2019 rok

Menu rwd

Modernizujemy drogę w Cuplu

W dniu 9 lipca br. podpisana została z wykonawcą umowa w sprawie realizacji zadania pn. Modernizacja drogi gminnej Cupel ul. Arciechowska. W roku bieżącym modernizacja obejmie odcinek ulicy o długości 600m, pozostały zaś odcinek ulicy zmodernizowany zostanie w roku 2020. W ramach zadania planuje się wykonanie podbudowy kruszywem łamanym warstwą o grubości średnio 10 cm, ustawienie krawężników betonowych na ławie betonowej z oporem na odcinkach wskazanych na planie zagospodarowania terenu, utwardzenie poboczy, budowę zjazdów oraz jezdni o nawierzchni z betonu asfaltowego grubości 4+4cm.

Dla spowolnienia ruchu pojazdów na ulicy wykonane zostaną dwa progi zwalniające z kostki betonowej koloru czerwonego. Ponadto wykonanych zostanie szereg prac towarzyszących m.in. regulacja wysokościowa zaworów i hydrantów wodociągowych, posadowienia słupów oświetlenia drogowego poprzez dostosowanie wysokościowe do poziomu pobocza czy wykonanie oznakowania poziomego i pionowego zgodnie z projektem stałej organizacji ruchu. Wykonawcą robót wyłonionym w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego jest firma Stanisław Łoniewski Usługi Remontowo-Budowlane, Brukarstwo z Serocka. Łączny koszt inwestycji wynosi 491.695,19 zł brutto.

Wykonawca przystąpił już do realizacji robót budowlanych. Wszelkie uwagi dotyczące sposobu prowadzenia robót prosimy kierować do Referatu Przygotowania i Realizacji Inwestycji pod nr tel. 022 782 88 16, 022 782 88 17.  Za wszelkie utrudnienia związane z prowadzeniem robót serdecznie przepraszamy.

 

  • autor: Referat Przygotowania i Realizacji Inwestycji

wstecz

Powrót do topu strony