Rotator zdjęć

Główna treść strony 2022 rok

Obowiązek sprawozdawczy - nieczystości ciekłe

Sprawozdanie podmiotów prowadzących działalność w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych

Przypominamy, że zgodnie z art. 9o ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 1454 z późn. zm.) podmiot prowadzący działalność w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych jest obowiązany do sporządzania kwartalnych sprawozdań.

Zgodnie z ww. art. sprawozdanie jest przekazywane wójtowi, burmistrzowi lub prezydentowi miasta w terminie do końca miesiąca następującego po kwartale, którego dotyczy.

Zgodnie z ustawą, sprawozdanie musi zawierać:

  • informacje o ilości i rodzaju nieczystości ciekłych odebranych z obszaru danej gminy;
  • informacje o sposobach zagospodarowania nieczystości ciekłych, wraz ze wskazaniem stacji zlewnej, do której zostały przekazane odebrane nieczystości ciekłe;
  • liczbę właścicieli nieruchomości, od których zostały odebrane nieczystości ciekłe.

Należy również, pamiętać, że  podmiot prowadzący działalność w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych, dołącza do sprawozdania wykaz właścicieli nieruchomości, z którymi w okresie objętym sprawozdaniem zawarł umowy na opróżnianie zbiorników bezodpływowych i transport nieczystości ciekłych, oraz wykaz właścicieli nieruchomości, z którymi umowy te uległy rozwiązaniu lub wygasły. W wykazach zamieszcza się imię i nazwisko albo nazwę oraz adres właściciela nieruchomości, a także adres nieruchomości.

Wzór sprawozdania określił Minister właściwy do spraw środowiska w drodze rozporządzenia.
Aktualnie obowiązujące rozporządzenie:

Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 26 lipca 2018 r. w sprawie wzorów sprawozdań o odebranych i zebranych odpadach komunalnych, odebranych nieczystościach ciekłych oraz realizacji zadań z zakresu gospodarowania odpadami komunalnymi

Link do pobrania wzoru sprawozdania: https://www.biznes.gov.pl/pl/opisy-procedur/-/proc/371

Terminy składania sprawozdań:

  • za I kwartał do 30 kwietnia
  • za II kwartał do 31 lipca
  • za III kwartał do 31 października
  • za IV kwartał do 31 stycznia kolejnego roku

W przypadku gdy sprawozdanie jest sporządzone nierzetelnie, wójt, burmistrz lub prezydent miasta wzywa podmiot, który przekazał sprawozdanie, do jego uzupełnienia lub poprawienia w terminie 14 dni.

wstecz