Rada Miejska

Menu rwd

Rada Miejska w Serocku

Rada Miejska w Serocku jest organem stanowiącym i kontrolnym gminy. Kadencja Rady trwa 4 lata, licząc od dnia wyboru.
W skład Rady Miejskiej w Serocku wchodzi piętnastu radnych. Informacje o składzie rady oraz dyżurach radnych znajdują się TUTAJ.
Rada Miejska w Serocku obraduje na sesjach zwoływanych raz w miesiącu. Zgodnie z przyjętą zasadą jest to ostatni poniedziałek miesiąca. Praca radnych odbywa się na posiedzeniach stałych komisji Rady, którymi są:

•    Komisja Rewizyjna – kontrolująca działalność burmistrza, jednostek pomocniczych gminy oraz wykonująca inne zadania zlecone przez Radę Miejską w zakresie kontroli
•    Komisja Rozwoju Gospodarczego, Budżetu i Finansów - do zakresu działania której należą m.in. sprawy związane z procedurą tworzenia i realizacją budżetu, ustalanie stawek podatków, planowania i realizacji inwestycji, komunalizacja mienia, plany rozwoju społeczno–gospodarczego i pozyskiwanie funduszy unijnych
•   Komisja Rolnictwa, Ochrony Środowiska i Gospodarki Przestrzennej - do zakresu działania której należą m.in. sprawy rolnictwa, ogrodnictwa, leśnictwa, rybactwa, ochrony wód, gruntów rolnych i leśnych, ochrona środowiska naturalnego i pomników przyrody, utrzymanie ładu przestrzennego na terenach wiejskich, gospodarki terenami, sytuacji ludności wiejskiej, rozwój i modernizacja infrastruktury wsi, doradztwo rolnicze i organizacji rolników, inwestycje na wsiach
•    Komisja Kultury, Oświaty i Sportu - zajmująca się sprawami dotyczącymi rozwoju
i upowszechniania kultury, ochrony zabytków i pamiątek historycznych, funkcjonowania szkół, przedszkoli i innych placówek oświatowo - wychowawczych, kultury fizycznej, sportu i turystyki
•  Komisja Spraw Obywatelskich – czuwająca nad realizacją spraw związanych z zarządzaniem mieniem komunalnym, funkcjonowaniem wodociągów, kanalizacji, utrzymaniem czystości oraz urządzeń sanitarnych, zieleni komunalnej, targowisk, transportu zbiorowego, utrzymania ładu przestrzennego,  bezpieczeństwa publicznego i ładu publicznego, pomocy społecznej i ochrony zdrowia oraz inwestycji w mieście

Mieszkańcy oraz wszystkie osoby zainteresowane mają możliwość wstępu na posiedzenia poszczególnych komisji, jak również na obrady sesji. Informacje o terminach posiedzeń sesji lub komisji są zamieszczane na stronie internetowej Urzędu Miasta i Gminy Serock w zakładce- Samorząd- Rada Miejska.

Rada Miejska w kadencji 2018 - 2023

ROSIŃSKI Mariusz - przewodniczący
LUTOMIRSKI Józef Wojciech - wiceprzewodniczący
BILIŃSKI Marek Jan - wiceprzewodniczący
BOŃKOWSKI Krzysztof Edward
CZERWIŃSKI Sławomir Paweł
KALINOWSKA Bożena Danuta
KRZYCZKOWSKA Teresa Urszula
KSIĄŻYK Gabriela Ewa
OKTABA Agnieszka Martyna
OSIWAŁA Sławomir Ireneusz
PIELACH Jarosław Krzysztof
ROGUCKA Aneta
SKOŚKIEWICZ Włodzimierz Tadeusz
WINNICKI Wiesław Bogdan
ZAKOLSKI Krzysztof