2019 rok

Menu rwd

Dyskusja publiczna w sprawie miejscowego planu – sekcja H

20.02.2019 r. w Urzędzie Miasta i Gminy Serock odbyła się dyskusja publiczna w sprawie projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Serock – sekcja H. Dyskusja publiczna jest wymaganym przez ustawę o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym elementem procedury uchwalania nowego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.

Przybyłym uczestnikom przedstawiona została prezentacja, w której omówiono proces tworzenia projektu planu,  w tym trudności wynikłe w trakcie jego uzgodnień. W szczegółach zaprezentowano zapisy planu, w tym tereny funkcjonalne i ewentualne ograniczenia wynikające ze specyfiki obszaru (m.in. tereny zalewowe, tereny wydmowe, obszary chronione) oraz informacje o możliwości składania uwag.

W następnej kolejności przeprowadzona została dyskusja publiczna, w której obecni mieszkańcy mogli zadawać pytania dotyczące przedstawionego projektu planu przedstawicielom urzędu, projektantowi oraz podzielić się swoimi przemyśleniami z innymi uczestnikami dyskusji. Podczas spotkania największe emocje wzbudziły w szczególności tematy dróg a także konieczności ich poszerzeń. Pytania dotyczyły również poszczególnych terenów funkcjonalnych i ewentualnych ograniczeń wynikających ze specyfiki obszarów zalewowych i chronionych.

Dla przypomnienia informujemy, że do dnia 25.03.2019 r. można składać uwagi do projektu planu, które będą przedmiotem rozstrzygnięcia zarówno przez Burmistrza Miasta i Gminy Serock, jak i przez Radę Miejską w Serocku. Uwagi należy składać na piśmie (podpisać i opatrzeć danymi umożliwiającymi identyfikację nadawcy - dane osobowe nie będą upubliczniane), a w przypadku pism składanych drogą elektroniczną, należy korzystać z profilu zaufanego ePUAP lub podpisu kwalifikowanego.
Poniżej wygłoszona prezentacja dotycząca projektu planu oraz fotorelacja z dyskusji.

 

wstecz

Powrót do topu strony