2019

Menu rwd

Opieka nad zwierzętami bezdomnymi – wybór schroniska

W dniu 4 stycznia 2019 r. na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej Miasta i Gminy Serock zamieszczone zostało zaproszenie do złożenia oferty cenowej na zadanie pn. „Transport i objęcie opieką w schronisku bezdomnych zwierząt, pochodzących z terenu miasta i gminy Serock w 2019 r.”
Jednym z warunków udziału w ww. postępowaniu była lokalizacja schroniska w odległości nie większej niż 100 km od granic miasta i gminy Serock. W wyznaczonym terminie wpłynęła tylko 1 oferta, która z uwagi na nie spełnianie kryterium odległości została odrzucona, a całe postępowanie unieważnione.
Z uwagi na fakt, że obowiązkiem gminy jest zapewnienie opieki bezdomnym zwierzętom (w tym zapewnienie im miejsca w schronisku), zaproszenie do złożenia oferty zostało ponowione, pozostawiając w nim takie same warunki udziału. Zdecydowano się na formę publicznego ogłoszenia (zamieszczenie na BIP Urzędu Miasta i Gminy Serock) połączonego z wystosowaniem zaproszenia do 5 schronisk spełniających określone w zamówieniu kryteria. Niestety nie można wykluczyć, że sytuacja się nie powtórzy i aby spełnić ustawowy obowiązek będziemy zmuszeni zmienić warunki udziału w postępowaniu. Tym bardziej, że wyłoniony podmiot świadczący tę usługę musi zostać wskazany w przekazywanym najpóźniej do dnia 1 lutego, do zaopiniowania dokumencie jakim jest Program opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności na terenie miasta i gminy Serock.
Co ważne i warte podkreślenia – skierowanie bezdomnego zwierzęcia do schroniska jest rozwiązaniem najmniej przez nas pożądanym. W ubiegłym roku podjęliśmy starania, aby opiekę nad zwierzętami bezdomnymi udało się maksymalnie zorganizować z jak najmniejszym udziałem podmiotu zewnętrznego, w tym m.in. schroniska. Przyjęty w 2018 roku Program opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności na terenie miasta i gminy Serock wprowadził pewne „nowe” rozwiązania. Już dziś wiemy, że nadanie uprawnienia Straży Miejskiej do odławiania bezdomnych zwierząt było trafną decyzją. Formacja ta została w tym zakresie przeszkolona oraz wyposażona we właściwe sprzęty ułatwiające realizację zadania. Ponad 400 podjętych przez nią interwencji to liczba, która z pewnością będzie rosła. Podobnie, położenie większego nacisku na zorganizowanie i usprawnienie funkcjonowania punktu tymczasowego przetrzymywania zwierząt przed ich transportem do schroniska lub oddaniem do adopcji, to element, który pozwolił wielu zwierzętom znaleźć nowy dom. Tak duża liczba zawartych umów adopcyjnych (43! przy 9 zwierzętach skierowanych do schroniska), to duża zasługa wszystkich osób, którym nie tylko zależy na losie i dobrostanie zwierząt, lecz także chcą współpracować z nami i razem wypracowywać najlepsze rozwiązania służące ochronie zwierząt. Nie sposób w tym miejscu nie wspomnieć o działalności Fundacji Pomagamy Bidom z Serocka, która mimo, że formalnie została powołana w ostatnim kwartale roku, to swoim niesłabnącym zaangażowaniem wspierała nas przez cały rok.
Realizacja ubiegłorocznego Programu opieki (…) to także 167 sfinansowanych przez nas zabiegów sterylizacji/ kastracji zwierząt – psów i kotów, dokonanie 57 oznakowania zwierząt, zakup karmy dla kotów wolnożyjących oraz finansowanie leczenia (także specjalistycznego) zwierząt bezdomnych.
Przed nami kolejny rok realizacji Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi. Zadania na ten rok, to choćby rozbudowa i doposażenie punktu tymczasowego przetrzymywania zwierząt bezdomnych, większa kontrola zawieranych umów adopcyjnych czy też bardziej efektywne sprawowanie opieki nad kotami wolnożyjącymi, w tym większa kontrola populacji.
Liczymy na Państwa pomoc i wsparcie, poparte rzeczywistym zaangażowaniem, dobrą wolą i profesjonalizmem.  Dadzą one gwarancję podniesienia jakości wzajemnej współpracy ukierunkowanej na poprawę losu bezdomnych zwierząt.

  • autor: Referat Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa

wstecz

Powrót do topu strony