Rotator zdjęć

Główna treść strony 2019 rok

Fotograficzne konkursy przyrodnicze

Fotograficzne konkursy przyrodnicze

Lato w pełni. Słoneczna pogoda sprzyja aktywnemu spędzaniu czasu na zewnątrz. Zachęcamy Państwa aby na odpoczynek zabrać aparat fotograficzny a potem… wziąć udział w naszych konkursach fotograficznych. Zarządzeniem nr 106 z dnia 19 lipca 2019 r. Burmistrz Miasta i Gminy Serock ogłosił dwa przyrodnicze konkursy fotograficzne:

 Pierwszy z nich to „Moja nieruchomość w cieniu drzew”

Osoby, chcące wziąć udział w konkursie muszą wykonać zdjęcia aparatem cyfrowym swojej posesji, na której rosną drzewa rodzimych gatunków, występujących w Polsce. Przez rodzime gatunki drzew rozumie się m.in.:

dąb szypułkowy, dąb bezszypułkowy, buk zwyczajny, lipa drobnolistna, olsza czarna, brzoza brodawkowata, klon jawor, jesion wyniosły, grab pospolity, sosna pospolita, świerk pospolity, modrzew europejski, sosna limba, jodła pospolita, sosna górska, czeremcha, jarząb pospolity. Na nieruchomości, która będzie fotografowana musi rosnąć przynajmniej jedno drzewo, które zostanie uchwycone na fotografii. Fotografie, które uczestnicy będą wykonywali muszą przedstawiać drzewo jako element aranżacji ogrodu, ukazywać jego piękno.

Warunki udziału:

 1. Warunkiem udziału w konkursie jest wypełnienie formularza zgłoszeniowego stanowiącego załącznik
  do niniejszego Regulaminu oraz dołączenie zdjęć wykonanych aparatem cyfrowym na płycie CD i wydrukowanych na papierze fotograficznym w formacie A4.
 2. W konkursie obowiązuje zasada jedno zgłoszenie – jedna nieruchomość.
 3. Minimalna ilość zdjęć jednej nieruchomości to 4 (prezentujące różne perspektywy drzewa)­, maksymalna 20, przy czym ilość zdjęć nie zwiększa szans na wygraną.

Do udziału w konkursie dopuszcza się wyłącznie prace fotograficzne wykonane indywidualnie, do których uczestnik ma pełne prawa autorskie. Zdjęcia mogą być poddane obróbce fotograficznej

Drugi konkurs: to „Serocka przyroda w obiektywie”

Tematem przewodnim konkursu jest ożywiona i nieożywiona przyroda, krajobraz środowiska naturalnego Miasta
i Gminy Serock, bioróżnorodność biologiczna. Osoby chcące wziąć udział w konkursie muszą wykonać zdjęcie aparatem cyfrowym obiektu przyrodniczego, krajobrazu naturalnego, zjawiska przyrodniczego itp. znajdującego się na terenie Miasta i Gminy Serock. Do konkursu mogą być zgłaszane fotografie prezentujące m.in. całe krajobrazy, pojedyncze rośliny występujące w środowisku naturalnym, zwierzęta napotkane na terenie Miasta
i Gminy Serock, wszystko co dotyczy środowiska naturalnego.

Warunki udziału:

 1. Warunkiem udziału w konkursie jest wypełnienie formularza zgłoszeniowego stanowiącego załącznik
  do niniejszego Regulaminu oraz dołączenie zdjęcia wykonanego aparatem cyfrowym na płycie CD
  i wydrukowanego na papierze fotograficznym w formacie A4.
 2. Dopuszcza się dokonanie maksymalnie 3 zgłoszeń do konkursu przez jedną osobę.
 3. Do udziału w konkursie dopuszcza się wyłącznie prace fotograficzne wykonane indywidulanie, do których uczestnik ma pełne prawa autorskie.
 4. Zdjęcia mogą być poddane obróbce fotograficznej.
 5. Podpisane oświadczenia, że podczas wykonywania fotografii nie został uszkodzony fotografowany obiekt oraz nie ucierpiało żadne zwierzę, oświadczenie, że Uczestnik konkursu zapoznał się z regulaminem konkursu i akceptuję jego postanowienia oraz oświadczenie, że Uczestnik jest autorem zdjęć zgłoszonych do konkursu i posiada do nich pełne prawa autorskie.

Zgłoszenia do konkursu przyjmowane są od 22 lipca 2019 r. do 30 sierpnia 2019 r.

Formularze zgłoszeniowe wraz z pracami konkursowymi należy wysyłać na adres Urząd Miasta i Gminy w Serocku, ul. Rynek 21, 05 – 140 Serock lub złożyć w kancelarii ogólnej Urzędu Miasta i Gminy w Serocku, dopuszcza się również przysyłanie formularzy zgłoszeniowych wraz ze zdjęciami na adres e-mail: ochronasrodowiska@serock.pl.

Więcej informacji na temat konkursu udziela: Referat Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa 22 782 88 40. Szczegółowe informacje na temat konkursów znajdują się w regulaminach, które znajdują się na stronie internetowej i w siedzibie Urzędu.

autor: Referat Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa

wstecz