Rotator zdjęć

Główna treść strony Odpowiedzi na pytania do burmistrza Miasta i Gminy Serock

Pytanie- Elżbieta (30.04.2020)

Mieszkam w Maryninie już od 12 lat. Przez ten czas nie zauważyłam, żeby wykonywane były jakiekolwiek inwestycje zauważalne w tej wsi. Prześledziłam również WPF gminy Serock, tam również nie znalazłam nic na ten temat. W uchwale budżetowej na 2020r. zaplanowano jedynie remont placu zabaw, nie pierwszy zresztą raz. Zastanawiam się na jakie inwestycje możemy liczyć za nasze odprowadzane podatki. Chyba na żadne. Za czasów Pana poprzedniego burmistrza i obecnego nic konkretnego nie otrzymaliśmy. Myślę, że chyba czas na zrezygnowanie z oczekiwań ale również z przekazywania podatku PIT na te gminę . nadmienię, że nie mamy chodnika, nie mamy kanalizacji, nie mamy dobrego zasięgu w odbiorze sieci Internet, rozmowy telefoniczne są marnej jakości – obecnie w czasie pracy zdalnej ponosimy dodatkowe duże koszty, żeby móc wykonywać tę pracę. Kobiety z wózkami spacerują po szosie, dzieci na rolkach również jeżdżą slalomem między samochodami na ulicy. Zastanawiam się jak to możliwe, że w XXI wieku, przy tylu możliwościach pozyskiwania środków, w okolicach stolicy było tak biednie w infrastrukturze. W związku z tym ja jak  i moja rodzina oraz znajomi wyrejestrujemy się z Urzędu Skarbowego w Legionowie a przeniesiemy do innych Urzędów, bo mamy taką możliwość. Moim zdaniem dobrym gospodarzem jest ktoś, kto dba o wszystkich mieszkańców gminy i widzi ich potrzeby a nie tylko wybranych. Z poważaniem Elżbieta.

Odpowiedź:

Szanowna Pani Elżbieto,

Nie mogę się zgodzić z zawartym w Pani pytaniu stwierdzeniem, że na przestrzeni ostatnich lat nie powstały w Maryninie zauważalne dla wsi inwestycje. W miarę możliwości finansowych oraz potrzeb mieszkańców staramy się, aby inwestycje gminne były realizowane sukcesywnie w każdej miejscowości. W 2017 roku  w ramach zadania pod nazwą „Poprawa efektywności energetycznej gminy” w Maryninie zostało  zmodernizowane oświetlenie drogowe. Wymieniono stare oprawy sodowe na nowoczesne i energooszczędne lampy LED oraz dobudowano nowe punkty świetlne. Oprócz wyżej wymienionych zadań mających bezpośredni wpływ na bezpieczeństwo uczestników ruchu drogowego, w 2016 roku na terenie sukcesywnie doposażanego placu zabaw w Maryninie, została wykonana altana wraz zagospodarowaniem publicznego terenu dla mieszkańców Marynina i Karolina na potrzeby spotkań sołeckich. Na obecną chwilę trwają przygotowania do rewitalizacji placu zabaw. Dotychczas został wykonany projekt, który przewiduje utworzenie strefy zabawowej z podziałem na grupy wiekowe, boiska wielofunkcyjnego, siłowni zewnętrznej i parkingu.  W tym roku w ramach funduszu sołeckiego planowana jest jego częściowa realizacja. Natomiast aktualnie został ogłoszony przetarg w na budowę sieci wodociągowej w miejscowości Karolino i Marynino, będącej kolejnym etapem dużego zadania pn. „Budowa magistrali wodociągowej w Serocku ul. Żytnia, Marynino, Karolino, Dębinki”, którego realizacja zdecydowanie wpłynie na jakość życia mieszkańców.

Niestety położenie Marynina determinuje brak działań ze strony Gminy w zakresie infrastruktury drogowej i kanalizacyjnej. Wynika to z faktu, że znajdujące się w obrębie miejscowości drogi nie są gminnymi oraz brak jest kolektora ściekowego umożliwiającego budowę sieci w tej miejscowości. Główne drogi Marynina są w Zarządzie Powiatu Legionowskiego i to do niego należy bieżące utrzymanie, remonty, budowa dróg i chodników. Taka sytuacja daje mało przestrzeni do realizacji zadań Gminy. Jednak zapewniam Panią, że dokładamy wszelkich starań, aby motywować i wspierać zarządcę dróg powiatowych w przygotowaniu i realizacji kolejnych inwestycji drogowych na terenie naszej Gminy, w tym w Maryninie. Prowadzone są rozmowy w sprawie budowy ciągu pieszo – rowerowego m.in. w miejscowości, w której Pani mieszka. Niebawem zostanie przebudowany przez Powiat Legionowski odcinek drogi powiatowej nr 1807W w miejscowościach Karolino i Marynino, od skrzyżowania z drogą powiatową nr 1805 do skrzyżowania z droga krajową nr 62.  W zakresie tego zadania jest również budowa przejścia dla pieszych, chodnika oraz utwardzenie poboczy.

W kwestii niedostatecznego zasięgu i jakości sygnału sieci internetowych i telefonicznych informuję, że staramy się tworzyć dogodne warunki dla rozwoju infrastruktury telekomunikacyjnej. Na mocy podpisanego przez Burmistrza Miasta i Gminy w Serocku oraz Orange Polska S.A. listu intencyjnego rozpoczęto współpracę w celu budowy światłowodowej sieci internetowej na terenie Miasta i Gminy Serock. Obszar i zakres realizowanej w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa inwestycji dostępny jest na stronie internetowej  inwestora, a zarazem operatora sieci - Orange Polska S.A.

W kwestii pozyskiwania środków zewnętrznych na inwestycje infrastrukturalne informuję, że w Mieście i Gminie Serock z udziałem środków unijnych zostało zrealizowanych wiele zadań, np.:  budowa dróg, oświetlenia drogowego i sieci kanalizacyjnych. Należy jednak wiedzieć, że każdy wniosek o dofinansowanie ze środków Unii Europejskiej wiąże się ze spełnieniem wielu warunków. W  przypadku budowy kanalizacji jednym z takich warunków jest określona ilość mieszkańców podłączonych na każdy kilometr wybudowanej sieci. Zbyt mała ilość przyłączonych nieruchomości dyskwalifikuje taki wniosek.

Oczywiście każdy z nas ma prawo głośno wypowiadać swoje uwagi, a także okazywać niezadowolenie z poziomu i zakresu realizacji inwestycji. Starajmy się jednak obiektywnie patrzeć na działania, które czasami nie dotyczą naszego bliskiego sąsiedztwa, ale nam służą i przyczyniają się do rozwoju całej Gminy. Przecież na co dzień w dużej części  korzystamy z obiektów oświatowych, sportowych, kulturalnych mimo, że nie znajdują się w naszej miejscowości. Natomiast wpływy z podatków lokalnych, PIT oraz CIT niestety oprócz sfinansowania inwestycji muszą zostać przeznaczone na wydatki bieżące związane m.in. z utrzymaniem dróg, terenów rekreacyjnych i oświetlenia drogowego.

Pytanie - Rafał (1.05.2020)

Witam Panie Burmistrzu

Jestem na etapie kupna domku w zabudowie szeregowej w Serocku na ulicy Słodkiej. Chciałem uzyskać informację od dewelopera, lecz skierował mnie do władz gminy. W jakim czasie i czy gmina ma w planach budowę oświetlenia i utwardzenia ulicy Słodka.  Ulica w ok. 80% jest zabudowana i byłem w szoku, że nie ma latarni. Też oglądałem domki przy ulicy Bajkowej w Serocku i zauważyłem roboty oświetleniowe na ulicy Słoneczna Polana przy której pobudowane są dwa domy. Szanowny Panie Burmistrzu proszę o szybka i rzetelną odpowiedź.

Odpowiedź:

Szanowny Panie Rafale,

przy planowaniu budżetu gminy podstawą jest właściwe zaplanowanie inwestycji. Ten długotrwały i złożony proces ma służyć zaspokojeniu potrzeb mieszkańców oraz przyczyniać się do rozwoju społecznego i gospodarczego gminy. Wskazane ustawowo zadania własne gminy to nie tylko inwestycje infrastrukturalne i komunalne podnoszące standard życia i bezpieczeństwo mieszkańców. To szeroki zakres spraw związanych z funkcjonowaniem gminy, które muszą być pokryte z jej budżetu składającego się z wpływów z podatków lokalnych, PIT, CIT oraz subwencji ogólnej i dotacji celowych z budżetu państwa. Tworząc plany inwestycyjne, w pierwszej kolejności musimy zabezpieczyć środki finansowe na wydatki bieżące, pokrycie toczących się inwestycji oraz tych zaplanowanych już na najbliższe lata. Podjęcie więc  decyzji o wprowadzeniu do realizacji nowych zadań jest ściśle związane z wysokością dochodów gminy, które z kolei są uwarunkowane sytuacją gospodarczą kraju. 

Niestety perspektywa nadciągającego ogólnoświatowego kryzysu gospodarczego spowodowanego pandemią koronawirusa, znacząco ograniczy możliwości inwestycyjne samorządów, w tym również naszej gminy. Na obecną chwilę nie jesteśmy w stanie określić na ile już zaplanowane w budżecie inwestycje będą mogły być zrealizowane w terminie oraz czy możliwe będzie wprowadzenie zupełnie nowych zadań. Dlatego w kwestii budowy oświetlenia ulicy Słodkiej w Serocku z przykrością muszę podtrzymać stanowisko gminy przekazane w udzielonych w tej sprawie odpowiedziach na pytania Pana Jacka z dnia 9 marca 2019 r., oraz Pana Tomasza z 26 listopada 2019 r., iż w najbliższej perspektywie finansowej Miasta i Gminy Serock nie planowana będzie budowa oświetlenia oraz nawierzchni Państwa ulicy, a związku z trudną sytuacją gospodarczą w kraju nie jesteśmy w stanie zagwarantować, że takie zadanie w najbliższych latach pojawi się w planie finansowym. Oczywiście wiemy, że wszystkie inwestycje służące zaspokojeniu potrzeb mieszkańców naszej gminy są jak najbardziej zasadne i ważne. Niestety  ich realizacja przy ograniczonym budżecie musi się wiązać z dokonaniem pewnych wyborów. Proszę być pewnym, że kwestia oświetlenia ulicy Słodkiej jest nam znana i będzie rozważana w kolejnych latach. Dlatego jeszcze raz proszę o cierpliwość i zrozumienie.

 

Pytanie – Ewa (7.05.2020)

Witam Panie Burmistrzu, zwracam się z pytaniem od kiedy zostanie wznowiony handel na targowisku w Serocku - chodzi o handel rzeczami przemysłowymi; obecnie wznowiono handel artykułami spożywczymi i warzywami. Piszę w imieniu swoim i kupców, którzy od lat handlowali na targowisku na rynku, latami. Pozdrawiamy.

Odpowiedź:

Szanowna Pani,
ograniczenia w handlu na targowisku w Serocku zostają utrzymane do 17 maja 2020 r. Od poniedziałku 18 maja przywracamy możliwość sprzedaży m.in. produktów przemysłowych. Proszę jednak o przestrzeganie zasad bezpieczeństwa, tj. zachowywanie dwumetrowej odległości oraz zasłanianie ust i nosa, a także o korzystanie z rękawiczek oraz o dezynfekcję dłoni. Płyny odkażające znajdują się w zamontowanych na studzienkach dozownikach.

 

Pytanie - Robert (24.04.2020)

Proszę o informację czy planowana jest budowa kanalizacji sanitarnej w ul. Brzozowej w Borowej Górze (ulica graniczna z Dosinem)? Jeśli tak, kiedy ta inwestycja jest planowana (przetarg, realizacja, zakończenie)?

Odpowiedź:

Szanowny Panie Robercie,
w odpowiedzi na Pana pytanie informuję, że w latach 2016 - 2018 opracowaliśmy projekt sieci kanalizacji sanitarnej obejmujący Dosin, Borową Górę ( w tym ulicę Brzozową), Jachrankę, Skubiankę i Izbicę. Projekt zakłada budowę ponad 10 kilometrów sieci kanalizacji sanitarnej oraz 5 przepompowni ścieków. Gmina w 2016 roku aplikowała o przyznanie środków zewnętrznych na realizację przedmiotowej inwestycji, niestety ich nie otrzymała. Z tego względu ww. zadanie Gmina będzie realizowała w etapach ze środków własnych. W budżecie Gminy na rok 2020/2021 przewidziano realizację pierwszego etapu tj. budowę sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przepompownią ścieków w ulicy Jasnej w Jachrance. Natomiast ze względu na obecną sytuację w kraju wynikającą z pandemii Koronawirusa nie mamy pewności, że uda nam się rozpocząć inwestycję w zaplanowanym terminie. Pozostałe etapy mogą również ulec przesunięciu i mogą być realizowane w późniejszym terminie.

Pytanie - Krzysztof (31.03.2020)

Dzień Dobry otrzymałem odpowiedz od urzędu PRI.1.17.2020.tk w sprawie prośby o nie wydawania zezwolenia na zajęcia pasa drogowego przez cukiernie przy ul Rynek 3. Mam nadzieję, że jeżeli taki wniosek wpłynie w przyszłości będzie rozpatrzony również pod kątem sytuacji w jakiej znaleźliśmy się wszyscy czyli zagrożenia epidemii koronawirusa, Mieszkam na parterze wiec osoby, które spożywają posiłki, kichają, kaszlą itp. pod oknami stanowią zagrożenie dla zdrowia mojego i innych również jak mam nadzieje po opanowaniu epidemii. Mam nadzieję, że Urząd podejmie właściwe decyzje.
z poważaniem Krzysztof K.

Odpowiedź:

Szanowny Panie Krzysztofie,

odnosząc się do powyższego pytania pragnę Pana zapewnić, iż po ewentualnym otrzymaniu wniosku o wydanie zezwolenia na zajęcie pasa drogowego na potrzeby prowadzenia działalności gastronomicznej zostanie on poddany gruntownej analizie pod kątem zgodności oczekiwań wnioskodawcy z obowiązującymi przepisami prawa z uwzględnieniem obecnych zasad bezpieczeństwa w związku z panującą pandemią COVID-19.

Ograniczenia funkcjonowania  określonych instytucji lub zakładów pracy, czasowe ograniczenie określonych zakresów działalności przedsiębiorców oraz obowiązek wykonania określonych zabiegów sanitarnych określone zostały w Rozporządzeniu Rady Ministrów w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii  z dnia 19 kwietnia 2020 r. (Dz.U. z 2020 r. poz. 697 ze zm.).

 

Pytanie – Marek (4.04.2020)

Panie Burmistrzu, kiedy będę mógł korzystać z drogi łączącej Jadwisin z Zegrzem jadąc ulicą Ogrodową z Jadwisina. Już nie możemy się doczekać. Nad woda tez brak jakiego przyzwoitego, bezpiecznego przejścia. Tylko patrzeć jak budowane tu wille pogrodzą sią do samej wody. Proszę wykonać ścieżkę tak, żeby wszyscy mogli korzystać z nadbrzeża na tym odcinku.
Życzę Panu mądrych i skutecznych decyzji.
Spokojnych Świąt.
Marek z Jadwisina

Odpowiedź

Mam nadzieję, że już niedługo będzie można korzystać z drogi łączącej ul. Ogrodową z Zegrzem. Na budowę brakującego odcinka przygotowany jest już projekt. Obecnie jesteśmy na etapie uzyskiwania, niezbędnych do realizacji, decyzji administracyjnych. Liczymy, że uda się je uzyskać jeszcze  tym roku i tym samym rozpocząć realizację zadania.

Odnosząc się do drugiego Pana pytania – niestety nie wynika z niego o jaki konkretnie odcinek nadbrzeża  chodzi. Postaram się jednak odpowiedzieć na nie, traktując je szerzej – w odniesieniu do całego odcinka od Jadwisina do Zegrza. Otóż trwają obecnie prace mające na celu umożliwienie mieszkańcom korzystanie z terenu wzdłuż brzegu jeziora Zegrzyńskiego na odcinku od Jadwisina do Zegrza. Sytuacja jest jednak skomplikowana ze względu na konieczność wejścia w posiadanie przez Gminę gruntów, które w chwili obecnej nie stanowią jej własności. W związku z tym, konieczne jest sfinalizowanie negocjacji prowadzonych z kilkoma podmiotami a następnie przeprowadzenie wielu zabiegów formalnych. Niemniej jednak obecnie zostało zlecone opracowanie dokumentacji technicznej budowy końcowego jej fragmentu -  w miejscowości Zegrze, na terenach, co do których kwestia udzielenia prawa dysponowania nieruchomością na cele budowlane jest rozwiązana. Następne odcinki będą projektowane sukcesywnie w miarę pozyskiwania niezbędnych gruntów.  

Pytanie – Maciej (04.04.2020)

Dzień dobry, jestem na etapie zakupu działki w Nowej Wsi przy ul. Letniskowej. Mam pytanie jakie są możliwości podłączenia do miejskiej wody, kanalizacji oraz gazu? Z góry dziękuję za odpowiedź.
Z poważaniem Maciej

Odpowiedź

Z przykrością informuję, że ul. Letniskowa w Nowej Wsi nie jest wyposażona w  infrastrukturę techniczną, o którą Pan pyta. Najbliżej położone sieci wodociągowa i elektroenergetyczna występują w ul. Serockiej, z którą ul. Letniskowa ma bezpośrednie połączenie. W celu ustalenia sposobu przyłączenia do tych sieci, należy wystąpić bezpośrednio do ich gestorów (sieć wodociągowa – Miejsko Gminny Zakład Wodociągowy w Serocku, sieć elektroenergetyczna – PGE Legionowo) w celu weryfikacji możliwości i ewentualnego ustalenia warunków przyłączenia.

Sieć gazowa  w omawianym rejonie nie występuje.

Pytanie – Barbara (29.03.2020)

Panie Burmistrzu,
kiedyś mogliśmy korzystać ze ścieżki z Jadwisina do samego Zegrza idąc nad samym Jeziorem. Aktualnie spacerując nad brzegiem Jeziora można dojść tylko do starej przepompowni wody za Geovitą w Jadwisinie, dalej niestety ścieżka nie została przez Gminę udrożniona.
Kiedy można oczekiwać, ze Gmina przygotuje ten brakujący krótki odcinek ?
I drugie pytanie kiedy powstanie droga łącząca ul. Ogrodowa z Zegrzem ?
Pozdrawiam wiosennie!
Mieszkanka Barbara

Odpowiedź

Szanowna Pani Barbaro

Mamy świadomość, że połączenie Jadwisina i Zegrza ścieżką rekreacyjną biegnącą wzdłuż brzegu jeziora Zegrzyńskiego jest sprawą istotną dla mieszkańców obu tych miejscowości. Dlatego też ponownie podjęliśmy próbę zrealizowania takiego zadania. Sytuacja jest jednak skomplikowana ze względu na konieczność wejścia w posiadanie przez Gminę gruntów, które w chwili obecnej nie stanowią jej własności. W związku z tym, konieczne jest sfinalizowanie negocjacji prowadzonych z kilkoma podmiotami a następnie przeprowadzenie wielu zabiegów formalnych, zanim można będzie rozpocząć procedury ściśle ukierunkowane na realizację całego odcinka ścieżki. Niemniej jednak obecnie zostało zlecone opracowanie dokumentacji technicznej budowy końcowego jej fragmentu -  w miejscowości Zegrze, na terenach, co do których kwestia udzielenia prawa dysponowania nieruchomością na cele budowlane jest rozwiązana. Następne odcinki będą projektowane sukcesywnie w miarę pozyskiwania niezbędnych gruntów.  

Jeżeli natomiast chodzi o drogę łączącą ul. Ogrodową z Zegrzem informuję, że na budowę przygotowany jest już projekt. Obecnie jesteśmy na etapie uzyskiwania niezbędnych do realizacji decyzji administracyjnych. Mamy nadzieję, że uda się je uzyskać jeszcze w tym roku i tym samym rozpocząć realizację zadania.