2019 rok

Menu rwd

Zmiana mpzp gminy Serock – sekcja F1

W ostatnim czasie został wyłożony do publicznego wglądu projekt zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego – sekcja F1, obręb Jadwisin. Poniżej przedstawiamy najważniejsze zmiany jakie zostały wprowadzone do projektu planu, względem obowiązującego dokumentu.
1.    Usunięcie definicji intensywności zabudowy
W projekcie zmiany planu usunięto definicję intensywności zabudowy, w celu uwzględnienia złożonego w dniu 10 maja 2018 roku, do Rady Miejskiej w Serocku wezwania do usunięcia naruszenia prawa poprzez usunięcie z treści uchwały Rady Nr 342/XXXVII/2013, z dnia 3 czerwca 2013 roku definicji pojęcia „intensywności zabudowy”, którą przedmiotowa uchwała zawiera w §5 pkt 7. Po wyeliminowaniu z uchwały definicji pojęcia intensywności zabudowy, organy stosujące przepisy miejscowego planu będą odnosiły zawarte w tym zakresie wskaźniki, do sposobu jego rozumienia określonego przez przepisy ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (art. 15 ust. 2 pkt 6).
Warto nadmienić, że na dzień kiedy uchwalono projekt planu brak było interpretacji przepisów ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, które sugerowałyby  naruszenie przez zapisy planu tych przepisów. Stanowisko takie pojawiło się jednak w latach kolejnych i dziś uznawane jest za obowiązujące.
2.    Korekta wartości wskaźników intensywności zabudowy
Ze względu na odmienny sposób interpretacji pojęcia intensywność zabudowy w oparciu o zapisy ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, względem dotychczas funkcjonującej definicji tego pojęcia w zmienianym miejscowym planie, dla zachowania racjonalnego stosowania jej wskaźników, niezbędna była korekta ich wartości, określonych w planie dla poszczególnych terenów. Projekt planu wprowadza nowe wskaźniki dla każdego terenu funkcjonalnego. Poniżej przedstawiamy różnicę w liczeniu wskaźnika intensywności zabudowy w obowiązującym planie oraz w przedstawianym projekcie zmiany planu:

Przedstawione przykładowe wyliczenie pokazuje, że w obu przypadkach intensywność zabudowy liczona jest zupełnie inaczej, a porównanie obu wartości, przed i po zmianie planu nie może być dokonywana w sposób automatyczny.
3.    Rozszerzenie granic terenu USO1 i korekta linii zabudowy na terenie UO1
Rozszerzenie granic terenu USO1 (teren zabudowy usług sportu i rekreacji oraz oświaty) wynika z zamiaru rozbudowy bazy sportowej w sąsiedztwie szkoły podstawowej w Jadwisinie. Wprowadzona zmiana przewiduje rozszerzenie granic terenu funkcjonalnego USO1, kosztem przyległych terenów KDD15 (który przybiera nową trasę), MNU23 oraz U3. Korekta linii zabudowy na terenie UO1 ma na celu zwiększenie możliwości inwestycyjnych działki nr 76/7. Wszystkie wprowadzone zmiany mają służyć przede wszystkim rozbudowie infrastruktury szkolnej.

 

4.    Likwidacja terenu KDW16
Przyjęta w obowiązującym planie droga wewnętrzna (KDW16) zaprojektowana została po terenie dziewięciu nieruchomości prywatnych i jej realizacja nie jest możliwa bez przychylności wszystkich właścicieli gruntów położonych w jej śladzie (realizacja drogi wewnętrznej nie stanowi realizacji celu publicznego). Projekt zmiany planu przewiduje usunięcie terenu KDW16 oraz połączenie terenów oznaczonych symbolami MNU20 i MNU21 w jeden terenu funkcjonalny (MNU20).

 

5.    Nowy teren funkcjonalny UMN5
Obowiązujący plan miejscowy, dla terenów w sąsiedztwie linii brzegowej Jeziora Zegrzyńskiego, na północ od granic rezerwatu przyrody Wąwóz Szaniawskiego, wprowadził funkcję zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej (teren funkcjonalny MN2). W chwili obecnej, wskazując na ciągły rozwój funkcjonującego w sąsiedztwie ośrodka wypoczynkowego, jeden z właścicieli nieruchomości gruntowych złożył wniosek o dokonanie korekty obowiązującego planu, poprzez przeznaczenie tego obszaru na cele usługowe. W projekcie zmiany planu wprowadzono teren funkcjonalny UMN5 (teren zabudowy usługowej i mieszkaniowej jednorodzinnej). Respektując cenne przyrodniczo sąsiedztwo, wprowadzono na rysunku planu nieprzekraczalne linie zabudowy, które ograniczają jej rozwój wyłącznie do terenów u podnóża skarpy, stanowiących niewielką część nieruchomości.

6.    Nowy teren funkcjonalny USO2
Projekt planu wprowadza na działce nr 111/252 teren funkcjonalny USO2 – tereny zabudowy usług sportu i rekreacji z przeznaczeniem uzupełniającym: usługi oświaty, usługi nieuciążliwe z zakresu handlu, gastronomii, administracji, zdrowia, obiekty infrastruktury technicznej z zakresu zaopatrzenia w wodę. W przypadku działki nr ew. 111/258 postulowano, o zmianę jej przeznaczenia w miejscowym planie, na cele zabezpieczające przyszłe potrzeby lokalnej społeczności w zakresie infrastruktury sportowej, rekreacyjnej i oświatowej.

7.    Wprowadzenie zabytku archeologicznego AZP-52/66-115
W związku ze złożonymi wnioskami na etapie przystąpienia do sporządzenia projektu planu od przedstawicieli społeczności Zegrza oraz od Mazowieckiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków, do projektu planu wprowadzono objęty ochroną konserwatorską zabytek archeologiczny nr AZP-52/66-115 (dawne cmentarzysko) na terenie działki nr 111/42 obr. Jadwisin

W przypadku dodatkowych pytań o kształt i zapisy nowego projektu planu jesteśmy do Państwa dyspozycji pod numerami telefonów 22 782 88 26, 22 782 88 27, 22 782 88 31, a także pod adresem planowanie@serock.pl
Przypominamy, że uwagi do projektu miejscowego planu można składać w terminie do dnia 14 listopada 2019 roku.

Już dziś zapraszamy także na otwarte spotkania, połączone z dyskusją publiczną nad rozwiązaniami przyjętymi w projekcie planu, planowane w dniu 22 października 2019 roku o godzinie 17.00  na które zapraszamy w szczególności mieszkańców Zegrza oraz w dniu 23 października o godzinie 17.00 na które zapraszamy w szczególności mieszkańców Jadwisina w sali konferencyjnej (pok. 33) Urzędu Miasta i Gminy w Serocku, Rynek 21.

  • autor: Referat Gospodarki Gruntami Planowania Przestrzennego i Rozwoju

wstecz

Powrót do topu strony