Rotator zdjęć

Główna treść strony Odpowiedzi na pytania do burmistrza Miasta i Gminy Serock

Pytanie - Kamila (10.07.2020)

Czy planowana jest budowa chodników w Arciechowie? Dwie trasy prowadzące do Załubic idą przez las przez co mama z dzieckiem idzie po ruchliwe drodze.

Odpowiedź:

Szanowny Pani Kamilo,

Niestety nie mogę udzielić odpowiedzi na zadane przez Panią pytanie, gdyż miejscowość Arciechów znajduje się poza obszarem Miasta i Gminy Serock, na terenie sąsiedniej Gminy Radzymin. Proszę więc zwrócić się po informację w tej sprawie do tamtejszych władz samorządowych.

Pytanie - Marek (23.07.2020)
Witam serdecznie,
Panie Burmistrzu już kilkukrotnie pojawiają się w pytaniach do Pana problemy z bezpieczeństwem ruchu drogowego na terenie gminy. W dalszym ciągu pomimo upływu kilku tygodni nie zaobserwowałem zmian ani jakichkolwiek akcji prewencyjnych ze strony służb mundurowych a wieczorno-nocne rajdy trwają tak jak trwały. Bezkarność kierowców zaczyna skutkować wypadkami jaki miał miejsce w nocy 23.07 w Stasim Lesie.Niepokojąca jest bezradność naszej lokalnej Policji oraz Straży Miejskiej która z nieznanych mi powodów nie widzi i nawet nie słyszy ryku silników czy odgłosu palonych opon. Pana proszę o nie odsyłanie mnie do Krajowej Mapy Zagrożeń - to lista pobożnych życzeń a nie realna prośba o podjęcie działań zatem bardzo proszę o pomoc w zajęciu się tą sprawą.

Odpowiedź:
Panie Marku,
Straż Miejska w Serocku wspomaga lokalną Policję, jednak ingerencja strażnika w ruch drogowy jest ograniczona. Strażnik może interweniować w przypadku gdy kierowca nie zastosował się do zakazu ruchu w obu kierunkach lub naruszył przepisy o zatrzymaniu lub postoju pojazdu. Zakres tych uprawnień został określony w art. 129b ustawy z dnia 20 czerwca 1997r. Prawo o ruchu drogowym (Dz. U. z 2017r. poz. 1260 z późn. zm.) Pomimo braku możliwości zatrzymania do kontroli motocykla strażnicy podejmują działania interwencyjne podczas postoju – parkowania, upominając i pouczając kierujących motocyklem o zachowaniach na drodze zgodnych z przepisami. 

Pytanie - Tadeusz (16.07.2020)

Szanowny Panie Burmistrzu
na początek pragnę serdecznie podziękować za wyrównanie ul. Piaskowej.
Czy można liczyć, że do czasu utwardzenia tej ulicy, będzie ona wyrównywana chociaż raz na kwartał?
Pozdrawiam
Tadeusz

Odpowiedź:

Szanowny Panie Tadeuszu,
gruntowa nawierzchnia ul. Piaskowa w Nowej Wsi została wyrównana i uzupełniona kruszywem w połowie lipca br.Stan drogi będzie na bieżąco monitorowany i w przypadku zaistnienia konieczności naprawy , będą zlecane kolejne prace naprawcze w ramach bieżącego utrzymania dróg gruntowych.

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Pytanie – Andrzej (19.06.2020)

Dlaczego wyznaczając parking przed blokiem Pułtuska 27a oraz Pułtuska 27 nie wyznaczono miejsc parkingowych dla inwalidy. Jestem mieszkańcem bloku 27a i mam problem z za parkowaniem samochodu blisko wejścia do klatki schodowej ponieważ najbliższy parking dla inwalidy znajduje się w odległości około 100 m, a mam problemy z chodzeniem - oczywiście posiadam orzeczenie o inwalidztwie w stopniu znacznym. Przepisy dokładnie to określają, że na każdym parkingu przed blokiem muszą być miejsca dla osób z niepełnosprawnością.  Bardzo proszę o wyznaczenia miejsc dla inwalidy. Przepisy precyzyjną to dokładnie.

Jest to rozporządzenie Ministra Infrastruktury z 12 kwietnia 2002 r. (Dz. U. 2002 Nr 75, poz. 690 z późn. zm.) w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie, a konkretnie § 18, zgodnie z którym:

 „1. Zagospodarowując działkę budowlaną, należy urządzić, stosownie do jej przeznaczenia i sposobu zabudowy, miejsca postojowe dla samochodów użytkowników stałych i przebywających okresowo, w tym również miejsca postojowe dla samochodów, z których korzystają osoby niepełnosprawne.

  1. Liczbę i sposób urządzenia miejsc postojowych należy dostosować do wymagań ustalonych w decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu, z uwzględnieniem potrzebnej liczby miejsc, z których korzystają osoby niepełnosprawne”.

Andrzej Szerszeń
Mieszkaniec Serocka ul Pułtuska 27A m 13

Odpowiedź:

Szanowny Panie Andrzeju,

w odpowiedzi na zadane przez Pana pytanie dotyczące braku miejsc parkingowych dla osób niepełnosprawnych przed budynkami mieszkalnymi wielorodzinnymi Pułtuska 27 i Pułtuska 27A, pragnę poinformować, że w oparciu o opracowany projekt stałej organizacji dla dróg wewnętrznych w rejonie wskazanych przez Pana budynków zostały dotychczas utworzone dwa stanowiska postojowe dla osób niepełnosprawnych przed blokiem mieszkalnym Pułtuska 27, natomiast kolejne dwa takie stanowiska zostaną w najbliższym czasie wybudowane i oznakowane w rejonie parkingu pomiędzy blokami mieszkalnymi Pułtuska 27 i Pułtuska 27A.

 

Pytanie – Ewa (18.06.2020)

Szanowny Panie Burmistrzu,
czy jest możliwość żeby na ul. Pałacowej w miejscowości Stasi Las postawiono latarnie? Ułatwiłoby to nam poruszanie się po zmroku i poczulibyśmy się bezpieczniej.

Z wyrazami szacunku, mieszkańcy ul. Pałacowej.

Odpowiedź:

Szanowni Państwo, mieszkańcy ul. Pałacowej,
w odpowiedzi na zadane pytanie muszę niestety poinformować, że w budżecie gminnym na najbliższe lata nie została zaplanowana inwestycja związana z budową oświetlenia drogowego na ulicy Pałacowej w Stasim Lesie. Oczywiście zdajemy sobie sprawę, że oświetlenie drogi znacząco poprawiłoby bezpieczeństwo i komfort życia mieszkańców, jednak ze względu na ograniczone środki finansowe Gminy nie jesteśmy w stanie na bieżąco realizować wszystkich zgłaszanych przez Państwa potrzeb. Ponadto na obecną chwilę Miasto i Gmina Serock nie posiada tytułu prawnego do nieruchomości stanowiącej drogę, umożliwiającego realizację przedmiotowej inwestycji.

 

 

 

Pytanie - Andrzej (20.05.2020)

Witam Panie Burmistrzu

Chciałem poruszyć kwestie związaną z parkowaniem samochodów na ulicy Traugutta przy nowym bloku róg ulic Polna – Traugutta. Samochody są parkowane na chodniku (bez pozostawienia 1,5m dla pieszych, przejazd z wózkiem dziecięcym jest bardzo utrudniony) oraz na poboczu po drugiej stronie. W trakcie inwestycji budowy drogi była informacja o instalowaniu znaków zakazu zatrzymywania. Takowych znaków brak. Samochody parkują bardzo blisko skrzyżowań co stanowi zagrożenie w ruchu drogowym, niszczą pobocze. Czy inwestor domu mieszkalnego nie powinien zapewnić miejsc postojowych (garażowych) dla mieszkańców? Ruch na ulicy zwiększ się i jazda w korytarzu między samochodami zaparkowanymi po jednej i drugiej stronie ulicy jest bardzo utrudniony i niebezpieczny. Często samochody parkują niemal cała szerokością na ulicy aby zapewnić wymagane przejście chodnikiem. Proszę wpłynąć na rozwiązanie problemu (dotyczy w szczególności inwestora, który powinien zapewnić miejsca postojowe) i zwrócić uwagę na bezpieczeństwo ruchu w tej części ulicy Traugutta. Z tym wiąże się również zagadnienie budowy spowalniaczy na ulicy. Bardzo często pojazdy poruszają się z dużą prędkością przekraczająca 50 km/h na co pozwala nowa nawierzchnia.

Z poważaniem

Andrzej

 Odpowiedź:

Szanowny Panie Andrzeju,

informuję, że problem związany z parkowaniem samochodów w rejonie ulic Polnej i Traugutta został przez nas zauważony i jesteśmy w trakcie analizy możliwości wprowadzenia rozwiązań mających na celu uregulowanie tej kwestii. Obowiązująca dla ulicy Traugutta stała organizacja ruchu co prawda wprost nie zabrania postoju i parkowania pojazdów na chodniku, niemniej jednak reguluje to ustawa z dnia 20 czerwca 1997r. Prawo o ruchu drogowym. Określa ona, w jakich sytuacjach jest dozwolone zatrzymanie i postój pojazdu na chodniku przy zachowaniu minimalnej szerokości przejścia dla pieszych oraz w jakiej minimalnej odległości od skrzyżowania obowiązuje zakaz parkowania. Na wszelkie zgłoszone sygnały bądź zaobserwowane przypadki nieprawidłowego pozostawienia pojazdu we wskazanej lokalizacji zostaje podjęta interwencja Straży Miejskiej.

Wobec poruszonej kwestii niewystarczającej ilości miejsc parkingowych dla mieszkańców wielorodzinnego budynku u zbiegu ulic Polnej i Traugutta należy zauważyć, że Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12  kwietnia 2012r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie mówi, że inwestor wznoszący budynek wielorodzinny powinien zapewnić stanowiska postojowe oraz wskazuje szczegółowe zasady dotyczące usytuowania miejsc parkingowych na działce.  Na etapie wydawania pozwolenia na budowę przez organ architektoniczno-budowlany, którym dla Miasta i Gminy Serock jest Starosta Legionowski, weryfikowana jest zgodność projektu budowlanego inwestycji z obowiązującymi przepisami prawa, natomiast zgodność wybudowanych obiektów z zatwierdzonym projektem budowlanym weryfikuje Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego po zgłoszeniu przez inwestora zakończenia budowy. W związku z tym nieuwzględnienie w projekcie przewidzianej prawem dostatecznej liczby miejsc postojowych uniemożliwiłoby inwestorowi uzyskanie decyzji o pozwoleniu na budowę, a po jej zakończeniu pozwolenia na użytkowanie budynku mieszkalnego.

Bywa jednak, że nawet wybudowanie przez inwestora wymaganej przez prawo ilości miejsc parkingowych nie zaspokaja potrzeb mieszkańców, zwłaszcza budynków wielorodzinnych. Często się zdarza, że określona liczba miejsc postojowych w odniesieniu do jednego lokalu mieszkalnego nie jest tożsamą z liczbą samochodów należących do jego mieszkańców. Powoduje to pozostawiania pojazdów w miejscach do tego nieprzeznaczonych, nierzadko z naruszeniem przepisów ruchu drogowego. Zapewniam Pana, że bezpieczeństwo uczestników ruchu pieszego, jak i kołowego jest dla nas priorytetem, dlatego  dołożymy starań, aby rozwiązać problem.

W kwestii zamontowania progów zwalniających na ulicy Traugutta pragnę  poinformować, że na etapie projektowania i budowy drogi nie było brane pod uwagę zainstalowanie tego typu urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego. Powinny one się znajdować we wszystkich tych miejscach, w których ruch samochodów stanowi poważne zagrożenie dla zdrowia i życia pieszych. W przypadku omawianej ulicy zastosowane oznakowanie, odpowiadająca parametrom drogi publicznej  szerokość jezdni i chodnika znacząco wpływają na bezpieczeństwo uczestników ruchu. Również niewielkie odległości pomiędzy skrzyżowaniami ulicy Traugutta z drogami wewnętrznymi wymuszają na kierowcach zachowanie szczególnej ostrożności. Należy także zauważyć, że progi zwalniające są skutecznym środkiem ograniczającym prędkość, ale ich zainstalowanie przynosi również negatywne skutki. Uciążliwości związane ze zwiększonym hałasem, oraz emisją spalin pojazdów przekraczających próg zdecydowanie pogarszają  jakość życia mieszkańców pobliskich posesji.

Wobec powyższego informuję, iż na obecną chwilę nie przewidujemy montażu progów zwalniających na przedmiotowej ulicy. Jednak w trosce o bezpieczeństwo użytkowników drogi, jak również  mieszkańców pobliskich nieruchomości, przeanalizujemy wskazany przez Pana problem.

Pytanie – Grażyna (12.05.2020)

Jako mieszkanka ul. 11-go Listopada chciałabym się dowiedzieć czy są w planie tzw. garby na naszej ulicy? Ostatni weekend dał jasno do zrozumienia, że bez tego się nie obejdzie. Poziom hałasu z przejeżdżających samochodów a zwłaszcza motorów (często do godzin nocnych) nie daje nam normalnie funkcjonować. Ja wiem, że Serock jest nastawiony na turystykę i rozumiem to, ale czy dla nas mieszkańców, którzy z tego powodu ponoszą negatywne konsekwencje (brak możliwości odpoczynku – w ciągu jednej godziny między 13-15 w sobotę przejechały ulicą 232 samochody!!!) są przewidziane jakieś zniżki np. podatków?

Odpowiedź:

Szanowna Pani Grażyno,

obecny układ komunikacyjny na ulicy 11-go Listopada nie daje możliwości zastosowania progów zwalniających, które skutecznie rozwiązałyby przedstawiony w pytaniu problem. Odbywający się po prawej stronie jezdni jednokierunkowy ruch kołowy w kierunku ulicy Pułtuskiej oraz wyznaczona strefa parkingowa po lewej stronie jezdni sprawiają, że wygarbienie na jezdni mogłoby być zlokalizowane tylko na części jezdni, gdzie odbywa się ruch.  W sytuacji, w której byłoby na pasie obok niezajęte przez zaparkowany pojazd wolne miejsce postojowe, kierowcy omijaliby próg zwalniający. Ponadto, biorąc pod uwagę, że drogą poruszają się autobusy komunikacji szkolnej, obowiązujące przepisy dotyczące szczegółowych warunków technicznych dla urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego i warunków ich umieszczania na drogach dopuszczają  zastosowanie ściśle określonego rodzaju progów wyspowych. Ten typ progu również nie jest zamontowany na całej szerokości jezdni, lecz w postaci wyspy lub wysp na jezdni, umożliwiając w ten sposób przejazd autobusów. W naszym przypadku mogłaby być to tylko wyspa na pasie drogi przeznaczonym dla ruchu pojazdów.

Przedstawione powyżej rozwiązania nie przyniosłyby oczekiwanego efektu, a wręcz przeciwnie, jeszcze większe zagrożenie dla bezpieczeństwa ruchu i uciążliwość dla mieszkańców. Próby omijania „przeszkody” oraz wymuszona dynamika jazdy pojazdów - hamowanie i przyspieszanie, spotęgowałaby powstawanie nadmiernego hałasu oraz wzrost emisji spalin, zdecydowanie pogarszając jakość życia mieszkańców pobliskich domostw. Odnosząc się natomiast do Pani opinii, iż miasto Serock nastawione jest na turystykę, czego rzekome negatywne konsekwencje ponoszą mieszkańcy, pozwolę sobie nie zgodzić się z tym poglądem. Oczywiście liczne atrakcje turystyczne, a przede wszystkim urokliwy Rynek i położona nieopodal Plaża Miejska przyciągają gości spoza naszego miasta i gminy, ale przede wszystkim skierowane są do naszych mieszkańców.  Bezpieczeństwo i komfort życia mieszkańców Serocka są dla nas najważniejsze. Dlatego właśnie  w okolicy rynku miejskiego, w tym na ulicy 11- Listopada został wprowadzony ruch jednokierunkowy. Takie rozwiązanie pozwala na zminimalizowanie utrudnień w ruchu w godzinach szczytu i w weekendy, zachowując jego płynność przy zapewnieniu większej ilości miejsc postojowych. Natomiast poprzez rozbudowę sieci ścieżek rowerowych zachęcamy mieszkańców, jak i odwiedzających stolicę naszej gminy turystów do częstszego poruszania się rowerem.

Dziękuję za wszystkie dochodzące od Państwa niepokojące  sygnały i spostrzeżenia. Poddajemy je analizie i przekazujemy do odpowiedzialnych za bezpieczeństwo i kontrolę ruchu drogowego na terenie Miasta i Gminy  służb: Komisariatowi Policji w Serocku oraz Straży Miejskiej. Proszę również wszelkie zaobserwowane naruszenia przepisów ruchu drogowego oraz niestosowne zachowania użytkowników dróg, w szczególności w godzinach nocnych, na bieżąco zgłaszać do wyżej wymienionych służb,  aby mogły natychmiast zareagować.

Zachęcam również do korzystania z interaktywnego narzędzia, jakim jest Krajowa Mapa Zagrożeń Bezpieczeństwa oraz zgłaszanie zaistniałych w konkretnym miejscu zdarzeń. Mapa pomaga  wskazać miejsca, na które lokalne służby powinny zwrócić szczególną uwagę. Policja weryfikuje sygnały o zagrożeniach, a jeśli informacje okażą się prawdziwe, podejmuje odpowiednie działania.

Informuję również, że obowiązujące regulacje prawne dotyczące zwolnień i ulg w podatkach nie przewidują możliwości wprowadzenia zniżek w podatkach  w opisanej przez Panią w pytaniu sytuacji.

Pytanie- Elżbieta (30.04.2020)

Mieszkam w Maryninie już od 12 lat. Przez ten czas nie zauważyłam, żeby wykonywane były jakiekolwiek inwestycje zauważalne w tej wsi. Prześledziłam również WPF gminy Serock, tam również nie znalazłam nic na ten temat. W uchwale budżetowej na 2020r. zaplanowano jedynie remont placu zabaw, nie pierwszy zresztą raz. Zastanawiam się na jakie inwestycje możemy liczyć za nasze odprowadzane podatki. Chyba na żadne. Za czasów Pana poprzedniego burmistrza i obecnego nic konkretnego nie otrzymaliśmy. Myślę, że chyba czas na zrezygnowanie z oczekiwań ale również z przekazywania podatku PIT na te gminę . nadmienię, że nie mamy chodnika, nie mamy kanalizacji, nie mamy dobrego zasięgu w odbiorze sieci Internet, rozmowy telefoniczne są marnej jakości – obecnie w czasie pracy zdalnej ponosimy dodatkowe duże koszty, żeby móc wykonywać tę pracę. Kobiety z wózkami spacerują po szosie, dzieci na rolkach również jeżdżą slalomem między samochodami na ulicy. Zastanawiam się jak to możliwe, że w XXI wieku, przy tylu możliwościach pozyskiwania środków, w okolicach stolicy było tak biednie w infrastrukturze. W związku z tym ja jak  i moja rodzina oraz znajomi wyrejestrujemy się z Urzędu Skarbowego w Legionowie a przeniesiemy do innych Urzędów, bo mamy taką możliwość. Moim zdaniem dobrym gospodarzem jest ktoś, kto dba o wszystkich mieszkańców gminy i widzi ich potrzeby a nie tylko wybranych. Z poważaniem Elżbieta.

Odpowiedź:

Szanowna Pani Elżbieto,

Nie mogę się zgodzić z zawartym w Pani pytaniu stwierdzeniem, że na przestrzeni ostatnich lat nie powstały w Maryninie zauważalne dla wsi inwestycje. W miarę możliwości finansowych oraz potrzeb mieszkańców staramy się, aby inwestycje gminne były realizowane sukcesywnie w każdej miejscowości. W 2017 roku  w ramach zadania pod nazwą „Poprawa efektywności energetycznej gminy” w Maryninie zostało  zmodernizowane oświetlenie drogowe. Wymieniono stare oprawy sodowe na nowoczesne i energooszczędne lampy LED oraz dobudowano nowe punkty świetlne. Oprócz wyżej wymienionych zadań mających bezpośredni wpływ na bezpieczeństwo uczestników ruchu drogowego, w 2016 roku na terenie sukcesywnie doposażanego placu zabaw w Maryninie, została wykonana altana wraz zagospodarowaniem publicznego terenu dla mieszkańców Marynina i Karolina na potrzeby spotkań sołeckich. Na obecną chwilę trwają przygotowania do rewitalizacji placu zabaw. Dotychczas został wykonany projekt, który przewiduje utworzenie strefy zabawowej z podziałem na grupy wiekowe, boiska wielofunkcyjnego, siłowni zewnętrznej i parkingu.  W tym roku w ramach funduszu sołeckiego planowana jest jego częściowa realizacja. Natomiast aktualnie został ogłoszony przetarg w na budowę sieci wodociągowej w miejscowości Karolino i Marynino, będącej kolejnym etapem dużego zadania pn. „Budowa magistrali wodociągowej w Serocku ul. Żytnia, Marynino, Karolino, Dębinki”, którego realizacja zdecydowanie wpłynie na jakość życia mieszkańców.

Niestety położenie Marynina determinuje brak działań ze strony Gminy w zakresie infrastruktury drogowej i kanalizacyjnej. Wynika to z faktu, że znajdujące się w obrębie miejscowości drogi nie są gminnymi oraz brak jest kolektora ściekowego umożliwiającego budowę sieci w tej miejscowości. Główne drogi Marynina są w Zarządzie Powiatu Legionowskiego i to do niego należy bieżące utrzymanie, remonty, budowa dróg i chodników. Taka sytuacja daje mało przestrzeni do realizacji zadań Gminy. Jednak zapewniam Panią, że dokładamy wszelkich starań, aby motywować i wspierać zarządcę dróg powiatowych w przygotowaniu i realizacji kolejnych inwestycji drogowych na terenie naszej Gminy, w tym w Maryninie. Prowadzone są rozmowy w sprawie budowy ciągu pieszo – rowerowego m.in. w miejscowości, w której Pani mieszka. Niebawem zostanie przebudowany przez Powiat Legionowski odcinek drogi powiatowej nr 1807W w miejscowościach Karolino i Marynino, od skrzyżowania z drogą powiatową nr 1805 do skrzyżowania z droga krajową nr 62.  W zakresie tego zadania jest również budowa przejścia dla pieszych, chodnika oraz utwardzenie poboczy.

W kwestii niedostatecznego zasięgu i jakości sygnału sieci internetowych i telefonicznych informuję, że staramy się tworzyć dogodne warunki dla rozwoju infrastruktury telekomunikacyjnej. Na mocy podpisanego przez Burmistrza Miasta i Gminy w Serocku oraz Orange Polska S.A. listu intencyjnego rozpoczęto współpracę w celu budowy światłowodowej sieci internetowej na terenie Miasta i Gminy Serock. Obszar i zakres realizowanej w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa inwestycji dostępny jest na stronie internetowej  inwestora, a zarazem operatora sieci - Orange Polska S.A.

W kwestii pozyskiwania środków zewnętrznych na inwestycje infrastrukturalne informuję, że w Mieście i Gminie Serock z udziałem środków unijnych zostało zrealizowanych wiele zadań, np.:  budowa dróg, oświetlenia drogowego i sieci kanalizacyjnych. Należy jednak wiedzieć, że każdy wniosek o dofinansowanie ze środków Unii Europejskiej wiąże się ze spełnieniem wielu warunków. W  przypadku budowy kanalizacji jednym z takich warunków jest określona ilość mieszkańców podłączonych na każdy kilometr wybudowanej sieci. Zbyt mała ilość przyłączonych nieruchomości dyskwalifikuje taki wniosek.

Oczywiście każdy z nas ma prawo głośno wypowiadać swoje uwagi, a także okazywać niezadowolenie z poziomu i zakresu realizacji inwestycji. Starajmy się jednak obiektywnie patrzeć na działania, które czasami nie dotyczą naszego bliskiego sąsiedztwa, ale nam służą i przyczyniają się do rozwoju całej Gminy. Przecież na co dzień w dużej części  korzystamy z obiektów oświatowych, sportowych, kulturalnych mimo, że nie znajdują się w naszej miejscowości. Natomiast wpływy z podatków lokalnych, PIT oraz CIT niestety oprócz sfinansowania inwestycji muszą zostać przeznaczone na wydatki bieżące związane m.in. z utrzymaniem dróg, terenów rekreacyjnych i oświetlenia drogowego.

Pytanie - Rafał (1.05.2020)

Witam Panie Burmistrzu

Jestem na etapie kupna domku w zabudowie szeregowej w Serocku na ulicy Słodkiej. Chciałem uzyskać informację od dewelopera, lecz skierował mnie do władz gminy. W jakim czasie i czy gmina ma w planach budowę oświetlenia i utwardzenia ulicy Słodka.  Ulica w ok. 80% jest zabudowana i byłem w szoku, że nie ma latarni. Też oglądałem domki przy ulicy Bajkowej w Serocku i zauważyłem roboty oświetleniowe na ulicy Słoneczna Polana przy której pobudowane są dwa domy. Szanowny Panie Burmistrzu proszę o szybka i rzetelną odpowiedź.

Odpowiedź:

Szanowny Panie Rafale,

przy planowaniu budżetu gminy podstawą jest właściwe zaplanowanie inwestycji. Ten długotrwały i złożony proces ma służyć zaspokojeniu potrzeb mieszkańców oraz przyczyniać się do rozwoju społecznego i gospodarczego gminy. Wskazane ustawowo zadania własne gminy to nie tylko inwestycje infrastrukturalne i komunalne podnoszące standard życia i bezpieczeństwo mieszkańców. To szeroki zakres spraw związanych z funkcjonowaniem gminy, które muszą być pokryte z jej budżetu składającego się z wpływów z podatków lokalnych, PIT, CIT oraz subwencji ogólnej i dotacji celowych z budżetu państwa. Tworząc plany inwestycyjne, w pierwszej kolejności musimy zabezpieczyć środki finansowe na wydatki bieżące, pokrycie toczących się inwestycji oraz tych zaplanowanych już na najbliższe lata. Podjęcie więc  decyzji o wprowadzeniu do realizacji nowych zadań jest ściśle związane z wysokością dochodów gminy, które z kolei są uwarunkowane sytuacją gospodarczą kraju. 

Niestety perspektywa nadciągającego ogólnoświatowego kryzysu gospodarczego spowodowanego pandemią koronawirusa, znacząco ograniczy możliwości inwestycyjne samorządów, w tym również naszej gminy. Na obecną chwilę nie jesteśmy w stanie określić na ile już zaplanowane w budżecie inwestycje będą mogły być zrealizowane w terminie oraz czy możliwe będzie wprowadzenie zupełnie nowych zadań. Dlatego w kwestii budowy oświetlenia ulicy Słodkiej w Serocku z przykrością muszę podtrzymać stanowisko gminy przekazane w udzielonych w tej sprawie odpowiedziach na pytania Pana Jacka z dnia 9 marca 2019 r., oraz Pana Tomasza z 26 listopada 2019 r., iż w najbliższej perspektywie finansowej Miasta i Gminy Serock nie planowana będzie budowa oświetlenia oraz nawierzchni Państwa ulicy, a związku z trudną sytuacją gospodarczą w kraju nie jesteśmy w stanie zagwarantować, że takie zadanie w najbliższych latach pojawi się w planie finansowym. Oczywiście wiemy, że wszystkie inwestycje służące zaspokojeniu potrzeb mieszkańców naszej gminy są jak najbardziej zasadne i ważne. Niestety  ich realizacja przy ograniczonym budżecie musi się wiązać z dokonaniem pewnych wyborów. Proszę być pewnym, że kwestia oświetlenia ulicy Słodkiej jest nam znana i będzie rozważana w kolejnych latach. Dlatego jeszcze raz proszę o cierpliwość i zrozumienie.

 

Pytanie – Ewa (7.05.2020)

Witam Panie Burmistrzu, zwracam się z pytaniem od kiedy zostanie wznowiony handel na targowisku w Serocku - chodzi o handel rzeczami przemysłowymi; obecnie wznowiono handel artykułami spożywczymi i warzywami. Piszę w imieniu swoim i kupców, którzy od lat handlowali na targowisku na rynku, latami. Pozdrawiamy.

Odpowiedź:

Szanowna Pani,
ograniczenia w handlu na targowisku w Serocku zostają utrzymane do 17 maja 2020 r. Od poniedziałku 18 maja przywracamy możliwość sprzedaży m.in. produktów przemysłowych. Proszę jednak o przestrzeganie zasad bezpieczeństwa, tj. zachowywanie dwumetrowej odległości oraz zasłanianie ust i nosa, a także o korzystanie z rękawiczek oraz o dezynfekcję dłoni. Płyny odkażające znajdują się w zamontowanych na studzienkach dozownikach.

 

Pytanie - Robert (24.04.2020)

Proszę o informację czy planowana jest budowa kanalizacji sanitarnej w ul. Brzozowej w Borowej Górze (ulica graniczna z Dosinem)? Jeśli tak, kiedy ta inwestycja jest planowana (przetarg, realizacja, zakończenie)?

Odpowiedź:

Szanowny Panie Robercie,
w odpowiedzi na Pana pytanie informuję, że w latach 2016 - 2018 opracowaliśmy projekt sieci kanalizacji sanitarnej obejmujący Dosin, Borową Górę ( w tym ulicę Brzozową), Jachrankę, Skubiankę i Izbicę. Projekt zakłada budowę ponad 10 kilometrów sieci kanalizacji sanitarnej oraz 5 przepompowni ścieków. Gmina w 2016 roku aplikowała o przyznanie środków zewnętrznych na realizację przedmiotowej inwestycji, niestety ich nie otrzymała. Z tego względu ww. zadanie Gmina będzie realizowała w etapach ze środków własnych. W budżecie Gminy na rok 2020/2021 przewidziano realizację pierwszego etapu tj. budowę sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przepompownią ścieków w ulicy Jasnej w Jachrance. Natomiast ze względu na obecną sytuację w kraju wynikającą z pandemii Koronawirusa nie mamy pewności, że uda nam się rozpocząć inwestycję w zaplanowanym terminie. Pozostałe etapy mogą również ulec przesunięciu i mogą być realizowane w późniejszym terminie.

Pytanie - Krzysztof (31.03.2020)

Dzień Dobry otrzymałem odpowiedz od urzędu PRI.1.17.2020.tk w sprawie prośby o nie wydawania zezwolenia na zajęcia pasa drogowego przez cukiernie przy ul Rynek 3. Mam nadzieję, że jeżeli taki wniosek wpłynie w przyszłości będzie rozpatrzony również pod kątem sytuacji w jakiej znaleźliśmy się wszyscy czyli zagrożenia epidemii koronawirusa, Mieszkam na parterze wiec osoby, które spożywają posiłki, kichają, kaszlą itp. pod oknami stanowią zagrożenie dla zdrowia mojego i innych również jak mam nadzieje po opanowaniu epidemii. Mam nadzieję, że Urząd podejmie właściwe decyzje.
z poważaniem Krzysztof K.

Odpowiedź:

Szanowny Panie Krzysztofie,

odnosząc się do powyższego pytania pragnę Pana zapewnić, iż po ewentualnym otrzymaniu wniosku o wydanie zezwolenia na zajęcie pasa drogowego na potrzeby prowadzenia działalności gastronomicznej zostanie on poddany gruntownej analizie pod kątem zgodności oczekiwań wnioskodawcy z obowiązującymi przepisami prawa z uwzględnieniem obecnych zasad bezpieczeństwa w związku z panującą pandemią COVID-19.

Ograniczenia funkcjonowania  określonych instytucji lub zakładów pracy, czasowe ograniczenie określonych zakresów działalności przedsiębiorców oraz obowiązek wykonania określonych zabiegów sanitarnych określone zostały w Rozporządzeniu Rady Ministrów w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii  z dnia 19 kwietnia 2020 r. (Dz.U. z 2020 r. poz. 697 ze zm.).

 

Pytanie – Marek (4.04.2020)

Panie Burmistrzu, kiedy będę mógł korzystać z drogi łączącej Jadwisin z Zegrzem jadąc ulicą Ogrodową z Jadwisina. Już nie możemy się doczekać. Nad woda tez brak jakiego przyzwoitego, bezpiecznego przejścia. Tylko patrzeć jak budowane tu wille pogrodzą sią do samej wody. Proszę wykonać ścieżkę tak, żeby wszyscy mogli korzystać z nadbrzeża na tym odcinku.
Życzę Panu mądrych i skutecznych decyzji.
Spokojnych Świąt.
Marek z Jadwisina

Odpowiedź

Mam nadzieję, że już niedługo będzie można korzystać z drogi łączącej ul. Ogrodową z Zegrzem. Na budowę brakującego odcinka przygotowany jest już projekt. Obecnie jesteśmy na etapie uzyskiwania, niezbędnych do realizacji, decyzji administracyjnych. Liczymy, że uda się je uzyskać jeszcze  tym roku i tym samym rozpocząć realizację zadania.

Odnosząc się do drugiego Pana pytania – niestety nie wynika z niego o jaki konkretnie odcinek nadbrzeża  chodzi. Postaram się jednak odpowiedzieć na nie, traktując je szerzej – w odniesieniu do całego odcinka od Jadwisina do Zegrza. Otóż trwają obecnie prace mające na celu umożliwienie mieszkańcom korzystanie z terenu wzdłuż brzegu jeziora Zegrzyńskiego na odcinku od Jadwisina do Zegrza. Sytuacja jest jednak skomplikowana ze względu na konieczność wejścia w posiadanie przez Gminę gruntów, które w chwili obecnej nie stanowią jej własności. W związku z tym, konieczne jest sfinalizowanie negocjacji prowadzonych z kilkoma podmiotami a następnie przeprowadzenie wielu zabiegów formalnych. Niemniej jednak obecnie zostało zlecone opracowanie dokumentacji technicznej budowy końcowego jej fragmentu -  w miejscowości Zegrze, na terenach, co do których kwestia udzielenia prawa dysponowania nieruchomością na cele budowlane jest rozwiązana. Następne odcinki będą projektowane sukcesywnie w miarę pozyskiwania niezbędnych gruntów.  

Pytanie – Maciej (04.04.2020)

Dzień dobry, jestem na etapie zakupu działki w Nowej Wsi przy ul. Letniskowej. Mam pytanie jakie są możliwości podłączenia do miejskiej wody, kanalizacji oraz gazu? Z góry dziękuję za odpowiedź.
Z poważaniem Maciej

Odpowiedź

Z przykrością informuję, że ul. Letniskowa w Nowej Wsi nie jest wyposażona w  infrastrukturę techniczną, o którą Pan pyta. Najbliżej położone sieci wodociągowa i elektroenergetyczna występują w ul. Serockiej, z którą ul. Letniskowa ma bezpośrednie połączenie. W celu ustalenia sposobu przyłączenia do tych sieci, należy wystąpić bezpośrednio do ich gestorów (sieć wodociągowa – Miejsko Gminny Zakład Wodociągowy w Serocku, sieć elektroenergetyczna – PGE Legionowo) w celu weryfikacji możliwości i ewentualnego ustalenia warunków przyłączenia.

Sieć gazowa  w omawianym rejonie nie występuje.

Pytanie – Barbara (29.03.2020)

Panie Burmistrzu,
kiedyś mogliśmy korzystać ze ścieżki z Jadwisina do samego Zegrza idąc nad samym Jeziorem. Aktualnie spacerując nad brzegiem Jeziora można dojść tylko do starej przepompowni wody za Geovitą w Jadwisinie, dalej niestety ścieżka nie została przez Gminę udrożniona.
Kiedy można oczekiwać, ze Gmina przygotuje ten brakujący krótki odcinek ?
I drugie pytanie kiedy powstanie droga łącząca ul. Ogrodowa z Zegrzem ?
Pozdrawiam wiosennie!
Mieszkanka Barbara

Odpowiedź

Szanowna Pani Barbaro

Mamy świadomość, że połączenie Jadwisina i Zegrza ścieżką rekreacyjną biegnącą wzdłuż brzegu jeziora Zegrzyńskiego jest sprawą istotną dla mieszkańców obu tych miejscowości. Dlatego też ponownie podjęliśmy próbę zrealizowania takiego zadania. Sytuacja jest jednak skomplikowana ze względu na konieczność wejścia w posiadanie przez Gminę gruntów, które w chwili obecnej nie stanowią jej własności. W związku z tym, konieczne jest sfinalizowanie negocjacji prowadzonych z kilkoma podmiotami a następnie przeprowadzenie wielu zabiegów formalnych, zanim można będzie rozpocząć procedury ściśle ukierunkowane na realizację całego odcinka ścieżki. Niemniej jednak obecnie zostało zlecone opracowanie dokumentacji technicznej budowy końcowego jej fragmentu -  w miejscowości Zegrze, na terenach, co do których kwestia udzielenia prawa dysponowania nieruchomością na cele budowlane jest rozwiązana. Następne odcinki będą projektowane sukcesywnie w miarę pozyskiwania niezbędnych gruntów.  

Jeżeli natomiast chodzi o drogę łączącą ul. Ogrodową z Zegrzem informuję, że na budowę przygotowany jest już projekt. Obecnie jesteśmy na etapie uzyskiwania niezbędnych do realizacji decyzji administracyjnych. Mamy nadzieję, że uda się je uzyskać jeszcze w tym roku i tym samym rozpocząć realizację zadania.