Rotator zdjęć

Główna treść strony 2020 rok

O opłacie za gospodarowanie odpadami

Pakiet uchwał „śmieciowych”

2 grudnia 2020 r. Rada Miejska w Serocku podjęła pakiet uchwał tzw. „śmieciowych”. Wśród nich za najważniejszą, bo w sposób istotny zmieniającą kształt gminnego systemu gospodarowania odpadami w wymiarze ekonomicznym, należy uznać uchwałę Nr 315/XXIX/2020 w sprawie wyboru metody ustalenia wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki takiej opłaty na terenie Miasta i Gminy Serock a także zwolnienia w części z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi właścicieli nieruchomości zabudowanych budynkami mieszkalnymi jednorodzinnymi kompostujących bioodpady stanowiące odpady komunalne w kompostowniku przydomowym.

Metoda „od wody” w zabudowie wielolokalowej

Zgodnie z treścią wspomnianej uchwały, od 1 stycznia 2021 r. zmianie ulega sposób rozliczania właścicieli nieruchomości zabudowanych budynkami mieszkalnymi wielolokalowymi z tytułu tzw. opłaty śmieciowej. Dotychczas obowiązywała metoda stanowiąca iloczyn stawki opłaty i liczby osób zamieszkujących daną nieruchomość. Jest to rozwiązanie najczęściej stosowane. Problem w tym, że deklarowana i rzeczywista liczba mieszkańców rzadko się ze sobą pokrywają. Weryfikując gminny system gospodarowania odpadami komunalnymi, pracownicy Referatu Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa Urzędu Miasta i Gminy w Serocku dokonali szeregu czynności kontrolnych, które potwierdziły, że nasza baza danych stworzona w oparciu o składane przez właścicieli nieruchomości deklaracje o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, jest wciąż niepełna.

Niestety, wiele samorządów boryka się z podobnym problemem. Branżowi eksperci podkreślają,
że metoda obliczania wysokości opłat śmieciowych na podstawie zużycia wody jest metodą najbardziej sprawiedliwą, ponieważ woda jest zasobem, z którego korzystają wszyscy, a system weryfikacji jej zużycia jest bardzo szczelny. To był główny argument przemawiający za zmianą metody obliczania stawki - trudność granicząca z niemożliwością sprawdzenia liczby osób faktycznie zamieszkujących w zabudowie wielolokalowej. Podobnie, weryfikacja liczby osób na podstawie ilości wystawionych odpadów komunalnych - możliwa do wykorzystania w przypadku zabudowy jednorodzinnej - jest utrudniona z uwagi m.in. na brak przypisania konkretnych altan śmietnikowych do poszczególnych wspólnot i ich nieograniczona dostępność dla osób postronnych.

Nowa metoda obliczania wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w zabudowie wielolokalowej oparta jest na odczycie z wodomierza głównego, z pominięciem wody bezpowrotnie zużytej.

Odczytów dokonywać ma zarządca wspólnoty lub administrator budynku a wielkość zużytej wody powinna być wskazywana w składanej co miesiąc do 10 dnia miesiąca następującego po miesiącu,
którego dotyczy wskazanie, deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

Następnie, do 20 dnia każdego miesiąca, wyliczona opłata powinna zostać wniesiona na właściwy rachunek bankowy Miasta i Gminy Serock.

Do decyzji zarządów wspólnot mieszkaniowych pozostaje kwestia zamontowania podlicznika do wody zużywanej na cele ogólne wspólnot – podlewanie, mycie części wspólnych itp. Wydaje się, że leży to w szczególnym interesie wspólnot, podobnie jak dokonanie odczytów wodomierzy głównych w ostatnim dniu roku 2020.

Stawka za 1 m3 zużytej wody została obliczona w oparciu o przeciętne normy zużycia wody w gminie (3 m3) oraz średnie statystyczne ilości odprowadzanych ścieków w przeliczeniu na 1 osobę (3 m3) i wynosi 9 zł. Należy podkreślić, że stawka ta jest jedną z niższych obowiązujących na terenie kraju w porównaniu z tymi gminami, w których przyjęto metodę obliczania wysokości opłaty śmieciowej liczonej od zużycia wody. Co ważne, iloczyn przeciętnego zużycia wody przez 1 osobę i stawki opłaty daje de facto taką sama opłatę w przeliczeniu na mieszkańca zabudowy wielolokalowej, jak w przypadku zabudowy jednorodzinnej. Intencją i założeniem wprowadzanych zmian było, aby pomimo zastosowania różnych metod obliczania wysokości opłaty system był sprawiedliwy i równy dla wszystkich.

Zmiany w zabudowie jednorodzinnej

Sposób rozliczania właścicieli nieruchomości zabudowanych budynkami mieszkalnymi jednorodzinnymi pozostaje bez zmian, tj. pozostaje oparty na zadeklarowanej liczbie mieszkańców danej nieruchomości. Zmianie ulega wysokość stawki za gospodarowanie odpadami komunalnymi z 26 zł na 27 zł oraz wysokość zwolnienia w części z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi właścicieli nieruchomości zabudowanych budynkami mieszkalnymi jednorodzinnymi kompostujących bioodpady stanowiące odpady komunalne
w kompostowniku przydomowym. Dotychczas była to ulga w wysokości 2 zł od każdej osoby zamieszkującej daną nieruchomość. Od 1 stycznia 2021 r. wysokość zwolnienia będzie wynosiła 15% od obliczonej wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi. Zmiana ma na celu stworzenie większej zachęty ekonomicznej dla zagospodarowywania bioodpadów we własnym zakresie.

Aby skorzystać z wyżej opisanej ulgi właściciele nieruchomości zabudowanych budynkami mieszkalnymi jednorodzinnymi będą zobowiązani do złożenia stosownej deklaracji w terminie do 10 dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym rozpoczęli kompostowanie. Osoby, które już w 2020 r. zadeklarowały posiadanie kompostownika i kompostowanie w nim wytworzonych przez siebie bioodpadów taką deklarację będą musiały złożyć ponownie, o czym informujemy już teraz.

Co z działkami rekreacyjnymi?

Zmianie ulega także wysokość ryczałtowej stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi za rok od nieruchomości, na której znajduje się domek letniskowy lub od innej nieruchomości wykorzystywanej na cele rekreacyjno – wypoczynkowe - z obowiązujących w 2020 r. 169 zł do 181 zł przyjętych na 2021 r. (zgodnie z obwieszczeniem Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 31 marca 2020 r. w sprawie przeciętnego miesięcznego dochodu rozporządzalnego na 1 osobę ogółem w 2019 r.). Ryczałtowa stawka opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi odnosi się do roku, bez względu na faktyczny czas przebywania na danej nieruchomości oraz bez względu na ilość powstających na niej odpadów komunalnych i zgodnie z art. 6j ust. 3b ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach nie może być wyższa niż 10% przeciętnego miesięcznego dochodu rozporządzalnego na 1 osobę ogółem za rok.

Odnosząc się do podnoszonego argumentu, że zużycie wody nie odzwierciedla rzeczywistej ilości odpadów generowanych przez mieszkańców odpadów należy podkreślić, że wprowadzane zmiany mają na celu głównie faktyczne urealnienie systemu, co w obliczu wciąż nieustabilizowanego rynku gospodarowania odpadami ma ogromne znaczenie. Mamy nadzieję, że kontynuacja działań podejmowanych przez tut. Urząd wraz ze zmianą metody obliczania opłaty śmieciowej, pozwoli nam utrzymać stawki na rozsądnym dla mieszkańców poziomie. Nie można także zapominać, że zmniejszenie zużycia wody i dążenie do jej oszczędzania ma także walor prośrodowiskowy, tak ważny zwłaszcza w obliczu suszy. Możliwy jest także scenariusz „podwójnej oszczędności” dla mieszkańców - niższe rachunki za wodę, a przy stosowaniu w gminie metody „od zużycia wody” także niższą opłatę śmieciową.

Przypominamy jednocześnie, że gminny system gospodarowania odpadami komunalnymi musi być systemem samofinansującym się. Oznacza to, że wpływy z opłat muszą starczyć na pokrycie wydatków związanych z funkcjonowaniem systemu. A tych jest więcej niż tylko odbiór odpadów sprzed posesji, bo jego składnikami jest także pokrycie kosztów funkcjonowania PSZOKu, system zbiórki np. przeterminowanych leków czy baterii z miejsc wyznaczonym na terenie gminy, dodatkowo koszty obsługi administracyjnej systemu
i podejmowanych działań z zakresu edukacji ekologicznej mieszkańców.

Mamy nadzieję, że dzięki wspólnemu wysiłkowi gospodarka odpadami komunalnymi na terenie naszej gminy będzie coraz bardziej „Zrównoważona”.

  • autor: Referat Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa

wstecz