Rotator zdjęć

Główna treść strony 2023 rok

Nowa firma odbierająca odpady

10 stycznia 2023 r. zostały podpisane umowy na odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych sprzed posesji oraz z Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych w Serocku, które będą obowiązywały od 1 lutego 2023 roku do 31 stycznia 2024 roku. Umowy zostały zawarte z firmą PARTNER Dariusz Apelski, Aleja Jana Pawła II 80/158, 00-175 Warszawa.

Wartości zawartych umów wynoszą:

- Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z  nieruchomości położonych na terenie Miasta i Gminy Serock - 5 827 539,60 zł;

- Odbiór i zagospodarowanie odpadów zbieranych w Punkcie Selektywnej Zbiórki Odpadów w Serocku przy ul. Nasielskiej 21 - 455 257,80 zł.

Tym samym pragniemy zaznaczyć, że nie jest to ta sama firma, która świadczyła usługę odbioru i zagospodarowania odpadów w 2022 r. i w styczniu 2023 roku, dlatego też prosimy Państwa o wyrozumiałość, jeżeli na początku współpracy z nowym Wykonawcą, odpady w niektórych miejscach nie zostaną odebrane terminowo.

Przypominamy, aby w takiej sytuacji zgłaszać do Referatu Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa reklamacje dotyczące nieodebranych odpadów. Jednocześnie informujemy, że zasady segregacji i sposób świadczenia usługi nie zmienia się i odbiór odpadów będzie odbywał się w taki sam sposób jak dotychczas. Obecnie skupiamy się także na ułożeniu harmonogramu odbioru odpadów, który będzie udostępniony dla mieszkańców najszybciej jak to będzie możliwe.

Reklamacje należy zgłaszać następnego dnia po terminie wskazanym w harmonogramie, pod numerem telefonu: 22 782 88 40. Informujemy, że odbiór odpadów trwa od godziny 7.00 do godziny 20.00, stąd też prośba do Państwa, aby odpady wystawiać do godziny 7.00 rano przed posesję w dniu odbioru zgodnie z harmonogramem. Podobnie należy pamiętać o otworzeniu altan śmietnikowych do godziny 7.00.

Przypominamy także o obowiązującym jednolitym systemie segregacji odpadów (JSSO), w ramach którego odpady komunalne zbiera się w podziale na pięć głównych frakcji:

  • PAPIER (kolor worka niebieski);
  • METALE I TWORZYWA SZTUCZNE (kolor worka żółty);
  • SZKŁO (kolor worka zielony);
  • BIO (kolor worka brązowy);
  • ZMIESZANE (kolor worka czarny).

Każda nieruchomość powinna być wyposażona we własny pojemnik i miejsce gromadzenia odpadów, w taki sposób aby umożliwić jego identyfikację z właściwym lokalem, celem stwierdzenia wypełniania obowiązku segregacji odpadów przez właściciela nieruchomości. Obowiązek segregacji odpadów dotyczy każdego.

Przypominamy również, że od 1 stycznia 2023 r. obowiązują nowe stawki za odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych. Zgodnie z uchwałą Nr 636/LX/2022 Rady Miejskiej w Serocku z dnia 30 listopada 2022 r. w sprawie wyboru metody ustalenia wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki takiej opłaty na terenie Miasta i Gminy Serock oraz zwolnienia w części z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi właścicieli nieruchomości zabudowanych budynkami mieszkalnymi jednorodzinnymi kompostujących bioodpady stanowiące odpady komunalne w kompostowniku przydomowym, stawki te wynoszą:

- w zabudowie jednorodzinnej:

  • 34,50 zł za miesiąc od każdej osoby zamieszkującej daną nieruchomość;
  • 69,00 zł za miesiąc od każdej osoby zamieszkującej daną nieruchomość – opłata podwyższona za gospodarowanie odpadami komunalnymi, jeżeli właściciel nieruchomości nie wypełnia obowiązku zbierania odpadów komunalnych w sposób selektywny;

- w zabudowie wielolokalowej:

  • 11,50 zł za 1 m3 zużytej wody miesięcznie;
  • 23,00 zł za 1 m3 zużytej wody miesięcznie – opłata podwyższona za gospodarowanie odpadami komunalnymi, jeżeli właściciel nieruchomości nie wypełnia obowiązku zbierania odpadów komunalnych w sposób selektywny.

Ulga za kompostowanie w kompostowniku przydomowym

Informujemy o możliwości zwolnienia w części z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi właścicieli nieruchomości zabudowanych budynkami mieszkalnymi jednorodzinnymi kompostujących bioodpady stanowiące odpady komunalne w kompostowniku przydomowym.

Wysokość zwolnienia wynosi 15% od obliczonej wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi. Zwolnienie w części z opłaty za odpady komunalne ma na celu stworzenie większej zachęty ekonomicznej dla zagospodarowywania bioodpadów we własnym zakresie. Osoby, chcące skorzystać z opisanej ulgi są zobowiązane do złożenia stosownej deklaracji w terminie do 10 dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym rozpoczęli kompostowanie.

Osoby, które już w latach 2021-2022 zadeklarowały posiadanie kompostownika i kompostowanie w nim wytworzonych przez siebie odpadów, nie muszą składać deklaracji ponownie.

Zniżka w ramach „Serocka Karta Dużej Rodziny 3+”

Przypominamy także, że zgodnie z uchwałą nr 633/LX/2022 Rady Miejskiej w Serocku z dnia 30 listopada 2022 r. w sprawie wprowadzenia zmian w gminnym programie „Serocka Karta Dużej Rodziny 3+” w opłacie za gospodarowanie odpadami komunalnymi pobieranymi przez Urząd Miasta i Gminy w Serocku, rodzinom wielodzietnym, które regulują bieżące opłaty za odbiór odpadów komunalnych, przysługuje ulga w wysokości 25%.

wstecz