Rotator zdjęć

Główna treść strony 2019 rok

Zmiana mpzp gminy Serock, Sekcja B1 (strefa przemysłowa w Dębem)

Zmiana miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Serock, Sekcja B1
(strefa przemysłowa w Dębem)

Rozpoczynamy drugie wyłożenie projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Serock, obejmującego tereny rozwijającej się strefy przemysłowej
w miejscowości Dębe. Poniżej, w syntetycznej formie przedstawiamy przebieg prac między poprzednim wyłożeniem, a dziś wykładanym do wglądu projektem planu, opisując również główne zmiany jakie zostały wprowadzone w projekcie dokumentu.

Co się działo od grudnia 2018 roku?

Poprzednie wyłożenie do publicznego wglądu projektu tego planu zakończyło się rozpatrzeniem zgłoszonych przez Państwa uwag, Zarządzeniem Burmistrza Miasta i Gminy Serock Nr 221/B/2018, z dnia 19.12.2018 r.

Na przełomie grudnia i stycznia kilkukrotnie odbyły się spotkania grupy roboczej, składającej się z przedstawicieli lokalnej społeczności – sołtysów zainteresowanych miejscowości, przedstawicieli stowarzyszenia „Czysta Gmina Serock”, przedsiębiorców działających na terenie objętym zmianą planu, niezależnego eksperta z dziedziny gospodarki odpadami, pracownika  Wydziału Instalacji Budowlanych, Hydrotechniki i Inżynierii Środowiska Politechniki Warszawskiej, Pana dr inż. Piotra Manczarskiego, a także Miasta i Gminy Serock. Grupa miała za zadanie wypracowanie zapisów planu możliwie zbliżających do kompromisu przedsiębiorców i pozostałych zainteresowanych treścią dokumentu.

W wyniku prowadzonych rozmów grupa wypracowała ramy przyszłego dokumentu, które następnie były w drodze indywidualnych rozmów uszczegóławiane w stosunku do poszczególnych działek inwestycyjnych (przedsiębiorstw).

Okres maja i czerwca to czas powtórnego uzgodnienia dokumentacji planistycznej. Zakres uzgodnień dostosowano do wprowadzanych zmian, a więc zmodyfikowany dokument był uzgadniany z Regionalnym Dyrektorem Ochrony Środowiska w Warszawie i z Państwowym Powiatowym Inspektorem Sanitarnym w Legionowie. Postępowanie uzgodnieniowe zakończone zostało w lipcu br.

Między lipcem a wrześniem dopracowywane były kwestie formalne związane z realizacją pasa zieleni izolacyjnej. Ostatecznie możemy powiedzieć, że większość przedsiębiorców działających na terenie włączyła się w ten proces udzielając dotychczas niezbędnego wsparcia (zaangażowanie finansowe i udostępnienie terenu).

Zieleń izolacyjna – co dalej?

Dzięki wsparciu okazanemu przez przedsiębiorców działających na terenie objętym zmianą planu, w porozumieniu z Kołem Naukowym Studentów Gospodarki Przestrzennej w Szkole Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie uzgodniono, że w najbliższym czasie (październik/listopad 2019 r.) realizowane będą prace terenowe związane z zaprojektowaniem pasa zieleni izolacyjnej.
Zakończenie samego procesu projektowania pasa zieleni przewidujemy w styczniu 2020 roku. Mamy nadzieję, że tak ustalony harmonogram pozwoli przystąpić do realizacji nasadzeń jeszcze wiosną 2020 roku.

 

  • -
    Zieleń izolacyjna

Jakie główne zmiany wprowadza projekt planu?

  • -
    Graficzne omówienie zmian w projekcie planu

1.  – Nowy teren funkcjonalny UP-6
Obszar dotyczy działki ewidencyjnej nr 96/10 obręb Dębe, na której terenie trwa budowa zakładu przetwarzania zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego. Zapisy projektu planu respektują obecność przedsiębiorcy, plan miejscowy skonstruowano w taki sposób, aby odpowiadał profilowi działalności przedsiębiorstwa. Jednocześnie wprowadzono obostrzenia chroniące zarówno przyrodę, jak i najbliższą zabudowę, przed potencjalnymi uciążliwościami lub zagrożeniem skażenia. Plan wyklucza przetwarzanie sprzętów zawierających niebezpieczne freony i inne niebezpieczne gazy chłodnicze, a także azbest. Nie dopuszcza się również do zbierania baterii i akumulatorów.
Sposób przetwarzania odpadów zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego ograniczono wyłącznie do przetwarzania mechanicznego (głównie ręczny demontaż).

2.  – Zmiana granic terenu funkcjonalnego UP-3
Zmiana granic terenu UP-3 jest związana z granicami własności gruntu przedsiębiorców prowadzących działalność związaną ze zbieraniem tworzyw sztucznych i makulatury. Utrzymywany jest limit wykorzystania nie więcej niż 40% powierzchni nieruchomości na cele związane z gospodarowaniem odpadami. W ramach korekty zapisów planu dopuszczono również mechaniczne przetwarzanie odpadów z tworzyw sztucznych. Przetwarzanie mechaniczne nie obejmuje procesów związanych z termicznym przetwarzaniem odpadów. Do tej kategorii czynności zalicza się m.in. mielenie i granulowanie odpadów z tworzyw sztucznych.

3.  – Nowy teren funkcjonalny UP-8
Teren obejmuje obszar działki nr ew. 99/11 w obrębie Dębe. Obszar wyodrębniono z dotychczasowego terenu UP-3 i wprowadzono zapisy ukierunkowane na profil działalności przedsiębiorcy, która obejmuje magazynowanie odbieranych z innych przedsiębiorstw zużytych urządzeń biurowych, a także mebli biurowych. Na tym terenie nie przewiduje się przetwarzania odpadów. Działka objęta jest w znacznej części strefą realizacji zieleni izolacyjnej.

4.  - Zmiana granic terenów funkcjonalnych: UP-2, KDL-1, OP-1.
Skorygowano granice terenu funkcjonalnego UP-2, umożliwiając jego zwiększenie o ok 0,3 ha w kierunku dawnego gminnego składowiska odpadów. Dla terenu UP-2 dopuszczono zbieranie odpadów niebezpiecznych, zgodnie z dotychczasowym profilem działalności przedsiębiorstwa. Przedsiębiorstwo zajmuje się w przeważającej części zbiórką odpadów zużytych olejów, szeroko rozumianej chemii budowlanej i gospodarczej. Szczegółowy katalog odpadów wykluczonych zawiera §14 ust. 3 projektu planu. Wśród odpadów wykluczonych (których przedsiębiorca zbierać nie będzie mógł), znajdują się odpady zmieszane komunalne, wszelkie tzw. odpady zielone, a także wiele innych, które potencjalnie mogłyby powodować m.in. uciążliwości odorowe.

Zmodyfikowano również nieznacznie kształt przyszłej drogi gminnej obsługującej strefę przemysłową, ograniczając ingerencję w grunty przedsiębiorcy (konieczność drogiej przebudowy ogrodzenia), proponując rozwiązania komunikacyjne wykorzystujące grunt będący już własnością gminy.

5.  – Nowy teren funkcjonalny UP-9
Zapisy planu uszczegółowiono pod kątem profilu działalności przedsiębiorcy. Dopuszczalne formy zagospodarowania uzupełniono o zbieranie, połączone z możliwością mechanicznego przetwarzania odpadów pochodzących z budów i remontów. Jest to jedyny obszar na terenie gminy przewidujący prowadzenie działalności w tym szczególnym zakresie. Zakłada się, że potencjalne uciążliwości powodowane w przypadku podjęcia działalności będą niwelowane przez wprowadzony pas zieleni izolacyjnej.

W przypadku dodatkowych pytań o kształt i zapisy nowego projektu planu jesteśmy do Państwa dyspozycji pod numerami telefonów 22 782 88 26, 22 782 88 31, a także pod adresem planowanie@serock.pl. Przypominamy, że uwagi do projektu miejscowego planu można składać w terminie do dnia: 7 listopada 2019 roku.

Już dziś zapraszamy także na otwarte spotkanie, połączone z dyskusją publiczną nad rozwiązaniami przyjętymi w projekcie planu, planowane w dniu 15 października 2019 roku, w remizie OSP Szadki (naprzeciwko kościoła parafialnego w Woli Kiełpińskiej), o godzinie 17.00.

 

wstecz