2019

Menu rwd

Budowa sieci kanalizacji w ul. Słonecznej w Stasim Lesie

Urząd Miasta i Gminy w Serocku informuje, że rozpoczyna budowę sieci kanalizacji wraz z przyłączami do pierwszej studzienki na działce (licząc od kanału głównego) w ulicy Słonecznej w Stasim Lesie, drogach wewnętrznych nr ew, 194/2, 125/1, 125/4, 154/2, 154/7 obręb 3 przy ulicy Długiej w Borowej Górze.
Poniżej przedstawiany sposób postępowania oraz  podział kosztów przy budowie ww. kanalizacji:
1. Z budżetu Gminy budowany jest główny kanał wraz z odejściami do granicy działki.
2. Koszty budowy odcinka od granicy działki do pierwszej studzienki (licząc od strony kanału głównego) ponoszą właściciele danej  nieruchomości, na której budowane jest przyłącze. Mieszkaniec zgodnie z Uchwałą Nr 433/XLIX/06 Rady Miejskiej w Serocku z dnia 14 lutego 2006 roku w sprawie zasad udziału w kosztach budowy wodociągów i kanalizacji na terenie gminy Miasto i Gmina Serock z późniejszymi zmianami podpisuje umowę z Gminą. Umowa dotyczyć będzie zakresu oraz kwoty jaką mieszkaniec zobowiązany będzie wpłacić na wskazany nr bankowy.
3. Jeżeli projekt zakłada konieczność budowy II etapu tj. od pierwszej studzienki (licząc od kanału) do budynku lub drugiej studzienki na terenie prywatnej posesji mieszkaniec, aby podłączyć się do przedmiotowej kanalizacji musi wykonać ww. odcinek we własnym zakresie pod nadzorem Miejskiego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji Sanitarnej w m. st. Warszawie  oraz zgodnie z wytycznymi dostępnymi na stronie internetowej www.mpwik.com.pl w zakładce „Dla klienta” => „Budowa lub przebudowa przyłączy wodociągowych lub kanalizacyjnych”.
4. Ponadto informujemy, że po przełączeniu istniejącej instalacji do nowo budowanej sieci kanalizacji sanitarnej, mieszkaniec  zobowiązany jest  do podpisania umowy z MPWiK na odbiór ścieków.
5. Termin wykonania prac na terenie prywatnych posesji Wykonawca będzie ustalał indywidualnie z każdym właścicielem nieruchomości po przekazaniu danych przez Urząd.
W związku z powyższym prosimy mieszkańców, którzy nie podpisali umowy z Gminą a są zainteresowani budową przyłącza do pierwszej studzienki  na terenie swojej posesji na podstawie projektu opracowanego przez Gminę o kontakt z Referatem Przygotowania i Realizacji Inwestycji, pokój nr 60 pod nr telefonu (22)782 88 18 w godzinach pracy Urzędu.

wstecz

Powrót do topu strony