Rotator zdjęć

Główna treść strony Pytania i odpowiedzi

Pytania i odpowiedzi

Ze względu na bardzo dużą ilość pytań które dostajemy od Państwa w związku z opublikowaniem wariantów tras projektowanej linii kolejowej Zegrze-Przasnysz, zebieramy najczęściej zadawane przez Państwa pytania i na bieżąco udzielamy na nie odpowiedzi. Ponieważ część pytań porusza tę samą kwestię, publikacji będą podlegać tylko te pytania, które wcześniej nie były poruszone.

Dodatkowo zachęcamy do wypełnienia ankiety przygotowanej przez Wykonawcę studium planistyczno-prognostycznego dla mieszkańców, która znajduje się pod linkiem: https://forms.gle/oee2WNPAjduEt4sW8

Poniżej przedstawiamy pytania i odpowiedzi:

1. Dlaczego projektujemy linię kolejową łączącą Zegrze z Przasnyszem?

Projektowana linia kolejowa jest kontynuacją odbudowywanej linii kolejowej do Zegrza Południowego. Jej istotą nie jest połączenie Zegrza z Przasnyszem, ale skomunikowane miast i miejscowości po trasie (Serock, Pułtusk, Maków Mazowiecki i Przasnysz) z Warszawą, bezpośrednim połączeniem kolejowym.

2. Dlaczego przedstawiamy trzy warianty przebiegu tras linii kolejowej i która jest najbardziej brana pod uwagę?

Studium musi przeanalizować kilka potencjalnych tras przyszłej linii kolejowej aby ocenić ich wpływ na środowisko, na lokalne uwarunkowania, ale też na efektywność przyszłego połączenia. Ważne też będą koszty ekonomiczne i społeczne. Istotne będzie też jak dany wariant wpisuje się w istniejącą infrastrukturę kolejową, w naszym przypadku będzie to połączenie z odbudowywaną linią kolejową Wieliszew – Zegrze, jak również w infrastrukturę drogową. Dopiero kompleksowa analiza tych czynników pozwoli dokonać wyboru preferowanego wariantu, co będzie końcowym wnioskiem studium. Odpowiedź na to pytanie poznamy zatem pod koniec października.

3. Czy będą opublikowane wartości (koszty) realizacji poszczególnych wariantów linii kolejowej mieszkańcom?

Szacunkowe koszty poszczególnych wariantów będą analizowane w studium i będą one publicznie dostępne.

4. Dlaczego linia kolejowa poprowadzona jest tak blisko miasta? Dlaczego nie można jej oddalić od zabudowań?

Bliskość przystanków lub stacji bezpośrednio wpływa na dostępność linii dla mieszkańców i tym samym atrakcyjność przyszłej oferty przewozowej. Lokalizacja tych elementów linii z dala od siedzib ludzkich powoduje konieczność organizowania wielu dodatkowych środków transportu (linie dowozowe) i budowy niezbędnej infrastruktury, w szczególności parkingowej. Linia powinna być projektowana w taki sposób aby służyła jak największej liczbie ludzi bez potrzeby używania własnych środków transportu.

5. Jaki jest dalszy harmonogram prac?

Przewiduje się zakończenie prac nad studium do dnia 29 października 2021. Co do realizacji samej linii kolejowej nie możemy dziś jednoznacznie wskazać takiej daty. W najbardziej optymistycznym wariancie, jeśli projekt zyska uznanie w II etapie naboru w programy "Kolej+", nowa infrastruktura powinna powstać do 2028 roku. W przypadku, jeśli będzie realizowany w oparciu o inne mechanizmy finansowe, okres ten ulegnie przedłużeniu. Wg pierwotnych planów PKP Polskich Linii Kolejowych, linia kolejową powinna powstać po roku 2029, niemniej nasze uczestnictwo w programie Kolej+ może być przyczyną weryfikacji tej daty.

6. Jaka szerokość terenu przeznaczonego pod realizację linii kolejowej jest planowana?

Planowana jest linia jednotorowa zelektryfikowana. Te parametry dyktują szerokość pasa obszaru kolejowego w granicach 20 m. Teren ten będzie ulegał zwiększeniu w miejscu przystanków, stacji i mijanek. Również w indywidualnych wypadkach, może być poszerzany jeśli część wykorzystana pod inwestycję kolejową, nie może być wykorzystywana w sposób dotychczasowy

7. Jaka będzie planowana prędkość kolei oraz jaka będzie częstotliwość przejazdu?

Częstotliwość kursowania pociągów jest przedmiotem analiz i zostanie ona określona między innymi na podstawie przeprowadzonych pomiarów ruchu. Program Kolej+ zakłada ,że będzie to nie mniej niż pięć par pociągów na dobę, jednak są to wymagania minimalne, które najprawdopodobniej będą zwiększone na terenie miasta i gminy Serock, aby móc zaoferować mieszkańcom komfortowy i wydajny środek transportu.

8. Czy w przypadku zaplanowania wariantu trasy przebiegającej przez obecne zabudowania, mieszkańcy dostaną odszkodowania?

W przypadku potrzeby pozyskania gruntów prywatnych na potrzeby realizacji inwestycji, przepisy obligują inwestora (PKP Polskie Linie Kolejowe) do wypłacenia właścicielom odszkodowania odpowiadającego rzeczywistej wartości nieruchomości. Wysokość odszkodowań uzgadniana jest w drodze negocjacji z właścicielami lub jeśli nie dojdzie do porozumienia, w oparciu o decyzje administracyjne. Niedopuszczalna jest sytuacja kiedy właściciel nieruchomości (zabudowanej lub nie) zostanie wywłaszczony bez odszkodowania.

9. Jakie było procentowe zainteresowanie mieszkańców Gminy Serock na temat utworzenia połączenia kolejowego  Zegrze Przasnysz?

Pytanie jest niejasne. Zainteresowanie grupy społecznej nie jest wprost mierzalne, nie prowadzimy badań „zainteresowania”. W ramach prac nad Wstępnym Studium Planistyczno-Prognostycznym prowadzone jest badanie ankietowe, które wraz z oceną obciążenia ruchem dróg zlokalizowanych w korytarzu transportowym nowej linii kolejowej i wykorzystania dzisiejszych środków komunikacji publicznej, dadzą odpowiedź co do zapotrzebowania na pasażerską ofertę przewozową jaką może zaoferować kolej.

10. Jak wygląda sprawa zgrania tej inwestycji z projektowaną budową Północnej Obwodnicy Warszawy?

Północna Obwodnica Warszawy jest przedsięwzięciem przygotowywanym przez Generalną Dyrekcję Dróg Krajowych i Autostrad, która to instytucja jest jednym z podmiotów opiniujących przygotowywane Wstępny Studium Planistyczno-Prognostyczne nowej linii kolejowej. Przygotowanie obu przedsięwzięć odbywać się będzie zatem we współpracy zainteresowanych podmiotów, a GDDKiA będzie obecne na każdym kolejnym etapie przygotowawczym i projektowym linii kolejowej.

11. Czy projektując warianty zwrócono uwagę iż  Google Earth nie została zaktualizowana i część trasy przebiega na już wybudowanych bądź będących w budowie obiektach np. domy jednorodzinne place zabaw osiedla itp?

Aplikacja Google Earth jest wykorzystywana do wizualizacji przygotowanych wariantów trasy, w powszechnie dostępnym narzędziu internetowym. Jest to rozwiązanie pomocnicze, ułatwiające dotarcie do proponowanych rozwiązań wszystkim zainteresowanym. Warianty był opracowywane na najnowszych dostępnych podkładach zdjęć lotniczych pozyskanych z zasobów państwowych. Podkłady używane do trasowania są widoczne na plikach w formacie .jpg, które również są dostępne do pobrania dla zainteresowanych.

12. Jak często i na których drogach (ulicach) przewidziano przejazdy kolejowe?

Stosowne analizy są w toku i będą uszczegóławiane na dalszych etapach prac projektowych.

13. Co z ulicami które na skutek poprowadzenia torów zostaną "ślepe" czyli bez przejazdu? i jak to się będzie miało do bezpieczeństwa mieszkańców np. wydłuży się czas dojazdu straży Pożarnej, policji innych służb?

Stosowne analizy są w toku i będą uszczegóławiane na dalszych etapach prac projektowych. Zaproponowane rozwiązania będą musiały przeciwdziałać powstawaniu obszarów wykluczonych komunikacyjnie lub takich do których dojazd stanie się bardzo utrudniony. Wpływ na sąsiedztwo, w tym koszty przeciwdziałania tym uciążliwościom będą jednym z kryteriów branych pod uwagę w docelowym wyborze preferowanego wariantu projektowanej infrastruktury.

14. Jaki będzie poziom hałasu generowany przez kolej? i jak to się będzie miało do norm hałasu dla zabudowy w Gminie Serock głównie jednorodzinnej?

Normy hałasu na obszarach zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej wynikają z powszechnie obowiązujących przepisów prawa i na terenie gminy Serock są takie same, jak w innych częściach kraju, mają tu zastosowanie przepisy rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 14 sierpnia 2007 roku, w sprawie dopuszczalnych poziomów hałasu w środowisku. Obligatoryjnym elementem procesu inwestycyjnego jest tzw. ocena oddziaływania środowisko, dokonywana przed jego realizacją, na etapie projektowym. W trakcie tych prac prowadzi się szczegółowe badania co do wpływu inwestycji na klimat akustyczny środowiska w którym ma być ona realizowana. W następstwie analiz typowane są miejsca, gdzie potencjalnie może nastąpić ponadnormatywne pogorszenie klimatu akustycznego, gdzie proponuje się realizację rozwiązań przeciwdziałających tym niedogodnościom, np. w postaci ekranów akustycznych. Są to wieloetapowe analizy, najczęściej powtarzane wraz z uszczegóławianiem projektu inwestycji infrastrukturalnej, których celem jest jak najlepsza ochrona sąsiedztwa, przed oddziaływaniem hałasowym nowej inwestycji. Wybudowana i funkcjonująca linia kolejowa, dzięki zastosowanym rozwiązaniom ochronnym, nie powinna powodować przekroczenia norm hałasu, określonych dla danego typu środowiska.

15. Co z drogą wewnętrzną, przy wariantach 1 i 2 występującą od skrzyżowania na Dębe w kierunku Serocka równolegle z przebiegiem projektowanej trasy?

Potrzeba przebudowy drogi i jej potencjalny ślad będą przedmiotem analiz na kolejnych etapach projektowych.

16. Jakie będą generowane drgania przy przejeździe pociągu i czy w przypadku gdy nastąpią jakieś zniszczenia w budynkach mieszkalnych przewidziano fundusz na ich pokrycie? i czy w ogóle taka sytuacja brana jest pod uwagę?

Nowoczesne linie kolejowe projektowane są z uwzględnieniem potrzeby przeciwdziałania powstawania drgań w następstwie przejazdu pociągu. Stosowane rozwiązania techniczne w postaci szyn bezstykowych, nowoczesnych podkładów kolejowych, a w miejscach szczególnie wrażliwych specjalnych mat przeciwwibracyjnych i tłumików torowych skutecznie rozwiązują takie potencjalne zagrożenia. Ponadto, nowoczesny tabor projektowany jest w taki sposób, aby jak najbardziej ograniczać oddziaływanie na środowisko, również w zakresie drgań.

17. Jakie przewidywane są odszkodowania dla osób które prowadzą działalność gospodarczą na projektowanych kierunkach w przypadku utraty klientów na skutek zmiany lokalizacji?

Ustawa o transporcie kolejowym przewiduje odpowiednie odszkodowania dla osób, których nieruchomości w określonym stopniu ucierpią z powodu realizacji inwestycji kolejowej. Wysokość odszkodowania ustalana jest w pierwszej kolejności w drodze negocjacji między właścicielem nieruchomości, a inwestorem linii kolejowej. Zasadność i wysokość potencjalnych odszkodowań, nie może być na obecnym etapie określona, ze względu na bardzo wczesny charakter całego procesu.

18. Jakie jest natężenie ruchu na drogach na których projektowane będą przejazdy kolejowe i w związku z tym jak planujecie państwo wpłynąć na ograniczenie zanieczyszczenia powietrza emitowanego przez pojazdy samochodowe oczekujące na przejazd? (to samo tyczy się hałasu) .

Obciążenie ruchem dróg przecinanych przez nową linię kolejową będzie analizowane w dalszych etapach projektowych i wyniki tych analiz będą jednym z kryteriów uzasadniających budowę lub odstąpienie od budowy określonych typów skrzyżowań z linią kolejową. Badania pokazują, że kolej jest najmniej emisyjnym środkiem transportu. Jednym z ważniejszych kryteriów przemawiających za rozbudową sieci kolejowej i zwiększaniem dostępności tego środka transportu dla mieszkańców, jest jego znikomy wpływ na środowisko. Zwiększenie dostępności kolei umożliwi mieszkańcom w wielu wypadkach rezygnację z wykorzystania własnego środka transportu czym aktywnie zmniejszy się ogólna emisyjność transportu na terenie gminy oraz innych ośrodków usytuowanych po trasie linii kolejowej.

19. Dlaczego nie rozważamy przeprowadzenia torów przez poligon i następnie wzdłuż trasy po stronie Jadwisina? Dlaczego nie proponujemy w tej chwili ilości oraz miejsc przejazdów kolejowych, dlaczego nie podajemy zakładanej ilości i częstotliwości kursów.

Prezentowane warianty mają charakter roboczy i w najbliższym czasie będą modyfikowane, w oparciu o składane uwagi, zakładamy że ulegną one zamianom i uda się znacznie zmniejszyć przyszłą skalę wyburzeń. Wariant po stornie Jadwisina wydaje się najbardziej korzystny, ale ze względu na obecność rezerwatu mógłby on być brany pod uwagę tylko w sytuacji jeśli nie istniałyby rozwiązania alternatywne. Pracujemy nad tym rozwiązaniem i jak tylko będzie to możliwe, będziemy Państwa informować o poczynionych ustaleniach i przyjętych korektach.

W najbliższym czasie planujemy spotkania z PKP PLK i Wojskiem, w trakcie których będziemy analizowali możliwości wykorzystania poszczególnych „trudnych” obiektów, dla potrzeb uniknięcia wyburzeń siedzib ludzkich.

Wiele rozwiązań (np. rodzaj skrzyżowania z drogami przecinanymi przez linię kolejową) nie może być na razie omówionych, ponieważ jesteśmy na początkowym etapie trasowania. Po zakończeniu prac nad korytarzami poszczególnych wariantów, projektanci będą analizować kolejne uwarunkowania, wśród, których jest m.in. kwestia skrzyżowań z drogami. Na te informacje jest jeszcze zwyczajnie zbyt wcześnie.

Wyniki pierwszych prac w zakresie możliwych do osiągnięcia czasów przejazdu i częstotliwości kursów, prezentujemy w materiałach informacyjnych.

20. Dlaczego w ankiecie, w pytaniu ósmym nie ma opcji wybrania odpowiedzi „żaden wariant”, który wyraziłby sprzeciw dla budowy planowanej linii kolejowej.

Prowadzone badanie ankietowe jest pomocniczym narzędziem, mającym dać odpowiedź m.in. co do dzisiejszego zapotrzebowania na transport zbiorowy, jak i poznać zdanie zainteresowanych osób co do Państwa preferencji wobec zaproponowanych wariantów.

Swój sprzeciw można wyrazić przesyłając uwagi na udostępnione adresy mailowe. Szanujemy Państwa głos i będzie on również włączony w poczet zgłoszonych uwag.

Transport kolejowy stwarza dla wszystkich mieszkańców szansę na trwałe poprawienie jakości życia. Mamy szansę jako społeczność zyskać szybkie, bezpieczne i bezpośrednie połączenie komunikacyjne z Warszawą (projekt nie zakłada żadnych przesiadek). Mamy świadomość zagrożeń jakie dla osób mieszkających w sąsiedztwie zaprezentowanych wariantów mogłaby spowodować realizacja któregokolwiek z nich w niezmienionej formule. Zaprezentowany materiał ma charakter roboczy i będzie w najbliższym czasie modyfikowany, tak aby w jak najmniejszym możliwym stopniu oddziaływać na istniejące i nowo budowane budynki mieszkalne. Zależało nam na jak najszybszym włączeniu Państwa w cały proces.

Pracujemy nad modyfikacją pierwotnych wariantów, abyśmy mogli zaprezentować Państwu materiał jak najlepiej dostosowany do naszych lokalnych warunków.

21. Czy nowa linii kolejowa pozwoli dojechać do Warszawy bez przesiadek?

Tak, planowana linia kolejowa ma zagwarantować bezpośrednie połączenie m.in. mieszkańcom Serocka i okolic z Warszawą. Stacja Zegrze Południowe będzie w tym wypadku wyłącznie kolejnym przystankiem pociągu na trasie z Serocka do Warszawy.

22. Czy nowa linii kolejowa będzie służyć do transportu towarowego?

Podstawowym założeniem linii kolejowej jest zapewnienie możliwości prowadzenia ruchu osobowego i przewiduje się zdecydowaną przewagę takich składów. Dziś w regionach na północ od Serocka brak jest zakładów przemysłowych, które generowałyby zainteresowanie transportem towarowym. W ramach prac nad studium nie przewiduje się planowania obiektów dedykowanych do obsługi ruchu towarowego. Natomiast sama linia jest planowana w taki sposób aby taki ruch w dalszej perspektywie czasowej mógł być na niej prowadzony. Dzięki temu w przyszłości będzie można uniknąć kłopotliwych i kosztownych przebudów, a sama linia będzie mogła lepiej służyć rozwojowi Serocka i całego regionu.

Dodatkowe pytania można kierować na adresy: konsultacje@metroprojekt.plplanowanie@serock.pl jak również pod numerem telefonów: (22) 782 88 27 i (22) 782 88 31.