Rotator zdjęć

Główna treść strony Stawki opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi

Opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi wynosi:

a)    26,00 zł za miesiąc od każdej osoby zamieszkującej daną nieruchomość;
b)    52,00 zł za miesiąc od każdej osoby zamieszkującej daną nieruchomość – opłata podwyższona za gospodarowanie odpadami komunalnymi, jeżeli właściciel nieruchomości nie wypełnia obowiązku zbierania odpadów komunalnych w sposób selektywny;
c)    24,00 zł  za miesiąc od każdej osoby zamieszkującej daną nieruchomość - opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi właścicieli nieruchomości zabudowanych budynkami mieszkalnymi jednorodzinnymi, kompostujących bioodpady stanowiące odpady komunalne w kompostowniku przydomowym; - SKORZYSTANIE Z ULGI WYMAGA ZŁOŻENIA DEKLARACJI I DOTYCZY TYLKO WŁAŚCICIELI NIERUCHOMOŚCI ZABUDOWANYCH BUDYNKAMI MIESZKALNYMI JEDNORODZINNYMI
d)    169,00 zł – ryczałtowa stawka za gospodarowanie odpadami komunalnymi za rok od nieruchomości, na której znajduje się domek letniskowy lub od innej nieruchomości wykorzystywanej na cele rekreacyjno – wypoczynkowe;
e)    338,00 zł - stawka opłaty podwyższonej za gospodarowanie odpadami komunalnymi, jeżeli właściciel nieruchomości nie wypełnia obowiązku zbierania odpadów komunalnych w sposób selektywny za rok od domku letniskowego lub innej nieruchomości wykorzystywanej na cele rekreacyjno-wypoczynkowe.


Terminy płatności:  

Opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi właściciele nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy, uiszczają, w łącznej wysokości za trzy miesiące z góry raz na kwartał, bez wezwania w następujących terminach:

  • do dnia 15 marca danego roku kalendarzowego za I kwartał,
  • do dnia 15 maja danego roku kalendarzowego za II kwartał,
  • do dnia 15 września danego roku kalendarzowego za III kwartał,
  • do dnia 15 listopada danego roku kalendarzowego za IV kwartał,

Opłatę za gospodarownie odpadami komunalnymi mieszkańcy wnoszą na indywidalne numery kont, które otrzymują wraz z zawiadomieniem o wysokosci opłaty za gospodarownie odpadami komunalnymi.

Opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi właściciele nieruchomości, na których znajduje się domek letniskowy lub inne nieruchomości wykorzystywane na cele rekreacyjno – wypoczynkowe, bez wezwania w łącznej wysokości za rok z góry w terminie do 15 marca danego roku.


Właściciele nieruchomości zobowiązani są dokonywać opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi na rachunek bankowy Miasta i Gminy Serock:

1)    przelewem lub

2)    w kasie Urzędu Miasta i Gminy w Serocku za pomocą karty płatniczej lub

3)    w kasie Urzędu Miasta i Gminy w Serocku prowadzonej przez Bank Spółdzielczy w Legionowie, Filia w Serocku lub

4)    w drodze inkasa – u sołtysów wsi gminy Serock.