Rotator zdjęć

Główna treść strony 2024 rok

Przedłużenie terminu przyjmowania ankiet

Szanowni Państwo,

Ze względu na bardzo duże zainteresowanie oraz wiele pytań dotyczących możliwości przedłużenia terminu na dostarczenie ankiet kontrolnych dotyczących nieczystości ciekłych, które otrzymali Państwo z zawiadomieniem o opłacie za odpady,informujemy, żeankiety można składać jeszcze do dnia 29 marca 2024 r. Po tym terminie upoważniony pracownik tut. urzędu będzie prowadził kontrole terenowe, podczas których również będzie możliwość przekazywania ankiet i spisania protokołu.

Obserwujemy z Państwa strony bardzo duże zainteresowanie i chęć pomocy w sprawnym i szybkim przeprowadzeniu kontroli, za co bardzo dziękujemy. Dziękujemy również wszystkim osobom, które poświęciły swój czas i dostarczyły już ankiety kontrolne do siedziby urzędu.

Tym samym przypominamy, że wypełnione ankiety można przekazywać:

- podpisane własnoręcznie: pracownikowi podczas kontroli w terenie lub osobiście do referatu Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa w tut. urzędzie - możliwość spisania protokołu kontroli w dniu przekazania,

- za pośrednictwem platformy ePUAP, wysyłając na skrzynkę Urzędu Miasta i Gminy w Serocku - wówczas, po dostarczeniu ankiety, w odpowiedzi otrzymacie Państwo protokół kontroli na skrzynkę celem podpisania i ponownego odesłania do tut. urzędu,

- przy użyciu podpisu kwalifikowanego, przesyłając ankietę na adres e-mail: odpady@serock.pl lub ochronasrodowiska@serock.pl, w odpowiedzi otrzymacie Państwo protokół, celem jego podpisania i odesłania.

Osoby, które przekazały ankiety za pośrednictwem platformy ePUAP lub przy użyciu podpisu kwalifikowanego oczekujące na otrzymanie otrzymanego protokołu prosimy jeszcze o chwilę cierpliwości. Obecnie skupiamy się nad spisaniem protokołów z kontroli z osobami, które osobiście dostarczają je do urzędu, aby kontrola trwała jak najkrócej.

Tym z Państwa, którzy nie posiadają jeszcze podpisanych umów na opróżnianie zbiorników bezodpływowych lub osadników z instalacji przydomowych oczyszczalni ścieków, przypominamy że takie umowy należy zawrzeć jak najszybciej oraz zachowywać dowody opłat za korzystanie z usług asenizacyjnych - rachunki, faktury, itp. (obowiązek wynikający z art. 6 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach). Raz jeszcze dziękujemy za współpracę!

wstecz