Rotator zdjęć

Główna treść strony 2020 rok

Wyłożenie projektu mpzp - sekcja B

Wyłożenie do publicznego wglądu projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Serock – Sekcja B.

Referat Gospodarki Gruntami Planowania Przestrzennego i Rozwoju informuje, że projekt zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Serock – sekcja B, dla obrębów Bolesławowo, Dębe, Ludwinowo Dębskie, Stanisławowo, znajduje się w fazie wyłożenia do publicznego wglądu, w  terminie od dnia 16.09.2020 r. do dnia 09.10.2020 r. W dniu 06.10.2020 r. o godzinie 14.00 w sali widowiskowej Centrum Kultury i Czytelnictwa w  Serocku,  ul. Pułtuska 35 odbędzie się dyskusja publiczna nad rozwiązaniami przyjętymi w projekcie miejscowego planu.

Ramy zmiany planu określone zostały uchwałą intencyjną nr 52/VI/2019 Rady Miejskiej w Serocku z dnia  27 lutego 2019 r. i dotyczą w szczególności:

  • zmiany załącznika graficznego w zakresie granic obszarów szczególnego zagrożenia powodzią wyznaczone w oparciu o mapy zagrożenia powodzią,
  • zmianie ulegają zapisy z zakresu parametrów sieci infrastruktury technicznej,
  • zmianie ulegają parametry dotyczące szerokości nowo wydzielanych dróg wewnętrznych,
  • zmiana ulga zapisów dotyczących obsługi komunikacyjnej z drogi wojewódzkiej nr 632.

Wyłożenie projektu planu odbywa się w siedzibie Urzędu Miasta i Gminy w Serocku w punkcie obsługi mieszkańca, stanowisko nr 3 w godzinach pracy urzędu. Projekt zmiany planu jest zamieszczony również na stronie Biuletynu Informacji Publicznej pod adresem: https://www.bip.serock.pl/75,ogloszenia.

  • autor: Referat Gospodarki Gruntami Planowania Przestrzennego i Rozwoju

wstecz