Rotator zdjęć

Główna treść strony 2023 rok

Informacja dot. projektu m.p.z.p. miasta Serock – obszar A, etap „A”

Referat Gospodarki Gruntami Planowania Przestrzennego i Rozwoju informuje, że projekt miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Serock – obszar A, etap „A” obejmujący obręby cz. 02, 03, 04, 05, 11 w Serocku, przeszedł etap  trzeciego wyłożenia do publicznego wglądu. W  terminie do dnia 27 grudnia 2022 r. zostało złożonych 7 uwag. Sposób ich rozpatrzenia przedstawia Zarządzenie Nr 3/2023 z dnia 17.01.2023 r.

Przekazujemy link do zarządzenia:
https://www.bip.serock.pl/4725,rok-2023

Kolejnym etapem procedury planistycznej będzie przekazanie planu do Biura Rady Miejskiej w Serocku i uchwalenie na sesji Rady Miejskiej w Serocku, która odbędzie się w dniu 1 lutego 2023 r.

Wejście w życie planu miejscowego następuje po upływie 14 dni od daty publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego.

wstecz