Rotator zdjęć

Główna treść strony 2020 rok

Dzień Czystego Powietrza

14 listopada obchodzimy w Polsce Dzień Czystego Powietrza. Dzień ten kilkanaście lat temu ustanowiła polska fundacja z Bielska-Białej – Fundacja Arka. W Europie, w 2019 r. po raz pierwszy obchodzony był Europejski Dzień czystego Powietrza, który został zainicjowany przez Europejskie Stowarzyszenie Nauki Społecznościowej (ECSA) oraz grupę roboczą „Nauka społecznościowa dla czystego powietrza” działającą w Holandii. Ochrona powietrza w chwili obecnej stała się priorytetem wszystkich samorządów. Musimy pamiętać, że za jakość powietrza odpowiadamy wszyscy, nasze codzienne działania powinny być podejmowane odpowiedzialnie i świadomie, w sposób zapewniający także ochronę środowiska naturalnego. Z okazji Dnia Czystego Powietrza, chcielibyśmy również i my przedstawić Państwu kilka najważniejszych działań, które podejmujemy w tym temacie nieustannie od kilku lat.

 1. Dofinansowujemy wymianę kotłów:

Miasto i Gmina Serock od 2014 roku walczy z problemem niskiej emisji, która jest głównym źródłem zanieczyszczeń emitowanych do atmosfery. Jednym z najważniejszych działań jest prowadzona od 2014 roku akcja dofinansowania z budżetu gminy wymiany pieców węglowych na piece ekologiczne. Z gminnego dofinansowania do wymiany kotłów skorzystało już blisko 240 mieszkańców (na dzień 14 listopada br.).

 1. Pozyskujemy dotacje zewnętrzne

Wychodząc naprzeciw oczekiwaniom mieszkańców w 2017 roku Miasto i Gmina Serock uzyskała dofinansowanie z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na realizację programu pn. „Ograniczenie emisji zanieczyszczeń poprzez modernizację kotłowni na terenie Miasta i Gminy Serock”.

W zadaniu tym, aż 41 mieszkańców otrzymało dofinansowanie do wymiany kotła.

W 2019 roku otrzymaliśmy dofinansowanie na opracowanie Programu Ograniczenia Niskiej Emsiji (PONE) z budżetu Województwa Mazowieckiego. W ramach tego zadania w ostatnim kwartale 2019 przeprowadzono inwentaryzację indywidulanych źródeł ciepła, którymi mieszkańcy Miasta i Gminy Serock ogrzewają swoje domy. W 2020 r. również otrzymaliśmy dofinansowanie z budżetu województwa mazowieckiego na „Zakup oczyszczaczy powietrza dla wybranych placówek oświatowych z terenu Miasta i Gminy Serock”.

 1. Uruchomiliśmy Punkt Konsultacyjny Czystego Powietrza

Uruchomiony Punkt Konsultacyjny ma na celu ułatwienie mieszkańcom Miasta i Gminy Serock aplikowanie
o dofinansowanie w ramach Programu Priorytetowego Czyste Powietrze. Utworzenie punktu jest realizacją zawartego porozumienia pomiędzy Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej
w Warszawie a Miastem i Gminą Serock.

 1. Prowadzimy działania edukacyjne

Przez cały sezon grzewczy prowadzone są działania edukacyjne dotyczące spalania w kotłach wyłączenie substancji do tego przeznaczonych. Zarówno w Informatorze Gminy Serock jak i na stronie internetowej publikowane są artykuły dotyczące uchwały antysmogowej, obowiązujących wymagań dla urządzeń grzewczych, a także wymagania dla opału grzewczego. Ponadto, publikowane są również artykuły dotyczące bezwzględnego zakazu spalania w domowych kotłowniach odpadów i innych materiałów do tego nieprzeznaczonych.

 1. Współpracujemy z dziećmi

Dwukrotnie zaproszono Teatr Kultureska, który swoimi spektaklami pn. „Zielony Kopciuszek” oraz „Skrzydlaty Odlot” przypomniał najmłodszym jak ważny jest szacunek wobec przyrody, a także pokazał jak o nią dbać. Oba spektakle podkreślały, jak ważna jest ochrona powietrza oraz walka z niską emisją. Ukazały negatywne skutki palenia śmieci w domowych paleniskach, ogrzewania domów węglem i dużej ilości spalin samochodowych. Spektakle zachęciły do walki z problemem zanieczyszczeń powietrza.

 1. Dbamy o najmłodszych

W tym roku Miasto i Gmina Serock zrealizowała zadanie pn. „Zakup oczyszczaczy powietrza dla wybranych placówek oświatowych z terenu Miasta i Gminy Serock” (w ramach umowy nr W/UMWM-UU/UM/PZ/2519/2020 z dnia 9 lipca 2020 r.). Wraz z oczyszczaczami zakupione zostały także zapasowe filtry. Oczyszczacze już pracują w serockich placówkach oświatowych - przedszkolach i oddziałach przedszkolnych dbając o zdrowie najmłodszych. „Zakup oczyszczaczy powietrza dla wybranych placówek oświatowych z terenu Miasta i Gminy Serock” zrealizowano przy pomocy środków z budżetu Województwa Mazowieckiego w ramach „Mazowieckiego Instrumentu Wsparcia Ochrony Powietrza MAZOWSZE 2020”. To kolejne działanie, w ramach którego „Serock dla zrównoważonego rozwoju” w sposób wyraźny się realizuje.

 1. Spotykamy się podczas Pikniku Ekologicznego z mieszkańcami

Cykliczne, każdego roku na wiosnę odbywa się Piknik Ekologiczny. Podczas pikniku poruszamy najważniejsze tematy związane ze środowiskiem naturalnym, ochroną powietrza i ochroną przyrody, gospodarowaniem odpadami komunalnymi. Niestety z uwagi na trwającą w Polsce i na całym świecie epidemię, w tym roku musieliśmy zrezygnować z organizacji tego wydarzenia.

 1. Monitorujemy jakość powietrza

Na terenie Miasta i Gminy Serock zlokalizowanych jest osiem czujników jakości powietrza Airly, dzięki którym na bieżąco, na stronie https://airly.eu/map/pl/ jest możliwość monitorowania jakości powietrza w różnych częściach gminy. Możliwość monitorowania dostępna jest pod linkiem: https://airly.eu/map/pl/.

Ponadto, w przypadku otrzymania ostrzeżenia dotyczącego złej jakości powietrza od Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie, Wydział Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego, informacja taka umieszczana jest na stronie internetowej.

 1. Kontrolujemy indywidualne kotłownie

W sezonie grzewczym Straż Miejska w Serocku prowadzi interwencyjne kontrole w zakresie stosowanego opału/paliwa. Mieszkańcy niestosujący się do obowiązującego prawa zostają pouczeni lub ukarani mandatami.

Warto w tym miejscu przypomnieć, że Uchwała antysmogowa weszła w życie 11 listopada 2017 r. i stanowi akt prawa miejscowego, który obowiązuje wszystkich mieszkańców województwa mazowieckiego, samorządy oraz podmioty działające na jego terenie.

Zgodnie z zapisami uchwały, od 11 listopada 2017 r., w przypadku nowych instalacji (kotłowni) na paliwo stałe, można montować wyłącznie kotły spełniające normy emisyjne zgodne z wymogami ekoprojketu (wynikającymi z treści rozporządzenia Komisji UE). W przypadku instalacji już użytkowanych, w uchwale wprowadzono okresy przejściowe na wymianę przestarzałych urządzeń, zgodnie z którymi:

 • od 1 stycznia 2023 r. nie będzie można użytkować kotłów na węgiel lub drewno nie spełniających wymogów dla klas 3,4 lub 5 wg normy PN-EN 303-5:2012;
  • od 1 stycznia 2028 r. nie będzie można użytkować kotłów na węgiel lub drewno klasy 3 lub 4 wg normy PN-EN 303-5:2012;
  • użytkownicy kotłów klasy 5 wg normy PN-EN 303-5:2012 będą mogli z nich korzystać do końca ich żywotności;
  • posiadacze kominków będą musieli wymienić je do końca 2022 r. na takie, które spełniają wymogi ekoprojketu, lub wyposażyć je w urządzenia ograniczające emisję pyłu do wartości określonych w ekoprojkecie.

Przypominamy również, że od 1 lipca 2018 r. na obszarze województwa mazowieckiego zaczął obowiązywać zakaz spalania w kotłach, piecach i kominkach następujących rodzajów paliw:

 • mułów i flotokoncentratów węglowych oraz mieszanek produkowanych z ich wykorzystaniem,
  • węgla brunatnego oraz paliw stałych produkowanych z wykorzystaniem tego węgla,
  • węgla kamiennego w postaci sypkiej o uziarnieniu 0-3 mm,
  • paliw zawierających biomasę o wilgotności w stanie roboczym powyżej 20% (np. mokrego drewna).
 1. Przeprowadzamy termomodernizację budynków użyteczności publicznej

Sukcesywnie przeprowadzamy termomodernizację budynków użyteczności publicznej znajdujących się
w posiadaniu Miasta i Gminy Serock. W ramach przeprowadzanych remontów wymieniane są kotły grzewcze, ocieplane są budynki oraz wymieniana jest stolarka okienna i drzwiowa. Na zadania te, w miarę możliwości również pozyskiwane są środki zewnętrzne.

 1. Rozwijamy sieć komunikacji lokalnej

Na bieżąco podejmowane są działania mające na celu rozwój komunikacji publicznej, dzięki czemu mieszkańcy mają możliwość korzystania z autobusów zamiast z samochodów prywatnych, co również przyczynia się do ochrony jakości powietrza, uczestniczyliśmy również w Europejskim Tygodniu Zrównoważonego Transportu.

 1. Organizujemy konkursy ekologiczne

Zapraszamy wszystkich uczniów szkół podstawowych do udziału w ogłoszonym konkursie na ulotkę promująca ochronę powietrza. Szczegóły konkursu pojawią się wkrótce na stronie internetowej www.serock.pl.

źróło grafiki: https://www.eko2020.pl/

 

 • autor: Referat Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa
 • logotyp Mazowsze

wstecz