Rotator zdjęć

Główna treść strony 2022 rok

Wyłożenie do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Serock – sekcja F3

Wyłożenie do publicznego wglądu projektu m.p.z.p. gminy Serock – sekcja F3 obejmującego teren ośrodka Wojskowej Akademii Technicznej w Zegrzu.

Referat Gospodarki Gruntami Planowania Przestrzennego i Rozwoju informuje, że projekt miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Serock – sekcja F3 obejmujący teren Ośrodka Wojskowej Akademii Technicznej w Zegrzu, (znajdującego się na działkach o numerach ewid. 111/7, 151/1, 151/2 w obrębie Jadwisin, gm. Serock) znajduje się w fazie wyłożenia do publicznego wglądu, w terminie od dnia 10 sierpnia 2022 r. do 1 września 2022 r. W dniu 23 sierpnia 2022 r. o godz. 16.00 w Ośrodku Szkoleniowym w Zegrzu, ul. Groszkowskiego 2, odbędzie się dyskusja publiczna nad rozwiązaniami przyjętymi w projekcie miejscowego planu. Termin wnoszenia uwag upływa w dniu 16.09.2022 r.

Wyłożenie projektu planu odbywa się w siedzibie Urzędu Miasta i Gminy w Serocku w punkcie obsługi mieszkańca, pok. nr 12 w godzinach pracy urzędu. Projekt planu jest zamieszczony również na stronie Biuletynu Informacji Publicznej pod adresem: https://www.bip.serock.pl/75,ogloszenia.

wstecz