Rotator zdjęć

Główna treść strony Regulamin

Regulamin Karty Serocczanina

Załącznik nr 1 do Zarządzenia Nr 157/B/2021

Burmistrza Miasta i Gminy Serock z dnia 29 listopada 2021 roku

 

Regulamin Programu „Karta Serocczanina”

I. Pojęcia Podstawowe

Użyte w regulaminie określenia oznaczają:

 1. Karta Mieszkańca lub Karta Serocczanina – nośnik danych w formie plastikowej karty uprawniający do korzystania z ulg, zwolnień i preferencji oferowanych przez Miasto i Gminę Serock i Partnerów Programu „Karta Serocczanina”;
 2. Organizator Programu – Miasto i Gmina Serock;
 3. Program – Program „Karta Serocczanina”;
 4. Posiadacz/Użytkownik Karty – osoba, której przyznano Kartę Serocczanina potwierdzając uprawnienia wynikające z realizacji Programu;
 5. Wnioskodawca – osoba składająca wniosek o wydanie Karty Serocczanina;
 6. Partner – podmiot biorący udział w Programie, oferujący preferencje oraz rabaty dla Posiadaczy „Karty Serocczanina”.

 II. Postanowienia ogólne

 1. Regulamin określa warunki wydawania i użytkowania Karty Mieszkańca, o której mowa w Uchwale Nr 102/XI/2019 Rady Miejskiej w Serocku z dnia 22 lipca 2019 roku w sprawie wprowadzenia „Karty Serocczanina”.
 2. Karta Mieszkańca potwierdza uprawnienia Posiadacza Karty do korzystania z uprawnień wynikających ze stosownych uchwał Rady Miejskiej w Serocku oraz ulg, zwolnień i preferencji aktualnie oferowanych przez podmioty uczestniczące w Programie.
 3. Karta Mieszkańca jest własnością Miasta i Gminy Serock.
 4. Nośnikiem jest karta plastikowa posiadająca indywidualny numer. Na nośniku nadrukowane są imię i nazwisko, numer Karty, data ważności oraz zdjęcie Posiadacza Karty.
 5. Karta Mieszkańca nie jest kartą kredytową, płatniczą, bankomatową,ani nie umożliwia żadnej innej formy płatności.
 6. Organizator Programu zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian i aktualizacji regulaminu.

III. Zasady wydawania i użytkowania Karty Mieszkańca

 1. O wydanie „Karty Serocczanina” mogą ubiegać się osoby fizyczne, które zamieszkują na terenie Miasta i Gminy Serock oraz:
 1. rozliczają się z podatku dochodowego od osób fizycznych w Urzędzie Skarbowym w Legionowie ze wskazaniem adresu zamieszkania na terenie Miasta i Gminy Serock lub;
 2. nie rozliczają się z podatku dochodowego od osób fizycznych w Urzędzie Skarbowym w Legionowie ze wskazaniem adresu zamieszkania na terenie Miasta i Gminy Serock, a złożą oświadczenie, że Urzędem Skarbowym właściwym do rozliczenia się z podatku dochodowego od osób fizycznych za rok w którym występują o wydanie „Karty Serocczanina” jest Urząd Skarbowy w Legionowie ze względu na miejsce zamieszkania na terenie Miasta i Gminy Serock.
 1. Warunek rozliczania się z podatku dochodowego od osób fizycznych w Urzędzie Skarbowym w Legionowie ze wskazaniem adresu zamieszkania na terenie Miastai Gminy Serock dotyczy wszystkich osób w rodzinie, o których mowa w ust. 1 pkt 1 i które podlegają obowiązkowi rozliczania się z podatku dochodowego od osób fizycznych, z zastrzeżeniem ust. 3.
 2. Warunek rozliczania się z podatku dochodowego od osób fizycznych w Urzędzie Skarbowym w Legionowie ze wskazaniem adresu zamieszkania na terenie Miasta i Gminy Serock nie dotyczy osób, które z racji wykonywania określonego rodzaju zajęcia zarobkowego nie podlegają obowiązkowi rozliczania się z podatku dochodowego od osób fizycznych.
 3. Karta jest wydawana na podstawie wniosku, stanowiącego załącznik nr 1 do niniejszego Regulaminu. Składając wniosek należy przedłożyć następujące dokumenty:
  1. dokument tożsamości;
  2. oświadczenie, że Urzędem Skarbowym właściwym do rozliczania się z podatku dochodowego od osób fizycznych za rok, w którym jest składany wniosek o wydanie ”Karty Serocczanina” jest Urząd Skarbowy w Legionowie ze względu na miejsce zamieszkania na terenie Miasta i Gminy Serock. Wzór oświadczenia stanowi załącznik nr 2 do niniejszego regulaminu.
 1. W imieniu osoby poniżej 18 roku życia wniosek składa rodzic lub opiekun prawny.
 2. Karta Mieszkańca jest dokumentem imiennym (spersonalizowanym). Kartą posługiwać się może wyłącznie osoba, której dane zostały zapisane na karcie.
 3. Wnioski o wydanie karty dostępne są w siedzibie Urzędu Miasta i Gminy Serock przy ul. Rynek 21 oraz na stronie internetowej www.serock.pl.
 4. Wnioski o wydanie karty należy złożyć w siedzibie Urzędu Miasta i Gminy w Serocku przy ul. Rynek 21, pok. nr 20.
 5. Kartę Mieszkańca wydaje się na okres dwóch lat. Po upływie tego terminu należy ponownie wystąpić z wnioskiem o wydanie Karty.
 6. Zdjęcie, o którym mowa w pkt 4, II Postanowień ogólnych, w wersji papierowej, w formacie ok. 3,5 x 4,5 cm Wnioskodawca może dostarczyć do Organizatora. W przypadku jego braku, Organizator może wykonać zdjęcie na miejscu.
 7. Karta Mieszkańca wydawana jest na podstawie złożonego prawidłowo wniosku i będzie do odbioru po ustalonym terminie.
 8. Karta Mieszkańca wydawana jest bezpłatnie.
 9. W przypadku utraty, zniszczenia lub zagubienia Karty Mieszkańca, jej duplikat wydawany jest na wniosek, do którego należy dołączyć uszkodzoną kartę, bądź złożyć pisemne oświadczenie o niemożności jej zwrotu.
 10. Wydanie duplikatu Karty jest bezpłatne.
 11. Zmiana danych osobowych Użytkownika Karty Mieszkańca wymaga wydania duplikatu Karty.
 12. Urząd Miasta i Gminy Serock zastrzega sobie prawo do zeskanowania załączników do złożonego wniosku o wydanie Karty.

IV. Zasady użytkowania Karty Mieszkańca

 1. Na żądanie podmiotów oferujących ulgi, zwolnienia i preferencje – Użytkownik Karty Mieszkańca zobowiązany jest do jej okazania. Nieokazanie Karty będzie powodem odmowy uwzględnienia uprawnień wynikających z posiadania Karty.
 2. Użytkownik Karty Mieszkańca zobowiązany jest do:
  1. ochrony Karty przed utratą lub zniszczeniem;
  2. niezwłocznego powiadomienia Urzędu Miasta i Gminy w Serocku o utracie uprawnień do korzystania z Karty wraz z jednoczesnym zwrotem Karty.
 3. Karta ma charakter osobisty i nie może być użyczana, bądź odstępowana przez Posiadacza innym osobom.
 4. Urząd Miasta i Gminy w Serocku nie ponosi odpowiedzialności za udostępnianie Karty przez użytkownika innym osobom.
 5. W przypadku znalezienia Karty lub jej utraty, zagubienia, uszkodzenia, użytkownik zobowiązany jest do niezwłocznego powiadomienia o tym fakcie Urząd Miasta i Gminy Serock.

V. Zasady przystępowania do Programu dla innych podmiotów – Partnerów Programu

 1. Warunkiem przystąpienia do Programu jest złożenie wypełnionej deklaracji Partnera Programu, stanowiącej załącznik nr 3 do niniejszego Regulaminu.
 2. Wszelkie zniżki, ulgi i inne oferty, a także informacje o Partnerach Programu znajdują się w Wykazie Partnerów Programu. Wykaz Partnerów Programu będzie aktualizowany na bieżąco i znajduje się na stornie internetowej Miasta serock.pl.
 3. Partner Programu chcąc zrezygnować z partnerstwa winien złożyć pisemną informację o rezygnacji.
 4. Partner Programu zobowiązany jest do:
  1. promowania świadczonych usług posiadaczom karty;
  2. oznaczenia swojego lokalu naklejką (oznakowanie Partnera Programu), stanowiącą załącznik nr 4 do niniejszego Regulaminu;
  3. zamieszczania przez cały okres partnerstwa informacji o rabatach udzielanych posiadaczom karty;
  4. przekazywania danych swojej firmy do Wykazu Partnerów Programu, prowadzonego przez Urząd Miasta i Gminy w Serocku oraz informowaniao zachodzących zmianach, bądź wystąpienia  z Programu.
 1. Organizator Programu zobowiązuje się do:
  1. umieszczania wykazu Partnerów Programu na stronie serock.pl/dla mieszkańca/„Karta Serocczanina”
  2. promowania Programu na stronie www. serock.pl, w Informatorze Miasta i Gminy Serock oraz na fanpage’u Urzędu Miasta i Gminy Serock na Facebooku
  3. udostępnienia „oznakowania Partnera Programu”, które Partner Programu będzie mógł wykorzystać w swoich materiałach promocyjnych.