Rotator zdjęć

Główna treść strony Stawki opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi

Informujemy, że od 1 stycznia 2024 roku nastąpiły zmiany w systemie gospodarowania odpadami komunalnymi na terenie Miasta i Gminy Serock

Opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi wynosi:

- w zabudowie jednorodzinnej:

1.   a)   36,00 zł za miesiąc od każdej osoby zamieszkującej daną nieruchomość;

2.    b)   72,00 zł za miesiąc od każdej osoby zamieszkującej daną nieruchomość – opłata podwyższona za gospodarowanie odpadami komunalnymi, jeżeli właściciel nieruchomości nie wypełnia obowiązku zbierania odpadów komunalnych w sposób selektywny;

- w zabudowie wielolokalowej:

1.   a)    12,00 zł za 1 m3 zużytej wody miesięcznie;

2.    b)   24,00 zł za 1 m3 zużytej wody miesięcznie – opłata podwyższona za gospodarowanie odpadami komunalnymi, jeżeli właściciel nieruchomości nie wypełnia obowiązku zbierania odpadów komunalnych w sposób selektywny.

Uchwała w sprawie wysokości opłaty:

Uchwała nr 810/LXXVI/2023 Rady Miejskiej w Serocku z dnia 29 listopada 2023 r. w sprawie wyboru metody ustalenia wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki takiej opłaty na terenie Miasta i Gminy Serock oraz zwolnienia w części z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi właścicieli nieruchomości zabudowanych budynkami mieszkalnymi jednorodzinnymi kompostujących bioodpady stanowiące odpady komunalne w kompostowniku przydomowym.

http://edziennik.mazowieckie.pl/ActDetails.aspx?year=2023&poz=14951

Ulga za kompostowanie

Informujemy o możliwości zwolnienia w części z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi właścicieli nieruchomości zabudowanych budynkami mieszkalnymi jednorodzinnymi kompostujących bioodpady stanowiące odpady komunalne w kompostowniku przydomowym.

Od 1 stycznia 2021 r. wysokość zwolnienia wynosi 15% od obliczonej wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi. Zwolnienie w części z opłaty na celu stworzenie większej zachęty ekonomicznej dla zagospodarowywania bioodpadów we własnym zakresie.

Aby skorzystać z wyżej opisanej ulgi właściciele nieruchomości zabudowanych budynkami mieszkalnymi jednorodzinnymi są zobowiązani do złożenia stosownej deklaracji w terminie do 10 dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym rozpoczęli kompostowanie.

Osoby, które już w latach 2021-2023 zadeklarowały posiadanie kompostownika i kompostowanie w nim wytworzonych przez siebie odpadów, nie muszą składać deklaracji ponownie. 

Deklaracje

Informujemy, że gminnym system gospodarowania odpadami komunalnymi nie są objęte nieruchomości niezamieszkałe (m.in. domki letniskowe oraz inne  nieruchomości wykorzystywane na cele rekreacyjno-wypoczynkowe). Właściciele takich nieruchomości zobowiązani są do zawarcia umów indywidualnych na wywóz odpadów komunalnych z przedsiębiorcą posiadającym wpis do Rejestru Działalności Regulowanej.

Wykaz podmiotów posiadających wpis do RDR jest dostępny w poniższym linku:

https://www.bip.serock.pl/3093,wykaz-wpisow-do-rejestru-dzialalnosci-regulowanej

Terminy płatności za gospodarowanie odpadami:  

Opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi właściciele nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy, uiszczają, w łącznej wysokości za trzy miesiące z góry raz na kwartał, bez wezwania w następujących terminach:

  • do dnia 15 marca danego roku kalendarzowego za I kwartał,
  • do dnia 15 maja danego roku kalendarzowego za II kwartał,
  • do dnia 15 września danego roku kalendarzowego za III kwartał,
  • do dnia 15 listopada danego roku kalendarzowego za IV kwartał

Opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi mieszkańcy wnoszą na indywidualne numery kont, które otrzymują wraz z zawiadomieniem o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

1)    przelewem lub
2)    w Urzędzie Miasta i Gminy w Serocku za pomocą karty płatniczej lub
3)    w drodze inkasa – u sołtysów wsi gminy Serock.

Zniżka dla rodzin wielodzietnych rozumieniu ustawy z dnia 5 grudnia 2014 r. o Karcie Dużej Rodziny

Jednocześnie informujemy, że zgodnie z uchwałą nr 835/LXXVII/2023 Rady Miejskiej w Serocku z dnia 20 grudnia 2023 r. właścicielom nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy będący członkami rodzin wielodzietnych przysługuje częściowe zwolnienie  w wysokości 25 % z tytułu  opłaty za gospodarowanie odpadami, w części dotyczącej tych osób.

Link do uchwały: http://edziennik.mazowieckie.pl/ActDetails.aspx?year=2023&poz=14950