Rotator zdjęć

Główna treść strony 2021 rok

Odprowadzanie wód z posesji

W związku z powtarzającymi się w ostatnim czasie zgłoszeniami złego stanu gminnych dróg gruntowych wskutek zalewania wodami roztopowymi czy opadowymi oraz mając na uwadze porządek i bezpieczeństwo wszystkich użytkowników naszych dróg oraz terenów przyległych do nich przypominamy, że obowiązujące prawo budowlane nakłada na właścicieli posesji obowiązek zagospodarowania „własnych” wód deszczowych tak, by ich odpływ nie naruszał stosunków wodnych na działkach sąsiednich.

Zagospodarowanie wody deszczowej należy zapewnić w obrębie swojej działki. To obowiązek, o którym nie wszyscy wiedzą lub pamiętają.

Kwestia ta została uregulowana w wielu aktach prawnych, m.in. w ustawie o drogach publicznych, rozporządzeniu Ministra Infrastruktury w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie czy też w ustawie Prawo wodne.

Niestety obecny stan zagospodarowania części nieruchomości powoduje, że woda z działki prywatnej, czy też z dachów budynków jest najczęściej poprzez ukształtowanie spadków na zjazdach i chodnikach odprowadzana w pas drogowy.  Powoduje to dużą korozję i degradację dróg oraz nadmierne gromadzenie się wód powierzchniowych w pasach drogowych.

Apelujemy zatem, o przyjrzenie się swoim nieruchomościom i w przypadkach, gdzie tego typu rozwiązania występują usunięcie tych nieprawidłowości.  

Jednocześnie informujemy, że właśnie ruszył kolejny nabór na udzielenie dotacji na instalacje do retencjonowania wód opadowych „Moja woda”, który jest realizowany przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie. Program skierowany jest do osób fizycznych, będących właścicielami lub współwłaścicielami nieruchomości, na której zlokalizowany jest budynek jednorodzinny, z wyjątkiem nieruchomości dla których udzielono już dofinansowania z Programu. Dofinansowanie udzielane jest w formie dotacji w kwocie do 5000 zł na jedno przedsięwzięcie, jednak nie więcej niż 80% kosztów kwalifikowanych instalacji. Więcej szczegółów można uzyskać pod nr telefonu: (22) 504-41-00 lub na stronie internetowej: www.nfosigw.gov.pl/moja-woda/.

wstecz