Rotator zdjęć

Główna treść strony 2023 rok

Budżet Miasta i Gminy Serock na 2024 rok

20 grudnia Radni Rady Miejskiej w Serocku przyjęli budżet na 2024 rok. Projekt budżetu był wcześniej konsultowany ze wszystkimi komisjami Rady Miejskiej. Otrzymał ich pozytywną opinię a także opinię Regionalnej Izby Obrachunkowej. Zakłada on plan dochodów w wysokości powyżej 112  milionów 763 tysięcy złotych, na które składają się dochody bieżące w wysokości blisko 98 mln zł i dochody majątkowe w wysokości 14 mln 739 tysięcy zł. Planowane wydatki zamykają się w kwocie blisko 127 mln zł, z których na wydatki bieżące serocki samorząd planuje przeznaczyć blisko 96 mln zł, a na wydatki majątkowe 30 mln 866 tys zł. Różnica między stroną dochodową a wydatkową stanowi deficyt budżetowy, który zaplanowany jest na poziomie nieco ponad 14 mln zł.

Wśród wielu zadań, które znalazły się w planie budżetowym, znaczną część zajmują działania inwestycyjne z obszaru oświaty, budowy infrastruktury drogowej, wodno-kanalizacyjnej, mieszkaniowej, czy rekreacyjnej, m.in.

- utworzenie oddziałów żłobkowych i przedszkolnych poprzez rozbudowę budynku przedszkola w Zegrzu – w roku 2024 realizowane będą prace adaptacyjne związane z przystosowaniem budynku przedszkola na potrzeby funkcjonowania oddziałów żłobkowych.

- opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej dla zadania pn. Budowa centrum edukacyjno-sportowo-rekreacyjnego Serock-Wierzbica

- przebudowa drogi gminnej  w Wierzbicy – kontynuacja realizacji zadania – odcinek C2.

- modernizacja dróg gminnych – ul. Popowska w Kani Nowej, ul. Rayskiego w Łasze i ul. Dojazdowej i Okrężnej w Jadwisinie.

- budowa stacji uzdatniania wody w m. Stasi Las – kontynuacja realizacji zadania. Zadanie współfinansowane ze środków unijnych w ramach PROW 2014-2020

- budowa kanalizacji sanitarnej z przepompownią ścieków w Jachrance ul. Jasna – kontynuacja realizacji zadania (budowa przepompowni). Zadanie współfinansowane ze środków unijnych w ramach PROW 2014-2020

- opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej dla zadania pn. Rozbudowa kanalizacji sanitarnej na terenie Serocka - ul. R. Traugutta (rejon posesji 50A-T) w systemie tłocznym

- przebudowa nawierzchni drogi ul. Borówkowa w m. Dosin

- rozbudowa drogi ul. Lipowa Borowa Góra - Dosin  

- zagospodarowanie terenu publicznego w Ludwinowie Dębskim

- zagospodarowanie terenu boiska sportowego w Skubiance (budowa toru pumptrack).

- opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej dla następujących zadań:

  • modernizacja ul. Kwiatowej w Serocku
  • modernizacja ul. Sadowej w Serocku;
  • modernizacja ul. Oliwkowej w Dosinie;
  • modernizacja ul. Pięknej w Dosinie;
  • modernizacja ul. Akacjowej w Skubiance;
  • modernizacja ul. Pułtuskiej w Serocku (rejon skrzyżowania z ul. Zakroczymską).

- budowa budynku komunalnego w Borowej Górze – kontynuacja realizacji zadania rozpoczętego w roku 2023. 

- budowa punktów świetlnych w miejscowościach:

  • Serock, ul. Żytnia – 16 punktów świetlnych
  • Bolesławowo – 14 punktów świetlnych
  • Karolino, ul. Zorzy – 4 punkty świetlne
  • Budowę placu zabaw w Jachrance

W ramach Funduszu Sołeckiego planowane są m.in. następujące działania:

- opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowych dla nw. zadań:
- rozbudowa sieci wodociągowej w m. Guty;
- modernizacja drogi gminnej ul. Krokusowa w m. Dębe;
- modernizacja drogi gminnej w m. Guty;
- modernizacja ul. Akacjowej w Jadwisinie;
- modernizacja drogi gminnej nr 180405W w Woli Smolanej;
- modernizacja drogi gminnej w Zalesiu Borowym;
- budowa punktów świetlnych Cupel ul. Orzechowa;
- budowa punktów świetlnych Izbica ul. Wiejska;
- budowa punktów świetlnych w Maryninie ul. Cynamonowa;
- budowa punktów świetlnych w Wierzbicy;
- budowa gminnego boiska sportowego w Izbicy.

 

Plan budżetowy na 2024 rok, to baza wyjściowa do dalszych poczynań, z pewnością w przyszłym roku pojawi się szansa, aby ten budżet w rozsądny sposób modyfikować. Chcę Państwa zapewnić, że po wiele z opcji na zdobycie środków zewnętrznych, które się pojawią, będziemy próbowali sięgać. Jeśli chcemy się aktywnie rozwijać, to musimy szukać owych źródeł finansowania zewnętrznego i mam nadzieję, że ta dobra passa, która towarzyszyła nam w ostatnich pięciu latach, nie opuści nas także w przyszłym roku.

Przy tej okazji chciałbym także wyjaśnić, że te środki zewnętrzne pochodzą z konkretnych naborów, które są uruchamiane na konkretne zadania, to nie jest jedna pula, którą możemy wykorzystać, na wszystkie planowane inwestycje. Jeśli są uruchamiane nabory na drogi, to te środki możemy wykorzystać wyłącznie na zadania związane z budową lub modernizacją dróg, jeśli nabory są ogłaszane na działania oświatowe – możemy je wykorzystać na budowę lub modernizację placówek oświatowych, jeśli sięgamy po nabory na rozwój geotermii, nie możemy z tych środków wybudować dróg, czy sieci kanalizacyjnej, jednak staramy się we wszystkich obszarach tego wsparcia szukaćBurmistrz Miasta i Gminy Serock, Artur Borkowski

 

W odniesieniu do deficytu budżetowego, warto dodać, że jego pokrycie nie będzie pochodziło wyłącznie z emisji obligacji komunalnych, ponieważ kwota ponad 6 mln złotych zaplanowana została jako tzw. wolne środki z przeznaczeniem na realizację zdania związanego z budową budynku komunalnego.

Środki te wynikają z uzyskania na podstawie złożonego wniosku do BGK w Warszawie o bezzwrotne wsparcie budownictwa z Funduszu Dopłat w kwocie ponad 8 mln zł z przeznaczeniem na pokrycie części kosztów realizacji zadania związanego z budową budynku komunalnego w Borowej Górze, z czego w 2023 r. Miasto i Gmina Serock uzyskała dotację w wysokości ponad 2 mln zł, a pozostała kwota – 6 mln złotych została zaplanowana w przychodach roku 2024 na dalszą realizację zadania, zgodnie z harmonogramem prac Skarbnik Miasta i Gminy Serock, Monika Karpińska

Uchwała budżetowa Nr 838/LXXVII/2023 znajduje się tutaj: https://www.bip.serock.pl/4983,uchwaly-z-lxxvii-sesji-rady-miejskiej-w-serocku-w-dniu-20-grudnia-2023r

wstecz