Rotator zdjęć

Główna treść strony 2022 rok

Budowa ścieżki rowerowej wzdłuż ul. Zakroczymskiej

16 września 2022 r. pomiędzy Miastem i Gminą Serock, a Fundacją Europejski Fundusz Rozwoju Wsi Polskiej zawarta została umowa pożyczki, której przedmiotem jest udzielenie finansowego wparcia na realizację zadania pn. „Przebudowa drogi gminnej Nr 180752W ul. Zakroczymska w Serocku w zakresie przebudowy chodnika, budowy chodnika oraz ścieżki rowerowej oraz przebudowy i remontu zjazdów w ramach zadania „Budowa ścieżki pieszo-rowerowej Serock ul. Zakroczymska”.

Fundacja Europejski Fundusz Rozwoju Wsi Polskiej aktywnie wspiera rozwój społeczno-gospodarczy lokalnych społeczności na terenach wiejskich oraz pomaga zmieniać wizerunek polskiej wsi. Działalność EFRWP skupia się na wspomaganiu inwestycji z zakresu infrastruktury technicznej, czy rozwoju lokalnych przedsiębiorstw. Służy także realizacji szeregu inicjatyw i projektów społecznych skierowanych do osób zamieszkujących obszary wiejskie, poprzez m.in. udzielanie pożyczek z Samorządowego Programu Pożyczkowego na preferencyjnych warunkach.

Kwota udzielonej Miastu i Gminie Serock pożyczki to 1.000.000,00 zł.

Inwestycja, która będzie finansowana m.in. ze środków pożyczki polega na przebudowie drogi gminnej ul. Zakroczymskiej w zakresie budowy ścieżki rowerowej i pieszo-rowerowej na odcinku od skrzyżowania z ulicami Warszawską i Pułtuską do istniejącego ciągu pieszo-rowerowego prowadzącego do kładki nad obwodnicą Serocka. Zadanie jest już w trakcie realizacji.

  • budowa ścieżki wzdłuż ul. Zakroczymskiej

wstecz