Rotator zdjęć

Główna treść strony 2022 rok

Ponowne wyłożenie do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Serock – obszar A, etap „A”

Ponowne wyłożenie do publicznego wglądu projektu m.p.z.p. miasta Serock – obszar A, etap „A”.

Referat Gospodarki Gruntami Planowania Przestrzennego i Rozwoju informuje, że projekt miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Serock – obszar A, etap „A” obejmujący obręby cz. 02, 03, 04, 05, 11 w Serocku, znajduje się w fazie wyłożenia do publicznego wglądu, w  terminie od dnia 10 sierpnia 2022 r. do 1 września 2022 r. W dniu 22 sierpnia 2022 r. o godz. 16.00 w Centrum Kultury i Czytelnictwa w  Serocku,  ul. Pułtuska 35, odbędzie się dyskusja publiczna nad rozwiązaniami przyjętymi w projekcie miejscowego planu. Termin wnoszenia uwag upływa w dniu 16.09.2022 r. Obszar opracowania projektu planu ograniczony jest drogami/ulicami: od zachodu wschodnią granicą drogi krajowej nr 61, od północy ul. Pogodną, od wschodu ul. Pułtuską i ul. Zaokopową, od południa ul. Zakroczymską.

Wtórne wyłożenie projektu wynika ze sposobu rozpatrzenia wniesionych uwag do projektu planu jaki był przedstawiony wiosną br. Dla przypomnienia Zarządzenie Burmistrza Miasta i Gminy Serock w sprawie rozpatrzenia wniesionych uwag dostępne jest pod adresem:

https://www.bip.serock.pl/4428,rok-2022

Ramy zmiany planu określone zostały uchwałą intencyjną nr 198/XIX/2020 Rady Miejskiej w Serocku z dnia 19 lutego 2020 r., w związku z Uchwałą Nr 311/XXIX/2020 z dnia 02.12.2020 r.
Zmiana w głównej mierze dotyczy części południowo- zachodniej obszaru i polega głównej mierze na:

  • próbie rozwiązania problemu zagospodarowania wód opadowych i roztopowych w rejonie ulic Ogrodowej i Tchorka,
  • konsekwencją powyższego będzie wyznaczenie nowych miejsc publicznych wykorzystanych jako parki ogólnodostępne oraz rowów melioracyjnych odprowadzających nadmiar wód opadowych,
  • projekt planu wyznacza nowe tereny przeznaczone pod zabudowę wielorodzinną, usługi oświaty, zdrowia.

Wtórne wyłożenie projektu planu odbywa się w siedzibie Urzędu Miasta i Gminy w Serocku w punkcie obsługi mieszkańca, pok. nr 12 w godzinach pracy urzędu. Projekt planu jest zamieszczony również na stronie Biuletynu Informacji Publicznej pod adresem:  https://www.bip.serock.pl/75,ogloszenia.

wstecz