Rotator zdjęć

Główna treść strony 2021 rok

Ważenie śmieciarek

Od 1 stycznia 2021 r. nastąpiła zmiana sposobu rozliczania umowy zawartej z firmą realizującą usługę odbioru i zagospodarowania odpadów komunalnych z terenu Miasta i Gminy Serock. Dotychczas obowiązywało tzw. rozliczanie ryczałtowe, co oznaczało, że niezależnie od ilości odebranych odpadów, firma - w ramach zawartej umowy - otrzymywała stałe (miesięczne) wynagrodzenie.

Zmiany w ustawie o utrzymaniu czystości i porządku w gminach spowodowały, że podstawą ustalania wynagrodzenia za odbieranie i zagospodarowanie odpadów komunalnych stanowi stawka za 1 Mg (tonę) odebranych i zagospodarowanych odpadów. Oznacza to, że od teraz Miasto i Gmina Serock zapłaci za każdy kg, każdy Mg odebranych i zagospodarowanych odpadów od swoich mieszkańców (art. 6f ust. 3 i 4 ww. ustawy).

Taka formuła rozliczania z Wykonawcą wymaga szczególnego zabezpieczenia interesów Miasta i Gminy Serock. W tym celu, od stycznia 2021 r. wymagamy od Wykonawcy ważenia śmieciarek przed wyjazdem w trasę (po gminie) i po powrocie z niej. Liczymy, że dzięki temu rozwiązaniu będziemy mogli sprawować realną kontrolę nad gminnym systemem gospodarowania odpadami komunalnymi.

Miejscem ważenia taboru Wykonawcy jest teren zamkniętego gminnego składowiska odpadów komunalnych w Dębem. To właśnie tam śmieciarki będą ważone a informacje o o wynikach ważenia będą zbierane poprzez system RFID do zasobów Urzędu Miasta i Gminy w Serocku.

Najistotniejszą informacją jest ta, że obecność śmieciarek konsorcjum firm MPK Pure Home Sp. z o.o. i RDF Sp. z o.o. w Dębem związana jest tylko i wyłącznie z koniecznością ich ważenia. Żadne inne czynności związane z gospodarowaniem odpadami komunalnymi nie będą miały miejsca. 

W ostatnim czasie informowaliśmy Państwa o wielu zmianach w gospodarowaniu odpadami komunalnymi. Rozwiązanie, o którym piszemy wyżej, wynika z konieczności dostosowania serockiego systemu do aktualnie obowiązujących przepisów prawa.

wstecz