Rotator zdjęć

Główna treść strony 2021 rok

Informacja w sprawie realizacji drogi ekspresowej S50 na terenie Miasta i Gminy Serock

26 stycznia miało miejsce spotkanie informacyjne z przedstawicielami samorządów, na terenie których planowany jest przebieg poszczególnych korytarzy przyszłej drogi ekspresowej S50, stanowiącej tzw. obwodnicę aglomeracyjną m.st. Warszawy. Organizatorem była Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad.

W trakcie spotkania przedstawiono stan zaawansowania prac nad projektem. Potwierdzono, że analizowane obecnie są 4 korytarze, w obrębie których będą trasowane przyszłe koncepcje przebiegu drogi. Na terenie Miasta i Gminy Serock warianty 1  i 3 oraz warianty 2 i 4 przebiegają analogicznymi trasami, co realnie powoduje, że w granicach gminy wyróżnić możemy dwa warianty trasy, określane roboczo „wariantem północnym” – wykorzystującym korytarz drogi krajowej 62
i przeprawę mostową w Wierzbicy oraz „wariantem południowym” – przewidującym budowę nowej przeprawy mostowej w rejonie Arciechowa i Serocka lub Jadwisina. Potwierdzono również, że na chwilę obecną nie są znane konkretne propozycje przebiegów trasy, które umożliwiałyby ich odniesienie do konkretnych działek.

W trakcie spotkania oznajmiono, że Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad jako preferowany wariant trasy obiera tzw. wariant południowy. Wybór preferowanego wariantu determinuje, w jakim kierunku będą prowadzone dalsze prace analityczne i projektowe, oraz w obrębie którego opracowana zostanie koncepcja trasy drogi. Obecnie GDDKiA przystępuje do realizacji Studium Techniczno-Ekonomiczno -Środowiskowego (STEŚ), w trakcie którego prowadzone będą kolejne analizy wybranego preferowanego wariantu.

Zaproponowane rozwiązania powodują szereg obaw związanych z zachowaniem integralności wewnętrznej gminy w następstwie realizacji tej strategicznej inwestycji, wprowadzenia wewnętrznych podziałów oraz ingerencji w najcenniejsze przyrodniczo rejony gminy – w tym dolinę Narwi i Jezioro Zegrzyńskie, a także kompleks leśny leśnictwa Zegrze usytuowany w centralnej części gminy. Wobec powyższego niezbędne jest przyjęcie aktywnej postawy samorządu i społeczności lokalnej, wobec zaproponowanych rozwiązań.

W celu wypracowania spójnego stanowiska samorządów, w rejonie których planowana jest realizacja trasy, uzgodniono termin pierwszego spotkania roboczego między władzami Serocka, Radzymina i Klembowa, na dzień 3 lutego. Do udziału w spotkaniu będą również zaproszeni przedstawiciele kolejnych  samorządów zainteresowanych sprawą. Mamy nadzieję, że jednoczesne wielostronne spostrzeżenie o potrzebie skoordynowania stanowiska jest wyrazem spójnych interesów występujących między poszczególnymi samorządami, co pozwoli na bardziej skuteczne działania zmierzające w kierunku wprowadzenia w przestrzeni gminnej najlepszych możliwych do zastosowania rozwiązań.

Link do prezentacji TUTAJ.

  • autor: Referat Gospodarki Gruntami Planowania Przestrzennego i Rozwoju

wstecz