Rotator zdjęć

Główna treść strony Zbiorniki bezodpływowe oraz przydomowe oczyszczalnie ścieków

Informacja dla właścicieli nieruchomości niepodłączonych do sieci kanalizacyjnej

Jeżeli twoja nieruchomość nie jest podłączona do sieci kanalizacyjnej, pamiętaj, że masz obowiązek wyposażyć swoją nieruchomość w szczelny zbiornik bezodpływowy na nieczystosci ciekłe lub w przydomową oczyszczalnię ścieków bytowych.

Twoim obowiązkiem jest również podpisanie umowy z przedsiębiorcą posiadającym zezwolenie na prowadzenie działalności w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych lub osadników w instalacjach przydomowych oczyszczalni ścieków i transportu nieczystości ciekłych oraz zbieranie dowodów uiszczania opłat potwierdzających korzystanie z takich usług.

Każda taka nieruchomość, zgodnie z obowiązującymi przepisami będzie kontrolowana co najmniej raz na dwa lata. Podczas kontroli sprawdzane będzie wyposażenie nieruchomości w zbiornik bezodpływowy lub przydomową oczyszczalnię ścieków, posiadanie umów na świadczenie usług asenizacyjnych oraz dowodów uiszczania opłat za te usługi.

Podstawa prawna: ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach.

Szczegółowych informacji udziela: Referat Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa, Urząd Miasta i Gminy w Serocku, ul. Rynek 21, 05-140 Serock, tel. 22 782 88 40/50.

Lista podmiotów, którzy mają zezwolenie na prowadzenie dzialalności w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych lub osadników w instalacjach przydomowych oczyszczalni ścieków i transportu nieczystości ciekłych poniżej.

Gminna ewidencja zbiorników bezodpływowych i przydomowych oczyszczalni ścieków

Informujemy, że zgodnie z art. 3 ust. 3 pkt 1 i 2 ww. ustawy, gminy mają obowiązek prowadzenia ewidencji:

- zbiorników bezodpływowych w celu kontroli częstotliwości ich opróżniania oraz w celu opracowania planu rozwoju sieci kanalizacyjnej;

- przydomowych oczyszczalni ścieków w celu kontroli częstotliwości i sposobu pozbywania się komunalnych osadów ściekowych oraz w celu opracowania planu rozwoju sieci kanalizacyjnej.

W związku z powyższym, zwracamy się do Państwa, którzy do tej pory nie przekazali nam informacji o posiadanym zbiorniku bezodpływowym lub o posiadanej przydomowej oczyszczalni ścieków, z prośbą, o jak najszybsze przekazywanie informacji na opracowanym wzorze, który zamieszczamy poniżej. Wypełniony formularz można wysłać na adres e-mail: ochronasrodowiska@serock.pl

Dodatkowe obowiązki właścicieli przydomowych oczyszczalni ścieków:

Zgodnie z art. 152 ust 1 ustawy z dnia 27 kwietnia Prawo ochrony środowiska 2001 r. (Dz. U. z 2022 r. poz. 1219 ze zm.) oraz ust. 2 pkt 1 rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 2 lipca 2010 r. w sprawie rodzajów instalacji, których eksploatacja wymaga zgłoszenia (Dz. U. 2019, poz. 1510 tj.) wymagane jest dokonanie zgłoszenia do Burmistrza Miasta i Gminy Serock w terminie 6 miesięcy od dnia, w którym oczyszczalnia ścieków zostanie objęta tym obowiązkiem. W związku z tym osoba fizyczna niebędąca przedsiębiorcą w przypadku zwykłego korzystania ze środowiska (art. 378 ust. 3 ustawy Prawo ochrony środowiska) obowiązana jest do zgłoszenia:

- przed rozpoczęciem eksploatacji oczyszczalni ścieków o przepustowości do 5m3 na dobę wykorzystywanej na potrzeby własnego gospodarstwa domowego lub rolnego w ramach zwykłego korzystania z wód (art. 152 ust. 3 i art. 153 ustawy Prawo ochrony środowiska).

- w okresie gdy oczyszczalnia ścieków o przepustowości do 5m3 na dobę wykorzystywana na potrzeby własnego gospodarstwa domowego lub rolnego w ramach zwykłego korzystania z wód jest już eksploatowana - w terminie 6 miesięcy od dnia, w którym oczyszczalnia ścieków została objęta obowiązkiem zgłoszenia