Rotator zdjęć

Główna treść strony 2021 rok

Nowe inwestycje wodno-kanalizacyjne

Zaplanowane do realizacji na ten rok inwestycje z zakresu gospodarki wodno-kanalizacyjnej powoli dobiegają końca. Jest to więc dobry moment aby rozpocząć nowe zadania z tego zakresu.

Dlatego też jeszcze latem przeprowadzono postępowanie przetargowe, w wyniku którego zawarto umowę na budowę sieci kanalizacji sanitarnej w ul. Bursztynowej i Szmaragdowej w Jadwisinie. Jest to inwestycja realizowana wspólnie z mieszkańcami obu ulic, których wkład polegał na opracowaniu własnym staraniem dokumentacji projektowej i przekazaniu jej Gminie. Dzięki temu inwestycja miała możliwość rozpocząć się już  w tym roku.

Roboty budowlane w terenie ruszyły  z końcem września i potrwają - z niewielkimi przerwami - do wakacji przyszłego roku.

Na zadanie zostanie udzielone dofinansowanie z WFOŚiGW w Warszawie w kwocie 455 000,00 zł, w postaci częściowo umarzalnej pożyczki. Pierwsza transza w kwocie 250 000,00 zł zaplanowana jest na rok 2021, druga – w kwocie 205 000,00 zł – na rok 2022. 

Oprócz Jadwisina nowe zadania z zakresu kanalizacji sanitarnej rozpocznie się także na granicy miejscowości Borowa Góra i Dosin. Chodzi tu o budowę sieci kanalizacji sanitarnej w rejonie ul. Brzozowej. Z końcem września została zawarta umowa na realizację prac. Planuje się, że pierwsze roboty w terenie rozpoczną się pod koniec października i zostaną zakończone z początkiem lata przyszłego roku. Zadanie jest realizowane przy udziale środków pozyskanych z tytułu umorzenia wcześniej zaciągniętych z WFOŚiGW pożyczek. Wartość dofinansowania to kwota: 129 349,20 zł

W ramach obu zadań, podobnie jak w każdym innym  przypadku budowy sieci kanalizacji sanitarnej, Gmina jako inwestor zastępczy oferuje budowę przyłączy kanalizacyjnych na terenach należących mieszkańców zainteresowanych taką formą współpracy. Jej zasady reguluje umowa, którą każdy mieszkaniec może (ale nie musi) zawrzeć z Gminą. Na jej podstawie Gmina zleci wykonawcy konkretnego zadania budowę odcinka przyłącza od granicy działki do pierwszej studzienki na terenie nieruchomości mieszkańca. Budowa przyłącza przez Gminę jest usługą odpłatną i nieobligatoryjną.

Schemat postępowania w przypadku chęci współpracy mieszkańców z Gminą w zakresie budowy przyłączy przedstawiono na końcu artykułu*

Oprócz inwestycji kanalizacyjnych w bieżącym roku rozpoczęte zostaną także zadania dotyczące rozbudowy i modernizacji sieci wodociągowych. Z końcem września zawarto dwie umowy z tego zakresu. Jedna z nich dotyczy przebudowy wodociągu biegnącego w ul. R. Traugutta w Serocku na odcinku od ul. Nasielskiej do ul. Polnej. Nowa nitka wodociągowa zastąpi istniejący stary wodociąg o niedostatecznej średnicy. Zadanie ma na celu usprawnienie systemu zaopatrzenia w wodę tego rejonu miasta.

Drugą z inwestycji jest zadanie polegające na wykonaniu ostatniego etapu budowy odcinków sieci w Serocku w rejonie ulic: Tchorka, Zakroczymskiej, Rzemieślniczej, Koszykowej, Warszawskiej, Norwida, Witkiewicza, Słowackiego, Orzeszkowej i drogach wewnętrznych.

Część z tego zakresu została już zrealizowana w poprzednich latach. W ramach bieżącego zadania zostaną wykonane przejścia poprzeczne metodą bezwykopową pod ul. Warszawską,  odcinek sieci w ul. Orzeszkowej, oraz fragmenty łączących istniejące odcinki. Zakończenie realizacji pozwoli spiąć istniejące wodociągi z projektowanymi w układ pierścieniowy, który zapewni prawidłową eksploatację sieci. Ponadto inwestycja pozwoliła na zwodociągowanie sporego obszaru w tej części miasta.

Sposób postępowania oraz  podział kosztów przy budowie kanalizacji sanitarnej na terenie gminy:

  1. Z budżetu Gminy budowany jest główny kanał wraz z odejściami przyłączy do granic działek.
  2. Koszty budowy odcinka od granicy działki do pierwszej studzienki (licząc od strony kanału głównego) ponoszą właściciele danej nieruchomości, na której budowane jest przyłącze. Mieszkaniec zgodnie z Uchwałą Nr 433/XLIX/06 Rady Miejskiej w Serocku z dnia 14 lutego 2006 roku w sprawie zasad udziału w kosztach budowy wodociągów i kanalizacji na terenie gminy Miasto i Gmina Serock z późniejszymi zmianami może zawrzeć umowę z Gminą. Umowa dotyczyć będzie zakresu oraz kwoty jaką mieszkaniec zobowiązany będzie wpłacić na wskazany nr bankowy w zamian za budowę przez Gminę odcinka przyłącza na jego nieruchomości.
  3. Jeżeli projekt zakłada konieczność budowy II etapu tj. od pierwszej studzienki (licząc od kanału) do budynku lub drugiej studzienki na terenie prywatnej posesji, mieszkaniec, aby podłączyć się do przedmiotowej kanalizacji, musi wykonać ww. odcinek we własnym zakresie pod nadzorem Miejskiego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji Sanitarnej w m. st. Warszawie oraz zgodnie z wytycznymi dostępnymi na stronie internetowej www.mpwik.com.pl w zakładce „Dla klienta” => „Budowa lub przebudowa przyłączy wodociągowych lub kanalizacyjnych”.
  4. Ponadto informujemy, że po przełączeniu istniejącej instalacji do nowo budowanej sieci kanalizacji sanitarnej, mieszkaniec zobowiązany jest  do podpisania umowy z MPWiK na odbiór ścieków.
  5. Gmina informuje w sposób pisemny mieszkańców objętych projektem o szczegółach dotyczących budowy przyłączy na terenie prywatnych posesji.

wstecz