Rotator zdjęć

Główna treść strony 2020 rok

Ruszają pierwsze inwestycje

W dniu 17.03.2020 roku podpisaliśmy umowę z Wykonawcą – firmą FUH "INSTAL-BUD" - Szczepan Jan Mielczarczyk Nowy Wypychy 20, 07-206 Somianka z siedzibą ul. Ejtnera 13, 05-230 Kobyłka na budowę sieci kanalizacji sanitarnej w rejonie ulicy Wiosennej w Wierzbicy. W przetargu nieograniczonym na realizację zadania złożyło swoją ofertę 5 firm. Firma Pana Mielczarczyka spełnia wszystkie wymogi formalne oraz była najtańsza, wartość robót wyceniła na kwotę 973 422,00 zł brutto.

Kwota ta obejmuję budowę 816 m sieci kanalizacji grawitacyjnej oraz przyłączy do pierwszej studzienki wzdłuż budowanego kanału. Wybudowane infrastruktura zostanie włączona do istniejącej studzienki kanalizacyjnej w ulicy Pułtuskiej, skąd ścieki popłyną do przepompowni ścieków przy ulicy Retmańskiej  w Serocku. Przejście poprzeczne pod ulicą Pułtuską zostanie wykonane przewiertem sterowanym bez naruszenia nawierzchni asfaltowej.

Ponadto w lutym br. ogłosiliśmy przetarg nieograniczony na budowę sieci kanalizacji w ulicy Królewskiej w Jadwisinie. Obecnie jesteśmy w trakcie weryfikacji dokumentacji przetargowej i zmierzamy do podpisania umowy. W ramach zadania zostaną wybudowane dwa odcinku kanału o średnicy 200 mm odprowadzające ścieki od mieszkańców ulicy Królewskiej w Jadwisinie. Jeden o długości L= 193,49 m, który zostanie  włączony do kanału w ulicy Szkolnej oraz drugi o długości  L = 135,85 m, który zostanie włączony do istniejącego kanału w ulicy Szaniawskiego.

Planowany termin zakończenia obydwu powyższych inwestycji to 30 października 2020 roku.

W dniu 20.03.2020 dokonaliśmy otwarcia ofert w przetargach dotyczących budowy oświetlenia drogowego w miejscowości Dębe,  Serock ul. Słoneczna Polana, oraz Stasi Las ul. Tęczowa. Roboty budowlane będą rozpoczęte niezwłocznie po weryfikacji dokumentów przetargowych i wyborze wykonawców.

Poza tym trwają procedury przetargowe zmierzające do wyłonienia wykonawcy zadania pn.: „Przebudowa ulicy Picassa w Serocku”. Do przetargu nieograniczonego przystąpiło dziewięciu oferentów z cenami od 179.191,72 zł brutto do 316.000,00 zł brutto. Przedmiotem zamówienia jest przebudowa ulicy Picassa w Serocku na odcinku około 70 m tj. remont nawierzchni jezdni z kostki brukowej, chodników i zjazdów oraz budowę odwodnienia w postaci kombinacji odwodnienia liniowego i studni chłonnych odprowadzających wodę opadową do zbiornika retencyjno-rozsączającego wykonanego ze skrzynek rozsączających nieinspekcyjnych. Odtworzony zostanie istniejący próg zwalniający oraz oznakowania poziome i pionowe.

Przeprowadzone w wyniku przebudowy zmiany w systemie odwodnienia oraz zniwelowanie powstałych przez lata nierówności na drodze umożliwi właściwy odpływ wody, która do tej pory  po intensywnych opadach deszczu tworzyła zastoiska na jezdni.

Zmierzamy także do wyłonienia wykonawcy zadania pn.: „Budowa placu zabaw w Zegrzu”. Otwarcie ofert odbyło się w dniu 28.02.2020 r.. Najtańsza oferta to kwota 869.465,79 zł brutto Przypominamy, że plac zabaw powstanie przy ul. Groszkowskiego. Miejsce do wypoczynku podzielone będzie na strefy wiekowe, dzięki czemu każdy będzie mógł korzystać z atrakcji jakie zaoferuje nowe miejsce. Oprócz boiska ze sztuczną nawierzchnią trawiastą i architektury dla dzieci i młodzieży znajdą się tam również: siłownia zewnętrzna oraz urządzenia sprawnościowe dla seniorów. Powstanie też duża drewniana altana do spotkań mieszkańców między innymi podczas lokalnych okolicznościowych imprez społecznych. Założeniu projektowemu przyświecała idea stworzenia wyjątkowego miejsca w otoczeniu przyrody, w związku z czym zadbano o maksymalne oszczędzenie istniejącego drzewostanu oraz nowe nasadzenia. Cały teren placu zabaw będzie oświetlony i monitorowany.

Ponadto w ostatnim czasie, w toku przeprowadzonego postepowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego został wyłoniony wykonawca zadania pn.: „Przebudowa ulicy Polnej Serock-Wierzbica”. Najkorzystniejszą ofertę złożyła firma: Szpańscy Jerzy, Jacek, Dawid „Czystość” Sp.j., ul. Sławkowska 22, 05-200 Wołomin, opiewającą na kwotę 623.991,24 zł brutto.

W ramach zadania przebudowana zostanie ul. Polna Serock – Wierzbica na odcinku 1487,5 m. Wykonana będzie jezdnia z betonu asfaltowego o szerokości około 5 m oraz obustronne pobocza z kruszywa łamanego. Wody opadowe i roztopowe odprowadzane będą jak do tej pory na pobocza pasa drogowego do gruntu. Wprowadzona zostanie nowa organizacja ruchu, w ramach której zaplanowano m.in. budowę wyspowych progów zwalniających.

Ponadto zawarliśmy już kilka umów na opracowanie dokumentacji projektowych (m.in. dotyczących rozbudowy szkoły w Jadwisinie i rozbudowy szkoły w Woli Kiełpińskiej, a także kilku inwestycji oświetleniowych i drogowych).

Rozpoczynając realizację zadań przewidzianych na bieżący rok, mamy nadzieję że panująca w Polsce i na świecie pandemia, okaże się być krótkotrwałym stanem, który nie będzie niósł za sobą istotnych konsekwencji zdrowotnych, społecznych ani gospodarczych, a tym samym nie wpłynie w sposób znaczący na realizację zaplanowanych inwestycji.

 

  • autor: Referat Przygotowania i Realizacji Inwestycji

wstecz