Rotator zdjęć

Główna treść strony 2020 rok

Palenie w piecu

W związku z rozpoczynającym się okresem grzewczym przypominamy o BEZWZGLĘDNYM ZAKAZIE SPALANIA ODPADÓW na terenie nieruchomości oraz w piecach domowych.

Jest to związane nie tylko z regulacjami prawnymi i ochroną środowiska, ale przede wszystkim z troską o zdrowie nas wszystkich.

Czego nie można spalać w piecu?

 1. odpadów plastikowych i butelek po napojach,
 2. worków foliowych,
 3. zużytych pieluch jednorazowych,
 4. ubrań, tekstyliów, obuwia,
 5. zabawek,
 6. gazet kolorowych,
 7. opon,
 8. odpadów z tworzyw sztucznych,
 9. płyt laminowanych
 10. płyt wiórowych,
 11. ram okiennych z drewna i plastiku,
 12. podkładów kolejowych,
 13. mebli,
 14. drewna malowanego, lakierowanego i impregnowanego
 15. zmieszanych odpadów komunalnych.

Domowe piece i kotłownie nie są przystosowane do spalania odpadów, gdyż posiadają zbyt niską temperaturę
i w efekcie wytwarzają trujące substancje gazowe, m.in.:

 1. tlenek węgla, który powoduje uszkodzenia układu krążenia i ośrodkowego układu nerwowego,
 2. tlenek azotu powodujący uszkodzenia płuc,
 3. pyły, które powodują szkodliwe dla zdrowia człowieka zanieczyszczenie metalami ciężkimi,
 4. dioksyny, które powodują choroby nowotworowe,
 5. dwutlenek siarki, powodujący trudności z oddychaniem i będący przyczyną kwaśnych deszczy,
 6. chlorowodór, który w połączeniu z wodą tworzy kwas solny,
 7. cyjanowodór, tworzący z wodą kwas pruski.

Spalanie śmieci w piecach domowych powoduje również osadzanie się trudno usuwanej sadzy w przewodach kominowych, której nadmiar może doprowadzić do zapalenia się i popękania komina. Jest to bardzo często przyczyną zaczadzenia oraz pożarów domu.

W przypadku pożaru sadzy w nieczyszczonym, źle eksploatowanym kominie, temperatura palącej się sadzy przekracza nawet 1000 stopni Celsjusza! A taki stan jest wielkim zagrożeniem dla mieszkańców.

Państwowa Straż Pożarna każdego roku odnotowuje kilkanaście tysięcy pożarów spowodowanych wadami lub nieprawidłową eksploatacją urządzeń ogrzewczych.

Według danych statystycznych KG PSP [źródło: www.kgpsp.gov.pl, data dostępu 10.09.2020] w roku 2019 odnotowano 15.196 pożarów od urządzeń ogrzewczych na paliwa stałe, 249 pożarów od urządzeń na paliwa ciekłe i 562 pożary od urządzeń na paliwa gazowe.

Oprócz pożarów, nieprawidłowa eksploatacja przewodów kominowych grozi także zatruciem tlenkiem węgla, popularnie zwanym czadem - w sezonie ogrzewczym 2019/2020 Państwowa Staż Pożarna odnotowała 3.074 zdarzenia związane z tlenkiem węgla, w tym 1.447 osób poszkodowanych i 37 ofiar śmiertelnych.

Uchwałą nr 162/17 z 27 października 2017 r. Sejmik Województwa Mazowieckiego wprowadził na obszarze województwa mazowieckiego ograniczenia i zakazy w zakresie eksploatacji instalacji, w których następuje spalanie paliw.

Oprócz wymagań dotyczących użytkowanych i nowych źródeł ogrzewania na paliwa stałe, od 1 lipca 2018 r. uchwała wprowadza zakaz stosowania następujących paliw:

 1. mułów i flotokoncentratów węglowych oraz mieszanek produkowanych z ich wykorzystaniem,
 2. węgla brunatnego oraz paliw stałych produkowanych z ich wykorzystaniem,
 3. węgla kamiennego w postaci sypkiej o uziarnieniu 0-3 mm,
 4. paliw zawierających biomasę o wilgotności w stanie roboczym powyżej 20% (np. mokrego drewna).

Kupując paliwo na opał, mieszkańcy Mazowsza powinni domagać się od sprzedawców certyfikatów/dokumentów potwierdzających (na piśmie) odpowiednie parametry zakupionego towaru. Zakup powinien być udokumentowany dowodem sprzedaży (paragonem lub fakturą). Dokumenty te będą stanowiły dowody w trakcie przeprowadzania kontroli jakości paliw stosowanych przez mieszkańców.

Przypominamy także, że ustawa Prawo budowlane stanowi, iż właściciel – zarządca budynku jest zobowiązany co najmniej 1 raz w roku zlecić przeprowadzenie okresowej kontroli stanu technicznego przewodów kominowych (dymowych, spalinowych i wentylacyjnych) osobie posiadającej odpowiednie uprawnienia – mistrza kominiarskiego. (Zgodnie z art. 62 ust. 1 pkt 1 c, oraz art. 62 ust. 1 pkt 1 ustawy – Prawo budowlane (Dz.U. z 2020 r. poz. 1333 tj.)).

Pamiętaj! Domowy piec nie jest przeznaczony do spalania odpadów i śmieci!

 

 • zaproś kominiarza plakat

wstecz