Rotator zdjęć

Główna treść strony 2023 rok

Uwaga! Kontrole na nieruchomościach

Zgodnie z art. 5 ust. 1 pkt 2, 3a i 3b ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach z dnia 13 września 1996 r. (Dz. U. z 2022 r. poz. 2519 ze zm.) na właścicielu nieruchomości spoczywa obowiązek przyłączenia nieruchomości do sieci kanalizacji sanitarnej, a w przypadku braku kanalizacji wyposażenia nieruchomości w zbiornik bezodpływowy na nieczystości ciekłe lub w przydomową oczyszczalnię ścieków.

Nowelizacją ustawy wprowadzoną w sierpniu 2022 roku nałożony został na gminę obowiązek kontroli nieruchomości wyposażonych w zbiorniki bezodpływowe (szamba) lub przydomowe oczyszczalnie ścieków, w zakresie posiadania pisemnych umów na świadczenie usługi wywozu nieczystości ciekłych oraz dowodów uiszczania opłat za te usługi, co najmniej raz na dwa lata.

W związku z powyższym informujemy, że rozpoczęliśmy kontrole częstotliwości opróżniania zbiorników bezodpływowych (szamb) oraz osadników z przydomowych oczyszczalni ścieków, a także zawarcia umów na usługi ascenizacyjne.

Prosimy Państwa o współpracę i udostępnienie niezbędnych dokumentów będących przedmiotem kontroli. Osoby, które nie mają jeszcze podpisanych umów na opróżnianie zbiorników bezodpływowych lub osadników z instalacji przydomowych oczyszczalni ścieków, powinny zawrzeć takie umowy niezwłocznie.

Odpowiedzi na najczęstsze pytania dotyczące kontroli pozbywania się nieczystości ciekłych

 1. Czy każdy mieszkaniec zostanie skontrolowany? 
  Tak, kontroli podlegają właściciele nieruchomości wyposażonych w zbiornik bezodpływowy albo przydomową oczyszczalnię ścieków.
 2. Czy jeśli mam faktury i dowody zapłaty czy to wystarczy do kontroli? 
  Nie, podczas kontroli należy przedłożyć zarówno dowody uiszczania odpłat za usługi wywozu nieczystości ciekłych, jak i umowę z przedsiębiorcą posiadającym zezwolenie na opróżnianie zbiorników bezodpływowych lub osadników z instalacji przydomowych oczyszczalni ścieków. Należy pamiętać, że posiadane rachunki muszą potwierdzać regularność wywozu nieczystości. 
 3. Kto powinien zawrzeć umowę na wywóz nieczystości ciekłych?  
  Umowa na wywóz nieczystości ciekłych powinna być zawarta przez właściciela nieruchomości.
 4. Co mi grozi jeśli nie przedstawię dokumentów? 
  Zgodnie z art. 10 ust. 2 i 2d ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2022 r.,  poz. 2519 ze zm.), kto nie wykonuje ww. obowiązków oraz utrudnia przeprowadzenia kontroli podlega karze grzywny 500-5000zł .
 5. Gdzie znajdę wykaz uprawnionych podmiotów do wywozu nieczystości ciekłych?
  Wykaz uprawnionych podmiotów do wywozu nieczystości ciekłych znajduje się na stronie www.serock.pl w zakładce Dla mieszkańca – Odpady komunalne oraz nieczystości ciekłe.
 6. Z jakich przepisów wynika kontrola?
  Zgodnie z art. 6 ust. 5a oraz art. 9u Ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, Burmistrz ma obowiązek dokonania kontroli w zakresie posiadanej umów i dowodów uiszczania opłat za usługi,
 7. Kto przeprowadza kontrole?
  Kontrole przeprowadza upoważniony pracownik Urzędu Miasta i Gminy w Serocku wraz z funkcjonariuszem Straży Miejskiej w Serocku.
 8. Czy kontrole są jednorazowe?
  Nie, zgodnie z obowiązującymi przepisami każda nieruchomość będzie kontrolowana co najmniej raz na dwa lata.
 9. Mam więcej pytań- gdzie znajdę pomoc? 
  Odpowiedzi na pytania można uzyskać w Referacie Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa, tel. 22 782 88 40/50.

wstecz