Rotator zdjęć

Główna treść strony 2021 rok

Masz szczelny zbiornik na nieczystości ciekłe?

Właściciele nieruchomości zapewniają utrzymanie czystości i porządku przez przyłączenie nieruchomości do istniejącej sieci kanalizacyjnej lub w przypadku gdy budowa sieci kanalizacyjnej jest technicznie lub ekonomicznie nieuzasadniona, wyposażenie nieruchomości w zbiornik bezodpływowy nieczystości ciekłych lub w przydomową oczyszczalnię ścieków bytowych, spełniające wymagania określone w przepisach odrębnych.

Właściciele nieruchomości, którzy pozbywają się z terenu nieruchomości nieczystości ciekłych, są obowiązani do udokumentowania wykonywania tego obowiązku w formie umowy i dowodów uiszczania opłat (faktura lub rachunek) za usługi asenizacyjne. Należy pamiętać, że posiadane rachunki muszą potwierdzać regularność wywozu szamba, co reguluje ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2020 r. poz. 1439 t.j).

Brak udokumentowanego wywozu nieczystości może skutkować konsekwencjami finansowymi, zgodnie z art. 10 ust. 2 ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach.

W związku z powyższym, właściciele nieruchomości są zobowiązani do zawarcia umowy na opróżnianie zbiorników bezodpływowych i wywóz szamba oraz zbierania rachunków lub faktur za wywóz nieczystości ciekłych. Należy zwrócić uwagę, że usługę wywozu nieczystości ciekłych mogą wykonywać jedynie przedsiębiorcy posiadający zezwolenie na prowadzenie działalności w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych wydane przez Burmistrza Miasta i Gminy Serock.

Lista przedsiębiorców posiadających takie zezwolenia dostępna jest w zakładce Dbamy o  środowisko – zadania – wywóz nieczystości ciekłych.

  • autor: Referat Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa

wstecz