Rotator zdjęć

Główna treść strony 2020 rok

Raport o stanie Miasta i Gminy Serock za 2019 rok

Przedstawiamy Państwu raport o stanie Miasta i Gminy Serock za 2019 rok, który został przygotowany w oparciu o art. 28 aa ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2020 r. poz. 713), nakładający obowiązek przedstawienia Radzie Miejskiej podsumowania działalności burmistrza w roku poprzednim. W przedstawianym Państwu dokumencie znajdują się kompleksowe informacje na temat realizacji polityk, programów i strategii przyjętych przez Radę Miejską w Serocku,  a także przyjętych w roku poprzednim Uchwał Rady Miejskiej, finansów gminy oraz efekty innych działań prowadzonych przez jednostki Miasta i Gminy. 

Podczas najbliższej, czerwcowej sesji, na której będą trwały prace nad uchwałą w sprawie udzielenia burmistrzowi absolutorium, Rada Miejska będzie rozpatrywać publikowany w tym miejscu raport. Nad przedstawionym raportem o stanie gminy przeprowadzona będzie debata. W debacie nad raportem o stanie gminy mogą zabierać głos również mieszkańcy gminy. 

Zgodnie z art. 28aa ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2020 r. poz. 713), mieszkaniec, który chciałby zabrać głos w debacie, składa do Przewodniczącego Rady Miejskiej pisemne zgłoszenie, poparte podpisami co najmniej 20 osób. Zgłoszenie składa się najpóźniej w dniu poprzedzającym dzień, na który zwołana została sesja, podczas której ma być przedstawiany raport o stanie gminy. Liczba mieszkańców mogących zabrać głos w debacie wynosi 15, chyba że Przewodniczący Rady postanowi o zwiększeniu tej liczby.
Formularz zgłoszenia do zabrania głosu w debacie można pobrać poniżej.
Zapraszamy Państwa do dyskusji. 

wstecz