Rotator zdjęć

Główna treść strony 2021 rok

Usuwanie folii rolniczych - nabór wniosków

Ogłoszenie o naborze wniosków o udzielenie pomocy mieszkańcom Miasta i Gminy Serock na usuwanie folii rolniczych i innych odpadów pochodzących z działalności rolniczej.

Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej ogłosił od 28 czerwca do 15 września 2021 r. nabór wniosków o dofinansowanie przedsięwzięcia pn.: „Usuwanie folii rolniczej i innych odpadów pochodzących z działalności rolniczej”. 

Celem programu jest rozwój systemów zagospodarowania odpadów z tworzyw sztucznych z rolnictwa.

Program przewiduje dofinansowanie w formie dotacji do 100% kosztów kwalifikowanych. Beneficjentami programu są jednostki samorządu terytorialnego, a ostatecznymi odbiorcami korzyści będą posiadacze odpadów z folii rolniczych i innych odpadów pochodzących z działalności rolniczej.

Niezbędnym do realizacji programu jest zebranie przez tut. Urząd informacji dotyczących posiadanych przez mieszkańców Miasta i Gminy Serock odpadów pochodzących z działalności rolniczej, tj.:

  1. folii rolniczych,
  2. siatki i sznurka do owijania balotów,
  3. opakowań po nawozach,
  4. opakowania typu Big Bag.

UWAGA! Włóknina używana do przykrywania owoców i warzyw nie jest brana pod uwagę w tym programie.

W związku z powyższym, zainteresowani mieszkańcy, zamierzający skorzystać z dofinansowania powinni złożyć wniosek w Urzędzie Miasta i Gminy w Serocku (Biuro Obsługi Mieszkańca, stanowisko nr 2),
ul. Rynek 21, 05 – 140 Serock w terminie do 25 czerwca 2021 r.

W razie pytań zapraszamy do kontaktu nr tel. 22 782 88 39, 22 782 88 40, 22 782 88 53.

Wzór wniosku można pobrać w tut. Urzędzie (Biuro Obsługi Mieszkańca stanowisko nr 2, Referat Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa) oraz ze strony internetowej www.serock.pl.

Dopiero po uzyskaniu powyższych informacji zostanie podjęta decyzja o ewentualnym udziale w programie.

Informujemy, że złożenie wniosku nie stanowi zobowiązania mogącego być podstawą do roszczeń.
Zadanie będzie realizowane pod warunkiem pozyskania przez Miasto i Gminę Serock dotacji  z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie. W przypadku nieotrzymania przez Miasto i Gminę Serock dotacji z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie na „Usuwanie folii rolniczych i innych odpadów pochodzących z działalności rolniczej” zadanie nie będzie realizowane.

wstecz