Rotator zdjęć

Główna treść strony 2020 rok

Nowy program ochrony powietrza dla stref w województwie mazowieckim

W dniu 8 września 2020 r. Sejmik Województwa Mazowieckiego podjął uchwałę nr 115/20 w sprawie programu ochrony powietrza dla stref w województwie mazowieckim, w których zostały przekroczone poziomy dopuszczalne i docelowe substancji w powietrzu (Dz. Urz. Woj. Maz. z dnia 15 września 2020 r. poz. 9595).

Program wszedł w życie w dniu 30 września 2020 r. i obowiązuje do dnia 31 grudnia 2026 r.

Program ochrony powietrza to akt prawa miejscowego, opracowywany ze względu na przekroczenia norm jakości powietrza. Obowiązek przygotowania i przyjęcia nowego programu ochrony powietrza przez wszystkie województwa jest konsekwencją wyroku Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej z 2018 r. oraz utrzymującej się złej jakości powietrza.

POP był poddawany konsultacjom społecznym dwukrotnie –  w marcu oraz później na przełomie czerwca i lipca tego roku. Dwa razy był również opiniowany przez organy ochrony środowiska. Mieszkańcy Mazowsza w trakcie dwukrotnych konsultacji zgłosili w sumie blisko 1700 uwag. Organy samorządowe, w tym gminy przekazały w sumie blisko 600 uwag. Z kolei Minister Klimatu przedstawił 48 uwag. Wszystkie zasadne uwagi zostały uwzględnione w projekcie programu. Należy zaznaczyć, że program wprowadził również wiele zmian dla podmiotów korzystających ze środowiska oraz dla osób fizycznych niebędących podmiotami korzystającymi ze środowiska. Podmioty, powyższe zobowiązane zostały m.in. do przekazywania burmistrzom deklaracji o wymianie bądź instalacji dodatkowych źródeł ciepła w budynkach służących celom mieszkalnym bądź gospodarczym znajdujących się na terenie nieruchomości, w przypadku, gdy wymiana realizowana jest bez pośrednictwa lub współfinansowania przez gminę.

Z najważniejszymi informacjami dotyczącymi obowiązującego programu można zapoznać się na stronie internetowej http://www.powietrze.mazovia.pl/aktualnosci/wszystkie/nowy-program-ochrony-powietrza-dla-mazowsza-przyjety

wstecz