Rotator zdjęć

Główna treść strony 2020 rok

Rozbudowa kanalizacji sanitarnej w Jadwisinie - ul. Królewska i Serocku - ul. Stokrotki

9 grudnia br. podpisana została pomiędzy Miastem i Gminą Serock a Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie umowa pożyczki na dofinansowanie realizacji inwestycji pn. „Budowa kanalizacji sanitarnej na terenie Miasta i Gminy Serock w ramach zadań:

 • rozbudowa kanalizacji sanitarnej w Jadwisinie ul. Królewska,
 • budowa kanalizacji sanitarnej Serock ul. Stokrotki.”

Zadanie inwestycyjne w części dofinansowanej przez WFOŚiGW w Warszawie obejmuje rozbudowę sieci kanalizacji sanitarnej we wskazanych lokalizacjach poprzez budowę kanałów grawitacyjnych i odcinków sieci o łącznej długości prawie 1 km. Pozwoli to na podłączenie do zbiorczej sieci oczyszczania ścieków komunalnych wielu nowych budynków, których mieszkańcy uzyskają wreszcie dostęp do ekologicznego systemu odprowadzania ścieków, co z kolei przyczyni się do redukcji zanieczyszczeń odprowadzanych do wód i gleby. Łączna wartość umów zawartych z wykonawcami tych zadań wynosi 1 891 740,00 zł. Dodatkowe pozycje stanowią koszty sprawowania nadzoru inwestorskiego na realizację tych inwestycji. Zadanie finansowane jest przy udziale środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie, który pozytywnie rozpatrzył wniosek Miasta i Gminy Serock w sprawie przyznania dofinansowania w formie umarzalnej pożyczki. Przyznana kwota pożyczki wyniosła 1 164 551,26 zł, a umorzenie części tej kwoty nastąpi w wysokości 30% na warunkach obowiązujących w Programie pn. “Ogólnopolski program gospodarki wodno-ściekowej poza granicami aglomeracji ujętych w Krajowym Programie Oczyszczania Ścieków Komunalnych.

Zakochaj się w Jeziorze Zegrzyńskim

Lokalna Organizacja Turystyczna „Przystań w sercu Mazowsza”, dzięki pozyskaniu dofinansowania z funduszy unijnych, realizuje projekt mający na celu promocję turystyczną regionu Jeziora Zegrzyńskiego.

 • Łabędzie - LOT

„Zakochaj się w Jeziorze Zegrzyńskim – promocja regionu Jeziora Zegrzyńskiego poprzez jego dziedzictwo kulturowe związane z rybactwem, historią i regionalną kuchnią oraz walory naturalne i ofertę turystyczną” zakłada podjęcie działań, które rozpowszechnią wiedzę oraz zaprezentują możliwości turystyczno-rekreacyjne okolic jeziora, a także podniosą świadomość społeczności lokalnej odnośnie rybackiego dziedzictwa kulturowego i znaczenia sektora rybackiego na Jeziorze Zegrzyńskim.

W tym celu zrealizowane zostały dwa warianty filmu promocyjno-informacyjnego. Wersja przeznaczona do Internetu, w szczególności do mediów społecznościowych, już miała swoją premierę na fanpage’u LOT na Facebooku, udostępniamy ją również pod tym artykułem. W przygotowaniu jest publikacja, która zawierać będzie informacje dotyczące całego obszaru Lokalnej Grupy Działania „Zalew Zegrzyński” ze szczególnym uwzględnieniem Jeziora Zegrzyńskiego i rybactwa, jego potencjału w kontekście rekreacji, oraz tradycji i dziedzictwa kulturowego. Będzie dystrybuowana bezpłatnie, a jej wersja elektroniczna zostanie zamieszczona w witrynie internetowej LOT „Przystań w sercu Mazowsza” (zegrze.org). Zarówno film w pełnej wersji, jak i publikacja zostaną zaprezentowane podczas październikowych targów turystycznych World Travel Show, największej tego typu imprezie w  Polsce.

Projekt realizowany jest na obszarze LGD „Zalew Zegrzyński”, który obejmuje powiat legionowski (gminy Jabłonna, Serock, Wieliszew i Nieporęt), powiat wołomiński (gminy Radzymin i Dąbrówka) oraz Gminę Somianka w powiecie wyszkowskim, ale jego zasięg znacznie wykroczy poza te granice dzięki szeroko zakrojonej kampanii w mediach społecznościowych oraz udziałowi w targach World Travel Show.

 

Projekt został dofinansowany w zakresie działania „Realizacja lokalnych strategii rozwoju kierowanego przez społeczność” w ramach Priorytetu 4 „Zwiększenie zatrudnienia i spójności terytorialnej”, objętego Programem Operacyjnym „Rybactwo i Morze” z wyłączeniem projektów grantowych. Instytucja Zarządzająca Programem Operacyjnym „Rybactwo i Morze” – Minister Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej.

Lokalna Organizacja Turystyczna „Przystań w sercu Mazowsza” powstała z inicjatywy samorządów i Lokalnej Grupy Działania „Zalew Zegrzyński”, aby wspierać rozwój turystyczny regionu Jeziora Zegrzyńskiego poprzez wspomaganie funkcjonowania i rozwoju informacji turystycznej; kreowanie i promowanie pozytywnego oraz atrakcyjnego turystycznie wizerunku powiatu legionowskiego oraz Jeziora Zegrzyńskiego; wspieranie rozwoju przedsiębiorczości w dziedzinie turystyki; wspieranie rozwoju przedsiębiorczości wśród lokalnych wytwórców; podnoszenie efektywności ekonomicznej podmiotów będących członkami LOT „Przystań w sercu Mazowsza”, świadczących usługi dla turystów; podnoszenie znaczenia turystyki w gospodarce i rozwoju gmin, miast i powiatu; inicjowanie i współtworzenie produktów turystycznych powiatu; integrację środowiska turystycznego powiatu legionowskiego; inicjowanie, opiniowanie i wspieranie planów rozwoju i modernizacji infrastruktury turystycznej; tworzenie warunków sprzyjających działaniom społecznym i gospodarczym na rzecz wzrostu znaczenia turystyki; doskonalenie kadr w zakresie planowania i realizacji przedsięwzięć turystycznych powiatu; prowadzenie informacji turystycznej na terenie działania LOT „Przystań w sercu Mazowsza”; wspieranie rozwoju turystyki dla niepełnosprawnych; realizację i koordynację przedsięwzięć z zakresu ekologii i ochrony środowiska, kultury fizycznej i upowszechniania sportu, kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i tradycji oraz wypoczynku dzieci, młodzieży i dorosłych; aktywizację i wspieranie udziału wolontariuszy we wszystkich przedsięwzięciach realizowanych przez LOT „Przystań w sercu Mazowsza”.

Warto śledzić stronę internetową LOT ‘Przystań w sercu Mazowsza” (zegrze.org) oraz odwiedzić fanpage LOT na Facebooku. Podmioty działające w szeroko pojętej branży turystycznej zachęcamy do dołączenia do grona członków stowarzyszenia.

 • Logotypy

Harmonogram odbioru odpadów

Informujemy o obowiązujacym w styczniu oraz lutym 2021 roku, nowym harmonogramie odbioru odpadów w Mieście i Gminie Serock.

Zachęcamy do pobrania bezpłątnej aplikacji Ecoharmonogram, dzięki której będą Państwo na bieżąco z terminami odbiorów odpadów oraz z terminami płatności za odbiór odpadów komunalnych. Mogą Państwo ustawić dzięki aplikacji powiadomienia przypominające o odbiorze lub o zbliżającym się terminie płatności. Serdecznie zapraszamy do pobrania aplikacji.
Informacja o aplikacji TUTAJ.

Przypominamy, że odbiór odpadów komunalnych z nieruchomości położonych na terenie Miasta i Gminy Serock realizowany jest od godziny 7 rano. W związku z tym prosimy o wystawienie pojemników i otwarcie altan śmietnikowych DO godziny 7 rano. Reklamacje spod adresów, na których odpady nie były wystawione na czas, nie będą realizowane. 

Wszelkie uwagi dotyczące odbioru odpadów należy składać do Referatu Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa, ul. Rynek 21, tel. 22 782 88 40, ochronasrodowiska@serock.pl. Reklamacje w sprawie nieodebranych odpadów należy zgłaszać w dniu następującym po terminie określonym w harmonogramie.

O zmianach w gminnym systemie gospodarowania odpadami - TUTAJ.

Budżet Miasta i Gminy Serock 2021 r.

16 grudnia 2020 r., podczas XXX sesji Rady Miejskiej w Serocku, Radni jednogłośnie przyjęli Wieloletnią Prognozę Finansową Miasta i Gminy Serock na lata 2021-2036 oraz Uchwałę Budżetową Miasta i Gminy Serock na 2021 rok w kształcie zaproponowanym przez Burmistrza.

Budżet gminy jest podstawowym instrumentem zarządzania finansami gminy. W związku z powyższym projekt budżetu oraz Wieloletniej Prognozy Finansowej podlegał opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie oraz stałych Komisji Rady Miejskiej w Serocku. Zarówno Regionalna Izba Obrachunkowa, jak również stałe Komisje Rady pozytywnie zaopiniowały projekt Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2021-2036 oraz projekt uchwały budżetowej na 2021 rok.


Założenia do budżetu na 2021 rok TUTAJ

Relację z sesji mogą Państwo obejrzeć - TUTAJ

Poradnik Seniora dostępny od 4 stycznia 2021

Szanowni Państwo!

Zapraszamy do lektury, przygotowanego przez serockich seniorów dla seniorów, pierwszego wydania „Poradnika Seniora”.

Zamieszczono w nim najpotrzebniejsze informacje nie tylko o działaniu gminnych instytucji i miejscach przyjaznych osobom w wieku dojrzałym, ale również szereg podpowiedzi, które pomogą Państwu w załatwianiu ważnych spraw, czy korzystaniu z przysługujących praw stworzonych specjalnie w celu poprawienia jakości życia seniorów.

Wspólnie z autorami chcemy, by publikacja ukazywała się co roku, uwzględniając dynamikę zdarzeń lokalnych i odnosząc się do ogólnopolskich, aktualnych rozwiązań dedykowanych seniorom.

Gorąco polecamy Państwu ten poradnik skierowany do serockich seniorów mając nadzieję, że spotka się on z zainteresowaniem i życzliwym przyjęciem.

Już od 4 stycznia 2021 "Poradnik Seniora" będzie do odebrania w wersji papierowej w Centrum Kultury i Czytelnictwa, w serockiej Bibliotece oraz w Ośrodku Pomocy Społecznej.

Poradnik w wersji elektronicznej znajduje się na stronie Rady Seniorów Miasta i Gminy Serock.

Zapraszamy

Darmowa komunikacja lokalna bez okazywania Karty Serocczanina

Zgodnie z Uchwałą Nr 341/XXX/2020 przyjętą przez Radę Miejską w Serocku w dniu 16 grudnia 2020 r. od 1 stycznia 2021 roku zostanie wprowadzona na terenie Miasta i Gminy Serock darmowa Lokalna Komunikacja Autobusowa dla wszystkich jej użytkowników.           

Z uwagi na panującą sytuację epidemiczną wdrożenie bezpłatnych przejazdów dla wszystkich pasażerów ma wyeliminować obrót gotówki oraz zapobiec tworzeniu się kolejek przed wejściem do autobusu. Nie będzie zatem wymagane od pasażerów okazywanie „Karty Serocczanina”, która od 01.01.2020 r. uprawniała m.in. do bezpłatnego przejazdu komunikacją lokalną.

Lokalna Komunikacja Autobusowa – zmiany oraz rozkłady jazdy od 2021 r. TUTAJ:

Program „Karta Serocczanina” pozostaje nadal aktualny:

Wydawana w ramach Programu „Karta Serocczanina”, uprawnia do zniżek i ulg przygotowanych specjalnie dla mieszkańców gminy Serock przez jednostki gminne oraz firmy partnerskie. Wprowadzona Karta ma na celu zwiększenie mieszkańcom dostępności obiektów, wydarzeń kulturalnych, sportowych i rekreacyjnych.

Na dzień 23 grudnia wydano mieszkańcom 2686 Kart Serocczanina.

W Programie uczestniczy 14 Partnerów oferujących różnorodny zakres usług.

Aktualnie Parterami Programu są:

 1. SIC! – Kinga Wilczyńska-Czyż (szkoła języka angielskiego i przedmiotów ścisłych), Zegrze
 2. Hotel i Restauracja „Złoty Lin”, Wierzbica
 3. Wypożyczalnia Sprzętu Sportowego i Rekreacyjnego - Kajaki Serock
 4. Sklep Wielobranżowy – Danuta Dukowska, Serock
 5. Centrum Kultury i Czytelnictwa w Serocku
 6. Diamond Beauty – Kamila Chrzanowska, Jadwisin
 7. Kamila Ozdarska PHOTOGRAPHY, Jadwisin
 8. Serockie Inwestycje Samorządowe Sp. z o.o.
 9. Żegluga Mazowiecka Sp. z o.o. (rejsy statku Albatros z molo w Serocku)
 10. AWGEO Usługi Geodezyjno – Kartograficzne Agnieszka Wawrzyńska, Stanisławowo
 11. KG Serwis Karol Główczyński, Serock
 12. Kancelaria Radcy Prawnego Violetty Micorek, Serock
 13. Krajobrazy – projektowanie i pielęgnacja zieleni, Jadwisin
 14. Centrum Szkoleń i Konferencji Geovita w Jadwisinie

Profity z posiadania Karty będą jednak wzrastać wraz z dołączeniem do akcji kolejnych firm, instytucji.

Zapraszamy zatem do współpracy wszystkich przedsiębiorców, którzy chcą dołączyć do udziału w projekcie. Przystąpienie do akcji nie wiąże się z żadnymi dodatkowymi kosztami. Od Partnerów Programu oczekujemy zaoferowania preferencyjnych warunków zakupu lub usług w ramach prowadzonej działalności. Firmy, które wyrażą chęć przystąpienia do programu, w zamian za współpracę, uzyskają większą rozpoznawalność dzięki bezpłatnej promocji na stronie internetowej www.serock.pl/dla mieszkańca/„Karta Serocczanina” oraz w Informatorze Gminy Serock.

Wszystkie osoby zainteresowane „Kartą Serocczanina” mogą zapoznać się szczegółowo z regulaminem programu na stronie internetowej Urzędu Miasta i Gminy w Serocku www.serock.pl w zakładce: dla mieszkańca/karta serocczanina. W razie pytań i wątpliwości można również kontaktować się z Referatem Spraw Obywatelskich Miasta i Gminy Serock pod numerem tel.: 22 782 88 32 lub 22 782 88 52.

 

Życzenia świąteczne

 • zyczenia swiateczne

Świąteczny numer Informatora

 • informator grudzień okładka

Grupa wsparcia

Fundacja ADRA Polska i należący do niej portal Grupawsparcia.pl wraz z partnerem akcji Fundacją PZU serdecznie zapraszają mieszkańców województwa mazowieckiego do wzięcia udziału w grupach wsparcia online, w celu zadbania o swoją kondycję psychiczną i dobre samopoczucie.

Działamy już na terenie województwa mazowieckiego w Warszawie, wspierając społeczność Dzielnicy Śródmieście w ramach projektu współfinansowanego ze środków Urzędu Miasta Stołecznego Warszawy. W trakcie realizacji projektu zdaliśmy sobie sprawę z tego jak ważne jest dotarcie z pomocą do osób w potrzebie, dlatego postanowiliśmy poszerzyć nasze działanie i  dać możliwość realnego wsparcia wszystkim zainteresowanym mieszkańcom województwa mazowieckiego.

W ramach projektu świadczymy następujące wsparcie:

Darmowe grupy wsparcia online

Grupy wsparcia online, do udziału w których zaprasza Fundacja ADRA Polska, portal GrupaWsparcia.pl i Fundacja PZU  są prowadzone przez ekspertów. Nabór do grupy wsparcia jest ciągły. Więcej informacji o naborze można znaleźć pod linkiem:  https://grupawsparcia.pl/portal/grupy/11/grupa-wsparcia-dla-wszystkich/78

Darmowe poradnictwo psychologiczne

W ramach uczestnictwa w grupie wsparcia istnieje możliwość przeprowadzenia indywidualnych rozmów psychologicznych z użytkownikami z województwa Mazowieckiego, którzy zgłoszą takie zapotrzebowanie. Program poradnictwa indywidualnego obejmuje zagadnienia dotyczące radzenia sobie ze stresem i przezwyciężania problemów życiowych związanych z pandemią, wzmocnienie zdrowia psychicznego i poczucia własnej wartości.

Projekt ten jest finansowany ze środków Fundacji PZU.

Więcej informacji można otrzymać za pośrednictwem e-maila: kontakt@grupawsparcia.pl

Osoba do kontaktu:

Zbigniew Skarboń

ADRA Polska
+ 48  730 989 401  
kontakt@grupawsparcia.pl
ADRA Polska | www.adra.pl 

Kontakt dla mediów:

Urszula Hajn

ADRA Polska
+ 48  790 796 718
uhajn@adra.pl
ADRA Polska | www.adra.pl 

 • grupa wsparcia

Covid-19 dodatkowe ograniczenia

Przerwanie transmisji COVID-19 to jedyny skuteczny sposób na zwycięstwo w walce z koronawirusem. Umożliwi to szczepionka przeciwko COVID-19. Zanim jednak rozpoczniemy proces szczepień, musimy być szczególnie ostrożni i odpowiedzialni. Do 17 stycznia 2021 r. przedłużamy etap odpowiedzialności, podczas którego wprowadzamy dodatkowe ograniczenia. Zamknięcie stoków narciarskich oraz zakaz przemieszczania się w Sylwestra – to niektóre z nich. Sprawdź, jakie zmiany czekają nas po świętach.

Sylwester na nowych zasadach

Noc sylwestrowa to szczególny dzień w roku. Każdy z nas chce go spędzić w gronie przyjaciół i rodziny. W obecnej sytuacji jednak wszelkiego typu imprezy i zgromadzenia stwarzają niezwykle groźne warunki do dalszej transmisji koronawirusa. A co za tym idzie, są bardzo niebezpieczne dla nas i naszych bliskich. Dlatego zostań w domu i nie organizuj imprez i spotkań towarzyskich poza gronem domowników. Podobnie jak inne liczne kraje europejskie, również Polska wprowadza ograniczenia w tym dniu. Z 31 grudnia 2020 r. na 1 stycznia 2021 r. w godzinach od 19:00 do 6:00 w całym kraju obowiązuje zakaz przemieszczania się. Wyjątkiem będą m.in. niezbędne czynności służbowe oraz inne wskazane w rozporządzeniu. 

Nowe zasady bezpieczeństwa – od 28 grudnia do 17 stycznia

Przedłużamy etap odpowiedzialności i wprowadzamy dodatkowe ograniczenia. Wszystko po to, aby przerwać transmisję COVID-19 i jak najszybciej wrócić do normalności. Nowe zasady bezpieczeństwa będą obowiązywały od 28 grudnia 2020 r. do 17 stycznia 2021 r., czyli do końca przerwy szkolnej. Co się zmieni?

 • Ponowne ograniczenie funkcjonowania galerii handlowych – otwarte pozostają m.in. sklepy spożywcze, z książkami i prasą, drogerie, apteki, salony fryzjerskie i kosmetyczne, a także wolnostojące wielkopowierzchniowe sklepy meblowe
 • Ograniczenie funkcjonowania hoteli – dostępne dla służb mundurowych, medyków, pacjentów szpitali specjalistycznych, ośrodków COS. Wyjątkiem są również hotele pracownicze. 
 • Zamknięte stoki narciarskie
 • Infrastruktura sportowa dostępna tylko w ramach sportu zawodowego
 • 10 dniowa kwarantanna dla przyjeżdżających do Polski transportem zorganizowanym

Przedłużamy dotychczasowe zasady i ograniczenia:

 • Zakaz przemieszczania się osób poniżej 16. roku życia bez opieki rodzica lub prawnego opiekuna od poniedziałku do piątku w godzinach 8:00 -16:00 (wyjątkiem są półkolonie)
 • Ograniczenia w transporcie zbiorowym: 

- 50% liczby miejsc siedzących, albo

- 30% liczby wszystkich miejsc siedzących i stojących, przy jednoczesnym pozostawieniu w pojeździe co najmniej 50% miejsc siedzących niezajętych.

 • Ograniczenia w miejscach sprawowania kultu religijnego – max. 1 os./15m2
 • Udział w zgromadzeniach – max. 5 osób
 • Zakaz organizacji wesel, komunii i konsolacji
 • Zamknięte siłownie, kluby fitness i aquaparki
 • Ograniczenie w sklepach – max. 1 os./15m2
 • Godziny dla seniorów – od poniedziałku do piątku w godzinach 10:00-12:00
 • Zamknięte restauracje. Posiłki wyłącznie na wynos lub dowóz
 • Żłobki i przedszkola funkcjonują bez zmian
 • Salony fryzjerskie i kosmetyczne działają w reżimie sanitarnym

Pozostałe ograniczenia, które obowiązywały ulegają przedłużeniu.

Zdrowe i bezpieczne święta Bożego Narodzenia 

Przed nami święta Bożego Narodzenia, które zawsze były czasem spotkań rodziną i przyjaciółmi. Tegoroczne będą jednak różniły się od tych z poprzednich lat. Nadchodzące dni to sprawdzian z odpowiedzialności dla wszystkich Polaków. Sprawmy, aby oczekiwanie na szczepienia przeciwko COVID-19 było bezpieczne dla nas i naszych bliskich. Zastosuj się do obowiązujących ograniczeń - święta spędź w ze swoimi domownikami, nie organizuj dużych spotkań. Pamiętaj, że obowiązuje ograniczenia liczby gości, których możesz zaprosić – jest to łącznie maksymalnie 5 gości poza osobami, które na stałe ze sobą zamieszkują.

źródło:

Podsumowanie zadań inwestycyjnych

Rok 2020 był rokiem szczególnym - trudnym, stawiającym przed nami nowe wyzwania, których pewnie nikt nie mógł się spodziewać. Podobnie sytuacja wyglądała w obszarze inwestycji gminnych. Nasze styczniowe założenia pod koniec marca, po wybuchu pierwszej fali epidemii,  wydawały się być niemożliwe do  zrealizowania. Wtedy uznaliśmy, że jedyny możliwy scenariusz, to zaniechanie rozpoczęcia nowych zadań i skupienie się na sfinalizowaniu tylko tych na realizację, których umowy podpisaliśmy jeszcze przed pandemią, np. budowa kanalizacji w ul. Wiosennej w Wierzbicy i w ul. Królewskiej w Jadwisinie, budowa oświetleń drogowych na terenie gminy, budowa stacji uzdatniania wody w Serocku i kilka innych. Obawialiśmy się wtedy, czy uda się skończyć te roboty w zaplanowanych terminach. W kwietniu stanęliśmy przed kolejnym dylematem - czy remont łącznika w Szkole Podstawowej w Serocku, adaptujący tę część obiektu na 4 oddziały zerówkowe, który był planowany na wakacje, jest możliwy do zrealizowania w okresie pandemii? Czy ryzykować rozpoczęcie takiego przedsięwzięcia w tak niepewnym okresie przy dość krótkim czasie przeznaczonym na realizację (zakładaliśmy, że we wrześniu dzieci wrócą do szkoły)? 

Podjęliśmy ryzyko i zawarliśmy umowę na przeprowadzenie prac budowlanych. Jak się później okazało - mimo odczuwalnych skutków pierwszej fali pandemii - zadanie udało się zrealizować w terminie. Od września dzieci korzystają z „nowych” sal zerówkowych. Po podpisaniu tej umowy, dość nieśmiało ogłaszane były następne postępowania, wszystko pod bacznym okiem Pani Skarbnik, która monitorowała na bieżąco stan finansów Gminy. I tak w następnej kolejności uruchomiliśmy przetarg na budowę wodociągu w miejscowościach Karolino i Marynino, budowę kanalizacji w ul. Pogodnej w Stasim Lesie i następne inwestycje oświetlenia drogowego.

Pod koniec wakacji pojawiła się informacja o uruchomieniu rządowego programu wsparcia inwestycji lokalnych. We wrześniu Gmina otrzymała niewiele ponad 2,3 mln zł. Dzięki temu wsparciu została podjęta decyzja o realizacji zadań zaplanowanych  w budżecie a do tej pory nierealizowanych z uwagi na niepewną sytuację finansową oraz następnych prac, których wcześniej na ten rok w ogóle nie planowaliśmy. Skutkiem tego było zawarcie umów m.in. na budowę ulic: Poprzecznej w Borowej Górze,  Arciechowskiej w m. Cupel, K. Wielkiego i Słowackiego  w Serocku oraz budowę terenów rekreacyjnych w miejscowościach Dębe i Wierzbica.

Ten szczególny czas sprawił, że dotychczas funkcjonujące schematy działań, standardy postępowań i utarte ścieżki okazały się być niemożliwe do zastosowania. Dlatego musieliśmy szybko nauczyć się realizować zadania inwestycyjne w zmienionych, trudniejszych okolicznościach i wypracować sposoby na radzenie sobie z tymi warunkami. Jednak mimo wielu trudności, których przysporzył nam lockdown i liczne ograniczenia ogromną większość założeń  inwestycyjnych poczynionych na początku roku udało się zrealizować a dzięki środkom zewnętrznym udało się wykonać nawet zadania planowane na kolejne lata - Monika Głębocka-Sulima, kierownik Referatu Przygotowania i Realizacji Inwestycji

 • inwestycje
 • inwestycje
 • inwestycje

Dofinansowanie zakupu komputera dla dziecka z rodziny rolniczej

Rodzina prowadząca gospodarstwo rolne, w skład której wchodzi co najmniej dwoje dzieci w wieku szkolnym, które nie ukończyły 18-ego roku życia może ubiegać się od dofinansowanie zakupu komputera stacjonarnego lub przenośnego do kwoty 1 500 zł.

Wnioski o dofinansowanie zakupu komputera można składać do Biur Powiatowych Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa do 30 grudnia 2020 r.

Aby móc ubiegać się o pomoc:

 • łączny dochód uzyskany przez rodziców w 2019 r., podzielony na rodziców i dzieci w wieku do 18 lat nie może przekraczać w przeliczeniu na osobę 1 200 zł miesięcznie;
 • rodzina nie otrzymała w ostatnich trzech latach komputera zakupionego ze środków publicznych lub środków organizacji pozarządowych lub zwrotu kosztów lub dofinansowania ich zakupu.

Do wniosku w celu potwierdzenia dochodu należy dołączyć: kopie decyzji ustalających wymiar podatku rolnego na 2019 r. oraz kopie zeznań podatkowych za 2019 r., w przypadku uzyskania dochodu z innych źródeł.

Dofinansowany zostanie zakup komputera dokonany od 10 grudnia 2020 r. do 31 marca 2021 r.

Kwota maksymalnego dofinansowania (zaliczki) zostanie określona na podstawie wniosków, które zostaną złożone do Biur Powiatowych Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa.

Ostateczne rozliczenie zostanie dokonane na podstawie faktur dostarczonych do ARiMR do 15 kwietnia 2021 r. W przypadku, gdy wnioskodawca dostarczy fakturę w mniejszej kwocie to zwróci różnicę ARiMR, jeśli wcale nie dostarczy faktury to zwróci całą kwotę.

Szczegółowe informacje na temat zasad przyznawania pomocy będą zamieszczone na stronie internetowej ARiMR pod adresem: www.arimr.gov.pl.

Podstawa prawna: § 13ze rozporządzenia Rady Ministrów zmieniającego rozporządzenie w sprawie szczegółowego zakresu i sposobów realizacji niektórych zadań Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa.

 • Plakat - komputer dla dziecka z rodziny rolniczej

O opłacie za gospodarowanie odpadami

Pakiet uchwał „śmieciowych”

2 grudnia 2020 r. Rada Miejska w Serocku podjęła pakiet uchwał tzw. „śmieciowych”. Wśród nich za najważniejszą, bo w sposób istotny zmieniającą kształt gminnego systemu gospodarowania odpadami w wymiarze ekonomicznym, należy uznać uchwałę Nr 315/XXIX/2020 w sprawie wyboru metody ustalenia wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki takiej opłaty na terenie Miasta i Gminy Serock a także zwolnienia w części z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi właścicieli nieruchomości zabudowanych budynkami mieszkalnymi jednorodzinnymi kompostujących bioodpady stanowiące odpady komunalne w kompostowniku przydomowym.

Metoda „od wody” w zabudowie wielolokalowej

Zgodnie z treścią wspomnianej uchwały, od 1 stycznia 2021 r. zmianie ulega sposób rozliczania właścicieli nieruchomości zabudowanych budynkami mieszkalnymi wielolokalowymi z tytułu tzw. opłaty śmieciowej. Dotychczas obowiązywała metoda stanowiąca iloczyn stawki opłaty i liczby osób zamieszkujących daną nieruchomość. Jest to rozwiązanie najczęściej stosowane. Problem w tym, że deklarowana i rzeczywista liczba mieszkańców rzadko się ze sobą pokrywają. Weryfikując gminny system gospodarowania odpadami komunalnymi, pracownicy Referatu Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa Urzędu Miasta i Gminy w Serocku dokonali szeregu czynności kontrolnych, które potwierdziły, że nasza baza danych stworzona w oparciu o składane przez właścicieli nieruchomości deklaracje o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, jest wciąż niepełna.

Niestety, wiele samorządów boryka się z podobnym problemem. Branżowi eksperci podkreślają,
że metoda obliczania wysokości opłat śmieciowych na podstawie zużycia wody jest metodą najbardziej sprawiedliwą, ponieważ woda jest zasobem, z którego korzystają wszyscy, a system weryfikacji jej zużycia jest bardzo szczelny. To był główny argument przemawiający za zmianą metody obliczania stawki - trudność granicząca z niemożliwością sprawdzenia liczby osób faktycznie zamieszkujących w zabudowie wielolokalowej. Podobnie, weryfikacja liczby osób na podstawie ilości wystawionych odpadów komunalnych - możliwa do wykorzystania w przypadku zabudowy jednorodzinnej - jest utrudniona z uwagi m.in. na brak przypisania konkretnych altan śmietnikowych do poszczególnych wspólnot i ich nieograniczona dostępność dla osób postronnych.

Nowa metoda obliczania wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w zabudowie wielolokalowej oparta jest na odczycie z wodomierza głównego, z pominięciem wody bezpowrotnie zużytej.

Odczytów dokonywać ma zarządca wspólnoty lub administrator budynku a wielkość zużytej wody powinna być wskazywana w składanej co miesiąc do 10 dnia miesiąca następującego po miesiącu,
którego dotyczy wskazanie, deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

Następnie, do 20 dnia każdego miesiąca, wyliczona opłata powinna zostać wniesiona na właściwy rachunek bankowy Miasta i Gminy Serock.

Do decyzji zarządów wspólnot mieszkaniowych pozostaje kwestia zamontowania podlicznika do wody zużywanej na cele ogólne wspólnot – podlewanie, mycie części wspólnych itp. Wydaje się, że leży to w szczególnym interesie wspólnot, podobnie jak dokonanie odczytów wodomierzy głównych w ostatnim dniu roku 2020.

Stawka za 1 m3 zużytej wody została obliczona w oparciu o przeciętne normy zużycia wody w gminie (3 m3) oraz średnie statystyczne ilości odprowadzanych ścieków w przeliczeniu na 1 osobę (3 m3) i wynosi 9 zł. Należy podkreślić, że stawka ta jest jedną z niższych obowiązujących na terenie kraju w porównaniu z tymi gminami, w których przyjęto metodę obliczania wysokości opłaty śmieciowej liczonej od zużycia wody. Co ważne, iloczyn przeciętnego zużycia wody przez 1 osobę i stawki opłaty daje de facto taką sama opłatę w przeliczeniu na mieszkańca zabudowy wielolokalowej, jak w przypadku zabudowy jednorodzinnej. Intencją i założeniem wprowadzanych zmian było, aby pomimo zastosowania różnych metod obliczania wysokości opłaty system był sprawiedliwy i równy dla wszystkich.

Zmiany w zabudowie jednorodzinnej

Sposób rozliczania właścicieli nieruchomości zabudowanych budynkami mieszkalnymi jednorodzinnymi pozostaje bez zmian, tj. pozostaje oparty na zadeklarowanej liczbie mieszkańców danej nieruchomości. Zmianie ulega wysokość stawki za gospodarowanie odpadami komunalnymi z 26 zł na 27 zł oraz wysokość zwolnienia w części z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi właścicieli nieruchomości zabudowanych budynkami mieszkalnymi jednorodzinnymi kompostujących bioodpady stanowiące odpady komunalne
w kompostowniku przydomowym. Dotychczas była to ulga w wysokości 2 zł od każdej osoby zamieszkującej daną nieruchomość. Od 1 stycznia 2021 r. wysokość zwolnienia będzie wynosiła 15% od obliczonej wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi. Zmiana ma na celu stworzenie większej zachęty ekonomicznej dla zagospodarowywania bioodpadów we własnym zakresie.

Aby skorzystać z wyżej opisanej ulgi właściciele nieruchomości zabudowanych budynkami mieszkalnymi jednorodzinnymi będą zobowiązani do złożenia stosownej deklaracji w terminie do 10 dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym rozpoczęli kompostowanie. Osoby, które już w 2020 r. zadeklarowały posiadanie kompostownika i kompostowanie w nim wytworzonych przez siebie bioodpadów taką deklarację będą musiały złożyć ponownie, o czym informujemy już teraz.

Co z działkami rekreacyjnymi?

Zmianie ulega także wysokość ryczałtowej stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi za rok od nieruchomości, na której znajduje się domek letniskowy lub od innej nieruchomości wykorzystywanej na cele rekreacyjno – wypoczynkowe - z obowiązujących w 2020 r. 169 zł do 181 zł przyjętych na 2021 r. (zgodnie z obwieszczeniem Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 31 marca 2020 r. w sprawie przeciętnego miesięcznego dochodu rozporządzalnego na 1 osobę ogółem w 2019 r.). Ryczałtowa stawka opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi odnosi się do roku, bez względu na faktyczny czas przebywania na danej nieruchomości oraz bez względu na ilość powstających na niej odpadów komunalnych i zgodnie z art. 6j ust. 3b ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach nie może być wyższa niż 10% przeciętnego miesięcznego dochodu rozporządzalnego na 1 osobę ogółem za rok.

Odnosząc się do podnoszonego argumentu, że zużycie wody nie odzwierciedla rzeczywistej ilości odpadów generowanych przez mieszkańców odpadów należy podkreślić, że wprowadzane zmiany mają na celu głównie faktyczne urealnienie systemu, co w obliczu wciąż nieustabilizowanego rynku gospodarowania odpadami ma ogromne znaczenie. Mamy nadzieję, że kontynuacja działań podejmowanych przez tut. Urząd wraz ze zmianą metody obliczania opłaty śmieciowej, pozwoli nam utrzymać stawki na rozsądnym dla mieszkańców poziomie. Nie można także zapominać, że zmniejszenie zużycia wody i dążenie do jej oszczędzania ma także walor prośrodowiskowy, tak ważny zwłaszcza w obliczu suszy. Możliwy jest także scenariusz „podwójnej oszczędności” dla mieszkańców - niższe rachunki za wodę, a przy stosowaniu w gminie metody „od zużycia wody” także niższą opłatę śmieciową.

Przypominamy jednocześnie, że gminny system gospodarowania odpadami komunalnymi musi być systemem samofinansującym się. Oznacza to, że wpływy z opłat muszą starczyć na pokrycie wydatków związanych z funkcjonowaniem systemu. A tych jest więcej niż tylko odbiór odpadów sprzed posesji, bo jego składnikami jest także pokrycie kosztów funkcjonowania PSZOKu, system zbiórki np. przeterminowanych leków czy baterii z miejsc wyznaczonym na terenie gminy, dodatkowo koszty obsługi administracyjnej systemu
i podejmowanych działań z zakresu edukacji ekologicznej mieszkańców.

Mamy nadzieję, że dzięki wspólnemu wysiłkowi gospodarka odpadami komunalnymi na terenie naszej gminy będzie coraz bardziej „Zrównoważona”.

 • autor: Referat Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa

Środki z Funduszu Inwestycji Lokalnych na drogę w gminie Serock

Na liście zadań, które otrzymają dofinansowanie ze środków Funduszu Inwestycji Lokalnych znalazła się wnioskowana przez Powiat Legionowski inwestycja dotycząca rozbudowy drogi powiatowej nr 1801W w gminie Serock - od drogi wojewódzkiej nr 632 do drogi wojewódzkiej nr 622. 
Na odcinek drogi powiatowej o długości 4997 mb., łączący miejscowosci Stanisławowo i Zabłocie, przyznano 5 000 000,00 zł.

Więcej informacji na stronie Powiatu Legionowskiego

                Stawki podatków oraz opłat lokalnych na terenie Miasta i Gminy Serock w 2021 r

 

Wyszczególnienie

 

Stawka w 2020r

.

Max stawki wg

 obwieszczenia na 2021r.

Stawki  w 2021r.

 

 

 

 

 

 

 

a) związane z prowadzeniem działalności gospodarczej, bez względu na sposób zakwalifikowania w  ewidencji gruntów  i budynków od 1 m² powierzchni

 

0,85zł

 

 

0,99zł

 

 

0,90 zł

 

 

b) pod jeziorami, zajętych na zbiorniki wodne retencyjne lub elektrowni wodnych od 1 ha powierzchni 

4,80 zł

4,99 zł

4,99 zł

 

c) pozostałych, w tym: zajętych na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności pożytku publicznego przez organizacje pożytku publicznego od  1 m ² powierzchni

- zajętych pod rekreację

 

0,34zł

 

 

 

0,52zł

 

 

 

0,40 zł

 

 

 

d) niezabudowanych objętych obszarem rewitalizacji, o których mowa w przepisach od 1 m ² powierzchni

 

2,84zł

 

3,28zł

 

2,95zł

2. od budynków lub ich części

 

 

 

 

a) mieszkalnych  od 1 m² powierzchni użytkowej

0,73 zł

0,85ł

0,77 zł

 

 

 

 

 

 

b) związanych  z prowadzeniem działalności gospodarczej oraz od budynków mieszkalnych lub części zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej od 1 m² powierzchni użytkowej

 

21,90zł

 

 

 

24,84zł

 

 

            22,90 zł

 

c) związanych  z prowadzeniem działalności gospodarczej w zakresie obrotu  kwalifikowanym materiałem siewnym od 1m² powierzchni użytkowej

 

11,18zł

 

11,62 zł

11,62 zł

d) zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie udzielania  świadczeń zdrowotnych od 1m2 powierzchni użytkowej

4,87 zł

5,06 zł

5,06 zł

 

 

e) od pozostałych budynków, w tym:

-  zajętych na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności pożytku publicznego przez organizację pożytku publicznego od 1m² powierzchni użytkowej

- od budynków gospodarczych i komórek

 

 

             7,50zł

 

 

3,75 zł

8,37 zł

 

 

-

               7,88zł

 

 

                 3,94zł

3. od budowli

2%

2%

2%

4. Podatek rolny

- od 1 ha fizycznego

- od 1 ha przeliczeniowego

225,00zł

112,50 zł

292,75zł

146,37zł

250,00 zł

125,00 zł

5. Podatek leśny

 

194,24 zł za 1m3

196,84 zł za 1m3

196,84 zł   za 1m3

6. Opłata miejscowa

2,17 zł

2,41 zł

2,17 zł

7 .Opłata Targowa

751,65 zł

823,11 zł

751,65 zł

8. Opłata od posiadania psa

40,00 zł

130,30 zł

40,00 zł

Przedłużone zapisy do Ligi Serock

Przedłużamy zapisy do LIGI SEROCK w sezonie 2020/2021 .

Zgłoszenia będą przyjmowane do 10.12.2020r 

Wypełnioną kartę zgłoszeniową należy przesłać skanem na adres t.kowalski@sis.serock.pl  lub przynieść do siedziby SIS ul. Pułtuska 47 w Serocku

tel. kontaktowy : 512-298-853

Liga w tym sezonie będzie rozgrywana na przestrzeni otwartej, na boiskach typu "orlik".

Zapraszamy chętne drużyny do udziału  !

Więcej informacji TUTAJ

 • Informacje o zapisach do Ligi Serock

Wypatrujmy świętego Mikołaja na serockim rynku - 6.12.2020

Już w niedzielę, 6 grudnia o godz. 16:00 na serockim rynku tradycyjnie rozbłyśnie choinka.

Miejmy nadzieję, że rozświetlone drzewko, świąteczne dekoracje oraz  uśmiechy  serocczan, szczególnie tych najmłodszych, przyciągną uwagę św. Mikołaja i jego pomocników.

Na wszelki wypadek wypatrujmy ich na rynku w Mikołajkowy wieczór. 

 • Plakat informujący o rozświetleniu choinki w mikołajkowy...

Dziękujemy! Spis rolny to nasz wspólny sukces!

Koniec Powszechnego Spisu Rolnego 2020 to okazja do podziękowania wszystkim tym, którzy w jakikolwiek sposób wspierali to przedsięwzięcie i przypominali rolnikom o obowiązku spisowym. Najważniejszego badania polskiego rolnictwa nie udałoby się skutecznie przeprowadzić bez zaangażowania lokalnych społeczności i instytucji.

Przygotowanie i realizacja Powszechnego Spisu Rolnego były ogromnym wyzwaniem organizacyjnym i logistycznym. Dość wspomnieć, że w samym tylko województwie mazowieckim obowiązkowi spisowemu podlegało blisko ćwierć miliona użytkowników gospodarstw rolnych.

Za organizację spisu rolnego odpowiadała statystyka publiczna oraz Gminne Biura Spisowe. Jednak całe przedsięwzięcie nie miałoby szans na powodzenie bez wsparcia lokalnych organizacji, zrzeszeń, parafii, szkół, Kół Gospodyń Wiejskich, jednostek Ochotniczej Straży Pożarnej oraz sołtysów i innych liderów społeczności lokalnych.

To wsparcie miało ogromne znaczenie, ponieważ największym wyzwaniem dla organizatorów spisu było dotarcie do każdego rolnika na Mazowszu. Dlatego tak istotne było, żeby informację o obowiązku spisania gospodarstwa rolnego przekazywały instytucje i osoby, które cieszą się autorytetem w społeczności lokalnej.

Wyrażając uznanie dla tych działań, Urząd Statystyczny w Warszawie i Gminne Biuro Spisowe dziękują wszystkim, którzy w jakikolwiek sposób wsparli Powszechny Spis Rolny 2020. Wspólnie pokazaliśmy, że dla nas wszystkich „Liczy się rolnictwo”!

 • podziękowanie spis rolny

Inwestycyjny listopad

W przestrzeni działań inwestycyjnych niezmiennie dużo się dzieje. Nie zwalniamy tempa choć trudno nie przyznać, że pandemia znacznie utrudnia realizację zadań.

Z początkiem listopada już nie tylko w terenie, ale także od strony formalnej zakończyliśmy budowę sieci kanalizacji sanitarnej w ul. Wiosennej w Wierzbicy, Królewskiej w Jadwisinie, i Pogodnej w Stasim Lesie. Dokonaliśmy też odbioru technicznego ul. Arciechowskiej w m. Cupel.

Ponadto obecnie trwają prace budowlane związane z rozpoczętymi niedawno inwestycjami, takimi jak: budowa placu zabaw w m. Dębe, budowa terenu rekreacyjnego w m. Wierzbica, budowa ul. Poprzecznej w Borowej Górze, budowa kanalizacji sanitarnej w ul. Stokrotki wraz z przepompownią ścieków zlokalizowaną w ul. Warszawskiej, a także z zadaniem rozpoczętym w ubiegłym roku i planowanym do zakończenia w przyszłym – tj. budową stacji uzdatniania wody w Serocku.

Oprócz trwających już realizacji planujemy, że w najbliższych dniach rozpoczną się też roboty budowlane na ul. K. Wielkiego i ul. Słowackiego w Serocku, a także te związane z budową wodociągu w miejscowości Dębe.

Realizując zadania w terenie, jednocześnie pracujemy nad przygotowaniem planu inwestycji na następny rok i lata kolejne. Bardzo istotnym zamierzeniem z zakresu modernizacji infrastruktury oświatowej jest planowane na przyszłe miesiące rozpoczęcie rozbudowy szkoły w Woli Kiełpińskiej o oddziały przedszkolne. Dokumentacja techniczna została złożona do wydziału Architektury Starostwa Powiatowego w Legionowie, w związku z czym czekamy  już tylko na tylko na wydanie pozwolenia na budowę. Innym zadaniem z tego zakresu, nad którym  zaczęliśmy prace, jest planowany na przyszły rok generalny remont wszystkich pomieszczeń kuchni obsługującej przedszkolaków i uczniów z placówki w Serocku. Będzie to spore wyzwanie z uwagi na fakt, że remont będzie miał duży zakres, a możliwy jest do zrealizowania wyłącznie w miesiącach wakacyjnych.

Warto wspomnieć także o zadaniach przewidzianych na lata następne, takich jak chociażby rozbudowa Szkoły Podstawowej w Jadwisinie. Obecnie kończymy  prace związane z  przygotowaniem projektu technicznego dla tego przedsięwzięcia.

Nie sposób w tym miejscu wymieniać wszystkich realizacji, którymi się obecnie zajmujemy, ale zapewniamy Państwa, że oprócz wspomnianych powyżej - toczy się mnóstwo mniejszych, ale równie ważnych dla mieszkańców zadań.

 • autor: Referat Przygotowania i Realizacji Inwestycji
 • budowa ul. Arciechowskiej w Cuplu
 • budowa placu zabaw w Wierzbicy

Projekt budowy nowej linii Zegrze – Przasnysz w II etapie

Projekt budowy nowej linii Zegrze – Przasnysz został zakwalifikowany do II etapu w Programie Kolej +, jako jeden z 79. projektów z całej Polski. Kolejnym krokiem jest utworzenie z 17. sąsiednimi samorządami stowarzyszenia „Kolej Północnego Mazowsza”, które pozwoli na poprowadzenie dalszych prac, związanych z realizacją II etapu. Niezbędnym działaniem jest stworzenie w ciągu dwunastu miesięcy studium planistyczno-prognostycznego, które wstępnie określi między innymi warianty przebiegu planowanej linii.

O tym, jak mocno intensywny czas czeka samorządy skupione wokół tematu linii Zegrze-Przasnysz przeczytają Państwo TUTAJ

Rząd wprowadza nowe etapy w walce z COVID-19

Etap odpowiedzialności – od 28 listopada do 27 grudnia

Sklepy w galeriach handlowych z reżimem sanitarnym

Utrzymująca się wysoka liczba zachorowań na COVID-19 nie pozwala na daleko idące znoszenie restrykcji i ograniczeń. Od 28 listopada przywracamy jednak możliwość funkcjonowania sklepów i usług w galeriach i parkach handlowych w ścisłym reżimie sanitarnym.

W sklepach i galeriach handlowych będzie obowiązywał limit osób – maksymalnie 1 os. na 15 m2. Pamiętaj, że w przestrzeni publicznej masz obowiązek zasłaniać nos i usta. Przy wejściu do sklepu zdezynfekuj ręce lub używaj rękawiczek ochronnych podczas całych zakupów.

Ferie zimowe od 4 do 17 stycznia
Przerwa w nauce w całym kraju potrwa od 4 stycznia do 17 stycznia 2021 r. i zastąpi dotychczasowe ferie zimowe. Tegoroczny wypoczynek będzie się jednak różnił od pozostałych. Dzieci i młodzież pozostaną w domach, ze względu na zakaz organizacji wyjazdów na ferie zimowe.

Rząd wspiera branżę turystyczną. Na pomoc mogą liczyć również przedsiębiorcy, którzy działają w branży turystyki zimowej. Otrzymają oni rekompensaty, które pomogą złagodzić skutki kryzysu.

Pozostałe zasady i ograniczenia – etap odpowiedzialności

Przemieszczanie się

 • dystans 1,5 m od innych osób;
 • ograniczenia w przemieszczaniu się dzieci i młodzieży poniżej 16. roku życia. Od poniedziałku do piątku (w dni nauki szkolnej) w g. 8:00 – 16:00 mogą poruszać się jedynie z rodzicem lub opiekunem prawnym.

Wydarzenia kulturalne i kina

 • Działalność zawieszona

Komunikacja zbiorowa
Ograniczenia liczby osób w transporcie publicznym:

 • 50% liczby miejsc siedzących, albo
 • 30% liczby wszystkich miejsc siedzących i stojących, przy jednoczesnym pozostawieniu w pojeździe co najmniej 50% miejsc siedzących niezajętych.

Kult religijny

 • Ograniczenie liczby osób w kościołach - max. 1 os. na 15m2
 • obowiązek zachowania odległości min. 1,5 m od innych osób oraz zakrywania nosa i ust.

Zgromadzenia i spotkania

 • W zgromadzeniu może uczestniczyć max. 5 osób.
 • Imprezy organizowane w domu - z udziałem max. 5 osób. Limit ten nie dotyczy osób, które wspólnie mieszkają.

Wesela, komunie i konsolacje

 • Zakaz organizacji

Targi i wydarzenia

 • Wyłącznie w formie online

Parki rozrywki

 • Działalność zawieszona

Edukacja

 • Nauczanie zdalne dla uczniów wszystkich klas szkoły podstawowej i ponadpodstawowej.

Sklepy i galerie handlowe

 • Ograniczona liczba klientów – max. 1 os./15m2
 • Godziny dla seniorów – od poniedziałku do piątku w g. 10:00 – 12:00

Hotele

 • Działalność zawieszona, z wyjątkiem gości przebywających w podróży służbowej, sportowców oraz medyków

Gastronomia

 • Wyłącznie „na wynos” i „na dowóz”

Salony fryzjerskie i kosmetyczne

 • Funkcjonowanie w reżimie sanitarnym – min. 1,5 m odległości między stanowiskami

Siłownie, kluby fitness i aquaparki

 • Działalność zawieszona

Współzawodnictwo i wydarzenia sportowe

 • Bez udziału publiczności

Więcej: gov.pl

I Grand Prix Mazowsza Młodzików i Żaków

Rozgrywany w niedzielę (15.11.2020r), pierwszy turniej żaków z cyklu GP Mazowsza zakończył się dużym sukcesem naszych zawodników.
 
W kategorii Żaczek drugie miejsce zdobyła Julia Szulakowska.
Na miejscach 5-8 uplasowały się Gabriela Zalewska i Hanna Sokołowska.
W tej kategorii wiekowej po raz pierwszy zagrały Małgorzata Końska i Adrianna Musielewicz. Dziewczynki wywalczyły miejsca w przedziale 9-12. W turnieju wojewódzkim zadebiutowała Daria Skierkowska , zajmując miejsca w przedziale 13-16.
Więcej informacji oraz zdjecia z wydarzenia TUTAJ

"Mobilny urzędnik" dojedzie do potrzebujących w pilnych sprawach

Szanowni Państwo!

Zdajemy sobie sprawę, że pomimo wprowadzania kolejnych rozwiązań ułatwiających mieszkańcom załatwianie spraw urzędowych, nadal w najtrudniejszej sytuacji są osoby niepełnosprawne, starsze, chore i osoby, które z powodu sytuacji losowej zwyczajnie nie mogą wyjść z domu.

To z myślą o nich dołączamy do samorządów, które uruchomiły usługę mobilnego urzędnika.

Pracownik Urzędu Miasta i Gminy w Serocku dojedzie do tych osób, które nie mają możliwości załatwienia pilnej sprawy urzędowej, ze względu na poważną chorobę, niepełnosprawność czy sprawowanie opieki nad osobą niepełnosprawną. Rozwiązanie dedykowane jest także dla mieszkańców gminy Serock w wieku 75+. Urzędnik dostarczy potrzebne druki, pomoże w ich wypełnieniu, przyjmie je a następnie zarejestruje w urzędzie.

Wierzmy, że obopólne zrozumienie w tej kwestii pomoże osobom potrzebującym. Prosimy więc – jeśli macie Państwo wiedzę o osobie, która takiej pomocy potrzebuje, pomóżcie jej zgłosić się do nas. Zdajemy sobie sprawę, że ta informacja może nie trafić do osób, którym chcemy pomóc, dlatego liczymy na Państwa wsparcie w dotarciu do nich.

Ale mamy także drugą prośbę – ponieważ pracujemy w ograniczonym składzie i ograniczamy kontakty bezpośrednie tylko do tych najpilniejszych, prosimy, aby ta usługa zarezerwowana była wyłącznie dla osób naprawdę potrzebujących pomocy.

Mobilny Urzędnik pomoże szczególnie w sprawach związanych z wyrobieniem dowodu osobistego, zameldowania i wymeldowania z pobytu stałego/czasowego, zgłoszeniem zgonu. Zdajemy sobie jednak sprawę, że ów katalog nie wyczerpuje potrzeb związanych z nagłymi sprawami, dlatego jeśli będziecie potrzebować Państwo pomocy w zakresie innych pilnych zagadnień, prosimy o kontakt pod numerem telefonu: 22 782 88 05 w godzinach pracy Urzędu.

*Usługa jest realizowana w granicach administracyjnych Miasta i Gminy Serock.

 

Przypominamy także, że poprzez ogólnopolską infolinię 22 505 11 11 możecie Państwo zgłosić potrzebę skorzystania z pomocy pracowników Ośrodka Pomocy Społecznej, którzy ustalą kto i w jakiej formie będzie mógł Państwa – lub Waszych bliskich - wesprzeć.

Bądźmy w kontakcie.

 

 

 

 

Narodowe Święto Niepodległości

W tym roku nie mogliśmy się spotkać w szerszym gronie, aby uroczystym apelem pamięci uczcić Bohaterów Niepodległej. W imieniu mieszkańców symboliczne wiązanki pod tablicami pamięci złożył Burmistrz Artur Borkowski w towarzystwie Radnych Rady Miejskiej, z Przewodniczącym Mariuszem Rosińskim na czele, i Starosty Powiatu Legionowskiego Sylwestra Sokolnickiego.
W Dębem zaś, z inicjatywy Radnego Wiesława Winnickiego, symbolicznie odsłonięto tablicę upamiętniającą bohaterów Bitwy Warszawskiej.
 • narodowe świeto niepodległości
 • narodowe świeto niepodległości
 • narodowe świeto niepodległości
 • narodowe świeto niepodległości
 • narodowe świeto niepodległości
 • narodowe świeto niepodległości
 • narodowe świeto niepodległości
 • narodowe świeto niepodległości
 • narodowe świeto niepodległości
 • narodowe świeto niepodległości
 • narodowe świeto niepodległości
 • narodowe świeto niepodległości

Teren po składowisku odpadów w Dębem

Na ostatniej sesji Rada Miejska w Serocku podjęła uchwałę o przystąpieniu do zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Serock, obejmującego m.in. teren zamkniętego składowiska odpadów w Dębem. Jest to teren stanowiący własność Miasta i Gminy Serock, który po zamknięciu składowiska w przeważającej części jest nieużytkowy. Dziś podejmujemy starania, aby to zmienić, aby nieruchomość znów służyła mieszkańcom naszej gminy, choć w zupełnie innej niż poprzednio formule.

Rozpoczynana zmiana planu ma za zadanie skorygować dotychczasowe brzmienie planu, aby teren ten mógł równolegle realizować dwie funkcje, istotne z punktu widzenia społeczności gminnej.

Spółdzielnia fotowoltaiczna jako alternatywa dla tradycyjnych źródeł energii

Pierwsze zagadnienie dotyczy umożliwienia realizacji na terenie nieruchomości instalacji fotowoltaicznej o mocy zainstalowanej przekraczającej 100 kW. Dziś obowiązujący plan, ze względu na ograniczenia prawne, musiał limitować maksymalną moc zainstalowanych urządzeń wytwarzających energię elektryczną ze źródeł odnawialnych. Dochodzimy do momentu, kiedy możliwe będzie zwiększenie tej mocy, co zamierzamy wykorzystać. Plany dotyczące realizacji na nieruchomości instalacji fotowoltaicznej związane są z trwającym procesem rekultywacji zamkniętego składowiska odpadów i możliwości połączenia obu zagadnień. Dzięki takiemu zabiegowi, możliwa będzie jednoczesna rekultywacja składowiska, jak i pozyskanie bezemisyjnego źródła energii elektrycznej, które będzie stanowiło podstawę funkcjonowania tworzonej na terenie gminy Serock spółdzielni energetycznej.

Inicjatywa utworzenia spółdzielni energetycznej zgromadziła dotychczas ok 40 osób z terenu Miasta i Gminy Serock. Trwają ostatnie prace nad projektem statutu spółdzielni i w najbliższym czasie będziemy intensywnie pracowali nad przedstawieniem założeń spółdzielni zainteresowanym, jak również nad jej rejestracją. Po uruchomieniu spółdzielni i realizacji instalacji wytwórczej energetycznej, możliwe będzie dołączenie do spółdzielni nowych członków.

Instalacja fotowoltaiczna na czaszy dawnego składowiska, to ostateczne rozwiązanie kwestii przyszłości obiektu, który dawniej był źródłem uciążliwości dla sąsiadów – Jakub Szymański, kierownik Referatu Gospodarki Gruntami, Planowania Przestrzennego i Rozwoju

 • dawne składowisko odpadów w Tarnogrodzie zabudowywane...

Gminne schronisko jako kolejne działanie wspierające opiekę nad „bezdomniakami”

Drugim zagadnieniem, jakie będzie przedmiotem analizy na etapie prac nad zmianą planu, jest stworzenie miejsca tymczasowej opieki nad zwierzętami bezdomnymi, odłowionymi na terenie Miasta i Gminy Serock.

Ustawa o ochronie zwierząt nakłada na gminy wiele obowiązków, jednym z nich jest wyłapywanie zwierząt bezdomnych i zapewnienie im niezbędnej opieki, także weterynaryjnej, a w przypadku nieodnalezienia właściciela zwierzęcia – zapewnienie im miejsca w schronisku.

Każdego roku najtrudniejszym elementem jest znalezienie schroniska, które w ramach umowy zawartej z Miastem i Gminą Serock, wyrazi chęć przyjęcia bezdomnych zwierząt.

Od blisko dwóch lat realizujemy obowiązek ustawowy kładąc nacisk na adopcje zwierząt bezdomnych, tak, aby jak najmniej z nich trafiło do schroniska.

W tym celu podjęliśmy kilka decyzji przekładających się na konkretne działania.

Pierwszą z nich było nadanie uprawnień – uchwałą Rady Miejskiej – do wyłapywania bezdomnych zwierząt funkcjonariuszom Straży Miejskiej w Serocku, by to oni każdorazowo interweniowali w sprawach zwierząt. Dotychczas zadanie to zlecane było podmiotowi zewnętrznemu.

Interwencji w sprawie psów od zawsze było wiele, ale w ostatnich latach zaobserwowaliśmy ich znaczny wzrost. Jasnym się stało, że trzeba szukać rozwiązania, dzięki któremu zatrzymamy kierowanie każdego wyłapanego psa wprost do schroniska. Stanowiło to problem, bo czas na odnalezienie właściciela na miejscu, tj. na terenie gminy, był bardzo krótki, liczony zaledwie w godzinach. Potem zwierzę kierowane było do schroniska i pomimo, że jego zdjęcie z opisem umieszczane było na stronie internetowej gminy, właściciel znajdował się niezwykle rzadko. Zbyt krótki był to także czas, aby znaleźć zwierzęciu nowego właściciela.

Wydawało się, że rozwiązaniem będzie stworzenie miejsca, w którym zwierzę będzie mogło być czasowo przetrzymane do czasu transportu do schroniska lub przed oddaniem do adopcji. Początkowo był to jeden kojec.

Ale skala problemu bezdomności zwierząt była tak duża, że jeden kojec nie wystarczył, aby zabezpieczyć wszystkie zgłaszane do nas „bezdomniaki”. To dlatego wiosną 2019 r. zleciliśmy wykonanie kolejnych trzech boksów i zakupiliśmy trzy budy stanowiące ich wyposażenie. Pozwoliło nam to na wydłużenie czasu koniecznego do poszukiwania właścicieli wyłapanych zwierząt lub znajdowania im nowych domów. Sytuacja uległa poprawie, bo przez cały 2019 r. do schroniska trafiły tylko dwa psy. Już wtedy pomagała nam Pani Joanna Makiedońska.

Przez kolejne miesiące udało się zorganizować system opieki nad zwierzętami przebywającymi pod czasową opieką gminy obejmujący zatrudnienie osoby sprawującej nadzór nad czystością w kojcach, utworzenie profilu facebookowego „Przygarnij z Serocka”, uznając, że będzie to skuteczniejszy kanał komunikacji niż odwiedzana na stronie internetowej zakładka oraz zapewnianie koniecznej opieki weterynaryjnej, w tym także czipowanie
i sterylizowanie/kastrowanie wyłapanych zwierząt.

Wydawało się, że wszystko jest już poukładane, także dzięki współpracy z Fundacją Pomagamy Bidom z Serocka oraz Fundacją Westy Do Adopcji.

Pomoc w zgodzie z przepisami prawa

Ale wciąż, najtrudniejszym elementem do „ułożenia” było już tylko w pełni zgodne z przepisami adoptowanie zwierząt wyłapanych z terenu gminu, po które nigdy nie zgłosił się właściciel. Na gruncie ustawy o ochronie zwierząt adopcje porzuconych zwierząt powinny odbywać się ze schroniska – po uprzednim zaczipowaniu
i sterylizacji/kastracji. Nasz gminny punkt czasowego przetrzymywania zwierząt taką właśnie funkcję schroniska de facto pełnił. Zwierzę po odłowieniu/wyłapaniu trafiało do boksu na terenie MGZGK w Serocku przy ul. Nasielskiej 21. Miało zapewnioną stosowną opiekę weterynaryjną, było ogłaszane jako zwierzę zagubione, poszukujące właściciela lub nowego domu adopcyjnego i w znakomitej większości przypadków rzeczywiście znajdowało nowy dom i nowych właścicieli/ trafiało do adopcji.

Pomysł utworzenia gminnego schroniska jest zatem tak naprawdę zalegalizowaniem stanu obecnego, z tym, że w innej lokalizacji, w pełni zgodnie z obowiązującymi przepisami w tym zakresie. Nie bez znaczenia pozostaje obowiązek wynikający z ustawy o ochronie zwierząt, który dotyczy zapewnienia miejsca
w schronisku bezdomnym zwierzętom wyłapanym z terenu gminy, sprowadzający się do konieczności zawarcia stosownej umowy ze schroniskiem. Wysoki poziomu adopcji i kierowanie niewielkiej liczby zwierząt do schronisk (od stycznia 2018 r. do dziś to zaledwie 11 psów) sprawiło, że schroniska znajdujące się w niedalekiej odległości od Serocka nie chciały takich umów zawierać.

Podkreślić należy, że mówimy o realizacji schroniska 10-cio stanowiskowego, nie planujemy otwierania obiektu mającego pełnić jakąkolwiek funkcję usługowo – zarobkową. Gminne schronisko funkcjonować będzie tylko na potrzeby realizowania opieki nad bezdomnymi zwierzętami wyłapanymi z terenu Miasta i gminy Serock.

Utworzenie małego, gminnego schroniska staje się dziś niezbędne, abyśmy mogli pomóc jak największej liczbie zwierzaków znaleźć nowe domy adopcyjne - Katarzyna Szmyt, Kierownik Referatu Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa

 

 • autor: Referat Gospodarki Gruntami Planowania Przestrzennego i Rozwoju

Pierwsze oczyszczacze już w serockich przedszkolach i oddziałach przedszkolnych

Zbliżający się sezon grzewczy, jak co roku, nawet w dobie koronawirusa, na nowo sprowokuje dyskusję o tzw. „niskiej emisji”, powodowanej głównie przez nieekologiczne systemy grzewcze w indywidualnych gospodarstwach domowych. Miasto i Gmina Serock kontynuuje swoje działania związane z ochroną powietrza. W tym roku zrealizowała zadanie pn. „ Zakup oczyszczaczy powietrza dla wybranych placówek oświatowych z terenu Miasta i Gminy Serock” wspieranego w 50% z budżetu Województwa Mazowieckiego (w ramach umowy nr W/UMWM-UU/UM/PZ/2519/2020 z dnia 9 lipca 2020 r.). Wraz z oczyszczaczami zakupione zostały także zapasowe filtry.

Oczyszczacze już pracują w serockich placówkach oświatowych - przedszkolach i oddziałach przedszkolnych dbając o zdrowie najmłodszych.

To kolejne działanie, w ramach którego „Serock dla zrównoważonego rozwoju” w sposób wyraźny się realizuje.

W ubiegłym roku, w ramach Mazowieckiego Instrumentu Wsparcia Ochrony Powietrza MAZOWSZE 2019 na zlecenie Miasta i Gminy Serock sporządzony został Program Ograniczania Niskiej Emisji, którego kluczowym elementem była inwentaryzacja źródeł ogrzewania. Wyniki nie są zaskakujące - blisko 30% budynków na terenie Miasta i Gminy Serock ogrzewanych jest przez piece węglowe -
w większości - pozaklasowe.

Przypominamy, że zgodnie z tzw. mazowiecką uchwałą antysmogową mogą być one użytkowane  tylko do 1 stycznia 2023 r. Odpowiedzialne podejście do wypełnienia tego obowiązku i wymiana przestarzałych źródeł ogrzewania w określonym terminie powinno w sposób znaczący przyczynić się do poprawy jakości powietrza w Mieście i Gminie Serock.

Do tego czasu, przedszkolaki z serockich placówek mogą się uczyć, bawić i rozwijać niezależnie od „dni smogowych” za oknem.

Zakup oczyszczaczy powietrza dla wybranych placówek oświatowych z terenu Miasta i Gminy Serock” zrealizowano przy pomocy środków z budżetu Województwa Mazowieckiego w ramach "Mazowieckiego Instrumentu Wsparcia Ochrony Powietrza MAZOWSZE 2020”.

 • autor: Referat Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa
 • logotyp Mazowsze
 • oczyszczacze dla szkół i przedszkoli
 • oczyszczacze dla szkół i przedszkoli
 • oczyszczacze dla szkół i przedszkoli
 • oczyszczacze dla szkół i przedszkoli
 • oczyszczacze dla szkół i przedszkoli
 • oczyszczacze dla szkół i przedszkoli
 • oczyszczacze dla szkół i przedszkoli
 • oczyszczacze dla szkół i przedszkoli

Działania antykryzysowe dla firm

10 działań antykryzysowych dla firm

W związku z nowymi obostrzeniami, które dotkną część branż, rząd przygotował 10 działań antykryzysowych dla polskich przedsiębiorców.

 1. Dofinansowanie kosztów stałych dla MŚP z branż najbardziej dotkniętych restrykcjami

Subwencje w ramach Tarczy Finansowej PFR w wysokości do 70% niepokrytych przychodami kosztów stałych pod warunkiem spadku przychodów o 30% względem tego samego okresu 2019 r.

Dla kogo: branże objęte restrykcjami sanitarnymi

 1. Umorzenie subwencji z Tarczy Finansowej z PFR

Umorzenie subwencji finansowych z PFR dla MŚP dla sektorów objętych restrykcjami sanitarnymi pod warunkiem skumulowanego spadku przychodów od marca 2020 r. do marca 2021 r. o co najmniej 30%.

Dla kogo: branże objęte restrykcjami sanitarnymi

 1. Wydłużenie programu Tarczy Finansowej dla Dużych Firm do 31.03.2021 r. (wnioski) oraz do 31.06.2020 r. (wypłaty)

Zmiana zasad liczenia szkody z powodu COVID-19 w pożyczkach preferencyjnych z obecnego marzec – sierpień 2020 r. na marzec 2020 r. – marzec 2021 r.,  zgodnie z pierwotnym kształtem programu. Wdrożenie szybkiej ścieżki dla dużych MŚP

Dla kogo: duże firmy, duże MŚP, wszystkie branże

 1. Pożyczki długoterminowe z gwarancją

Kontynuacja gwarancji deminimis dla MŚP oraz gwarancji płynnościowych dla dużych firm. Konsultacje z Komisją Europejską możliwości w dopłat na pokrycie rat dla pożyczek na okres 6 lat dla branż dotkniętych restrykcjami

Dla kogo: wszystkie branże oraz branże objęte restrykcjami sanitarnymi

 1. Dofinansowanie zatrudnienia

Kontynuacja dopłat do miejsc pracy z FGŚP w postaci postojowego i obniżonego wymiaru czasu pracy

Dla kogo: wszystkie branże

 1. Przedłużenie postojowego

Przedłużenie wypłaty postojowego dla branż objętych restrykcjami

Dla kogo: branże objęte restrykcjami sanitarnymi

 1. Zwolnienie ze składek na ZUS

Przedłużenie zwolnienia dla branż dotkniętych restrykcjami

Dla kogo: branże objęte restrykcjami sanitarnymi

 1. Dofinansowanie zmiany zakresu działalności w ramach Dotacji na biznes

Zwiększenie kwoty dotacji z 6 do 8-krotności średniego wynagrodzenia oraz rozszerzenie polegające dofinansowaniu nie tylko nowej działalności, ale także zmiany zakresu aktualnej działalności. Finansowanie udzielane przez PUP

Dla kogo: branże objęte restrykcjami sanitarnymi

 1. Polityka drugiej szansy

Dofinansowanie ARP kosztów związanych z restrukturyzacją przedsiębiorstw

Dla kogo: przedsiębiorstwa w restrukturyzacji

 1. Dofinansowanie leasingu

Pokrycie kosztów leasingu przez ARP

Dla kogo: branża transportowa

Więcej TUTAJ. 

Nowe kroki w walce z Covid-19

Rząd wprowadza kolejne zasady bezpieczeństwa. Co się zmieni? Od 9 listopada klasy 1-3 szkół podstawowych przejdą na naukę zdalną. Wszyscy uczniowie i studenci będą uczyć się w domu do 29 listopada. Placówki kultury, m.in. kina i muzea, będą niedostępne dla publiczności. Zmniejszamy także limit osób przebywających w sklepach oraz kościołach. Ograniczamy także działalność galerii handlowych. Hotele będą dostępne tylko dla gości podróżujących służbowo. Cała Polska jest wciąż w czerwonej strefie, a dotychczasowe środki bezpieczeństwa nadal obowiązują. 

Najważniejsze zmiany

 • Nauka zdalna w klasach 1-3 szkół podstawowych – od 9 listopada do 29 listopada;
 • Przedłużenie nauki zdalnej w klasach 4-8 szkół podstawowych i szkołach ponadpodstawowych – do 29 listopada;  

Uwaga! Dla dzieci medyków i służb mundurowych będzie zapewniona możliwość opieki w szkołach.

Ważne! Każdy nauczyciel będzie miał możliwość zrefinansowania 500 zł kosztów sprzętu elektronicznego niezbędnego do nauki zdalnej.

 • Zamknięcie placówek kultury: teatrów, kin, muzeów, galerii sztuk, domów kultury, ognisk muzycznych – od 7 listopada do 29 listopada;  
 • Hotele dostępne tylko dla gości przebywających w podróży służbowej – od 7 listopada do 29 listopada;
 • Ograniczenie funkcjonowania galerii handlowych. Otwarte pozostają punkty usługowe, sklepy z artykułami spożywczymi, kosmetycznymi, artykułami toaletowymi oraz środkami czystości, wyrobami medycznymi i farmaceutycznymi, artykułami remontowo-budowalnymi, artykułami dla zwierząt, prasą;
 • Pozostały handel: w sklepach do 100 m2 – 1 os/10 m2, w sklepach powyżej 100 m2 – 1 os/15 m2 (bez zmian) – od 7 listopada do 29 listopada
 • Kościoły: 1 os/15m2 – od 7 listopada do 29 listopada  

Aktualne środki bezpieczeństwa przedłużamy do 29 listopada:

 • od poniedziałku do piątku, w godzinach 8:00-16:00 obowiązek przemieszczania się dzieci do 16. roku życia pod opieką rodzica lub opiekuna
 • w transporcie publicznym zajętych 50% miejsc siedzących lub 30% wszystkich
 • zawieszona działalność basenów, aquaparków, siłowni
 • wydarzenia sportowe bez udziału publiczności
 • zawieszenie działania sanatoriów
 • zawieszenie stacjonarnej działalności lokali gastronomicznych i restauracji przy dopuszczeniu prowadzenia działalności w zakresie dowozu lub na wynos
 • ograniczenie zgromadzeń publicznych do max. 5 osób
 • zakaz organizowania spotkań i imprez
 • ograniczenie przemieszczania się osób 70+ (z wyjątkiem obowiązków zawodowych i zaspokajania niezbędnych potrzeb życia codziennego

źródło: 

Nowy numer Informatora

Zapraszamy do lektury nowego numeru Informatora Gminy Serock. 

 • okładka Informatora

Karta Serocczanina - zachęcamy do składania wniosków

„Karta Serocczanina”, to program przewidziany dla mieszkańców gminy Serock, którzy rozliczają swój podatek dochodowy (PIT) w Urzędzie Skarbowym w Legionowie ze wskazaniem miejsca zamieszkania na terenie gminy.

W ramach programu wydawana jest mieszkańcom w Urzędzie Miasta i Gminy w Serocku „Karta Serocczanina”, która uprawnia do zniżek i ulg przygotowanych specjalnie dla mieszkańców gminy przez samorząd, jednostki gminne oraz firmy partnerskie. Wprowadzona Karta ma na celu zwiększenie mieszkańcom dostępności obiektów, wydarzeń kulturalnych, sportowych i rekreacyjnych.

Karta Mieszkańca jest dokumentem imiennym, ze zdjęciem, wydawanym bezpłatnie na okres 2 lat. Mogą ją uzyskać zarówno osoby dorosłe jak i dzieci. W imieniu osób niepełnoletnich wniosek mogą złożyć rodzice/ opiekunowie prawni uprawnieni do otrzymania „Karty Serocczanina”.

Aby otrzymać „Kartę Serocczanina” należy złożyć w Referacie Spraw Obywatelskich w Urzędzie Miasta i Gminy Serock odpowiedni wniosek (z aktualną fotografią) wraz z oświadczeniem, że Urzędem Skarbowym właściwym do rozliczania się z podatku dochodowego (PIT) za rok, w którym składany jest wniosek o wydanie karty jest Urząd Skarbowy w Legionowie ze względu na miejsce zamieszkania w gminie Serock.

Każdy posiadacz „Karty Serocczanina” może liczyć na pewne korzyści z jej posiadania:

 • rabaty udzielane przez Partnerów Programu „Karta Serocczanina”
 • promocyjne bilety na wydarzenia kulturalne i rekreacyjne na terenie Miasta i Gminy Serock.
  Profity z posiadania Karty będą wzrastać wraz z dołączeniem do akcji kolejnych partnerów. Obecnie w Programie uczestniczy 14 Partnerów oferujących różnorodny zakres usług.

Zachęcamy do przystąpienia do programu.

Więcej informacji na stronie www.serock.pl w zakładce dla mieszkańca/karta serocczanina oraz w Referacie Spraw Obywatelskich ( 22 782 88 52 lub 22 782 88 32).

Więcej o karcie TUTAJ.

 • karta Serocczanina

Inwestycyjna jesień

Tegoroczna jesień i zbliżający się koniec, tak trudnego dla nas wszystkich, roku upływają pod znakiem realizacji kolejnych inwestycji niezwykle istotnych dla bezpieczeństwa mieszkańców naszej gminy. Oprócz zakończonej już budowy oświetlenia drogi gminnej w Jachrance podpisana została umowa z firmą ENERGOLINIA Adam Mańko na budowę oświetlenia ul. Borówkowej w Dosinie. Przewidywany termin zakończenia zadania, to początek grudnia br.

W szczególności warto jednak wspomnieć o niżej wymienionych inwestycjach, powstających przy udziale środków, pochodzących z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych.

Dzięki przyznanemu wsparciu finansowemu dobiega końca modernizacja  ul. Arciechowskiej w miejscowości Cupel, w ramach której firma Benevento  Sp. z o.o. za kwotę nieco ponad 255 tys. zł. przebudowała ponad pól kilometrowy odcinek drogi. Ponadto podpisane zostały umowy: z firmą Benevento  Sp. z  o.o.   na przebudowę ul. Kazimierza Wielkiego w Serocku oraz z firmą INFRASTRUKTURA BUD-59 Sp. z o.o. na budowę ul. Poprzecznej w Borowej Górze. Wartość tych dwóch zadań to blisko 474 tys. zł. 

Również przy udziale środków z RFIL powstaną równie ważne, od dawna planowane, inwestycje, które – mamy nadzieję – uprzyjemnią spędzanie wolnego czasu na świeżym powietrzu nie tylko młodszym ale także starszym mieszkańcom. W  ramach podpisanej w dniu 25 września umowy firma ZUK – OGRODY Dominik Goźliński ze Stasiego Lasu za kwotę niespełna 800 tys. zł. przebudowuje właśnie boisko sportowe w miejscowości Wierzbica, jak również buduje plac zabaw, siłownię zewnętrzną, oświetlenie terenu, oraz obiekty małej architektury. Drugim z zadań jest rewitalizacja placu zabaw w miejscowości Dębe, w ramach której planowane jest utworzenie na terenie działki nr ewid. nr 52/2 placu zabaw z podziałem na strefy funkcyjne: dla dzieci młodszych, dla dzieci starszych, dla młodzieży i dorosłych oraz montaż urządzeń  wyposażenia towarzyszącego wraz z budową sieci energetycznej oświetlenia terenu. 23 października nastąpi podpisanie umowy na realizację tego zadania z wykonawcą wyłonionym w przetargu nieograniczonym – również firmą  ZUK – OGRODY Dominik Goźliński ze Stasiego Lasu. Wartość zamówienia to niespełna 590 tys. zł. a jego zakończenie przewidywane jest na kwiecień przyszłego roku.

Ponadto przygotowujemy się do ogłoszenia przetargu na modernizację placu zabaw w Maryninie. O tej inwestycji opowiemy Państwu wkrótce.

 

Staramy się, aby pomimo trudności, które dają się odczuć również w gospodarce, realizować zaplanowane zadania inwestycyjne, w trosce o naszych mieszkańców i miejsce, w którym mieszkamy - Monika Głębocka-Sulima, kierownik Referatu Przygotowania i Realizacji Inwestycji

 

 

 

 • autor: Referat Przygotowania i Realizacji Inwestycji

Gdyby nie było spisu

Płacisz podatki? Segregujesz śmieci? Jesteś rolnikiem?

Weź udział w spisie rolnym! To taki sam obowiązek.

Udział w Powszechnym Spisie Rolnym jest bardzo ważnym obowiązkiem! To wymóg wynikający z ustawy, a za jego nieprzestrzeganie przewidziane są prawne i finansowe sankcje. Do udziału w spisie rolników powinna też przekonać świadomość odpowiedzialności za polskie rolnictwo. Dane spisowe posłużą przecież do wspierania rolników.

Znaczny odsetek rolników z województwa mazowieckiego odkłada spis na bliżej nieokreślone „później”. Muszą oni jednak mieć świadomość, że jeśli nie zdążą do 30 listopada, może mieć to negatywne konsekwencje zarówno dla nich samych, jak i wszystkich innych rolników w gminie, województwie oraz w całej Polsce.

Nie spiszesz gospodarstwa? Może być kara

Zgodnie z zapisami ustawy o Powszechnym Spisie Rolnym, udział w spisie jest obowiązkiem każdego użytkownika gospodarstwa rolnego! Zlekceważenie tego obowiązku może wywołać negatywne reperkusje. Zgodnie z artykułem 57 ustawy o statystyce publicznej, „Kto wbrew obowiązkowi odmawia  wykonania obowiązku statystycznego albo udzielenia informacji w spisie powszechnym lub innym badaniu statystycznym, podlega grzywnie”. Co więcej, w przypadku wizyty lub telefonu od rachmistrza rolnik nie może już powiedzieć, że spisze się sam przez Internet w późniejszym terminie. Jest to równoznaczne z odmową i fakt ten zostaje odnotowany przez osobę uprawnioną do realizacji wywiadu. Taka postawa może również skutkować wszczęciem przez służby statystyczne postępowania zakończonego karą grzywny.

Ale nie tylko perspektywa kary powinna skłonić rolników to wypełnienia swojego jakże ważnego obowiązku.

Bez danych nie ma skutecznej polityki rolnej

Rolnicy zwlekający ze spisaniem swojego gospodarstwa powinni mieć świadomość, że swoją opieszałością szkodzą nie tylko sobie samym, ale też wszystkim rolnikom ze swojej gminy, powiatu, województwa i całej Polski.

Dane zebrane podczas Powszechnego Spisu Rolnego będą wykorzystywane podczas planowania i realizacji polityki rolnej na każdym szczeblu terytorialnym. Jeśli jakość zebranych danych będzie niewystarczająca do prezentacji wyników np. na poziomie gmin, stracą na tym wszyscy. Brak szczegółowego obrazu polskiego rolnictwa może mieć bardzo poważne i negatywne konsekwencje dla polskich rolników. Dodajmy, że spis rolny jest organizowany co 10 lat, więc zebrane informacje będą wykorzystywane w gminach do następnego spisu w 2030 roku.

Rolniku, jeśli zatem oczekujesz od władz swojej gminy czy kraju skutecznych działań wspierających rolnictwo czy społeczności wiejskie, wypełnij najpierw swój obowiązek i pomóż stworzyć dokładną i przystającą do rzeczywistości diagnozę polskiego rolnictwa.

Więcej informacji: https://spisrolny.gov.pl/

Prośba do mieszkańców w związku z wprowadzonym systemem pracy w Urzędzie

Szanowni Państwo,

w związku z gwałtownie  rosnącą liczbą zachorowań na koronawirusa, zmuszeni byliśmy wprowadzić w Urzędzie Miasta i Gminy w Serocku pracę zmianową. Część pracowników w jednym tygodniu pracuje na miejscu w Urzędzie, a druga część w domu – zdalnie. Takie rozwiązanie nie tylko zabezpiecza pracowników przed transmisją koronawirusa, ale przede wszystkim gwarantuje zachowanie ciągłości pracy urzędu, gdyby pojawiła się groźba zakażenia wśród osób pracujących lub korzystających z naszych usług, bowiem w  sytuacji , kiedy jedna „zmiana” będzie musiała przejść na kwarantannę, druga automatycznie przechodzi na tryb pracy stacjonarnej.  Jednak wdrożony system organizacji pracy, nie pozostaje niestety bez wpływu na szybkość załatwianych spraw – nie dość, że dokumenty składane osobiście przez Państwa, muszą odleżeć odpowiednią ilość czasu, zanim trafią do dalszego obiegu, to także ograniczenie składu zespołu, pracującego w biurze powoduje, że w pierwszej kolejności są  - i przez najbliższy czas będą – załatwiane sprawy pilne.

Zachęcamy Państwa do załatwiania swoich spraw on-line, w tej chwili przez Internet dostępna jest zdecydowana większość wniosków i formularzy i – posiadając na przykład profil zaufany – można załatwić swoje sprawy bez wychodzenia z domu. W tym miejscu szczegółowo opisujemy, w jaki sposób to robić. Jednocześnie zapewniamy – możecie liczyć na naszą pomoc. Prosimy o kontakt telefoniczny lub mailowy w przypadku jakichkolwiek wątpliwości, czy problemów.

Państwa zrozumienie w tej kwestii i przejście na tryb on-line bardzo ułatwi nam  wspólne przetrwanie tego najtrudniejszego czasu.

Życząc Państwu zdrowia, prosimy o zrozumienie.

Burmistrz Miasta i Gminy Serock
i pracownicy Urzędu Miasta i Gminy w Serocku

25.października odbył się XVIII Bieg Niepodległości w Serocku

 XVIII Bieg Niepodległości w Serocku to tradycyjnie impreza sportowa trudna i wymagająca – ale udało się!

Przybyło do nas wielu wspaniałych biegaczy z całej Polski. Z niepokojem obserwowaliśmy sytuację w Polsce i w naszej okolicy, by podjąć ostatecznie decyzję o organizacji tego wydarzenia. Zapisani uczestnicy mocno nas dopingowali w działaniu. Zgodnie z obostrzeniami wydanymi przez nasz rząd w związku z pandemią Covid dołożyliśmy wszelkich starań, by impreza była bezpieczna.
Dziękujemy biegaczom, że mieli maseczki i zachowywali dystans społeczny.

Rynek w Serocku zawsze wypełniony był kibicami w tym roku było inaczej. Trochę jednak brakowało braw i dopingu. Oby przyszły rok był lepszy.

Tegoroczny Bieg Niepodległości w Serocku przebiegał następująco:

Od godziny 12:10 odbyły się biegi dziecięce. Łącznie wzięło udział 55 dzieci.

Oto wyniki biegów:

Klasyfikacja chłopców - rocznik 2013 i młodsi:

1 miejsce Jamioł Miłosz (Kielce)

2 miejsce Krajewski Kornel (Legionowo)

3 miejsce Gabryl Aleksander (Warszawa)

 

Klasyfikacja dziewcząt - rocznik 2013 i młodsze

1 miejsce Walecka Zuzanna ( Warszawa) Team BNT

2 miejsce Wawruch Gabriela (Michałów Reginów)

 

Klasyfikacja chłopców - rocznik 2011 - 2012

1 miejsce Jamioł Ignacy (Kielce)

2 miejsce Orłowski Mikołaj (Serock)

3 miejsce Aleksander Bąk (Warszawa)

 

Klasyfikacja dziewcząt - rocznik 2011 - 2012

1 miejsce Adamkiewicz Lena (Płock)

2 miejsce Palacz Karolina (Stasi Las)

3 miejsce Walecka Lea (Warszawa) Team BNT

 

Klasyfikacja chłopców - rocznik 2010 - 2009 (*korekta w dekoracji)

1 miejsce Krzysztof Chrapek (Warszawa) Team AZS AWF Warszawa

2 miejsce Karol Gajda (Poddębie) *

3 miejsce Buratowski Tomasz (Bolesławowo)

 

Klasyfikacja dziewcząt - rocznik 2010 - 2009

1 miejsce Trojanowska Maja (Serock)

2 miejsce Kiewra Karolina (Warszawa)

3 miejsce Buda Magdalena (Serock)

 

Klasyfikacja chłopców - rocznik 2008 - 2007

1 miejsce Brzeziński Jakub (Serock)

2 miejsce Mazurek Bartosz (Jadwisin)

3 miejsce Palacz Dominik (Stasi Las)

 

Klasyfikacja dziewcząt - rocznik 2008 - 2007

1 miejsce Ślusarska Maja (Poddębie) Team BKS Wataha Warszawa

2 miejsce Piotrowska Wiktoria (Serock)

3 miejsce Daniszewska Anna (Olszewnica Stara) Team BKS Wataha Warszawa

 

Po dekoracji dzieci, o godzinie 13:00 odbyły się biegi młodzieżowe. Tu już z frekwencją było gorzej! Ach ta młodzież... pobiegło 12 osób.

 

Klasyfikacja chłopców - rocznik 2006 - 2005

1 miejsce Maczek Daniel (Warszawa)

2 miejsce Maczek Damian (Warszawa)

3 miejsce Mazurek Michał (Jadwisin)

 

Klasyfikacja dziewcząt - rocznik 2006 - 2005

1 miejsce Jaczewska Amelia (Ząbki) Team Forza Ząbki

2 miejsce Orlińska Julia (Legionowo)

3 miejsce Srebnik Wiktoria (Serock)

 

Klasyfikacja chłopców - rocznik 2004 - 2002

1 miejsce Mulik Michał (Łacha) SIS Serock :)

 

Klasyfikacja dziewcząt - rocznik 2004 - 2002

 1. miejsce Daniszewska Ola (Olszewnica Stara) Team BKS Wataha Warszawa
 2. miejsce Jaczewska Aleksandra (Ząbki) Team BKS Wataha Warszawa

 

W imieniu Prezesa spółki Serockie Inwestycje Samorządowe, nagrody wręczył Mariusz Śledziewski.

Każdy uczestnik biegów dziecięco – młodzieżowych otrzymał pamiątkową koszulkę i słodkości na mecie. Gratulujemy odwagi i woli walki.

 

Po biegach dziecięcych i młodzieżowych odbył się IV Bieg Rodzinny z Książką. W tym roku biegliśmy dla Mai. Do biegu zgłosiło się 20 rodzin. Start był nietypowy, ponieważ biegliśmy w grupach. Bieg był wielopokoleniowy, wszyscy go ukończyli i otrzymali pakiet nagród.

Dużym zainteresowaniem cieszył się kiermasz książek, z którego dochód zostanie przeznaczony na leczenie i rehabilitację Mai. Tych, którzy nie mogli być z nami w niedzielę zapraszamy do naszej serockiej biblioteki, gdzie zbiórka dla Mai będzie kontynuowana. Wszystkim dziękujemy za hojny dar serca. Jesteście wielcy !!! I tu, od razu dziękujemy anonimowym sponsorom za ufundowanie paczek dla uczestników oraz firmie Lody KAMA – A. Kaziemierczyk.

I tak zakończyliśmy pierwszą cześć imprezy.

O godzinie 14:30 wystartowali zawodnicy biegu Open na 5 km. Trasa tradycyjna – malownicza: zbieg ul. Zdrojową, następnie tuż przy wodzie ul. Retmańską, Niską, Bulwarem Nadnarwiańskim, ul. Rybaki oraz ,,ścianą płaczu”  - podbieg ul. Radzymińską. Niesforne liście przysporzyły trochę kłopotów (choć sprzątaliśmy je rano) - nie obyło się bez drobnych upadków. Łącznie wystartowało 113 osób.

Klasyfikacja Mężczyzn - 5 km

1 miejsce Machowski Paweł (Stasi Las) Team Piekielni Warszawa

2 miejsce Kmieć Norbert (Jachranka) Team Comp Team

3 miejsce Paczkowski Oskar (Jadwisin) Team Thunderclouds

 

Klasyfikacja Kobiet - 5 km

1 miejsce Krajewska Klaudia (Legionowo)

2 miejsce Walecka Wiktoria (Warszawa)

3 miejsce Trojanowa Monika (Serock) Team Wieliszew Heron Team

 

Serocki Champion Kobiety

1 miejsce Trojanowska Monika (Serock) Team Wieliszew Heron Team

2 miejsce Sierpińska Anna (Serock) Tri Level)

 

Serocki Champion Mężczyźni

1 miejsce Machowski Paweł (Stasi Las) Team Piekielni Warszawa

2 miejsce Kmieć Norbert (Jachranka) Team Comp Team

3 miejsce Paczkowski Oskar (Jadwisin) Team Thunderclouds

Mając na uwadze bezpieczeństwo i komfort naszych zawodników chwilę później ruszyli zawodnicy na 10km, którzy musieli pokonać trasę dwukrotnie, a to prawdziwe wyzwanie, bo trzeba było dwukrotnie pokonać podbieg na ulicy Radzymińskiej.

 

Klasyfikacja Mężczyzn - 10 km

1 miejsce Jamioł Michał (Kielce)

2 miejsce Kawa Michał (Sulejówek)

3 miejsce Kwasiborski Patryk (Nowe Rościszewo)

 

Klasyfikacja Kobiet - 10 km

1 miejsce Gadomska Anna (Warszawa) team PZU Sport Team

2 miejsce Popowska-Stawiska Monika (Winnica) Team Serock Biega z Hotelem Narvil

3 miejsce Jamioł Anna (Kielce)

 

Serocki Champion grupa - M1

1 miejsce Majos Arkadiusz (Serock)

2 miejsce Głowacki Paweł (Wierzbica)

3 miejsce Grotowski Marcin (Serock)

 

Serocki Champion grupa M2

1 miejsce Kamola Sławomir (Stasi Las)

2 miejsce Olbryś Stanisław (Karolino) Team KS Legionowo

3 miejsce Joński Marcin (Jadwisin) Team Kieszonka

 

Serocki Champion grupa K1

1 miejsce Knochowska Magdalena (Serock)

 

Serocki Champion grupa K2

1 miejsce Ogończyk Donata (Serock)

 

Tuż po starcie biegu głównego pomaszerowali pasjonaci Nordic Walking.

Klasyfikacja mężczyzn grupa M2

1 miejsce Tomczak Marcin (Ciechanów)

2 miejsce Radomski Marcin (Płock) Team NW Człapski Team

3 miejsce Wypych Radosław (Warszawa) Team Maratończyk Pl

 

Klasyfikacja mężczyzn grupa M1

1 miejsce Kowalik Paweł (Komarówka Podlaska) Team Blog-Nordic- Walking.pl

 

Klasyfikacja kobiet grupa K2

1 miejsce Rejmentowska Sylwia team Pasja Nordic Walking

2 miejsce Świątecka Katarzyna (Serock) Team Klub Chudnijmy Razem

3 miejsce Syrek Ewa (Ostrów Maz)

 

Klasyfikacja kobiet grupa K1

1 miejsce Tomczak Ewa (Ciechanów)

2 miejsce Gryz Ewa (Nowy Dwór Maz.)

3 miejsce Kurbiel-Syrocka Aleksandra (Warszawa) Team Olenkastarego

 

Szczegółowe klasyfikację znajdują się na stronie www.live.ultimasport.pl

W imieniu Burmistrza Miasta i Gminy Serock, nagrody wręczył Przewodniczący Rady Miejskiej w Serocku Pan Mariusz Rosiński.

 

Na koniec podziękowania dla współorganizatorów, czyli Centrum Kultury i Czytelnictwa oraz Miasta i Gminy Serock.

Dziękujemy naszemu głównemu sponsorowi – Hotelowi Narvil Conference & Spa

Dziękujemy za patronat honorowy Powiatowi Legionowskiemu wraz ze Starostą, panem Sylwestrem Sokolnickim oraz Festiwalowi Biegów.

Dziękujemy za ufundowanie voucherów dla najlepszych biegaczy firmom: AGD Wroniak&Świerczek s.c, MSG WASH Myjnia Ręczna, Imprineo projektowanie & druk

Za ufundowanie innych nagród dziękujemy: Kajakiem po Narwi, Magnettrans, Sklep wielobranżowy J. Dłużniewski, Lody Kama

Medale i statuetki wykonała firma Wikoss Sport a koszulki Feelgood.

I na koniec ukłony dla firmy Natalia Kaczmarczyk Fotografia – zdjęcia od Pani Natalii udostępnimy na fb sis.serock.pl oraz Serock Tu Kocham Biegać.

Jeszcze raz gratulacje dla wszystkich!

 • bieg niepodległości
 • bieg niepodległości
 • bieg niepodległości
 • bieg niepodległości

Od 24 października cała Polska w czerwonej strefie

Od soboty, 24 października cała Polska znajdzie się w czerwonej strefie. 

Nowe zasady bezpieczeństwa w Polsce, które obowiązywać będą od 24 października:

Edukacja, kultura, sport
- nauka w klasach 4-8 szkół podstawowych w trybie zdalnym
- w godzinach 8-16 przemieszczanie się osób do 16 r.ż. pod opieką dorosłego
- szkoły wyższe i ponadpodstawowe w trybie zdalnym
- wydarzenia sportowe bez udziału publiczności
- zawieszona działalność basenów, aquaparków, siłowni

Gospodarka
- zawieszenie działania sanatoriów z możliwością dokończenia trwających turnusów
- lokale gastronomiczne i restauracje – zakaz działalności stacjonarnej (jedynie na wynos i dowóz)
- 5 osób na 1 kasę w placówkach handlowych do 100 mkw
- 1 osoba na 15 mkw w placówkach handlowych powyżej 100 mkw
- w transporcie publicznym zajętych 50 proc. miejsc siedzących lub 30 proc. wszystkich

Życie społeczne
- ograniczenie imprez, spotkań i zebrań oraz zgromadzeń publicznych do 5 osób spoza gospodarstwa domowego
- ograniczenie przemieszczania się osób 70+
Z wyłączeniem:
- wykonywania czynności zawodowych
- zaspokajania niezbędnych potrzeb życia codziennego
- sprawowania lub uczestniczenia w sprawowaniu kultu religijnego

Wszystkie nakazy i zakazy TUTAJ

Akcja krwiodawstwa w Serocku już w sobotę!

Wszystkich honorowych krwiodawców oraz tych, którzy chcieliby się nimi stać zapraszamy na akcję organizowaną na serockim rynku w sobotę, 24 października. Ambulans do poboru krwi będzie czekał na Państwa w godzinach 9.00 - 13.00. Każdy, kto odda krew otrzyma od organizatorów czapkę, komin i maseczkę oraz - jak zwykle - tabliczki czekolady. 

Zachęcamy do udziału, szczególnie teraz, kiedy w każdym szpitalu bardzo brakuje krwi. 

 • 69576

XVIII Bieg Niepodległości

25 października, w niedzielę, odbędzie się XVIII Bieg Niepodległości.
Pobiegną dzieci i młodzież w ramach IV Mistrzostw Powiatu Legionowskiego w biegach ulicznych, dorośli w biegu Open na 5 i 10 km oraz przejdą zawodnicy w ramach konkurencji marsz nordic walking na 5 km. Wyjątkowo w tym dniu odbędzie się bieg rodzinny z książką dla Mai z dobrowolną zbiórką dla dziewczynki. 

Niestety zabraknie tradycyjnego biura ,,przed", które miało być dostępne już od czwartku przy ul.Pułtuskiej. Zawodnicy będą odbierać pakiety startowe tylko w dniu wyścigów.

Przypominamy, że impreza odbywa się bez udziału publiczności a uczestnicy zobowiązani są do zakrywania nosa i ust oraz zachowania dystansu społecznego.

Niestety już nie ma możliwości zapisania się na zawody, ale cieszy nas tak duże zainteresowanie.
Więcej informacji można uzyskać na stronie www.sis.serock.pl, oraz pod numerem 508 550 028.
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Uwaga! Od 20.10 urząd nie będzie obsługiwał interesantów w kontakcie bezpośrednim

W trosce o bezpieczeństwo Państwa i naszych pracowników, w związku z zagrożeniem epidemiologicznym, Urząd Miasta i Gminy w Serocku zawiesza obsługę interesantów w kontakcie bezpośrednim.
W miarę możliwości prosimy o kontakt telefoniczny, pocztą elektroniczną bądź załatwienie spraw przez ePUAP.
W sytuacjach wyjątkowych wnioski, pisma itp. należy złożyć w urnie, znajdującej się w przedsionku Urzędu. Odbiór dokumentów w umówionym wcześniej z pracownikiem terminie, możliwy jest osobiście, poprzez podajnik na dokumenty, znajdujący się przy drzwiach Urzędu.

Sprawy z zakresu USC i Ewidencji Ludności:

Informujemy, że do odwołania interesanci będą mogli załatwić osobiście wyłącznie sprawy dotyczące rejestracji zgonów. Wizyty osobiste w USC umawiamy telefonicznie pod nr telefonu: 22 782 88 32, 22 782 88 52 oraz mailowo usc@serock.pl. Zaplanowane uroczystości zawarcia związku małżeńskiego będą odbywały się zgodnie z harmonogramem, z zachowaniem środków reżimu sanitarnego i ograniczeniem liczby uczestników uroczystości do minimum.

Urząd on-line

TUTAJ znajdą Państwo instrukcję, jak można sprawy załatwić online. W razie wątpliwości prosimy o kontakt pod nr tel. 22 782 88 05.

Płatności on-line

Prosimy o uiszczanie opłat on-line lub jeśli nie jest to możliwe - o kontakt z odpowiednim Referatem.

Przyjęcia interesantów:

Do odwołania także przyjęcia interesantów przez Burmistrza Artura Borkowskiego i zastępcę Marka Bąbolskiego będą odbywały się telefonicznie i za pomocą video konferencji wg poniższego harmonogramu:

Rozmowy z Burmistrzem Arturem Borkowskim:

w godz. 12.00 – 14.00 - telefonicznie pod nr 22 782 88 05
w godz. 14.00 - 15.00 podczas videokonferencji. Link do meetingu  https://meetingsemea14.webex.com/join/burmistrz. Użytkownicy korzystający z tej formy rozmowy będą zapraszani do rozmowy w kolejności zgłoszeń przez aplikację.

Zapytania i wnioski można również kierować na adres e-mail: burmistrz@serock.pl.

Rozmowy z zastępcą burmistrza Markiem Bąbolskim:

w godz. 12.00 - 15.30 pod nr 22 782 88 05 w sprawach związanych z inwestycjami, sprawami komunalnymi, wodociągowymi i ochrony środowiska.

Przewodniczący Rady Miejskiej w Serocku:

w godz. 18.30 – 20.30 pod nr 798 894 440. Zapytania i wnioski można również kierować na adres e-mail: m.rosinski@serock.pl.

Przypominamy godziny pracy Urzędu Miasta i Gminy w Serocku:

pn 8.00-18.00
wt-czw 8.00-16.00
pt 8.00-14.00

 

Poland Bike Marathon za nami

Kolarski peleton LOTTO Poland Bike Marathon już prawie na finiszu. Ostatni sprawdzian formy przed finałem cyklu, organizowanym przez Grzegorza Wajsa, odbył się w ścisłym reżimie sanitarnym i trudnych warunkach pogodowych. Mimo zimnej i deszczowej aury frekwencja okazała się imponująca, bo w Serocku rywalizowało blisko 400 miłośników dwóch kółek. Amatorzy na rowerach górskich kolejny raz udowodnili, że niesprzyjająca pogoda nie jest w stanie ich zatrzymać.

– Tym razem wyjątkowo mokry, ale i piękny zarazem Serock okazał się prawdziwą próbą kolarskich charakterów – mówił organizator LOTTO Poland Bike Marathon Grzegorz Wajs. – To był też ważny test dla nas, bo zawody zorganizowaliśmy zgodnie z rygorem sanitarnym i zasadami bezpieczeństwa. Kolarskie Miasteczko zamieniło się w zamkniętą strefę, bez charakterystycznego dla nas tłumu kibiców. Wyścigi z podziałem na grupy i sektory, kolarze w maseczkach i w bezpiecznych odstępach. To było najważniejsze.

To był już dwunasty, przedostatni etap LOTTO Poland Bike Marathon 2020. Start i meta wyścigów znalazły się w samym sercu Serocka na zabytkowym Rynku położonym nad Narwią. Trasa malownicza i jak na Mazowsze dość pofałdowana. Kolarze mieli do pokonania urokliwe miejsca wzdłuż Jeziora Zegrzyńskiego m.in. Rezerwat Zegrze i Wąwóz Szaniawskiego. Sam finisz w Serocku był również bardzo atrakcyjny. Ostatnie 200 metrów to niemal pionowa ściana z trudnym podjazdem na Rynek.

Na dystansie MAX (46 km) wygrał Adam Żuber (Mazowsze Serce Polski Cycling Team), który wyprzedził Michała Glanza (Warszawa) i Kamila Kuszmidra (KK Catena Wyszków), a wśród kobiet zwyciężyła Agnieszka Gozdek (Lubelska Grupa Triathlonu), przed Sylwią Zduniak (Mybike.pl). Trasę MINI (28 km) najszybciej pokonał Adrian Kuczyński (KK Catena Wyszków), który finiszował przed Tomaszem Majewskim (Retro Stork Team) i Patrykiem Białkiem (Kamyk Radzymin MTB Team), a w rywalizacji kobiet triumfowała Julita Tomaszewska (Timbud Team), przed Magdaleną Sobczak (Wieliszew Heron Team) i Malwiną Krzyczkowską (Warszawski Klub Kolarski).

Uczniowie szkół podstawowych ścigali się na dystansie FAN (10 km). Wśród chłopców wygrał Mikołaj Langer (Warszawski Klub Kolarski), przed Jakubem Brutkowskim (UKK Huragan Wołomin) i Julianem Rogalskim (Ostrołęka), a w gronie dziewcząt zwyciężyła Aleksandra Krzemińska (UKK Huragan Wołomin), przed Marią Orszulak (GKK Opty Mazowsze) i Alicją Surdyk (Kamyk Radzymin MTB Team). W Mini Crossie na terenie Kolarskiego Miasteczka jeździły też dzieci w wieku 2-4 i 5-6 lat.

W klasyfikacji drużynowej OPEN TEAM triumfował KK Catena Wyszków, przed Mybike.pl i Retro Stork Team, natomiast w punktacji MINI TEAM wygrał Kamyk Radzymin MTB Team, przed Wieliszew Heron Team i Timbud Team. W młodzieżowej klasyfikacji zespołowej FAN TEAM najlepszy był UKK Huragan Wołomin, przed Warszawskim Klubem Kolarskim i Kamyk Radzymin MTB Team, a w punktacji rodzinnej zwyciężyli Biccy, przed Dudkowskimi i Woźniakami.

LOTTO Poland Bike Marathon w Serocku – pod patronatem honorowym Burmistrza Serocka – został zorganizowany przy współpracy z Urzędem Miasta i Gminy Serock oraz Urzędem Marszałkowskim Województwa Mazowieckiego.

 

fot. https://www.facebook.com/Poland.Bike.Marathon
oraz UMiG w Serocku

 • autor: https://polandbike.pl
 • poland bike marathon w Serocku
 • poland bike marathon w Serocku
 • poland bike marathon w Serocku
 • poland bike marathon w Serocku
 • poland bike marathon w Serocku
 • poland bike marathon w Serocku
 • poland bike marathon w Serocku
 • poland bike marathon w Serocku
 • poland bike marathon w Serocku
 • poland bike marathon w Serocku
 • poland bike marathon w Serocku
 • poland bike marathon w Serocku
 • poland bike marathon w Serocku
 • poland bike marathon w Serocku
 • poland bike marathon w Serocku
 • poland bike marathon w Serocku
 • poland bike marathon w Serocku
 • poland bike marathon w Serocku

Powiat Legionowski w strefie czerwonej

Od 17 października w całym kraju wprowadzamy nowe narzędzia do walki z koronawirusem. W zależności od rozwoju sytuacji będziemy na bieżąco reagować i wprowadzać kolejne ograniczenia. Wszystko po to, aby ratować zdrowie i życie Polaków. Co zmieni się od najbliższej soboty? M.in. funkcjonowanie punktów gastronomicznych, działalność basenów i siłowni, a także maksymalna liczba uczestników zgromadzeń publicznych. Musimy na powrót ograniczyć kontakty społeczne – od tego zależy, jak szybko pokonamy drugą falę pandemii.

Narzędzia do walki z COVID-19

Wprowadzamy nowe narzędzia walki z COVID-19, które mają za zadanie zmniejszyć transmisję wirusa. Chcemy jednak, aby miały one jak najmniejszy wpływ na nasze codzienne aktywności, zarówno ekonomiczne jak i prywatne. Wiemy jednak, że nie zawsze będzie to możliwe.

Pamiętaj, tylko wspólnie pokonamy koronawirusa. Nasze odpowiedzialne zachowanie i przestrzeganie obowiązujących zasad jest najskuteczniejszą bronią wymierzoną w COVID-19.

Nowe zasady bezpieczeństwa w całym kraju

Od soboty, 17 października, w całym kraju obowiązywać będą nowe zasady bezpieczeństwa. Wyjątkiem są ograniczenia dotyczące wesel i innych uroczystości rodzinnych – one zaczną obowiązywać od 19 października.

Strefa czerwona:

 • ograniczenie liczby osób w placówkach handlowych do 5 osób na 1 kasę;
 • od 19.10 - zakaz organizacji imprez okolicznościowych (wesela, konsolacje i inne);
 • podczas uroczystości religijnych nie więcej niż 1 osoba na 7m2,
 • w zgromadzeniach publicznych może uczestniczyć max. 10 osób;
 • w szkołach wyższych oraz ponadpodstawowych obowiązuje nauczanie w trybie zdalnym (z wyłączeniem zajęć praktycznych).

Oprócz tego w strefie czerwonej obowiązują takie same zasady bezpieczeństwa jak w strefie żółtej:

 • lokale gastronomiczne mogę być otwarte w godz. 6:00 – 21:00. Zajęty może być co drugi stolik. Po godz. 21:00  wyłącznie możliwość zamówienia posiłków na wynos;
 • ograniczenie liczba osób w transporcie publicznym – zajętych może być 50 proc. miejsc siedzących lub 30 proc. liczby wszystkich miejsc;
 • wydarzenia sportowe bez udziału publiczności;
 • w wydarzeniach kulturalnych max. 25 proc. miejsc zajętych przez publiczność;
 • zawieszona działalność basenów, aquaparków i siłowni.

źródło: www.gov.pl

 

Inwestycje wodno-kanalizacyjne

Niebawem rozpoczną się prace przy budowie sieci kanalizacji w rejonie ulicy Stokrotki w Serocku. We wrześniu br. Burmistrz Miasta i Gminy Serock podpisał umowę z firmą Szczepan Mielczarczyk Firma Usługowo – Handlowa INSTAL - BUD z siedzibą Nowe Wypychy 20, 07-206 Somianka. Wykonawca w ramach zawartej umowy wybuduje przepompownię ścieków, kanał o średnicy 200 mm o długości 451 m. Ponadto wykona 30 przyłączy do granicy działki, a mieszkańcom, którzy podpiszą umowy z Gminą do pierwszej studzienki na działce licząc od kanału głównego. Wartość umowy to 1 494 450,00 zł. Termin zakończenia zadania przewidziano na dzień 31.08.2021 roku.

Jednocześnie informujemy, że zakończyły się już roboty montażowe przy budowie:

- sieci kanalizacji sanitarnej w rejonie Wiosennej w Wierzbicy

- sieci kanalizacji sanitarnej w ulicy Królewskiej w Jadwisinie

- sieci kanalizacji sanitarnej w ulicy Pogodnej w Stasim Lesie

- sieci wodociągowej w drodze powiatowej 1807W na odcinku od ulicy Nasielskiej do ulicy Cedrowej oraz w części ulicy Cedrowej w Maryninie.

Ponadto informujemy, że trwają prace przy budowie stacji uzdatnia wody wraz z budynkiem administracyjnym przy ulicy Nasielskiej w Serocku. W chwili obecnej wykonywana jest elewacja zewnętrzna budynku. Wewnątrz budynku, w części administracyjnej wykonywane są instalacje wewnętrzne, a w części technologicznej  wkrótce rozpocznie się montaż technologii. Zakończenie robót nastąpi w 2021 roku.

 • autor: Referat Przygotowania i Realizacji Inwestycji

Plastik? Rezygnuję. Redukuję. Segreguję

W dniach 18-20 września br. odbył się finał największej polskiej akcji ekologicznej „Sprzątanie Świata – Polska”. „Sprzątanie Świata – Polska” jest częścią międzynarodowego ruchu na rzecz ochrony środowiska Clean up the World zapoczątkowanego w 1989 roku w Australii. W akcji tej corocznie uczestniczy blisko 40 mln wolontariuszy z ponad czterdziestu krajów na całym świecie. Celem akcji jest promowanie proekologicznych zachowań oraz edukacja dotycząca prawidłowego gospodarowania odpadami. W Polsce od 1994 roku, w trzeci weekend września setki tysięcy wolontariuszy podejmuje działania propagujące ograniczanie powstawania odpadów, selektywną zbiórkę i recykling. Zorganizowane grupy zbierają się w tych dniach aby wspólnie sprzątać Polskę. Oprócz tradycyjnego sprzątania terenów publicznych akcji tej towarzyszą również takie działania, jak zakładanie zieleńców, sadzenie drzew, organizowane są festyny, koncerty i konkursy o tematyce odpadowej.

Do tej pory, w ramach obchodów akcji, co roku chętni uczniowie oraz zorganizowane grupy z terenu Miasta i Gminy Serock spotykali się, aby wspólnie zadbać o czystość i porządek w gminie – naszej Małej Ojczyźnie.
Ze względu na obostrzenia spowodowane pandemią Covid-19, „Sprzątanie Świata 2020” postanowiliśmy uczcić w nieco inny sposób. W ramach prowadzonego przez Referat Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa programu „Serock dla zrównoważonego rozwoju”, zaprosiliśmy wszystkich uczniów ze szkół podstawowych z terenu Miasta i Gminy Serock do wykonania klasowych plakatów pod hasłem tegorocznej edycji SSP 2020, czyli  „Plastik? Rezygnuję. Redukuję. Segreguję”. Celem akcji było promowanie proekologicznych zachowań wśród dzieci oraz edukacja dotycząca prawidłowego gospodarowania odpadami komunalnymi.

Do udziału w akcji zgłosiło się 5 klas ze Szkoły Podstawowej im. Jerzego Szaniawskiego w Jadwisinie. Poniżej prezentujemy nadesłane prace.

klasa II A, wychowawca: Pani Aniela Kowalska

 • Michalina Kowalska
 • Tomasz Chodkowski
 • Filip Pocheć
 • Jakub Pudzianowski
 • Michał Rybicki
 • Zuzanna Zwierzyńska

klasa III, wychowawca: Pani Agnieszka Lipska

 • Klasa IIIA
 • klasa IIIA

klasa VIa, wychowawca: Pan Michał Depta

 • Michał Depta

klasa VIb, wychowawca: Pani Agnieszka Bartkowska

 • Zuzanna Pszczoła, Nadia Mosakowska, Maja Zakonnik
 • Jan Suska, Kamil Dudek, Dawid Nuckowski, Ksawery Lendzion
 • Natalia Wawrzykowska, Natasza Nowak, Zofia Nowosielska,...

klasa VII b, wychowawca: Agata Dutkiewicz

 • Joanna Przybyło, Gabriela Gwiazda, Milena Skośkiewicz,...

Nie zapominajmy, że Ziemia to nasz wspólny dom, o który dbać musimy wszyscy. Pamiętajmy o prawidłowej segregacji plastiku w gospodarstwach domowych oraz do rezygnacji z plastiku tam, gdzie jest to możliwe. Postarajmy się wspólnie zminimalizować jego szkodliwy wpływ na środowisko!

Nagrody dla dyrektorów szkół i przedszkoli

Z okazji Dnia Edukacji Narodowej Burmistrz Miasta i Gminy Serock przyznał nagrody wszystkim dyrektorom szkół i przedszkoli prowadzonych przez Miasto i Gminę Serock za osiągnięcia w pracy dydaktyczno – wychowawczej i opiekuńczej. Nagrody są jednocześnie podziękowaniem za trud jaki wkładają Dyrektorzy w organizację i funkcjonowanie placówek oświatowych w okresie pandemii.

Nagrodę Burmistrza otrzymały:

 1. Małgorzata Szczerba - dyrektor Szkoły Podstawowej im. M. Kopernika w Serocku
 2. Małgorzata Leszczyńska – dyrektor Szkoły Podstawowej im. J. Szaniawskiego w Jadwisinie
 3. Małgorzata Paliszewska - dyrektor Szkoły Podstawowej im. Wojska Polskiego w Zegrzu
 4. Dorota Perczyńska – dyrektor Zespołu Szkolno – Przedszkolnego w Woli Kiełpińskiej
 5. Barbara Kołecka – dyrektor Samorządowego Przedszkola w Zegrzu
 6. Barbara Tomczak – dyrektor Samorządowego Przedszkola im. Krasnala Hałabały w Serocku.

Dyrektorzy przyznali swoje nagrody – Dyrektora Szkoły wyróżniającym się nauczycielom oraz pracownikom administracji i obsługi.

 • nagrody dla dyrektorów
 • nagrody dla dyrektorów
 • nagrody dla dyrektorów
 • nagrody dla dyrektorów
 • nagrody dla dyrektorów
 • nagrody dla dyrektorów
 • nagrody dla dyrektorów
 • nagrody dla dyrektorów
 • nagrody dla dyrektorów
 • nagrody dla dyrektorów
 • nagrody dla dyrektorów
 • nagrody dla dyrektorów

Życzenia z okazji Dnia Edukacji Narodowej

Szanowni Dyrektorzy szkół i przedszkoli, Nauczyciele, Pedagodzy, Pracownicy administracji i obsługi

W Dniu Edukacji Narodowej składamy Państwu podziękowania za zaangażowanie w pracę na rzecz dzieci i młodzieży, szczególnie w czasie epidemii, który stawia przed Wami tak wiele wyzwań.

Życzymy, aby zawodowa droga i życiowa misja przynosiła Państwu radość i satysfakcję, a działaniom związanym z nauczaniem, kształceniem i wychowaniem młodego pokolenia towarzyszyło społeczne zaufanie i szacunek. Niech nie zabraknie Państwu zdrowia i wszelkiej pomyślności w życiu osobistym.

Serdeczne podziękowania i życzenia składamy także pracownikom Zespołu Obsługi Szkół i Przedszkoli na czele z Panią Dyrektor, Alicją Melion.

Nie zapominamy również o Was, drodzy Uczniowie!
Niech w tym ważnym etapie, pomiędzy zdobywaniem wiedzy i nabywaniem umiejętności, rodzą się Wasze pasje, rozwijają zainteresowania i spełniają marzenia. Bądźcie zdrowi i radośni.

Wszystkiego dobrego!

Przewodniczący Rady Miejskiej w Serocku
Mariusz Rosiński

Burmistrz Miasta i Gminy Serock
Artur Borkowski

LOTTO Poland bike w Serocku 17 października

Uwaga! Ze względu na fakt, że od 17 października powiat legionowski znajdzie się w czerwonej strefie, LOTTO Poland Bike Marathon odbędzie się bez udziału publiczności.

LOTTO Poland Bike Marathon 2020 wkracza w decydującą fazę. W sobotę 17 października w Serocku odbędzie się przedostatni już etap tegorocznego cyklu organizowanego przez Grzegorza Wajsa. Kolarskie Miasteczko, Biuro Zawodów, start i meta wyścigów amatorów na rowerach górskich znajdą się na zabytkowym Rynku w Serocku.

- Z wielką przyjemnością wracamy do Serocka. To piękny, pofałdowany teren nad Narwią, w pobliżu Jeziora Zegrzyńskiego, wymarzony do jazdy na rowerach górskich. I to zaledwie 30 km od Warszawy - mówi organizator LOTTO Poland Bike Marathon Grzegorz Wajs. - Pojedziemy m.in. przez Rezerwat Zegrze i Wąwóz Szaniawskiego. Sam finisz jest również bardzo atrakcyjny. Ostatnie 200 metrów to trudny, niemal pionowy podjazd na Rynek w Serocku.

To będzie już dwunasty etap tegorocznego LOTTO Poland Bike Marathon. Rywalizacja rozegra się na trzech dystansach: MAX (45 km), MINI (27 km) i FAN (9 km). Swoje wyścigi Mini Cross będą mieli też najmłodsi w wieku 2-4 i 5-6 lat.

LOTTO Poland Bike Marathon w Serocku organizowany jest - pod patronatem honorowym Burmistrza Serocka - przy współpracy z Urzędem Miasta i Gminy Serock oraz Urzędem Marszałkowskim Województwa Mazowieckiego.

BIURO ZAWODÓW

Miasteczko Poland Bike (Rynek w Serocku) - 16 października (piątek) godz. 14.00-17.30 oraz 17 października (sobota) od godz. 8.30

PROGRAM ZAWODÓW

godz. 10.00 - wyścig Mini Cross, sektory z podziałem na roczniki: I (2016-2018) oraz II (2014-2015)

godz. 11.15 - wyścig FAN, sektory z podziałem na roczniki: I (2006-2007), II (2008-2009), III (2010-2011) oraz IV (2012-2013)

godz. 12.30 - wyścig 1 - pierwsza grupa na dystansie MINI/MAX

godz. 12.50 - wyścig 2 - druga grupa na dystansie MINI/MAX

godz. 13.10 - ew. wyścig 3 - trzecia grupa na dystansie MINI/MAX

Kolejne wyścigi na dystansach MINI/MAX będą startowały co 20 minut.

DEKORACJE

godz. 10.30 - dekoracja Mini Cross

godz. 13.00-13.30 - dekoracja dystansu FAN

godz. 15.00-16.00 - dekoracje dystansów MINI i MAX

 

Więcej na www.polandbike.pl i www.facebook.com/Poland.Bike.Marathon

 • poland bike marathon w Serocku

Spis rolny – częściowo przywrócono wywiady bezpośrednie

W odpowiedzi na zapotrzebowanie zgłaszane przez rolników, a także gotowość znacznej części rachmistrzów do pracy w terenie w trudnych warunkach epidemicznych, od soboty 10 października w gminach na Mazowszu i w całej Polsce będzie możliwość spisania gospodarstwa rolnego podczas wywiadu bezpośredniego. ZACHOWANE BĘDĄ WSZYSTKIE PROCEDURY BEZPIECZEŃSTWA EPIDEMICZNEGO!

Spis metodą wywiadu bezpośredniego może być prowadzony przez rachmistrza pod warunkiem zachowania standardowych zaleceń sanitarnych zgodnie z aktualnymi przepisami prawa. Aktualne zasady i ograniczenia znajdują się na stronie: https://www.gov.pl/web/koronawirus/aktualne-zasady-i-ograniczenia.

Rachmistrze będą bezwzględnie dbać o zachowanie dystansu społecznego, a także realizować obowiązek zakrywania ust i nosa podczas pracy z respondentami. Identyczne zasady bezpieczeństwa musi również zachować użytkownik gospodarstwa rolnego, który zgodzi się na wywiad bezpośredni.

Jeśli to możliwe, wywiad przeprowadza się w terenie otwartym. Jeśli rachmistrz wybierze opcję spisu telefonicznego, zadzwoni do rolnika z numeru: 22 279 99 99 lub 22 666 66 62.

Jeżeli respondent ze względu na sytuację epidemiczną wyraża obawę przed bezpośrednim kontaktem, powinien podać rachmistrzowi numer telefonu i termin, w którym można przeprowadzić wywiad przez telefon.

Wywiad bezpośredni nie może być prowadzony z użytkownikami gospodarstw rolnych objętymi kwarantanną i izolacją domową. W przypadku gdy rachmistrz pozyska informację, że użytkownik gospodarstwa rolnego jest objęty kwarantanną lub izolacją domową, wywiad musi być przeprowadzony przez telefon.

Każdy rachmistrz posiada imienną legitymację ze zdjęciem. Rolnik może też sprawdzić tożsamość rachmistrza na stronie https://rachmistrz.stat.gov.pl/formularz/ oraz pod numerem infolinii spisowej  (22) 279 99 99.

Spotkanie "Racjonalizacja gospodarki odpadami komunalnymi"

W dniu 9.10.2020 r. w Urzędzie Miasta i Gminy w Serocku odbyło się spotkanie samorządowców z powiatu legionowskiego związane z racjonalizacją gospodarki odpadami komunalnymi.

Długo wyczekiwana nowelizacja ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach przyniosła wiele zmian. Do najważniejszych z nich – w obliczu stale wzrastających cen za odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych – należy zaliczyć szczególnie niepokojące nowe cele dotyczące recyklingu odpadów komunalnych, zniesienie regionalizacji, uwolnienie niektórych frakcji spod właściwości instalacji komunalnych – dawniej RIPOKów, ustanowienie maksymalnych stawek dla nieruchomości niezamieszkałych i letniskowych, dobrowolność przystąpienia do systemu komunalnego nieruchomości niezamieszkałych czy obowiązkowe zwolnienie z części opłat za kompostowanie przydomowe. To właśnie z tego powodu, zauważając potrzebę zmian systemowych, Burmistrz Miasta i Gminy Serock zaprosił do szerszej rozmowy o potrzebach i możliwych scenariuszach rozwiązań w obszarze gospodarowania odpadami komunalnymi samorządowców z terenu powiatu legionowskiego.

W spotkaniu uczestniczył także Pan dr inż. Piotr Manczarski Kierownik, Zespołu Gospodarki Odpadami, KOiKŚ, Wydział Instalacji Budowlanych, Hydrotechniki i Inżynierii Środowiska Politechniki Warszawskiej, będący głosem doradczym w dyskusji, której efektem - choć z pewnością nie natychmiastowym - będzie usprawnienie gminnego systemu gospodarowania odpadami komunalnymi.

 

 • Zdjęcie ze spotkania w dniu 9 października 2020 r. w...
 • Zdjęcie ze spotkania w dniu 9 października 2020 r. w...
 • Zdjęcie ze spotkania w dniu 9 października 2020 r. w...
 • Zdjęcie ze spotkania w dniu 9 października 2020 r. w...

Od 10 października obostrzenia sanitarne jak w strefie żółtej.

Od 10 października na terenie całego kraju obowiązywać będą obostrzenia jak w strefie żółtej. Przypominamy, czym różni się taki obszar od dotychczasowej strefy zielonej.

1. Zasłanianie nosa i ust obowiązkowe wszędzie w przestrzeni publicznej; zwolnione z tego obowiązku są jedynie osoby, które posiadają zaświadczenie lekarskie lub dokument, który potwierdza niepełnosprawność.

2. Kongresy i targi w pomieszczeniach zamkniętych mogą się odbywać z ograniczeniem: 1 osoba na 4 mkw.

3. Wydarzenia sportowe mogą się odbywać z udziałem 25 proc. publiczności.

4. Wydarzenia kulturalne w pomieszczeniach i na obiektach sportowych mogą odbywać się z udziałem 25 proc. publiczności.

5. Wydarzenia kulturalne na otwartej przestrzeni mogą odbywać się pod warunkiem limitu 100 osób, jednak liczba widzów, słuchaczy, zwiedzających lub uczestników nie może być większa niż 1 osoba na 5 m2.

6. W restauracjach i ogródkach obowiązuje ograniczenie 1 osoba ma 4 mkw.

7. Na basenach i w aquaparkach obowiązuje ograniczenie 75 proc. obłożenia.

8. W wesołych miasteczkach, parkach rozrywki i rekreacji przebywać może nie więcej niż 1 osoba na 10 mkw.

9. W siłowniach i klubach fitness obowiązuje ograniczenie 1 osoba na 7 mkw.

10. W kinach obowiązuje ograniczenie zapełnienia do 25 proc. publiczności

Strefa żółta nie różni się od zielonej zasadami dotyczącymi m.in. transportu zbiorowego (obowiązkowe maseczki i ograniczenie liczby pasażerów do 100 proc. liczby miejsc siedzących albo 50 proc. liczby wszystkich miejsc siedzących i stojących), udziału w zgromadzeniach (150 osób) czy uczestnictwa w wydarzeniach religijnych (zakrywanie ust i nosa i dystans 1,5 m).

Źródło: PAP

Zero tolerancji dla nieprzestrzegania zasad bezpieczeństwa!

Stosujemy zasadę – zero tolerancji dla nieprzestrzegających zasad bezpieczeństwa. Nasze zdrowie zależy od wzajemnej odpowiedzialności. Pamiętaj o tym! Dlatego też:

 • stosuj się do obecnie obowiązujących ograniczeń,
 • zakrywaj usta i nos,
 • często myj i dezynfekuj ręce,
 • zachowuj bezpieczną odległość od innych osób,
 • unikaj dotykania oczu, nosa i ust,
 • zainstaluj na swoim telefonie aplikację STOP COVID – ProteGO Safe.

Więcej informacji: https://www.gov.pl/web/koronawirus/rozszerzamy-zasady-bezpieczenstwa

Rekompensaty za klęski żywiołowe lub ASF

Od 15 października 2020 r. rolnicy, którzy ponieśli w gospodarstwach straty spowodowane klęskami żywiołowymi bądź wystąpieniem afrykańskiego pomoru świń, mogą składać w ARiMR wnioski o wsparcie finansowe z PROW 2014-2020.

O pomoc w ramach działania „Inwestycje odtwarzające potencjał produkcji rolnej” mogą ubiegać się rolnicy, którzy ponieśli szkody spowodowane przez co najmniej jedną
z następujących klęsk żywiołowych: powódź, deszcz nawalny, suszę, przymrozki wiosenne, ujemne skutki przezimowania, obsunięcie się ziemi, lawinę, grad, huragan, uderzenie pioruna. Ponadto o wsparcie mogą wnioskować rolnicy, którym powiatowy lekarz weterynarii nakazał, w drodze decyzji, zabicie świń lub zniszczenie zwłok świń w celu zwalczania ASF.

Dotacje są dostępne dla tych, którzy ponieśli straty w roku, w którym jest składany wniosek
o przyznanie pomocy lub w co najmniej jednym z dwóch lat poprzednich.

Wysokość strat w uprawach rolnych, zwierzętach gospodarskich czy rybach uprawniająca
do starania się o pomoc musi wynieść co najmniej 30 proc. średniej rocznej produkcji rolnej oraz straty te muszą dotyczyć składnika gospodarstwa, którego odtworzenie wymaga poniesienia kosztów kwalifikujących się do objęcia wsparciem. Wysokość poniesionych strat, jakie powstały w gospodarstwie, określa komisja powołana przez wojewodę.

Natomiast w przypadku wystąpienia ognisk afrykańskiego pomoru świń o pomoc mogą ubiegać się rolnicy, którym powiatowy lekarz weterynarii nakazał zabicie świń lub zniszczenie ich zwłok w celu zwalczania ASF, a w dniu wydania tej decyzji świnie te stanowiły co najmniej 30 proc. świń będących w posiadaniu tego gospodarza.

Maksymalna kwota wsparcia, jaką może otrzymać rolnik, wynosi do 300 tys. zł, z tym że nie może przekroczyć ona poziomu 80 proc. kosztów kwalifikowanych.

W przypadku wystąpienia klęsk żywiołowych dotacja może być przyznana na inwestycje odtwarzające zniszczone składniki gospodarstwa, np. na odtworzenie plantacji wieloletnich, sadów, odbudowę zniszczonych budynków czy zakup nowych maszyn lub urządzeń rolniczych. Z kolei rolnik, którego gospodarstwo zostało poszkodowane przez ASF, rekompensatę może otrzymać na inwestycje niezwiązane z produkcją świń.

Wnioski do 31 grudnia 2020 r. przyjmują oddziały regionalne ARiMR. Można je składać osobiście, drogą elektroniczną lub rejestrowaną przesyłką pocztową.

Więcej informacji: www.arimr.gov.pl, pod numerem bezpłatnej infolinii -
tel. 800-38-00-84 oraz w punktach informacyjnych w biurach powiatowych i oddziałach regionalnych ARiMR.

Zasady bezpieczeństwa na rynku miejskim

W związku z coraz większą liczbą zachorowań na covid-19 w Polsce i wprowadzeniem z dniem 10.10.2020 w całym kraju żółtej strefy, przypominamy o konieczności noszenia maseczek lub innego rodzaju zasłaniania ust i nosa  w przestrzeni publicznej.
Uwrażliwiamy Państwa szczególnie na konieczność zasłaniania ust i nosa na serockim targowisku miejskim – zarówno przez osoby sprzedające, jak i kupujące. Wspólnie zadbajmy o nasze zdrowie, zachowując ogólnie obowiązujące środki ostrożności.

Przypomnijmy:

Maseczkę trzeba nosić obowiązkowo nosić m.in.:

 • w komunikacji lokalnej (a także w pociągach, tramwajach, autobusach),
 • w sklepie, galerii handlowej, banku, na targu i na poczcie,
 • w samochodzie osobowym, jeśli jedziesz z kimś, z kim nie mieszkasz na co dzień,
 • w kinie i teatrze,
 • u lekarza, w przychodni, w: szpitalu, salonie masażu i tatuażu,
 • w kościele i szkole, na uczelni,
 • w urzędzie (jeśli idziesz załatwić tam jakąś sprawę) i innych budynkach użyteczności publicznej.

Ważne! Zasłanianie ust i nosa w miejscach publicznych jest obowiązkowe. Z obowiązku tego zwolnione są jedynie osoby, posiadające   zaświadczenie lekarskie lub dokument, który potwierdza niepełnosprawność.

Za złamanie poniższych zakazów grozi kara od 5 do nawet 30 tys. zł.

Żródło: gov.pl

Odwiedzili Podlasie

W ubiegłym tygodniu, tj. w dniach 29 – 30 września br. 50–cio osobowa grupa rolników, sołtysów, członków i członkiń Kół Gospodyń Wiejskich, przedstawicieli gospodarstw agroturystycznych brała udział w wyjeździe studyjnym zorganizowanym w ramach operacji pn. Budowa produktu turystyki wiejskiej szansą na rozwój obszarów wiejskich gminy Serock. Gościło nas piękne i przedsiębiorcze Podlasie Nadbużańskie.

Uczestnicy odwiedzili Nabużańskie Centrum Turysytki Kajakowej, Zakamarek klimczyce, Dażynka – Nadbużańskie Smaki, Samo Jabłko, Dwór Zaścianek, Ziołowy Zakątek, firmę Solana, Dary Natury czy też Podlaską Środowiskową kolekcję roślin leczniczych i aromatycznych.

Operacja współfinansowana była ze środków schematu II Pomocy Technicznej PROW na lata 2014 - 2020 w ramach umowy nr W/UMWM-UF/UM/RW/1700/2020 zawartej w dniu 21 lipca 2020 r.

Wyjazd był prezentacją przedsięwzięć realizowanych w ramach projektu Różnicowanie w kierunku działalności nierolniczej w ramach PROW 2007-2013, projektu partnerskiego 15 przedsiębiorców „Utworzenie sieci wzajemnej współpracy w ramach krótkich łańcuchów dostaw, produktów i usług lokalnych” czy też w ramach działania Tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw.

Krótki, choć intensywny wyjazd, oprócz treści merytorycznych i inspiracji był także okazją do poznania jeszcze nie w pełni odkrytego, ale jakże urokliwego Podlasia.

Zachęcamy do odwiedzenia stron internetowych: www.mazowieckie.ksow.pl gdzie można znaleźć informacje o bieżących inicjatywach i wsparciu KSOW, oraz www.ksow.pl gdzie można zarejestrować się, jako Partner KSOW.

 • wyjazd studyjny na Podlasie
 • wyjazd studyjny na Podlasie
 • wyjazd studyjny na Podlasie
 • wyjazd studyjny na Podlasie
 • wyjazd studyjny na Podlasie
 • wyjazd studyjny na Podlasie
 • logotypy KSOW

Zapraszamy na Bieg Niepodległości

Serdecznie zapraszamy do udziału w naszym Biegu Niepodległości to już XVIII edycja tej imprezy.

W związku z panującą pandemią podjęliśmy decyzję o zmniejszeniu liczby uczestników i podzieleniu startów, tak by każdy czuł się bezpiecznie i komfortowo.

Zapisy przez internet trwają do 16.10.2020 r. natomiast limit uczestników na bieg Open (5,10 km oraz NW) już został wyczerpany. Trwają  zapisy dzieci i młodzieży - www.czasomierzyk.pl

Najświeższe informację znajdują się na naszej specjalnie dedykowanej stronie na fb Miasto i Gmina Serocku Tu Kocham Biegać.

 • plakat Dzień niepodległości

"Chwytaj dzień" - zapraszamy na koncert

Koncert CHWYTAJ DZIEŃ - PRZEBOJE ZBIGNIEWA WODECKIEGO śpiewa ROBERT ROZMUS

10 października, godz. 17.00
Hotel Narvil Conference&Spa****
ul. Czesława Miłosza 14A

Uwaga Seniorzy!

Burmistrz Miasta i Gminy Serock szczególnie zaprasza na koncert wszystkich seniorów. Dla Państwa - z okazji Waszego święta - udział w koncercie jest bezpłatny. Zapisy dla Seniorów pod nr tel 22 782 80 70.

Ceny dla pozostałych chętnych:

Bilety w cenie regularnej - 30 zł - dostepne na biletyna.pl

 • dla posiadaczy Karty Serocczanina rabat 15%

Zapraszamy.

 

 • Plakat Chwytaj dzień

Plebiscyt "Mistrzowie AGRO" rozpoczęty

Tegoroczna edycja akcji MISTRZOWIE AGRO - największego w Polsce plebiscytu wiejskiego i rolniczego rozpoczęta! Nagrody w kategoriach Rolnik Roku, Sołtys Roku i Koło Gospodyń Wiejskich Roku zostaną przyznane najpierw we wszystkich powiatach, później w skali województwa, a następnie w ogólnopolskim finale. Laureaci odbiorą nagrody podczas uroczystej gali w trakcie Centralnych Targów Rolniczych w PTAK Warsaw Expo.

MISTRZOWIE AGRO to największy w Polsce plebiscyt wiejski i rolniczy. Organizatorami akcji są ogólnopolski serwis i magazyn dla rolników "Strefa Agro" oraz dzienniki regionalne ukazujące się w każdym województwie. Co roku przyznawane są prestiżowe nagrody w kategoriach Rolnik Roku, Sołtys Roku i Koło Gospodyń Wiejskich Roku

- Kandydatów do nagród nominują partnerzy i patroni akcji - organizacje rolnicze i wiejskie oraz samorządy - mówi Katarzyna Niedzwiecka, koordynator akcji. - Nominacje zgłaszają też dziennikarze, a swoje zgłoszenia mogą przesyłać także nasi Czytelnicy.

Klikjnij TUTAJ, aby przeczytać całość i zagłosować.

Uwaga! Zawieszenie wywiadów bezpośrednich w Powszechnym Spisie Rolnym

Szanowni Państwo,

w związku z utrzymującym się wysokim poziomem zachorowań spowodowanych pandemią COVID–19, Centralne Biuro Spisowe podjęło decyzję o prowadzeniu w najbliższym czasie wyłącznie wywiadów telefonicznych przez rachmistrzów spisowych. Z troski o zdrowie i bezpieczeństwo rolników oraz pracowników statystyki zawieszono wywiady bezpośrednie, które miały być realizowane od 1 października br.

Przypominamy, że użytkownicy gospodarstw rolnych mają obowiązek udziału w Powszechnym Spisie Rolnym i mogą go wypełnić korzystając z dwóch w pełni bezpiecznych metod bez konieczności kontaktu z osobami z zewnątrz:

1) Samospis internetowy – dostępny na stronie https://spisrolny.gov.pl/

2) Spis telefoniczny – należy zadzwonić na infolinię spisową pod numer 22 279 99 99 i zgłosić chęć spisania gospodarstwa.

Z użytkownikiem gospodarstwa rolnego, który nie skorzysta z żadnej z obu wspomnianych opcji, skontaktuje się telefonicznie rachmistrz. Rolnicy powinni pamiętać, że w takim przypadku nie będą już mogli odmówić udzielenia odpowiedzi i przełożyć spisu na inny termin.

Z poważaniem,

Wojewódzkie Biuro Spisowe w Warszawie

Inwestycje oświetleniowe

Dzięki wsparciu finansowemu ze środków pochodzących z budżetu Województwa Mazowieckiego w ramach „Mazowieckiego Instrumentu Aktywizacji Sołectw MAZOWSZE 2020” zostały zrealizowane kolejne niezwykle istotne dla bezpieczeństwa i poprawy jakości życia mieszkańców inwestycje polegające na budowie oświetlenia drogowego. Nowoczesne i energooszczędne oświetlenie LED zyskały drogi gminne: ulica Oliwkowa w miejscowości Dosin, ulica Spacerowa w miejscowości Kania Nowa,  droga nr 180404W w miejscowości Guty oraz odchodząca od drogi nr 180405W – droga gminna w miejscowości Zabłocie.  Ponadto na ukończeniu są roboty budowlane związane z oświetleniem drogi gminnej w miejscowości Jachranka, natomiast w dniu 25 września nastąpiło otwarcie ofert w przetargu  nieograniczonym na budowę punktów świetlnych na ulicy Borówkowej w miejscowości Dosin.

 • autor: Referat Przygotowania i Realizacji Inwestycji

Przedsięwzięcia w weekend 26-27 września

W najbliższy weekend w gminie Serock odbędą się:

XIII Wrześniowy Pieszy Rajd Pamięci - 26 września od godz. 10.00
Szczegóły na plakacie poniżej i na stronie www.sis.serock.pl

III Nadnarwiańskie Spotkania ze Sztuką - 27 września o godzinie 18.00 w sali widowiskowej CKiC w Serocku
(ilość miejsc ograniczona, wejście tylko dla osób, które zgłosiły wcześniej chęć udziału)

Czekają na Państwa również:

 • IZBA PAMIĘCI I TRADYCJI RYBACKICH w Serocku przy ul św. Wojciecha 1 - ekspozycja dostępna jest w piątek, sobotę i niedzielę w godz. 11:30 – 17:30

* W czasie zwiedzania konieczne jest przestrzeganie obowiązujących rygorów sanitarnych.

 • WYSTAWY OUTDOOROWE w centrum miasta:

- wystawę Miłość i rzeczy poważne – kobiety i mężczyźni w utworach Jerzego Szaniawskiego zobaczymy przy ulicy św. Wojciecha opodal kościoła

- wystawa  „Bitwa o wszystko. Walki na ziemi serockiej 1920” – przygotowana prze Izbę Pamięci w związku z 100.rocznica Bitwy Warszawskiej – jest do obejrzenia na rynku.

Serdecznie zapraszamy także
dzieci w wieku szkolnym na zajęcia sportowo-rekreacyjne na boisko wielofunkcyjne w Stasim Lesie. Zajęcia, które w sezonie letnim cieszyły się wielkim zainteresowaniem, są kontynuowane również po wakacjach i potrwają do końca października. Zapraszamy w soboty i niedziele od 12.00. Na uczestników czekają instruktorzy z wieloma pomysłami na ciekawe i aktywne  spędzenie czasu w gronie rówieśników.

Zapraszamy również do udziału w:
Festiwalu Szaniawskiego w Legionowie w dniach 26-28 września
szczegóły na plakacie poniżej

Festiwalu Pszczelarstwa Ekologicznego

26 września, godz. 11.00 - 16.00
Chotomów, u. Partyzantów 124 A.

 

 • plakat wrześniowy rajd pamięci
 • plakat nadnarwiańskie spotkania
 • plakat Festiwal Szaniawskiego
 • plakat Festiwal Pszczelarski

Palenie w piecu

W związku z rozpoczynającym się okresem grzewczym przypominamy o BEZWZGLĘDNYM ZAKAZIE SPALANIA ODPADÓW na terenie nieruchomości oraz w piecach domowych.

Jest to związane nie tylko z regulacjami prawnymi i ochroną środowiska, ale przede wszystkim z troską o zdrowie nas wszystkich.

Czego nie można spalać w piecu?

 1. odpadów plastikowych i butelek po napojach,
 2. worków foliowych,
 3. zużytych pieluch jednorazowych,
 4. ubrań, tekstyliów, obuwia,
 5. zabawek,
 6. gazet kolorowych,
 7. opon,
 8. odpadów z tworzyw sztucznych,
 9. płyt laminowanych
 10. płyt wiórowych,
 11. ram okiennych z drewna i plastiku,
 12. podkładów kolejowych,
 13. mebli,
 14. drewna malowanego, lakierowanego i impregnowanego
 15. zmieszanych odpadów komunalnych.

Domowe piece i kotłownie nie są przystosowane do spalania odpadów, gdyż posiadają zbyt niską temperaturę
i w efekcie wytwarzają trujące substancje gazowe, m.in.:

 1. tlenek węgla, który powoduje uszkodzenia układu krążenia i ośrodkowego układu nerwowego,
 2. tlenek azotu powodujący uszkodzenia płuc,
 3. pyły, które powodują szkodliwe dla zdrowia człowieka zanieczyszczenie metalami ciężkimi,
 4. dioksyny, które powodują choroby nowotworowe,
 5. dwutlenek siarki, powodujący trudności z oddychaniem i będący przyczyną kwaśnych deszczy,
 6. chlorowodór, który w połączeniu z wodą tworzy kwas solny,
 7. cyjanowodór, tworzący z wodą kwas pruski.

Spalanie śmieci w piecach domowych powoduje również osadzanie się trudno usuwanej sadzy w przewodach kominowych, której nadmiar może doprowadzić do zapalenia się i popękania komina. Jest to bardzo często przyczyną zaczadzenia oraz pożarów domu.

W przypadku pożaru sadzy w nieczyszczonym, źle eksploatowanym kominie, temperatura palącej się sadzy przekracza nawet 1000 stopni Celsjusza! A taki stan jest wielkim zagrożeniem dla mieszkańców.

Państwowa Straż Pożarna każdego roku odnotowuje kilkanaście tysięcy pożarów spowodowanych wadami lub nieprawidłową eksploatacją urządzeń ogrzewczych.

Według danych statystycznych KG PSP [źródło: www.kgpsp.gov.pl, data dostępu 10.09.2020] w roku 2019 odnotowano 15.196 pożarów od urządzeń ogrzewczych na paliwa stałe, 249 pożarów od urządzeń na paliwa ciekłe i 562 pożary od urządzeń na paliwa gazowe.

Oprócz pożarów, nieprawidłowa eksploatacja przewodów kominowych grozi także zatruciem tlenkiem węgla, popularnie zwanym czadem - w sezonie ogrzewczym 2019/2020 Państwowa Staż Pożarna odnotowała 3.074 zdarzenia związane z tlenkiem węgla, w tym 1.447 osób poszkodowanych i 37 ofiar śmiertelnych.

Uchwałą nr 162/17 z 27 października 2017 r. Sejmik Województwa Mazowieckiego wprowadził na obszarze województwa mazowieckiego ograniczenia i zakazy w zakresie eksploatacji instalacji, w których następuje spalanie paliw.

Oprócz wymagań dotyczących użytkowanych i nowych źródeł ogrzewania na paliwa stałe, od 1 lipca 2018 r. uchwała wprowadza zakaz stosowania następujących paliw:

 1. mułów i flotokoncentratów węglowych oraz mieszanek produkowanych z ich wykorzystaniem,
 2. węgla brunatnego oraz paliw stałych produkowanych z ich wykorzystaniem,
 3. węgla kamiennego w postaci sypkiej o uziarnieniu 0-3 mm,
 4. paliw zawierających biomasę o wilgotności w stanie roboczym powyżej 20% (np. mokrego drewna).

Kupując paliwo na opał, mieszkańcy Mazowsza powinni domagać się od sprzedawców certyfikatów/dokumentów potwierdzających (na piśmie) odpowiednie parametry zakupionego towaru. Zakup powinien być udokumentowany dowodem sprzedaży (paragonem lub fakturą). Dokumenty te będą stanowiły dowody w trakcie przeprowadzania kontroli jakości paliw stosowanych przez mieszkańców.

Przypominamy także, że ustawa Prawo budowlane stanowi, iż właściciel – zarządca budynku jest zobowiązany co najmniej 1 raz w roku zlecić przeprowadzenie okresowej kontroli stanu technicznego przewodów kominowych (dymowych, spalinowych i wentylacyjnych) osobie posiadającej odpowiednie uprawnienia – mistrza kominiarskiego. (Zgodnie z art. 62 ust. 1 pkt 1 c, oraz art. 62 ust. 1 pkt 1 ustawy – Prawo budowlane (Dz.U. z 2020 r. poz. 1333 tj.)).

Pamiętaj! Domowy piec nie jest przeznaczony do spalania odpadów i śmieci!

 

 • zaproś kominiarza plakat

Halo! Jestem rolnikiem i chciałbym się spisać

Rozpoczął się spis rolny!

Użytkownicy gospodarstw rolnych mogą już spełnić swój obowiązek – 1 września rozpoczął się Powszechny Spis Rolny 2020.

Spis rolny potrwa do 30 listopada. Najlepiej jednak spisać się już we wrześniu.

Obowiązkową metodą udziału w spisie jest samospis internetowy - najbezpieczniejszy i najbardziej wygodny sposób. Jak się spisać? Wystarczy wypełnić elektroniczny formularz dostępny od 1 września na stronie internetowej https://spisrolny.gov.pl/. Wypełnienie formularza jest intuicyjne, bezpieczne i możliwe z komputera, tabletu lub telefonu komórkowego z dostępem do Internetu. Aplikacja spisowa jest dostępna przez 24 godziny na dobę. Dane potrzebne do logowania zostały umieszczone w liście Prezesa GUS.

W razie pytań należy dzwonić na infolinię spisową pod numer 22 279 99 99 w.1

Więcej informacji: https://spisrolny.gov.pl

Rolniku, Twoje dane są bezpieczne!

Powszechny Spis Rolny 2020, tak jak wszystkie prowadzone przez statystykę publiczną badania, jest realizowany z zachowaniem wysokich standardów bezpieczeństwa i w oparciu o nowoczesne techniki teleinformatyczne.

Narzędzia oraz procedury w zakresie bezpieczeństwa stosowane przez statystykę publiczną spełniają najwyższe standardy i zapewniają pełną ochronę gromadzonych informacji. Nie ma więc możliwości kradzieży danych zebranych w spisie rolnym.

Informacje zebrane podczas badań statystycznych dotyczące poszczególnych gospodarstw nigdy nie były i nie będą przekazywane żadnym podmiotom zewnętrznym, w tym organom państwowym czy międzynarodowym korporacjom. Bezwzględne zachowanie tajemnicy statystycznej gwarantuje ustawa o statystyce publicznej.

Ponadto osoby wykonujące prace spisowe są również zobowiązane do przestrzegania tajemnicy statystycznej. Przed przystąpieniem do pracy rachmistrzowie są pouczani o sankcjach za jej niedotrzymanie. Następnie na ręce właściwego komisarza spisowego składają pisemne przyrzeczenie następującej treści: „Przyrzekam, że będę wykonywać swoje prace na rzecz statystyki publicznej z całą rzetelnością, zgodnie z etyką zawodową statystyka, a poznane w czasie ich wykonywania dane jednostkowe zachowam w tajemnicy wobec osób trzecich.”

Dane pozyskane podczas spisów mogą być wykorzystywane tylko i wyłącznie do opracowań, zestawień i analiz statystycznych oraz do aktualizacji operatów do badań statystycznych prowadzonych przez służby statystyki publicznej.

Więcej informacji o spisie na stronie https://spisrolny.gov.pl

 

Halo! Jestem rolnikiem i chciałbym się spisać

Spis przez telefon to rozwiązanie stworzone z myślą o rolnikach, którzy nie posiadają komputera i dostępu do Internetu. Jest to metoda w pełni bezpieczna i wygodna – można się spisać w domu, bez konieczności kontaktu z osobami z zewnątrz. O możliwości spisania się przez telefon będą przypominać rachmistrze dzwoniąc od 16 września do rolników i proponując wypełnienie obowiązku spisowego w ten właśnie sposób. 

Najważniejszą i obowiązkową metodą spisową Powszechnego Spisu Rolnego 2020 jest samospis internetowy (aplikacja jest dostępna na stronie https://spisrolny.gov.pl/). Jednak użytkownicy gospodarstw rolnych, którzy nie dysponują komputerem lub dostępem do Internetu i nie skorzystają ze stanowiska komputerowego utworzonego dla nich w Gminnym Punkcie Spisowym, mogą się spisać przez telefon. 

Wystarczy zadzwonić na infolinię spisową pod numer 22 279 99 99. Infolinia działa 7 dni w tygodniu w godzinach 8:00 – 20:00. Przed sięgnięciem po telefon warto przygotować wszystkie dokumenty związane z prowadzeniem gospodarstwa rolnego i mieć je przy sobie.

Rolnikom o możliwości spisu telefonicznego będą od 16 września przypominać rachmistrze. Jeśli do nas zadzwonią, warto skorzystać z ich propozycji i wypełnić od razu formularz spisowy.

W przypadku pytań lub wątpliwości co do tożsamości i uprawnień rachmistrza, należy zadzwonić na infolinię spisową pod numer 22 279 99 99 i zweryfikować te informacje.

Więcej informacji o spisie na stronie https://spisrolny.gov.pl

 

 • Plakat - Spis Rolny przez talefon

Tako rzecze dwurzecze. Serockie gawędy o dawnych zwyczajach.

13 września w sali widowiskowej Centrum Kultury i Czytelnictwa odbyła się promocja książki "Tako rzecze dwurzecze. Serockie gawędy o dawnych zwyczajach". Autorką publikacji jest Agnieszka Woźniakowska - pracownik Referatu Komunikacji Społecznej Urzędu Miasta i Gminy w Serocku. Książka została wydana w ramach projektu "Rola Folklora, czyli serockie poszukiwania lokalnej obrzędowości i gawędy o dawnych zwyczajach", który realizowany był w ubiegłym roku.

W publikacji autorka zebrała opowieści siedmiu osób - obecnych mieszkańców gminy Serock. To wspomnienia o ich dzieciństwie na wsi i w małym miasteczku, o zwyczajach towarzyszących ich rodzinom, świątecznych tradycjach i obrzędach. W książce przenikają się trzy światy - najdawniejszy, który przybliża słowiańskie zwyczaje, dawny - pełen powrotów Mieszkańców  do lat młodości, i współczesny - którym autorka - poprzez nieco poetycki, czasami wręcz baśniowy komentarz - spina te trzy płaszczyzny w całość.

Od autorki: "Czas płynie jak rzeka. Na serokiej ziemi od wieków snuje się pomiędzy dwiema rzekami. Towarzyszy kolejnym mieszkańcom w ich codzienności. Odmierza dni pomiędzy narodzinami i odchodzeniem, pracą i odpoczynkiem, zabawą i wytchnieniem. Zmieniają się obyczaje, wartości, zmienia się człowiek. Ludzie przychodzą i odchodzą. Z pokolenia na pokolenie przechodzą rodowe historie, tradycje, zwyczaje. Pozostaje niezmienne dwurzecze, pomiędzy którym nieprzerwanie toczą się gawędy o dawnych zwyczajach" (z zakończenia książki).

Z ogromnym wzruszeniem oddaję w Państwa ręce tę publikację. Mam nadzieję, że odnajdziecie w niej Państwo piękno wspomnień moich Bohaterów, zachwycicie się urokiem ich mowy oraz zatrzymacie wzrok na sielskich fotografiach, które zdobią książkę. Niech "Tako rzecze" stanie się wstępem do opowieści o dawnych zwyczajach w Waszych rodzinach i zachęci do zatrzymywania wspomnień.

Chętnych, którzy chcieliby otrzymać książkę, zapraszamy do Izby Pamięci i Tradycji Rybackich, w godzinach jej otwarcia.

Fotografie z promocji książki są autorstwa Natalii Kaczmarczyk - Natalia, ogromne dzięki za tę piękną pamiątkę.

 • promocja książki "Tako rzecze dwurzecze"
 • promocja książki "Tako rzecze dwurzecze"
 • promocja książki "Tako rzecze dwurzecze"
 • promocja książki "Tako rzecze dwurzecze"
 • promocja książki "Tako rzecze dwurzecze"
 • promocja książki "Tako rzecze dwurzecze"
 • promocja książki "Tako rzecze dwurzecze"
 • promocja książki "Tako rzecze dwurzecze"
 • promocja książki "Tako rzecze dwurzecze"
 • promocja książki "Tako rzecze dwurzecze"
 • promocja książki "Tako rzecze dwurzecze"
 • promocja książki "Tako rzecze dwurzecze"
 • promocja książki "Tako rzecze dwurzecze"
 • promocja książki "Tako rzecze dwurzecze"
 • promocja książki "Tako rzecze dwurzecze"
 • promocja książki "Tako rzecze dwurzecze"
 • promocja książki "Tako rzecze dwurzecze"
 • promocja książki "Tako rzecze dwurzecze"
 • promocja książki "Tako rzecze dwurzecze"
 • promocja książki "Tako rzecze dwurzecze"
 • promocja książki "Tako rzecze dwurzecze"
 • promocja książki "Tako rzecze dwurzecze"
 • promocja książki "Tako rzecze dwurzecze"
 • promocja książki "Tako rzecze dwurzecze"
 • promocja książki "Tako rzecze dwurzecze"
 • promocja książki "Tako rzecze dwurzecze"
 • promocja książki "Tako rzecze dwurzecze"
 • promocja książki "Tako rzecze dwurzecze"
 • promocja książki "Tako rzecze dwurzecze"
 • promocja książki "Tako rzecze dwurzecze"
 • promocja książki "Tako rzecze dwurzecze"
 • promocja książki "Tako rzecze dwurzecze"
 • promocja książki "Tako rzecze dwurzecze"
 • promocja książki "Tako rzecze dwurzecze"
 • promocja książki "Tako rzecze dwurzecze"
 • promocja książki "Tako rzecze dwurzecze"
 • promocja książki "Tako rzecze dwurzecze"
 • promocja książki "Tako rzecze dwurzecze"
 • promocja książki "Tako rzecze dwurzecze"
 • promocja książki "Tako rzecze dwurzecze"

Na scenie ruin dworku Szaniawskich

12 września na ruinach dworku Szaniawskich w Jadwisinie odbył się spektakl "Milczący sfinks albo Trubadur złudzenia, rzecz o Jerzym Szaniawskim".

Scenariusz inscenizacji plenerowej „Milczący sfinks albo trubadur złudzenia”  powstał z inspiracji życiem i twórczością wybitnego polskiego dramatopisarza Jerzego Szaniawskiego (w tym roku mija 50ta rocznica śmierci), którego losy związane były z położonym nad brzegiem Narwi Zegrzynkiem.

W opowieści z pogranicza jawy i snu pojawiły się m.in. postaci ze świata sztuki i literatury - szczególnie bliskie Szaniawskiemu osoby, którym twórca nadawał nową tożsamość i przenosił na karty swoich dzieł.

Widz zostaje przeniesiony w świat wspomnień pisarza, w świat pięknych i dramatycznych zdarzeń, uniesień i chwil słabości tego nietuzinkowego artysty.

Scenariusz oparty jest na faktach zebranych w książkach biograficznych, na zachowanych listach, notatkach i dawnych artykułach prasowych.

Życie we wspaniałe przedwojenne postaci tchnęli piękni Artyści z Teatru Starszaki:

Mirosława Beli
Barbara Danis
Teresa Dąbrowska
Barbara Filipiak
Urszula Grzybowska
Irena Krawczyk
Jolanta Majewska-Egeman
Elżbieta Paczuska
Małgorzata Sarełło
Lucyna Sokołowska
Maria Wal
Magdalena Ważyńska
Bożenna Zalewska
Józef Babiak
Eugeniusz Gołaś
Sławomir Jackowski
Wiesław Sarełło

W najbliższym czasie rozszerzoną wersję widowiska będzie można zobaczyć również na scenie.

 • Teatr Starszaki w spektaklu o Jerzym Szaniawskim
 • Teatr Starszaki w spektaklu o Jerzym Szaniawskim
 • Teatr Starszaki w spektaklu o Jerzym Szaniawskim
 • Teatr Starszaki w spektaklu o Jerzym Szaniawskim
 • Teatr Starszaki w spektaklu o Jerzym Szaniawskim
 • Teatr Starszaki w spektaklu o Jerzym Szaniawskim
 • Teatr Starszaki w spektaklu o Jerzym Szaniawskim
 • Teatr Starszaki w spektaklu o Jerzym Szaniawskim
 • Teatr Starszaki w spektaklu o Jerzym Szaniawskim
 • Teatr Starszaki w spektaklu o Jerzym Szaniawskim
 • Teatr Starszaki w spektaklu o Jerzym Szaniawskim
 • Teatr Starszaki w spektaklu o Jerzym Szaniawskim
 • Teatr Starszaki w spektaklu o Jerzym Szaniawskim
 • Teatr Starszaki w spektaklu o Jerzym Szaniawskim
 • Teatr Starszaki w spektaklu o Jerzym Szaniawskim
 • Teatr Starszaki w spektaklu o Jerzym Szaniawskim
 • Teatr Starszaki w spektaklu o Jerzym Szaniawskim
 • Teatr Starszaki w spektaklu o Jerzym Szaniawskim
 • Teatr Starszaki w spektaklu o Jerzym Szaniawskim
 • Teatr Starszaki w spektaklu o Jerzym Szaniawskim
 • Teatr Starszaki w spektaklu o Jerzym Szaniawskim
 • Teatr Starszaki w spektaklu o Jerzym Szaniawskim
 • Teatr Starszaki w spektaklu o Jerzym Szaniawskim
 • Teatr Starszaki w spektaklu o Jerzym Szaniawskim

Weekend w gminie Serock 12 -13 września 2020.

12 września 2020 (sobota)

15:00  - „Milczący sfinks albo trubadur złudzenia”- inscenizacja plenerowa inspirowana życiem i twórczością dramatopisarza Jerzego Szaniawskiego. W opowieści z pogranicza jawy i snu pojawiają się m.in. postaci ze świata sztuki i literatury - szczególnie bliskie Szaniawskiemu osoby, którym twórca nadawał nową tożsamość i przenosił na karty swoich dzieł. W spektaklu, w reżyserii Anny Kutkowskiej, wystąpią Artyści z Teatru Starszaki – widowisko odbędzie się przy ruinach Dworku Szaniawskich w Zegrzynku (wstęp wolny).

13 września 2020 (niedziela)

15:00 – „Najpiękniejsze dzieła muzyki klasycznej” - spotkanie z cyklu  Muzyczny Podwieczorek;  sala widowiskowa Centrum Kultury i Czytelnictwa w Serocku (bezpłatne zaproszenia).

Czekają na Państwa również:

 • IZBA PAMIĘCI I TRADYCJI RYBACKICH w Serocku przy ul św. Wojciecha 1 - ekspozycja dostępna jest w piątek, sobotę i niedzielę w godz. 11:30 – 17:30

ZACZYTAJ SIĘ W SEROCKUtylko do 13 września, w ramach akcji prowadzonej przez Izbę, rozdajemy serockie publikacje   poświęcone wydarzeniom, osobom czy miejscom, które wiążą się z historią miasta i gminy oraz okolic.

*W czasie zwiedzania Izby konieczne jest przestrzeganie obowiązujących rygorów sanitarnych.

 • WYSTAWY OUTDOOROWE w centrum miasta:

- wystawę Miłość i rzeczy poważne – kobiety i mężczyźni w utworach Jerzego Szaniawskiego zobaczymy przy ulicy św. Wojciecha opodal kościoła

- wystawa  „Bitwa o wszystko. Walki na ziemi serockiej 1920” – przygotowana prze Izbę Pamięci w związku z 100.rocznica Bitwy Warszawskiej – jest do obejrzenia na rynku.

 • Ad. spektakl plenerowy - Milczący sfinks albo trubadur...
 • Ad. - „Najpiękniejsze dzieła muzyki klasycznej” -...
 • Informacja o akcji "Zaczytaj sie w Serocku" prowadzonej...
 • Informacja o funkcjonowaniu Izby Pamięci i Tradycji...

Kolej Zegrze – Przasnysz w stawce o „Kolej+”

Jak informowaliśmy dotychczas, inicjatywa budowy „Kolei Północnego Mazowsza”, skupiona wokół zamysłu powstania nowego szlaku kolejowego dającego mieszkańcom gminy Serock bezpośrednie skomunikowanie kolejowe z Warszawą, zgodnie z wcześniejszymi planami, została skonkretyzowana w postaci wniosku w programie „Kolej+”, który w dniu 21 sierpnia został złożony w siedzibie spółki PKP Polskie Linie Kolejowe S.A.

Przypomnijmy, że inicjatywa „Kolei Północnego Mazowsza” w praktyce polegać ma na wydłużeniu do Przasnysza odbudowywanej obecnie linii kolejowej nr 28. Program „Kolej+” zakłada wparcie finansowe projektów, które pozytywnie przejdą dwuetapową weryfikację, na poziomie 85% kosztów kwalifikowanych inwestycji. Pierwszy etap weryfikacji zakończy się ciągu w 3 miesięcy, wówczas uzyskamy odpowiedź co do tego, z jaką dynamiką będą postępować prace nad tym projektem.

Kolej Północnego Mazowsza” to inicjatywa, która zintegrowała 18 samorządów z regionu północnego Mazowsza, pod wspólnym celem jakim jest usprawnienie komunikacji w naszym regionie, a tym samym poprawa naszej jakości życia. Projekt ma szansę stać się przełomowym z punktu widzenia potrzeb mieszkańców, stąd ogromne zainteresowanie ze strony wszystkich potencjalnych samorządowych beneficjentów nowej infrastruktury. Ogromnie cieszy nas zainteresowanie z jakim projekt spotyka się ze strony branżowych środowisk kolejowych, o czym mogą świadczyć nw. publikacje:

https://www.nakolei.pl/nowa-linia-kolejowa-zegrze-przasnysz-serock-zlozyl-wniosek-do-programu-kolej-plus/

https://www.rynek-kolejowy.pl/wiadomosci/serock-grojec-kozienice-wegrow-miasta-na-mazowszu-chca-budowy-linii-kolejowych-98526.html

Niebagatelnym wyzwaniem, związanym z projektem, będzie zapewnienie jego finansowania, stąd partnerzy działający pod szyldem tej inicjatywy wspólnie będą podejmować starania ukierunkowane na pozyskanie stosownych środków finansowych, aby sama inicjatywa była jak najmniejszym obciążeniem dla budżetów poszczególnych samorządów.

Dostrzegamy duże zainteresowanie zaproponowaną inicjatywą, dlatego dotychczasowy krąg partnerów uczestniczących w projekcie zapewne będzie ulegał rozszerzeniu. Dziś to zainteresowanie pozwala nam z optymizmem patrzeć w przyszłość, choć najważniejsze wyzwania dopiero przed nami.

Przypomnijmy, że dotychczas porozumienia o partnerstwie w projekcie podpisały:

- Samorząd Województwa Mazowieckiego;

- samorządy powiatowe: legionowski, pułtuski, makowski i przasnyski,

- samorządy gminne: Wieliszew, Nieporęt, Serock (lider), Pokrzywnica, Pułtusk, Karniewo, Maków Mazowiecki, Szelków, Krasne, Sypniewo, Płoniawy – Bramura, gmina Przasnysz, Miasto Przasnysz.

O wszelkich kolejnych postępach w sprawie będziemy Państwa informować.

 • autor: Referat Gospodarki Gruntami Planowania Przestrzennego i Rozwoju
 • logo kolej
 • logo kolej+

Triathlon w Serocku

"Pod biało-czerwoną" -oddaj głos na Serock

Zachęcamy Państwa do oddania głosu na SEROCK w akcji "Pod biało-czerwoną. Aby oddać głos, należy wejść na stronę https://bialoczerwona.www.gov.pl/ i wypełnić pola "ankiety".
Dzięki Państwu w naszej gminie może stanąć maszt z flagą Polski.

Oddaj głos na Serock i zaproś do udziału swoich bliskich.

******

Projekt „Pod biało-czerwoną” zakłada sfinansowanie przez Rząd Rzeczypospolitej Polskiej zakupu masztów i flag w każdej z gmin w Polsce, której mieszkańcy dołączą do projektu. Inicjatywa zakupu masztu i flagi zależeć będzie od mieszkańców.

Aby wziąć udział w akcji, należy zebrać odpowiednią (dla gmin do 20.000 mieszkańców konieczne jest oddanie 100 głosów) liczbę głosów poparcia online za pomocą niniejszego serwisu. Głos poparcia dla inicjatywy zakupu masztu i umieszczonej na nim flagi, która będzie dumnie eksponowana w centralnym miejscu gminy, mogą oddawać jej mieszkańcy.

Ta patriotyczna inicjatywa, realizowana pod honorowym patronatem Prezesa Rady Ministrów Mateusza Morawieckiego, będzie się opierała o zapał i działanie mieszkańców naszych Małych Ojczyzn.

Celem projektu jest także godne upamiętnienie zwycięstwa wojsk Rzeczypospolitej nad armią bolszewicką w Bitwie Warszawskiej 1920 roku. Umieszczenie flagi na maszcie w wyjątkowym miejscu to dowód na to jak ważne są symbole narodowe w życiu Polaków. Te, za które życie w walce o wolność Ojczyzny poświęcali nasi przodkowie.

Narodowe czytanie

7 września na serockim rynku odbyło się kolejne Narodowe Czytanie. W tym roku z inicjatywy pary prezydenckiej w całej Polsce czytano Balladynę.

 • Narodowe czytanie
 • Narodowe czytanie
 • Narodowe czytanie
 • Narodowe czytanie
 • Narodowe czytanie
 • Narodowe czytanie
 • Narodowe czytanie
 • Narodowe czytanie
 • Narodowe czytanie
 • Narodowe czytanie
 • Narodowe czytanie
 • Narodowe czytanie
 • Narodowe czytanie
 • Narodowe czytanie
 • Narodowe czytanie
 • Narodowe czytanie
 • Narodowe czytanie
 • Narodowe czytanie
 • Narodowe czytanie
 • Narodowe czytanie

Dary ziemi złożone w dziękczynieniu

Piekną oprawę obrzedową mają od wieków polskie dożynki. Przepełnione dziękczynieniem za owocne plony, wdzięcznością za pomoc w cięzkiej pracy i wiarą w przychylność losu podczas nadchodzącej coraz rychlej zimy.

5 września spotkaliśmy się w Woli Kiełpińskiej na corocznym Święcie Darow Ziemi. Lokalni gospodarze złożyli na ołtarzu parafialnego kościoła dary pól, sadów, lasów i rzek. Podziękowali za zdrowie i tegoroczne plony. Niełatwy to był rok - oprócz panującej epidemii, gospodarze zmagali się z suszą i nie dośc przychylną aurą. Pokładają nadzieję, że kolejne lata będą dla rolnictwa, sadownictwa, leśnictwa i rybactwa łaskawsze.

Po Eucharystii barwny korowód z wieńcami przeszedł na plac opodal, na którym odbył się festyn, podczas którego przed publicznością zaprezentowali się: Ania Rusowicz z zespołem, orkiestra Brass Federacja, zespół Promyki oraz kabaret KaŁaMaSz. Nie zabrakło również konkursów dla najmłodszych, stoisk promocyjnych, rękodzielniczych i gastronomicznych.

Serdecznie dziękujemy Państwu za obecność.

 

 • Święto Darów Ziemi 2020
 • Święto Darów Ziemi 2020
 • Święto Darów Ziemi 2020
 • Święto Darów Ziemi 2020
 • Święto Darów Ziemi 2020
 • Święto Darów Ziemi 2020
 • Święto Darów Ziemi 2020
 • Święto Darów Ziemi 2020
 • Święto Darów Ziemi 2020
 • Święto Darów Ziemi 2020
 • Święto Darów Ziemi 2020
 • Święto Darów Ziemi 2020
 • Święto Darów Ziemi 2020
 • Święto Darów Ziemi 2020
 • Święto Darów Ziemi 2020
 • Święto Darów Ziemi 2020
 • Święto Darów Ziemi 2020
 • Święto Darów Ziemi 2020
 • Święto Darów Ziemi 2020
 • Święto Darów Ziemi 2020
 • Święto Darów Ziemi 2020
 • Święto Darów Ziemi 2020
 • Święto Darów Ziemi 2020
 • Święto Darów Ziemi 2020
 • Święto Darów Ziemi 2020
 • Święto Darów Ziemi 2020
 • Święto Darów Ziemi 2020
 • Święto Darów Ziemi 2020
 • Święto Darów Ziemi 2020
 • Święto Darów Ziemi 2020
 • Święto Darów Ziemi 2020
 • Święto Darów Ziemi 2020
 • Święto Darów Ziemi 2020
 • Święto Darów Ziemi 2020
 • Święto Darów Ziemi 2020
 • Święto Darów Ziemi 2020
 • Święto Darów Ziemi 2020
 • Święto Darów Ziemi 2020
 • Święto Darów Ziemi 2020
 • Święto Darów Ziemi 2020
 • Święto Darów Ziemi 2020
 • Święto Darów Ziemi 2020
 • Święto Darów Ziemi 2020
 • Święto Darów Ziemi 2020
 • Święto Darów Ziemi 2020
 • Święto Darów Ziemi 2020
 • Święto Darów Ziemi 2020
 • Święto Darów Ziemi 2020
 • Święto Darów Ziemi 2020
 • Święto Darów Ziemi 2020
 • Święto Darów Ziemi 2020
 • Święto Darów Ziemi 2020
 • Święto Darów Ziemi 2020
 • Święto Darów Ziemi 2020
 • Święto Darów Ziemi 2020
 • Święto Darów Ziemi 2020
 • Święto Darów Ziemi 2020
 • Święto Darów Ziemi 2020
 • Święto Darów Ziemi 2020
 • Święto Darów Ziemi 2020
 • Święto Darów Ziemi 2020
 • Święto Darów Ziemi 2020
 • Święto Darów Ziemi 2020
 • Święto Darów Ziemi 2020
 • Święto Darów Ziemi 2020
 • Święto Darów Ziemi 2020
 • Święto Darów Ziemi 2020
 • Święto Darów Ziemi 2020
 • Święto Darów Ziemi 2020
 • Święto Darów Ziemi 2020
 • Święto Darów Ziemi 2020
 • Święto Darów Ziemi 2020
 • Święto Darów Ziemi 2020
 • Święto Darów Ziemi 2020
 • Święto Darów Ziemi 2020
 • Święto Darów Ziemi 2020
 • Święto Darów Ziemi 2020
 • Święto Darów Ziemi 2020
 • Święto Darów Ziemi 2020
 • Święto Darów Ziemi 2020
 • Święto Darów Ziemi 2020
 • Święto Darów Ziemi 2020
 • Święto Darów Ziemi 2020
 • Święto Darów Ziemi 2020
 • Święto Darów Ziemi 2020
 • Święto Darów Ziemi 2020
 • Święto Darów Ziemi 2020
 • Święto Darów Ziemi 2020
 • Święto Darów Ziemi 2020
 • Święto Darów Ziemi 2020
 • Święto Darów Ziemi 2020
 • Święto Darów Ziemi 2020
 • Święto Darów Ziemi 2020
 • Święto Darów Ziemi 2020
 • Święto Darów Ziemi 2020
 • Święto Darów Ziemi 2020
 • Święto Darów Ziemi 2020
 • Święto Darów Ziemi 2020
 • Święto Darów Ziemi 2020
 • Święto Darów Ziemi 2020
 • Święto Darów Ziemi 2020
 • Święto Darów Ziemi 2020
 • Święto Darów Ziemi 2020
 • Święto Darów Ziemi 2020
 • Święto Darów Ziemi 2020
 • Święto Darów Ziemi 2020
 • Święto Darów Ziemi 2020
 • Święto Darów Ziemi 2020
 • Święto Darów Ziemi 2020
 • Święto Darów Ziemi 2020
 • Święto Darów Ziemi 2020
 • Święto Darów Ziemi 2020
 • Święto Darów Ziemi 2020
 • Święto Darów Ziemi 2020
 • Święto Darów Ziemi 2020
 • Święto Darów Ziemi 2020
 • Święto Darów Ziemi 2020
 • Święto Darów Ziemi 2020
 • Święto Darów Ziemi 2020
 • Święto Darów Ziemi 2020

Weekend w gminie Serock 5 - 6 września 2020.

5 września 2020 (sobota) 12:40 -18:00 – Święto Darów Ziemi – w Woli Kiełpińskiej : przed Mszą - Koncert Chóru „Cantores Adalberti”, Msza Święta, korowód z Darami Ziemi, koncert Ani Rusowicz, występ orkiestry Brass Federacja, Kabaret KaŁaMasz, gościnny występ ZTL "Promyki". Ponadto: gastronomia, stoiska z rękodziełem, plac zabaw dla dzieci.

6 września 2020 (niedziela) 12:00 -16:00 - Triathlon – start/meta na plaży miejskiej w Serocku - zawodnicy startować będą na dwóch dystansach: sprinterskim (750 m pływania – 20 km jazdy na rowerze – 5 km biegu) oraz olimpijskim (1500 m pływania – 40 km jazdy na rowerze – 10 km biegu)
W związku z utrudnieniami w ruchu ulicznym spowodowanymi przez zawody triathlonowe prosimy o uwagę i zachowanie bezpiecznej odległości od tras biegowych oraz rowerowych.

Czekają na Państwa również:

 • IZBA PAMIĘCI I TRADYCJI RYBACKICH w Serocku przy ul św. Wojciecha 1 - ekspozycja dostępna jest w piątek, sobotę i niedzielę w godz. 11:30 – 17:30

* W czasie zwiedzania konieczne jest przestrzeganie obowiązujących rygorów sanitarnych.

 • WYSTAWY OUTDOOROWE w centrum miasta:

- wystawę Miłość i rzeczy poważne – kobiety i mężczyźni w utworach Jerzego Szaniawskiego zobaczymy przy ulicy św. Wojciecha opodal kościoła

- wystawa  „Bitwa o wszystko. Walki na ziemi serockiej 1920” – przygotowana prze Izbę Pamięci w związku z 100.rocznica Bitwy Warszawskiej – jest do obejrzenia na rynku.

 • Ostatnie tego lata - dofinansowane przez Miasto i Gminę Serock - REJSY WEEKENDOWE KATAMARANAMI: Albatros 1 (pływa na trasie Serock - Cupel - Arciechów- Serock) i Albatros 2 (pływa na trasie Kuligów - Popowo - Kuligów). Statki wyruszają w swoje pierwsze rejsy z pomostu przy plaży w Serocku w soboty i niedziele o 9:30 i kontynuują pływanie na ww. trasach wg. harmonogramu (poniżej). Ostatnie rejsy obu katamaranów kończą się w Serocku około godz. 17:00. Statki zabierają pasażerów i ich rowery.

*Opłata dobrowolna - 5 zł od osoby, (płatność kartą) wyłącznie u kapitana jednostki bezpośrednio przed rejsem.

Kontakt do kapitana katamaranu  ALBATROS 1 (rzeka Narew) – tel. 609 511 417

Kontakt do kapitana katamaranu ALBATROS 2 (rzeka Bug) – tel. 609 511 418

Ostatnie w tym sezonie - dofinansowane przez Serockie Inwestycje Samorządowe - REJSY STATKIEM ALBATROS – statek wypływa z serockiego molo w 45 minutowe rejsy rekreacyjne po Jeziorze Zegrzyńskim. W soboty, niedziele i święta wykonuje trzy rejsy o godz.: 11:00, 12:00, 13:00.

*Bilety można kupić  wyłącznie u kapitana jednostki bezpośrednio przed rejsem – za gotówkę! - odpowiednio w kwotach:

- 15 zł osoby dorosłe

- 10 zł seniorzy, dzieci i młodzież do lat 18

Nowość! Dla posiadaczy Karty Serocczanina:

- 10 zł wszystkie osoby bez względu na wiek

- 25 zł bilet rodzinny  (3-5 osób)

Telefon do kapitana jednostki - 798 795 266.

Zapraszamy, lecz przypominamy o obowiązujących zasadach ograniczania transmisji koronawirusa.

 

 

 • Plakat z programem Święta Darów Ziemi w Woli Kiełpinskiej
 • Informacje o zawodach trithlonowych w Serocku
 • Informacje o dofinansowanych rejsach statków i katamaranów
 • Informacje o funkcjonowaniu Izby Pamięci i Tradycji...

Święto Darów Ziemi

5 września (w tym roku, wyjątkowo, w SOBOTĘ) odbędzie się Święto Darów Ziemi w Woli Kiełpińskiej.

W programie:

od  godz. 12.40, przed Mszą- Koncert Chóru „Cantores Adalberti”

13.00 Msza Święta w kościele parafialnym w Woli Kiełpińskiej
Korowód z darami – prowadzi Zespół Brass Federacja

Festyn na placu koło kościoła w Woli Kiełpińskiej:
Koncert ANI RUSOWICZ z zespołem
Występ Zespołu Brass Federacja
Występ Kabaretu KAŁAMASZ z aktorami z serialu ranczo;
Gościnnie ZTL "Promyki".

Ponadto: stoiska gastronomiczne, rękodzielnicze, promocyjne.

* Przypominamy o konieczności zachowania dystansu społecznego i/lub posiadania maseczki ochronnej.

Wydarzenie zostało objęte Patronatem Honorowym Prezydenta RP Andrzeja Dudy

 • plakat święto darów ziemi

Zakończył się remont w „łączniku” Szkoły Podstawowej w Serocku

Wydaje się, że najważniejszą tego lata realizacją jest przebudowa części Szkoły Podstawowej w Serocku (tzw. „łącznika”)  na oddziały przedszkolne. Inwestycja została rozpoczęta w czasie o tyle niepewnym, że kraj był już w stanie pandemii a nie były jeszcze znane jej skutki w wymiarze ekonomicznym. Ponieważ zależało nam na tym, aby od września dzieci mogły już korzystać z nowego obiektu, podjęliśmy pewnego rodzaju ryzyko jakim było rozpoczęcie tego zadania w takim właśnie niepewnym czasie – teraz wiemy, że była to dobra decyzja. Wszystkie roboty udało się zrealizować w zamierzonym czasie oraz zakresie i od 1 września dzieci cieszą się już nowym obiektem.

W wyniku przeprowadzonych prac powstało 4-oddziałowe przedszkole. Organizacyjnie będzie ono co prawda funkcjonowało jako część przedszkola im. Krasnala Hałabały jednak funkcjonalnie będzie w pełni odrębnym obiektem. Oprócz 4 dużych sal zajęć udało się wygospodarować miejsce na szatnie, które dotychczas zorganizowane były w korytarzu na niedostatecznej powierzchni. Powstały także przestronne łazienki dla maluchów, sala do zajęć indywidualnych, pomieszczenie administracji, i pomieszczenie magazynowe.  Cały obiekt zyskał system wentylacji, który ma zapewnić odpowiednią wymianę powietrza we wszystkich pomieszczeniach, a także windę gastronomiczną, dzięki której dzieci nie będą musiały schodzić do stołówki zlokalizowanej w części szkolnej, a posiłki będą mogły być spożywane w salach, pod opieką Pań wychowawczyń – tak jak to się odbywa w przedszkolu. Ponadto w ramach zadania w obiekcie pojawiły się nowe funkcjonalne meble. Mamy nadzieję, że to miejsce zyska akceptację dzieciaczków.

 • sala oddziału przedszkolnego
 • nowa łazienka w oddziale przedszkolnym
 • szatnia w oddziale przedszkolnym
 • sala oddziałau przedszkolnego
 • oddział przedszkolny w Przedszkolu im. Krasnala Hałabały w...

Triathlon Serock 2020

Triathlon jest dyscypliną sportową łączącą trzy oddzielne konkurencje: pływanie, kolarstwo i bieganie. Jest to sport o charakterze wytrzymałościowym, wymagający długich i regularnych przygotowań i bardzo dobrej kondycji fizycznej. Nie każdy może pozwolić sobie na udział w zawodach triathlonowych, a mimo to, z każdym rokiem w całej Polsce imprez tego typu przybywa, a na starcie staje coraz więcej zawodników.

Triathlon jest dyscypliną bardzo rozwojową. Do niedawna uznawany za sport niszowy, dedykowany jedynie zawodowcom, dziś cieszy się bardzo dużą popularnością wśród amatorów. Media, sponsorzy, jak również zawodnicy amatorsko uprawiający tę dyscyplinę, dostrzegli w niej atrakcyjny produkt, kojarzący się z wyzwaniem, przełamywaniem barier, pasją i zdrowym trybem życia. Triathlon wymaga nie tylko sprawności fizycznej, ale również odpowiedniego zaplecza technicznego i wyposażenia (rower, pianka, strój startowy), co przyciąga potencjalnych sponsorów i producentów.

Serock Triathlon jest nową pozycją na triathlonowej mapie Polski.

6 września zawodnicy startować będą na dwóch dystansach: sprinterskim (750 m pływania – 20 km jazdy na rowerze – 5 km biegu) oraz olimpijskim (1500 m pływania – 40 km jazdy na rowerze – 10 km biegu). Dodatkowo, na obu dystansach, przewidziane są starty sztafet, czyli drużyn złożonych z trzech zawodników: pływaka, kolarza i biegacza, gdzie każdy z nich pokonuje inny etap. Każdy zawodnik otrzyma pakiet startowy, w którym znajdzie się czepek silikonowy, numer startowy, voucher na posiłek regeneracyjny w strefie finishera, a także inne gadżety od organizatorów i sponsorów. Wszyscy zawodnicy, którzy przekroczą linię mety otrzymają pamiątkowy medal. Najlepsi zawodnicy wiekowych staną na podium i zostaną wyróżnieni statuetkami. Przewidziano kategorie OPEN, kategorie wiekowe, jak również kategorie przeznaczone dla mieszkańców naszego miasta i powiatu: Serocki Champion oraz Mistrz Powiatu Legionowskiego.
Podczas pierwszej edycji Serock Triathlon spodziewamy się kompletu uczestników, czyli około 340 osób. Zapisy internetowe zostały uruchomione 18 grudnia 2019 r. i w ciągu 1,5 miesiąca listy startowe praktycznie zostały zapełnione. Serock, dzięki swojemu położeniu, ma idealne warunki do organizacji takiej imprezy. Linia brzegowa pozwala na organizację etapu pływackiego na każdym dystansie, dobrej jakości asfalt pozwala przeprowadzić wyścig kolarski bez obaw o zdrowie zawodników oraz ich sprzęt. Duża ilość ścieżek pieszo-rowerowych umożliwi poprowadzenie trasy biegowej bez wstrzymywania ruchu.

Główne cele imprezy:
1. Upowszechnienie triathlonu jako wszechstronnej formy ruchu.
2. Promocja Miasta i Gminy Serock oraz Powiatu Legionowskiego.
3. Popularyzacja triathlonu jako naturalnej formy spędzania wolnego czasu
4. Promowanie aktywności fizycznej oraz zdrowego stylu życia.

Harmonogram zawodów:

 
08:00 – 10:45
wydawanie pakietów startowych w Biurze Zawodów
 
11:15
oficjalne otwarcie zawodów oraz odprawa techniczna
 
12:00
start dystansu sprinterskiego
 
12:15
start dystansu olimpijskiego
 
15:45
ceremonia wręczania nagród dla dystansu sprinterskiego i olimpijskiego
 

 

 • Serock triathlon
 • triathlon mapa

Rok szkolny 2020/2021

Z okazji rozpoczynającego się roku szkolnego 2020/2021

życzymy wszystkim uczniom wiele radości z rozwoju własnych zainteresowań i zdobywania wiedzy.

Niech szkoła będzie dla Was fascynującą przygodą, bezpiecznym miejscem z gronem najbliższych przyjaciół.

Nauczycielom oraz wszystkim Pracownikom Oświaty życzymy, by był to rok spokojnej pracy,

dającej satysfakcję zawodową i realizację osobistych planów.

Wam zaś drodzy Rodzice życzymy, by osiągnięcia Waszych dzieci były dla Was nieustającym powodem do dumy.

Wybuch II wojny światowej

Rocznica wybuchu II wojny światowej jest wspomnieniem najbardziej niszczycielskiej i krwawej wojny w dziejach ludzkości. Jest również wspomnieniem ofiar poniesionych w obronie Naszej Ojczyzny. To właśnie 1 września przywołujemy pamięć o Bohaterach kampanii z 1939 r. oraz poległych żołnierzach na wszystkich frontach II wojny światowej - oddajemy im hołd i należną cześć. Wszystkich Państwa, którzy pragną w tym dniu zapalić symboliczny znicz pod serocką tablicą pamięci zapraszamy 1 września 2020 r. na rynek, znicze stoją opodal płyty.

31 sierpnia 2020 r.
godz. 18.00 - nabożeństwo w Kościele pw. Zwiastowania Najświętszej Maryi Panny w Serocku poświęcone obchodom 40. rocznicy porozumień sierpniowych oraz wybuchowi II wojny światowej

 

Porozumienia sierpniowe

Obchodzimy Jubileusz 40. porozumień sierpniowych. Wydarzeń, które w 1980 r. okazały się przełomowe dla losów Polski i tej części Europy. Ustawą z dnia 27 lipca 2005 r. 31 sierpnia ustanowiono Dniem Solidarności i Wolności. Wszystkich Państwa, którzy pragną w tym dniu zapalić symboliczny znicz pod serocką tablicą pamięci zapraszamy 31 sierpnia 2020 r. na rynek, znicze stoją opodal płyty. 

31 sierpnia 2020 r.
godz. 18.00 - nabożeństwo w Kościele pw. Zwiastowania Najświętszej Maryi Panny w Serocku poświęcone obchodom 40. rocznicy porozumień sierpniowych oraz wybuchowi II wojny światowej

 

 

Dzień Straży Gminnej

Z okazji Dnia Straży Gminnej

wszystkim funkcjonariuszom, a szczególnie tym z Miasta i Gminy Serock,

składamy najserdeczniejsze życzenia.

Wasza praca, zaangażowanie w codzienne obowiązki i zadania jest ważnym elementem poczucia bezpieczeństwa

naszych mieszkańców i warto o tym pamiętać nie tylko w tym wyjątkowym dniu.

Niech nie zabraknie Wam cierpliwości i odwagi w pełnieniu swojej misji – dbaniu o porządek publiczny.

Życzymy Wam wielu sukcesów zawodowych oraz tych w życiu prywatnym,

pomyślności, a także wytrwałości w wykonywaniu swojej pracy.

Ostatni wakacyjny weekend w Serocku 29-30 sierpnia 2020

29 sierpnia 2020 (sobota):

10:00 – Wakacje na sportowo - uroczyste zakończenie zajęć prowadzonych przez animatorów na plaży miejskiej w Serocku. Przewidziane są zabawy sportowe, a także małe niespodzianki dla stałych uczestników.

11:00 -13:30 - impreza z cyklu Lato nad Zegrzem – czyli aktywne i bezpieczne  spędzanie czasu  wolnego oraz rekreacyjne  uprawianie sportu – na plaży miejskiej w Serocku

16:30 - Pożegnanie lata – pokazy iluzjonistyczne, spektakl i skoki spadochronowe - na plaży miejskiej w Serocku

30 sierpnia 2020 (niedziela):

18:00 – Fontanna Muzyki – „For Sentimental Reasons” w wykonaniu Katarzyna  Radwańska Trio

Czekają na Państwa również:

 • IZBA PAMIĘCI I TRADYCJI RYBACKICH w Serocku przy ul św. Wojciecha 1 - ekspozycja dostępna jest w piątek, sobotę i niedzielę w godz. 11:30 – 17:30
  * W czasie zwiedzania konieczne jest przestrzeganie obowiązujących rygorów sanitarnych.
 • WYSTAWY OUTDOOROWE w centrum miasta:

- wystawę Miłość i rzeczy poważne – kobiety i mężczyźni w utworach Jerzego Szaniawskiego zobaczymy przy ulicy św. Wojciecha opodal kościoła
- wystawa  „Bitwa o wszystko. Walki na ziemi serockiej 1920” – przygotowana prze Izbę Pamięci w związku z 100.rocznica Bitwy Warszawskiejjest do obejrzenia na rynku.

 • KĄPIELISKO I PLAŻA MIEJSKA W SEROCKU - nad  bezpieczeństwem korzystających z kąpieliska czuwają ratownicy z Legionowskiego WOPR przez siedem dni w tygodniu, w godz. 10:00 – 18:00. Prosimy jednak pamiętać, że to przede wszystkim każdy z nas jest odpowiedzialny za bezpieczeństwo swoje, swoich bliskich i osób z najbliższego otoczenia. Niestety w tym sezonie, zgodnie z decyzją Głównego Inspektora Sanitarnego, nie został uruchomiony wodny plac zabaw dla dzieci, choć mamy nadzieję, że jeszcze w tym sezonie będziemy mogli udostępnić najmłodszym tę atrakcję. Na aktywnych czekają tu wypożyczalnie sprzętu sportowego, boiska do siatkówki plażowej, siłownia zewnętrzna. Wszelkie informacje dotyczące kąpieliska mogą Państwo znaleźć na stronie: https://sk.gis.gov.pl/index.php/kapieliska
 • Zakończenie ANIMACJI NA PLAŻY – dla dzieci i całych rodzin proponujemy gry i zabawy ruchowe, mini turnieje. Zapraszamy w sobotę 29 sierpnia o godz. 10:00
 • Przypominamy, że na terenie plaży wszystkich wciąż obowiązują obostrzenia epidemiologiczne!
 • REJSY WEEKENDOWE KATAMARANAMI: Albatros 1 (pływa na trasie Serock - Cupel - Arciechów- Serock) i Albatros 2 (pływa na trasie Kuligów - Popowo - Kuligów). Statki wyruszają w swoje pierwsze rejsy z pomostu przy plaży w Serocku w soboty i niedziele o 9:30 i kontynuują pływanie na ww. trasach wg. harmonogramu (poniżej). Ostatnie rejsy obu katamaranów kończą się w Serocku około godz. 17:00. Statki zabierają pasażerów i ich rowery.
  *Opłata dobrowolna -
  5 zł od osoby, (płatność kartą) wyłącznie u kapitana jednostki bezpośrednio przed rejsem.

Kontakt do kapitana katamaranu  ALBATROS 1 (rzeka Narew) – tel. 609 511 417
Kontakt do kapitana katamaranu ALBATROS 2 (rzeka Bug) – tel. 609 511 418
REJSY STATKIEM ALBATROS – statek wypływa z serockiego molo w 45 minutowe rejsy rekreacyjne po Jeziorze Zegrzyńskim. W soboty, niedziele i święta wykonuje trzy rejsy o godz.: 11:00, 12:00, 13:00.
*Bilety można kupić  wyłącznie u kapitana jednostki bezpośrednio przed rejsem – za gotówkę! - odpowiednio w kwotach:
- 15 zł osoby dorosłe
- 10 zł seniorzy, dzieci i młodzież do lat 18 
Nowość! Dla posiadaczy Karty Serocczanina:
- 10 zł wszystkie osoby bez względu na wiek
- 25 zł bilet rodzinny  (3-5 osób) 

Telefon do kapitana jednostki - 798 795 266.

Zapraszamy, lecz przypominamy o obowiązujących zasadach ograniczania transmisji koronawirusa.

 

 • Plakat zawiera program imprezy pozegnanie z latem
 • Informacja o animacjach na plaży
 • -
 • zaproszenie na wydarzenie muzyczne Fontanna Muzyki
 • Zaproszenie na rejsy statkiem i katamaranami
 • Informacja o funkcjonowaniu Izby Pamięci i Tradycji...
 • Plakat wystawy outdoorowej poświęconej Bitwie Warszawskiej...
 • Plakat wystawy o twórczości Szaniawskiego

Animacje dla dzieci na plaży w Serocku

W każdy wakacyjny weekend na plaży w Serocku dzieci mogły uczestniczyć w zajęciach sportowo rekreacyjnych pod kierunkiem animatorów. Przez całe wakacje pogoda dopisała co sprzyjało dużej frekwencji uczestników. Dzieci w różnym wieku mogły rywalizować w różnego rodzaju konkursach i zawodach.
Wszystkich uczestników zajęć zapraszamy na uroczyste zakończenie zajęć w dniu 29 sierpnia ( sobota) na godz. 10.00. Przewidziane są oczywiście zabawy sportowe, a także małe niespodzianki dla stałych uczestników. Informacja SIS-u TUTAJ
 • weekendowe animacje na plazy

„Skuteczna Rekrutacja Pracownika – pigułka wiedzy i dobrych praktyk”

Celem szkolenia jest przekazanie Pracodawcom wiedzy z obszaru rekrutacji w oparciu o najlepsze praktyki stosowane w Siemens Energy Sp. z o.o., a także stworzenie platformy wymiany doświadczeń i praktycznej wiedzy między lokalnymi Pracodawcami. Szkolenie będzie nawiązywało także do wypracowania wspólnego podejścia do rekrutacji i zatrudniania kandydatów spośród grona osób wykluczonych społecznie. Szkolenie składać się będzie zarówno z elementów teoretycznych, jak też warsztatowych i odbędzie się w formie on-line. Szkolenie będzie poprowadzone przez Aleksandrę Bogutyn, Konsultantkę HR – liderkę projektu, Siemens Energy Sp. z o.o.

 • Informacje dotyczące szkolenia pracodawców

Wakacyjny weekend w Serocku 22-23 sierpnia 2020

Zwracamy uwagę na kolejną akcję krwiodawstwa na serockim rynku!

Nasze propozycje spędzania wolnego czasu związane są z odpoczynkiem i rekreacją na plaży miejskiej w Serocku, rejsami statkiem i katamaranami, zwiedzaniem Izby Pamięci I Tradycji Rybackich oraz wystawami outdoorowymi.

22 sierpnia 2020 (sobota):

            9:00 – 13:00 – Akcja Krwiodawstwa zorganizowana przez Klub HDK Legion Oddział Serock

Czekają na Państwa również:

 • IZBA PAMIĘCI I TRADYCJI RYBACKICH w Serocku przy ul św. Wojciecha 1 - ekspozycja dostępna jest w piątek, sobotę i niedzielę w godz. 11:30 – 17:30
  * W czasie zwiedzania konieczne jest przestrzeganie obowiązujących rygorów sanitarnych.

 • WYSTAWY OUTDOOROWE w centrum miasta:

- wystawę Miłość i rzeczy poważne – kobiety i mężczyźni w utworach Jerzego Szaniawskiego zobaczymy przy ulicy św. Wojciecha opodal kościoła
- wystawa  „Bitwa o wszystko. Walki na ziemi serockiej 1920” – przygotowana prze Izbę Pamięci w związku z 100.rocznica Bitwy Warszawskiejjest do obejrzenia na rynku.

 • KĄPIELISKO I PLAŻA MIEJSKA W SEROCKU - nad  bezpieczeństwem korzystających z kąpieliska czuwają ratownicy z Legionowskiego WOPR przez siedem dni w tygodniu, w godz. 10:00 – 18:00. Prosimy jednak pamiętać, że to przede wszystkim każdy z nas jest odpowiedzialny za bezpieczeństwo swoje, swoich bliskich i osób z najbliższego otoczenia. Niestety w tym sezonie, zgodnie z decyzją Głównego Inspektora Sanitarnego, nie został uruchomiony wodny plac zabaw dla dzieci, choć mamy nadzieję, że jeszcze w tym sezonie będziemy mogli udostępnić najmłodszym tę atrakcję. Na aktywnych czekają tu wypożyczalnie sprzętu sportowego, boiska do siatkówki plażowej, siłownia zewnętrzna. Wszelkie informacje dotyczące kąpieliska mogą Państwo znaleźć na stronie: https://sk.gis.gov.pl/index.php/kapieliska
 • ANIMACJE NA PLAŻY – dla dzieci i całych rodzin proponujemy gry i zabawy ruchowe, mini turnieje. Zapraszamy w soboty i niedziele na dwie tury zajęć: 10.00-11.30; 15.00-16.30

Przypominamy, że na terenie plaży wszystkich wciąż obowiązują obostrzenia epidemiologiczne!

 • REJSY WEEKENDOWE KATAMARANAMI: Albatros 1 (pływa na trasie Serock - Cupel - Arciechów- Serock) i Albatros 2 (pływa na trasie Kuligów - Popowo - Kuligów). Statki wyruszają w swoje pierwsze rejsy z pomostu przy plaży w Serocku w soboty i niedziele o 9:30 i kontynuują pływanie na ww. trasach wg. harmonogramu (poniżej). Ostatnie rejsy obu katamaranów kończą się w Serocku około godz. 17:00. Statki zabierają pasażerów i ich rowery.
  *Opłata dobrowolna -
  5 zł od osoby, (płatność kartą) wyłącznie u kapitana jednostki bezpośrednio przed rejsem.

Kontakt do kapitana katamaranu  ALBATROS 1 (rzeka Narew) – tel. 609 511 417
Kontakt do kapitana katamaranu ALBATROS 2 (rzeka Bug) – tel. 609 511 418
REJSY STATKIEM ALBATROS – statek wypływa z serockiego molo w 45 minutowe rejsy rekreacyjne po Jeziorze Zegrzyńskim. W soboty, niedziele i święta wykonuje trzy rejsy o godz.: 11:00, 12:00, 13:00.
*Bilety można kupić  wyłącznie u kapitana jednostki bezpośrednio przed rejsem – za gotówkę! - odpowiednio w kwotach:
- 15 zł osoby dorosłe
- 10 zł seniorzy, dzieci i młodzież do lat 18 
Nowość! Dla posiadaczy Karty Serocczanina:
- 10 zł wszystkie osoby bez względu na wiek
- 25 zł bilet rodzinny  (3-5 osób) 

Telefon do kapitana jednostki - 798 795 266.

Zapraszamy, lecz przypominamy o obowiązujących zasadach ograniczania transmisji koronawirusa.

 • Plakat - akcja krwiodawstwa na serockim rynku
 • 67868
 • Info. dot. wystawy okolicznościowej z okazji 100. Bitwy...
 • Info. dot. wystawy poswieconej twórczosci Jerzego...
 • Info. o animacjach na plaży miejskiej w Serocku
 • Harmonogram rejsów statku i katamaranów

Powszechny Spis Rolny 1.09 - 30.11.2020

 • apel burmistrza o udział w spisie
 • Dotyczy zakresu pytań w Spisie Rolnym 2020

Jakie będą pytania?

Wyniki spisu rolnego są jedynym źródłem pozwalającym dokładnie scharakteryzować polskie rolnictwo, a zebrane dane posłużą władzom lokalnym i centralnym do podejmowania trafnych decyzji strategicznych. Dlatego udział w spisie oraz udzielenie dokładnych, wyczerpujących i zgodnych z prawdą odpowiedzi jest w najlepszym interesie samych rolników.

Formularz spisowy Powszechnego Spisu Rolnego  jest podzielony na 11 działów. Należy pamiętać, że nie wszystkie pytania, czy nawet całe działy będą dotyczyć danego gospodarstwa rolnego.

Spis rolny zostanie przeprowadzony od 1 września do 30 listopada 2020 r, ale pytania spisowe będą dotyczyć stanu na dzień 1 czerwca 2020 r. lub za okres 12 miesięcy liczony od 2 czerwca 2019 r. do 1 czerwca 2020 r. włącznie. Warto poświęcić chwilę na przypomnienie sobie i przygotowanie niezbędnych informacji przed rozpoczęciem spisu.

Zakres tematyczny formularza spisowego (działy):
– użytkowanie gruntów;
– powierzchnia zasiewów;
– zwierzęta gospodarskie;
– nawożenie;
– ochrona roślin;
– budynki gospodarskie;
– ciągniki, maszyny i urządzenia rolnicze;
– działalność gospodarcza;
– struktura dochodów gospodarstwa domowego z użytkownikiem gospodarstwa indywidualnego;
– aktywność ekonomiczna;
– chów i hodowla ryb.

Szczegółowy opis poszczególnych działów: https://spisrolny.gov.pl/warto-wiedziec#sppb-addon-wrapper-1595423106376  

WAŻNE! W spisie nie będzie pytań o majątek rolników ani o wysokość dochodów. W przypadku dochodów wymagane będzie tylko podanie informacji, jaki w przybliżeniu procentowy udział stanowią dochody z prowadzonej działalności rolniczej, działalności pozarolniczej, pracy najemnej i źródeł niezarobkowych, takich jak emerytury i renty.

Więcej informacji o spisie na stronie https://spisrolny.gov.pl

 • Dotyczy kontaktu z Infolinią Spisu Rolnego 2020

Chcesz zapytać o spis rolny? Zadzwoń!

Od 17 sierpnia pod numerem 22 279 99 99 będzie działać specjalna infolinia Powszechnego Spisu Rolnego 2020.

W sierpniu uruchomiony zostanie nowy kanał infolinii statystycznej (nr 1) poświęcony informacjom o Powszechnym Spisie Rolnym 2020. Zachęcamy do skorzystania z tej możliwości komunikacji wszystkich mieszkańców zainteresowanych informacjami o terminach, metodach spisowych i zakresie pytań formularza spisowego.

We wrześniu infolinia umożliwi również przeprowadzenie spisu przez telefon. Użytkownicy gospodarstw rolnych, którzy z ważnych powodów nie skorzystają z obowiązkowego samospisu internetowego, będą mogli spisać się podczas rozmowy z rachmistrzem telefonicznym.

Więcej informacji o spisie na stronie https://spisrolny.gov.pl

Serockie spotkanie rocznicowe z okazji 100-lecia Bitwy Warszawskiej

17 sierpnia w Centrum Kultury i Czytelnictwa w Serocku odbyło się spotkanie rocznicowe poświęcone 100-leciu Bitwy Warszawskiej, które prowadził regionalista, dr Mirosław Pakuła. Rozpoczęła je wzruszająca "Śpiewka 1920" w wykonaniu Ani Malinowskiej i dziewcząt ze Stowarzyszenia Miłośników Skubianki - utwór pochodzi ze ścieżki dźwiękowej filmu „1920.Bitwa Warszawska” Jerzego Hoffmana.
Na wstępie spotkania, okolicznościowy referat pt. " Cud Wisły dziełem Narodu", wygłosił prof. Janusz Odziemkowski. Zwrócił w nim uwagę na rolę i znaczenie działań oraz bohaterskich czynów ludności cywilnej wspierającej w poczuciu patriotyzmu i współodpowiedzialności za Ojczyznę walczących z bolszewikami żołnierzy. (transmisja z prelekcji jest dostępna na fanpejdżu Izby Pamięci i Tradycji Rybackich).
Tuż po referacie odbyła się premiera fabularyzowanego filmu dokumentalnego „Obrona ziemi serockiej w sierpniu 1920 roku” wg. scenariusza, w  reżyserii i z narracją Mirosława Pakuły.  Zdjęcia i montaż filmu wykonał Artur Spodobalski. Szczególne podziękowania, za pomoc w realizacji filmu, dr Pakuła skierował do  rekonstruktorów ze Stowarzyszenia Historyczno - Edukacyjnego im. 7 Pułku Lansierów Nadwiślańskich, Stowarzyszenia Miłośników Skubianki oraz kilku innych osób, które wspierały serockie filmowe działania. Nadmienił również, ze film powstał przy finansowym wsparciu Samorządu Województwa Mazowieckiego. (jest on dostępny na fanpiejdżu oraz na kanale YT Izby Pamięci i Tradycji Rybackich w Serocku)
Spotkanie w Centrum Kultury zakończyła promocja książki „Serockie drogi do niepodległości. Serock i Mazowsze w dobie walk o niepodległość (1795 -1918)”.  Publikacja jest efektem zorganizowanej w Serocku, w 2018 roku  konferencji historycznej, której celem było szczególne zwrócenie uwagi na lokalny wymiar walk niepodległościowych oraz tworzenie bibliografii źródeł zawierających wiedzę z zakresu historii Serocka. Burmistrz, Artur Borkowski oraz Przewodniczący Rady Miejskiej w Serocku, Mariusz Rosiński wręczyli pierwsze egzemplarze publikacji jej współautorom: prof. Januszowi Odziemkowskiemu, (prof. Janusz Szczepański nie mógł być na spotkaniu), dr. hab. Jolancie Załęczny, dr. hab. Jackowi Emilowi Szczepańskiemu, dr. Sławomirowi Jakubczakowi, dr. Piotrowi Oleńczakowi, dr. Mirosławowi Pakule oraz redaktorowi wydania, który przedstawił zebranym wartość i tematykę publikacji, prof. Radosławowi Lolo. Spotkanie było okazją do otrzymania bezpłatnego egzemplarza publikacji z podpisami współautorów.

Dziękujemy  mieszkańcom i gościom za liczne przybycie.

 • Diewczęta ze Stowarzyszenia Miłosników Skubianki śpiewają...
 • Moderator spotkania rocznicowego dr Mirosław Pakuła
 • Goście i mieszkańcy na widowni spotkania rocznicowego...
 • Prof. Janusz Odziemkowski wygłaszający referat dot. Bitwy...
 • Kadr z filmu "Obrona ziemi serockiej w sierpniu 1920 roku"
 • Kadr z filmu "Obrona ziemi serockiej w sierpniu 1920 roku"
 • Prof. Radosław Lolo, redaktor książki "Serockie drogi do...
 • Wręczanie pierwszych egzemplarzy książki "Serockie drogi...
 • Wręczanie pierwszych egzemplarzy książki "Serockie drogi...
 • Zdjęcie egzemplarzy książki "Serockie drogi do...
 • Współautorzy książki "Serockie drogi do niepodległośći"...
 • Współautorzy książki "Serockie drogi do niepodległośći"...

Bajkowy mural w Zegrzu

Plac zabaw „Kapitana Groszka” w Zegrzu otrzymał kolorową i oryginalną muralową oprawę. Do niedawna szarą pustą ścianę rysującą się tuż za ogrodzeniem placu zastąpiły Marshall, Rubble, Skye i Everest czyli bajkowe postacie Psiego Patrolu, przeplecione barwami i symbolami Legii Warszawa.

Twórcami tego bajecznego grafity byli kibice Legii (kooperacja Dobrych Ludzi z Legia Bielany, Legijne Łomianki oraz grupą ZWL). Do prac przy muralu włączyli się również mieszkańcy Zegrza niosący pomoc zarówno przy malowaniu, jak i przy uporządkowaniu terenu przy ogrodzeniu.

Niebagatelną rolę odegrały dzieci z II turnusu "półkolonii artystycznych" organizowanych w Serocku, które pod okiem artystów miały możliwość zamiast pędzli wykorzystywać farby w sprayu przy wypełnianiu liter i tworzeniu tła. Centrum Kultury i Czytelnictwa w Serocku wspomogło inicjatywę tworzenia muralu, dzięki czemu dzieci miały możliwość udziału w warsztatach, otrzymując kolejne plastyczne doświadczenie.

Warto wspomnieć, że Grupa Dobrzy Ludzie powstała z myślą niesienia pomocy i jest otwarta na współpracę z każdym i z każdą grupą, której w sercu przyświeca cel „nieść pomoc”. Grupa ta od 2016 roku współpracuje z Centrum Zdrowia Dziecka. Ich działania można obserwować na korytarzach, salach czy izolatkach tego szpitala. Dobrzy ludzie z tych Dobrych Ludzi.

 • mural Psi Patrol przy placu zabaw w Zegrzu

Serocki weekend 15 - 16 sierpnia 2020

Przed nami kolejny sierpniowy  weekend w Serocku.
Nasze propozycje związane są nie tylko z wystawami, muzyką, odpoczynkiem i rekreacją, ale też uroczystymi  obchodami 100. rocznicy Bitwy Warszawskiej i Święta Wojska Polskiego.

15 sierpnia 2020 (sobota):

9:00 - uroczysta msza święta z okazji 100-lecia Bitwy Warszawskiej i Święta Wojska Polskiego i w kościele  garnizonowym w Zegrzu. W trakcie mszy nastąpi odsłonięcie płyty pamiątkowej przekazanej przez prezydenta RP dla Zegrza, jako miejsca związanego z Bitwą Warszawską. Krótki opis działań bitewnych na odcinku „Zegrze” przedstawi dr Mirosław Pakuła.

            11:00 – 13:30 – Lato nad Zegrzem – tym razem na serockiej plaży realizowane będą działania wakacyjnego programu dotyczącego aktywnego i bezpiecznego spędzania wolnego czasu oraz rekreacyjnego uprawiania sportu

Uwaga - 15 sierpnia z powodu dnia świątecznego Izba Pamięci i Tradycji Rybackich jest zamknięta!

16 sierpnia 2020 (niedziela):

18:00Fontanna muzyki – Teatr Piosenki Elżbiety Zapendowskiej „Dawniej i Dziś” na serockim rynku

 

Zapraszamy też na poniedziałkowe, rocznicowe wydarzenie!

17 sierpnia 2020 (poniedziałek):
               g. 18:00
 - Spotkanie rocznicowe z okazji 100-lecia Bitwy Warszawskiej w sali widowiskowej  Centrum Kultury i Czytelnictwa w Serocku. 
W programie:
         - pieśń w wykonaniu grupy SMS ze Skubianki
         - referat prof. Janusza Odziemkowskiego pt. „Cud Wisły dziełem narodu”
         - premiera filmu dokumentalnego „Obrona ziemi serockiej w sierpniu 1920 roku”
         - promocja książki „ Serockie drogi do niepodległości” - z udziałem współautorów.
*Z uwagi na ograniczoną ilość miejsc - spowodowaną obostrzeniami sanitarnymi – obowiązują zapisy! Zainteresowanych prosimy o kontakt mailowy w czasie weekendu na promocja@serock.pl ; w poniedziałek prosimy o kontakt telefoniczny do Urzędu MiG w Serocku pod nr  22 782 88 43 (w godz.8:00 – 12:00). W czasie spotkania – maseczki obowiązkowe!

 

W Serocku czekają na Państwa również:

 

 • IZBA PAMIĘCI I TRADYCJI RYBACKICH w Serocku przy ul św. Wojciecha 1 - ekspozycja dostępna jest w piątek, sobotę i niedzielę w godz. 11:30 – 17:30
  * 15 sierpnia z powodu dnia świątecznego Izba jest zamknięta!
  * W czasie zwiedzania konieczne jest przestrzeganie obowiązujących rygorów sanitarnych.
 • WYSTAWY OUTDOOROWE w centrum miasta:

- wystawę Miłość i rzeczy poważne – kobiety i mężczyźni w utworach Jerzego Szaniawskiego zobaczymy przy ulicy św. Wojciecha opodal kościoła
- wystawa  „Bitwa o wszystko. Walki na ziemi serockiej 1920” – przygotowana prze Izbę Pamięci w związku z 100.rocznica Bitwy Warszawskiejjest do obejrzenia na rynku.

 

 • KĄPIELISKO I PLAŻA MIEJSKA W SEROCKU - nad  bezpieczeństwem korzystających z kąpieliska czuwają ratownicy z Legionowskiego WOPR przez siedem dni w tygodniu, w godz. 10:00 – 18:00. Prosimy jednak pamiętać, że to przede wszystkim każdy z nas jest odpowiedzialny za bezpieczeństwo swoje, swoich bliskich i osób z najbliższego otoczenia. Niestety w tym sezonie, zgodnie z decyzją Głównego Inspektora Sanitarnego, nie został uruchomiony wodny plac zabaw dla dzieci, choć mamy nadzieję, że jeszcze w tym sezonie będziemy mogli udostępnić najmłodszym tę atrakcję. Na aktywnych czekają tu wypożyczalnie sprzętu sportowego, boiska do siatkówki plażowej, siłownia zewnętrzna. Wszelkie informacje dotyczące kąpieliska mogą Państwo znaleźć na stronie: https://sk.gis.gov.pl/index.php/kapieliska

 

 • ANIMACJE NA PLAŻY – dla dzieci i całych rodzin proponujemy gry i zabawy ruchowe, mini turnieje. Zapraszamy w soboty i niedziele na dwie tury zajęć: 10.00-11.30; 15.00-16.30

 

Przypominamy, że na terenie plaży wszystkich wciąż obowiązują obostrzenia epidemiologiczne!

 

 • REJSY WEEKENDOWE KATAMARANAMI: Albatros 1 (pływa na trasie Serock - Cupel - Arciechów- Serock) i Albatros 2 (pływa na trasie Kuligów - Popowo - Kuligów). Statki wyruszają w swoje pierwsze rejsy z pomostu przy plaży w Serocku w soboty i niedziele o 9:30 i kontynuują pływanie na ww. trasach wg. harmonogramu (poniżej). Ostatnie rejsy obu katamaranów kończą się w Serocku około godz. 17:00. Statki zabierają pasażerów i ich rowery.
  *Opłata dobrowolna -
  5 zł od osoby, (płatność kartą) wyłącznie u kapitana jednostki bezpośrednio przed rejsem.

Kontakt do kapitana katamaranu  ALBATROS 1 (rzeka Narew) – tel. 609 511 417
Kontakt do kapitana katamaranu ALBATROS 2 (rzeka Bug) – tel. 609 511 418

 • REJSY STATKIEM ALBATROS – statek wypływa z serockiego molo w 45 minutowe rejsy rekreacyjne po Jeziorze Zegrzyńskim. W soboty, niedziele i święta wykonuje trzy rejsy o godz.: 11:00, 12:00, 13:00.
  *Bilety można kupić  wyłącznie u kapitana jednostki bezpośrednio przed rejsem – za gotówkę! - odpowiednio w kwotach:
  - 15 zł osoby dorosłe
  - 10 zł seniorzy, dzieci i młodzież do lat 18 
  Nowość! Dla posiadaczy Karty Serocczanina:
  - 10 zł wszystkie osoby bez względu na wiek
  - 25 zł bilet rodzinny  (3-5 osób) 

Telefon do kapitana jednostki - 798 795 266.

 

 • Plakat informujący o wydarzeniach towarzyszacych obchodom...
 • Plakat informujący o działaniach programu Lato nad Zegrzem
 • Plakat wydarzenia fontanny muzyki - informacja o spektaklu...
 • Informacja o animacjach na plaży miejskiej w Serocku
 • Plakat wystawy outdoorowej dot rocznicy Bitwy Warszawskiej...
 • Informacja o rejsach weekendowych statkiem i katamaranami...
 • Informacje dotyczące Izby Pamieci i Tradycji Rybackich w...

Obchody 100. rocznicy Bitwy Warszawskiej 1920

Walki na ziemi serockiej w sierpniu 1920 roku są ciągle słabo znanym epizodem Bitwy Warszawskiej. Aby uczcić poległych w Bitwie, ale także aby przybliżyć mieszkańcom Serocka wydarzenia, które rozegrały się na terenie dzisiejszej gminy Serock, zainicjowaliśmy szereg przedsięwzięć w ramach obchodów 100-lecia wielkiego zwycięstwa.

12 sierpnia złożyliśmy symboliczne wiązanki na grobie sierżanta Kazimierza Kozłowskiego, który jest pochowany na cmentarzu parafialnym w Woli Kiełpińskiej. Na cmentarzu w Serocku upamiętniliśmy lokalnych bohaterów poległych w 1920 roku; mostowi w Wierzbicy nadaliśmy imię Obrońców Ziemi Serockiej 1920 roku a na serockim rynku odsłoniliśmy tablicę pamiątkową. Materiał filmowy z tych uroczystości zaprezentujemy na fanpejdżu Izby Pamięci i Tradycji Rybackich w Serocku 15 sierpnia o godzinie 15.00. Tego dnia także, w kościele garnizonowym w Zegrzu, o godzinie 9.00, odbędzie się uroczysta msza święta z okazji 100. rocznicy Bitwy Warszawskiej oraz Święta Wojska Polskiego.


17 sierpnia w Centrum Kultury i Czytelnictwa w Serocku odbyło się spotkanie rocznicowe poświęcone 100-leciu Bitwy Warszawskiej, które prowadził dr Mirosław Pakuła. Rozpoczęła je wzruszająca "Śpiewka 1920" w wykonaniu dziewcząt ze Stowarzyszenia Miłosników Skubianki. Okolicznościowy referat pt. " Cud Wisły dziełem Narodu" wygłosił prof. Janusz Odziemkowski (transmisja z prelekcji dostępna na fanpejdżu Izby Pamięci i Tradycji Rybackich). Tuż po nim odbyła się premiera fabularyzowanego filmu dokumentalnego „Obrona ziemi serockiej w sierpniu 1920 roku” wg. scenariusza, w  rezyserii i z narracją Mirosława Pakuły.  Zdjęcia i montaż filmu wykonał Artur Spodobalski. Szczególne podziękowania za pomoc w realizacji filmu zostały skierowane do  rekonstruktorów ze Stowarzyszenia Historyczno - Edukacyjnego im. 7 Pułku Lansierów Nadwiślańskich, Stowarzyszenia Miłośników Skubianki oraz kilku innych osób, które wspierały nasze filmowe działania. Film, w czterech częściach było można także obejrzeć na fanpejdżu Izby od 10 do 17 sierpnia, gdzie 18 sierpnia ukazał się juz w całosci. Spotkanie w Centrum Kultury zakończyła promocja książki „Serockie drogi do niepodległości”. Była to okazja do otrzymania bezpłatnego egzemplarza publikacji z podpisami współautorów.

Od 1 sierpnia na serockim rynku można obejrzeć wystawę outdoorową „Bitwa o wszystko. Walki na ziemi serockiej w sierpniu 1920”. Na jej podstawie oraz na podstawie wyemitowanej na YT Izby  prelekcji Bitwa Warszawska 1920 roku geneza, przebieg znaczenie", opracowany został konkurs wiedzy o Bitwie Warszawskiej. Zostanie on przeprowadzony na facebooku w dniach 1-10 sierpnia. Konkurs będzie okazją do zdobycia książki „Bitwa Warszawska 1920 r. Jabłonna, Legionowo, Nieporęt, Serock, Wieliszew” autorstwa Krzysztofa Klimaszewskiego i Mirosława Pakuły.

Serdecznie dziekujemy za udział w uroczystościach i zachęcamy do pogłębiania wiedzy o tych ważnych w historii kraju i gminy wydarzeniach.

Pozostałe wydarzenia związane z 100. rocznicą Bitwy Warszawskiej:

26 lipca w kościele w Woli Kiełpińskiej odbył się koncert z okazji 100. rocznicy Bitwy. Relacja TUTAJ.
30 lipca Burmistrz Artur Borkowski oraz sołtys wsi Dębe odebrali tablice upamiętniające miejsca związane z Bitwą. Więcej TUTAJ.

W dniu 14 sierpnia na terenie miasta i gminy Serock rozgrywał się ostatni etap  wyścigu kolarskiego Tour Bitwa Warszawska.

Zachęcamy także do przeczytania artykułów poświęconych Bitwie Warszawskiej, które ukazały się:

- w lipcowym numerze Informatora Gminy Serock
- w 32 numerze Mazowieckiego To i Owo, który ukazał się 4 sierpnia
- w 4 numerze Wokół jeziora - dodatku do Gazety Powiatowej z 11 sierpnia

 • obchody Bitwy Warszawskiej 1920 roku
 • obchody Bitwy Warszawskiej 1920 roku
 • obchody Bitwy Warszawskiej 1920 roku
 • obchody Bitwy Warszawskiej 1920 roku
 • obchody Bitwy Warszawskiej 1920 roku
 • obchody Bitwy Warszawskiej 1920 roku
 • obchody Bitwy Warszawskiej 1920 roku
 • obchody Bitwy Warszawskiej 1920 roku
 • obchody Bitwy Warszawskiej 1920 roku
 • obchody Bitwy Warszawskiej 1920 roku
 • obchody Bitwy Warszawskiej 1920 roku
 • obchody Bitwy Warszawskiej 1920 roku
 • obchody Bitwy Warszawskiej 1920 roku
 • obchody Bitwy Warszawskiej 1920 roku
 • obchody Bitwy Warszawskiej 1920 roku
 • obchody Bitwy Warszawskiej 1920 roku
 • obchody Bitwy Warszawskiej 1920 roku
 • obchody Bitwy Warszawskiej 1920 roku
 • obchody Bitwy Warszawskiej 1920 roku
 • obchody Bitwy Warszawskiej 1920 roku
 • obchody Bitwy Warszawskiej 1920 roku
 • obchody Bitwy Warszawskiej 1920 roku
 • obchody Bitwy Warszawskiej 1920 roku
 • obchody Bitwy Warszawskiej 1920 roku
 • obchody Bitwy Warszawskiej 1920 roku
 • obchody Bitwy Warszawskiej 1920 roku
 • obchody Bitwy Warszawskiej 1920 roku
 • obchody Bitwy Warszawskiej 1920 roku
 • obchody Bitwy Warszawskiej 1920 roku
 • obchody Bitwy Warszawskiej 1920 roku
 • obchody Bitwy Warszawskiej 1920 roku
 • obchody Bitwy Warszawskiej 1920 roku
 • obchody Bitwy Warszawskiej 1920 roku
 • obchody Bitwy Warszawskiej 1920 roku
 • obchody Bitwy Warszawskiej 1920 roku
 • obchody Bitwy Warszawskiej 1920 roku
 • obchody Bitwy Warszawskiej 1920 roku
 • obchody Bitwy Warszawskiej 1920 roku
 • obchody Bitwy Warszawskiej 1920 roku
 • obchody Bitwy Warszawskiej 1920 roku
 • obchody Bitwy Warszawskiej 1920 roku
 • obchody Bitwy Warszawskiej 1920 roku
 • obchody Bitwy Warszawskiej 1920 roku
 • obchody Bitwy Warszawskiej 1920 roku
 • obchody Bitwy Warszawskiej 1920 roku
 • obchody Bitwy Warszawskiej 1920 roku
 • obchody Bitwy Warszawskiej 1920 roku
 • obchody Bitwy Warszawskiej 1920 roku
 • obchody Bitwy Warszawskiej 1920 roku
 • obchody Bitwy Warszawskiej 1920 roku
 • obchody Bitwy Warszawskiej 1920 roku
 • obchody Bitwy Warszawskiej 1920 roku
 • obchody Bitwy Warszawskiej 1920 roku
 • obchody Bitwy Warszawskiej 1920 roku
 • obchody Bitwy Warszawskiej 1920 roku
 • obchody Bitwy Warszawskiej 1920 roku
 • obchody Bitwy Warszawskiej 1920 roku
 • obchody Bitwy Warszawskiej 1920 roku
 • obchody Bitwy Warszawskiej 1920 roku
 • obchody Bitwy Warszawskiej 1920 roku
 • obchody Bitwy Warszawskiej 1920 roku
 • obchody Bitwy Warszawskiej 1920 roku
 • obchody Bitwy Warszawskiej 1920 roku
 • obchody Bitwy Warszawskiej 1920 roku
 • obchody Bitwy Warszawskiej 1920 roku
 • obchody Bitwy Warszawskiej 1920 roku
 • obchody Bitwy Warszawskiej 1920 roku
 • obchody Bitwy Warszawskiej 1920 roku
 • obchody Bitwy Warszawskiej 1920 roku
 • obchody Bitwy Warszawskiej 1920 roku
 • obchody Bitwy Warszawskiej 1920 roku
 • obchody Bitwy Warszawskiej 1920 roku
 • obchody Bitwy Warszawskiej 1920 roku
 • obchody Bitwy Warszawskiej 1920 roku
 • obchody Bitwy Warszawskiej 1920 roku
 • obchody Bitwy Warszawskiej 1920 roku
 • obchody Bitwy Warszawskiej 1920 roku
 • obchody Bitwy Warszawskiej 1920 roku
 • obchody Bitwy Warszawskiej 1920 roku
 • obchody Bitwy Warszawskiej 1920 roku

Uwaga! Utrudnienia związane z wyścigiem kolarskim Tour Bitwa Warszawska 1920

W dniu 14 sierpnia w Serocku odbędzie się wyścig kolarski w ramach Tour Bitwa Warszawska 1920, którego organizatorem jest Klub Kolarski Panorama Warszawa. W związku z wyścigiem od godzin porannych w piątek, 14 sierpnia, nie będzie możliwości parkowania pojazdów w ciągu ulic: Kościuszki, Retmańska, Zdrojowa, Wł. Wolskiego, 11 Listopada.

Od 13.30 do 16.30 – na czas trwania wyścigu – rynek wraz z przyległymi ulicami zostanie zamknięty dla pojazdów.

Kolarze wjadą na rynek około godziny 14.00, a około 16.30 planowane jest zakończenie wyścigu.

W związku z faktem, że odcinek na terenie Miasta i Gminy Serock zawodnicy będą pokonywać siedmiokrotnie i poruszać się będą z dużą prędkością, prosimy Państwa tego dnia o zachowanie szczególnej ostrożności podczas poruszania się na przejściach dla pieszych, na ścieżkach rowerowych oraz podczas jazdy samochodem po trasach wyścigu.

 

W załączeniu mapy obrazujące przebieg trasy.

 • trasa wyścigu przebiegająca przez gminę Serock
 • odcinek trasy wokół rynku
 • plakat Tour Bitwa Warszawska

Lipcowy numer Informatora

Zachęcamy do lektury najnowszego numeru Informatora Gminy Serock, w którym przeczytacie Państwo między innymi o atrakcjach, jakie czekały na uczestników półkolonii, o zorganizowanych w lipcu przedsięwzięciach, o realizowanych i zakończonych inwestycjach. Nie zabraknie także wątku historycznego - tym razem skupiamy się na 100. rocznicy Bitwy Warszawskiej, prezentując kalendarium wydarzeń, które miały miejsce na ziemi serockiej.

 • lipcowy numer informatora

Obchody 100. rocznicy Bitwy Warszawskiej

Walki na ziemi serockiej w sierpniu 1920 roku są ciągle słabo znanym epizodem Bitwy Warszawskiej. Aby uczcić poległych w Bitwie, ale także aby przybliżyć mieszkańcom Serocka wydarzenia, które rozegrały się na terenie dzisiejszej gminy Serock, zainicjowaliśmy szereg przedsięwzięć w ramach obchodów 100-lecia wielkiego zwycięstwa.

12 sierpnia złożymy symboliczne wiązanki na grobie sierżanta Kazimierza Kozłowskiego, który jest pochowany na cmentarzu parafialnym w Woli Kiełpińskiej. Na cmentarzu w Serocku upamiętnimy lokalnych bohaterów poległych w 1920 roku; mostowi w Wierzbicy nadamy imię Obrońców Ziemi Serockiej 1920 roku a na serockim rynku odsłonimy tablicę pamiątkową. Materiał filmowy z tych uroczystości zaprezentujemy na fanpejdżu Izby Pamięci i Tradycji Rybackich w Serocku 15 sierpnia o godzinie 15.00. Tego dnia także, w kościele garnizonowym w Zegrzu, o godzinie 9.00, odbędzie się uroczysta msza święta z okazji 100. rocznicy Bitwy Warszawskiej oraz Święta Wojska Polskiego.

17 sierpnia w Centrum Kultury i Czytelnictwa w Serocku (ul. Pułtuska 35) o godzinie 18.00 referat wygłosi prof. Janusz Odziemkowski (transmisja z prelekcji będzie dostępna na fanpejdżu Izby Pamięci i Tradycji Rybackich). Tuż po nim odbędzie się premiera filmu dokumentalnego „Obrona ziemi serockiej w sierpniu 1920 roku”. Warto wspomnieć, że ów film, w czterech częściach będzie można także obejrzeć na fanpejdżu Izby od 10 do 17 sierpnia. Spotkanie w Centrum Kultury zakończy promocja książki „Serockie drogi do niepodległości”. Będzie to okazja do otrzymania bezpłatnego egzemplarza publikacji oraz do porozmawiania z jej autorami. Ze względu na ograniczoną ilość uczestników, którą możemy przyjąć na Sali Widowiskowej, w związku z obostrzeniami epidemiologicznymi, udział w uroczystości możliwy będzie po zgłoszeniu telefonicznym 22 782 88 43 lub mailowym: izbapamieci@serock.pl.

Od 1 sierpnia na serockim można obejrzeć wystawę outdoorową „Bitwa o wszystko. Walki na ziemi serockiej w sierpniu 1920”. Na jej podstawie oraz na podstawie wyemitowanej na YT Izby  prelekcji Bitwa Warszawska 1920 roku geneza, przebieg znaczenie", opracowany został konkurs wiedzy o Bitwie Warszawskiej. Zostanie on przeprowadzony na facebooku w dniach 1-10 sierpnia. Konkurs będzie okazją do zdobycia książki „Bitwa Warszawska 1920 r. Jabłonna, Legionowo, Nieporęt, Serock, Wieliszew” autorstwa Krzysztofa Klimaszewskiego i Mirosława Pakuły.

Serdecznie zapraszamy do udziału w uroczystościach i pogłębiania wiedzy o tych ważnych w historii kraju i gminy wydarzeniach.

Pozostałe wydarzenia związane z 100. rocznicą Bitwy Warszawskiej:

26 lipca w kościele w Woli Kiełpińskiej odbył się koncert z okazji 100. rocznicy Bitwy. Relacja TUTAJ.
30 lipca Burmistrz Artur Borkowski oraz sołtys wsi Dębe odebrali tablice upamiętniające miejsca związane z Bitwą. Więcej TUTAJ.

W dniach 12-16 sierpnia odbędzie się wyścig kolarski Tour Bitwa Warszawska. Serdecznie zapraszamy do kibicowania.

Zachęcamy także do przeczytania artykułów poświęconych Bitwie Warszawskiej:

- w lipcowym numerze Informatora Gminy Serock
- w 32 numerze Mazowieckiego To i owo, który ukazał się 4 sierpnia
- w 4 numerze Wokół jeziora - dodatku do Gazety Powiatowej, który ukaże się 11 sierpnia

 • zaproszenie na obchody Bitwy Warszawskiej
 • zaproszenie na wystawę poświęconą Bitwie Warszawskiej

Inwestycje oświetleniowe

Trudny czas dla samorządów związany z pandemią COVID-19 nie przeszkodził w realizacji kolejnych inwestycji mających zdecydowany wpływ na bezpieczeństwo i komfort życia mieszkańców. Na przełomie czerwca i lipca zostały zakończone roboty związane z budową oświetlenia drogowego ulic:  Błękitnej i Słoneczna Polana w miejscowości Serock, Tęczowej w miejscowości Stasi Las oraz drogi gminnej nr 180466W w miejscowości Bolesławowo, natomiast na koniec sierpnia przewidywane jest zakończenie trwającej obecnie budowy oświetlenia w pasie drogi wojewódzkiej nr 632 na odcinku od zapory wodnej w miejscowości Dębe do skrzyżowania z ul. Zegrzyńską. Zakres powyższych, to przede wszystkim budowa linii energetycznych oświetlenia drogowego, montaż na słupach stalowych nowoczesnych opraw w technologii LED oraz przebudowa szafy sterowania oświetleniem w miejscowości Dębe. Po zrealizowaniu ostatniego z wymienionych wcześniej zadań przybędzie Gminie łącznie 47 nowoczesnych punktów świetlnych na kwotę około 270 000 zł.

Ponadto 10 lipca br. nastąpiło otwarcie ofert w przetargu nieograniczonym na budowę oświetlenia ul. Dosińskiej w miejscowości Jachranka, zaś jeżeli zostaną wyłonieni wykonawcy z kolejnych ogłoszonych zamówień publicznych to dzięki współfinansowaniu ze środków z budżetu Województwa Mazowieckiego w ramach „Mazowieckiego Instrumentu Aktywizacji Sołectw MAZOWSZE 2020” po wakacjach  zyskają oświetlenie ulice: Oliwkowa w miejscowości Dosin, Spacerowa w miejscowości Kania Nowa oraz drogi gminne w miejscowościach Guty i Zabłocie. Przy okazji warto również wspomnieć, iż opracowana została kompletna dokumentacja projektowo – kosztorysowa dla budowy oświetlenia drogowego ulic: Nad Wąwozem w miejscowości Jadwisin, Szafirowej w miejscowości Skubianka oraz drogi gminnej nr 180406W w miejscowości Zalesie Borowe. Na ukończeniu jest także projekt oświetlenia ulicy Zegrzyńskiej w miejscowości Izbica, gdzie planowana jest wymiana wyeksploatowanych sodowych opraw oświetlenia drogowego na energooszczędne oprawy LED oraz dobudowa nowych punktów świetlnych.

 • autor: Referat Przygotowania i Realizacji Inwestycji

W sobotę zawyją syreny o "Godzinie W "

W sobotę 1 sierpnia 2020 roku, dokładnie o godz. 17:00 zostaną włączone w Serocku, na 1 minutę, syreny alarmowe. W ten sposób uczcimy 76. rocznicę wybuchu Powstania Warszawskiego.

O tej godzinie, na rynku, zaczną się również uroczystości upamiętniające to wydarzenie.

 

Rolniku, wypełnij obowiązek i weź udział w spisie!

Po zakończeniu żniw rolnicy z całej Polski będą mieli jeszcze jeden bardzo ważny obowiązek do wypełnienia. Chodzi o Powszechny Spis Rolny, który potrwa od 1 września do 30 listopada br. Nie trzeba czekać na wizytę rachmistrza – warto spisać się samemu przez Internet lub umówić się na spis telefoniczny.

Powszechny Spis Rolny 2020 obejmie wszystkie gospodarstwa rolne w kraju. To najważniejsze badanie polskiego rolnictwa – jego ostatnia edycja odbyła się 10 lat temu. Przygotowania do spisu trwają w całym kraju, również w naszej gminie.

Organizacja spisu w naszej gminie

Spis rolny rozpocznie się we wrześniu, ale intensywne prace przygotowawcze trwają już od dłuższego czasu. Oprócz GUS i Urzędu Statystycznego w Warszawie, który nadzoruje organizację spisu na Mazowszu, do pracy włączył się samorząd lokalny, w tym również nasza gmina. Utworzone zostało Gminne Biuro Spisowe, które odpowiada m.in. za przeprowadzenie naboru kandydatów na rachmistrzów, organizację gminnego punktu spisowego oraz popularyzację spisu w naszej gminie.

Jednym z najważniejszych zadań Gminnego Biura Spisowego jest przeprowadzenie rekrutacji rachmistrzów spisowych. Kandydaci do pracy w naszej gminie mają obowiązek odbyć odpowiednie szkolenie zakończone egzaminem. Osoby, które zdadzą egzamin z najlepszymi wynikami w gminie, w październiku rozpoczną pracę w terenie.

Dlaczego TRZEBA i WARTO się spisać?

Udział w spisie rolnym jest obowiązkowy. Osoby uchylające się od tego obowiązku zgodnie z ustawą o statystyce publicznej mogą podlegać odpowiednim sankcjom. Rolnicy nie mają zresztą powodów do unikania spisu: pytania dotyczą wyłącznie danego gospodarstwa i prowadzonej produkcji. Nie ma też pytań o wysokość dochodów rolnika, tylko o ich strukturę.

Z punktu widzenia każdego rolnika warto sobie uświadomić, że Powszechny Spis Rolny - jako badanie obejmujące wszystkie gospodarstwa rolne w kraju - jest jedynym źródłem informacji pozwalającym na ocenę stanu polskiego rolnictwa. Dzięki niemu możemy zdiagnozować bieżącą sytuację, ale też zaobserwować zmiany, jakie zaszły na przestrzeni ostatnich 10 lat w strukturze i działalności gospodarstw rolnych.

Zebrane podczas spisów rolnych dane są wykorzystywane przez instytucje rządowe i samorządowe – w tym również przez naszą gminę. Dzięki tym danym możemy podejmować działania wspierające naszych rolników na poziomie lokalnym. Tym samym poprzez udział w spisie rolnicy pośrednio zyskują realny wpływ na zmiany zachodzące w najbliższym otoczeniu.

Nie można też zapominać o korzyściach płynących ze spisu w kontekście unijnej polityki rolnej. Jak każde państwo UE, Polska jest zobowiązana do przeprowadzenia spisu rolnego co 10 lat i w podobnym okresie, co inne państwa członkowskie. Chodzi o to, aby zebrane dane były porównywalne dla całej Unii. Jest to ważne przy kształtowaniu wspólnej polityki rolnej, czyli np. ustalaniu dopłat dla rolników.

Jakie będą pytania?

W spisie rolnym będą zbierane dane dotyczące m.in.: położenia i powierzchni gospodarstwa, produkcji ekologicznej, rodzaju użytkowanych gruntów, upraw, zużycia nawozów, pogłowia zwierząt gospodarskich, rodzaju budynków gospodarskich, a także wkładu pracy w gospodarstwo rolne użytkownika i członków jego gospodarstwa domowego oraz pracowników najemnych. Warto zawczasu przygotować niezbędne dokumenty i mieć je przy sobie podczas wypełniania formularza.

Formularz spisowy ma formę elektroniczną i liczba pytań będzie zależeć od działalności gospodarstwa. Jeśli dany rolnik ogranicza się do produkcji na własne potrzeby i ma niewiele upraw czy inwentarza żywego, to będzie musiał odpowiedzieć na mniej pytań niż użytkownik dużego gospodarstwa o zróżnicowanej strukturze produkcyjnej.

W razie wątpliwości co do treści czy zakresu pytań należy się skontaktować z infolinią spisową: 22 279 99 99

Zachowaj list od Prezesa GUS!

Każdy użytkownik gospodarstwa rolnego otrzyma jeszcze przed rozpoczęciem Powszechnego Spisu Rolnego list podpisany przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego. Oprócz informacji skierowanej do odbiorcy o ciążącym na nim obowiązku spisania się, list zawiera ważne informacje potrzebne do logowania się w aplikacji spisowej. Dlatego pismo Prezesa GUS należy zachować - przynajmniej do momentu pomyślnego zakończenia samospisu internetowego.

Najlepiej przez Internet – w domu lub w naszym Urzędzie

Samospis internetowy to kluczowa metoda spisowa i o niej w pierwszej kolejności powinni pomyśleć rolnicy. Jest to metoda wygodna, ponieważ spisać się można samodzielnie w domu przez komputer lub telefon z dostępem do Internetu, w dogodnym dla siebie momencie. W obecnej sytuacji samospis internetowy ma tę wielką przewagą nad bezpośrednią rozmową z rachmistrzem, że nie wymaga kontaktu z osobami z zewnątrz.

Dla rolników, którzy nie posiadają komputera lub telefonu z dostępem do Internetu, planowane jest przygotowanie na czas spisu Gminnego Punktu Spisowego, w którym będzie można się spisać samodzielnie.

Jeśli rolnik z jakichś ważnych powodów nie może lub nie chce spisać się przez Internet, powinien zadzwonić na infolinię spisową i spisać się przez telefon.

Rachmistrze w terenie

Jeśli rolnik nie skorzysta z żadnej z obu wspomnianych opcji (Internet lub telefon), może spodziewać się wizyty rachmistrza terenowego. Rolnicy powinni pamiętać, że w takim przypadku nie będą już mogli odmówić udzielenia odpowiedzi i przełożyć spisu na inny termin.

Rachmistrz będzie miał przy sobie specjalny identyfikator wydany przez Urząd Statystyczny w Warszawie.  W razie wątpliwości można zweryfikować tożsamość rachmistrza dzwoniąc na infolinię spisową: 22 279 99 99.

Dane będą bezpieczne

Zebrane podczas spisu dane chronione są tajemnicą statystyczną: pod żadnym pozorem, nawet na wniosek organów ścigania, nie można ujawniać jednostkowych danych podanych w trakcie badań realizowanych na rzecz statystyki publicznej. Obowiązek zachowania tajemnicy jest nałożony na wszystkich rachmistrzów i pracowników statystyki publicznej.

Spis rolny ważny dla nas wszystkich

Spis rolny jest wydarzeniem o dużym znaczeniu, również dla osób nie mających z rolnictwem czy wsią wiele wspólnego. Epidemia koronawirusa przypomniała nam, jak ważne jest zapewnienie bezpieczeństwa żywnościowego. To przecież w głównej mierze rola rolnictwa. Warto więc wspierać spis rolny, nawet jeśli nie jesteśmy rolnikami i nie bierzemy udziału w spisie. Można to zrobić chociażby poprzez udostępnianie informacji o Powszechnym Spisie Rolnym 2020 na swoim profilu w mediach społecznościowych.

Do aktywnego wspierania promocji spisu rolnego zachęcamy zwłaszcza te osoby, które są zaangażowane w życie naszej społeczności lokalnej i udzielają się w organizacjach, kołach i grupach działających w naszej gminie. Dzięki swojej aktywności i bogatej siatce kontaktów mogą docierać z najważniejszymi informacjami o spisie rolnym do naszych rolników i ich rodzin.

 

PODSTAWOWE INFORMACJE O POWSZECHNYM SPISIE ROLNYM 2020

Termin trwania: 1 września – 30 listopada 2020 r., dane zbierane wg stanu na 1 czerwca 2020 r.

Metody spisowe:
1) samospis internetowy,
- jeśli ktoś nie posiada odpowiedniego sprzętu lub Internetu, powinien skorzystać z Gminnego Punktu Spisowego w naszym Urzędzie
2) spis przez telefon,
3) wywiad bezpośredni z rachmistrzem terenowym (rachmistrze rozpoczną pracę 1 października 2020 r.).

Infolinia spisowa: 22 279 99 99

Więcej informacji o Powszechnym Spisie Rolnym 2020: https://spisrolny.gov.pl/

 • Plakat informujący o spisie rolnym

Serockie wydarzenia weekendowe w dniach  1 - 2 sierpnia 2020 

1 sierpnia 2020 (sobota):

17:00„Godzina W” – obchody 76.rocznicy Powstania Warszawskiego –  na rynku. O godzinie 17:00, dla uczczenia poległych powstańców, przez minutę zawyją syreny.

2 sierpnia 2020 (niedziela):

15:00 – „Legenda o Smoku Wawelskim„ – spektakl jest bezpłatny, ale ze względu na ograniczoną   ilość miejsc obowiązują zapisy pod nr.22 782 70 80. Zapraszamy do sali widowiskowej Centrum Kultury i Czytelnictwa w Serocku przy ul. Pułtuskiej 35.
18:00Fontanna Muzyki - na rynku, w klimacie retro wystąpi kwartet smyczkowy STRINGS AVENUE
19:30Skoki spadochronowe – na plaży miejskiej w Serocku lądować będzie 15. skoczków Aeroklubu Warszawskiego

Festiwal Filmowy imienia Andrzeja Kondratiuka „Ach, czego się nie robi dla sztuki” – organizatorzy zapraszają na wydarzenia festiwalowe w dniach 30 i 31. 07. – oraz 1 i 2.08.2020 na niezwykły, plenerowy, jedyny w swoim rodzaju festiwal filmowy. Oto harmonogram wydarzeń:
- 30.07.2020, g. 20:30, plaża miejska w Serocku: Gwiezdny pył (1982), Wrzeciono czasu (1995),  Słoneczny zegar (1997).
- 31.07.2020, godz. 20:30, Wąwóz Szaniawskiego w Zegrzynku: serial (14 odcinków) Klub profesora Tutki.
- 01.08.2020, g.20:30, Port Pilawa w Nieporęcie: Hydrozagadka (1970), Wniebowzięci (1973).
- 02.08.2020 r., g. 20:30, Jezioro Wieliszewskie: Pamiętnik Andrzeja Kondratiuka (2006).

Czekają na Państwa również:

 • IZBA PAMIĘCI I TRADYCJI RYBACKICH w Serocku przy ul św. Wojciecha 1 - ekspozycja dostępna jest w piątek, sobotę i niedzielę w godz. 11:30 – 17:30
  * W czasie zwiedzania konieczne jest przestrzeganie obowiązujących rygorów sanitarnych.
 • WYSTAWY OUTDOOROWE w centrum miasta:

- wystawa # Narodziny Karola Wojtyły prezentowana jest przy Centrum Kultury i Czytelnictwa w Serocku
- wystawę Miłość i rzeczy poważne – kobiety i mężczyźni w utworach Jerzego Szaniawskiego zobaczymy przy ulicy św. Wojciecha opodal kościoła
- wystawa  „Bitwa o wszystko. Walki na ziemi serockiej 1920” – przygotowana prze Izbę Pamięci w związku z 100. rocznicą Bitwy Warszawskiej – jest do obejrzenia na rynku.

- Galeria u pana Piotra – w której swe parce wystawiają lokalni artyści. Prace wielu z nich mieliśmy przyjemność wystawiać wcześniej w holu serockiego ratusza. Galeria znajduje się przy rynku, czynna jest w godz. 10:00 – 17:00.

 • KĄPIELISKO I PLAŻA MIEJSKA W SEROCKU - nad  bezpieczeństwem korzystających z kąpieliska czuwają ratownicy z Legionowskiego WOPR przez siedem dni w tygodniu, w godz. 10:00 – 18:00. Prosimy jednak pamiętać, że to przede wszystkim każdy z nas jest odpowiedzialny za bezpieczeństwo swoje, swoich bliskich i osób z najbliższego otoczenia. Niestety w tym sezonie, zgodnie z decyzją Głównego Inspektora Sanitarnego, nie został uruchomiony wodny plac zabaw dla dzieci, choć mamy nadzieję, że jeszcze w tym sezonie będziemy mogli udostępnić najmłodszym tę atrakcję. Na aktywnych czekają tu wypożyczalnie sprzętu sportowego, boiska do siatkówki plażowej, siłownia zewnętrzna. Wszelkie informacje dotyczące kąpieliska mogą Państwo znaleźć na stronie: https://sk.gis.gov.pl/index.php/kapieliska
 • ANIMACJE NA PLAŻYdla dzieci i całych rodzin proponujemy gry i zabawy ruchowe, mini turnieje. Zapraszamy w soboty i niedziele na dwie tury zajęć: 10.00-11.30; 15.00-16.30

Przypominamy, że na terenie plaży wszystkich wciąż obowiązują obostrzenia epidemiologiczne!

 • REJSY WEEKENDOWE KATAMARANAMI: Albatros 1 (pływa na trasie Serock - Cupel - Arciechów- Serock) i Albatros 2 (pływa na trasie Kuligów - Popowo - Kuligów). Statki wyruszają w swoje pierwsze rejsy z pomostu przy plaży w Serocku w soboty i niedziele o 9:30 i kontynuują pływanie na ww. trasach wg. harmonogramu (poniżej). Ostatnie rejsy obu katamaranów kończą się w Serocku około godz. 17:00. Statki zabierają pasażerów i ich rowery.
  *Opłata dobrowolna -
  5 zł od osoby, (płatność kartą) wyłącznie u kapitana jednostki bezpośrednio przed rejsem.

Kontakt do kapitana katamaranu  ALBATROS 1 (rzeka Narew) – tel. 609 511 417
Kontakt do kapitana katamaranu ALBATROS 2 (rzeka Bug) – tel. 609 511 418

 • REJSY STATKIEM ALBATROS – statek wypływa z serockiego molo w 45 minutowe rejsy rekreacyjne po Jeziorze Zegrzyńskim. W soboty, niedziele i święta wykonuje trzy rejsy o godz.: 11:00, 12:00, 13:00.
  *Bilety można kupić  wyłącznie u kapitana jednostki bezpośrednio przed rejsem – za gotówkę! - odpowiednio w kwotach:
  - 15 zł osoby dorosłe
  - 10 zł seniorzy, dzieci i młodzież do lat 18 
  Nowość! Dla posiadaczy Karty Serocczanina:
  - 10 zł wszystkie osoby bez względu na wiek
  - 25 zł bilet rodzinny  (3-5 osób) 

Telefon do kapitana jednostki - 798 795 266.

Zapraszamy :)

 • Zaproszenie na obchody 76. rocznicy Powstania...
 • Zaproszenie na Fontanny Muzyki - w stylu retro, w...
 • Plakat zapraszajacy na spektakl Legenda o Smoku Wawelskim
 • Informacja o pokazie skoków spadochronowych na plaży...
 • Zaproszenie do udziału w wydarzeniach Festiwalu Filmowego...
 • Informacja o funkcjonowaniu Izby Pamięci i Tradycji...
 • Informacja o zajęciach animatorów organizowanych na plaży...
 • Informacje na temat rejsów katamaranami i statkiem Albatros
 • plakat wystawy dotyczącej twórczosci Jerzego Szaniawskiego
 • Plakat wystawy Karol Wojtyła #narodziny

Prezydent RP przekazał tablice pamiątkowe

30 lipca, Burmistrz Miasta i Gminy Serock, Artur Borkowski oraz sołtys wsi Dębe, Wiesław Winnicki, odebrali z rąk Prezydenta RP  tablice upamietniające miejsca związane ze zwycięskimi walkami w obronie Rzeczypospolitej, które  toczyły się w czasie Bitwy Warszawskiej 1920 na terenie Zegrza oraz Dębego.

Z okazji tegorocznych obchodów Stulecia Bitwy Warszawskiej 1920 roku Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej Andrzej Duda upamiętnia to wydarzenie poprzez wręczanie okolicznościowych tablic przedstawicielom samorządów, na których terenie znajdują się miejsca związane ze zwycięską bitwą, i w ten sposób oddaje hołd obrońcom Ojczyzny w wojnie polsko-bolszewickiej.

Tablice informują o znaczeniu tych miejsc dla naszej niepodległości, stanowiąc trwałą pamiątkę tryumfu polskiego oręża na wszystkich terenach objętych wtedy działaniami wojennymi (z zaproszenia Prezydenta RP).

Żródło informacji oraz fot. https://www.prezydent.pl/aktualnosci/wydarzenia/art,1885,miejsce-pamieci-bitwy-warszawskiej-1920-roku.html

 • Tablica upamietniająca miejsce zwycięskich walk w czasie...
 • Prezydent RP wręcza burmistrzowi Serocka tablicę...
 • Prezydent RP wręcza sołtysowi wsi Dębe tablicę...
 • Zdjęcie grupowe z uroczystości przekazania płyt...
 • Burmistrz Serocka w trakcie przekazania plyty pamiatkowej...
 • Uroczystę wręczenie płyty pamiątkowej przed Belwederem

Spotkanie w sprawie Kolei Północnego Mazowsza

29 lipca w serockim urzędzie odbyło się kolejne spotkanie w sprawie budowy nowego szlaku kolejowego relacji Zegrze-Przasnysz. Wzięli w nim udział przedstawiciele powiatu legionowskiego, pułtuskiego, przasnyskiego i makowskiego, miast Pułtusk, Maków Mazowiecki i Przasnysz, a także gmin: Pokrzywnica, Szelków, Przasnysz, Wieliszew i Nieporęt. Na spotkaniu obecny był również były minister środowiska i obecny poseł na Sejm RP, Henryk Kowalczyk. Spotkanie było konsekwencją wcześniejszych rozmów oraz porozumienia o współpracy pomiędzy Miastem i Gminą Serock, Miastem Pułtusk, Miastem Maków Mazowiecki i Miastem Przasnysz, zawartego w dniu 24 czerwca bieżącego roku w Przasnyszu. Spotkanie miało za zadanie zgromadzenie jak najszerszego grona samorządowców zainteresowanych powstaniem nowego szlaku kolejowego i ustalenia dalszych kroków cementujących współpracę samorządów na rzecz tej inicjatywy.

Zebrani na spotkaniu przedstawiciele samorządów, których ów temat dotyczy, wyrazili chęć partycypacji w projekcie, a na jego lidera, przynajmniej na początkowym etapie, wybrali Miasto i Gminę Serock. W najbliższym czasie planowane jest utworzenie stowarzyszenia na podstawie umowy międzysamorządowej, dedykowanego dla wspierania i rozwoju tej inicjatywy. 

Kolej Północnego Mazowsza jest nowym przedsięwzięciem, które potrzebuje ogromnego wsparcia, w dalszych procesach związanych z jego planowaniem jak i realizacją.  Dostrzegając te potrzeby, władze samorządów ulokowanych na trasie przyszłego szlaku przyjęły aktywną pozycję w procesie budowania zrozumienia i uświadamiania wagi realizacji tej inicjatywy. Aktywność Miasta i Gminy Serock w tym przedsięwzięciu podyktowana jest przede wszystkim dostrzeganiem w nim racjonalnego rozwiązania istniejących i przewidywanych wyzwań społeczności Miasta i Gminy, szczególnie w kontekście sprawnego skomunikowania z Warszawą.

W swoich działaniach staramy się integrować wszystkich potencjalnych zainteresowanych realizacją projektu, stąd liczne w ostatnim czasie spotkania z przedstawicielami administracji centralnej,  samorządowej różnych szczebli, a także spółek kolejowych, ukierunkowane na przedstawianie znaczenia Kolei Północnego Mazowsza dla Miasta i Gminy Serock, regionu północnego Mazowsza, jak również Rzeczypospolitej.

Szerokie zrozumienie i poparcie jakie zyskuje projekt nie pozwala nam zwolnić tempa, dlatego czynimy starania aby w trwającym naborze wniosków w programie rządowym „Kolej+”, Kolej Północnego Mazowsza była jednym z projektów nad którym ruszą dynamiczne prace koncepcyjne i studialne, które pozwolą zmierzyć się z wyzwaniami m.in. przyszłego trasowania linii.

 • Kolej Północnego Mazowsza
 • Kolej Północnego Mazowsza
 • Kolej Północnego Mazowsza
 • Kolej Północnego Mazowsza

Koncert w Woli Kiełpińskiej

26 lipca w kościele w Woli Kiełpińskiej odbył się koncert z okazji 100. rocznicy Bitwy Warszawskiej. W słowno-muzycznym przedstawieniu wystąpili: Aleksandra Okrasa-Wachowska – sopran, Wojciech Bardowski – baryton oraz muzycy: Rafał Grząka – akordeon, Paweł Listwon – piano, Adam Bardowski – klarnet. Koncert współfinansowany był ze środków Urzędu Marszałkowskiego, a patronat honorowy nad projektem objęła Pani Poseł Bożena Żelazowska.

 • koncert w Woli Kiełpińskiej
 • koncert w Woli Kiełpińskiej
 • koncert w Woli Kiełpińskiej
 • koncert w Woli Kiełpińskiej
 • koncert w Woli Kiełpińskiej
 • koncert w Woli Kiełpińskiej

Weekend w Serocku

Zachęcamy do spędzenia weekendu w Serocku, gdzie czekają na Państwa następujące atrakcje:

TURNIEJ STREETBASKET

start o godzinie 11.30 na serockiej plaży.

KĄPIELISKO

Letnia pogoda sprzyja odpoczynkowi na serockim kąpielisku. Przypominamy, że nad  bezpieczeństwem wszystkich osób korzystających z kąpieliska czuwają ratownicy z Legionowskiego Wodnego Ochotniczego Pogotowia Ratowniczego przez siedem dni w tygodniu, w godzinach 10:00 – 18:00. Prosimy jednak pamiętać, że to przede wszystkim każdy z nas jest odpowiedzialny za bezpieczeństwo swoje, swoich bliskich i osób z najbliższego otoczenia. Niestety ze względów bezpieczeństwa, zgodnie z decyzją Głównego Inspektora Sanitarnego, nie zostanie uruchomiony wodny plac zabaw dla dzieci, choć mamy nadzieję, że jeszcze w tym sezonie będziemy mogli udostępnić najmłodszym tę atrakcję.

Przypominamy, że wciąż obowiązują obostrzenia epidemiologiczne. Podczas przebywania na terenie kąpieliska prosimy o stosowanie się do wymienionych wytycznych:

 1. Należy zachowywać dystans społeczny i minimalną odległość od osób postronnych, zgodnie z obowiązującymi regulacjami prawa na całym obszarze obiektu, także podczas kąpieli w wodzie, jak również w czasie oczekiwania na wejście na teren kąpieliska;
 2. Należy unikać zatłoczonych plaż/miejsc lub zgromadzeń na terenie kąpieliska;
 3. Należy stosować środki ochrony zgodnie z regulacjami obowiązującego prawa;
 4. Zaleca się szczególnie staranne zasłanianie ust i nosa (z użyciem chusteczki) podczas kaszlu i kichania;
 5. Należy korzystać z własnego sprzętu turystycznego, przyborów toaletowych (koce, pledy, leżaki, maty, ręczniki, sprzęt do nauki lub ułatwienia pływania, sprzęt ochronny);
 6. Zaleca się szczególną dbałość o higienę rąk – częste mycia rąk wodą z mydłem oraz/lub ich dezynfekcja, po skorzystaniu z toalety, także po kontakcie z wszelkimi powierzchniami/urządzeniami publicznego użytku;
 7. Należy zachowywać czystość w otoczeniu, wyrzucać odpady do właściwych pojemników, zgodnie z zasadami segregacji o ile to możliwe;
 8. Nie należy korzystać z kąpielisk w przypadku złego samopoczucia i podwyższonej ciepłoty ciała, infekcji oraz objawów chorobowych sugerujących chorobę zakaźną.

Wszelkie informacje dotyczące kąpieliska mogą się Państwo znaleźć na stronie: https://sk.gis.gov.pl/index.php/kapieliska.

ANIMACJE NA PLAŻY

sobota i niedziela
dwie tury zajęć: 10.00-11.30; 15.00-16.30

- gry i zabawy ruchowe
- mini turnieje
- zabawy rodzinne
- nagrody

*Przypominamy o stosowaniu zasad bezpieczeństwa, ograniczających transmisję koronawirusa

Zapraszamy również:

IZBA PAMIĘCI I TRADYCJI RYBACKICH W SEROCKU przy ul św. Wojciecha nr 1.
Ekspozycja dostępna jest w piątek,sobotę i niedzielę w godz. 11:30 – 17:30

* W czasie zwiedzania konieczne jest przestrzeganie obowiązujących rygorów sanitarnych.

Na obejrzenie w centrum miasta czekają:

- wystawa #Narodziny Karola Wojtyły prezentowana przy Centrum Kultury i Czytelnictwa w Serocku

- wystawa Miłość i rzeczy poważne – kobiety i mężczyźni w utworach Jerzego Szaniawskiego zobaczymy przy ulicy św. Wojciecha, opodal kościoła

- wystawa Serock niekończąca się historia przypominająca o 30-leciu samorządu terytorialnego - do obejrzenia na rynku.

Zapraszamy także na:

REJSY WEEKENDOWE:

katamaranami: Albatros 1 (pływa na trasie Serock - Cupel - Arciechów - Serock) i Albatros 2 (pływa na trasie Kuligów - Popowo - Kuligów). Statki wyruszają w swoje pierwsze rejsy z pomostu przy plaży w Serocku,  w soboty i niedziele o 9:30 i kontynuują pływanie na ww. trasach wg. harmonogramu. Ostatnie rejsy obu katamaranów kończą się w Serocku około godz. 17:00. Statki zabierają pasażerów i ich rowery.
*Opłata dobrowolna -
5 zł od osoby, (płatność kartą) wyłącznie u kapitana jednostki bezpośrednio przed rejsem.

Kontakt do kapitana katamaranu  ALBATROS 1 (rzeka Narew) – tel. 609 511 417
Kontakt do kapitana katamaranu ALBATROS 2 (rzeka Bug) – tel. 609 511 418

Rejsy statkiem Albatros – statek wypływa z serockiego molo w 45 minutowe rejsy rekreacyjne po Jeziorze Zegrzyńskim. W soboty, niedziele i święta wykonuje trzy rejsy o godz.: 11:00, 12:00, 13:00.

*Bilety można kupić  wyłącznie u kapitana jednostki bezpośrednio przed rejsem – za gotówkę! - odpowiednio w kwotach:
- 15 zł osoby dorosłe
- 10 zł seniorzy, dzieci i młodzież do lat 18 
Nowość! Dla posiadaczy Karty Serocczanina:
- 10 zł wszystkie osoby bez względu na wiek
- 25 zł bilet rodzinny  (3-5 osób) 

Telefon do kapitana jednostki - 798 795 266.

Zapraszamy!

 • Turniej koszykówki
 • Izba Pamięci i Tradycji Rybackich w Serocku
 • wystawa o Jerzym Szaniawskim
 • animacje na plaży
 • rejsy

Karta Serocczanina

Program „Karta Serocczanina” został wprowadzony w Mieście i Gminie Serock w dniu 1 stycznia 2020 roku. W ramach programu wydawana jest mieszkańcom przez Referat Spraw Obywatelskich w Urzędzie Miasta i Gminy w Serocku „Karta Serocczanina”, która uprawnia do zniżek i ulg przygotowanych specjalnie dla mieszkańców gminy Serock przez samorząd, jednostki gminne oraz firmy partnerskie. Wprowadzona Karta ma na celu zwiększenie mieszkańcom dostępności obiektów, wydarzeń kulturalnych, sportowych i rekreacyjnych oraz lokalnego transportu zbiorowego.

Realizowany Program „Karta Serocczanina” cieszy się wśród mieszkańców bardzo dużym zainteresowaniem. Po ponad pół roku od rozpoczęcia akcji tj. na dzień 21 czerwca 2020 roku wydano już 2241 kart.

Karta Mieszkańca jest dokumentem imiennym, ze zdjęciem, wydawanym bezpłatnie na okres 2 lat. Po upływie tego terminu należy ponownie wystąpić z wnioskiem o wydanie Karty. Mogą ją uzyskać zarówno osoby dorosłe jak i dzieci. W imieniu osób niepełnoletnich wniosek mogą złożyć rodzice/opiekunowie prawni uprawnieni do otrzymania „Karty Serocczanina”. Karta ma charakter osobisty i nie może być użyczana, bądź odstępowana przez Posiadacza innym osobom. W przypadku znalezienia Karty lub jej utraty, zagubienia, uszkodzenia, użytkownik zobowiązany jest do niezwłocznego powiadomienia o tym fakcie Urzędu Miasta i Gminy w Serocku.

KTO MOŻE WNIOSKOWAĆ O KARTĘ:

 • osoby fizyczne, które zamieszkują na terenie Miasta i Gminy Serock,
 • osoby, które rozliczają się z podatku dochodowego (PIT) od osób fizycznych w Urzędzie Skarbowym w Legionowie ze wskazaniem adresu zamieszkania na terenie Miasta i Gminy Serock
 • osoby, które nie rozliczają się z podatku dochodowego od osób fizycznych w Urzędzie Skarbowym w Legionowie (z racji wykonywania innej pracy zarobkowej) ze wskazaniem adresu zamieszkania na terenie Miasta i Gminy Serock, a złożą oświadczenie, że Urzędem Skarbowym właściwym do rozliczania się z podatku dochodowego od osób fizycznych za rok, w którym występują o wydanie „Karty Serocczanina” jest Urząd Skarbowy w Legionowie ze względu na miejsce zamieszkania na terenie Miasta i Gminy Serock,
 • rodzice/opiekunowie prawni uprawnieni do otrzymania Karty Serocczanina, którzy mogą wnioskować o wydanie karty dla swoich dzieci.

JAK UZYSKAĆ KARTĘ:

 • należy złożyć wniosek w Urzędzie Miasta i Gminy w Serocku w Referacie Spraw Obywatelskich (Punkt Obsługi Mieszkańca, stanowisko nr 5),
 • przy składaniu wniosku o wydanie karty należy mieć ze sobą dowód osobisty.

WYMAGANE DOKUMENTY:

 • aktualna fotografia,
 • wypełniony wniosek o wydanie „Karty Serocczanina”,
 • wypełnione oświadczenie, że Urzędem Skarbowym właściwym do rozliczania się z podatku dochodowego od osób fizycznych za rok, w którym jest składany wniosek o wydanie „Karty Serocczanina” jest Urząd Skarbowy w Legionowie ze względu na miejsce zamieszkania na terenie Miasta i Gminy Serock. 

Wnioski o wydanie Karty oraz oświadczenie dostępne są w siedzibie Urzędu Miasta i Gminy Serock przy ul. Rynek 21 oraz na stronie internetowej: www.serock.pl w zakładce dla mieszkańca/karta serocczanina.

KORZYŚCI DLA POSIADACZY KARTY SEROCCZANINA:

 • darmowa komunikacja lokalna,
 • rabaty udzielane przez Partnerów Programu „Karta Serocczanina”,
 • promocyjne bilety na wydarzenia kulturalne i rekreacyjne na terenie Miasta i Gminy Serock.

Bez wątpienia największą wartością „Karty Serocczanina” są bezpłatne przejazdy Lokalną Komunikacją Autobusową. Profity z posiadania Karty będą jednak wzrastać wraz z dołączeniem do akcji kolejnych partnerów. Na dzień dzisiejszy po ponad pół roku funkcjonowania Karty w Programie uczestniczy 10 Partnerów oferujących różnorodny zakres usług.

JAK ZOSTAĆ PARTNEREM PROGRAMU KARTA SEROCCZANINA

 • należy złożyć deklarację w Urzędzie Miasta i Gminy w Serocku (wzór na stronie internetowej)
 • należy zapoznać się z regulaminem Akcji „Karta Serocczanina” (pkt. V. regulaminu) dostępnym na stronie internetowej: www.serock.pl w zakładce dla mieszkańca/karta serocczanina.

Zapraszamy zatem do współpracy wszystkich przedsiębiorców, którzy chcą dołączyć do udziału w projekcie. Przystąpienie do akcji nie wiąże się z żadnymi dodatkowymi kosztami. Od Partnerów Programu oczekujemy zaoferowania preferencyjnych warunków zakupu lub   usług w ramach prowadzonej działalności. Firmy, które wyrażą chęć przystąpienia do programu, w zamian za współpracę, uzyskają większą rozpoznawalność i umocnią swoją markę dzięki bezpłatnej promocji w naszej gminie, na stronach internetowych, w mediach i materiałach promocyjnych.

Więcej informacji dotyczących Programu „Karta Serocczanina” uzyskacie Państwo w Referacie Spraw Obywatelskich pod nr telefonu 22 782 88 32 lub 22 782 88 52.

Wszystkie informacje TUTAJ.

 • plakat promujący Kartę Serocczanina

Inwestycje wodno-kanalizacyjne

W czerwcu br. Burmistrz Miasta i Gminy Serock podpisał umowę na budowę sieci kanalizacji sanitarnej w ulicy Pogodnej w Stasim Lesie z firmą KOW-KAN Daniel Kowalewski z siedzibą Jaskółowo 57, 05-190 Nasielsk. Wykonawca w ramach zawartej umowy wybuduje kanał z rur PVC o średnicy 200 mm o długości 450 m. Ponadto wykona przyłącza do granicy działki, a mieszkańcom, którzy podpiszą umowy z Gminą do pierwszej studzienki na działce licząc od kanału głównego. Wartość umowy to 318 570,00 zł. Termin zakończenia zadania przewidziano na dzień 30.10.2020 roku.

W lipcu br. Burmistrz Miasta i Gminy Serock podpisał umowę na budowę sieci wodociągowej w drodze powiatowej nr 1807W i 1805W miejscowości Marynino i Karolino. Wodociąg ten stanowi element dużego projektu sieci wodociągowej w ul. Żytniej w Serocku i w drogach powiatowych w miejscowościach Karolino i Marynino. Z uwagi na obszerny zakres - jego realizacja została podzielona na kilka etapów. W związku z rozpoczętymi pracami przez Powiat Legionowski przebudowy drogi powiatowej nr 1807W w m. Karolino/Marynino jako pierwszy etap budowy wodociągu został rozpoczęty odcinek w ciągu tej drogi od skrzyżowania z drogą nr 1805W aż do skrzyżowania z ul. Cedrową oraz fragment w ulicy Cedrowej (do połączenia z istniejącym już wodociągiem). Wykonawcą robót jest Przedsiębiorstwo Budowlane Dariusz Nalewajk z siedzibą Dzbenin 85C, 07-410 Ostrołęka. W ramach umowy zostaną wybudowane  sieci wodociągowe o średnicy Ø 160 mm, Ø 110 mm , Ø 90 mm o łącznej długości 867 m i po trasie zostaną przepięte istniejące przyłącza wodociągowe.  Wartość umowy to 183 850,00 zł. Termin zakończenia całości zadania przewidziano na dzień 14.10.2020 roku.

Ponadto trwają prace przy budowie sieci kanalizacji sanitarnej w rejonie Wiosennej w Wierzbicy oraz w ulicy Królewskiej w Jadwisinie. Termin zakończenia obydwu inwestycji mija 30.10.2020 roku.

Budowa kanalizacji w ulicy Jaśminowej w Serocku wraz z przepompownią ścieków oraz budowa kanalizacji w ulicy Słonecznej w Stasim Lesie, w drogach wewnętrznych w Borowej Górze oraz ulicy Prostej w Stasim Lesie została zakończona. Obecnie trwają prace odbiorowe przez przyszłego eksploratora Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w m. st. Warszawie S.A.

Budowa stacji uzdatnia wody wraz z budynkiem administracyjnym przy ulicy Nasielskiej w Serocku cały czas trwa. Do chwili obecnej został wybudowany budynek administracyjny wraz z częścią technologiczną (roboty ziemne, fundamentowe, murowe, dach, stolarka drzwiowa i okienna), zostały odwiercone dwie studnie głębinowe w celu zasilania stacji, zbiornik wody czystej, odstajnik popłuczyn, wiata dla potrzeb Miejsko Gminnego Zakładu Gospodarki Komunalnej, hala magazynowa dla MGZG-K. Została rozebrana wiata oraz budynek dyżurki. W chwili obecnej trwają prace przy wykonywaniu instalacji wewnętrznych (elektrycznych, c.o, sanitarnych) w budynku oraz sieci międzyobiektowych. Zakończenie robót nastąpi w 2021 roku.

 

 • autor: Referat Przygotowania i Realizacji Inwestycji
 • inwestycje w gminie Serock
 • inwestycje w gminie Serock
 • inwestycje w gminie Serock
 • inwestycje w gminie Serock
 • inwestycje w gminie Serock
 • inwestycje w gminie Serock

Życzenia z okazji Święta Policji

Z okazji Święta Policji składamy wszystkim funkcjonariuszom najserdeczniejsze życzenia. Państwa misja, zapewniająca społeczeństwu bezpieczeństwo, jest niezbędna i zasługuje na szacunek i wdzięczność - to dobra okazja, żeby to podkreślić. Niech nie zabraknie Państwu tej ludzkiej wdzięczności i życzliwości. Niech Waszej służbie towarzyszy odwaga, ale także empatia, pozwalająca dostrzec trudności, z jakimi zmagają się ci, którzy zwracają się o pomoc. Życzymy także sukcesów zawodowych oraz wszelkiej osobistej pomyślności.

Lokalnym funkcjonariuszom Policji dziękuję za pracę na rzecz serockiej społeczności i nieustanną gotowość do niesienia pomocy. Dziękujemy za Waszą życzliwość i wsparcie podczas różnego rodzaju gminnych przedsięwzięć. Wszystkiego dobrego!

Przewodniczący Rady Miejskiej w Serocku
Mariusz Rosiński

Burmistrz Miasta i Gminy Serock
Artur Borkowski

Zapraszamy na przedsięwzięcia weekendowe

W nadchodzący weekend zapraszamy na:

 • FONTANNY MUZYKI - 19 lipca, godz. 18.00 - rynek w Serocku
  Tym razem będzie to koncert na góralską nutę z zespołem Góralska Hora.

 • ANIMACJE NA PLAŻY
  sobota i niedziela
  dwie tury zajęć: 10.00-11.30; 15.00-16.30

  - gry i zabawy ruchowe
  - mini turnieje
  - zabawy rodzinne
  - nagrody

*Przypominamy o stosowaniu zasad bezpieczeństwa, ograniczających transmisję koronawirusa

Zapraszamy również:

 • na prelekcję online dr. Mirosława Pakuły "Bitwa Warszawska 1920. Geneza, przebieg, znaczenie"
  Premiera 19 lipca o godz. 15.00 na fanpejdżu Izby Pamięci i Tradycji Rybackich w Serocku na Facebooku
 • do Izby Pamięci i Tradycji Rybackich w Serocku przy ul św. Wojciecha nr 1.
  Ekspozycja dostępna jest w piątek,sobotę i niedzielę w godz. 11:30 – 17:30

  * W czasie zwiedzania konieczne jest przestrzeganie obowiązujących rygorów sanitarnych.

Na obejrzenie w centrum miasta czekają:

- wystawa #Narodziny Karola Wojtyły prezentowana przy Centrum Kultury i Czytelnictwa w Serocku

- wystawa Miłość i rzeczy poważne – kobiety i mężczyźni w utworach Jerzego Szaniawskiego zobaczymy przy ulicy św. Wojciecha, opodal kościoła

- wystawa Serock niekończąca się historia przypominająca o 30-leciu samorządu terytorialnego - do obejrzenia na rynku.

Zapraszamy także na:

Rejsy weekendowe katamaranami: Albatros 1 (pływa na trasie Serock - Cupel - Arciechów - Serock) i Albatros 2 (pływa na trasie Kuligów - Popowo - Kuligów). Statki wyruszają w swoje pierwsze rejsy z pomostu przy plaży w Serocku,  w soboty i niedziele o 9:30 i kontynuują pływanie na ww. trasach wg. harmonogramu. Ostatnie rejsy obu katamaranów kończą się w Serocku około godz. 17:00. Statki zabierają pasażerów i ich rowery.
*Opłata dobrowolna -
5 zł od osoby, (płatność kartą) wyłącznie u kapitana jednostki bezpośrednio przed rejsem.

Kontakt do kapitana katamaranu  ALBATROS 1 (rzeka Narew) – tel. 609 511 417
Kontakt do kapitana katamaranu ALBATROS 2 (rzeka Bug) – tel. 609 511 418

Rejsy statkiem Albatros – statek wypływa z serockiego molo w 45 minutowe rejsy rekreacyjne po Jeziorze Zegrzyńskim. W soboty, niedziele i święta wykonuje trzy rejsy o godz.: 11:00, 12:00, 13:00.

*Bilety można kupić  wyłącznie u kapitana jednostki bezpośrednio przed rejsem – za gotówkę! - odpowiednio w kwotach:
- 15 zł osoby dorosłe
- 10 zł seniorzy, dzieci i młodzież do lat 18 
Nowość! Dla posiadaczy Karty Serocczanina:
- 10 zł wszystkie osoby bez względu na wiek
- 25 zł bilet rodzinny  (3-5 osób) 

Telefon do kapitana jednostki - 798 795 266.

Zapraszamy!

 • Fontanna muzyki, 19 lipca godz. 18.00, rynek w Serocku
 • plakat zapraszający na animacje na plaży
 • plakat zapraszający do Izby Pamięci
 • plakat zapraszający na wystawę dot. Szaniawskiego

Konkurs fotograficzny "Łączy nas Mazowsze"

Samorząd Województwa Mazowieckiego już po raz piętnasty realizuje konkurs fotograficzny „Mazowsze bliskie sercu”. Jest on skierowany do wszystkich fotografów amatorów, znających miejsca i wydarzenia na Mazowszu, które warto pokazać innym. Poprzez temat tegorocznej edycji konkursu - „Łączy nas Mazowsze” – chcemy nie tylko promować Markę Mazowsze, ale wzmocnić poczucie tożsamości lokalnej. Zapraszamy uczestników konkursu do podróży po naszym regionie, zwiedzania niezwykłych miejsc, tajemniczych zakątków, które warto uwiecznić na fotografii.

Nabór prac potrwa do 31 lipca br. Spośród prac wykonanych i nadesłanych przez uczestników, Jury oceni
i wybierze 5 zwycięskich fotografii, a laureaci otrzymają nagrody. Dodatkowo zwycięskie fotografie wezmą udział
w głosowaniu internautów, w trakcie którego internauci wybiorą laureata Konkursu publiczności.

Zasady i regulamin konkursu dostępne są TUTAJ.

 • konkurs "Łączy nas Mazowsze" - plakat informacyjny, więcej...

I spotkanie w sprawie spółdzielni za nami

W dniu 13 lipca mieliśmy przyjemność gościć Państwa na Sali Widowiskowej Centrum Kultury i Czytelnictwa w Serocku, podczas spotkania poświęconego dyskusji o perspektywach założenia pierwszej w Mieście i Gminie Serock spółdzielni energetycznej. Spotkanie było transmitowane na profilu Urzędu Miasta i Gminy Serock na portalu Facebook, gdzie istnieje możliwość zapoznania się z materiałem również teraz.

Spotkanie było okazją do nakreślenia scenariuszy powstania i funkcjonowania spółdzielni, korzyści jakie może ona dać zarówno indywidualnym członkom, jak i całej społeczności gminnej, wśród których na pierwsze miejsce wysuwa się niższy koszt inwestycyjny, względem indywidualnych rozwiązań fotowoltaicznych. Spotkanie stało się również przestrzenią do merytorycznej dyskusji, podczas której staraliśmy się znaleźć odpowiedź na wszystkie pojawiające się pytania, za które serdecznie dziękujemy.

Na spotkaniu zaprezentowano również wzór deklaracji zainteresowania uczestnictwem w spółdzielni. Jest on również możliwy do pobrania poniżej, lub w Biurze Obsługi Interesanta na parterze Urzędu Miasta i Gminy Serock, stanowisko nr 3. Wszystkich zainteresowanych tą inicjatywą zachęcamy do wypełnienia deklaracji i jej dostarczenia do Urzędu Miasta i Gminy Serock (pocztą tradycyjną, papierowo w kancelarii Urzędu lub pocztą elektroniczną na podany poniżej adres). Dostarczone deklaracje pozwolą na kalkulację kosztów uczestnictwa w spółdzielni i dzięki temu przedstawienie pełnych informacji, co do ewentualnych korzyści, wynikających z uczestnictwa w tej inicjatywie.

Na wypełnione deklaracje czekamy do 31 sierpnia 2020 roku.

Z osobami deklarującymi chęć uczestnictwa w tej inicjatywie zorganizujemy dodatkowe spotkania, podczas których, w miarę posiadanych możliwości, odpowiemy na wszystkie pytania. Złożenie deklaracji nie ma charakteru zobowiązania, osoby deklarujące zainteresowanie będą miały możliwość wycofać się z uczestnictwa w procesie tworzenia spółdzielni również na późniejszych etapach.

Gorąco zachęcamy do włączenia się do inicjatywy założenia spółdzielni energetycznej.

Wszystkie pytania dotyczące spółdzielni prosimy kierować do Urzędu Miasta i Gminy w Serocku, pod nr tel. 22 782 88 27 lub 22 782 88 31 lub na adres poczty elektronicznej: konsultacje@serock.pl

 • autor: Referat Gospodarki Gruntami Planowania Przestrzennego i Rozwoju
 • spotkanie w sprawie spółdzielni
 • spotkanie w sprawie spółdzielni
 • spotkanie w sprawie spółdzielni
 • spotkanie w sprawie spółdzielni

Festiwal Filmowy im. Andrzeja Kondartiuka - zapraszamy!

Zapraszamy na niezwykły, plenerowy, wakacyjny, jedyny w swoim rodzaju Festiwal Filmowy imienia Andrzeja Kondratiuka „Ach, czego się nie robi dla sztuki”!
 
Rok po „Filmowym REJSIE” z kultową komedią w reżyserii Marka Piwowskiego proponujemy Państwu spotkanie z twórczością wybitnego, wszechstronnego reżysera, scenarzysty i operatora filmowego ‒ Andrzeja Kondratiuka.
 
W ciągu czterech letnich wieczorów – od 30 lipca do 2 sierpnia 2020 r. – w plenerowej odsłonie, blisko natury, tak cenionej przez patrona festiwalu, obejrzymy produkcje z różnych etapów twórczości artysty.
 
HARMONOGRAM Festiwalu Filmowego im. Andrzeja Kondratiuka:
 
 
30.07.2020 r., godz. 20.30, plaża miejska w Serocku:
 
‒ „Gwiezdny pył” (1982), „Wrzeciono czasu” (1995), „Słoneczny zegar” (1997).
 
31.07.2020 r., godz. 20.30, Wąwóz Szaniawskiego w Zegrzynku:
 
‒ serial (14 odcinków) „Klub profesora Tutki”.
 
01.08.2020 r., godz. 20.30, Port Pilawa w Nieporęcie:
 
‒ „Hydrozagadka” (1970), „Wniebowzięci” (1973).
 
02.08.2020 r., godz. 20.30, Jezioro Wieliszewskie:
 
‒ „Pamiętnik Andrzeja Kondratiuka” (2006).
 
 
Andrzej Kondratiuk wraz z żoną Igą Cembrzyńską wybrali na swój raj na ziemi Gzowo koło Serocka. Dlatego też pierwszy dzień festiwalu nosi tytuł „Gzowska epopeja”. Wprowadzenie do niej stanowić będzie rozmowa dziennikarki filmowej Magdaleny Felis z wieloletnią współpracowniczką Andrzeja Kondratiuka – Ajką Tarasow. Tego wieczoru na serockiej plaży obejrzymy słynne produkcje: „Gwiezdny pył” (1982), „Wrzeciono czasu” (1995) oraz „Słoneczny zegar” (1997).
 
W dorobku Andrzeja Kondratiuka znalazł się także „Klub profesora Tutki” (1966-1968) – polski serial telewizyjny na podstawie serii opowiadań Jerzego Szaniawskiego, pisarza, który urodził się w 1886 r. w Zegrzynku położonym nad brzegiem Jeziora Zegrzyńskiego. Obejrzeć wszystkie czternaście odcinków serialu w urokliwym sąsiedztwie ruin dworku Szaniawskich? – to może być niezapomniana przygoda!
 
Trzeci dzień (a właściwie wieczór) festiwalu upłynie pod znakiem kultowych komedii z czasów PRL. Wieczorem w Porcie Pilawa w Nieporęcie zobaczymy słynną „Hydrozagadkę” (1970), kręconą w tej okolicy, oraz „Wniebowziętych” (1973) – z niezapomnianym duetem Himilsbach–Maklakiewicz. Wprowadzeniem do filmów będzie rozmowa Magdaleny Felis z Maciejem Łuczakiem, autorem książki „Wniebowzięci, czyli jak to się robi hydrozagadkę”.
 
Ostatniego dnia festiwalu zaprosimy Państwa nad Jezioro Wieliszewskie na refleksyjny seans z dokumentalnym „Pamiętnikiem Andrzeja Kondratiuka” (2006).
 
Serdecznie ZAPRASZAMY!
 
 
 
‒ Musisz tyle mówić? Znam na pamięć wszystkie twoje złote myśli, wolę słuchać deszczu.
 
‒ Ja wiem, ja wiem, że ty nie lubisz, jak ja się kłócę z Bogiem.
 
‒ Nie bądź śmieszny. Myślisz, że On cię słyszy.
 
‒ Jeżeli jest, to słyszy.
 
‒ A jeżeli Go nie ma?
 
‒ Też będę wrzeszczał pod niebiosa.
 
‒ Po co?
 
‒ Żeby ludzie... żeby ludzie myślący podobnie do mnie nie czuli się osamotnieni.
 
 
(dialog z filmu „Słoneczny zegar”)
 
 
 
Organizatorzy festiwalu: Powiatowa Instytucja Kultury w Legionowie, Powiat Legionowski
 
Partnerzy: Centrum Kultury i Czytelnictwa w Serocku, Ośrodek Kultury w Wieliszewie, Miasto i Gmina Serock, Gmina Wieliszew, Gmina Nieporęt
 
Udział w festiwalowych pokazach jest bezpłatny, w jednym seansie może wziąć udział maksymalnie 150 osób.
 
Plenerowe pokazy filmowe w ramach festiwalu będą się odbywały zgodnie z wytycznymi zatwierdzonymi przez Główny Inspektorat Sanitarny ‒ odnoszącymi się do kin samochodowych i plenerowych ‒ przy zachowaniu dystansu społecznego.
 
 
 
 • Festiwal filmowy im. Andrzeja Kondratiuka

Przedstawiciele samorządu województwa i samorządów gmin o „Kolei Północnego Mazowsza”

9 lipca 2020 roku w Urzędzie Miejskim w Pułtusku odbyło się kolejne spotkanie poświęcone inicjatywie budowy połączenia kolejowego, między Zegrzem, Serockiem, Pułtuskiem, Makowem Mazowieckim i Przasnyszem. W spotkaniu uczestniczyli: Marszałek Województwa Mazowieckiego, Pan Adam Struzik z Dyrektorem Mazowieckiego Biura Planowania Regionalnego w Warszawie, Panią Elżbietą Kozubek, włodarze: Pułtuska, Serocka – Artur Borkowski, Makowa Mazowieckiego – Tadeusz Ciak i Przasnysza – Łukasz Chrostowski, a także przedstawiciele samorządu powiatu pułtuskiego: Starosta Pułtuski Jan Zalewski i Przewodniczący Rady Powiatu Tadeusz Nalewajek.

Spotkanie było kontynuacją wcześniej nawiązanej współpracy samorządów ww. miast w sprawie wspierania inicjatywy budowy linii kolejowej relacji Zegrze – Przasnysz, którą potwierdzono porozumieniem zawartym 24 czerwca br. w Przasnyszu.

Spotkanie było okazją do zaprezentowania „Wstępnych założeń projektu budowy nowego szlaku komunikacyjnego Zegrze – Przasnysz”. Podkreślano, że realizacja przedmiotowego projektu to: dźwignia i warunek rozwoju, wzrost jakości życia mieszkańców gmin północnego Mazowsza, pozbawionych infrastruktury kolejowej, poprawa bezpieczeństwa, polepszenie jakości środowiska, zmniejszenie obciążenia i poprawa przepustowości innych szlaków kolejowych (LK nr 9 Warszawa-Gdańsk), wzrost bezpieczeństwa państwa, wzrost atrakcyjności turystycznej.

Marszałek Adam Struzik zapewnił o wsparciu inicjatywy samorządowców, uznając celowość tego projektu. Zostanie on wpisany do dokumentów planistycznych województwa mazowieckiego. Ponadto nowy szlak komunikacyjny Zegrze – Przasnysz został ujęty w master planie Warszawskiego Węzła Kolejowego. Realizacja inwestycji możliwa jest jedynie przy udziale funduszy unijnych. Marszałek zaproponował, aby   samorządy zawiązały w tej sprawie   stowarzyszenie, zawarły umowę partnerską oraz zleciły opracowanie specjalistycznej analizy, która wskazywałaby najkorzystniejsze rozwiązanie w zakresie transportu niskoemisyjnego w tym pasie/korytarzu.

Uczestnicy spotkania zadeklarowali chęć dalszej współpracy w przedmiotowej sprawie, o czym z pewnością będziemy informować w najbliższej przyszłości.

Źródło

 • spotkanie w Pułtusku w sprawie kolei
 • spotkanie w Pułtusku w sprawie kolei
 • spotkanie w Pułtusku w sprawie kolei
 • spotkanie w Pułtusku w sprawie kolei

Dyskusje o transformacji energetycznej miast i gmin

W dniach 30 czerwca – 1 lipca 2020 r. w Serocku odbyło się seminarium pn. „Transformacja energetyczna miast i gmin – mitygacja i adaptacja do zmian klimatu”, podczas którego omówione zostały zagadnienia dotyczące transformacji niskoemisyjnej w miastach w kontekście europejskiego celu neutralności klimatycznej oraz kwestie dotyczące finansowania lokalnych działań na rzecz łagodzenia zmian klimatu i adaptacji do nich. Uczestnicy mieli okazję nie tyko wysłuchać prezentacji ekspertów i wziąć udział w panelu dyskusyjnym, ale również skorzystać z konsultacji i wymiany doświadczeń w małych grupach podczas interaktywnej sesji dobrych praktyk.

Otwierając seminarium w dniu 30 czerwca 2020 r. uczestników przywitali: Artur Borkowski – burmistrz Miasta i Gminy Serock, Leszek Drogosz – prezes Zarządu Stowarzyszenia Gmin Polska Sieć „Energie Cités” i dyrektor Biura Infrastruktury w Urzędzie m.st. Warszawy oraz Anna Jaskuła – dyrektor biura Stowarzyszenia Gmin Polska Sieć „Energie Cités”.

Wprowadzeniem do sesji pn. "Miasta i gminy liderami działań na rzecz ochrony klimatu” była prezentacja przedstawicielki europejskiej sieci miast Energy Cities Kristina Dely, która podjęła temat transformacji energetycznej miast i ich rozwoju w kierunku neutralności klimatycznej wobec konieczności odbudowy gospodarki i koniecznych zmian w dotychczasowych działaniach w obszarze produkcji i konsumpcji energii. Następnie Patrycja Płonka reprezentująca nasze Stowarzyszenie  przedstawiła koncepcję Europejskiego Zielonego Ładu, który ma stać się centralnym elementem strategii naprawy po kryzysie COVID-19, a także jego wpływ na działania na poziomie lokalnym. O wspieraniu transformacji niskoemisyjnej w miastach i programie finansowania Miasto z klimatem opowiedział przedstawiciel Ministerstwa Klimatu Piotr Czarnocki. 

Czytaj więcej TUTAJ.

 • seminarium "Transformacja energetyczna miast i gmin –...
 • seminarium "Transformacja energetyczna miast i gmin –...

Zapraszamy na przedsięwzięcia weekendowe

W nadchodzący weekend zapraszamy do udziału w:

TURNIEJU SIATKÓWKI PLAŻOWEJ
11 lipca godz. 9.00 - serocka plaża

ANIMACJE NA PLAŻY
sobota i niedziela
dwie tury zajęć: 10.00-11.30; 15.00-16.30

 • gry i zabawy ruchowe
 • mini turnieje
 • zabawy rodzinne
 • nagrody

*Przypominamy o stosowaniu się do zasad bezpieczeństwa, ograniczających transmisję koronawirusa

Zapraszamy również:

do Izby Pamięci i Tradycji Rybackich w Serocku przy ul św. Wojciecha nr 1. Ekspozycja dostępna jest w piątek,sobotę i niedzielę w godz. 11:30 – 17:30

* W czasie zwiedzania konieczne jest przestrzeganie obowiązujących rygorów sanitarnych.

Na obejrzenie w centrum miasta czekają:

- wystawa #Narodziny Karola Wojtyły prezentowana przy Centrum Kultury i Czytelnictwa w Serocku

- wystawa Miłość i rzeczy poważne – kobiety i mężczyźni w utworach Jerzego Szaniawskiego zobaczymy przy ulicy św. Wojciecha, opodal kościoła

- wystawa Serock niekończąca się historia przypominająca o 30-leciu samorządu terytorialnego - do obejrzenia na rynku.

Zapraszamy też na:

Rejsy weekendowe katamaranami: Albatros 1 (pływa na trasie Serock - Cupel - Arciechów - Serock) i Albatros 2 (pływa na trasie Kuligów - Popowo - Kuligów). Statki wyruszają w swoje pierwsze rejsy z pomostu przy plaży w Serocku,  w soboty i niedziele o 9:30 i kontynuują pływanie na ww. trasach wg. harmonogramu (poniżej). Ostatnie rejsy obu katamaranów kończą się w Serocku około godz. 17:00. Statki zabierają pasażerów i ich rowery.
*Opłata dobrowolna -
5 zł od osoby, (płatność kartą) wyłącznie u kapitana jednostki bezpośrednio przed rejsem.

Kontakt do kapitana katamaranu  ALBATROS 1 (rzeka Narew) – tel. 609 511 417
Kontakt do kapitana katamaranu ALBATROS 2 (rzeka Bug) – tel. 609 511 418

Rejsy statkiem Albatros – statek wypływa z serockiego molo w 45 minutowe rejsy rekreacyjne po Jeziorze Zegrzyńskim. W soboty, niedziele i święta wykonuje trzy rejsy o godz.: 11:00, 12:00, 13:00.

*Bilety można kupić  wyłącznie u kapitana jednostki bezpośrednio przed rejsem – za gotówkę! - odpowiednio w kwotach:
- 15 zł osoby dorosłe
- 10 zł seniorzy, dzieci i młodzież do lat 18 
Nowość! Dla posiadaczy Karty Serocczanina:
- 10 zł wszystkie osoby bez względu na wiek
- 25 zł bilet rodzinny  (3-5 osób) 

Telefon do kapitana jednostki - 798 795 266.

Zapraszamy!

 

 • plakat zapraszający na turniej siatkówki
 • plakat zapraszający na animacje na plaży
 • plakat zapraszający do Izby Pamięci
 • plakat zapraszający na wystawę dot. Szaniawskiego

Dofinansowania na zadania sołeckie w ramach MIAS MAZOWSZE 2020

9 lipca br. przedstawiciele Miasta i Gminy Serock wzięli udział w uroczystym podpisaniu oraz wręczeniu umów o dofinansowanie dla zadań, które zrealizowane zostaną dzięki finansowemu wsparciu z budżetu Województwa Mazowieckiego w ramach “Mazowieckiego Instrumentu Aktywizacji Sołectw MAZOWSZE 2020”.

Miasto i Gmina Serock złożyła łącznie pięć wniosków o dofinansowanie, z których każdy zakwalifikował się do udzielenia dofinansowania.

Pierwsze cztery wnioski dotyczą dofinansowania wnioskowanego na budowę oświetlenia dróg gminnych w Kani Nowej ul. Spacerowa, w Dosinie ul. Oliwkowa, w Gutach oraz w Zabłociu.  Budowa energooszczędnych punktów świetlnych we wskazanych miejscowościach bez wątpienia wpłynie na poprawę bezpieczeństwa wszystkich uczestników ruchu drogowego oraz przyczyni się do zapewnienia porządku publicznego.

Wysokość przyznanej pomocy finansowej z budżetu województwa mazowieckiego wynosi po 10 000,00 zł. na realizację każdego z zadań.

Ostatni wniosek dotyczy dofinansowania realizacji zadania pn. “Rewitalizacja placu zabaw w Maryninie w ramach funduszu sołeckiego.” W ramach zadania zaplanowano doposażenie istniejącego placu zabaw poprzez montaż nowych zabawek ogrodowych w miejsce starych i zużytych, co przyczyni się do  poprawy warunków korzystania z obiektu, utrzymania ładu przestrzennego oraz do promowania działań wspierających tworzenie warunków dla integracji mieszkańców.  Wysokość wnioskowanej pomocy finansowej z budżetu województwa mazowieckiego wynosi również 10 000,00 zł.

Zadania te zostaną zrealizowane w najbliższych miesiącach, a ich realizacja przyczyni się do tworzenia istotnych elementów infrastruktury służącej użyteczności publicznej, poprawy bezpieczeństwa na drogach oraz promowania działań wspierających tworzenie warunków dla rozwoju kapitału społecznego i poczucia tożsamości regionalnej i integracji wśród mieszkańców.

Na Mazowszu jest ok 7,3 tys. sołectw. To z myślą o nich zainicjowano Mazowiecki Instrument Aktywizacji Sołectw. Dofinansowanie z budżetu Mazowsza wspiera niewielkie, ale ważne dla lokalnych społeczności inwestycje. W tym roku na granty dla mazowieckich sołectw samorząd województwa przeznaczył 13,9 mln zł. Gminy do 50 sołectw mogły złożyć do 5 wniosków i uzyskać dofinansowanie do 10.000 zł dla jednego projektu, na jedno sołectwo. Tak jak wspomnieliśmy wyżej Miasto i Gmina Serock otrzymała dofinansowanie na wszystkie złożone w tej edycji wnioski.

 • MIAS Mazowsze 2020
 • MIAS Mazowsze 2020

Przedsiębiorco #bądźwidoczny

Z początkiem lipca ruszyła ogólnopolska kampania #bądźwidoczny, której celem jest pomoc przedsiębiorcom w zaistnieniu w środowisku on-line.

W ramach #bądźwidoczny - kampanii NPROFIT dla firm do końca roku będą prowadzone bezpłatne webinaria i konsultacje. Przygotowane zostaną również przewodniki dla przedsiębiorców.

Akcja skierowana jest do właścicieli małych i średnich przedsiębiorstw, którzy znaleźli się w niestabilnej sytuacji spowodowanej pandemią koronawirusa.

Wielu nie tylko musi drastycznie zmieniać swoje plany, decydować się na reorganizację, ale myśleć o działalności w nowej branży. Część z nich na pewno przeniesie działalność do Internetu lub tu właśnie będzie szukać klientów na swoje produkty i usługi. Ta zmiana będzie wymagała poważnego wsparcia.

W trakcie kampanii, a więc do końca tego roku agencja NPROFIT będzie pomagać firmom zaistnieć na największym rynku – czyli internetowym. Przedsiębiorcy nie mogą należeć do grupy niewidocznych, czy niedostrzeżonych. Sektor MSP to największy pracodawca i podatnik.

Opis webinariów kampanii #bądźwidoczny

Dlaczego kampania?
Warto spojrzeć na siebie, swoich klientów, czy znajomych. Ile razy dziennie korzystają z wyszukiwarki? Czy liczymy tę aktywność? Oczywiście, że nie. To już rutynowa czynność. Gdy szukamy nawet najdrobniejszych rzeczy. Aby się przekonać wystarczy, zajrzeć w swoją historię przeglądarki. Jedną z tych drobnych rzeczy może być usługa lub produkt.

Skala aktywności w sieci będzie wzrastać, czy tego chcemy, czy nie. Im wcześniej zaczniemy dbać o funkcjonowanie w Internecie, tym lepiej dla naszego biznesu.

Co oferujemy?
Podczas webinarium mowa będzie o tym, jak samodzielnie poprawić swoją obecność w Internecie. Nie zabraknie podpowiedzi o darmowych narzędzi, z których warto skorzystać. W trakcie konsultacji będziemy odpowiadać na Państwa pytania, rozwiewać wątpliwości i wyjaśniać.

Poniżej harmonogram działań. A więcej informacji można znaleźć na stronie NPROFIT.

Aby wziąć udział w webinarium, wystarczy zarejestrować się na interesujące nas wydarzenie.

Zapytania w przypadku konsultacji można przesyłać na adres marketing@nprofit.pl, w temacie zaznaczając KONSULTACJE. Odpowiedzi wysyłamy raz w miesiącu. W przypadku powtarzających się pytań będziemy odpowiadać na naszym blogu.

Poradnik. Ukażą się trzy części.

Pierwsza poświęcona będzie pozycjonowaniu, druga reklamie w Internecie a trzecia treściom w e-commerce. Będzie można je pobrać z naszej strony.


Organizator kampanii

Agencja NPROFIT świadczy usługi w oparciu o naukową metodę SEO. Od ponad 10 lat pomaga pozyskiwać klientów za pośrednictwem wyszukiwarki Google. Obecny kilkudziesięcioosobowy i międzynarodowy zespół specjalistów posiada czynny udział w sukcesie ponad 500 przedsiębiorstw. Działając w zakresie marketingu internetowego, oferuje między innymi prowadzenie procesu pozycjonowania, kampanii Google Ads, działania z zakresu PR, czy promocji w mediach społecznościowych.

Jakość usług potwierdza ranking e-Gazele Biznesu, czyli najdynamiczniej rozwijających się małych i średnich firm e-commerce, w którym NPROFIT znalazł się już po raz piąty.

Agencja przestrzega zasad etyki w biznesie i – co ważne – funkcjonuje także w oparciu o koncepcję społecznej odpowiedzialności biznesu. Wspiera zarówno lokalne organizacje charytatywne, jak i ogólnopolskie inicjatywy.

Bądźcie widoczni i dajcie się znaleźć - bez niepowodzeń.


Partnerem kampanii jest Collegium Da Vinci.

Collegium Da Vinci w Poznaniu – uczelnia ludzi ciekawych, jedna z najstarszych niepublicznych szkół wyższych w Wielkopolsce o profilu praktycznym. W czerwcu 2021 roku minie 25 lat, odkąd jest ona pionierem na rynku pod względem jakości praktycznego kształcenia. Tworzy programy studiów, wzorowane na światowych standardach, wyprzedzając trendy na rynku edukacyjnym w kraju.

W ofercie uczelni są studia dyplomowe I i II stopnia, studia podyplomowe oraz szkolenia. Ciekawe kierunki studiów są tworzone we współpracy z pracodawcami i ponad 200 partnerami biznesowymi.

Collegium Da Vinci przyświeca siedem zasad życia i nauki w stylu Leonarda da Vinci, które prowadzą do odkrycia i pełnego wykorzystania własnego potencjału. Najważniejsza z nich jest ciekawość, która popycha do ciągłego rozwoju.

Więcej TUTAJ

Spotkanie informacyjne w sprawie spółdzielni energetycznej już w poniedziałek!

Przypomnijmy, że Miasto i Gmina Serock realizuje wspólnie ze Stowarzyszeniem na rzecz Efektywności im. prof. Krzysztofa Żmijewskiego projekt, którego celem jest wsparcie wdrożenia idei spółdzielni energetycznych na naszym terenie.

Spotkanie informacyjne planowane jest w dniu 13 lipca 2020 roku, o godzinie 17.00 (poniedziałek) w Sali widowiskowej Centrum Kultury i Czytelnictwa w Serocku. 

Podczas spotkania:

 • eksperci z dziedziny energetyki odnawialnej i spółdzielczości opowiedzą czym jest spółdzielnia energetyczna i jak może działać;
 • przedstawimy wizję rozwoju spółdzielni i korzyści, jakie może ona przynieść każdemu z osobna jak i całej społeczności
 • omówimy korzyści uczestnictwa w spółdzielni, porównamy koszty uczestnictwa w spółdzielni względem „tradycyjnej” indywidualnej instalacji na dachu.

 Spółdzielnia energetyczna, to m.in.:

- niższe rachunki za energię dla mieszkańców i przedsiębiorców,

- poprawa jakości środowiska naturalnego,

- zwiększenie bezpieczeństwa energetycznego spółdzielców,

- wzrost konkurencyjności przedsiębiorców – członków spółdzielni,

- brak obowiązków wynikających z posiadania własnej instalacji w budynku.

Spotkanie będzie zorganizowane z zachowaniem niezbędnych środków ostrożności epidemicznej. Osoby przybywające osobiście na spotkanie prosimy o zabranie maseczek ochronnych.

Na fanpape'u Urzędu Miasta i Gminy w Serocku na Facebooku będzie prowadzona transmisja z możliwością zadawania pytań (w komentarzach), na które postaramy się odpowiedzieć w trakcie spotkania.

Serdecznie zapraszamy do udziału w spotkaniu.

 • Zaproszenie na spotkanie dotyczące wdrożenia spółdzielni...

Czerwcowy numer Informatora

Zachęcamy do lektury nowego numeru Informatora Gminy Serock.

Kolejne rozmowy o nowym szlaku kolejowym

Nie ustajemy w rozmowach o rozwoju Serocka i w poszukiwaniach partnerów do realizacji samorządowych zamierzeń. Niedawno gościliśmy Pana Ministra Zbigniewa Gryglasa, a 8 lipca Serock odwiedzili: Pan Jacek Ozdoba – Sekretarz Stanu w Ministerstwie Klimatu oraz Pan Poseł Dariusz Olszewski. W spotkaniu uczestniczył także dr Piotr Kosiak. Obecnym na spotkaniu w ratuszu zaprezentowaliśmy wstępne założenia projektu budowy nowego szlaku kolejowego Zegrze – Przasnysz, zwracając szczególną uwagę na aspekty środowiskowe i ekonomiczne tego projektu. Spotkanie było również okazją do rozmowy o perspektywach rozwoju gminy i planowanych w regionie przedsięwzięciach. Wierzymy, że wspólne działania pomogą nam zrealizować zamierzenia, które posłużą przede wszystkim mieszkańcom gminy Serock, jak również sąsiednim samorządom.  

 • wizyta Ministra Jacka Ozdoby w Serocku
 • wizyta Ministra Jacka Ozdoby w Serocku
 • wizyta Ministra Jacka Ozdoby w Serocku

Zajęcia z animatorami

Zapraszamy na zajęcia z animatorami na serockiej plazy i na placu zabaw w Stasim Lesie.

 • zaproszenie na zajęcia z animatorem na plaży miejskiej
 • zaproszenie na zajęcia z animatorem w Stasim Lesie

Uroczyście otwarto plac zabaw w Zegrzu

4 lipca w Zegrzu miało miejsce uroczyste otwarcie nowo powstałego placu zabaw. Na uroczystość zaprosili: Koło Gospodyń Wiejskich Zegrze i Rada Osiedla Zegrze. Na dzieci, które tego dnia przybyły na plac, czekało mnóstwo atrakcji, m.in.: słodkości, lody, zabawy z animatorami, bańki mydlane. Na nazwę placu ogłoszono konkurs, któremu towarzyszyło głosowanie za pomocą Facebooka. Uczestnicy zdecydowali, że najlepszą opcją jest nazwa „Kapitana Groszka”. Jej autorka oraz pozostali laureaci konkursu podczas otwarcia placu zabaw otrzymali upominki.

Przypomnijmy:

Plac zabaw w Zegrzu powstał przy ul. Groszkowskiego 20. Miejsce do wypoczynku zostało podzielone na kilka stref funkcjonalnych, dedykowanych młodym mieszkańcom okolicy, w różnych przedziałach wiekowych. Wśród atrakcji jakie oferuje nowe miejsce znalazły się między innymi: trampoliny ziemne, huśtawki, bujaki sprężynowe, tyrolka, wielofunkcyjne urządzenie do zabaw piaskiem oraz nowość wśród dotychczasowych realizacji - trawiaste tunele. Wybudowane zostało także wielofunkcyjne boisko ze sztuczną nawierzchnią trawiastą. Nowe miejsce wypoczynku jest atrakcyjne nie tylko dla dzieci ale również dla dorosłych. Znalazła się na nim zewnętrzna siłownia oraz urządzenia sprawnościowe dla seniorów. W centralnej części powstała duża drewniana altana. W związku z tym, iż założeniu projektowemu przyświecała idea stworzenia wyjątkowego miejsca w otoczeniu przyrody, zadbano o maksymalne oszczędzenie istniejącego drzewostanu oraz wykonanie nowych nasadzeń. Duża część terenu została obsiana trawą i zagospodarowana krzewami i bylinami. Wokół urządzeń zabawowych został rozłożony piasek, który zabezpiecza bawiących się przed skutkami ewentualnego upadku. Jest też odpowiednim tłem dla ogromnego pirackiego statku – znaku rozpoznawczego nowego gminnego placu.
Cały teren został ogrodzony, oświetlony i będzie monitorowany.
Koszty inwestycji wyniosły 902 798,79 zł, wykonawcą była firma ZUK OGRODY Dominik Goźliński ze Stasiego Lasu.

Wszystkich mieszkańców gminy zapraszamy do zabawy u Kapitana Groszka.  

 • otwarcie placu zabaw przy ul. Groszkowskiego w Zegrzu
 • otwarcie placu zabaw przy ul. Groszkowskiego w Zegrzu
 • otwarcie placu zabaw przy ul. Groszkowskiego w Zegrzu
 • otwarcie placu zabaw przy ul. Groszkowskiego w Zegrzu
 • otwarcie placu zabaw przy ul. Groszkowskiego w Zegrzu
 • otwarcie placu zabaw przy ul. Groszkowskiego w Zegrzu
 • otwarcie placu zabaw przy ul. Groszkowskiego w Zegrzu
 • otwarcie placu zabaw przy ul. Groszkowskiego w Zegrzu

Absolutorium dla burmistrza!

Burmistrz Artur Borkowski jednogłośnie uzyskał absolutorium z tytułu wykonania ubiegłorocznego budżetu. W dniu 29 czerwca 2020 r. odbyła się XXIV sesja, w trakcie której Rada Miejska w Serocku wyraziła pozytywną ocenę pracy Burmistrza Miasta i Gminy Serock w wydatkowaniu publicznych pieniędzy, głosując za udzieleniem absolutorium z wykonania budżetu Miasta i Gminy Serock za 2019 rok.

Zgodnie z wprowadzoną w 2018 roku nowelizacją ustawy o samorządzie gminnym, procedurę udzielenia absolutorium rozpoczęło przedstawienie przez Burmistrza Raportu o stanie Miasta i Gminy Serock na 2019 rok. Dokument ten obejmuje podsumowanie działalności Burmistrza, a w szczególności realizacji polityki gospodarczej, społecznej, oświatowej, kulturalnej i sportowej gminy - z Raportem można zapoznać się poniżej. Zgodnie z procedurą, przedstawienie Raportu zakończyła debata na jego temat, w której radni zajęli swoje stanowisko. Następnie w wyniku przeprowadzanego głosowania Radni jednomyślnie udzielili Burmistrzowi wotum zaufania.

Rada Miejska przed podjęciem uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Burmistrzowi z tytułu wykonania budżetu za 2019 rok, zatwierdziła uchwałą Nr 249/XXIV/2020 sprawozdanie finansowe za 2019 rok wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu za 2019 rok – 15 głosami za.

Przed zatwierdzeniem sprawozdań radni zostali zapoznani z pozytywną opinią Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie o przedłożonym przez Burmistrza Miasta i Gminy Serock sprawozdaniu z wykonania budżetu za 2019 rok.  

Przed głosowaniem nad udzieleniem absolutorium Burmistrzowi Miasta i Gminy Serock, radni zostali zapoznani:  ze stanowiskiem Komisji Rewizyjnej, obejmującym pozytywną opinię Komisji o wykonaniu budżetu Miasta i Gminy Serock za rok 2019 oraz wnioskiem Komisji o udzielenie absolutorium Burmistrzowi Miasta i Gminy Serock z tego tytułu, jak też z pozytywną opinią Regionalnej Izby Obrachunkowej w sprawie zaopiniowania wniosku Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Serocku w sprawie udzielenia absolutorium Burmistrzowi Miasta i Gminy Serock za 2019 rok.

Następnie po przewidzianej w porządku obrad sesji dyskusji, radni podjęli uchwałę  Nr 250/XXIV/2020 – jednogłośnie 15 głosami za, udzielając Burmistrzowi Miasta i Gminy Serock absolutorium z tytułu wykonania budżetu za 2019 rok.

Prezentację dotyczącą sprawozdania z wykonania budżetu Miasta i Gminy Serock za 2019 rok znaleźć można w poniższym opracowaniu.

 • autor: Referat Organizacyjno - Prawny

Umowa na realizację projektu dot. zdalnego nauczania podpisana

30.06.2020r. Burmistrz Miasta i Gmina Serock podpisał umowę partnerską na realizację unijnego projektu samorządu Mazowsza pt. „Mazowiecki program przygotowania szkół, nauczycieli i uczniów do zdalnego nauczania”.

W projekcie weźmie udział Zespół Szkolno – Przedszkolny w Woli Kiełpińskiej, ponieważ gmina Serock składała wcześniej wniosek o dofinansowanie pracowni informatycznej dla tej placówki, w ramach „Mazowieckiego Programu Dofinansowania Szkolnych Pracowni Przedmiotowych”. Województwo mazowieckie odstąpiło od programu, na rzecz projektu unijnego wspierającego zdalne nauczanie. 

W ramach partnerskiego projektu szkoła może otrzymać pakiet oprogramowań oraz sprzęt TIK do wspierania nauki podczas zdalnych zajęć.  Odbędą się także szkolenia dla nauczycieli i uczniów w zakresie rozwijania kompetencji kluczowych lub umiejętności uniwersalnych w programie. 

Gmina nie musi wnosić wkładu własnego, ponieważ województwo mazowieckie zapewnia środki, które wcześniej zarezerwowało na program wsparcia pracowni szkolnych.

Projekt jest realizowany w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

 • autor: Zespół Obsługi Szkół i Przedszkoli w Serocku

Wyniki wyborów Prezydenta RP - Miasto i Gmina Serock

Wyniki wyborów Prezydenta RP zarządzonych na dzień 28 czerwca 2020 roku Miasto i Gmina Serock kliknij TUTAJ.

Frekwencja w Mieście i Gminie Serock wyniosla 69.40 %. Uprawnionych do głosowania było 12 410 osób, liczba kart ważnych 8612.

 

Budowa boiska w Jadwisinie

Spółka Serockie Inwestycje Samorządowe Sp. z o.o. podpisała w dniu 14 kwietnia br. umowę z firmą ERMS PLUS Kamila Karłowska z Poznania na wykonanie kompleksowej dokumentacji projektowo-kosztorysowej budowy pełnowymiarowego boiska piłkarskiego ze sztuczną nawierzchnią wraz z oświetleniem, zapleczem socjalno - szatniowym oraz obsługą komunikacyjną, w miejscowości Jadwisin. Projektowany obiekt sportowy będzie usytuowany na terenie działki nr ewid. 84/12 obr. 11 Jadwisin o łącznej powierzchni 19.126 m2. Wg założeń projektowych w miejscu tym powstanie boisko do piłki nożnej, o nawierzchni ze sztucznej trawy, o wymiarach pola gry 105m x 68m.

Wyposażone zostanie w oświetlenie 500lx, odwodnienie, trybuny, piłkochwyty, stanowisko komentatorskie, tablicę wyników oraz zaplecze socjalno - szatniowe w zabudowie kontenerowej. Ponadto przewiduje się budowę drogi dojazdowej wraz z wjazdem na teren kompleksu sportowego oraz obsługą komunikacyjną i parkingiem, budowę ogrodzenia boiska i terenu oraz monitoringu CCTV. Otoczenie boiska zostanie uzupełnione małą architekturą np. kosze na śmieci, ławki, witacz/pylon, maszty flagowe reklamowe, itp. oraz zielenią niską i wysoką. Wstępne założenia przedstawia przygotowana przez Wykonawcę koncepcja architektoniczna, z którą można się zapoznać na stronie www.sis.serock.pl.

 • autor: Referat Przygotowania i Realizacji Inwestycji

Wybory prezydenckie 2020

Szanowni Państwo!

28 czerwca wybieramy Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej. W tym roku mija 30 lat od pierwszych wolnych wyborów, co znaczy, że to będą siódme wybory prezydenckie w Wolnej Polsce.

Wolność wybrzmiewa w kontekście wyborów szczególnie, niesie bowiem w sobie nie tylko prawo do decydowania o losie swojej Ojczyzny, ale także obywatelskie zobowiązanie do troski o Nią. Wierzę, że pomimo różnych poglądów politycznych, wszystkim nam przyświeca właśnie jeden cel – troska o Polskę i o dobro jej Obywateli. Nasze wspólne dobro.

To od głosu każdego z nas i od naszego wyboru zależy, jak będzie wyglądała nasza przyszłość, przyszłość naszej Ojczyzny.  Wierzę, że każdy z nas ma poczucie tego, że odpowiedzialność za Polskę, to odpowiedzialność zbiorowa, a udział w wolnych wyborach, to powinność każdego Polaka.

Mając na uwadze powyższe kwestie, zachęcam Państwa do udziału w wyborach 28 czerwca. Spróbujmy swoim zaangażowaniem pobić lokalny rekord 30-lecia, jeśli chodzi o frekwencję w naszej gminie.

Artur Borkowski
Burmistrz Miasta i Gminy Serock

Kolej z Zegrza do Przasnysza coraz bardziej realna

W dniu 24 czerwca 2020 roku w Przasnyszu podpisane zostało porozumienie między miastami wspólnie zainteresowanymi realizacją nowego połączenia kolejowego między Zegrzem a Przasnyszem. 

Miastami sygnatariuszami porozumienia są: Serock, Pułtusk, Maków Mazowiecki i Przasnysz.  Przyjęcie dokumentu jest konsekwencją procesu zapoczątkowanego przyjęciem przez zarządcę narodowej sieci kolejowej, spółkę PKP Polskie Linie Kolejowe S.A., dokumentu ramowego pt. „Master Plan dla transportu kolejowego w aglomeracji warszawskiej” wskazującym potrzebę budowy nowego szlaku kolejowego na kierunku północnym. Konsekwencją Masterplanu było  pismo Burmistrza Miasta i Gminy Serock zapraszające do współpracy przy tym zagadnieniu miasta – potencjalnych beneficjentów nowej infrastruktury kolejowej i spotkanie z dnia 13 marca 2020 roku, zorganizowane w Makowie Mazowieckim.

Porozumienie stanowi punkt wyjścia dla dalszych starań ukierunkowanych na promowanie i rozwijanie inicjatywy budowy nowego połączenia kolejowego północnego Mazowsza z Warszawą, niezależnego względem dotychczasowych szlaków kolejowych. 

W najbliższym czasie przewidywane są kolejne rozmowy zarówno przedstawicieli wspomnianych miast, jak i potencjalnych nowych partnerów wspierających realizację przedsięwzięcia. Kolejne wydarzenia wpisujące się w rozwój tej inicjatywy planowane są już na lipiec. Prowadzone rozmowy powinny dać odpowiedź co do możliwości finansowych i organizacyjnych realizacji przedsięwzięcia.

 • autor: Referat Gospodarki Gruntami Planowania Przestrzennego i Rozwoju

Rozmowy o rozwoju regionu

24 czerwca Serock odwiedził Zbigniew Gryglas – Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Aktywów Państwowych. W spotkaniu, które miało miejsce w serockim ratuszu, udział wzięli: Artur Borkowski – Burmistrz Miasta i Gminy Serock, Mariusz Rosiński – Przewodniczący Rady Miejskiej w Serocku, Sylwester Sokolnicki – Starosta Legionowski, Paweł Kownacki – Wójt Gminy Wieliszew oraz dr Piotr Kosiak. 


Spotkanie było okazją do zaprezentowania serockich terenów inwestycyjnych. Poruszono wiele istotnych kwestii dla rozwoju regionu, rozmawiając o: wspólnej wizji  w kontekście planów inwestycyjnych, wdrożeniu idei spółdzielni energetycznych, przedłużeniu linii kolejowej z Zegrza w stronę Pułtuska, Makowa Mazowieckiego i Przasnysza, zrównoważonym podejściu do gospodarki wodnej, czy potencjale geotermii. Realizacja omawianych działań – w szerszej perspektywie – posłuży rozwojowi gminy Serock, ożywieniu gospodarczemu regionu, ale przede wszystkim wpłynie na poprawę warunków mieszkańców Powiatu Legionowskiego w różnych obszarach.

Pan Minister zapewnił o wsparciu inicjatyw legionowskich samorządowców. 

 • spotkanie Ministra Zbigniewa Gryglasa w serockim ratuszu
 • Spotkanie Zbigniewa Gryglasa w serockim ratuszu

Ośrodek zdrowia w Zegrzu

Spółka Serockie Inwestycje Samorządowe Sp. z o.o. podjęła działania na rzecz uruchomienia na Osiedlu Zegrze ośrodka zdrowia. Po uzyskaniu wstępnej zgody na wynajem lokalu użytkowego zlokalizowanego na parterze budynku wielorodzinnego przy ul. Drewnowskiego 1 w Zegrzu, spółka SIS sp. z o.o. zleciła opracowanie kompletnej dokumentacji projektowo-kosztorysowej remontu przedmiotowego lokalu i adaptację na potrzeby Ośrodka Zdrowia w Zegrzu, umożliwiającego zapewnienie mieszkańcom dostępu do lekarza pierwszego kontaktu.

W dniu 6 maja br. podpisana została umowa z firmą ART INDUSTRY Elżbieta Leszczyńska z siedzibą w miejscowości Michałów-Reginów na wykonanie kompleksowej dokumentacji projektowo- kosztorysowej dla tego zadania. Prace projektowe przewidują budowę pochylni dla osób niepełnosprawnych, wydzielenie z istniejącej przestrzeni lokalu pomieszczeń: wiatrołapu, recepcji/poczekalni, gabinetu zabiegowego/szczepień, gabinetu badań lekarskich/gabinetu konsultacyjnego, WC dla personelu, WC dla pacjentów i osób niepełnosprawnych, pomieszczenia socjalnego oraz pomieszczenia porządkowego.

Remont lokalu obejmie wymianę stolarki drzwiowej, wykonanie nowych tynków na ścianach, nowych posadzek, sufitów i parapetów oraz wymianę instalacji wewnętrznych - wodociągowej, kanalizacyjnej, elektrycznej, oświetleniowej, centralnego ogrzewania oraz ciepłej wody użytkowej, alarmowej, telefonicznej i internetowej. Dokumentacja projektowa obejmować będzie również aranżację pomieszczeń wraz z wyposażeniem w niezbędne urządzenia, meble, przyrządy, itp.

 • autor: Serockie Inwestycje Samorządowe Sp. z o.o.

Oferty na półkolonie letnie

W tym roku na dzieci i młodzież - pomimo ograniczeń związanych z transmisją koronawirusa - czeka w wakacje wiele atrakcji. Serdecznie zapraszamy do zapoznania się z ofertą Centrum Kultury i Czytelnictwa w Serocku oraz spółki Serockie Inwestycje Samorządowe na półkolonie letnie.

Zachęcamy także do zapoznania się z kalendarzem wakacyjnych przedsięwzięć kulturalno-sportowych oraz na skorzystanie z rejsów statkiem po Jeziorze Zegrzyńskim lub rejsow katamaranem. Szczegóły TUTAJ.

 • półkolonie CKiC
 • półkolonie SIS
 • oferta na przedsięwzięcia kulturalne i sportowo-rekreacyjne
 • oferta na przedsięwzięcia kulturalne i sportowo-rekreacyjne

Serockie wydarzenia weekendowe w dniach 20-21.06.2020

Zapraszamy Państwa do udziału w imprezach, które odbędą się w najbliższy weekend:

20.06.2020 godz. 20:00 - Skoki spadochronowe w wykonaniu członków Aeroklubu Warszawskiego.  Lądowanie 15 instruktorów aeroklubu na plaży będzie można podziwiać z serockiego molo.

21.06.2020. godz. 18:00 - Szantowy Koncert Sobótkowy na plaży miejskiej w Serocku.

*Przypominamy o zachowaniu bezpiecznej odległości miedzy osobami

Zaprasza również:

Izba Pamięci i Tradycji Rybackich w Serocku przy ul św. Wojciecha nr 1. Ekspozycja dostępna jest w sobotę i niedzielę w godz. 10:30 – 17:00
* W czasie zwiedzania konieczne jest przestrzeganie obowiązujących rygorów sanitarnych.

Na obejrzenie w centrum miasta czekają:

- wystawa # Narodziny Karola Wojtyły prezentowana przy Centrum Kultury i Czytelnictwa w Serocku

- wystawę Miłość i rzeczy poważne – kobiety i mężczyźni w utworach Jerzego Szaniawskiego zobaczymy przy ulicy św. Wojciecha, opodal kościoła

- wystawa Serock niekończąca się historia przypominająca o 30-leciu samorządu terytorialnego - do obejrzenia na rynku.

Zapraszamy też na:

Rejsy weekendowe katamaranami: Albatros 1 (pływa na trasie Serock - Cupel - Arciechów - Serock) i Albatros 2 (pływa na trasie Kuligów - Popowo - Kuligów). Statki wyruszają w swoje pierwsze rejsy z pomostu przy plaży w Serocku,  w soboty i niedziele o 9:30 i kontynuują pływanie na ww. trasach wg. harmonogramu (poniżej). Ostatnie rejsy obu katamaranów kończą się w Serocku około godz. 17:00. Statki zabierają pasażerów i ich rowery.
*Opłata dobrowolna -
5 zł od osoby, (płatność kartą) wyłącznie u kapitana jednostki bezpośrednio przed rejsem.

Kontakt do kapitana katamaranu  ALBATROS 1 (rzeka Narew) – tel. 609 511 417
Kontakt do kapitana katamaranu ALBATROS 2 (rzeka Bug) – tel. 609 511 418

Rejsy statkiem Albatros – statek wypływa z serockiego molo w 45 minutowe rejsy rekreacyjne po Jeziorze Zegrzyńskim. W soboty, niedziele i święta wykonuje trzy rejsy o godz.: 11:00, 12:00, 13:00.
*Bilety można kupić  wyłącznie u kapitana jednostki bezpośrednio przed rejsem – za gotówkę! - odpowiednio w kwotach:
- 15 zł osoby dorosłe
- 10 zł seniorzy, dzieci i młodzież do lat 18 
Nowość! Dla posiadaczy Karty Serocczanina:
- 10 zł wszystkie osoby bez względu na wiek
- 25 zł bilet rodzinny  (3-5 osób) 

Telefon do kapitana jednostki - 798 795 266.

Zapraszamy!

 • zaproszenie na skoki spadochronowe
 • zaproszenie na szanty
 • wystawa Narodziny Karola Wojtyły
 • wystawa dot. twórczosci J. Szaniawskiego
 • 67489
 • harmonogram rejsów katamaranów Albatros 1 i Albatros 2

Półkolonie na sportowo

Seropckie Inwestycje Samorządowe zapraszają dzieci i młodzież w wieku od 8 - 13 lat do udziału w pólkoloniach na sportowo, które zostaną zorganizowane w Ośrodku Wypoczynku Letniego w Jadwisinie. Półkolonie obejmują pięć turnusów.

Szczegółowe informacje na plakacie.

 • półkolonie

Kandydat na Prezydenta RP w Serocku - Prezydent Andrzej Duda

W dniu dzieisjszym (17-06-2020 r.) na serockim rynku Prezydent RP Andrzej Duda spotkał się z mieszkańcami Serocka w ramach prowadzonej kampanii wyborczej. Zapraszamy do zapoznania się z relacją zdjęciową

 • IMG_3589
 • IMG_3594
 • IMG_3599
 • IMG_3608
 • IMG_3620
 • IMG_3622
 • IMG_3626
 • IMG_3638
 • IMG_3642
 • IMG_3642
 • IMG_3648
 • IMG_3652
 • IMG_3654
 • IMG_3657
 • IMG_3658
 • Spotkanie prezydenta, Andrzeja Dudy z mieszkańcami na...
 • Spotkanie prezydenta, Andrzeja Dudy z mieszkańcami na...
 • Spotkanie prezydenta, Andrzeja Dudy z mieszkańcami na...
 • Spotkanie prezydenta, Andrzeja Dudy z mieszkańcami na...
 • Spotkanie prezydenta, Andrzeja Dudy z mieszkańcami na...
 • Spotkanie prezydenta, Andrzeja Dudy z mieszkańcami na...
 • Spotkanie prezydenta, Andrzeja Dudy z mieszkańcami na...
 • Spotkanie prezydenta, Andrzeja Dudy z mieszkańcami na...
 • Spotkanie prezydenta, Andrzeja Dudy z mieszkańcami na...
 • Spotkanie prezydenta, Andrzeja Dudy z mieszkańcami na...
 • Spotkanie prezydenta, Andrzeja Dudy z mieszkańcami na...
 • Spotkanie prezydenta, Andrzeja Dudy z mieszkańcami na...
 • Spotkanie prezydenta, Andrzeja Dudy z mieszkańcami na...
 • Spotkanie prezydenta, Andrzeja Dudy z mieszkańcami na...
 • Spotkanie prezydenta, Andrzeja Dudy z mieszkańcami na...
 • Spotkanie prezydenta, Andrzeja Dudy z mieszkańcami na...
 • Spotkanie prezydenta, Andrzeja Dudy z mieszkańcami na...
 • Spotkanie prezydenta, Andrzeja Dudy z mieszkańcami na...

Egzamin ósmoklasisty

Drodzy Ósmoklasiści

Dziś rozpoczyna się dla Was jeden z ważniejszych sprawdzianów w życiu. Kończycie edukację w szkole podstawowej i przystępujecie do egzaminu ósmoklasisty. Na zawsze już w Waszej pamięci pozostanie ten niezwykły czas zdobywania wiedzy i nowych umiejętności. Czas wyjątkowych przyjaźni, wielu wyzwań szkolnych i pozaszkolnych.

Życzę aby te zdobyte przez lata doświadczenia pozwoliły osiągnąć Wam rezultaty o jakich marzycie, aby otworzyły przed Wami nowe możliwości pozwalające zrealizować najważniejsze cele i pokonać wszelkie przeciwności.

Niech wysiłek jaki włożyliście w przygotowanie się do egzaminu ósmoklasisty  pozwolił Wam przekroczyć kolejny próg edukacji i sięgnąć po największe sukcesy.  

Życzę „połamania piór”

Artur Borkowski

Burmistrz Miasta i Gminy Serock

Nabór kandydatów na rachmistrzów terenowych

Gminny Komisarz Spisowy upowszechnia informację o otwartym i konkurencyjnym naborze kandydatów na rachmistrzów terenowych. Nabór kandydatów na rachmistrzów terenowych dokonywany jest w oparciu o przepisy ustawy z dnia 31 lipca 2019 r. o powszechnym spisie rolnym w 2020 r. (Dz.U. z dnia 10 września 2019 r.,
poz. 1728).

Kandydat na rachmistrza terenowego winien spełnić następujące warunki:                                                 

 1. być pełnoletnim,
 2. zamieszkiwać na terenie Miasta i Gminy Serock,
 3. posiadać co najmniej średnie wykształcenie,
 4. posługiwać się językiem polskim w mowie i piśmie,
 5. nie może być skazany prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe.

Dodatkowe umiejętności:

 1. posiadanie umiejętności obsługi komputera i funkcjonowania obsługi GPS,                                                     
 2. praktyczna umiejętność korzystania z map cyfrowych,                                                                                
 3. pełna sprawność fizyczna,                                                                                                                             
 4. komunikatywność i umiejętności interpersonalne (łatwe nawiązywanie kontaktów, skuteczne komunikowanie się, asertywność),                                                                                                                           
 5. obowiązkowość, rzetelność, staranność oraz umiejętność organizacji własnej pracy,                                  
 6. posiadanie prawo jazdy kat. B.                              

Informacje ważne dla osób składających oferty:

 1. kandydat na rachmistrza musi przejść szkolenie, zakończone egzaminem testowym,
 2. rachmistrz terenowy wykonuje czynności w ramach prac spisowych, za które otrzymuje wynagrodzenie zgodnie z art. 21 ust. 3 pkt. 2 ustawy o powszechnym spisie rolnym w 2020 r.

TERMIN SKŁADANIA OFERT: od 15 czerwca 2020 r do 8 lipca 2020 r.

Wymagane dokumenty:

1. Zgłoszenie swojej kandydatury z podaniem:

 • imienia i nazwiska,
 • adresu zamieszkania,
 • telefonu,
 • adresu email.

2. Oświadczenie o spełnianiu wymagania pkt. 1-4 kandydata na rachmistrza terenowego składa pod rygorem odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych oświadczeń. Oświadczenie winno zawierać klauzulę o treści: „Jestem świadomy odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia” (oświadczenie w załączeniu).

3. Oświadczenie o spełnianiu wymogu niekaralności, składane pod rygorem odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych oświadczeń (oświadczenie w załączeniu).

Miejsce składania ofert:

Wymagane dokumenty należy składać osobiście w punkcie podawczym (parter budynku Urzędu Miasta i Gminy
w Serocku) w godzinach pracy Urzędu lub pocztą na adres Urząd Miasta i Gminy w Serocku, 05-140 Serock  ul. Rynek 21, z dopiskiem: Nabór na rachmistrza terenowego – Powszechny spis rolny 2020 r.  (decyduje data faktycznego wpływu do Urzędu).

Uwagi:   
Dokumenty, które wpłyną po wyżej określonym terminie nie będą rozpatrywane.

 • Plakat informujący o naborze kamndydatów na rachmistrzów

Raport o stanie Miasta i Gminy Serock za 2019 rok

Przedstawiamy Państwu raport o stanie Miasta i Gminy Serock za 2019 rok, który został przygotowany w oparciu o art. 28 aa ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2020 r. poz. 713), nakładający obowiązek przedstawienia Radzie Miejskiej podsumowania działalności burmistrza w roku poprzednim. W przedstawianym Państwu dokumencie znajdują się kompleksowe informacje na temat realizacji polityk, programów i strategii przyjętych przez Radę Miejską w Serocku,  a także przyjętych w roku poprzednim Uchwał Rady Miejskiej, finansów gminy oraz efekty innych działań prowadzonych przez jednostki Miasta i Gminy. 

Podczas najbliższej, czerwcowej sesji, na której będą trwały prace nad uchwałą w sprawie udzielenia burmistrzowi absolutorium, Rada Miejska będzie rozpatrywać publikowany w tym miejscu raport. Nad przedstawionym raportem o stanie gminy przeprowadzona będzie debata. W debacie nad raportem o stanie gminy mogą zabierać głos również mieszkańcy gminy. 

Zgodnie z art. 28aa ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2020 r. poz. 713), mieszkaniec, który chciałby zabrać głos w debacie, składa do Przewodniczącego Rady Miejskiej pisemne zgłoszenie, poparte podpisami co najmniej 20 osób. Zgłoszenie składa się najpóźniej w dniu poprzedzającym dzień, na który zwołana została sesja, podczas której ma być przedstawiany raport o stanie gminy. Liczba mieszkańców mogących zabrać głos w debacie wynosi 15, chyba że Przewodniczący Rady postanowi o zwiększeniu tej liczby.
Formularz zgłoszenia do zabrania głosu w debacie można pobrać poniżej.
Zapraszamy Państwa do dyskusji. 

Harmonogram odbioru odpadów na drugie półrocze

Poniżej przekazujemy Państwu harmonogram odbioru odpadów komunalnych na II półrocze 2020 r.

Przypominamy, że odbiór odpadów rozpoczyna się od godziny 7 rano. Prosimy o wystawienie pojemników i otwarcie altan śmietnikowych.

Wszelkie uwagi dotyczące odbioru odpadów należy składać do Referatu Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa, ul. Rynek 21, tel. 22 782 88 40, ochronasrodowiska@serock.pl

Reklamacje w sprawie nieodebranych odpadów należy zgłaszać w dniu następującym po terminie określonym w harmonogramie.

Zachęcamy również do korzystania z aplikacji EcoHarmonogram. To harmonogram odbioru odpadów komunalnych dostępny w smartfonie. Aplikacja dostępna jest na android, iOS oraz Windows Phone.

 • autor: Referat Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa

Zapraszamy na weekendowe rejsy po Jeziorze

W okresie od 6 czerwca do 6 września 2020 r. mieszkańcy i turyści odwiedzający Serock będą mogli skorzystać z cieszących się coraz większą popularnością, dofinansowanych przez Miasto i Gminę Serock, weekendowych rejsów katamaranami Albatros 1 i Albatros 2. Będzie można skorzystać również z, dofinansowanych przez Spółkę Serockie Inwestycje Samorządowe Sp. z o.o., weekendowych, rekreacyjnych rejsów turystycznych statkiem Albatros. Jednostki będą wyruszały w rejsy z serockiego molo przy plaży miejskiej, w soboty, niedziele i święta.  

Katamarany Albatros 1 i Albatros 2 – to jednostki dostosowane do obsługi lokalnego ruchu turystycznego, związanego z przeprawą osób i rowerów na płytkim szlaku żeglownym dolnego Bugu i Narwi w obszarze Jeziora Zegrzyńskiego. Te małe statki płaskodenne, kursujące wg harmonogramu w godz. 10:00-17:00, zabierają do 12 pasażerów oraz ich rowery. Pełnią także rolę Mobilnych Punktów Informacji Turystycznej. Rejsy katamaranami umożliwiają dotarcie z Serocka drogą wodną do położonej na przeciwległym brzegu Narwi wsi Cupel oraz do leżących nad Bugiem miejscowości: Kania Polska, Popowo, Arciechów i Kuligów. Miejscowości te łączy sieć szlaków i ścieżek rowerowych, które prowadzą do lokalnych atrakcji kulturowych, przyrodniczych i turystycznych.

*Opłatę dobrowolną - 5 zł od osoby (płatność kartą) wnosi się wyłącznie u kapitana jednostki, bezpośrednio przed rejsem (na cele działań statutowych armatora - Stowarzyszenia na Rzecz Promocji i Rozwoju Zalewu Zegrzyńskiego z siedzibą w Serocku).

Kontakt do kapitana katamaranu  ALBATROS 1 (rzeka Narew) – tel. 609 511 417
Kontakt do kapitana katamaranu ALBATROS 2 (rzeka Bug) – tel. 609 511 418

Statek Albatros – wypływa z serockiego molo w 45 minutowe rejsy rekreacyjne po Jeziorze Zegrzyńskim. W soboty, niedziele i święta wykonuje trzy rejsy o godz.: 11:00, 12:00, 13:00.

*Bilety można kupić  wyłącznie u kapitana jednostki bezpośrednio przed rejsem – za gotówkę! - odpowiednio w kwotach:
- 15 zł osoby dorosłe
- 10 zł seniorzy, dzieci i młodzież do lat 18 
Nowość! Dla posiadaczy Karty Serocczanina:
- 10 zł wszystkie osoby bez względu na wiek
- 25 zł bilet rodzinny  (3-5 osób) 

Telefon do kapitana jednostki - 798 795 266.

Armatorem statku Albatros jest  Żegluga Mazowiecka Sp. z o.o. z siedzibą w Serocku.
Rozkłady rejsów statku i katamaranów są dostępne na stronie www.serock.pl w zakładce: Dla Turysty

*Rejsy będą realizowane zgodnie z obowiązującymi ograniczeniami i zachowaniem zasad bezpieczeństwa w czasie epidemii Covid – 19.

 

 

 • serockie katamarany
 • serockie katamarany
 • serockie katamarany
 • statek albatros
 • statek albatros
 • statek albatros

Nowy numer Informatora

Zachęcamy do pobrania nowego numeru Informatora Gminy Serock, w którym przeczytacie Państwo m.in. o realizowanych i planowanych zadaniach inwestycyjnych, działaniach na rzecz ochrony środowiska oraz o działalności gminnych instytucji w sytuacji epidemii. Zapraszamy do lektury.

 • majowy numer Informatora Gminy Serock

Zegrze zyska nowe miejsce do wypoczynku

Już od jakiegoś czasu zastanawialiśmy się jak zagospodarować teren po dawnej przepompowni ścieków przy ul. Pułku Radio. Biorąc pod uwagę położenie tego miejsca (tuż nad brzegiem Jez. Zegrzyńskiego) wydaje się, że jedynym słusznym rozwiązaniem jest stworzenie tam terenu rekreacyjnego. Za takim rozwiązaniem przemawiał także funkcjonujący już od pewnego czasu plan utworzenia ścieżki pieszo-rowerowej biegnącej wzdłuż brzegu jeziora, łączącej Zegrze z Jadwisinem. I tak właśnie powstał projekt budowy terenu rekreacyjnego wraz z pierwszym fragmentem ścieżki Jadwisin – Zegrze. Zakłada on wyremontowanie istniejącego tam starego budynku magazynowego i utworzenie w nim pomieszczeń mogących pełnić funkcję wypożyczalni sprzętu wodnego. Ponadto przewiduje się, że dach budynku po odpowiednim dostosowaniu będzie pełnił funkcję tarasu widokowego. Oprócz tego planujemy wybudować pomost pływający przeznaczony do cumowania niewielkich łódek oraz pomost stały zlokalizowany w linii brzegowej mający pełnić funkcję siedzisk. Dodatkowo powstanie też miejsce do wodowania niewielkiego sprzętu wodnego.

Dalej wzdłuż brzegu (w kierunku wschodnim) na odcinku około 200 m powstanie ścieżka pieszo-rowerowa o nawierzchni utwardzonej, będąca początkiem szlaku, który w przyszłości połączy się z istniejącą trasą rowerową, kończącą się obecnie w Jadwisinie. W ciągu tej ścieżki, na wysokości ul. Drewnowskiego, powstanie niewielki plac zabaw.

Opracowując projekt staraliśmy się wygospodarować miejsce na liczne ławki, siedziska a nawet hamaki i miejsca piknikowe, dzięki którym można będzie odpocząć w przyjemnych okolicznościach przyrody. Realizując to zadanie postawiliśmy na naturalność, neutralność i minimalizm zarówno w kwestii doboru materiałów, rodzaju nawierzchni jak i stylistyki. Dlatego też oprócz zachowania już istniejącego drzewostanu – projektujemy także nowe nasadzenia roślinne, minimalizujemy ilość nawierzchni utwardzonych, mała architektura będzie miała charakter prosty – może trochę surowy, ale dzięki temu nie odwracający uwagi od rzeczywistych walorów tego miejsca. Urządzenia placyku zabaw dla dzieci będą wykonane z drewna i posadowione na piasku plażowym. Mamy nadzieję, że miejsce to zdobędzie Państwa akceptację.

Jednak aby móc przystąpić do budowy musimy przebrnąć jeszcze przez procedury formalno-prawne warunkujące uzyskanie niezbędnych pozwoleń. Mamy jednak nadzieję, że uda się tego dokonać jeszcze w tym roku, tak aby wiosną 2021 możliwe było rozpoczęcie prac budowlanych. Dodatkowo, aby zmniejszyć obciążenie budżetu Gminy realizacją takiego obszernego zadania, planujemy realizować je przy udziale środków LGD Zalew Zegrzyński.

W tym miejscu po raz kolejny musimy wyrazić swoją głęboką nadzieję na to, że epidemia, która dotknęła świat, nie zmusi nas do zmiany planów i odłożenia tego typu zadań na późniejszy czas.  

 

 • autor: Referat Przygotowania i Realizacji Inwestycji

„Moja Woda” – dofinansowanie do zbiorników retencyjnych

Do 5 tys. zł dotacji na przydomowe instalacje, zatrzymujące wody opadowe lub roztopowe, będzie można otrzymać z nowego programu „Moja Woda”. Program ten jest inicjatywą Ministerstwa Klimatu oraz Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, które zainwestują 100 mln zł w łagodzenie skutków suszy w Polsce..

Każdy właściciel domu jednorodzinnego będzie mógł otrzymać dotację do 5 tys. zł, przy czym nie więcej niż 80% kosztów, które zostaną poniesione po 1 czerwca 2020 r. Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej przekaże pieniądze do szesnastu wojewódzkich funduszy ochrony środowiska i gospodarki wodnej, które są bliżej beneficjentów. To one będą przyjmowały od początku lipca 2020 r. wnioski właścicieli domów jednorodzinnych na przydomowe mikroinstalacje wodne. W przypadku województwa mazowieckiego będzie to Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie, ul. Ogrodowa 5/7, 00-893 Warszawa http://wfosigw.pl/

Wsparcie przewidziano na zakup, montaż i uruchomienie instalacji pozwalających na zagospodarowanie wód opadowych i roztopowych na terenie nieruchomości objętej przedsięwzięciem, w efekcie czego wody te nie będą odprowadzane na przykład do kanalizacji bytowo-gospodarczej, kanalizacji deszczowej, rowów odwadniających odprowadzających poza teren nieruchomości, na tereny sąsiadujące, ulice, place itp. Otrzymane pieniądze będzie można przeznaczyć na przewody odprowadzające wody opadowe (zebrane z rynien, wpustów do zbiornika nadziemnego, podziemnego, oczka wodnego, instalacji rozsączającej), zbiornik retencyjny podziemny lub nadziemny, oczko wodne, instalację rozsączającą oraz elementy do nawadniania lub innego wykorzystania zatrzymanej wody.

Program „Moja Woda” realizowany będzie w latach 2020-2024, przy czym podpisywanie umów o dotacje zaplanowano do 30 czerwca 2024r., a wydatkowanie środków do końca 2024r. Nabór wniosków rozpocznie się w lipcu.

źródło: gov.pl

 • autor: Referat Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa

4 czerwca 1989 - pierwsze częściowo wolne wybory parlamentarne

4 czerwca 1989 roku odbyły się pierwsze w powojennej Polsce częściowo wolne wybory parlamentarne. Były one efektem porozumień, jakie zawarła ówczesna władza ze stroną opozycyjną podczas rozmów przy Okrągłym Stole. Uzgodniono wówczas również szereg zmian, dotyczących m.in. wolności powoływania i działalności partii politycznych i związków zawodowych, wolności słowa, gospodarki rynkowej i konkurencji, które w efekcie zapoczątkowały przemiany polityczne
i gospodarcze w Polsce.

Wyniki tych wyborów umożliwiły przygotowanie przez odrodzony Senat RP projektu ustawy o samorządzie terytorialnym. Uchwalono ją 8 marca 1990 roku (z dniem 29 grudnia 1998 r. tytuł ustawy otrzymał brzmienie - Ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym), a w życie weszła 26 maja tego samego roku.

Rok 1990 przyniósł też pierwsze wybory samorządowe (do rad gmin), które odbyły się 27 maja. Były to pierwsze w pełni demokratyczne wybory przeprowadzone w Polsce po 1989 r. W tym roku obchodzimy więc 30-lecie samorządu terytorialnego w Polsce.

Przemiany polityczno – gospodarcze dały możliwość świadomego tworzenia tożsamości lokalnej. Kolejne kroki – prawne, społeczne, finansowe – pozwalały władzom miast i gminy kształtować fundamenty realnej samorządności.

Podejmowane przez władze samorządowe Serocka działania służyły rozwojowi gminy Serock poprzez wykorzystanie budowanego przez wieki potencjału i zapoczątkowały kształtowanie jego wizerunku.  

 • ulotka wyborcza z 1989 r.
 • ulotka wyborcza z 1989 r.
 • ulotka wyborcza z 1989 r.
 • ulotka wyborcza z 1989 r.
 • ulotka wyborcza z 1989 r.
 • ulotka wyborcza z 1989 r.

Wirtualne obchody święta szkoły w Woli Kiełpińskiej

6 stycznia 1850 roku urodził się Witold Zglenicki – geolog, nafciarz, filantrop - Patron Naszej Szkoły czyli Szkoły Podstawowej im. Witolda Zglenickiego w Woli Kiełpińskiej.

W ty roku przypada 170 rocznica urodzin tego Wielkiego Polaka, który dzięki swej charytatywnej działalności zyskał miano „ Polskiego Nobla”. Jako społeczność szkoły noszącej Jego imię postanowiliśmy tę doniosłą rocznicę uczcić w wyjątkowy sposób.

6 stycznia 2020 roku  zainaugurowaliśmy obchody rozpoczynając realizację projektu „Urodziny Patrona”, którego celem było  poszerzenie wiedzy na temat życia, działalności i dorobku Witolda Zglenickiego. Zespoły klasowe dokonały wyboru i rozpoczęły realizację różnorodnych zadań.  Podsumowanie i prezentacja efektów miała mieć miejsce 29 maja w trakcie dorocznego Święta Szkoły.

Mieliśmy gościć grono wyjątkowych osób, którym postać i dorobek Naszego Patrona jest bliski, miało być odświętnie i uroczyście, ale niesprzyjające okoliczności uniemożliwiły nam realizację tych planów. Nie mogliśmy realnie, więc uczciliśmy  to święto wirtualnie - przenosząc obchody do Internetu.

Przestrzeń wirtualna daje wiele możliwości, ale ma też swoje ograniczenia. Mimo to staraliśmy się bardzo, a efekty można podziwiać na facebookowej stronie wydarzenia <ahref="https://www.facebook.com/events/177052860280662/">170 rocznica urodzin Witolda Zglenickiego</a>
Jak na prawdziwe Święto Szkoły przystało był hymn, były wspomnienia i wiersze, kwiaty i życzenia, a nawet tort (i to nie jeden), ale był i rap oraz różnorodne prezentacje, a wszystko ku czci Naszego Patrona.

Wszystkim, którzy zaangażowali się w te nietypowe obchody - autorom niesamowitych prac - bardzo dziękujemy. Mamy nadzieję, że w przyszłym roku wrócimy do realnej, szkolnej rzeczywistości i będziemy świętować wraz zaproszonymi gośćmi, którym przekazaliśmy, że zaproszenia są aktualne, a my na nich czekamy.

Anna Januszek – koordynator projektu

 

 • Wirtualne święto szkoły w Woli Kiełpińskiej
 • Wirtualne święto szkoły w Woli Kiełpińskiej
 • Wirtualne święto szkoły w Woli Kiełpińskiej
 • Wirtualne święto szkoły w Woli Kiełpińskiej
 • Wirtualne święto szkoły w Woli Kiełpińskiej
 • Wirtualne święto szkoły w Woli Kiełpińskiej
 • Wirtualne święto szkoły w Woli Kiełpińskiej
 • Wirtualne święto szkoły w Woli Kiełpińskiej
 • Wirtualne święto szkoły w Woli Kiełpińskiej
 • Wirtualne święto szkoły w Woli Kiełpińskiej
 • wirtualne świeto szkoły w Woli kiełpińskiej
 • wirtualne świeto szkoły w Woli kiełpińskiej
 • wirtualne świeto szkoły w Woli kiełpińskiej
 • Wirtualne święto szkoły w Woli Kiełpińskiej
 • Wirtualne święto szkoły w Woli Kiełpińskiej
 • Wirtualne święto szkoły w Woli Kiełpińskiej
 • wirtualne świeto szkoły w Woli kiełpińskiej
 • wirtualne świeto szkoły w Woli kiełpińskiej
 • wirtualne świeto szkoły w Woli kiełpińskiej
 • wirtualne świeto szkoły w Woli kiełpińskiej
 • Wirtualne święto szkoły w Woli Kiełpińskiej

Dzień dziecka

Z okazji dnia Dziecka wszystkim serockim dzieciakom – małym i dużym - życzymy mnóstwa życiowej frajdy! Niech jak najdłużej towarzyszy Wam dziecięca beztroska i bezwarunkowa radość. Niech kolejne dni przynoszą jak najwięcej pięknych przeżyć i kolorowych wspomnień. Niech Wam towarzyszy uśmiech i sympatia dorosłych. Wszystkiego najpiękniejszego :).

Nowelizacja ustawy o kołach gospodyń wiejskich

Przygotowana w Ministerstwie Funduszy i Polityki Regionalnej nowelizacja ustawy o kołach gospodyń wiejskich wchodzi w życie 27 maja 2020 r. Przepisy zakładają przeznaczenie w tym roku 40 milionów złotych na pomoc finansową dla kół gospodyń wiejskich (KGW). To od 3 do 5 tys. zł na działalność zarejestrowanego KGW. Kwota zależy od liczby członków organizacji. Ustawa wchodzi w życie w dniu następującym po publikacji w Dzienniku Ustaw.

Nowe przepisy powierzają nadzór nad działalnością kół Pełnomocnikowi Rządu do spraw Lokalnych Inicjatyw Społecznych. Dotychczas nadzór był sprawowany przez Pełnomocnika Rządu do spraw Małych i Średnich Przedsiębiorstw.

Uchwalona w listopadzie 2018 r. ustawa o kołach gospodyń wiejskich nadała zarejestrowanym kołom osobowość prawną. Ponadto KGW otrzymały możliwość ubiegania się o pomoc finansową na realizację zadań, istotnych z punktu widzenia społeczności wiejskich. Warunkiem pomocy finansowej jest rejestracja w Krajowym Rejestrze KGW. W rejestrze znajduje się obecnie ponad 9,1 tys. kół. Kwota pomocy przyznanej kołom wyniosła w 2018 r. 16,5 mln złotych, a w 2019 r. - blisko 30 mln złotych. Tegoroczny limit 40 mln zł umożliwi wsparcie dla około 11,6 tys. kół.

Pomoc jest przyznawana do wyczerpania środków finansowych, zgodnie z kolejnością złożenia prawidłowo wypełnionego wniosku. Prezes Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa ogłosi na stronie ARiMR do 10. dnia każdego miesiąca, według stanu za miesiąc poprzedni, informację o kwocie, na jaką zostały złożone wnioski o przyznanie pomocy.

 • autor: Referat Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa na podstawie www.gov.pl

Komputery z projektu "Zdalna Szkoła"

Informujemy, że w dniu 25 maja br. dostarczone zostały do Urzędu Miasta i Gminy w Serocku komputery przenośne i modemy LTE zakupione w ramach realizacji projektu grantowego pn.  Zdalna Szkoła – wsparcie Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej w systemie kształcenia zdalnego.

Przypominamy, że nasza gmina mogła wykorzystać na zakup w/w sprzętu oraz usługi dostępu do Internetu kwotę 70 tys. zł. Pierwotnie złożony wniosek obejmował zakup 30 komputerów przenośnych oraz 25 modemów LTE, ale dzięki uzyskanej ofercie cenowej, za dostępną pulę środków finansowych, zakupiliśmy o 3 komputery i 2 modemy LTE więcej. Dostawę sprzętu zrealizowała firma PRO-PC Przemysław Cabaj wybrana w wyniku upublicznienia zaproszenia do złożenia ofert cenowych. Koszt zrealizowanej dostawy to niespełna 67 tys. zł. Za pozostałe środki finansowe zakupione zostały karty SIM z dostępem do Internetu bez limitu danych, co umożliwi uczniom uczestnictwo w zajęciach on-line. W najbliższym czasie cały zakupiony przez Gminę sprzęt komputerowy trafi do szkół i zostanie przekazany uczniom do czasowego użytkowania.

30-lecie samorządu terytorialnego

Kiedy 8 marca 1990 roku sejm „kontraktowy” uchwalił ustawę o samorządzie gminnym nikt nie spodziewał się, że tak szybko stanie się ona fundamentem demokratycznego ładu w Polsce i okaże się skuteczną formą sprawowania władzy publicznej. Zmiany w Konstytucji ugruntowały podstawy działania samorządu terytorialnego. Zdefiniowano pojęcie gminy, nadano jej osobowość prawną, określono jej ustrój i zadania. Zapoczątkowane przemiany wyzwoliły we wspólnotach lokalnych nową siłę, dając impuls do formowania się społeczeństwa obywatelskiego. 

Samorząd serocki dobrze wykorzystał szanse, które przyniosły przemiany polityczne. Dziś, po 30. latach od pierwszych w III Rzeczypospolitej Polskiej,  w pełni wolnych i demokratycznych wyborów do rad gmin, możemy z całą odpowiedzialnością powiedzieć, że jako Wspólnota zdaliśmy egzamin z samorządności. Było to możliwe dzięki ogromnej rzeszy osób, które na przestrzeni tych trzydziestu lat budowały naszą lokalną rzeczywistość, z zaangażowaniem wspierały jej rozwój i dbały o dobro mieszkańców.  

Dzięki wspólnemu zaangażowaniu możemy dziś wiązać nasze życie z miejscem, które jest bezpieczne, przyjazne, które stwarza mieszkańcom szereg możliwości rozwoju a wśród sympatyków gminy cieszy się wysoką pozycją i zainteresowaniem. Ta historia się nie kończy... 

Dziękuję, że swoim zaangażowaniem, podejmowanymi inicjatywami i troską o swoje otoczenie kształtujecie Państwo naszą piękną, serocką rzeczywistość. 

Burmistrz Miasta i Gminy Serock
Artur Borkowski

Chcieliśmy uczcić tę rocznicę w wyjątkowy sposób, niestety sytuacja związana z epidemią spowodowała, że musieliśmy te plany zweryfikować. Działając w ramach obostrzeń, przygotowaliśmy na dzisiejszą okoliczność wystawę outdoorową na serockim rynku, a na dzisiejszej sesji została przyjęta uchwała w sprawie 30. rocznicy powołania samorządu terytorialnego w Rzeczyspospolitej Polskiej.

Pamiętając o tych, którzy tworzyli serocki samorząd, w imieniu Burmistrza i Przewodniczącego Rady Miejskiej przekazujemy podziękowania i gratulacje. Pamięć zaś Tych, których już nie ma z nami, władze samorządowe uczciły dziś odwiedzając ich groby.

Na serockim rynku odsłoniliśmy również pamiątkową tablicę, wykonaną dla uczczenia 30. rocznicy odrodzenia polskiej samorządności i jej roli w kształtowaniu lokalnej tożsamości.

 

 • odwiedzanie grobów zmarłych samorządowców
 • odwiedzanie grobów zmarłych samorządowców
 • odwiedzanie grobów zmarłych samorządowców
 • odwiedzanie grobów zmarłych samorządowców
 • odwiedzanie grobów zmarłych samorządowców
 • odwiedzanie grobów zmarłych samorządowców
 • odwiedzanie grobów zmarłych samorządowców
 • odwiedzanie grobów zmarłych samorządowców
 • odwiedzanie grobów zmarłych samorządowców
 • odwiedzanie grobów zmarłych samorządowców
 • odwiedzanie grobów zmarłych samorządowców
 • odwiedzanie grobów zmarłych samorządowców
 • odwiedzanie grobów zmarłych samorządowców
 • odwiedzanie grobów zmarłych samorządowców
 • odwiedzanie grobów zmarłych samorządowców
 • odwiedzanie grobów zmarłych samorządowców
 • odwiedzanie grobów zmarłych samorządowców
 • odwiedzanie grobów zmarłych samorządowców
 • odwiedzanie grobów zmarłych samorządowców
 • odsłonięcie pamiątkowej tablicy
 • odsłonięcie pamiątkowej tablicy
 • odsłonięcie pamiątkowej tablicy
 • wystawa poświęcona 30-leciu samorządu
 • wystawa poświęcona 30-leciu samorządu
 • wystawa poświęcona 30-leciu samorządu
 • wystawa poświęcona 30-leciu samorządu

Życzenia z okazji Dnia Matki

Kochane Mamy - ile w Was siły, przekonujemy się najmocniej, kiedy pokonujecie to, co nie do pokonania. Ile Miłości - kiedy przekraczacie jej granice, myśląc o swoich dzieciach nieustannie. Ile szczęścia - kiedy na „kocham Cię”, wypowiadane przez dzieci, Wasze oczy toną w łzach wzruszenia.

W tym szczególnym dniu życzymy Wam wszystkiego najcudowniejszego - siły, Miłości, szczęścia. Niech wszystko to, co ukryte w słowie MAMA przynosi radość i spełnienie.

Środki ochrony dla gminnych jednostek OSP

Władze Województwa Mazowieckiego przekazały gminnym jednostkom Ochotniczych Straży Pożarnych środki ochrony osobistej: jednorazowe maseczki, jednorazowe kombinezony i rękawice, komplety ubrań specjalnych, worki na odpady i płyn dezynfekcyjny. Przedmioty te posłużą do realizacji działań związanych z likwidacją pandemii koronawirusa na terenie województwa mazowieckiego.

Europejski Dzień Parków Narodowych

24 maja obchodzimy Europejski Dzień Parków Narodowych. Data ta jest nieprzypadkowa – dokładnie 24 maja 1909 roku utworzony został szwedzki Sarek, czyli pierwszy w Europie park narodowy.

Park narodowy jest jedną z najwyższych form ochrony przyrody. Ochronie podlega w nim cała przyroda ożywiona i nieożywiona: rośliny, zwierzęta, grzyby, ekosystemy i ich wzajemne oddziaływania, gleba, stosunki wodne i krajobraz. Parki narodowe, to obszary charakteryzujące się szczególnymi wartościami przyrodniczymi, naukowymi, społecznymi, kulturowymi i edukacyjnymi. Tworzy się je w celu zachowania różnorodności biologicznej, zasobów i składników środowiska przyrodniczego, walorów krajobrazowych, jak również w celu odtworzenia zniekształconych siedlisk roślin, zwierząt i grzybów.

Parki narodowe udostępniane są w celach naukowych, edukacyjnych i turystycznych pod warunkiem, że działania te nie wpływają negatywnie na przyrodę. Ochrona przyrody w parkach narodowych jest celem nadrzędnym i przybiera różną formę. W większości polskich parków narodowych ochrona przyrody ma formę czynną, polegającą na odtwarzaniu przekształconych już siedlisk lub podtrzymywaniu istnienia środowisk, które nie miałyby szansy na samodzielne przetrwanie.

W środowisku niezmienionym przez człowieka, działania ochronne przybierają głównie charakter bierny polegający na wytyczaniu obszarów ochrony ścisłej, na których zabroniona jest jakakolwiek ingerencja człowieka. W miejscach tych natura rządzi się własnymi prawami, a ochronie podlegają naturalnie przebiegające procesy przyrodnicze.

Obecnie na naszym kontynencie utworzonych jest ponad 400 parków narodowych. W Polsce znajdują się 23 Parki Narodowe, które zajmują łącznie powierzchnię ponad 314 tys. ha, co stanowi zaledwie 1% powierzchni naszego kraju. Polskie parki narodowe są jednak bardzo zróżnicowane. Dzięki temu, że ciągną się od pasa nadmorskiego przez pojezierza i niziny aż do gór, w każdym znajdziemy unikalne i zachwycające elementy przyrody.

 • autor: Referat Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa

Zapraszamy na spływ kajakowy

Spływ kajakowy 07.06.2020 r. (niedziela) – zbiórka przy budynku SIS Sp. z o.o. ok godz. 8.00.
Trasa: Brodowe Łąki  - Czarnotrzew, rzeka Omulew – czas spływu ok 5 godzin.

Zgłoszenia prosimy wysyłać na adres mailowy: a.sieminska@sis.serock.pl do 3 czerwca 2020 r. Decyduje kolejność zgłoszeń. Spływ odbędzie się przy min. 23 osobach chętnych. Koszt 80 zł.  Dodatkowe informacje pod nr telefonu 508 550 028 i na stronie www.sis.serock.pl.

 • spływ kajakowy 6 czerwca

Nowy wymiar fotowoltaiki

Miasto i Gmina Serock realizuje wspólnie ze Stowarzyszeniem na rzecz Efektywności im. prof. Krzysztofa Żmijewskiego projekt, którego celem jest wsparcie wdrożenia idei spółdzielni energetycznych na naszym terenie. Jest to odpowiedź na coraz silniej rysujący się trend zainteresowania odnawialnymi źródłami energii. Zamierzamy również w ten sposób skorzystać z możliwości jakie w polskim systemie prawnym dają niedawne nowelizacje ustawy o odnawialnych źródłach energii, które wprowadziły pojęcie Spółdzielni Energetycznych. Spółdzielnie, co do zasady tworzą członkowie społeczności lokalnej. Spółdzielnia jawi się jako szansa na lokalne, tanie i przyjazne środowisku źródło energii elektrycznej dla naszych przedsiębiorstw i gospodarstw domowych. W tym zakresie daje ona podstawy do budowy silnego społeczeństwa w oparciu o własne zasoby, co zawsze powinno być punktem wyjścia podczas jakiejkolwiek dyskusji o samodzielności.

Spółdzielnia energetyczna jako czynnik poprawy konkurencyjności

Dotychczasowe doświadczenia krajów UE pokazują, że rozwój energetyki zmierza  w kierunku decentralizacji jej wytwarzania i realizacji inwestycji, które mają na celu zabezpieczenie energetycznych potrzeb społeczności lokalnych. Optymalną formą takiej miejscowej aktywności mogą być spółdzielnie energetyczne. Cieszą się one dużym zaufaniem ludzi, którzy chcą lokalnie współdziałać i inwestować. Jest to również alternatywa dla polityki modernizacji (transformacji) sektora energetycznego, który aktualnie wymaga pilnych inwestycji. Zadaniem spółdzielni energetycznych jest produkcja energii w ośrodkach rozproszonych i konsumpcja tej energii na własne potrzeby spółdzielców (np. lokalnych przedsiębiorców i gospodarstw domowych) reprezentujących gminy miejsko-wiejskie. Jak wykazała praktyka gospodarcza, w wielu regionach UE, w których powstały spółdzielnie energetyczne, w istotny sposób przyczyniły się one do wzrostu zamożności społeczności lokalnych i poprawy jakości życia.

Można w tym miejscu zapytać, jakie korzyści płyną dla społeczności lokalnych z takich inicjatyw? Odpowiadając, są to m.in.: budowanie relacji gospodarczych w ramach wspólnot lokalnych, tworzenie lokalnych miejsc pracy, a także wzrost konkurencyjności lokalnego biznesu.

Mówiąc o lokalnym wymiarze współpracy energetycznej w kontekście spółdzielni energetycznych, stajemy się obecnie świadkami ważnej zmiany jakościowej, tzn. ucząc się na doświadczeniach innych, unikamy tym samym stwierdzenia „mądry Polak po szkodzie”.

Dlaczego warto rozmawiać o spółdzielniach?

Fotowoltaika jest jednym z najprężniej rozwijających się rynków z działu odnawialnych źródeł energii. Cały świat zaczyna się skupiać na OZE z powodu zmian klimatycznych związanych z rosnącą emisją CO2 i trudności instytucjonalnych z realizacji innych niskoemisyjnych źródeł energii. Moduły fotowoltaiczne to źródło czystej energii elektrycznej, stosunkowo proste w montażu i obsłudze, dzięki czemu większość gospodarstw domowych może pozwolić sobie na montaż „prywatnej elektrowni”. Spółdzielnia energetyczna jest następnym krokiem w tym kierunku. Pozwala ona na zagospodarowanie nieatrakcyjnych terenów, znaczne obniżenie kosztów budowy instalacji (względem instalacji na dachu) jak i podłączenia użytkowników, którzy ze względu na architekturę swoich budynków lub rozmiary działek, nie są w stanie zamontować paneli u siebie, lub źródła indywidualne nie pokrywają w pełni własnego zapotrzebowania na energię.

Wybrane zalety i możliwości wynikające z funkcjonowania spółdzielni energetycznych:

 • wzrost konkurencyjności polskich przedsiębiorstw i rolnictwa,
 • poprawa sytuacji finansowej mieszkańców, przedsiębiorców, rolników i ich rodzin,
 • poprawa jakości życia gospodarstw domowych,
 • budowanie relacji gospodarczych w ramach wspólnot lokalnych,
 • poprawa jakości środowiska naturalnego,
 • tworzenie nowych miejsc pracy i kreowanie nowych usług na poziomie lokalnym,
 • zwiększenie bezpieczeństwa energetycznego regionu,
 • poprawa wizerunku i atrakcyjności turystycznej i rekreacyjnej terenu,
 • wzrost atrakcyjności dla przyszłych inwestorów

Co na to polskie prawo?

Spółdzielnię energetyczną należy rozumieć jako spółdzielnię w rozumieniu ustawy z dnia 16 września 1982 r. – Prawo spółdzielcze (Dz. U. z 2018 r. poz. 1285 oraz z 2019 r. poz. 730, 1080 i 1100) lub ustawy z dnia 4 października 2018 r. o spółdzielniach rolników (Dz. U. poz. 2073), której przedmiotem działalności jest wytwarzanie energii elektrycznej lub biogazu, lub ciepła w instalacjach odnawialnego źródła energii i równoważenie zapotrzebowania energii elektrycznej lub biogazu, lub ciepła wyłącznie na potrzeby własne spółdzielni energetycznej
i jej członków, przyłączonych do zdefiniowanej obszarowo sieci dystrybucyjnej elektroenergetycznej o napięciu znamionowym niższym niż 110 kV lub sieci dystrybucyjnej gazowej, lub sieci ciepłowniczej. Mówimy więc o wytwarzaniu i pokrywaniu zapotrzebowania na każde medium energetyczne wytwarzane z odnawialnych źródeł energii.

W celu uzyskania statusu spółdzielni energetycznej spełnić należy następujące kryteria:

 • Prowadzić działalność na obszarze gminy wiejskiej lub miejsko-wiejskiej lub na obszarze nie więcej niż trzech tego rodzaju gmin bezpośrednio sąsiadujących ze sobą.
 • Liczba członków spółdzielni nie może przekroczyć 1000.
 • W przypadku wytwarzania energii elektrycznej łączna moc zainstalowana elektryczna wszystkich instalacji OZE nie może przekroczyć 10 MW. Musi umożliwić pokrycie w ciągu roku nie mniej niż 70% potrzeb własnych spółdzielni i jej członków.
 • W przypadku wytwarzania ciepła, łączna moc osiągalna cieplna nie może przekroczyć 30 MW.

Podsumowując

Przewidywalnym scenariuszem dalszych działań jest uruchomienie pilotażowej spółdzielni i wytypowanie optymalnej lokalizacji instalacji źródła OZE (fotowoltaicznej) dla jej potrzeb. Przewidujemy że pilotażowa spółdzielnia pozwoli wprowadzić najbardziej efektywne standardy jej funkcjonowania i przyczyni się do rozwoju tej instytucji w skali gminy, służąc tym samym interesom społeczności lokalnej i włączając ją aktywnie w przedsięwzięcie. Wierzymy, że wyniki tej pracy i rzetelna analiza wszystkich argumentów, pomogą Państwu podjąć świadome kroki co do zaangażowania i ewentualnej roli w spółdzielni.

 

Zapraszamy zainteresowanych do kontaktu.

konsultacje@serock.pl

Referat GP

Tel. 22 782 88 31, 22 782 88 27

 

Oprac.:

dr Grzegorz Maśloch, mgr Rafał Czaja – Stowarzyszenie na rzecz efektywności

Referat Gospodarki Gruntami, Planowania Przestrzennego i Rozwoju

„Wodociągi” odmrażane

W dniu 25 maja 2020 roku zostanie otwarty dla interesantów Miejsko-Gminny Zakład Wodociągowy w Serocku (ul. Nasielska 21). Obsługa interesantów będzie prowadzona tylko w wyznaczonych strefach zgodnie z obowiązującymi wytycznymi z powodu pandemii COVID 19. Wejść do budynku można tylko w maseczce osłaniającej usta i nos. W korytarzu wejściowym znajduje się płyn do dezynfekcji rąk. Obiekt jest monitorowany.

Od 25 maja czynna będzie również kasa Zakładu. 
Proszę stosować się do zamieszczonych w wejściu do budynku piktogramów oraz zwracać uwagę na wyznaczone na podłodze strefy obsługi interesantów.
 
W dalszym ciągu obowiązuje zasada #zostańwdomu. Jeżeli możecie Państwo załatwić sprawę bez kontaktu z pracownikiem mamy do dyspozycji:

telefon: 227827358; 227826744
telefon komórkowy po godzinie 15:00 i w dni wolne od pracy: 501013084
email: mgzw@serock.pl
Elektroniczna Skrzynka Podawcza: /KaZetBe/SkrytkaESP
Stan wodomierza można podać poprzez formularz ze strony www.wodociagiserock.pl 

Od miesiąca czerwca zostanie przywrócone odczytywanie i rozliczanie poprzez inkasentów. Szczegóły zostaną podane w późniejszym terminie.  • autor: Miejsko-Gminny Zakład Wodociągowy

ZUS: Tarcza 3.0 już działa

Ze zwolnienia ze składek mogą teraz skorzystać firmy, których przychód przekroczył 15 681 zł, ale dochód nie był wyższy niż 7000 zł – zakłada nowa odsłona tarczy antykryzysowej. „Dzięki temu rozwiązaniu więcej przedsiębiorców skorzysta z pomocy” – podkreśla prof. Gertruda Uścińska, prezes ZUS.

Zgodnie z nowymi przepisami ze zwolnienia ze składek mogą skorzystać samozatrudnieni, którzy prowadzili działalność gospodarczą przed 1 kwietnia br., których przychód uzyskany w pierwszym miesiącu, za który jest składany wniosek, co prawda przekracza 15 681 zł (czyli 300 proc. prognozowanego przeciętnego wynagrodzenia brutto na 2020 r.), ale za to ich dochód nie przekracza 7 tys. zł. Ze zwolnienia będą mogli skorzystać także przedsiębiorcy, którzy korzystają z tzw. ulgi na start. Zwolnieniu dla tych grup podlegają składki za kwiecień i maj – nawet, jeśli zostały opłacone.

„Zmiany w tarczy 3.0 są korzystne dla przedsiębiorców. Dzięki tym rozwiązaniom więcej firm skorzysta z pomocy” – wskazuje prof. Gertruda Uścińska, prezes ZUS.

Nowa odsłona tarczy uprawnia do świadczenia postojowego przedsiębiorców, którzy prowadzili działalność przed 1 kwietnia br. „Pozostałe warunki pozostają bez zmian. Należy wykazać 15-proc. spadek przychodu. Przykładowo na wniosku składanym w maju przychód w kwietniu powinien być niższy o 15 proc. od przychodu w marcu” – mówi profesor.

Ponowne postojowe

Wypłata świadczenia postojowego może nastąpić nie więcej niż trzy razy. Warunkiem jest oświadczenie przedsiębiorcy lub zleceniobiorcy, że sytuacja materialna wykazana we wcześniejszym wniosku nie uległa poprawie. Ocenia to sam wnioskodawca. W oświadczeniu nie trzeba wykazywać kolejnego spadku przychodów, ale sytuacja materialna przedsiębiorcy lub osoby wykonującej umowę cywilnoprawną powinna być na podobnym poziomie lub niewiele się zmienić.

Warto podać we wniosku swoje aktualne dane kontaktowe. W razie wątpliwości nasz pracownik skontaktuje się z wnioskodawcą e-mailem lub telefonicznie. Wyjaśnimy, co należy zrobić, aby uzupełnić lub skorygować wniosek.

 • autor: www.zus.pl

Stop suszy

Na przestrzeni ostatnich pięciu lat, w czterech odnotowano w Polsce susze. Obserwacje wskazują, że zjawiska te mają tendencje do wydłużania się oraz zmian w czasie i przestrzeni. Susza jest zjawiskiem bardzo złożonym i walka z jej skutkami nie może opierać się wyłącznie na jednym rozwiązaniu. Tu potrzeba działań na wielu płaszczyznach.

W Ministerstwie Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej przygotowano specjalną „ustawę przeciwsuszową”, która ma usprawnić proces przeprowadzenia inwestycji poprawiających bilans wodny Polski - skrócić okresy przygotowawcze do inwestycji, a także usprawnić procesy pozyskiwania wszelkiego rodzaju pozwoleń. Wkrótce rozpocznie się procedura legislacyjna ustawy.
Aby sprawniej walczyć z suszą, w zeszłym roku rząd przyjął założenia do Programu Rozwoju Retencji. To ogólnopolski i kompleksowy plan zwiększenia współczynnika retencji wody w Polsce z obecnych 6,5% do 15% w 2027 roku. Realizacja programu to w sumie 94 inwestycje wodne warte ponad 12 mld złotych, a część z tych inwestycji jest już realizowana.

W ramach przeciwdziałania skutkom suszy Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie realizuje już inwestycje, które wpływają na poprawę bilansu wodnego kraju. Na 2020 r. zostały zabezpieczone środki w wysokości prawie 400 mln zł na realizację w sumie ponad 4 tys. zadań utrzymaniowych na ciekach wodnych.

Promowane są nowe strategie ochrony oraz rozważne i racjonalne wykorzystanie wody, w tym zrównoważone pozyskiwanie jej z przyrody – np. zbiorniki wód opadowych do spłukiwania toalet czy podlewania roślin. Naukowcy z IMGW-PIB, Politechniki Wrocławskiej i Politechniki Białostockiej opracowali jeszcze jeden sposób.

Czy możliwy jest recykling wody? Jak najbardziej! I to w obrębie gospodarstwa domowego. Naukowcy wskazują na możliwość wykorzystania zmagazynowanej wody deszczowej do prania ubrań! Oczywiście pod pewnymi warunkami. Badania były prowadzone w warunkach przydomowego zbiornika na wodę deszczową i polegały na analizie parametrów fizykochemicznych i mikrobiologicznych, co 10 dni. Wyniki są bardzo optymistyczne. Zanieczyszczenia wykryte w wodzie opadowej są bezpieczne dla procesu prania i jakości prania odzieży. Wielodniowe magazynowanie wody zmienia jej parametry w bezpiecznym zakresie, szczególnie w podziemnych zbiornikach, które są odpowiednio zamknięte. Naukowcy wskazują, że przez cały okres trwania badań (30 dni) testowana woda spełniała ogólne wymagania pod względem twardości, pH, koloru i zmętnienia.

Oficjalnie, nie można jeszcze zalecać tego typu rozwiązania, z uwagi na brak norm prawnych i rekomendacji producentów urządzeń, ale jest to duży krok w stronę proekologicznych działań, mających na celu oszczędzanie wody.

W ramach przeciwdziałania skutkom suszy zachęcamy naszych mieszkańców do podejmowanie działań służących gromadzeniu wody w okolicy, czyli do tzw. małej retencji.

Obecnie retencja w Polsce utrzymuje się na poziomie 6,5 procent średniego odpływu. Powinna być przynajmniej dwa razy wyższa, aby zgromadzone zasoby zaspokoiły wszystkie potrzeby ludzi, gospodarki i środowiska.
Katalog działań służących małej retencji jest bogaty: budowa niewielkich zbiorników, oczek wodnych i stawów, zadrzewianie, renaturyzacja małych rzek oraz ochrona terenów podmokłych.

Bioretencja
Kwietne łąki doskonale wiążą wilgoć w glebie, filtrując wodę opadową. Nie wymagają intensywnego podlewania, ani częstego koszenia tak jak trawniki. Poza tym można je wysiewać niemal wszędzie – przed domem, na skwerach, przy drogach, a nawet w skrzynkach. Kwietna łąka to prawdziwa bioretencja i przy okazji siedlisko dla setek gatunków roślin i zwierząt. Namawiamy wszystkich, którzy do tej pory, na wsi i w mieście pielęgnowali wodolubne trawniki, aby zamienili je na kwietne łąki. Więcej informacji na temat roli łąk kwietnych w artykule: https://www.wody.gov.pl/mala-retencja/kwietne-laki-na-okres-suszy/projekt-wod-polskich-laki-kwietne

Retencja korytowa
Zatrzymanie wody w rzece, potoku czy rowie melioracyjnym to prosta sprawa! Dzięki systemowi piętrzeń i zastawek woda nie spływa szybko, ale pozostaje w okolicy przez dłuższy czas, zasilając i odnawiając stopniowo poziom wód gruntowych. Przyjazne środowisku konstrukcje pozwolą na odtworzenie obszarów podmokłych, a strefy buforowe na terenach rolnych skutecznie poprawią jakość i czystość wód w rzece.

Nawodnienia rolnicze
Właściwie nawodniona ziemia to żyzne plony! Wody Polskie wraz z Ministerstwem Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej, Ministerstwem Rolnictwa i Rozwoju Wsi, samorządami i spółkami wodnymi skupiającymi rolników, opracowały pilotażowy program kształtowania zasobów wodnych na terenach rolniczych. Wskazówki jak racjonalnie gospodarować wodą, by skorzystało na tym gospodarstwo rolne i środowisko pod linkiem: https://www.wody.gov.pl/mala-retencja/program-retencji-dla-rolnictwa

Zielona infrastruktura dla miast
Nowoczesne miasto powinni być piękną zieloną oazą! Istnieje szereg przyjaznych dla środowiska, pro-retencyjnych rozwiązań poprawiających komfort życia w miastach. Ogrody deszczowe posadowione pod rynnami i zasilane wodą opadową, pasaże roślinne, zielone dachy, ażurowe chodniki, skrzynie chłonne czy zbiorniki na deszczówkę to jedne z wielu pomysłów, które sprawią, że miasta będą mieć lepszy mikroklimat. Na szczególną uwagę zasługują skrzynie chłonne, które można umieszczać pod parkingami, dużymi placami na terenach supermarketów lub hal produkcyjnych. Kiedy pojawia się deszcz, skrzynie pochłaniają olbrzymią ilość wody. Taka woda jest stopniowo uwalniana, pozostaje dłużej w gruncie, co zmniejsza ryzyko suszy, zasila też wody gruntowe. Tego typu rozwiązanie zapobiega podtopieniom w przypadku nawalnego deszczu. Wiele polskich miast już wciela te pomysły w życie. 

Podsumowując - tylko racjonalne gospodarowanie wodami, czyli połączenie różnego typu przedsięwzięć z zakresu dużej, małej i bio-retencji, najskuteczniej zapobiega skutkom skrajnych zjawisk hydrologicznych. Dlatego Miasto 
i Gmina Serock popiera każdą inicjatywę, której celem jest dbałość o zasoby wodne. Jednocześnie przyglądając się propozycjom dotyczącym nowych rozwiązań w odpowiednim czasie podejmiemy działania zapewniające możliwość uzyskania wsparcia dla naszych mieszkańców.

 

autor: Referat Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa 
na podstawie wody.gov.pl, www.gov.pl, stopsuszy.imgw.pl

 

100. rocznica urodzin Karola Wojtyły

Z okazji setnej rocznicy urodzin Karola Wojtyły/Jana Pawła II, która przypada na 18 maja 1920 roku, warszawskie Centrum Myśli Jana Pawła II przygotowało wystawę poświęconą życiu papieża. Zachęcamy do oglądania. Polecamy Państwa uwadze także stronę https://www.centrumjp2.pl/do-pobrania/, na której znajdziecie mnóstwo materiałów poświęconych Janowi Pawłowi II, do bezpłatnego pobrania.


Wystawa zabiera w podróż po przełomowych momentach życia Jana Pawła II. Widz uczestniczy w narodzinach małego Lolka; poznaje dorosłego Karola z czasu studiów, okupacji i pracy fizycznej w zakładach Solvay; z bliska obserwuje powołanie kapłańskie, biskupstwo i obchody Milenium Chrztu Polski; wybiera się z biskupem Wojtyłą na wyprawy kajakowe z młodzieżą. Śledząc kolejne segmenty wystawy, wita nowego papieża na balkonie Bazyliki św. Piotra, przygląda się jego działalności w czasie pontyfikatu, w końcu towarzyszy mu w chorobie i ostatnich chwilach.

Wystawę można oglądać przy ul. św. Wojciecha (pomiędzy kościołem a Izbą Pamięci) do końca maja.

Wystawa skierowana jest do szerokiej publiczności – tych z nas, którzy pamiętają Jana Pawła II, oraz tych, którzy urodzili się już po jego śmierci. Ekspozycja prezentuje najważniejsze momenty z życia Karola Wojtyły, jego kolejne „narodziny” rozumiane nie tylko jako przyjście na świat, ale również przygotowanie do pełnienia coraz to nowych ról życiowych i społecznych: studenta, robotnika, kapłana, duszpasterza, naukowca, a w końcu papieża. Pontyfikat Jana Pawła II przedstawiony jest zarówno z osobistej perspektywy, jak i w kontekście jego wpływu na rzeczywistość nie tylko Kościoła, ale również Polski i całego świata. Celem wystawy jest przypomnienie postaci, która wpłynęła na bieg historii, pokazanie korzeni Jana Pawła II oraz bogactwa jego życia, osobowości i myślenia. 
Centrum Myśli Jana Pawła II, w ramach realizacji misji upowszechniania intelektualnego i duchowego dziedzictwa Karola Wojtyły, już w maju br. udostępni portal JP2online.pl – największą internetową bazę papieską zawierającą m. in. zdjęcia, teksty, dokumenty oraz nagrania video. Korzystanie z niej będzie nieodpłatne, a większość materiałów będzie udostępniona na wolnej licencji. 

***
Centrum Myśli Jana Pawła II to warszawska instytucja kultury, która w intelektualnym i duchowym dorobku Karola Wojtyły poszukuje odpowiedzi na najważniejsze pytania i wyzwania współczesnego świata. Centrum działa w obszarze kultury, edukacji i budowania zaangażowanego i odpowiedzialnego społeczeństwa. Jako miejsce spotkań i dialogu tworzy przestrzeń współpracy ze środowiskiem naukowym i artystycznym ponad podziałami kulturowymi i ideologicznymi. Jest operatorem Stypendiów m.st. Warszawy im. Jana Pawła II dla uczniów i studentów, organizatorem dwóch warszawskich festiwali: Nowe Epifanie i Muzyka Wiary – Muzyka Pokoju oraz inicjatorem i właścicielem multimedialnego portalu JP2online.pl stanowiącego pierwsze, kompleksowe źródło wiedzy o papieżu w Polsce i na świecie.

 • wystawa Karol Wojtyła
 • wystawa Karol Wojtyła
 • wystawa Karol Wojtyła

20 maja urząd w Serocku zostanie otwarty dla interesantów

Od 20 maja zostanie otwarty dla interesantów Urząd Miasta i Gminy w Serocku - obsługa interesantów będzie prowadzona wyłącznie na parterze ratusza, zgodnie z wymogami obowiązującymi z powodu epidemii Covid-19. W wyznaczonej dla Interesantów strefie jednocześnie będą mogły przebywać 3 osoby, które powinny posiadać maseczki osłaniające usta i nos.

Informacji i wskazówek dotyczących sposobu załatwiania spraw urzędowych będzie udzielał dyżurujący pracownik.

Poniedziałkowe przyjęcia interesantów przez burmistrza i jego zastępcę, będą możliwe nadal wyłącznie w trybie telefonicznym pod nr 22 782 88 05, w godz. 12.00 – 15.00 lub w czasie videokonferencji możliwej poprzez aplikację webex. Link do meetingu https://meetingsemea14.webex.com/join/burmistrz będzie aktywny w godz. 12.00 – 15.00. Użytkownicy korzystający z tej formy rozmowy będą zapraszani do rozmowy w kolejności zgłoszeń przez aplikację. Zapytania i wnioski można również kierować na adres e-mail: burmistrz@serock.pl.

Przewodniczący Rady Miejskiej w Serocku będzie pełnił dyżur telefoniczny  w godz. 18.30 – 20.30 pod nr 798 894 440. Zapytania i wnioski można również kierować na adres e-mail: m.rosinski@serock.pl 

W najbliższym czasie na parterze urzędu zostanie otwarte Biuro Obsługi Interesantów, które usprawni załatwianie spraw w serockim ratuszu. O jego otwarciu poinformujemy wkrótce.

 

Przyjęcia interesantów w dn. 18 maja

Zachęcamy do skorzystania z opcji videokonferencji z Burmistrzem Miasta i Gminy Serock, podczas poniedziałkowych przyjęć interesantów.

Będzie to możliwe poprzez aplikację webex. Link do meetingu  https://meetingsemea14.webex.com/join/burmistrz będzie aktywny w godzinach 12.00 – 15.00. Użytkownicy korzystający z tej formy rozmowy będą zapraszani do rozmowy w kolejności zgłoszeń przez aplikację.

Osoby, które preferują tradycyjną rozmowę telefoniczną z Burmistrzem lub jego zastępcą prosimy o kontakt pod nr 22 782 88 05, w poniedziałek, w godzinach 12.00 – 15.00.

Zapytania i wnioski można również kierować na adres e-mail: burmistrz@serock.pl.

Przewodniczący Rady Miejskiej w Serocku Mariusz Rosiński będzie pełnił dyżur telefoniczny  w godz. 18.30 – 20.30 pod numerem telefonu 798 894 440.
Zapytania i wnioski można również kierować na adres e-mail: m.rosinski@serock.pl.

15 maja - Dzień Niezapominajki

Dzień Niezapominajki - święto przyrody i ekologii, obchodzimy od kilkunastu lat 15 maja. Inicjatorem i pomysłodawcą święta był Andrzej Zalewski - redaktor radiowej Jedynki, prowadzący EkoRadio.

W dosłownym tłumaczeniu niezapominajka, to z języka greckiego „mysie uszko” (mys-mysz i us-uszko). W Polsce często nazywana jest niezabudką. To kwiat, który najczęściej kojarzymy z dzieciństwem, sielskimi widokami i bieganiem po łące.

W tym dniu promujemy szczególnie walory polskiej przyrody i różnorodność biologiczną, przypominamy o potrzebie jej ochrony.
O ochronie środowiska warto pamiętać nie tylko „od święta”. Każdy z nas może w prosty sposób przyczynić się do poprawy jego stanu, a przynajmniej do jego niepogarszania. Wystarczy segregować odpady, oszczędzać wodę, dbać i pielęgnować zieleń wokół swojego miejsca zamieszkania, ale też w terenach ogólnodostępnych. Warto wymienić nieekologiczne ogrzewanie na bardziej przyjazne środowisku rozwiązanie, czy inwestować w odnawialne źródła energii.

Dodatkowo „nie-zapominajka” ma na celu zachowanie od zapomnienia ważnych chwil w życiu, osób, miejsc i sytuacji, lokalnych tradycji - „małej i wielkiej Ojczyzny”. Święto to zachęca nas do pamiętania o bliskich, życzliwości i otwarcia na drugiego człowieka, dostrzeżenia go na własnym osiedlu, dzielnicy czy mieście, przypomina o istocie dbania o nasze otoczenie. Do tradycji obchodów weszło, by w tym dniu wykonać kartki pamięci, uczestniczyć w konkursach wiedzy ekologicznej, piosenki wiosennej czy układania polnych kwiatów w bukietach.

Co roku w święcie biorą udział różne podmioty w tym leśnicy, pszczelarze, rolnicy, szkoły, przedszkola i każdy, kto tylko czuje taką potrzebę.

 • autor: Referat Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa
 • Niezapominajka

Od 18 maja znoszenie kolejnych ograniczeń

Przed nami trzeci, przedostatni etap znoszenia ograniczeń związanych z koronawirusem. Od poniedziałku 18 maja będziemy mogli skorzystać z usług fryzjera i kosmetyczki, a także pójść do restauracji i kawiarni. Do tych miejsc dotrzemy szybciej, ponieważ podwyższamy limit pasażerów w transporcie publicznym. Oprócz tego od 25 maja umożliwimy bezpośrednie konsultacje z nauczycielami maturzystom i uczniom ósmych klas oraz opiekę nad uczniami klas 1-3 w szkołach podstawowych. Powoli wracamy do normalnego życia. Jednak nie będzie ono takie jak przed pandemią. Dlatego dbajmy o siebie i bądźmy ostrożni!

Pierwsze poluzowanie obostrzeń wprowadzanych z powodu pandemii nastąpiło 20 kwietnia. Od tego czasu uważnie analizujemy, w jaki sposób znoszenie poszczególnych ograniczeń wpływa na przyrost zachorowań i wydolność służby zdrowia. Co się zmieni w najbliższym czasie wraz z wejściem w trzeci etap znoszenia ograniczeń?

Działalność gospodarcza – otwieramy salony kosmetyczne i fryzjerskie oraz restauracje

Odmrażamy gastronomię i salony kosmetyczne. Od 18 maja będziemy mogli:

 • skorzystać z usług kosmetyczek i fryzjerów,
 • zjeść w restauracji, kawiarni, barze, a także w centrum handlowym (w wydzielonej przestrzeni gastronomicznej).

Ważne! Gość będzie mógł zjeść posiłek zarówno na sali, w środku, jak i w ogródku restauracyjnym.

Pełne otwarcie branży gastronomicznej musi odbyć się pod warunkiem przestrzegania ścisłych wytycznych sanitarnych, które zapewnią bezpieczeństwo i obsłudze, i klientom. Zasady te zostały określone podczas konsultacji z przedstawicielami poszczególnych branż.

Wśród zaleceń dla salonów urody znalazły się m.in.:

 • obowiązek noszenia przez klientów i obsługę maseczek, gogli lub przyłbic (u fryzjera, a w salonie kosmetycznym – jeśli zabieg na to pozwala);
 • używanie ręczników jednorazowych, gdy jest to możliwe;
 • przyjmowanie klientów po wcześniejszym umówieniu się na wizytę telefonicznie lub online. Uwaga! Klient nie może oczekiwać na usługę w poczekalni.

Wśród wymogów i zaleceń dla gastronomii są m.in.:

 • limit osób w lokalu (na 1 osobę musi przypadać co najmniej 4 m2);
 • dezynfekcja stolika po każdym kliencie;
 • zachowanie 2 m odległości między stolikami. Ważne! Blaty mogą być odsunięte od siebie o 1 m pod warunkiem, że stoliki oddzieli się dodatkowo przegrodami o wysokości minimum 1 m ponad blat stolika;
 • zachowanie dystansu 1,5 m od gości siedzących przy osobnych stolikach;
 • noszenie maseczek oraz rękawiczek przez kucharzy oraz obsługę lokalu gastronomicznego. Ważne! Goście restauracji mogą zdjąć maseczki, jeśli siedzą już przy stolikach.

Wszystkie sanitarne wytyczne dla poszczególnych branż można znaleźć tutaj:

Życie społeczne – opieka w szkołach dla najmłodszych, konsultacje z nauczycielami i zmiany w komunikacji publicznej

OPIEKA I EDUKACJA (od 18 maja, od 25 maja i od 1 czerwca)

Zmianie ulegnie obszar związany z opieką i edukacją. Od 18 maja będzie można prowadzić zajęcia:

 • praktyczne w szkołach policealnych,
 • rewalidacyjno-wychowawcze oraz wczesne wspomaganie rozwoju i specjalistyczną rewalidację.

W poniedziałek 18 maja otwarte zostaną także placówki i instytucje z bazą noclegową i działalnością opiekuńczo-edukacyjną. Są to np. schroniska młodzieżowe, ośrodki sportowe czy świetlice środowiskowe.

Od 25 maja umożliwimy prowadzenie:

 • zajęć opiekuńczo-wychowawczych w klasach 1-3 szkoły podstawowej,
 • konsultacji z nauczycielami w szkołach dla maturzystów i uczniów 8 klas przede wszystkim z przedmiotów zdawanych na egzaminach. Konsultacje będą mogły odbywać się indywidualnie lub w małych grupach.

Ważne! Przedłużamy zasiłek opiekuńczy dla rodziców dzieci do lat 8.

Od 1 czerwca – konsultacje w szkołach z nauczycielami dla pozostałych uczniów ze wszystkich przedmiotów.

Ważne! Od 17 maja dzieci poniżej 13. roku życia będą mogły wychodzić z domu bez opieki dorosłego opiekuna!

TRANSPORT PUBLICZNY (od 18 maja)

Podwyższamy limit pasażerów w środkach transportu publicznego. Dzięki temu już 18 maja autobusem, metrem czy tramwajem będzie mogło jeździć równocześnie więcej osób. Zarządzający transportem publicznym podejmą decyzję, czy skorzystać z tej opcji. Ile osób wejdzie na pokład?

 • Tyle, ile wynosi połowa miejsc siedzących (tak jak obecnie)

lub

 • tyle, ile wynosi 30% liczby wszystkich miejsc siedzących i stojących (w tym przypadku jednak połowa miejsc siedzących musi pozostać wolna).

Przykład Jeżeli w autobusie jest 30 miejsc siedzących i 70 stojących (czyli w sumie 100), to równocześnie może nim jechać 30 osób. Przy czym połowa miejsc siedzących musi pozostać wolna. Do tej pory do takiego autobusu mogło wejść 15 osób.

UROCZYSTOŚCI RELIGIJNE (od 17 maja)

Zmniejszamy również restrykcje związane z przebywaniem wiernych w miejscach sprawowania kultu religijnego i na innych uroczystościach religijnych. Od niedzieli 17 maja podczas mszy lub innego obrzędu na 1 uczestnika musi przypadać 10 m2. Dotychczas na 1 osobę przypadało 15 m2.

SPORT (od 18 maja)

18 maja w poniedziałek zwiększymy limity osób, które mogą ćwiczyć na otwartych obiektach sportowych:

 • na stadionach, boiskach, skoczniach, torach, orlikach, skateparkach – może przebywać maksymalnie 14 osób (+ 2 trenerów);
 • na otwartych pełnowymiarowych boiskach piłkarskich – mogą przebywać maksymalnie 22 osoby (+ 4 trenerów).

Uwaga! Wprowadzamy także możliwość dzielenia boiska piłkarskiego na dwie połowy oddzielone od siebie buforem bezpieczeństwa. Jeśli wydzielimy 5-metrową strefę buforową, wtedy na jednej połowie może przebywać równocześnie 16 osób + 3 trenerów. W sumie na pełnowymiarowym boisku piłkarskim mogą przebywać w takim wariancie 32 osoby (+ 6 trenerów).

18 maja umożliwimy także organizację zajęć w obiektach zamkniętych. W salach i halach sportowych równocześnie będzie mogło ćwiczyć:

  • 12 osób + trener (w obiektach do 300 m2),
  • 16 osób + 2 trenerów (w obiektach od 301 do 800 m2),
  • 24 osoby + 2 trenerów (w obiektach od 801 do 1000 m2),
  • 32 osoby + 3 trenerów (w obiektach powyżej 1000 m2).

Ważne! W obiektach zamkniętych nie można będzie korzystać z szatni ani węzła sanitarnego (poza WC). Po każdych zajęciach należy przeprowadzić dezynfekcję urządzeń.

KULTURA (od 18 maja)

Poluzowanie obostrzeń nastąpi również w świecie kultury. I tak od 18 maja możliwe będą m.in.:

 • działalność kin plenerowych (w tym samochodowych),
 • wznowienie prac na planach filmowych (z uwzględnieniem rygorów sanitarnych),
 • wznowienie nagrań fonograficznych i audiowizualnych w instytucjach kultury,
 • indywidualne zajęcia na uczelniach artystycznych,
 • wznowienie prób i ćwiczeń.

Więcej informacji na stronie resortu kultury.

UCZELNIE (od 25 maja)

Chcemy przywrócić również możliwość prowadzenia na uczelniach:

 • zajęć dydaktycznych (dla studentów ostatnich lat studiów),
 • zajęć, które nie mogą być realizowane zdalnie.

Powrót do zajęć dotyczy również kształcenia doktorantów i zajęć organizowanych np. w laboratoriach i centrum symulacji medycznej.

Uwaga! Szczegółowe regulacje oraz dodatkowe wytyczne dotyczące nowych zasad określi rozporządzenie, które wkrótce zostanie przekazane do konsultacji.

Kontrole na granicy przedłużone do 12 czerwca

Przedłużamy także kontrolę graniczną na granicy wewnętrznej z Niemcami, Litwą, Czechami i Słowacją o kolejne 30 dni – od 14 maja do 12 czerwca 2020 roku. Tak jak dotychczas granicę będzie można przekroczyć tylko w wyznaczonych miejscach. Kontrole będą też nadal prowadzone w portach morskich i na lotniskach.

Więcej szczegółów na ten temat na stronach MSWiA.

Dbajmy o siebie – najważniejsze stałe zasady bezpieczeństwa

Stopniowe znoszenie obostrzeń nie zwalnia nas ze stosowania podstawowych zasad bezpieczeństwa. Wręcz przeciwnie – muszą one stać się podstawą naszego codziennego funkcjonowania. O czym należy pamiętać szczególnie?

 • Zachowuj 2-metrową odległość od innych w przestrzeni publicznej.
 • Obowiązkowo zasłaniaj nos i usta w miejscach publicznych.
 • Pracuj zdalnie, jeśli tylko jest to możliwe.
 • Zostań w domu, jeśli możesz.

Ściśle przestrzegaj zasad sanitarnych w miejscach, gdzie jest dużo ludzi. Zwłaszcza w restauracjach, u fryzjera czy kosmetyczki.

 

 • autor: www.gov.pl

Zapraszamy do Izby Pamięci

Od 13 maja ekspozycja Izby Pamięci i Tradycji Rybackich w Serocku jest ponownie otwarta dla zwiedzających. W związku z epidemią koronawirusa obowiązują w niej zasady sanitarne - w budynku mogą przebywać jednocześnie trzy osoby (nie licząc pracownika), które powinny mieć zasłonięty nos i usta oraz nałożone rękawiczki ochronne. Po wizycie gości ekspozycja będzie dezynfekowana.

Otwarciu Izby towarzyszy nowa wystawa outdoorowa, poświęcona życiu Karola Wojtyły, przygotowana przez Centrum Myśli Jana Pawła II. W tym roku mija 100. rocznica urodzin "Papieża Polaka" oraz 15. rocznica jego śmierci. Rok 2020 ogłoszony został rokiem Jana Pawła II. Nie zapominamy także, że 13 maja, to rocznica zamachu na Jana Pawła II.

Zachęcamy do oglądania wystawy i do odwiedzenia Izby Pamięci i Tradycji Rybackich w Serocku.
Placówka w sezonie letnim będzie czynna w:

- środy, czwartki - 10:00 – 15:00,

- piątki, soboty i niedziele – 11:30 – 17:30
(z wyjątkiem dni ustawowo wolnych od pracy).

Załączniki:

Regulamin Izby

Zasady sanitarne

 

 • wystawa przy izbie Pamięci
 • wystawa przy izbie Pamięci
 • wystawa przy izbie Pamięci
 • wystawa przy izbie Pamięci
 • wystawa przy izbie Pamięci

85 lat temu zmarł Józef Piłsudski

12 maja 1935 r. zmarł w Warszawie Józef Piłsudski, naczelnik państwa, naczelny wódz  Wojska Polskiego, pierwszy marszałek Polski, dwukrotny premier, wybitny mąż stanu.

W jego życiu na pierwszy plan wybijała się działalność na rzecz odzyskania przez Polskę niepodległości. Już w młodości zaangażował się w działalność konspiracyjną przeciwko caratowi, za co został zesłany na Syberię. Później działał w Polskiej Partii Socjalistycznej i ponownie został aresztowany ale zbiegł. Przed wybuchem I wojny światowej organizował niepodległościowe organizacje paramilitarne w Galicji w zaborze austriackim. Zostały one potem przekształcone w Legiony Polskie, w których został komendantem I Brygady. Legiony walczyły na froncie rosyjskim u boków Niemców i Austriaków. Gdy w 1917 r. szala zwycięstwa zaczęła przechylać się na stronę Ententy, wymówił, podobnie jak większość oficerów legionowych, posłuszeństwo Niemcom i Austriakom. Ta decyzja, podyktowana interesem Polski, skończyła się internowaniem buntowników i rozwiązaniem Legionów. 8 listopada 1918 r. wypuszczono go z więzienia z Magdeburgu. 10 listopada dotarł do Warszawy, a 11 listopada powierzono mu funkcję naczelnika państwa. Polska, która odradzała się od tego momentu, swój kształt w dużej części zapewnia wizji i działaniom Józefa Piłsudskiego.

W związku ze zbliżającą się 100. rocznicą Bitwy Warszawskiej 1920 r. warto wspomnieć, że dzięki geniuszowi wojskowemu Piłsudskiego udało się ocalić Warszawę i całą Polskę przed bolszewikami. Jako naczelny wódz Wojska Polskiego zdecydował się na odważny, jak się okazało trafny, wariant rozegrania bitwy w obronie stolicy i poprowadził żołnierzy do zwycięstwa.

Jego śmierć pogrążyła naród w żałobie. Pogrzeb, trwający kilka dni, zakończył się 18 maja 1935 r. w Krakowie. Był olbrzymią manifestacją patriotyczną w której brało udział łącznie około 250 tysięcy ludzi. Szczątki Marszałka pochowano w krypcie św. Leonarda w Katedrze Wawelskiej, serce zaś złożono rok później w wileńskim grobie jego matki na cmentarzu na Rossie.
Zdjęcia pochodzą ze zbiorów Narodowego Archiwum Cyfrowego.

 • autor: dr Mirosław Pakuła
 • Józef Piłsudski, fot. NAC
 • Józef Piłsudski, fot. NAC
 • Józef Piłsudski, fot. NAC
 • Józef Piłsudski, fot. NAC
 • Józef Piłsudski, fot. NAC
 • Józef Piłsudski, fot. NAC
 • Józef Piłsudski, fot. NAC

Rusza przebudowa Szkoły w Serocku

11 maja rozpoczęły się roboty budowlane, polegające na przebudowie łącznika pomiędzy budynkiem Szkoły Podstawowej i Przedszkola w Serocku. Celem tej inwestycji będzie dostosowanie istniejących tam pomieszczeń do funkcji, którą pełnią. Obecnie w tej części budynku funkcjonują 3 oddziały przedszkolne, biblioteka i mała niefunkcjonalna sala lekcyjna. Po przebudowie powstaną cztery sale z przeznaczeniem dla przedszkolaków (klasy „0”), szatnie, łazienki na każdym piętrze, gabinet terapii zajęciowej oraz niezbędne magazyny. Ponadto w ramach projektu przewiduje się budowę windy gastronomicznej, która umożliwi organizację spożywania posiłków przez przedszkolaków w salach, bez konieczności schodzenia do stołówki szkolnej, jak to miało miejsce dotychczas. Dodatkowo przebudowa zakłada wyodrębnienie obszernej i funkcjonalnej biblioteki dostępnej z części szkolnej. Niewątpliwym atutem przebudowy będzie rozdzielenie przestrzeni przedszkolnej od szkolnej, co z pewnością przełoży się na wzrost bezpieczeństwa najmłodszych dzieci. 

Wykonawcą robót jest firma Usługi Ogólno-Budowlane Tadeusz Głowiński z Nowego Dworu Mazowieckiego. Wartość robót to kwota 1 245 692,16 zł.

Planuje się, że nowy rok szkolny „zerówkowicze” rozpoczną już w wyremontowanym obiekcie.

 • autor: Referat Przygotowania i Realizacji Inwestycji
 • Przebudowa szkoły w Serocku
 • Przebudowa szkoły w Serocku

Apelujemy o przestrzeganie obowiązujących nakazów i zakazów

Szanowni Państwo, przypominamy, że nadal obowiązują ograniczenia i zakazy związane z epidemią koronawirusa. Niestety – minione majowe weekendy pokazują, że nie wszyscy przestrzegają wytycznych, które ograniczają ryzyko zakażenia i transmisji koronawirusa. 

Pamiętajmy o konieczności zasłaniania usta i nosa, zachowania bezpiecznej odległości oraz nieorganizowaniu zgromadzeń. Bądźmy odpowiedzialni za siebie i osoby z otoczenia – decydujemy o ich i swoim zdrowiu i bezpieczeństwie.

Apelujemy także o zachowanie porządku i czystości. Po weekendach ogromne ilości odpadów zalegają w rowach, lasach i na nabrzeżu. Bądźmy odpowiedzialni za miejsce, w którym mieszkamy i odpoczywamy. Dbajmy o to, aby nasza gmina pozostała czysta.

Nakazy i zakazy będą egzekwowane zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa. 

Terminy powrotu do przedszkoli

Szanowni Rodzice,

informujemy Państwa o stanie przygotowania przedszkoli i oddziałów przedszkolnych prowadzonych przez Miasto i Gminę Serock do wznowienia pracy placówek; organizując ją zgodnie z wytycznymi przeciwepidemicznymi GIS z dnia 4 maja 2020r. dla przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w szkole podstawowej i innych form wychowania przedszkolnego oraz instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3.

Od 11 maja 2020r. gotowość do pracy zgłosiły:

- Samorządowe Przedszkole im. Krasnala Hałabały w Serocku,

- Samorządowe Przedszkole w Zegrzu,

- oddziały przedszkolne w Szkole Podstawowej im. M. Kopernika w Serocku,

- oddziały przedszkolne w Szkole Podstawowej im. J. Szaniawskiego w Jadwisinie,

- oddział przedszkolny w Szkole Podstawowej im. Wojska Polskiego w Zegrzu.

Jednakże pracę od 11 maja 2020r. rozpocznie tylko Samorządowe Przedszkole im. Krasnala Hałabały w Serocku, do którego rodzice zgłosili dzieci. Pozostałe ww. placówki pozostają w gotowości do podjęcia pracy, ponieważ dotychczas rodzice nie zgłosili potrzeby objęcia dzieci opieką przedszkolną.  Przedszkole w Woli Kiełpińskiej zorganizowane w Zespole Szkolno – Przedszkolnym planuje rozpocząć działalność od 14 maja 2020r.    

Z poważaniem

Alicja Melion
Dyrektor ZOSiP

Zasady korzystania z obiektów gminnych

Nowy numer Informatora

Tematy najnowszego numeru Informatora Gminy Serock oscylują wokół koronawirusa i związanych z nim zasad funkcjonowania społeczeństwa na różnych płaszczyznach. Jak się Państwo przekonacie - tylko pozornie zwolniliśmy tempo. W większości kwestii przeszliśmy na opcję online, zachęcając Państwa do udziału w różnego rodzaju przedsięwzieciach, ale także do załatwiania swoich spraw urzędowych tą drogą. Bieżący rok bogaty jest w rocznice - mielismy je obchodzić wyjątkowo radośnie i wyjątkowo intensywnie. Życie zweryfikowało te zamierzenia, ale nie zapominamy o naszych planach i próbujemy obchodom tych rocznic nadawać nowe formy. W niniejszym numerze więc - znów dużo o historii lokalnej. Zachęcamy do lektury.

Podobnie jak w ubiegłym miesiącu nakład w wersji papierowej został zmniejszony. Zachęcamy do pobrania wersji elektronicznej TUTAJ.

Redakcja.

Życzenia dla Strażaków

Z okazji Międzynarodowego Dnia Strażaka pragnę podziękować wszystkim Strażakom
za odwagę i nieustaną gotowość do niesienia pomocy potrzebującym.
W imieniu mieszkańców Miasta i Gminy Serock dziękuję za ochronę naszego zdrowia,
życia i mienia, za Waszą empatię i bezwarunkowe działania na rzecz naszego bezpieczeństwa,
za Wasze wielkie serca.

Przyjmijcie najserdeczniejsze życzenia - aby nie zabrakło Wam zdrowia i ludzkiej wdzięczności,
niech spełnią się Wasze osobiste pragnienia i plany zawodowe, a akcjom ratowniczym towarzyszy powodzenie.
Wszystkiego dobrego.

Burmistrz Miasta i Gminy Serock
Artur Borkowski

Od 4 maja udostępnione wybrane obiekty sportowe

W związku z ogłoszeniem przez Premiera RP oraz Ministra Sportu i Turystyki informacji o przywróceniu aktywności sportowej w Polsce poprzez uruchomienie infrastruktury sportowej o charakterze otwartym, stopniowo, od dnia 4 maja br. również w Mieście i Gminie Serock zostaną udostępnione niektóre obiekty sportowe tj. stadion, boiska sportowe oraz wielofunkcyjne na potrzeby sekcji prowadzonych przez Serockie Inwestycje Samorządowe Sp. z o.o.

Zajęcia będą odbywały się w zorganizowanych grupach w oparciu o obowiązujące przepisy w zakresie ochrony podczas trwania pandemii Covid-19. Szczegółowe informacje uczestnicy sekcji będą otrzymywali za pośrednictwem swoich trenerów. Na bieżąco będziemy reagowali oraz informowali Państwa o kolejnych zmianach przepisów w zakresie aktywności fizycznej w Mieście i Gminie Serock.

Rocznice majowe

2 maja
Dzień Flagi Rzeczypospolitej Polskiej

Święto państwowe ustanowione zostało przez Sejm w lutym 2004 r. Obchodzone 2 maja kieruje nasze myśli ku narodowym symbolom – znakom państwa polskiego, które towarzyszą nam od wieków, które są zewnętrznym emblematem naszej przynależności narodowej. Zachęcamy wszystkich, by 2 maja uczcić Święto Flagi wywieszając ją, doceniając fakt, że żyjemy w czasach, które nie odżegnują się od narodowych symboli.

3 maja
Konstytucja 3 maja

Ustawa Rządowa, czyli Konstytucja 3 Maja, była drugą na świecie, a pierwszą w Europie ustawą zasadniczą. Uchwalona na Sejmie Czteroletnim w 1791 roku przez stronnictwo patriotyczne jako rezultat kompromisu ze stronnictwem królewskim, była wynikiem d