Rotator zdjęć

Główna treść strony 2021 rok

Śmieci – dlaczego płacimy więcej?

Ustawa o utrzymaniu czystości i porządku w gminach z dnia 13 września 1996 r. nakłada na gminy obowiązek organizacji systemu odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy w zamian za wnoszoną przez nich opłatę za gospodarowanie odpadami.  Zgodnie z art. 6k ust. 2a ww. ustawy, maksymalne stawki opłat nie mogą przekroczyć ściśle określonych wartości, które w  przypadku metod obowiązujących na terenie Miasta i Gminy Serock wynoszą odpowiednio:

- 2% przeciętnego miesięcznego dochodu rozporządzalnego na 1 osobę ogółem – za mieszkańca, w przypadku wyboru metody „od liczby mieszkańców zamieszkujących daną nieruchomość”, co oznacza że wartość maksymalna opłaty w 2022 r. mogłaby wynieść 38,38 zł od 1 mieszkańca;

- 0,7% przeciętnego miesięcznego dochodu rozporządzalnego na 1 osobę ogółem – za m3 zużytej wody, w  przypadku wyboru metody „od wody”, co oznacza że wartość maksymalna opłaty w 2022 r. mogłaby wynieść 13,43 zł  za m3 bezpowrotnie wykorzystanej wody.

Zgodnie z podjętą w dniu 17.11.2021 r. Uchwałą Nr 485/XLIII/2021 Rady Miejskiej w Serocku w sprawie wyboru metody ustalenia wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki takiej opłaty na terenie Miasta i Gminy Serock oraz zwolnienia w części z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi właścicieli nieruchomości zabudowanych budynkami mieszkalnymi jednorodzinnymi kompostujących bioodpady stanowiące odpady komunalne w kompostowniku przydomowym stawki opłat za gospodarowanie odpadami w 2022 r. będą wynosić:

- 33,00 zł od 1 osoby zamieszkującej daną nieruchomość w przypadku zabudowy jednorodzinnej;

- 11,00 zł za 1 m3 zużytej wody w zabudowie wielolokalowej (z pominięciem wody bezpowrotnie zużytej).

Uchwalone stawki opłat za gospodarowanie odpadami są więc niższe niż wynikające z ustawy maksymalne stawki opłat.

W przypadku gdy właściciel nieruchomości nie wypełnia obowiązku zbierania odpadów komunalnych w sposób selektywny, stawka opłaty podwyższonej wynosić będzie dwukrotność ww. stawek, tj. 22 zł za 1 m3 zużytej wody w  zabudowie wielolokalowej oraz 66,00 zł miesięcznie od jednego mieszkańca w zabudowie jednorodzinnej.

Z czego wynika podwyżka w dotychczasowo obowiązujących stawkach opłat?

W obowiązującym systemie gmina zobowiązana jest do rozliczania się za każdą tonę odebranych z terenu Miasta i Gminy Serock odpadów przekazanych następnie do dalszego zagospodarowania. Z danych GUS wynika, że z roku na rok ilość produkowanych przez każdego z nas śmieci drastycznie rośnie. Mieszkaniec gminy Serock w 2020 r. wytworzył średnio 525 kg odpadów. To ponad 100 kg więcej niż w 2019 r. Obecnie z terenu gminy codziennie zbieranych jest około 25 ton odpadów różnych frakcji, co przy aktualnie obowiązującej stawce za odbiór i zagospodarowanie odpadów daje kwotę prawie 20 000 zł zaledwie jednego dnia. Rosnąca ilość odpadów wpływa na wzrost ponoszonej przez mieszkańców opłaty za gospodarowanie odpadami. Przyczynami wzrostu dotychczasowo obowiązujących stawek są także wzrost cen paliwa używanego przez pojazdy odbierające odpady sprzed naszych posesji oraz wzrost opłat za energię elektryczną potrzebną do przetworzenia odpadów. Wyżej wymienione elementy są składowymi kosztów związanych z odbiorem i zagospodarowaniem odpadów komunalnych na terenie Miasta i Gminy Serock

Warto podkreślić, że gmina nie czerpie z tytułu poboru opłat za gospodarowanie odpadami żadnych dodatkowych korzyści. Środki te zgodnie z obowiązującymi przepisami nie mogą być wykorzystywane na cele niezwiązane z funkcjonowaniem systemu gospodarki odpadami. Z pobranych od mieszkańców opłat gmina pokrywa wyłącznie koszty funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami komunalnymi (w tym m.in. obsługę administracyjną systemu oraz utrzymanie Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych).