W ramach inwestycji wykonano także oświetlenie terenu szkoły, powstały nowe chodniki i miejsca parkingowe oraz wymieniono ogrodzenie całego terenu.

Kto mieczem wojował od patelni mógł zginąć, czyli serockie scenki z życia szlachty polskiej.

Wrześniowy weekend - Karczma Herbowa w Serocku. Wiek XVII, czy XXI? Kamienna posadzka, reprodukcje obrazów: „Bitwa pod Chocimiem”, „Bitwa pod Kłuszynem”, „Bitwa pod Wiedniem”. Stare mapy, herby, zbroje rycerskie, chorągwie. W namiotach: skóry, stare kufry i kosze. W kufrach naczynia z gliny, z mosiądzu, drewniane łyżki – ekwipunek nieco odmienny od współcześnie zabieranego pod namiot. W karczmianej scenerii panowie szlachta, białogłowy, „syn Tuchajbejowy” i współcześnie wyglądający, zaciekawieni goście - nie tylko z Serocka, ale i z dalekiej Azji.

Opodal, w obozowisku rumor. Ktoś spojrzał kosym okiem i już rycerstwo skore do wypitki i wybitki walczy na szable. Zdezorientowanym dzieciom trzeba wytłumaczyć, że to tylko karczmiana scenka szlachecka, i że  rycerze powaleni ciosami zadanymi patelnią - przez postawnego  karczmarza - miewają się całkiem dobrze, a srogo wyglądająca białogłowa w koronkowym czepcu strzelała tak na niby – żeby całe bractwo uspokoić.

Po walce, biesiada. Szlachcianka wjechała na koniu do karczmy. Wszystko takie inne i autentyczne. Warto było zrobić zdjęcia na pamiątkę spotkania.

W niedzielę rycerstwo do kościoła przybyło i w mszy świętej uczestniczyło. Do obozowiska przy Karczmie Herbowej - której to właściciele winni są tego „niepospolitego poruszenia” w Serocku - wracali rycerze konno i na piechotkę, a za nimi ciągnął orszak zadziwionych „współczesnych”. Na miejscu, kto mógł ustawiał siebie i dzieci do fotografii przy gościach z zamierzchłej historii naszej ojczyzny. Kto miał odwagę dosiadał konia samodzielnie lub pod opieką szlachcianki.

Piękna pogoda, w tle muzyka sarmacka i „Pieśń o Małym Rycerzu”…

Święto Centrum Szkolenia Łączności i Informatyki w Zegrzu

Na pamiątkę 13 września 1919 r., kiedy w Zegrzu sformowany został Obóz Wyszkolenia Oficerów Wojsk Łączności, co zapoczątkowało kształcenie łącznościowców na potrzeby Wojska Polskiego, 13 września ustanowiono dniem święta Centrum Szkolenia Łączności i Informatyki. Tegoroczne obchody święta były szczególnie wyjątkowe, ponieważ podczas tej uroczystości odbyło się również przekazanie obowiązków Komendanta Centrum.

SMS na Dniu Otwartym WTW w Zegrzu

W dniu 8 września 2012 roku odbył się IX Dzień Otwarty Przystani Warszawskiego Towarzystwa Wioślarskiego w Zegrzu, promujący sporty wodne takie, jak wioślarstwo, kajakarstwo, żeglarstwo,
Wśród zaproszonych były dzieci z Domu Dziecka im. Janusz Korczaka w Warszawie i Stowarzyszenie Miłośników Skubianki SMS. Nasze SMS-iątka wykonały  piosenki z lat 60-tych promując program ,,Szalone lata 60-te” oraz zatańczyły do utworu Shakiry ,,Waka, waka'', co wzbudziło zachwyt przybyłych gości.
Po występach była okazja, by sprawdzić się w wielu dziedzinach związanych i niezwiązanych z wodą. Można było się „sprawdzić” na ergonometrze wioślarskim - pierwsze miejsce zajęła nasza Wiktoria Oleksiak, oraz nauczyć węzłów żeglarskich. Ponadto udzielano instruktażu pływania na łodzi wioślarskiej, pływania na kajaku do gry w kajak-polo, jak również udzielania pierwszej pomocy. Dodatkowo można było wykonać prace plastyczne na tematy związane z wodą i pobawić się w stacji cyrkowej takimi jak żonglerka , bańki mydlane etc.
Na deser, atrakcją były rejsy turystyczne po Zalewie Zegrzyńskim a dla strudzonych zmaganiami sportowymi, fantastyczne jedzenie z grilla.

Mirosław Ewiak z SMS
 

Sprzedaż biletów miesięcznych komunikacji lokalnej

Informujemy,  że 21 września 2012 r. w godz. 13.00 – 16.00  w Urzędzie Miasta i Gminy w Serocku, w sali nr 19 będzie można nabyć bilety miesięczne uprawniające do przejazdów komunikacją lokalną.

cena biletu normalnego wynosi 70 zł
cena biletu ulgowego wynosi 35 zł po okazaniu legitymacji szkolnej lub innego dokumentu upoważniającego do zakupu biletu ulgowego.

Przedstawicielki Koła Gospodyń Wiejskich z Dosina uczestniczyły w IV Kongresie Kobiet

W tym roku już po raz czwarty w Warszawie odbył się kongres Kobiet, hasłem przewodnim konferencji było: „Aktywność, przedsiębiorczość, niezależność.” Tegoroczny Kongres adresowany był  przede wszystkim do kobiet wiejskich i tych z małych miast. Impreza trwała dwa dni - 14.09 -15.09 i zgromadziła ponad osiem tysięcy kobiet.
Na zaproszenie Mazowieckiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego w Warszawie  odpowiedziały przedstawicielki Koła Gospodyń Wiejskich z Dosina: Marzena Nowakowska i Iwona Garbulińska. Obie panie odnoszą sukcesy na polu kulinarnym, są laureatkami konkursu  o Laur Marszałka, a także wielu innych prestiżowych nagród. Dały dobry przykład innym kobietom, uczestniczkom kongresu, że kobiety z polskiej wsi, są zaradne i przedsiębiorcze i godzą macierzyństwo z pasją.
Organizatorzy Kongresu niejednokrotnie podkreślają  iż celem Kongresu jest przekazanie dobrych praktyk, nauka skutecznych rozwiązań a także inspirowanie innowacyjnych pomysłów. Polskie kobiety po raz kolejny miały okazję wymiany doświadczeń, zdobywania inspiracji oraz motywacji do działania.

inf. MODR Warszawa

 

Tydzień poradniczy: zakładanie organizacji

Chcesz się zaangażować społecznie, a nie wiesz jak? Wahasz się, czy założyć stowarzyszenie, fundację?
Od 17 do 21 września 2012 r. Informatorium dla organizacji pozarządowych organizuje tydzień poradniczy, w czasie którego można uzyskać odpowiedzi na te i inne pytania związane z zakładaniem i rejestracją organizacji.
Jak skorzystać z pomocy?
W ramach tygodnia poradniczego można:
- w godz. 10.00 - 16.00 zadać pytanie doradczyniom
- telefonicznie 801 646 719
- przez Skype: Informatorium_ngo
4. przez komunikator gadu gadu: numer gg 43576851
2. Przesłać pytanie mailowo na adres info@ngo.pl lub przez formularz zadawania pytań na stronie: poradnik.ngo.pl/zapytaj
3. Wziąć udział w seminarium pt. "Stowarzyszenie czy fundacja - oto jest pytanie"
Seminarium ma na celu wyjaśnić podstawowe podobieństwa i różnice pomiędzy stowarzyszeniem a fundacją. Przedstawione zostaną także, krótko zagadnienia dotyczące zakładania i rejestracji organizacji. Ułatwi to podjęcie świadomej decyzji o sformalizowaniu działań społecznych.
Seminarium odbędzie się 19 września 2012 r. w godz. 12.00 - 14.30, w siedzibie Centrum Szpitalna przy ul. Szpitalnej 5/5 w Warszawie.
Zgłoszenia na seminarium można przesyłać do 18 września 2012 r. na adres info@ngo.pl
Uwaga! Liczba miejsc jest ograniczona, decyduje kolejność zgłoszeń. Udział w seminarium jest bezpłatny. Nie zwracamy kosztów podróży.
Informatorium dla organizacji pozarządowych jest prowadzone wspólnie przez Stowarzyszenie Klon/Jawor i Federację "Centrum Szpitalna"
Zapraszamy! Ty działasz - my pomagamy!

Informatorium dla organizacji pozarządowych

 

Spotkanie burmistrza z mieszkańcami Szadek i Woli Kiełpińskiej

Na zaproszenie sołtys, Wiesławy Bella, odbyło się 19 września spotkanie Burmistrza Miasta i Gminy Serock, Sylwestra Sokolnickiego, z mieszkańcami obu wsi. Omówione zostały najważniejsze bieżące działania gminy. Ważnym tematem, nad którym dyskutowano – był fundusz sołecki oraz możliwości wykorzystania go. Padły dwie propozycje – rewitalizacja budynku OSP i jego otoczenia, aby utworzyć tu świetlicę wiejską oraz budowa placu zabaw. W głosowaniu  zdecydowanie większym poparciem cieszyła się idea świetlicy. Burmistrz przedstawił również stan zaawansowania prac związanych z przebudową wodociągu. W związku z tym, że lipcu przyszłego roku zmienią się zasady gospodarki odpadami komunalnymi – ten temat także został poruszony, podobnie jak kwestia bieżącego utrzymania dróg. W spotkaniu uczestniczyło  blisko 35 osób.

Przedszkole na 5

W samorządowym przedszkolu w Zegrzu od dwóch lat realizowany jest projekt "Przedszkole na 5". Cieszy się on dużym uznaniem wśród rodziców przedszkolaków uczęszczających do placówki, którzy mogą brać udział w licznych warsztatach, podczas których mają niepowtarzalną szansę dyskutowania z nauczycielami przy wsparciu ekspertów zewnętrznych o ważnych sprawach ich dzieci.

Spotkanie burmistrza z mieszkańcami Stasiego Lasu

Trwają prace związane z przygotowaniem budżetu na rok 2013, w ramach tego zadania odbywają się konsultacje społeczne mieszkańców  gminy z burmistrzem.  Na zaproszenie sołtysa Stasiego Lasu Józefa Lutomirskiego  25 września odbyło się spotkanie Burmistrza Miasta i Gminy Serock , Sylwestra Sokolnickiego z mieszkańcami wsi.
Program obrad obejmował 3 ważne punkty. Pierwszy z nich dotyczył zmian zasad gospodarki odpadami komunalnymi, sposób odbioru smieci zmieni się w lipcu 2013r. Burmistrz przedstawił dokładne i wyczerpujące informacje dotyczące tego zagadnienia.  Omówiono również funkcjonowanie pilotażowej komunikacji lokalnej, zwracając uwagę na sugestie i wnioski użytkowników.  Trzecim ważnym tematem  obrad było przedyskutowanie planowanych inwestycji w rejonie Stasiego Lasu, wśród których najważniejszą  jest budowa kanalizacji. Mieszkańcy  poinformowali  burmistrza o potrzebie budowy chodnika przy ul. Długiej, co wpłynęłoby na poprawę bezpieczeństwa we wsi.  Omówiono również  zagadnienia związane z modernizacją ul. Słonecznej oraz niebezpiecznym dojazdem do przedszkola na ul. Jutrzenki.
W spotkaniu wzięło udział ok. 50 osób.
 

Referat Komunikacji Społecznej

Sprzątanie gminy

Żyć nie można w bałaganie,
więc się bierzmy za sprzątanie.
Zmykaj, śmieciu, do śmietnika.
Bałaganie, brudzie, znikaj!

Śmieciu, precz, brudzie, precz!
Ład, porządek dobra rzecz.
Karaszewski Stanisław

W dniach 17 – 23 września 2012 roku na terenie naszej gminy została przeprowadzona akcja Sprzątanie Świata, która odbyła się pod hasłem „Kocham, lubię, szanuję…nie śmiecę”.
W akcji udział wzięły aktywnie sołectwa: Nowa Wieś, Kania Polska, Kania Nowa, Cupel, Jadwisin, Dosin, Karolino, Wierzbica, Gąsiorowo, Skubianka, Szadki i Wola Kiełpińska oraz dzieci i młodzież ze szkół i przedszkoli w Serocku, Zegrzu, Jadwisinie i Woli Kiełpińskiej, a także zorganizowana grupa ze Środowiskowego Domu Samopomocy w Serocku. Do tegorocznej akcji włączyli się również aktywnie pracownicy Urzędu Miasta i Gminy Serock. Uczniowie oraz zorganizowane grupy mieszkańców sprzątali min tereny leśne oraz przydrożne. W czasie tej akcji zebraliśmy około 10 ton śmieci. Ilość zebranych śmieci jest przerażająca i powinna nas wszystkich mocno zawstydzić.
Serdecznie dziękujemy wszystkim, którzy włączyli się do akcji i mamy nadzieję, że była to dobra lekcja ekologii. Z rezultatów akcji skorzysta nie tylko ziemia, zwierzęta i rośliny, ale także my spacerując po czystym lesie.
Zachęcamy wszystkich do włączania się do akcji sprzątania przez cały rok, w przypadku osób chętnych prosimy o kontakt z Referatem Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa, pok. nr 11, tel.  22 782 88 39 lub tel.  22 782 88 40.

Referat Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa
 

Wola Kiełpińska - konkurs na tradycyjne kulinaria

Kultywowanie kulinarnych tradycji Mazowsza to zadanie niełatwe, lecz na szczęście smakowite. W Woli Kiełpińskiej odbył się już po raz 6-ty konkurs na Najlepszą Potrawę Tradycyjną. W czasach dominującego fast - food, zwrot ku tradycyjnej kuchni jest interesującą odmianą.

Jadwisin - Europejski Dzień Języków

26 września świętowaliśmy w naszej szkole Europejski Dzień Języków. Uczniowie klas IV-VI przygotowali występ, podczas którego przypomnieli społeczności szkolnej, dlaczego warto uczyć się języków obcych. Oprócz ciekawostek o Wielkiej Brytanii, nasi wychowankowie pokazali swoje umiejętności językowe oraz talenty aktorskie w scenkach, a także w piosenkach. Spotkanie cieszyło się dużym zainteresowaniem i wywołało sporo emocji wśród uczestników. Z pewnością było świetną formą nauki z elementami zabawy i relaksu.

SP Jadwisin
       

Przysięgam

28 września 2012 r. był wyjątkowym dniem dla 220 elewów służby przygotowawczej do Narodowych Sił Rezerwowych (NSR) z Centrum Szkolenia Łączności i Informatyki(CSŁiI) w Zegrzu, którzy podczas uroczystego apelu złożyli przysięgę na sztandar.

Serock Biega w Maratonie Warszawskim

Taka trasa – z serockiego rynku, przez Nieporęt, most Grota-Roweckiego, Wybrzeże Gdyńskie, Aleję Solidarności, Marszałkowską, do Pałacu Kultury i Nauki i już google wskazuje odległość 40,9 km. Potrzeba wyobraźni, aby pokonać tę trasę choćby marszem? A biegiem? I co ważne, 40,9 km z to i tak jeszcze za mało.

Podsumowanie lata z Żeglugą Mazowiecką na statku Albatros

Zgodnie z umową nr 60.273.15.2012 zawartą między Żeglugą Mazowiecką a Urzędem Miasta i Gminy w Serocku z dnia 12.04.2012 zrealizowane zostały 84 rejsy statkiem Albatros, promujące miasto i gminę Serock, w których wzięło udział 1100 osób. Uczestnikami rejsów były przede wszystkim osoby zamieszkujące miasto i gminę Serock oraz powiat legionowski, a także działkowicze i turyści. Przed uruchomieniem stałych rejsów statek Albatros został obrendowany elementami promocyjnymi dostarczonymi przez Urząd Miasta i Gminy w Serocku
Ponadto w sezonie żeglugowym 2012 odbyło się 17 rejsów dla dzieci kolonijnych – Caritas z Popowa, Serocka oraz  „Lato w mieście” z Warszawy.
Statek wykonał  również 3 rejsy promujące Jezioro Zegrzyńskie z udziałem dziennikarzy krajowych i zagranicznych.
Decyzją Zarządu spółki – Żegluga Mazowiecka przekazała do dyspozycji Urzędu Miasta i Gminy w Serocku 50 biletów na rejsy spacerowe statkiem Albatros jako nagrody dla słuchaczy radia Hobby (podczas audycji promujących miasto i gminę Serock) oraz 10 biletów  na nagrody organizowane przez Urząd Miasta i Gminy Serock w „strefie kibica”.
Ponadto w sezonie letnim 2012 odbyły się rejsy czarterowe, promujące miasto i gminę na trasie Serock – Pułtusk - Serock oraz Serock – Dębe – Zegrze – Nieporęt – Rynia – Serock.

Referat Komunikacji Społecznej
 

Wierzbica - spotkanie z burmistrzem

Z inicjatywy  i na zaproszenie sołtys wsi, Marii Chmielewskiej oraz radnej Iwony Gryc odbyło się 27.09. spotkanie burmistrza, Sylwestra Sokolnickiego, z mieszkańcami Wierzbicy. Głównym tematem spotkania stały się nowe zasady gospodarki odpadami komunalnymi. Ważnym staje się osiagnięcie pewnego kompromisu co do częstotliwości odbioru odpadów oraz opłat z tym związanych. Nie mniej emocji i zainteresowania budzi komunikacja lokalna i perspektywy jej rozwoju tak, aby również Wierzbica znalazła się w jej zasięgu. Dyskutowano również o zamierzeniach inwestycyjnych dotyczących wsi - a zwłaszcza przebudowy wodociagu, budowy kanalizacji i chodnika, odwodnienia drogi gminnej oraz nowej organizacji ruchu.

Kolejna setna osoba nagrodzona w Konkursie Meldunkowym.

Liczba mieszkańców miasta i gminy Serock rośnie i w dniu dzisiejszym liczy  12 865 osób. 12 800 osobą, która zameldowała się na terenie gminy jest Pani Monika Sumiła. Pani Monika zdecydowała się zamieszkać w Wierzbicy , przeprowadziła się z miejscowości Wielęcin gm. Somianka. Burmistrz Miasta i Gminy Serock  Sylwester Sokolnicki pogratulował Pani Monice, życzył powodzenia w nowym miejscu zamieszkania i przekazał zaproszenie na uroczystą kolację dla dwóch osoób do restauracji Willa Finezja w Serocku.

Na każdą kolejną setną osobę, która zamelduje się na terenie naszej gminy czekają cenne nagrody. Szczegóły dotyczące Konkursu Meldunkowego znajdują się na stronie głównej  strony internetowej Urzędu Miasta i Gminy Serock w zakładce Konkurs Meldunkowy.

 

Święto Drzewa

W najbliższą środę, 10 października 2012 roku,  już po raz 10 obchodzone będzie Święto Drzewa.
Program Święto Drzewa bierze udział w Kampanii Miliarda Drzew dla Planety zainicjowanej przez Program Narodów Zjednoczonych do spraw Ochrony Środowiska (UNEP) – ogólnoświatowej inicjatywy sadzenia drzew. Nowym wyzwaniem kampanii jest posadzenie 14 miliardów drzew! Ponad 315 tysięcy drzew posadzonych w ramach Święta Drzewa zostało już wpisanych do bazy jej wyników, a idea programu dotarła już do 35 krajów.
Klub Gaja pomysłodawca akcji w Polsce, szykuje uroczyste obchody 10-lecia Święta Drzewa. Honorowy patronat nad 10-leciem Święta Drzewa Klubu Gaja przyjęła Małżonka Prezydenta RP
Pani Anna Komorowska, a 10 października w Warszawie podczas uroczystej inauguracji Święta Drzewa, z udziałem Ministra Środowiska, zasadzonych zostanie 10 drzew na Polu Mokotowskim obok Ścieżki Ryszarda Kapuścińskiego.
Jak ważna jest rola drzew dla nas wszystkich, dla współczesnego świata podkreśla Jacek Bożek, szef Klubu Gaja: Co roku z powierzchni Ziemi znika 13 mln ha lasów. Wycinane są lasy i zieleń na terenach zurbanizowanych. Tymczasem rola drzew jest niezastąpiona: produkują tlen i pochłaniają dwutlenek węgla. Jako największe rośliny na Ziemi, robią to najskuteczniej. Klub Gaja chroni i sadzi drzewa od początków swojego istnienia – od blisko 25 lat. Dzięki programowi Święto Drzewa krajobraz wielu miejscowości nie tylko pięknieje, ale zyskuje na wartości. Zadrzewiane są skwery przy szkołach, przedszkolach, place zabaw na osiedlach, miejskie parki i ogrody, tereny wokół fabryk, pobocza dróg, brzegi rzek, pasy śródpolne.
W tym roku Gmina Serock, dzięki zaangażowaniu placówek oświatowych z terenu naszej gminy również przyłącza się do akcji. Pierwsze drzewa posadzone zostały już w piątek 5 października na terenie przyszkolnym w Jadwisinie. Realizatorem nasadzeń była firma Heathland, która w ramach wydanego przez Burmistrza Miasta i Gminy Serock zezwolenia na usunięcie drzew, kolidujących
z zamierzoną działalnością firmy, została zobowiązana do wykonania nasadzeń zamiennych nowych drzew. I tak posadzonych zostało 25 drzew – 20 Lip drobnolistnych oraz 5 Świerków srebrnych.
A już w środę, dokładnie w dniu Święta Drzewa zostaną posadzone kolejne sadzonki Lip drobnolistnych a także niegdyś tak popularnej, dziś trochę zapomnianej Jarzębiny. Sadzonki zostały ufundowane dla szkół, przedszkoli oraz dla placówki opiekuńczej TPD w Serocku przez Urząd Miasta i Gminy
w Serocku, w ramach podziękowania za aktywne włączenie się w akcję Sprzątania Świata, która przypomnijmy została przeprowadzona na terenie naszej gminy w dniach 16-23 września.

Referat Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa

Ratujemy kasztanowce

Ratujemy kasztanowce! – ciąg dalszy akcji

Jak łatwo zaobserwować liście kasztanowców nie starzeją się jesienią tak pięknie jak kiedyś. Już
w lipcu skręcają się, schną. Wszystko to za sprawą szkodnika tych drzew szrotówka kasztanowcowiaczka, który żeruje na liściach. Gdy opadną, wnika wraz z nimi do gleby, tam zimuje, by wiosną znów szkodzić tym pięknym drzewom.
W tym roku podjęliśmy walkę ze szrotówkiem, w którą bardzo aktywnie włączyły się dzieci i młodzież z Zespołu Szkół w Zegrzu a także społeczność Zegrza.
Pierwszym etapem, o czym już pisaliśmy, było zawieszenie budek lęgowych dla sikorek, które są naturalnym wrogiem szrotówka.
Kolejnym etapem akcji ratowania drzew Kasztanowca białego w Zegrzu, było zawieszenie na drzewach, na przełomie kwietnia i maja 300 pułapek feromonowych, które pozyskaliśmy dzięki pomocy Fundacji Nasza Ziemia i Tupperware Polska Sp. z o.o.( Firma Tupperware Polska Sp. z o.o część dochodu ze sprzedawanych Ekobutelek przeznaczyła na program „Pomóżmy kasztanowcom”).
Ostatnim etapem, jaki czeka nas w tym roku będzie grabienie i utylizacja opadłych liści.
Uczniowie Zespołu Szkół w Zegrzu wspierani przez Referat Ochrony Środowiska podjęli z nim kolejną już walkę grabiąc i paląc liście Z uwagi na dużą liczbę drzew, w samym Zegrzu aż 120, a tym samym dużą ilość liści, pomoc w tym działaniu zadeklarowali także żołnierze z CSŁiI oraz mieszkańcy Zegrza.
Zachęcamy wszystkich do przyłączenia się do akcji, nie tylko w miejscowości Zegrze, ale także osoby, które na swoich nieruchomościach mają Kasztanowce.
Grabienie należy wykonywać już, zanim szkodnik wejdzie w glebę. Ponadto trzeba je powtarzać aż do ostatniego listka.

Ważna informacja – nie wolno kompostować zarażonych liści!
A więc grabie w dłoń!
Małgorzata Konstantynowicz - Opiekun Koła Ekologicznego
Anna Kamola – Referat Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa

 

Postęp rzeczowy w realizacji projektu „Dobry start w zawodową przyszłość” w Powiatowym Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych

Projekt pt. „Dobry start w zawodową przyszłość”, którego Beneficjentem jest Powiat Legionowski realizowany jest w Powiatowym Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych w Serocku ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.
 

Szczegółowe sprawozdanie - tutaj

Dzieci posadziły lipy i jarzębiny z okazji Święta Drzewa

W dniu 10 października 2012 roku na terenie Miasta i Gminy Serock w placówkach przedszkolno-szkolnych oraz w placówce opiekuńczej TPD z okazji Święta Drzewa odbyło się sadzenie drzew. Przedszkolaki oraz uczniowie sadzili lipy i jarzębiny. Wszyscy wiedzą jak niezwykle ważną rolę odgrywają drzewa w życiu człowieka.
Jak wszystkie rośliny, drzewa produkują tlen i pochłaniają dwutlenek węgla, który wpływa na efekt cieplarniany, pochłaniają wiele zanieczyszczeń gazowych i pyłowych. Odgrywają ogromną rolę w kształtowaniu różnorodności biologicznej. Dlatego też sadźmy drzewa i dbajmy o to, aby wokół nas było dużo zieleni. Mamy nadzieję, że dzień ten na stałe wpisze się do naszego kalendarza.


Referat Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa
 

Gminne manewry OSP „PRZYSTAŃ 2012”

W dniu 13 października o godz. 10.30 na teren portu wodnego w Skubiance przybyły zastępy strażaków ochotników z 4 gminnych jednostek OSP wraz ze sprzętem ratownictwa wodnego. Na szczęście okazało się, że to tylko ćwiczenia. Tym razem doskonalono umiejętności właściwej obsługi sprzętu ratownictwa wodnego.

Biedronka startuje w listopadzie

W związku z licznymi pytaniami, dotyczącymi sklepu Biedronka informujemy, że zakończenie budowy nowego marketu  Biedronka zlokalizowanego w Serocku, przy ul. Warszawskiej przewidywane jest na drugą połowę listopada 2012 r.

Jednocześnie informujemy, że proces rekrutacji trwa od połowy sierpnia, osoby już zatrudnione są mieszkańcami miasta i gminy Serock. Wszystkie informacje związane z rekrutacją znajdują się na stronie internetowej www.biedronka.pl

Debata społeczna w serockim ratuszu

18 października, o godz. 15.00 w sali konferencyjnej  Urzędu Miasta i Gminy w Serocku odbyła się debata społeczna. Tematem spotkania  było bezpieczeństwo w ruchu drogowym,  przemoc w rodzinie oraz bezpieczeństwo w miejscach publicznych  i miejscach zamieszkania.
Udział w debacie wzięli: Burmistrz Miasta i Gminy Serock Sylwester Sokolniki, po. Komendanta Powiatowego Policji  w Legionowie - nadkomisarz Paweł Piasecki, Rzecznik Komendy Powiatowej Policji  w Legionowie – komisarz Robert Szumiata,  Komendant Komisariatu Policji w Serocku - komisarz Rafał Trzaskoma,  Naczelnik  Wydziału Ruchu Drogowego Komendy Powiatowej Policji  w Legionowie  - komisarz Artur Cegiełka,  Komendant Straży Miejskiej w Serocku – Grzegorz Pietrzyk, dzielnicowy Komisariatu Policji w Serocku – aspirant  Mariusz Łapiński oraz mieszkańcy miasta i gminy Serock.
Podczas prezentacji Komendant Komisariatu Policji w Serocku Rafał Trzaskoma przedstawił statystyki  dotyczące przestępczości oraz działania prewencyjne na terenie miasta i gminy Serock w minionym roku..
Debatowano na wiele tematów, wśród których najwięcej emocji wzbudzały pytania dotyczące budowy progów zwalniających, prawidłowego oznakowania terenu zabudowanego i związanego z tym ograniczenia prędkości w miejscowości Zabłocie, kradzieży samochodów na terenie miasta i gminy Serock oraz drobnych kradzieży na cmentarzach.. Uczestnicy debaty dyskutowali również na tematy dotyczące pracy posterunku, liczby patroli itp. Mieszkańcy gminy Serock podziękowali lokalnej policji za szybką reakcję na wezwania,  taka błyskawiczna  interwencja ma ogromne znaczenie w utrzymaniu bezpieczeństwa  na terenie miasta i gminy.
Lokalna Debata społeczna miała na celu między innymi włączenie obywateli w wypracowywanie propozycji rozwiązań zmierzających do wzrostu poczucia bezpieczeństwa mieszkańców w środowisku lokalnym.

Referat Komunikacji Społecznej

Idą pierwszaki – już nie maluchy

Dzień pasowania na ucznia, to taki dzień w szkolnym kalendarzu, na który pierwszoklasiści i ich rodzice oczekują już właściwie od początku roku szkolnego.
To ważne wydarzenie miało miejsce w piątek, 12 października. Odbyło się ono jak zwykle w obecności licznie zgromadzonych rodziców i uczniów klas młodszych wraz z wychowawcami.
Bohaterowie tej uroczystości, mimo, że większość z nich ma dopiero sześć lat,
sprostali oczekiwaniom. Bardzo się postarali aby ten w większości wypadków pierwszy w życiu występ wypadł jak najlepiej. Z powagą wypowiadali słowa uczniowskiego przyrzeczenia.  
Na pamiątkę tej chwili uczniowie otrzymali z rąk wychowawczyni dyplomy zaś od koleżanek i kolegów z klas młodszych – wiele miłych życzeń wraz z upominkami.
I tak właśnie zgodnie z wieloletnią tradycją uroczystości przyjęcia nowych uczniów do grona „jadwisińskiej podstawówki” - kolejna klasa, licząca dwudziestu siedmiu pierwszoklasistów, rozpoczęła pierwszy etap edukacji.
Wszyscy trzymamy kciuki, aby ten długi i trudny czas zdobywania wiedzy był dla tych dzieciaków również wielką przyjemnością. Aby była to również droga  wielkich i mądrych odkryć.
 

Irena Zalewska SP Jadwisin 
 

Rodzinny konkurs w samorządowym przedszkolu w Zegrzu

Zrobię zamek, ja i tata,
Zaraz tu powstanie baszta.
A tam papierowe schody
I kartonowy most zwodzony.
Takimi słowami rozpoczynało się zaproszenie do udziału w Przedszkolnym Konkursie Plastycznym organizowanym przez Katarzynę Książyk w Samorządowym Przedszkolu w Zegrzu. Głównym założeniem konkursu było wykonanie przestrzennego zamku z papieru. Udział przewidziany był dla każdego taty z dzieckiem, co okazało się bardzo trafionym pomysłem. Tatusiowie mogli wykazać się swoimi kreatywnymi pomysłami i zdolnościami artystycznymi, jednocześnie spędzając czas z dzieckiem podczas wspólnego tworzenia pracy. Na konkurs wpłynęło 30 prac, które swoimi rozmiarami i techniką wykonania zachwyciły przedszkolaków, rodziców i nauczycieli.
Jury w składzie: Sponsor Nagród - Właściciel Sklepu „U Włada” Artur Ciszkowski; Pomysłodawczyni i Opiekun Konkursu Katarzyna Książyk; Instruktor Plastyki z Ośrodka Kultury w Serocku Monika Parzonko; Dyrektor Samorządowego Przedszkola w Zegrzu Barbara Kołecka; Kierownik Projektu „Przedszkole na 5” Magdalena Radzikowska; Przewodnicząca Rady Rodziców Katarzyna Bienias, miało trudne zadanie wybrania trzech pierwszych miejsc. Ostatecznie wybrano prace:
Miejsce I- Robert Jasiński z córką Oliwią
Miejsce II- Jakub Warabieda z synem Igorem
Miejsce III- Artur Rączkowski z synem Adamem
Twórcy pozostałych zamków również  zostali nagrodzeni drobnymi upominkami i dyplomami. Zakończeniem tego wyjątkowego popołudnia była wspólna zabawa i miłe rozmowy przy słodkim poczęstunku.
Gratulujemy rodzicom inwencji i zaangażowania. Czekamy na kolejne inicjatywy i kreatywne pomysły na wspólną pracę dzieci, rodziców i przedszkola.

Biuro Projektu „Przedszkole na 5”

Napisali o Nas

26 października 2012 r. w dzienniku „Rzeczpospolita”, w dziale Mazowsze-podróże, ukazał się artykuł pt. „Gród u zbiegu rzek”, autorstwa Grzegorza Łysia. Zachęcamy do lektury http://www.rp.pl/artykul/946346-Grod-u-zbiegu-rzek.html?p=2

Spotkanie z Seniorami

W piątek, 26 października, z okazji Międzynarodowego Dnia Osób Starszych odbyło się spotkanie z seniorami z terenu miasta i gminy.  Spotkanie zorganizowane było przez Ośrodek Pomocy Społecznej oraz Ośrodek Kultury w Serocku.  Wzięło w nim udział około 100 gości zaproszonych przez burmistrza, Sylwestra Sokolnickiego, który złożył na ręce Przewodniczącej Klubu Aktywnego Seniora, pani Marii Chimkowskiej, kwiaty oraz życzenia dla wszystkich seniorów. Podkreślał  jak wielkie znaczenie ma ich udział w życiu lokalnej społeczności.  Dla gości wystąpił zespół In Canto z serockiego Ośrodka Kultury, śpiewajacy pod kierunkiem pani Mai Radomskiej. Na spotkaniu byli obecni również: zastępca burmistrza, Józef Zając oraz Przewodniczacy Rady Miejskiej w Serocku, Artur Borkowski. Piątkowe popołudniowe spotkanie, w czasie którego wszystkim gościom dopisywał dobry humor, zakończyło się tańcami..

Wojskowe Spotkania Teatralne w Zegrzu

Ostatnia sobota października 2012 r. obfitowała w przedsięwzięcia artystyczne, bowiem tego dnia w Klubie Centrum Szkolenia Łączności i Informatyki (CSŁiI)   w Zegrzu odbyły się Wojskowe Spotkania Teatralne Grup Teatralnych Wojsk Lądowych.

Do udziału w tym wydarzeniu zostali zaproszeni artyści oraz instruktorzy z grup: Metrum z Klubu 11. Mazurskiego Pułku Artylerii w Węgorzewie, Grupy Poszukiwań Twórczych Inwencja z Klubu 1 Pułku Saperów w Brzegu oraz aktorzy Teatru Impresja działającego w Centrum Szkolenia Łączności i Informatyki w Zegrzu.

Pierwszym etapem spotkań były warsztaty taneczne i teatralne prowadzone przez wybitne osobowości w tych dziedzinach – panią Marię Kuchowicz – choreografkę i tancerkę oraz pana Stanisława Dembskiego – reżysera i aktora. Podczas zajęć młodzi artyści mieli możliwość wyrażenia swojej ekspresji poprzez improwizację taneczną, jak też pracę nad słowem, gestem, mimiką oraz ruchem scenicznym.

Po pracowitych godzinach warsztatowych i próbach do wieczornego pokazu, nadszedł czas na prezentację spektakli przed licznie zgromadzoną publicznością oraz zaproszonymi gośćmi. Wśród nich znaleźli się: Szef Wydziału Kultury i Edukacji Oddziału Wychowawczego Dowództwa Wojsk Lądowych podpułkownik Mariusz Maciuszek, Zastępca Burmistrza Miasta i Gminy Serock Pan Józef Zając, Kapelan Parafii Garnizonowej w Zegrzu ksiądz podpułkownik Waldemar Rawiński oraz przedstawiciel Komendanta CSŁiI Szef Sekcji Wychowawczej major Krzysztof Palewski.

Główny Instruktor - Kierownik Klubu, Pani Betina Dubiel zaprosiła wszystkich widzów oraz gości na magiczny wieczór ze sztuką. Artyści zaprezentowali spektakle taneczne i teatralne pt. „Do” i „Na Krawędzi” (Grupa Metrum) „T.M.C.M.” (Teatr Impresja) oraz „Mrok” ( Grupa Inwencja). Całość poprowadził bardzo profesjonalnie konferansjer Pan Andrzej Krusiewicz. Zarówno tancerze, jak i aktorzy otrzymali gromkie brawa oraz słowa uznania.

Po zakończeniu występów uczestnikom Wojskowych Spotkań Teatralnych zostały wręczone pamiątkowe statuetki. Po tak pięknym i pełnym wzruszeń pokazie nie ma wątpliwości, że chcielibyśmy zobaczyć naszych gości z Węgorzewa i Brzegu oraz gospodarzy z „Impresji” na kolejnych Spotkaniach w Zegrzu w przyszłym roku.

Tekst i zdjęcia: Katarzyna Sobiecka - Tomporowska

 

Z wizytą u najstarszych mieszkańców gminy

Rocznica odzyskania niepodległości, to czas na wspomnienia, a także okazja ku temu, by złożyć życzenia ludziom wiekowym. W tym tygodniu pracownicy Referatu Spraw Obywatelskich odwiedzili najstarszych mieszkańców naszej gminy, składając w imieniu Burmistrza Miasta i Gminy Serock, życzenia i podziękowania za dzielenie się nie tylko z rodziną, ale również społecznością lokalną – swoją życiową mądrością i doświadczeniem.

Życzymy Państwu jak najlepszego zdrowia i pogody ducha na wiele następnych lat.

Termin płatności IV raty podatków

Przypominamy, że 15 listopada mija termin płatności IV raty podatku rolnego, leśnego, podatku od nieruchomości oraz łącznego zobowiązania pieniężnego. Wpłaty można dokonywać u sołtysa, w Urzędzie Miasta i Gminy w Serocku - pokój 35 (przerwa w kasie w godz. 14.00 – 15.00)  lub przelewem na konto 28 8013 0006 2007 0015 0994 0002 (UMiG w Serocku, ul. Rynek 21, 05-140 Serock) w tytule podając nazwisko oraz numer decyzji podatkowej.

 

 

Trwają prace wykończeniowe przy zagospodarowaniu terenu wokół Ośrodka Kultury w Serocku

Uprzejmie informujemy, że teren przy nowo wybudowanym Ośrodku Kultury w Serocku jest już do dyspozycji mieszkańców, którzy są głównymi użytkownikami tego obszaru ze względu na znajdujący się w tym miejscu przystanek. Obecnie nowa wiata przystankowa posiada szklany daszek oraz ścianę tylną z ławeczką. Nie jest to jeszcze docelowy obraz wiaty, ponieważ w najbliższych dniach zostaną zamontowane dwie ściany boczne, które ochronią osoby czekające na przyjazd autobusu, przed niekorzystnymi warunkami atmosferycznymi.

Referat Przygotowania i Realizacji Inwestycji

Koncert „Nasza Biało-Czerwona” w Zegrzu

8 listopada 2012r. o godz. 18.45 Garnizon Zegrze rozpoczął koncertem pt. „Nasza Biało – Czerwona” cykl przedsięwzięć z okazji obchodów Narodowego Święta Niepodległości.

„Wolność stale trzeba zdobywać, nie można jej tylko posiadać. Przychodzi jako dar, utrzymuje się poprzez zmaganie. Dar i zmaganie wpisują się w ukryte i jawne karty historii. Całym sobą płaci człowiek za wolność…” – niech słowa te będą potwierdzeniem, że droga do niepodległości dla Polaków nie była drogą łatwą, dlatego należy zachowywać w pamięci każdego Polaka chlubne karty historii naszego kraju. W Kościele Garnizonowym licznie zgromadzona publiczność, wśród której znaleźli się Komendant Centrum Szkolenia Łączności i Informatyki pułkownik dyplomowany Ireneusz Fura, Proboszcz Parafii Garnizonowej w Zegrzu ksiądz podpułkownik Waldemar Rawiński, żołnierze służby przygotowawczej do Narodowych Sił Rezerwowych oraz mieszkańcy Garnizonu Zegrze, odbyła swoistą muzyczną lekcję historii.
Klub Centrum Szkolenia Łączności i Informatyki do udziału w koncercie zaprosił chór mieszany i dziecięcy Towarzystwa Muzycznego Artos im. Władysława Skoraczewskiego pod dyrekcją Pani Danuty Chmurskiej. Partie solowe podczas koncertu wykonywali solistka Opery Narodowej Pani Magdalena Idzik – mezzosopran oraz Mateusz Jabiry, przy fortepianie Pani Małgorzata Piszek. Całość poprowadziła Monika Makowska – Wasowska.
Koncert został bardzo dobrze przyjęty przez publiczność, długo w pamięci zegrzyńskiej widowni pozostanie piękna i wzruszająca interpretacja utworu pt. „Orlęta Lwowskie” w wykonaniu trójki młodych solistów w towarzystwie chóru. Niepodległość to w pewnym sensie wierność, a skoro wierność to i wolność.

Betina Dubiel


 

Rusza budowa ulicy Wąskiej w Serocku

W dniu dzisiejszym tj. 12 listopada 2012 r. podpisany został z wykonawcą protokół wprowadzenia na budowę dla realizacji zadania związanego z budową ulicy Wąskiej w Serocku. Prace na odcinku od ulicy Niskiej do ul. Piaskowej (ok. 177 mb) obejmować będą budowę jezdni twardej z kostki betonowej szer. 4,0 m, zjazdów na posesje oraz oświetlenia ulicznego w technologii LED. Inwestycja realizowana jest w trybie ustawy z dnia z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych (ZRID). Całkowity koszt budowy ulicy wyniesie 182.247,99 zł brutto. Wykonawca został wyłonionym w drodze przetargu nieograniczonego i będzie nim firma ZARBUD Arkadiusz Zaremba z siedzibą w m. Ołdaki – Stefanowo 7b lok. 3, 06 – 126 Gzy. Termin zakończenia robót zgodnie z podpisaną umową wyznaczony został na dzień 10 lutego 2013 r., jednak jak zapewnia wykonawca, w przypadku występowania korzystnych warunków atmosferycznych, budowa drogi zakończona zostanie jeszcze w tym roku.
Informujemy ponadto, że po zakończeniu budowy zmianie ulegnie organizacja ruchu w rejonie ulic Niskiej, Wąskiej i Piaskowej w Serocku. Nowy, sporządzony dla celów budowy ul. Wąskiej, projekt organizacji ruchu zakłada wprowadzenie ruchu jednokierunkowego na ul. Wąskiej i Piaskowej tj. wjazd do kompleksu działek położonych w rejonie bulwaru nadbrzeżnego odbywał się będzie ul. Wąską , wyjazd natomiast ul. Piaskową. Dodatkowo na ul. Wąskiej i Piaskowej wprowadzona zostanie strefa zamieszkania, która nakłada na kierowców ograniczenie prędkości do 20 km/h, zakaz parkowania w miejscach poza wyznaczonymi oraz pierwszeństwo w ruchu pieszych nad pojazdami.
Mamy nadzieję, że budowa ulicy Wąskiej poprawi walory estetyczne bulwaru nadrzecznego, przyczyni się do poprawy komunikacji w jej rejonie oraz poprawi warunki zamieszkania poprzez wyeliminowanie pylenia nawierzchni drogi („powstawania kurzu”).

List od Królowej

Kilka dni temu przyszedł do naszej szkoły niezwykły w swojej formie i treści list. Aż trudno uwierzyć, ale jego nadawcą jest… Królowa Elżbieta II, a adresatem My – uczniowie i nauczyciele Szkoły Podstawowej im. Mikołaja Kopernika w Serocku. 

Zapewne większość z Was pamięta, jak w czerwcu bieżącego roku obchodziliśmy uroczyście Tydzień Kultury Brytyjskiej z okazji 60 – lecia panowania na tronie brytyjskim Jej Królewskiej Mości Elżbiety II z dynastii Windsor. Wśród wielu działań, do których włączona została cała społeczność szkolna, przeprowadzony został także konkurs plastyczny na kartkę z okazji Diamentowego Jubileuszu Królowej. Spośród otrzymanych prac wyróżniliśmy dwie: Oli Morawskiej z kl. III a oraz Natalii Szachny z kl. V c. Po zredagowaniu życzeń kartki zostały niezwłocznie wysłane na adres Buckingham Palace w Londynie.
Ku naszemu ogromnemu zaskoczeniu po kilku miesiącach otrzymaliśmy odpowiedź i piękne podziękowania w postaci listu od Jej Wysokości Elżbiety II. Oto jego treść
„Królowa była wzruszona życzeniami, które przesłaliście do Niej i Księcia Edynburga z okazji Diamentowego Jubileuszu Jej Królewskiej Mości..   Jest głęboko poruszona wspaniałą odpowiedzią na ten Jubileusz i niezwykle wdzięczna za wysiłek, którego się podjęliście, aby wysłać Wasze uprzejme życzenia w tym szczególnym dla Jej Wysokości roku. Królowa ma nadzieję, że zrozumiecie, iż z powodu ogromnej ilości listów, kartek i wiadomości, które otrzymała w ciągu ostatnich kilku miesięcy, nie było możliwe, aby odpisać do was wcześniej.” Oprócz listu otrzymaliśmy również piękną broszurkę upamiętniającą postać Królowej na przestrzeni wszystkich lat panowania, w której ponownie składa pełne wdzięczności podziękowania za życzliwe słowa wsparcia nadesłane przez nas z okazji 60. rocznicy wstąpienia Królowej Elżbiety II na tron. Jesteśmy dumni i szczęśliwi, iż mogliśmy w tak uroczysty sposób uczcić pamięć królowej i całej Rodziny Królewskiej, a najpiękniejszym podziękowaniem za włożony trud jest dla nas ten list i ciepłe słowa Królowej.”


Elżbieta Borkowska
 

Otwarcie nowej siedziby Ośrodka Kultury w Serocku

W dniu 10.11.12r.  odbyło się uroczyste otwarcie nowej siedziby Ośrodka Kultury w Serocku. Szczegółowe informacje i serwis fotograficzny pod linkiem do strony Ośrodka Kultury : http://www.kultura.serock.pl/redir,index?wiecej=1232&wiecej_news=1

Obchody Święta Niepodległości przez zegrzyńskich łącznościowców

9 - 11 listopada 2012 roku żołnierze oraz pracownicy wojska Centrum Szkolenia Łączności i Informatyki (CSŁiI) w Zegrzu uroczyście obchodzili Święto Niepodległości.
Święto Niepodległości jest najważniejszym polskim świętem narodowym. 11 listopada 1918 roku po 123 latach niewoli Polska odzyskała niepodległość. Po latach rozbiorów, dokonanych przez Austrię, Prusy i Rosję w latach 1772-1795, powstaniach narodowych (Listopadowym 1830r. i Styczniowym 1863r.), walkach na różnych frontach, Polacy dzięki patriotyzmowi i bohaterstwu wywalczyli upragnioną wolność. Ogromną rolę w odzyskaniu niepodległości odegrał pierwszy marszałek Polski - Józef Piłsudski. To jemu właśnie w tym dniu Rada Regencyjna przekazała władzę wojskową i stał się on Naczelnym Dowódcą Wojsk Polskich. Po negocjacjach Piłsudskiego z Centralną Radą Żołnierską 11 listopada 1918 r. wojska niemieckie zaczęły wycofywać się z Królestwa Polskiego. W nocy żołnierze rozbroili niemiecki garnizon, który stacjonował w Warszawie. Dzień później, 12 listopada 1918 Rada Regencyjna powierzyła Piłsudskiemu misję tworzenia rządu. Dzień 11 listopada ustanowiono świętem narodowym w 1937 roku. Od roku 1939 do 1989 obchodzenie tego święta było zakazane. Po upadku rządów komunistycznych, w 1989 roku Sejm IX kadencji przywrócił narodowi to święto i ten dzień stał się ustawowo wolnym od pracy.
W tym roku obchody w Centrum Szkolenia Łączności i Informatyki odbyły się 9 listopada 2012r., a uczestniczyli w nich następujący znamienici goście: Zastępca Komendanta Rektora Akademii Obrony Narodowej generał brygady Janusz Sobolewski, Dyrektor Wojskowego Centrum Edukacji Obywatelskiej MON Pan Radomir Korsak, Prezes Zarządu Głównego Światowego Związku Polskich Żołnierzy Łączności generał brygady rezerwy Edmund Smakulski, przedstawiciel Sztabu Generalnego WP pułkownik dyplomowany Andrzej Brzoza,  Zastępca Burmistrza Miasta i Gminy Serock Pan Józef Zając, wiceprzewodniczący Rady Miejskiej w Serocku Pan Józef Lutomirski, przedstawiciel starosty Powiatu Legionowskiego Pan Janusz Kubicki, Wójt Gminy Nieporęt Pan Sławomir Maciej Mazur oraz Komendant 26 Wojskowego Oddziału Gospodarczego pułkownik Józef Modrzewski. Ponadto na uroczystość licznie przybyli uczniowie wraz z opiekunami z zaprzyjaźnionych z Centrum szkół.
Punktualnie o godz. 11.00 kapitan Bartłomiej Sadowski złożył meldunek Komendantowi CSŁiI pułkownikowi Ireneuszowi Furze o gotowości pododdziałów Centrum do uroczystego apelu. Kompanią honorową wystawioną przez batalion zabezpieczenia dowodził kapitan Piotr Osiński. Następnie poczet flagowy w składzie: dowódca pocztu – starszy sierżant Maciej Okurowski,  flagowy - plutonowy Marlena Zwierzyńska oraz asystujący - plutonowy Ewelina Smakulska, dokonał podniesienia flagi państwowej na maszt.
„Żyjemy w czasach, gdy konflikt militarny nie wydaje się realnym. Od 1989 roku żyjemy wolni wśród narodów Europy. Związani jesteśmy mocno w systemie bezpieczeństwa w ramach Sojuszu NATO. Jednak ta komfortowa od wielu lat sytuacja w żadnym wypadku nie zwalnia nas z obowiązku bycia w pełni przygotowanym do obrony niepodległości i gotowości do podjęcia najwyższych poświęceń wobec naszej ojczyzny. To, że Ojczyzna obecnie nie wymaga od nas daniny krwi nie powinno osłabiać w nas wszystkich poczucia odpowiedzialności za jej los. W czasie pokoju jako żołnierze możemy i jesteśmy do tego zobowiązani, aby naszą służbą dać świadectwo oddania ideałom niepodległości o którą walczyło tak wiele pokoleń Polaków. Codzienną ciężką i rzetelną służbą zawodową czy przygotowawczą do Narodowych Sił Rezerwowych, a także ważną pracą pracowników wojska dajemy swój wymierny wkład w bezpieczeństwo naszych obywateli i państwa. Dlatego należy wyraźnie podkreślić, że każdy z nas powinien doceniać te możliwości i realizować postawione zadania na jak najwyższym poziomie i z pełnym zaangażowaniem”- powiedział w swoim przemówieniu pułkownik Fura do zebranych.
Postanowieniem Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej za wzorowe, wyjątkowo sumienne wykonywanie obowiązków wynikających z pracy zawodowej Złotym Medalem za Długoletnią Służbę odznaczony został podpułkownik Mirosław Wysoczański, Brązowym Medalem za Długoletnią Służbę starszy sierżant Robert Kamiński. Natomiast w uznaniu zasług położonych w dziedzinie rozwoju i umacniania obronności Rzeczypospolitej Polskiej, Minister Obrony Narodowej nadał Brązowy Medal za Zasługi dla Obronności Kraju chorążemu Michałowi Łukasikowi oraz sierżantowi Marcinowi Żukowi. Były też liczne inne wyróżnienia: pochwały, nagrody rzeczowe, listy gratulacyjne, urlopy nagrodowe oraz  nagrody uznaniowe.
Następnie niepodległościowy Apel Pamięci został odczytany przez kapitana Marcina Syrówkę, a kompania oddała salwę honorową, po której odbyła się defilada pododdziałów Centrum. Podczas obchodów Święta Niepodległości zorganizowany został także Dzień Otwarty Koszar, w ramach którego można było obejrzeć wystawiony na placu apelowym sprzęt łączności oraz zwiedzić Salę Tradycji.
Żołnierze CSŁiI uczestniczyli także w obchodach Święta Niepodległości w Nieporęcie, Legionowie i Serocku, podczas których odbyły się msze święte, wystawione zostały posterunki honorowe, odczytane zostały niepodległościowe Apele Pamięci, a kompania oddała salwy honorowe. Podczas serockich obchodów utworzony został także przez zegrzyńskie Centrum punkt promocyjno-informacyjny, gdzie można było uzyskać informacje dotyczące pełnienia wojskowej. 


Tekst i zdjęcia: kpt. Krzysztof Baran
 

Informacja Straży Miejskiej dotycząca kontroli posesji

Straż Miejska informuje, iż od dnia 19.11.2012 r.  na terenie Miasta i Gminy w Serocku będą odbywały się kontrole posesji. Zakres kontroli będzie obejmował sprawdzenie posiadania niezbędnych umów:

- na wywóz odpadów

- na wywóz nieczystości płynnych

Ponadto kontrola obejmie przestrzeganie przepisów Ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach z dnia 13 września 1996 r. w zw. z regulaminem o utrzymaniu czystości i porządku na terenie gminy Serock( Uchwała Nr 175/XXI /08 Rady Miejskiej w Serocku z dnia  28.02.2008 r. z poźn. zm.)

Sprawdzane będą:

Posiadanie tabliczki z numerem porządkowym nieruchomości zgodnie z art. 64 Kodeksu Wykroczeń.

Obowiązek meldunkowy  ( Ustawą o ewidencji ludności i dowodach osobistych z 10 kwietnia 1974 roku z poźn. zm.)

Przestrzeganie regulaminu o utrzymaniu czystości i porządku w gminie. ( Uchwała Nr 175/XXI /08 Rady Miejskiej w Serocku z dnia  28.02.2008 r z pozn. zmianami.

Przestrzeganie ustawy o ochronie zwierząt ( Ustawa z dnia 11 marca 2004 r.

o ochronie zdrowia zwierząt oraz zwalczaniu chorób zakaźnych zwierząt z poźn. zm.)

Przestrzeganie ustawy o  odpadach ( Ustawa o odpadach z dnia 27 kwietnia 2001 r. z poźn. zm.)

 

Bardzo prosimy o przygotowanie niezbędnej dokumentacji.

 

Straż Miejska informuje o wynikach kontroli punktów sprzedaży alkoholu

W dniach 12-16 listopada 2012 r. funkcjonariusze Straży Miejskiej przeprowadzili kontrolę punktów sprzedaży alkoholu pod kątem przestrzegania Ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałania alkoholizmowi. Łącznie skontrolowano 48 punktów działających na terenie Miasta i Gminy Serock.

W 15 punktach stwierdzono uchybienia związane z brakiem wymaganego oznakowania. Właścicielom i sprzedawcom przypominano o zakazie sprzedaży alkoholu osobom nieletnim, nietrzeźwym oraz zachęcano do wzięcia udziału w projekcie „Pozory mylą, dowód nie” mającym na celu  zapobieganie problemowi społecznemu, jakim jest sięganie po napoje alkoholowe przez małoletnich

Odbyły się szkolenia z zakresu pierwszej pomocy przedmedycznej pod hasłem „To od nas samych zależy los innych - ocal życie”

W dniach 29.09.2012 r. - 18.11.2012 r. w budynku Urzędu Miasta i Gminy w Serocku odbyły się bezpłatne szkolenia z zakresu pierwszej pomocy przedmedycznej pod hasłem „To od nas samych zależy los innych - OCAL ŻYCIE” zorganizowane przez Straż Miejską w Serocku. W zajęciach wzięło udział 187 osób.
Uczestnicy mogli wziąć udział w siedmiu terminach szkoleniowych na różnych stopniach zawansowania tj. podstawowym, pediatrycznym i zaawansowanym. Połączenie teorii z praktyką pozwoliło uczestnikom na zdobycie niezbędnych umiejętności potrzebnych do skutecznego udzielania pomocy przedmedycznej w sytuacji zagrażającej życiu lub zdrowiu.

 

Zaproszenie na kurs samoobrony

Ośrodek Sportu i Rekreacji w Serocku oraz Straż Miejska w Serocku zapraszają na kurs samoobrony.  Zajęcia będą się odbywały w sali gimnastycznej Szkoly Podstawowej w Serocku  przy ul. Pułtuskiej 68, od 28 listopada 2012 do końca lutego 2013 roku we środy i piątki, w godz.18:00 - 19:30

 

Sprawa rekultywacji wyrobisk poeksploatacyjnych "Dębinki II" i "Dębinki IV"

W związku z licznymi zapytaniami mieszkańców, informujemy, że w dniu 9 października 2012 roku, Starosta Legionowski, wydał decyzję Nr 263/2012 zezwalającą na odzysk odpadów, polegający na wykorzystaniu odpadów do wypełnienia wyrobiska poeksploatacyjnego kruszywa naturalnego „Dębinki II” i „Dębinki IV” w Maryninie. Zezwolenie zostało wydane pomimo negatywnej opinii w tej sprawie wyrażonej przez Burmistrza Miasta i Gminy Serock, w postanowieniu Nr 16/2012 z dnia 28 września 2012 roku. Zgodnie z decyzją Starosty Legionowskiego wyrobiska „Dębinki II” i „Dębinki IV” mają zostać wypełniane odpadami - które są wymienione w Rozporządzeniu Ministra Środowiska z dnia 21 marca 2006 r. w sprawie odzysku lub unieszkodliwiania odpadów poza instalacjami i urządzeniami – dopuszczonymi, jako odpady mogące być wykorzystywane do wypełniania terenów niekorzystnie przekształconych, takich jak zapadliska, nieeksploatowane odkrywkowe wyrobiska lub wyeksploatowane części tych wyrobisk.

Wśród wskazanych w zezwoleniu odpadów, nie ma odpadów niebezpiecznych, jednakże w ocenie urzędu, a także wielu mieszkańców gminy, którzy swoje obawy kierują do tutejszego urzędu, wypełnianie wyrobisk odpadami stwarza zagrożenie niekontrolowanego napływu odpadów, mogących mieć negatywny wpływ dla środowiska naturalnego. Dlatego też przedmiotowa decyzja została przez Urząd Miasta i Gminy w Serocku oprotestowana.

W dniu 31 października 2012 roku Burmistrz Miasta i Gminy Serock wystąpił do Samorządowego Kolegium Odwoławczego o stwierdzenie nieważności decyzji Starosty Legionowskiego, która zdaniem urzędu została wydana w wyniku wadliwego rozpatrzenia wniosku przedsiębiorcy i tym samym została wydana z rażącym naruszeniem prawa.

Ponadto w dniu 14 listopada 2012 roku zostało skierowane do Starosty Legionowskiego pismo dotyczące wydanego zezwolenia, a następnie w dniu 20 listopada 2012 roku, w ślad za pismem przesłano protest mieszkańców wsi Marynino i Dębinki, podpisany przez przeszło 150 osób.

Burmistrz zwrócił się również do Przewodniczącego Rady Miejskiej w Serocku oraz do Radnych Rady Powiatu, o wsparcie działań gminy zmierzających do wyeliminowania z obrotu przedmiotowej decyzji Starosty Legionowskiego.

O wszelkich informacjach w przedmiotowej sprawie będziemy zawiadamiać Państwa na bieżąco.

Ref. Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa

 

Przedszkole im. Krasnala Hałabały w Serocku zaprasza do matematycznego „Pirueta” - 6.12.2012r.

Samorządowe Przedszkole im. Krasnala Hałabały w Serocku serdecznie zaprasza do wzięcia udziału w VII Korespondencyjnych Mistrzostwach w Kręceniu Bączkiem Matematycznym „PIRUET” 6.12.2012r.
Chętnych rodziców prosimy o przybycie z dziećmi do naszej placówki,  6.12.2012r. o godz. 10.00.

Zadanie rodziców będzie polegało na wprowadzeniu w ruch drewnianego bączka, zaś dziecka na nałożeniu na niego jak największej ilości papierowych krążków.
Za zajęcie trzech pierwszych miejsc zostaną wręczone dyplomy.
Wszelkie szczegółowe informacje dotyczące mistrzostw dostępne są pod adresem internetowym:  http:www.wkmrachmistrz.com.pl lub info@.wkmrachmistrz.com.pl

Przedszkole zgłosiło się do 4 kategorii;
1.Dziewczęta od 5 lat.
2.Chłopcy od 5 lat.
3.Rodzinna czyli rodzice wraz z dziećmi.
4.OPEN dzieci, młodzież i dorośli - niezależnie od wieku.

Organizator lokalny:
Samorządowe Przedszkole im. Krasnala Hałabały w Serocku

 

Szlachetna paczka w serockim ratuszu

Szlachetna Paczka jest ogólnopolską akcją świątecznej pomocy. W tym roku utworzony został rejon w naszym mieście, a w dniach 8-9 grudnia odbył się finał projektu. Dzięki uprzejmości serockich władz, Stowarzyszenie „Wiosna” zlokalizowało magazyn darów w ratuszu urzędu miasta i gminy. Sala ślubów stała się miejscem spotkań wolontariuszy z Darczyńcami. Od samego rana do późnego popołudnia fundatorzy paczek przywozili je do wyznaczonej placówki. Wolontariusze w czerwonych koszulkach opanowali serocki ratusz, by swoim zapałem i gorącymi sercami dzielić się z potrzebującymi rodzinami. Jak mówi jedna z wolontariuszek, która już drugi raz bierze udział w akcji: „Szlachetna Paczka jest magią sama w sobie. Wiąże się to z wieloma nieprzespanymi nocami, ale radość obdarowanych osób jest najcenniejszą nagrodą”.
Darczyńcy, rodziny, wolontariusze… Wszystkich połączyło jedno hasło: Szlachetna Paczka. Wszystkich połączyła też ogromna radość: z otrzymanej pomocy oraz z możliwości dzielenia się nią, a także wspólne oczekiwanie na przyszłoroczną edycję.
Stowarzyszenie „Wiosna” działa przez cały rok. Cały rok potrzebuje wsparcia dobrych ludzi. Dlatego wolontariusze apelują o przepisywanie 1% na rzecz organizacji oraz składanie dla niej darowizn. Więcej informacji na stronie www.szlachetnapaczka.pl

Mikołajki 2012

7 grudnia na rynku w Serocku odbyła się impreza Mikołajkowa. Przed przybyciem na rynek, Mikołaj wraz ze swoją świtą przeszedł w wielobarwnym orszaku ulicami Serocka.

Szczegółowa relacja z imprezy oraz galeria zdjęć tutaj.

Sprzedaż biletów miesięcznych na styczeń 2013 roku

Informujemy, że 17 grudnia 2012 r. w godz. 13.00 -16.00 w Urzędzie Miasta i Gminy w Serocku, w sali nr 19 będzie można nabyć bilety miesięczne uprawniające do przejazdów komunikacją lokalną.

cena biletu normalnego wynosi 70 zł,

cena biletu ulgowego wynosi 35 zł po okazaniu legitymacji szkolnej lub innego dokumentu upoważniającego do zakupu biletu ulgowego.