Rotator zdjęć

Główna treść strony 2021 rok

Nowa stacja uzdatniania wody

Zakończyły się prace przy budowie stacji uzdatniania wody w Serocku. W chwili obecnej trwają czynności odbiorowe.

W ramach umowy wykonawca wybudował m.in. budynek administracyjno – biurowy wraz z wyposażeniem, budynek technologiczny SUW wraz z urządzeniami, portiernię, wiatę stalową dla potrzeb M-GZGK w Serocku. Ponadto wykonał: nowe urządzenia wodne do poboru wody (studnię nr 3 i nr 4), zbiornik wody czystej dwukomorowy, odstojnik popłuczyn trzykomorowy, neutralizator ścieków z chlorowni, rurociągi i kanały międzyobiektowe, przyłącza wodociągowe i kanalizacyjne, drogi wewnętrzne i parkingi na terenie SUW, ogrodzenie. Wokół budynków przebudowano dwa zjazdy publiczne oraz oświetlenie terenu.

Wybudowana nowoczesna stacja uzdatniania zapewni dostawę wody o odpowiedniej jakości oraz odpowiedniej ilości dla mieszkańców Serocka. Obecnie na terenie miasta znajdują się trzy stacje wodociągowe nazywane od ulic, przy których się znajdują: „Pułtuska”, „Kwiatowa” oraz „Nasielska”.

Znaczna część miasta zaopatrywana w wodę jest również z ujęcia w Wierzbicy. Ujęcie „Pułtuska” posiada dwie studnie, które po wybudowaniu nowej stacji będą obsługiwały stadion, przyległe tereny oraz będą pracowały dla potrzeb zabezpieczenia przeciwpożarowego miasta . 

Ujęcie wody „Kwiatowa” ze względu na ponadnormatywną zawartość żelaza i słabą jakość wody oraz zły stan techniczny zostanie zlikwidowane. 

Wody z SUW Wierzbica poprzez magistralę wodociągową w ul. Tchorka zostaną przekierowane i zwiększą zasoby wodne wsi Stasi Las, Ludwinowo Zegrzyńskie i Karolino. Z uwagi na korzystne położenie oraz dogodne możliwości zabudowy, nowa stacja uzdatniania wody powstała na terenie „starego” ujęcia -  „Nasielska”.  W ramach inwestycji zostały wykonane dwie nowe studnie o wydajności 72 m3/h każda.

  • autor: Referat Przygotowania i Realizacji Inwestycji
  • stacja uzdatniania wody w Serocku
  • stacja uzdatniania wody w Serocku

wstecz