2019 rok

Menu rwd

Menu podstrona

Absolutorium dla Burmistrza!

Jednomyślnie udzielone absolutorium dla Burmistrza Miasta i Gminy Serock z tytułu wykonania budżetu za 2018 rok!


Burmistrz Artur Borkowski jednogłośnie uzyskał absolutorium z tytułu wykonania ubiegłorocznego budżetu. W dniu 26 czerwca 2019 r. odbyła się II część X sesji,  w trakcie której Rada Miejska w Serocku wyraziła pozytywną ocenę pracy Burmistrza Miasta i Gminy Serock w wydatkowaniu publicznych pieniędzy, głosując za udzieleniem absolutorium z wykonania budżetu Miasta i Gminy Serock za 2018 rok.

Zgodnie z wprowadzoną w 2018 roku nowelizacją ustawy o samorządzie gminnym,  procedurę udzielenia absolutorium rozpoczęło przedstawienie przez Burmistrza Raportu o stanie Miasta i Gminy Serock na 2018 rok. Dokument ten obejmuje podsumowanie działalności Burmistrza, a w szczególności realizacji polityki gospodarczej, społecznej, oświatowej, kulturalnej i sportowej gminy - treść raportu zamieszczona jest TUTAJ.  Zgodnie z procedurą, przedstawienie Raportu zakończyła debata na jego temat, w której radni zajęli swoje stanowisko. Następnie przeprowadzone zostało głosowanie za udzieleniem Burmistrzowi wotum zaufania 13 głosami za.

Rada Miejska przed podjęciem uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Burmistrzowi z tytułu wykonania budżetu za 2018 rok, zatwierdziła uchwałą  Nr 98/X/2019 sprawozdanie finansowe za 2018 rok wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu za 2018 rok – 13 głosami za.

Przed zatwierdzeniem sprawozdań radni zostali zapoznani z pozytywną opinią Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie o przedłożonym przez Burmistrza Miasta i Gminy Serock sprawozdaniu z wykonania budżetu za 2018 rok.  

Przed głosowaniem nad udzieleniem absolutorium Burmistrzowi Miasta i Gminy Serock, radni zostali zapoznani:  ze stanowiskiem Komisji Rewizyjnej, obejmującym pozytywną opinię Komisji o wykonaniu budżetu Miasta i Gminy Serock za rok 2018 oraz wnioskiem Komisji o udzielenie absolutorium Burmistrzowi Miasta i Gminy Serock z tego tytułu, jak też z pozytywną opinią Regionalnej Izby Obrachunkowej w sprawie zaopiniowania wniosku Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Serocku w sprawie udzielenia absolutorium Burmistrzowi Miasta i Gminy Serock za 2018 rok.

Następnie po przewidzianej w porządku obrad sesji dyskusji, radni podjęli uchwałę  Nr 99/X/2019 – jednogłośnie 13 głosami za, udzielając Burmistrzowi Miasta i Gminy Serock absolutorium z tytułu wykonania budżetu za 2018 rok.

Prezentację dotyczącą sprawozdania z wykonania budżetu Miasta i Gminy Serock za  2018 rok znaleźć można w poniższym opracowaniu.

 

  • autor: Biuro Rady Miejskiej

wstecz