Rotator zdjęć

Główna treść strony 2022 rok

Projekt mpzp miasta Serock – obszar A – etap A - rozpatrzenie uwag

Referat Gospodarki Gruntami Planowania Przestrzennego i Rozwoju informuje, że zakończył się etap I wyłożenia do publicznego wglądu  miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Serock – obszar A – etap A, obejmujący obręby cz. 02, 03, 04, 05, 11 (dot. rejonu ul. Ogrodowej, Tchorka, Nasielskiej i Traugutta). Zarządzeniem Burmistrza Miasta i Gminy Serock nr 57/B/2022 z dnia 4 maja 2022 r. zostały rozpatrzone wniesione do projektu uwagi. Część uwag została rozpatrzona pozytywnie, w związku z czym projekt planu zostanie przekazany do ponownego uzgodnienia z zarządcą drogi krajowej, a następnie ponowiona zostanie procedura wyłożenia do publicznego wglądu. Powyższe zarządzenie dostępne jest od adresem: https://www.bip.serock.pl/4428,rok-2022.

Poniżej przedstawiamy listę najistotniejszych zmian jakie zostaną naniesione do projektu w oparciu o złożone przez Państwa uwagi:

- zmianie ulegnie lokalizacja projektowanego placu publicznego, w tym miejscu zostanie zachowana funkcja zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej z usługami;

- zmieni się przebieg projektowanej drogi wewnętrznej KDW6 i KDW7;

- skorygowane zostaną w niewielkim stopniu przebiegi rowów odwodnieniowych i linii zabudowy od rowów;

- powstanie nowoprojektowana droga publiczna łącząca ul. Tchorka i ul Ogrodową wraz z projektowanym rowem odwodnieniowym oraz częściowo pomniejszony zostanie od południowej strony teren parku przy ul. Ogrodowej;

- projektowana droga KDD24 zostanie przesunięta i wydłużona do drogi krajowej nr 62 (ta operacja musi zostać ponownie uzgodniona z zarządca drogi krajowej pod kątem lokalizacji/rozbudowy skrzyżowania). Pozostała część projektowanej drogi KDD22 dochodząca do ul. Tchorka zostanie usunięta, zmiana ma za zadanie zmniejszyć przewidywane natężenie ruchu na ul. Tchorka, wprowadzając ruch samochodowy w nowo wyznaczony kompleks terenów zabudowy wielomieszkaniowej niezależną drogą;

- wprowadzono dla terenów funkcjonalnych MW7 i MW/U2 obniżenie wysokości zabudowy do 12 m, ograniczono liczbę kondygnacji do 3.

- skorygowano przebieg nieprzekraczalnej linii zabudowy poprzez odsunięcie na 20 m od linii rozgraniczającej z ul. Tchorka na terenach UO/Z1 i MW12.

Jeśli zmiany zyskają akceptację organów uzgadniających projekt miejscowego planu, kolejne wyłożenie, a zatem debata publiczna, najprawdopodobniej odbędzie się w lipcu br.

wstecz