2019 rok

Menu rwd

Zwrot podatku akcyzowego

Każdy rolnik, który w terminie od 1 sierpnia 2019 r. do 30 sierpnia 2019 r. złożył do Burmistrza Miasta i Gminy Serock wniosek o zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego  otrzyma wypłatę  środków w terminie od  01 października 2019 –do dnia  31 października 2019 r.  przelewem na wskazany rachunek bankowy.

TRZECIA RATA PŁATNOŚCI PODATKÓW LOKALNYCH    
Przypominamy, że do dnia 16 września 2019 roku  należy dokonać płatności III raty  podatków lokalnych.

W tym terminie płacimy:
Podatek od nieruchomości:
Termin płatności: osoby fizyczne  do 16 września 2019 roku.
Termin płatności: osoby prawne  do 15 dnia każdego miesiąca roku 2019.  

Podatek rolny:
Termin płatności: osoby fizyczne do 16 września 2019 roku.
Termin płatności: osoby prawne do 16 września roku 2019.  

Podatek leśny:
Termin płatności: osoby fizyczne do 16 września 2019 roku.
Termin płatności: osoby prawne  do 15 dnia każdego miesiąca roku 2019.

Podatek od środków transportowych :
Termin płatności: osoby fizyczne i prawne  do 16 września 2019 roku.

Opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi
Termin płatności osoby fizyczne do 16 września 2019 roku.

 

Ziele roku 2019

W dniu 15 sierpnia podczas odpustu Święta Matki Boskiej Zielnej w Woli Kiełpińskiej odbył się po raz trzynasty konkurs ZIELE ROKU 2019. W konkursie wzięło udział 44 uczestników z terenu gminy Serock. Konkurs organizowany był  przez Mazowiecki Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Warszawie, Stowarzyszenie Wspólnota Lokalna oraz Proboszcza Parafii Zegrze z siedzibą w Woli Kiełpińskiej Andrzeja Marchlewskiego. Celem konkursu jest popularyzacja tradycji wśród rolników i mieszkańców wsi, pobudzenie aktywności społeczności wiejskiej oraz wyłonienie najbardziej twórczych pomysłów kultywujących nasze polskie święto i obrzędów z nimi związanych. Z roku na rok impreza cieszy się coraz większym zainteresowaniem. Uczestnicy konkursu wykonali kompozycje ze zbóż, kwiatów i ziół.

Komisja konkursowa w składzie:
Przewodniczący: Józef Lutomirski  
Członkowie: Anna Gajewska, Małgorzata Niemczyk, Zofia Pietrzyk  i Marian Malinowski dokonała oceny w sposób następujący:
I – miejsce  Halina Nałęcz    
II– miejsce  Maria Chrzanowska  
III – miejsce – Iwona Stalmach   

Wyróżnienie otrzymali:
Mariola Suska, Maria Pietrzak i Anna Ugodzińska.

Wszyscy uczestnicy otrzymali upominki a laureaci konkursu otrzymali nagrody ufundowane przez Starostwo Powiatu Legionowskiego.
Wszystkim uczestnikom bardzo dziękuję za udział w konkursie a laureatom gratuluję wygranych.

 • autor: Teresa Krzyczkowska

Pomnik na grobie ze szczątkami znalezionymi w Zegrzu

W czerwcu 2017 roku podczas prac związanych z Kompleksową przebudową systemu kanalizacji w Zegrzu wykonawca robót znalazł szczątki ludzkie na terenie dz. nr ew. 111/42 obręb Jadwisin, o  czym niezwłocznie poinformował Inwestora, Policję i Prokuraturę. Prokuratura nakazała wstrzymać pracę związane z budową kanalizacji i przeprowadzić badania archeologiczne. W lipcu 2017 roku  Mazowiecki Wojewódzki Konserwator Zabytków w Warszawie wydał decyzję zezwalającą na przeprowadzenie badań archeologicznych. Podczas badań na terenie dawnego cmentarza parafialnego w Zegrzu udokumentowano 170 pochówków.

Jednak w wyniku przeprowadzonych badań antropologicznych wydzielono łącznie szczątki 280 osób. Duża część szczątków zalegała w tzw. warstwie cmentarzyskowej, przemieszanej warstwie z dużą ilością kości powstałej w wyniku niszczenia starszych pochówków przez młodsze. Jak wykazały badania archeologiczne najstarsze pochówki sięgają pierwszej połowy XIII wieku natomiast najmłodsze możemy datować na połowę XIX wieku. Jednak najwięcej pochówków możemy datować na okres od XVI do XVII wieku. Sam cmentarz funkcjonował do ok. 1890 roku, kiedy to teren Zegrza został wykupiony przez władze carskie na potrzeby budowy Twierdzy Zegrze. Wtedy też część pochówków została przeniesiona na nowo założony cmentarz w Woli Kiełpińskiej (głównie pochówki najzamożniejszych rodzin oraz pochówki z terenu kościoła).

W dniu  26.11.2018 roku szczątki po badaniach antropologicznych zostały pochowane w sześciu trumnach na cmentarzu w Woli Kiełpińskiej. W 2019 roku na zlecenie Gminy został wykonany pomnik, który znajduje się w 7 sektorze Cmentarza parafii Świętego Antoniego w Woli Kiełpińskiej.

 

 • autor: Referat Przygotowania i Realizacji Inwestycji

Życzenia z okazji Święta Wojska Polskiego

Obchodzone w rocznicę zwycięskiej Bitwy Warszawskiej 1920 roku święto
jest najlepszą okazją do złożenia podziękowań Żołnierzom
i pracownikom cywilnym Wojska
za trud wkładany w działania na rzecz bezpieczeństwa naszej Ojczyzny.

Życzymy aby nie zabrakło Państwu wytrwałości
i gotowości do służby Ojczyźnie, a codzienna praca była źródłem zawodowej satysfakcji.
Niech towarzyszy Państwu zdrowie i wszelka pomyślność w życiu osobistym.

Dziękujemy również Wszystkim, którzy swoim doświadczeniem, działaniem i życzliwością
wspierają Żołnierzy w wypełnianiu przez nich powinności wobec Ojczyzny.
Wszystkiego dobrego!

 

68. Centralny Zlot Turystów Kolarzy PTTK

W dniu dzisiejszym Serock odwiedzili uczestnicy 68. Centralnego Zlotu Turystów Kolarzy PTTK, który rozpoczął się 10 sierpnia 2019 r.  Miejscem tegorocznego zlotu jest Modlin k. Nowego Dworu Mazowieckiego, który jest jednocześnie miejscem zgrupowania uczestników. Zlot potrwa do 17 sierpnia 2019 r. Patrona honorowy nad zlotem sprawuje: Marszałek Województwa Mazowieckiego Adam Struzik, Prezes Zarządu Głównego PTTK  Jacek Potocki oraz Przewodniczący Komisji Turystyki Kolarskiej ZG PTTK Marek Koba. 

Filmowy Serock w Izbie Pamięci

Trzecie z kolei "Spotkanie z historią" w naszej Izbie dotyczyło filmów i seriali kręconych na terenie gminy Serock. Dr Mirosław Pakuła zaprezentował i omówił fragmenty ponad dwudziestu filmów. Widzowie odgadywali, które miejscowości i miejsca w gminie posłużyły za filmowe plenery,
Bardzo dziękujemy Państwu za bardzo liczne przybycie i zapraszamy na kolejne spotkania.

Wydarzenia najblizszego weekendu w Serocku

11 sierpnia – niedziela

9:00 – 14:00Kiermasz Rzeczy Używanych - na rynku

15:00Gmina Serock na filmowo – prezentacja dr. Mirosława Pakuły w Izbie Pamięci i Tradycji Rybackich w Serocku

18:00 Fontanna Muzyki z udziałem Legionowskiej Orkiestry Barokowej – na rynku

Ponadto w weekend zapraszamy:
•    do ratusza na wystawę Powstanie Warszawskie 1944 Bitwa o Polskę (IPN)
•    do zwiedzania Izby Pamięci i Tradycji Rybackich w Serocku
•    do stref wypożyczania serockich rowerów miejskich oraz skuterów elektrycznych blinkee.city
•    na rejsy promocyjno-turystyczne statkiem i katamaranami Albatros po Jeziorze Zegrzyńskim, sponsorowanymi przez Miasto i Gminę Serock,

Szczegóły na plakatach poniżej.

Spotkanie w sprawie miejscowego planu – sekcja H, etap A

W dniu 08.08.2019 r. w siedzibie OSP w Gąsiorowie odbyło się spotkanie z mieszkańcami wsi Gąsiorowo, Łacha, Kania Nowa i Kania Polska, dotyczące omówienia zapisów projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Serock – sekcja H, etap A (obejmujący obręby Gąsiorowo, Kania Nowa oracz część obrębu Łacha i Kania Polska).
Licznie zebranym uczestnikom przedstawiona została prezentacja, w której omówiono zmiany wprowadzone do wersji projektu planu, którą przedstawialiśmy na spotkaniu w dniu 13.02.2019 r. w OSP Gąsiorowo oraz na dyskusji publicznej w dniu 20.02.2019 r. w siedzibie Urzędu.
Zmiany wprowadzone do projektu planu przedstawionego w lutym bieżącego roku wynikają ze złożonych do niego uwag. Zmiany te dotyczą w szczególności:
•    poszerzenia ulicy Nowa Droga w obrębie Gąsiorowo,
•    poszerzenia ulicy Poprzecznej w obrębie Gąsiorowo,
•    zapisów dotyczących dróg wewnętrznych,
•    wprowadzenia limitu powierzchni sprzedaży na terenach mieszkaniowo-usługowych MN/U (zabudowa wzdłuż ul. Grunwaldzkiej w Gąsiorowie oraz Mazowieckiej i Wyszkowskiej w Łasze).
W następnej kolejności oddano głos mieszkańcom, którzy mogli zadawać pytania dotyczące przedstawionego projektu planu. Podczas dyskusji poruszane były głównie tematy dróg, ich realizacji oraz bieżącego utrzymania.
Na spotkanie przygotowany został punkt konsultacyjny, w którym każdy z przybyłych mógł sprawdzić przeznaczenie wynikające z projektu planu dla konkretnej, interesującej go nieruchomości.

Dla przypomnienia informujemy, że wyłożenie projektu planu odbywa się w siedzibie Urzędu Miasta i Gminy (pok. 51) w terminie od dnia 31.07.2019 r. do dnia 21.08.2019 r.
Dyskusja publiczna nad projektem planu, odbędzie się w najbliższy wtorek, tj. 13.08.2019 r., o godz. 14.00 w Urzędzie Miasta i Gminy Serock, pok. 33. Wszystkich chętnych zapraszamy.
Do dnia 06.09.2019 r. można wnosić uwagi do ww. wyłożonego projektu planu miejscowego, które będą przedmiotem rozstrzygnięcia zarówno przez Burmistrza Miasta i Gminy Serock, jak i przez Radę Miejską w Serocku. Uwagi należy składać na piśmie (podpisać i opatrzeć danymi umożliwiającymi identyfikację nadawcy - dane osobowe nie będą upubliczniane), a w przypadku pism składanych drogą elektroniczną, należy korzystać z profilu zaufanego ePUAP lub podpisu kwalifikowanego.
Poniżej fotorelacja z wczorajszego spotkania.

 • autor: Referat Gospodarki Gruntami Planowania Przestrzennego i Rozwoju

Ankieta dotycząca krajobrazu pospolitego

Ankieta dotycząca krajobrazu pospolitego przygotowana przez Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego zgodnie z Europejską Konwencją Krajobrazową.

Uprzejmie prosimy o wypełnienie ankiety, Państwa opinia w tej sprawie jest dla nas szczególnie istotna, gdyż dotyczy postrzegania przez Państwa najbliższego otoczenia i wspólnego dziedzictwa małych ojczyzn.

Państwa odpowiedzi posłużą identyfikacji tych obszarów w opracowywanym przez Samorząd Województwa Mazowieckiego dokumencie. Wypełnione ankiety należy przesłać drogą elektroniczną na adresy: biuro@mbpr.pl i awaszczuk@mbpr.pl w nieprzekraczalnym terminie do 16 sierpnia br.

 • autor: Referat Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa

8 sierpnia obchodzimy Dzień Pszczół

Wielki Dzień Pszczół to ogólnopolskie święto przypadające na dzień 8 sierpnia, którego celem jest upowszechnienie wiedzy nt. pszczół, ukazanie roli zapylaczy w środowisku przyrodniczym, a także aktywizowanie społeczeństwa do podejmowania działań na rzecz ochrony i poprawy warunków bytowania tych owadów.

Pszczoły to owad z rodziny pszczołowatych, rzędu błonkoskrzydłych, gromady owadów. Do rodziny pszczołowatych zalicza się ok. 20 tys. gatunków, w większości prowadzących samotniczy tryb życia, ale również takich, które wytworzyły skomplikowane struktury społeczne. Pszczoły są jednym z najstarszych gatunków wykorzystywanych przez człowieka. Szacuje się, że pszczoły żyją na Ziemi od ok 50 milionów lat, a ich rola w utrzymywaniu równowagi ekosystemu Ziemi jest nieoceniona. Gatunek pszczeli uzależniony jest od występowania roślin owadopylnych w ekosystemie, oferując w zamian proces zapylania. Pszczoły zapylają ok. 70% gatunków roślin uprawnych na świecie, zapewniają lepszą jakość owoców i warzyw i podnoszą wydajność upraw. Niektóre z gatunków (np. migdały) bez pracy pszczół w ogóle by nie owocowały. A przecież pszczoły zapylają nie tylko rośliny użytkowe, ale również rośliny dzikie, tworzące różne ekosystemy lądowe. Te zbiorowiska roślinne produkują tlen niezbędny do życia a także są odpowiedzialne za wiele innych usług ekosystemowych. Wyginięcie pszczół miałoby trudne do oszacowania konsekwencje dla ludzi i środowiska przyrodniczego Ziemi.
Niestety w obecnym czasie obserwuje się proces wymierania populacji pszczół. Spowodowane jest to wieloma czynnikami. Największym zagrożeniem dla pszczół jest nowoczesne rolnictwo i intensywne stosowane środków ochrony roślin.
Pomijając wpływ pestycydów ogromnym problemem dla dzikich pszczół są uprawy monokulturowe. Obszarowa uprawa tego samego gatunku roślin, które kwitną w zbliżonym czasie powoduje wystąpienie pokarmu tylko w określonym, krótkim czasie. Po przekwitnięciu danej uprawy brak jest pożywienia dla dzikich zapylaczy na ogromnym obszarze. Niestety zmniejsza się bioróżnorodność rolnictwa i coraz mniej jest miejsc, gdzie mogą rosnąć różne gatunki roślin nektarujących, kwitnących naprzemiennie.  Brak miedz, zadrzewień śródpolnych, starych drzew, skarp, śródpolnych stert kamieni to wszystko powoduje że brakuje kryjówek i miejsc do założenia gniazda. Rozwiązaniem byłyby korytarze roślinne z różnorodną roślinnością miododajną i miejscami do gniazdowania owadów – czyli w praktyce powrót do dawnych miedz i zadrzewień śródpolnych.

W związku z faktem, że Dzień Pszczół obchodzony jest 8 sierpnia, dla pierwszych ośmiu osób, które przyjdą tego dnia do Referatu Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa (pokój nr 11 w Urzędzie Miasta i Gminy w Serocku) na hasło ,,pszczoła miodna” otrzymają drobny upominek.

 • autor: Referat Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa

Flis Obojga Narodów gościł w Serocku!

W poniedziałek, 5 sierpnia 2019 r., gościliśmy flisacką załogę, która tradycyjną tratwą – pod okiem doświadczonego retmana, Mieczysława Łabędzkiego z Ulanowa nad Sanem - przypłynęła Narwią do Serocka .

Flis Obojga Narodów, w ramach którego odbywa się spływ, zorganizowano dla upamiętnienia 450-lecia Unii Lubelskiej. Jego organizatorem jest Polski Cech Flisaków, Szkutników i Sterników – stowarzyszenie kultywujące tradycje dawnych rzemiosł związanych z żeglugą rzeczną.

Trwająca od 27 lipca br. ekspedycja rzeczna ma przypomnieć zanikłą tradycję flisacką spławu drewna rzeką. (Przez wieki miał on również miejsce w Serocku, gdzie Narwią i Bugiem spławiano drewno i transportowano różnorakie towary). Flis poprzedziło wiązanie tratwy z 13 metrowych bali świerkowych na biebrzańskiej bindudze. Do jej zbudowania zużyto 56 metrów sześciennych drewna pozyskanego z Puszczy Knyszyńskiej.

Do Serocka Flisacy przypłynęli w godzinach popołudniowych, wzbudzając duże zainteresowanie mieszkańców i turystów. Każdy chciał osobiście obejrzeć 5 powiązanych ze sobą drewnianych tafli, stojące na nich szałasy pokryte słomą – miejsce odpoczynku i snu załogi, gliniane palenisko obudowane drewnianymi palami z dymiącym kociołkiem flisackiej strawy, bosaki, siekiery i inne narzędzia wbite w drewniane bale. Warto było podpatrzeć budowę wiwatówki, śryków i drygawki, podziwiać płaskorzeźbę na kawałku czarnego dębu wyłowionego z rzeki – nad drzwiami do retmanki, czy podpytać załogę o cel i trudy rzecznej wyprawy. Niełatwe było samo zwiedzanie tratwy, ponieważ wymagało ogromnej koncentracji - chodzenie bowiem po wilgotnych, okrągłych balach nie jest łatwe.

Naszych gości powitał oficjalnie Burmistrz Miasta i Gminy Serock, Artur Borkowski, który przekazał retmanowi Łabędzkiemu serocką flagę. Od gości otrzymał w rewanżu flisacką koszulkę, pamiątkowy kufel i mnóstwo uśmiechów. Spotkanie na serockiej plaży z pewnością należało do niezwykłych i miłych dla jego uczestników. Wspólne rozmowy, zdjęcia, pieczenie kiełbasek i ziemniaków w ognisku, „wodniackie” piosenki śpiewane przez niezawodną grupę Miłośników Skubianki, czyli znany wszystkim SMS, stworzyły niecodzienną atmosferę nadnarwiańskiego wieczoru z flisakami.

Przemili goście odpłynęli w dalszą podróż we wtorkowy poranek, 6 sierpnia, by dalej przez Jezioro Zegrzyńskie i Kanał Żerański dopłynąć do Wisły, a nią podążać na Festiwal Wisły w Toruniu.

Życzymy głębokiej wody, dziękujemy i zapraszamy do Serocka

Dofinansowanie do fotowoltaiki

Informujemy, że Ministerstwo Energii we współpracy Ministerstwem Środowiska przygotowało program dofinansowania instalacji fotowoltaicznych w Polsce „Mój Prąd”. Program został ogłoszony 23 lipca 2019 r.
Głównym celem programu jest zwiększenie produkcji energii z mikroźródeł fotowoltaicznych, a jego budżet to 1 mld złotych. Dofinansowanie obejmuje do 50% kosztów instalacji i wynosi nie więcej niż 5000 zł. Wsparciem mogą zostać objęte instalacje o 2-10 kW mocy zainstalowanej. Program skierowany jest do gospodarstw domowych.
Termin ogłoszenia naboru i początek przyjmowania wniosków planowany jest na przełom sierpnia i września 2019 roku.
Nabór wniosków będzie prowadzony przez Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej NFOŚiGW.
Szczegółowe informacje na stronie:

http://nfosigw.gov.pl/o-nfosigw/aktualnosci/art,1450,program-moj-prad-zalozenia-szczegolowe.html
 

 • autor: Referat Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa

Inwestycje w oświacie w 2019 roku

Dnia 26 lipca br. została podpisana umowa, nastąpiło wprowadzenie na budowę oraz faktyczne rozpoczęcie prac polegających  na wykonaniu  remontu dziewięciu sanitariatów w budynku Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Woli Kiełpińskiej.  Inwestycja obejmuje swym zakresem kompleksową przebudowę istniejących łazienek w budynku szkoły w tym: wymianę  pionów kanalizacyjnych, instalacji wodociągowej, elektrycznej, zmianę układu ścianek działowych i dopasowanie układu do obowiązujących przepisów, wykończenie oraz pełne wyposażenie sanitariatów.   Inwestycja zostanie zrealizowana  przez konsorcjum firm: Usługi Ogólno – Budowlane Tadeusz Głowiński oraz MERITUM GROUP Dariusz Karbowy z siedzibą w Nowym Dworze Mazowieckim. Wartość umowy wynosi kwotę 467.943,12 zł. brutto. Wykonawca będzie miał na realizację zadania 2 miesiące. Ze względu na fakt, że wakacji zostało  już niewiele  ponad  miesiąc, niestety część robót będzie musiała być prowadzona w ciągu  trwania roku szkolnego. Postaramy się jednak, aby uciążliwości zminimalizować i aby roboty  jak najmniej kolidowały z zajęciami. Jednakże, zarówno uczniów jak i rodziców musimy prosić o cierpliwość. Niestety zawsze jest tak, że skutkiem ubocznym przy tego typu pracach są pewne utrudnienia, z którymi  wszyscy musimy  dać sobie radę. Wierzymy jednak, ze efekt końcowy będzie tego wart.

 • autor: Referat Przygotowania i Realizacji Inwestycji

Flis Obojga Narodów 

450 lat temu - 1 lipca 1569 roku, w Lublinie dwa suwerenne Narody Litwy i Polski wolą swoich przedstawicieli w niezawisłych sejmach utworzyły Rzeczpospolitą Obojga Narodów. Ogromne, największe państwo ówczesnej Europy rozwijało się wzbogacając przenikaniem wzajemnym kultur Litwy i Polski oraz wszechstronną współpracą gospodarczą. Dużą rolę w łatwej i taniej wymianie towarowej spełniały rzeki. Transportowano nimi płody rolne i leśne, głównie zboża i drewno. Spławiane wodą drewno, jako niezbędny budulec domów i statków, wiązane w tratwach było częstym widokiem rzecznych pejzaży. Pragniemy ożywić dzisiejsze rzeki Biebrzę, Narew i Wisłę o ten historyczny element. Flis Obojga Narodów jest ekspedycją, która ma przypomnieć zanikłą zupełnie tradycję flisacką spławu drewna rzekami.  
                                                                                                                                                                                           www.festiwalwisły.pl

Serdecznie zapraszamy 5 sierpnia na serocką dziką plażę (w pobliżu molo), gdzie o godz. 18.00 przywitamy załogę flisacką, która od strony Pułtuska przybędzie do Serocka na tradycyjnych tratwach flisackich. W programie wieczornego spotkania: ognisko, rozmowy z flisakami, wspólne śpiewanie z członkami SMS Skubianka oraz plener fotograficzny.

 • Flis Obojga Narodów

KRZYŚKI 2019 27 lipca 2019 r.

    To już dziesiąty raz spotkaliśmy się wszyscy na dorocznym festynie KRZYŚKI.
Uroczystości związane z obchodami święta patrona Nowej Wsi tradycyjnie rozpoczęła polowa msza święta, tym razem celebrowana przez księdza Wita Pasierbka , który zastąpił, wyjątkowo, naszego Proboszcza.  Po nabożeństwie odbyło się święcenie samochodów i innych pojazdów oraz  odsłonięto tablicę w Alei Przyjaciół. W tym roku nominowanym do naszej Alei został śpiewak i aktor Genadij Iskhakov, który już dwukrotnie występował na festynie „Krzyśki” i tym razem, w części artystycznej imprezy, dał koncert, zbierając salwy braw od publiczności. Następnie na scenie wystąpiła Sandra Gembal, która gościła w Nowej Wsi już szósty raz, ale pierwszy raz prezentowała swój program na „Krzyśkach”. Mimo młodego wieku jej koncert wzbudził wielki podziw wśród zebranych gości. Na deser nowowiejskich atrakcji artystycznych wystąpił zespół Venus&Ventus z lubianą, naszą lokalną, osobistą Anią, która przy współpracy z dziewczynami tańczącymi Zumbę, poderwała publiczność do pląsów.
    Świetną atmosferę festynu stworzyły nie tylko występy artystyczne, ale również liczne stragany i stoiska gastronomiczne oraz „wesołe miasteczko”, które ściągnęło najmłodszą gawiedź. Mieszkańcy i goście w miłym i pełnym wrażeń wiejskim klimacie spędzili piękny sobotni wieczór. Jedyną niedogodność sprawiło nam jedynie niebo, bowiem na godzinę przed północą poświęciło wszystkich strugami deszczu, skracając imprezę o godzinę.

 • autor: Darek Stradomski

Dzisiaj w Izbie, o g. 17:00 prelekcja o Powstaniu Warszawskim

Zapraszamy 31 lipca o godz. 17.00 do Izby Pamięci i Tradycji Rybackich na prelekcję dr. A. Bojarskiego pt. „Powstanie 1944. Legionowo, Nieporęt, Chotomów...”

Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w ul. Jaśminowej w Serocku

Trwają prace przy budowie sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przepompownią ścieków w ulicy Jaśminowej w Serocku
Wykonawca rozpoczął budowę sieci kanalizacji sanitarnej w Jaśminowej w Serocku na podstawie umowy  zawartej w maju br. Firma Inwokan z Wyszkowa wybuduje główny kanał grawitacyjny z rur PVC o średnicy 200 mm i długości 594,7 m oraz podwójny kanał tłoczny 2x588,9 m i przepompownie ścieków. Mieszkańcom, którzy podpisali umowy z Gminą wykona również przyłącza do pierwszej studzienki na działce, pozostałym do granicy działki.
Planowany termin zakończenia prac przewidziany jest na sierpień 2020 roku.
Przepraszamy za utrudnienia.

 • autor: Referat Przygotowania i Realizacji Inwestycji

W sobotę zapraszamy na Krzyśki

Zapraszamy na Krzyśki w Nowej Wsi. Jak co roku przedsięwzięcie rozpocznie się rozgrywkami sportowymi na boisku przy placu zabaw. O godzinie 17.00 zaczyna się festyn, podczas którego tradycyjnie odbędzie się Msza święta polowa ze święceniem pojazdów. Szczegóły na plakacie poniżej.

Ponadto zapraszamy na rejsy po Jeziorze Zegrzyńskim statkiem Albatros oraz rejsy katamaranem.
Warto również odwiedzić Izbę Pamięci i Tradycji Rybackich w Serocku (uwaga! w najbliższą niedzielę Izba Pamięci wyjątkowo będzie czynna od godz. 12.30).
 

Ponowne wyłożenie projektu MPZP

Ponowne wyłożenie do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego – Sekcja H, etap A (część obrębu Łacha, Gąsiorowo, Kania Nowa i część obrębu Kania Polska).

Referat Gospodarki Gruntami Planowania Przestrzennego i Rozwoju informuje, że projekt miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Serock – sekcja H, etap A dla obrębów Gąsiorowo, części obrębu Łacha, Kania Nowa, części obrębu Kania Polska wraz z prognozą oddziaływania na środowisko po naniesieniu korekt wynikających z rozpatrzenia uwag zostanie ponownie wyłożony do publicznego wglądu, w  terminie od dnia 31.07.2019 r. do dnia 21.08.2019 r. W dniu 13.08.2019 r. o godzinie 14.00 w sali konferencyjnej (pok. 33) Urzędu Miasta i Gminy w  Serocku, Rynek 21 odbędzie się dyskusja publiczna nad rozwiązaniami przyjętymi w projekcie miejscowego planu.

Ponowne wyłożenie będzie dotyczyć w szczególności:

 • poszerzenia ulicy Nowa Droga w obrębie Gąsiorowo,
 • poszerzenia ulicy Poprzecznej w obrębie Gąsiorowo,
 • zapisów dotyczących dróg wewnętrznych,
 • wprowadzenia limitu powierzchni sprzedaży na terenach mieszkaniowo-usługowych MN/U (zabudowa wzdłuż ul. Grunwaldzkiej w Gąsiorowie oraz Mazowieckiej i Wyszkowskiej w Łasze),

W dniu 08.08.2019 r. o godz. 18.00 w siedzibie OSP w Gąsiorowie, ul. Grunwaldzka 35 odbędzie się dodatkowe spotkanie otwarte w sprawie omówienia zapisów przyjętych w projekcie planu. Do dnia 06.09.2019 r. można wnosić uwagi do ww. wyłożonego planu miejscowego.

Wyłożenie projektów planów odbywać się będzie w siedzibie Urzędu Miasta i Gminy w Serocku w pok. 51 w godzinach pracy urzędu.  Projekty planów będą zamieszczone w wyznaczonym terminie na stronie Biuletynu Informacji Publicznej  – www.bip.serock.pl w zakładce ogłoszenia, jak również na interaktywnej  mapie gminy - http://serock.e-mapa.net/.

Jak poprawić dostęp do infrastruktury

Nikogo nie trzeba przekonywać, że Miasto i Gmina Serock jest samorządem nieustannie rozwijającym się. Dobrze obrazuje to stały wzrost liczby ludności. Ze względu na ów rozwój naszej gminy niezbędne są kolejne zadania inwestycyjne, związane m.in. z budową i modernizacją infrastruktury. Realizacja gminnych inwestycji infrastrukturalnych wiąże się z wysokim zaangażowaniem środków finansowych a przez to również z dużą rozpiętością w czasie. Niestety, ze względu na ograniczony budżet gmina może realizować tylko wybrane zadania. Rosnąca liczba wydawanych decyzji dotyczących pozwolenia na budowę doskonale obrazuje rosnące potrzeby dostępu do infrastruktury. W 2016 roku zostały wydane na terenie gminy 184 pozwolenia dotyczące budowy budynków, w 2017 roku - 140 decyzji, zaś w 2018 roku 317 pozwoleń dotyczących budowy budynków. W ślad za tak intensywnie rozwijającą się zabudową idzie dynamiczny rozwój infrastruktury. Posłużmy się danymi: w 2016 roku długość rozbudowanej sieci wodociągowej wynosiła 1527 m. W 2017 roku wybudowaliśmy aż 2834 m, a w 2018 roku 3120 m. Podobny wzrost nastąpił przy rozbudowie sieci kanalizacji sanitarnej. W 2016 roku długość rozbudowanej sieci kanalizacji sanitarnej wyniosła 119 m, zaś w 2017 r. aż 3074 m. W 2018 r. nadal utrzymywała się tendencja wzrostowa i długość sieci wykonanej w tym okresie wyniosła 3965 m. Poniższy wykres doskonale pokazuje jak dynamicznie rozwija się infrastruktura techniczna w naszej gminie.

W 2016 roku wydaliśmy 26 odmów możliwości podłączenia nieruchomości do gminnej sieci wodociągowej ze względu na jej brak we wskazanych rejonach oraz 88 pozytywnych warunków na budowę przyłącza. W 2017 roku wydaliśmy łącznie 30 odmów możliwości podłączenia nieruchomości do gminnej sieci wodociągowej ze względu na jej brak oraz 98 pozytywnych warunków na budowę przyłącza. W 2018 roku wydaliśmy 28 odmów możliwości podłączenia nieruchomości do gminnej sieci wodociągowej ze względu na jej brak oraz 122 pozytywnych warunków na budowę przyłącza. Wskaźnik odmów przyłączenia do sieci oscyluje w granicach 30%, co pokazuje, że co trzeci zainteresowany spotyka się z odmową przyłączenia. Uświadamia to jak wielkie potrzeby w tym zakresie wciąż są przed nami.

Sięgamy po pomoc
W sytuacji nieposiadania wystarczających własnych środków finansowych na realizację zadań publicznych, wyjściem może być próba zdobycia dofinansowania ze środków Unii Europejskiej. Nie na wszystkie projekty składane o dofinansowanie samorząd uzyskuje wsparcie pomimo spełnienia wszelkich wymogów. W naszej gminie głównym problemem jest uzyskanie efektu ekologicznego ze względu na przeważającą zabudowę jednorodzinną. Jednym z ważniejszych kryteriów przy aplikowaniu o środki unijne jest wykazanie 120 mieszkańców na 1 kilometr planowanej do budowy kanalizacji sanitarnej. Na terenie miasta, jak i całej gminy przy dużym rozproszeniu zabudowy bardzo trudno osiągnąć wymagany wskaźnik. Jest on możliwy do uzyskania głównie przy zabudowie wielorodzinnej. Niedostatki publicznego systemu finansowania skłaniają władze lokalne do poszukiwania nowych źródeł pozyskiwania potrzebnych środków. Takim źródłem może być współpraca z sektorem prywatnym. Inicjatywa lokalna mogłaby umożliwić realizację przedsięwzięć z wykorzystaniem prywatnych środków. Jak wiadomo inwestycje infrastrukturalne w znacznym stopniu wpływają na podniesienie warunków życia mieszkańców. By móc sprostać potrzebom obecnych i przyszłych mieszkańców pojawia się możliwość realizacji zadań w formule inicjatywy lokalnej. Dzięki zaangażowaniu mieszkańców będziemy mogli zwiększyć ilość realizowanych inwestycji, a przede wszystkim zostaną zaspokojone najpilniejsze potrzeby mieszkańców w tym zakresie. Na przestrzeni lat miały miejsce sytuacje, gdy po wybudowaniu wodociągu lub kanalizacji do sieci – de facto – przyłączyło się stosunkowo niewielu właścicieli nieruchomości. Niestety podjęcie złej decyzji co do lokalizacji infrastruktury powoduje nieodwracalne straty społeczne, związane z zamrożeniem środków na  inne inwestycje, ponieważ poniesionych nakładów nie można odzyskać i wykorzystać na inny cel, np. na budowę sieci w innej miejscowości.

 

Inicjatywa lokalna wsparciem dla samorządu
Warto wiedzieć, że już dziś w przypadku realizacji sieci kanalizacji sanitarnej lub wodociągowej ze środków własnych mieszkańców, gmina zapewnia odpłatne przejęcie tej sieci.

Wspomniana inicjatywa lokalna to jeden ze sposobów na zwiększenie puli środków na budowę infrastruktury. Dotyczy ona zwykle uprzedniego pobrania określonych kwot, które zasilą fundusz przeznaczony na realizację konkretnego projektu. Drugi sposób dotyczy następczego pobrania opłaty, tj. już po wybudowaniu infrastruktury przy danej nieruchomości. Udział w kosztach budowy urządzeń infrastruktury technicznej określa ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami, która wprowadza instytucję opłaty adiacenckiej.

Wójt, burmistrz albo prezydent miasta może, w drodze decyzji, ustalić opłatę adiacencką każdorazowo po stworzeniu warunków do podłączenia nieruchomości do poszczególnych urządzeń infrastruktury technicznej albo po stworzeniu warunków do korzystania z wybudowanej drogi. Wszczęcie postępowania w sprawie ustalenia opłaty adiacenckiej może nastąpić w terminie do 3 lat od dnia stworzenia warunków do podłączenia nieruchomości do poszczególnych urządzeń infrastruktury technicznej albo od dnia stworzenia warunków do korzystania z wybudowanej drogi, jeżeli w dniu stworzenia tych warunków obowiązywała uchwała rady gminy dotycząca wysokości opłaty adiacenckiej. Do ustalenia opłaty przyjmuje się stawkę procentową określoną w uchwale rady gminy obowiązującą w dniu, w którym stworzono warunki do podłączenia nieruchomości do poszczególnych urządzeń infrastruktury technicznej albo w dniu stworzenia warunków do korzystania z wybudowanej drogi.

 

Z korzyścią dla mieszkańców

Ustalenie opłaty adiacenckiej następuje po uzyskaniu opinii rzeczoznawcy majątkowego, określającej wartość nieruchomości. W przypadku partycypacji w kosztach budowy określonego urządzenia np. w formie inicjatywy lokalnej, kwoty nakładów poniesionych przez zainteresowanych gmina zalicza na poczet opłaty adiacenckiej.

 

Ustalenie opłaty adiacenckiej może nastąpić pod warunkiem, że łącznie wystąpią wymienione niżej przesłanki pozytywne i nie wystąpi przesłanka negatywna.

Przesłankami pozytywnymi są:

1. stworzenie warunków do podłączenia nieruchomości do urządzeń infrastruktury technicznej albo warunków do korzystania z wybudowanej drogi (właściwe podmioty - przedsiębiorstwa wodociągowe, energetyczne itp. mają przekazywać informacje o stworzeniu  warunków do podłączenia nieruchomości do urządzeń infrastruktury technicznej, wystarczające do ustalenia tej opłaty);

2. wzrost wartości nieruchomości spowodowany wybudowaniem drogi lub wymienionych w ustawie urządzeń infrastruktury technicznej;

3. obowiązywanie uchwały rady gminy ustalającej stawkę procentową opłaty adiacenckiej z tytułu udziału  w kosztach budowy urządzeń infrastruktury technicznej w dniu, w którym stworzono warunki do podłączenia nieruchomości do poszczególnych urządzeń infrastruktury technicznej
 

Przesłanką negatywną jest upływ 3 lat od dnia stworzenia warunków do podłączenia nieruchomości do poszczególnych urządzeń infrastruktury technicznej albo od dnia stworzenia warunków do korzystania z wybudowanej drogi.

Należy zaznaczyć , że obowiązek wniesienia przedmiotowej opłaty nie zależy od tego czy właściciel (użytkownik wieczysty) ma zamiar z wybudowanych urządzeń skorzystać, a jedynie czy będą stworzone ku temu warunki.

 

W sytuacji wdrożenia inicjatywy lokalnej i aktywnego uczestnictwa w niej mieszkańców, wprowadzenie opłaty adiacenckiej infrastrukturalnej nie dotknie finansowo indywidualnych właścicieli. Narzędzie to znajdzie natomiast zastosowanie w przypadku osób nieuczestniczących w inwestycji infrastrukturalnej, których nieruchomości zyskają na wartości w następstwie wybudowanej infrastruktury. Szerokie zaangażowanie pozwoli z większą skutecznością rozwiązywać problemy niedostatecznego dostępu do infrastruktury, zapewniając środki na budowę dodatkowych urządzeń i sieci, a finalnie przyczyni się do poprawy komfortu życia na terenie naszej gminy. Większa pula środków pozwoli na skrócenie czasu realizacji inwestycji co w wielu przypadkach wykluczy konieczność budowy urządzeń przez indywidualnych użytkowników.

 • autor: Referat Gospodarki Gruntami Planowania Przestrzennego i Rozwoju

Wizyta seniorów w pasiece

Na początku lipca grupa słuchaczy Serockiej Akademii Seniora gościła w pasiece  w Chotomowie prowadzonej przez Stowarzyszenie Sympatyków Pszczelarstwa „Nasze Pszczoły”. Wizyta była realizowana w ramach  projektu edukacyjno - szkoleniowego „Chrońmy Nasze Pszczoły”. Na jego realizację Stowarzyszenie otrzymało dotację z Funduszu Inicjatyw Obywatelskich.   

Na wstępie warsztatów prezesa stowarzyszenia. p. Marek Dudek opowiadał o życiu pszczół przekazując wiele ciekawych informacji o organizacji rodzin pszczelich, ogromnej pracowitości pszczół i ich znaczeniu dla środowiska. Na przeźroczach można było obejrzeć pszczoły w różnych fazach rozwoju, barcie i różne rodzaje uli, p. Marek pokazywał również sprzęt pszczelarski niezbędny do prowadzenia pasieki.

Następnie seniorzy wysłuchali wykładu o produktach z ula w kuchni i w aptece, uzyskując  wiele cennych informacji o różnych rodzajach miodów i innych produktów pszczelich oraz ich właściwościach zdrowotnych.

Najodważniejsi seniorzy, ubrani w specjalne kapelusze, mieli okazję udać się do otwartego ula aby obserwować codzienne życie pszczół słuchając objaśnień pszczelarza.

Uczestnicy warsztatów dowiedzieli się, jak ważną rolę spełniają pszczoły w zapylaniu roślin, co ma istotny wpływ na wysokość plonów z naszych pół i ogrodów. Pszczołom grozi wyginięcie dlatego tak ważna jest uprawa roślin miododajnych. Seniorzy otrzymali pakieciki takich roślin z zachętą do posiania ich w swoich ogródkach.  

                                                                               

 

 • autor: Serocka Akademia Seniora

Fotograficzne konkursy przyrodnicze

Fotograficzne konkursy przyrodnicze

Lato w pełni. Słoneczna pogoda sprzyja aktywnemu spędzaniu czasu na zewnątrz. Zachęcamy Państwa aby na odpoczynek zabrać aparat fotograficzny a potem… wziąć udział w naszych konkursach fotograficznych. Zarządzeniem nr 106 z dnia 19 lipca 2019 r. Burmistrz Miasta i Gminy Serock ogłosił dwa przyrodnicze konkursy fotograficzne:

 Pierwszy z nich to „Moja nieruchomość w cieniu drzew”

Osoby, chcące wziąć udział w konkursie muszą wykonać zdjęcia aparatem cyfrowym swojej posesji, na której rosną drzewa rodzimych gatunków, występujących w Polsce. Przez rodzime gatunki drzew rozumie się m.in.:

dąb szypułkowy, dąb bezszypułkowy, buk zwyczajny, lipa drobnolistna, olsza czarna, brzoza brodawkowata, klon jawor, jesion wyniosły, grab pospolity, sosna pospolita, świerk pospolity, modrzew europejski, sosna limba, jodła pospolita, sosna górska, czeremcha, jarząb pospolity. Na nieruchomości, która będzie fotografowana musi rosnąć przynajmniej jedno drzewo, które zostanie uchwycone na fotografii. Fotografie, które uczestnicy będą wykonywali muszą przedstawiać drzewo jako element aranżacji ogrodu, ukazywać jego piękno.

Warunki udziału:

 1. Warunkiem udziału w konkursie jest wypełnienie formularza zgłoszeniowego stanowiącego załącznik
  do niniejszego Regulaminu oraz dołączenie zdjęć wykonanych aparatem cyfrowym na płycie CD i wydrukowanych na papierze fotograficznym w formacie A4.
 2. W konkursie obowiązuje zasada jedno zgłoszenie – jedna nieruchomość.
 3. Minimalna ilość zdjęć jednej nieruchomości to 4 (prezentujące różne perspektywy drzewa)­, maksymalna 20, przy czym ilość zdjęć nie zwiększa szans na wygraną.

Do udziału w konkursie dopuszcza się wyłącznie prace fotograficzne wykonane indywidualnie, do których uczestnik ma pełne prawa autorskie. Zdjęcia mogą być poddane obróbce fotograficznej

Drugi konkurs: to „Serocka przyroda w obiektywie”

Tematem przewodnim konkursu jest ożywiona i nieożywiona przyroda, krajobraz środowiska naturalnego Miasta
i Gminy Serock, bioróżnorodność biologiczna. Osoby chcące wziąć udział w konkursie muszą wykonać zdjęcie aparatem cyfrowym obiektu przyrodniczego, krajobrazu naturalnego, zjawiska przyrodniczego itp. znajdującego się na terenie Miasta i Gminy Serock. Do konkursu mogą być zgłaszane fotografie prezentujące m.in. całe krajobrazy, pojedyncze rośliny występujące w środowisku naturalnym, zwierzęta napotkane na terenie Miasta
i Gminy Serock, wszystko co dotyczy środowiska naturalnego.

Warunki udziału:

 1. Warunkiem udziału w konkursie jest wypełnienie formularza zgłoszeniowego stanowiącego załącznik
  do niniejszego Regulaminu oraz dołączenie zdjęcia wykonanego aparatem cyfrowym na płycie CD
  i wydrukowanego na papierze fotograficznym w formacie A4.
 2. Dopuszcza się dokonanie maksymalnie 3 zgłoszeń do konkursu przez jedną osobę.
 3. Do udziału w konkursie dopuszcza się wyłącznie prace fotograficzne wykonane indywidulanie, do których uczestnik ma pełne prawa autorskie.
 4. Zdjęcia mogą być poddane obróbce fotograficznej.
 5. Podpisane oświadczenia, że podczas wykonywania fotografii nie został uszkodzony fotografowany obiekt oraz nie ucierpiało żadne zwierzę, oświadczenie, że Uczestnik konkursu zapoznał się z regulaminem konkursu i akceptuję jego postanowienia oraz oświadczenie, że Uczestnik jest autorem zdjęć zgłoszonych do konkursu i posiada do nich pełne prawa autorskie.

Zgłoszenia do konkursu przyjmowane są od 22 lipca 2019 r. do 30 sierpnia 2019 r.

Formularze zgłoszeniowe wraz z pracami konkursowymi należy wysyłać na adres Urząd Miasta i Gminy w Serocku, ul. Rynek 21, 05 – 140 Serock lub złożyć w kancelarii ogólnej Urzędu Miasta i Gminy w Serocku, dopuszcza się również przysyłanie formularzy zgłoszeniowych wraz ze zdjęciami na adres e-mail: ochronasrodowiska@serock.pl.

Więcej informacji na temat konkursu udziela: Referat Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa 22 782 88 40. Szczegółowe informacje na temat konkursów znajdują się w regulaminach, które znajdują się na stronie internetowej i w siedzibie Urzędu.

autor: Referat Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa

Dzień 29.07. bez przyjęć interesantów przez burmistrza

Informujemy, że odwołane zostają przyjęcia interesantów przez Burmistrza Artura Borkowskiego w dniu 29 lipca. Za utrudnienia przepraszamy.

Życzenia z okazji Święta Policji

Z okazji Święta Policji składamy funkcjonariuszom Policji najserdeczniejsze życzenia.
Dziękujemy za nieustanną pomoc na rzecz społeczności lokalnej,
za czuwanie nad bezpieczeństwem mieszkańców i dbanie o porządek publiczny.
Niech w dalszej pracy nie zabraknie Państwu odwagi i determinacji do podejmowania nowych wyzwań.
Niech towarzyszy Państwu życzliwość i ludzkie zrozumienie.
Niech misji, jaką Państwo wybraliście
towarzyszą sukcesy a planom prywatnym - wszelkie spełnienie.
Wszystkiego dobrego.

Turystyczne atrakcje Serocka

Z serockiego rynku ulice rozchodzą się we wszystkie strony miasta. Taki układ Serock odziedziczył po Średniowieczu. Zapraszamy do wędrówki po mieście, które chociaż ma wiele nowoczesnych rozwiązań, to nie zapomina o swoim rodowodzie.

Rynek. Serce miasta. Choć drogi uparcie chcą nas zaprowadzić stąd we wszystkie kierunki, warto zatrzymać się tu na chwilę. W miejscu, w którym niegdyś odbywały się jarmarki kwitnie życie – nie tylko w dni targowe, ale również podczas odbywających się tu w sezonie letnim imprez i spotkań muzycznych. W pobliskiej cukierni można przekąsić coś słodkiego, ale również zobaczyć kolekcję urokliwych filiżanek, a w pobliskiej naleśnikarni obejrzeć kolekcję barwnych talerzy.
Ratusz, który otwarto w 1997 roku, jest jednym z symboli miasta.

Izba Pamięci i Tradycji Rybackich – to placówka jak najbardziej współczesna, ale multimedialna ekspozycja opowiada o dawnych dziejach miasta. Warto tu zajrzeć, aby poznać historię Serocka i jego mieszkańców. Obok Izby znajduje się mural historyczny przedstawiający rodowód miasta.

Grodzisko Barbarka – wzgórze, na którym w średniowieczu funkcjonował gród dziś znajduje się nieco na uboczu, ale to położenie nie umniejsza jego rangi. Wręcz przeciwnie – mieszkańcy pamiętają, że to ono dało początek miastu. O życiu pierwszych Serocczan opowiada tablica informacyjna znajdująca się u stóp Barbarki oraz makieta średniowiecznego grodziska. Ze szczytu rozpościera się widok na połączenie rzek Bug i Narew.

Kościół pw. Zwiastowania Najświętszej Maryi Panny - od XVI wieku służył mieszkańcom nie tylko jako dom modlitwy, ale również jako miejsce schronienia podczas bitew i wojen. To jeden z najstarszych zabytków na Mazowszu. Niegdyś nosił wezwanie św. Wojciecha – patrona Serocka.

Plaża. Średniowiecze nie znało plażowania, ale życie ówczesnych Serocczan koncentrowało się wokół wody. Nad rzeką, którą niegdyś spławiano tratwami towary, współcześnie znajduje się wiele atrakcji turystycznych. Dziś flisaków już tu nie spotkamy, ale po rzece popływać można: kajakami, łódkami, żaglówkami, skuterami wodnymi, statkiem ALBATROS, katamaranami, czy tramwajem wodnym, który przypływa tu z Warszawy. Narew, to również raj dla wędkarzy.

Plaża miejska, to dobre miejsce na odpoczynek. Darmowe leżaki, boiska do gier, wodny plac zbaw i molo, które służy plażowiczom jako tło dla selfie – warto tu przyjechać samemu lub z rodziną. 

Trakt spacerowy prowadzi do urokliwych jarów nad rzekę i na Plac Litewski, gdzie latem odbywają się warsztaty rzemieślnicze. Można stąd dojść również do głównej ulicy miasta (przy której znajduje się dawny zajazd pocztowy, lokalne i ogólnopolskie sklepy, lokale gastronomiczne). Trzecia droga prowadzi z Traktu w okolice domu, w którym nocował Picasso. Dalej biegnie ścieżka krajoznawczo – turystyczna prowadząca do serockich hoteli, a jeszcze dalej do rezerwatów przyrody i miejsc historycznych. Spacerować jest więc gdzie. Jest też gdzie jeździć na rowerze – przez gminę prowadzą trzy szlaki rowerowe, o łącznej długości prawie 90 km.

Serock, to niewielka gmina, ale z wielkim potencjałem, wieloma atrakcjami turystycznymi i kulturalnymi. Możesz zwiedzić ją samemu lub w towarzystwie przewodnika.

Warsztaty szkutnicze

Warsztaty szkutnicze dla początkujących, pasjonatów dawnej tradycji
Szkutnik, stolarz cieśla – chciałbyś spróbować swoich sił ?

Zapraszamy Cię na najbliższe warsztaty, będące cyklem 5 spotkań, każde po 6 godzin.

W trakcie zapoznasz się nie tylko z historią rybactwa śródlądowego nad Bugiem, ale przede wszystkim z technikami szkutniczymi, wykorzystywanymi przez rzemieślników przy wyrobie tradycyjnych łodzi. Efektem końcowym, będzie zupełnie nowa, lecz wykonana, wspólnymi siłami prowadzących i uczestników łódź pychowa,rzeczna, „na tradycyjną nutę”, która z racji miejsca i sposobu wykonania nazwana będzie „BUŻANKĄ KULIGOWSKĄ”.

Czytaj więcej TUTAJ.

Budujemy stację uzdatniania wody

W styczniu br. podpisaliśmy umowę z firmą FUNAM Sp. z o.o. z Wrocławia na budowę stacji uzdatniania wody oraz budynku administracyjnego wraz z zagospodarowaniem terenu przy ul. Nasielskiej 21 w Serocku na potrzeby dwóch oddzielnych  zakładów komunalnych.

Obecnie trwają prace przy budynku administracyjno – biurowym. W przyszłym tygodniu zalewany będzie już pierwszy strop nad piwnicą. W części podpiwniczonej będzie znajdowało się archiwum dokumentacji, serwerownia, kotłownia, pomieszczenie porządkowe, szatnia, pomieszczenie socjalne, łazienka. Wcześniej wykonano już fundament pod halę magazynową z podziałem na boksy dla potrzeb Miejsko-Gminnego Zakładu Gospodarki Komunalnej. Projektowana hala magazynowa o konstrukcji stalowej o wymiarach 12,10 x 30 m i wysokości 8 m przeznaczona będzie na składowanie piasku, soli drogowej oraz sprzętu zimowego utrzymania dróg (pługi śnieżne, piaskarko - solarki i posypywarki, zasobniki z rozrzutem). Przedmiotowa hala pozwoli na zabezpieczenie ww. sprzętu i materiałów przed zewnętrznymi czynnikami atmosferycznymi.

Ponadto przygotowano fundament i zbrojenie zbiornika wody czystej. W ramach umowy powstanie dwukomorowy  zbiornik o pojemności czynnej V = 2 x 150 m3. Łączna pojemność magazynowa zbiornika wynosić będzie V = 300 m3. Zbiornik będzie okrągły, żelbetowy o średnicy 10 m, wysokości 6,25 m. Zbiornik wody czystej zapewni zapas wody na cele wyrównania nierównomierności rozbiorów wody, technologiczne (płukanie filtrów) oraz przeciwpożarowe.

 

 • autor: Referat Przygotowania i Realizacji Inwestycji

Piknik w Karolinie

13 lipca w Karolinie odbył się Piknik pod bocianim gniazdem. Sołtys wsi Karolino w imieniu własnym i Rady Sołeckiej powitała wszystkich przybyłych gości. Jak na piknik przystało było gwarno, pysznie i zabawnie.

Podczas przedsięwzięcia odbyły się m.in. zawody sportowe dla mężczyzn. Drużyny brały udział w czterech konkurencjach. Dla wszystkich uczestników były przygotowane nagrody przekazane przez sponsorów.

Wiele uciechy wywołała konkurencja polegająca na przejażdżce specjalnym rowerem na wyznaczonym dystansie.
Rower odwrotnie skrętny – bo o nim mowa - wzbudził sensację. Jazda na nim wygląda dziwnie a zmiana przyzwyczajeń i umiejętności wymaga czasu. Chętni zmierzyli się z tym niełatwym wyzwaniem i otrzymali nagrody przekazane przez sponsorów.

Dla wszystkich dzieci organizatorzy przygotowali upominki. Wieczorem odbyło się losowanie nagród za zakupione przysmaki.
Zabawa taneczna trwała do późnych godzin nocnych. Organizatorzy dziękują uczestnikom Pikniku za wspólną zabawę, a sponsorom i wszystkim, którzy wsparli organizację przedsięwzięcia wyrażają wdzięczność za pomoc i życzliwość.

 

 • autor: Organizatorzy

Tłumaczymy (nie)trudne pojęcia

GMO – organizm modyfikowany genetycznie (ang. Genetically modified organism) – organizm, którego genom został zmieniony metodami inżynierii genetycznej w celu uzyskanie nowych cech fizjologicznych. Pierwsze rośliny sprzedawano w Stanach Zjednoczonych na początku lat 90. XX wieku.

Temat mocno kontrowersyjny, ale zarówno jego zwolennicy, jaki przeciwnicy posiadają bardzo mocną argumentacją mniej lub bardziej oparta na badaniach naukowych.

Korzyści ze stosowania odmian genetycznie modyfikowanych, głównie odmian soi i kukurydzy, to większa odporność na ataki ze strony owadów oraz większa tolerancja na herbicydy. Szybszy wzrost przekładający się także na wyższą wydajność i opłacalność, czyli plony GMO są tańsze niż z upraw niemodyfikowanych. Zarówno soja, jak i kukurydza są podstawą paszy zwierząt hodowlanych, co przekłada się także w sposób oczywisty na cenę mięsa oraz produktów mlecznych. Zwolennicy używając tej argumentacji wskazują na pomoc w walce z głodem na świecie. Wyższe plony i lepsza jakość produktów (np. większa zawartość składników odżywczych, dłuższy czas przydatności do spożycia) może spowodować mniejszą presję rolnictwa na środowisko naturalne poprzez zmniejszenie areału upraw i zwiększenie dochodów w rolnictwie i przemyśle spożywczym. Rośliny GMO mogą zostać wyposażone w geny, dzięki którym będą mogły przetrwać niekorzystne warunki środowiskowe (np. mróz, susza). Dzięki temu można ograniczyć straty w produkcji rolnej związane z niekorzystnymi warunkami atmosferycznymi.

O czym mówią przeciwnicy?
Z uwagi na fakt, że rośliny GMO znane są zaledwie od kilkudziesięciu lat, więc prawdopodobnie mogą powodować skutki uboczne, dotychczas niepoznane. Nie można zatem wykluczyć nowych alergii, nowotworów czy podatności na choroby cywilizacyjne. Mówi się także o ograniczaniu różnorodności biologicznej poprzez przenikanie odmian GMO do naturalnych ekosystemów i wypieraniu z nich innych gatunków. Obawy budzi również bardzo powszechne stosowanie w uprawie tych roślin glifosatu, środka chwastobójczego, mogącego mieć niekorzystny wpływ na organizm człowieka.

Jednocześnie mówi się, że monopol na GMO może prowadzić do braku konkurencji na rynku związanym
z produkcją rolną, wzrostu kosztów produkcji a co za tym idzie pogłębianie się dysproporcji między bogatymi
i biednymi. Mogą powstać monokultury GMO, których oddziaływanie na środowisko będzie tak samo niekorzystne jak wszystkich monokultur.

A Wy jak myślicie? GMO to szansa czy zagrożenie dla zrównoważonego rozwoju?
 

 

 • autor: Referat Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa

Zapraszamy na weekendowe przedsięwzięcia

W najbliższy weekend zapraszamy na następujące przedsięwzięcia:

13 lipca od godziny 18.00
Piknik pod bocianim gniazdem - Karolino 57

14 lipca od godziny 9.00
Kiermasz rzeczy używanych - serocki rynek

14 lipca godzina 15.00
Szlachetni z Jadwisina - dzieje rodziny Radziwiłłów - prelekcja dr. Mirosława Pakuły - Izba Pamięci i Tradycji Rybackich w Serocku

Tradycyjnie zapraszamy także do Izby Pamięci i Tradycji Rybackich w Serocku oraz do skorzystania z oferty rejsów statkiem po Jeziorze Zegrzyńskim oraz rejsów katamaranem.

Jeśli chcesz otrzymywać informacje o organizowanych w gminie przedsięwzięciach zapisz się do bazy Mobilnego Systemu Informacji SISMS lub ściągnij na smartfona aplikację BLISKO. 

Szczegóły na plakatach poniżej.

Modernizujemy drogę w Cuplu

W dniu 9 lipca br. podpisana została z wykonawcą umowa w sprawie realizacji zadania pn. Modernizacja drogi gminnej Cupel ul. Arciechowska. W roku bieżącym modernizacja obejmie odcinek ulicy o długości 600m, pozostały zaś odcinek ulicy zmodernizowany zostanie w roku 2020. W ramach zadania planuje się wykonanie podbudowy kruszywem łamanym warstwą o grubości średnio 10 cm, ustawienie krawężników betonowych na ławie betonowej z oporem na odcinkach wskazanych na planie zagospodarowania terenu, utwardzenie poboczy, budowę zjazdów oraz jezdni o nawierzchni z betonu asfaltowego grubości 4+4cm.

Dla spowolnienia ruchu pojazdów na ulicy wykonane zostaną dwa progi zwalniające z kostki betonowej koloru czerwonego. Ponadto wykonanych zostanie szereg prac towarzyszących m.in. regulacja wysokościowa zaworów i hydrantów wodociągowych, posadowienia słupów oświetlenia drogowego poprzez dostosowanie wysokościowe do poziomu pobocza czy wykonanie oznakowania poziomego i pionowego zgodnie z projektem stałej organizacji ruchu. Wykonawcą robót wyłonionym w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego jest firma Stanisław Łoniewski Usługi Remontowo-Budowlane, Brukarstwo z Serocka. Łączny koszt inwestycji wynosi 491.695,19 zł brutto.

Wykonawca przystąpił już do realizacji robót budowlanych. Wszelkie uwagi dotyczące sposobu prowadzenia robót prosimy kierować do Referatu Przygotowania i Realizacji Inwestycji pod nr tel. 022 782 88 16, 022 782 88 17.  Za wszelkie utrudnienia związane z prowadzeniem robót serdecznie przepraszamy.

 

 • autor: Referat Przygotowania i Realizacji Inwestycji

Dofinansowania z MIAS Mazowsze 2019

W środę, 10 lipca 2019 r. w Sali Koncertowej im. Krzysztofa Klenczona w Wieliszewie odbyło się uroczyste podpisanie umów na zadania związane z Mazowieckim Instrumentem Aktywizacji Sołectw MAZOWSZE 2019 dla gmin z terenu powiatu legionowskiego.

W gronie beneficjentów znalazły się: Wieliszew, Serock, Nieporęt i Jabłonna. Przy podpisaniu umów oprócz przedstawicieli gmin, które otrzymały wsparcie, obecni byli z ramienia Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego: Wicemarszałek Województwa Mazowieckiego Wiesław Raboszuk, Dyrektor Departamentu Rolnictwa i Rozwoju Obszarów Wiejskich Radosław Rybicki, a także Radni Województwa Mazowieckiego: Bożena Żelazowska oraz Piotr Kandyba.

W gminie Serock dofinansowane zostaną następujące zadania: „Doposażenie gminnego terenu rekreacyjnego w Stasim Lesie”, „Modernizacja gminnego placu zabaw w Borowej Górze” oraz „Naprawa i uzupełnienie elewacji świetlicy wiejskiej” (Szadki – Wola Kiełpińska). Na każde zadanie gmina otrzymała dofinansowanie w kwocie 10 000 zł.

 

fot. wieliszew.pl

 

Piknik Wspólnoty Marynino

W sobotę, 6 lipca 2019 r. mieszkańcy Marynina oraz przybyli goście wspólnie bawili się na Pikniku Wspólnoty Marynino. Piknik odbył się na placu zabaw w Maryninie. Na gości czekało dużo atrakcji - w tym wiele dla najmłodszych - m.in. dmuchańce, eurobungee, jazda konna. Przeprowadzono też wielką loterię z nagrodami. Ponadto goście mogli skorzystać z poczęstunku. Przez całą imprezę uczestnikom umilał czas zespół „Sandbal”, który gościł u nas po raz pierwszy. Mieszkańcy bawili się do późnych godzin nocnych.

Dziękujemy za obecność i zapraszamy za rok!

Sołtys Elżbieta Kacperska wraz z Radą Sołecką

 

Zapraszamy na kiermasz rzeczy używanych

Zapraszamy na kiermasze rzeczy używanych.

Budowa oświetlenia w Wierzbicy

W ubiegłym tygodniu podpisana została umowa z Wykonawcą na wykonanie robót związanych z budową oświetlenia drogowego w Wierzbicy, w rejonie skrzyżowania w kierunku Pobyłkowa. Wykonawcą wyłonionym w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego jest firma ELEKTRO-BUD Paweł Łazicki z Marek.

W ramach zadania wybudowane zostanie ok. 780 m linii kablowej YAKXs 4x25mm2, 17 słupów stalowych o wysokości 6 metrów z wysięgnikami wys. 1,0 mx1,0m lub 1,5m oraz zamontowane 17 opraw LED o mocy 51W i 26W. Koszt wykonania prac wyniesie 78.060,72 zł.

Wykonawca zobowiązany jest zrealizować zadanie w terminie 75 dni od dnia podpisania umowy.

 

 

 • autor: Referat Przygotowania i Realizacji Inwestycji

Susza - złóż wniosek

Wnioski o oszacowanie szkód spowodowanych suszą można składać w nieprzekraczalnym terminie do 12 lipca. Szczegóły w załączonym obwieszczeniu Burmistrza Miasta i Gminy Serock.

Pszczółkowo na Barbarkowych warsztatach

Barbarkowe warsztaty na podgrodziu z roku na rok przyciągają coraz więcej uczestników. Przedsięwzięcie cieszy się dużą popularnością zarówno wśród dzieci jak i dorosłych. Na Skwer Litewski ściągają zarówno mieszkańcy Serocka jak i turyści.

W tym roku „To Barbarki robota” odbyła się 7 lipca, a jej tematem przewodnim było pszczelarstwo. Lokalni pszczelarze opowiedzieli o swojej pasji i pracy, pokazali najstarsze i najnowsze ule, zaprosili do smakowania swoich wyrobów oraz do udziału w zabawach tematycznych. W historycznej narracji towarzyszącej wydarzeniu nie zabrakło opowieści o tradycjach pszczelarskich istniejących w Serocku już w średniowieczu.

Wszystkie warsztaty również koncentrowały się wokół pszczelarstwa. Można było zrobić własnoręcznie różnego rodzaju kwiatki, ule, filcowe pszczółki, kwietne wianki, pszczółkowe portreciki. Można było również namalować obraz, pomalować kafelki, porobić wycinankowe i szydełkowe koronki, zrobić własną biżuterię.

Wiele radości sprawiły najmłodszym zabawy pszczółkowe i wspólne tańce z animatorkami w pszczelich kostiumach. Jak co roku towarzyszyli nam również dawni wojowie, którzy zaprosili do swojego obozowiska, gdzie między innymi przyrządzano słowiańską strawę i opowiadano o rzemiośle rycerskim. Nie zabrakło również, wyczekiwanych przez publiczność, nie-krwawych walk.

Barbarkowe warsztaty na podgrodziu to również okazja do obejrzenia dzieł lokalnych rękodzielników i spróbowania lokalnych przysmaków, przygotowanych przez działające w gminie Koła Gospodyń Wiejskich i stowarzyszenia. Na stoisku promocyjnym Urzędu Miasta i Gminy w Serocku można było otrzymać okolicznościowy gadżet oraz wygrać serockie upominki.

Serdecznie dziękujemy Państwu za obecność. Wiele radości sprawia nam tak liczny udział w warsztatach, dobre słowa, które do nas kierujecie i Wasze zadowolenie z udziału w Barbarkowej robocie. Dziękujemy wszystkim, którzy pomogli nam w organizacji przedsięwzięcia oraz wszystkim rękodzielnikom, prowadzącym warsztaty, pokazy, narrację i zabawy.

 

 • autor: Referat Komunikacji Społecznej
 • To Barbarki robota
 • To Barbarki robota
 • To Barbarki robota
 • To Barbarki robota
 • To Barbarki robota
 • To Barbarki robota
 • To Barbarki robota
 • To Barbarki robota
 • To Barbarki robota
 • To Barbarki robota
 • To Barbarki robota
 • To Barbarki robota
 • To Barbarki robota
 • To Barbarki robota
 • To Barbarki robota
 • To Barbarki robota
 • To Barbarki robota
 • To Barbarki robota
 • To Barbarki robota
 • To Barbarki robota
 • To Barbarki robota
 • To Barbarki robota
 • To Barbarki robota
 • To Barbarki robota
 • To Barbarki robota
 • To Barbarki robota
 • To Barbarki robota
 • To Barbarki robota
 • To Barbarki robota
 • To Barbarki robota
 • To Barbarki robota
 • To Barbarki robota
 • To Barbarki robota
 • To Barbarki robota
 • To Barbarki robota
 • To Barbarki robota
 • To Barbarki robota
 • To Barbarki robota
 • To Barbarki robota
 • To Barbarki robota
 • To Barbarki robota
 • To Barbarki robota
 • To Barbarki robota
 • To Barbarki robota
 • To Barbarki robota
 • To Barbarki robota
 • To Barbarki robota
 • To Barbarki robota
 • To Barbarki robota
 • To Barbarki robota
 • To Barbarki robota
 • To Barbarki robota
 • To Barbarki robota
 • To Barbarki robota
 • To Barbarki robota
 • To Barbarki robota
 • To Barbarki robota
 • To Barbarki robota
 • To Barbarki robota
 • To Barbarki robota
 • To Barbarki robota
 • To Barbarki robota
 • To Barbarki robota
 • To Barbarki robota
 • To Barbarki robota
 • To Barbarki robota
 • To Barbarki robota
 • To Barbarki robota
 • To Barbarki robota
 • To Barbarki robota
 • To Barbarki robota
 • To Barbarki robota
 • To Barbarki robota
 • To Barbarki robota
 • To Barbarki robota
 • To Barbarki robota
 • To Barbarki robota
 • To Barbarki robota
 • To Barbarki robota
 • To Barbarki robota
 • To Barbarki robota
 • To Barbarki robota
 • To Barbarki robota
 • To Barbarki robota
 • To Barbarki robota
 • To Barbarki robota
 • To Barbarki robota
 • To Barbarki robota
 • To Barbarki robota
 • To Barbarki robota
 • To Barbarki robota
 • To Barbarki robota
 • To Barbarki robota
 • To Barbarki robota
 • To Barbarki robota
 • To Barbarki robota
 • To Barbarki robota
 • To Barbarki robota
 • To Barbarki robota
 • To Barbarki robota
 • To Barbarki robota
 • To Barbarki robota
 • To Barbarki robota
 • To Barbarki robota
 • To Barbarki robota
 • To Barbarki robota
 • To Barbarki robota
 • To Barbarki robota
 • To Barbarki robota
 • To Barbarki robota
 • To Barbarki robota
 • To Barbarki robota
 • To Barbarki robota
 • To Barbarki robota
 • To Barbarki robota
 • To Barbarki robota
 • To Barbarki robota
 • To Barbarki robota
 • To Barbarki robota
 • To Barbarki robota
 • To Barbarki robota
 • To Barbarki robota
 • To Barbarki robota
 • To Barbarki robota
 • To Barbarki robota
 • To Barbarki robota
 • To Barbarki robota
 • To Barbarki robota
 • To Barbarki robota
 • To Barbarki robota
 • To Barbarki robota
 • To Barbarki robota
 • To Barbarki robota
 • To Barbarki robota
 • To Barbarki robota
 • To Barbarki robota
 • To Barbarki robota
 • To Barbarki robota
 • To Barbarki robota
 • To Barbarki robota
 • To Barbarki robota
 • To Barbarki robota
 • To Barbarki robota
 • To Barbarki robota
 • To Barbarki robota
 • To Barbarki robota
 • To Barbarki robota
 • To Barbarki robota

Otwarto SOR w Nowym Dworze Mazowieckim

4 lipca dokonano uroczystego otwarcia Szpitalnego Oddziału Ratunkowego w Nowym Dworze Mazowieckim. W wydarzeniu udział wzięli przedstawiciele gmin powiatu legionowskiego, bowiem SOR został rozbudowany i doposażony także dzięki wsparciu finansowemu tych samorządów.

Respiratory, aparaty ultrasonograficzne, pompy infuzyjne, defibrylatory – wszystko co niezbędne do ratowania pacjentów znalazło się na wyposażeniu SORu. Wybudowano również ogrzewany podjazd dla karetek przywożących pacjentów.

To istotna inwestycja dla mieszkańców Powiatu Legionowskiego, wielu z nich bowiem trafia do nowodworskiego szpitala w sytuacjach zagrożenia zdrowia lub życia.

https://www.bip.ncm.med.pl/40,szpitalny-oddzial-ratunkowy

 

fot. https://gazetanowodworska.com/

 

 

Zapraszamy na weekendowe przedsięwzięcia

W najbliższy weekend zapraszamy na poniższe przedsięwzięcia:


6 lipca – sobota
17:00 - Piknik wspólnoty Marynino – zaprasza pani Sołtys i Rada Sołecka wsi Marynino

11.00 -13.00 – Animator dla dzieci na serockiej plaży – zaprasza od 6 lipca w wakacyjne soboty i niedziele na zielone boisko

7 lipca – niedziela
14:00 -18:00

WARSZTATY RZEMIEŚLNICZE NA PODGRODZIU "TO BARBARKI ROBOTA"

7 lipca 2019 roku, już po raz ósmy spotkamy się na warsztatach rzemieślniczych „To Barbarki robota” na serockim podgrodziu. Zapraszamy od 14.00 do 18.00.

Barbarkowe warsztaty organizowane u stóp wzgórza grodowego, które było świadkiem powstawania i rozwoju Serocka już od wieków średnich, przyciągają z roku na rok coraz więcej gości.

Dzieci i młodzież, ale również dorośli, chętnie biorą udział w rożnego rodzaju zajęciach i pokazach. Odwiedzają obozowisko średniowiecznych wojów, oglądają walki rycerskie, biorą udział w zabawach historycznych, smakują swojskie potrawy.

Warsztaty i pokazy
W tym roku tematem przewodnim przedsięwzięcia będzie pszczelarstwo, które wpisane jest w historię Serocka, o czym mogą Państwo przeczytać TUTAJ.

O swojej pracy i pasji opowiedzą seroccy pszczelarze, na których stoisku będzie można wziąć udział również w zabawach i zajęciach tematycznych. Będzie można namalować obrazy pod okiem malarki oraz pomalować gliniane kafelki. Jak co roku będzie można również porobić koronki i różne szydełkowe wyroby, czy własnoręcznie zrobić barwną biżuterię. Wszyscy wiedzą, że pszczoły lubią kwiaty, dlatego w tym roku będzie można upleść kwietne wianki i przyozdobić je zrobionymi z filcu pszczółkami. Porobimy również ule, różnego rodzaju kwiatki, czy papierowe wycinanki oraz podejrzymy pracę wikliniarza. Nie zabraknie również pszczółkowego tańca! Zachęcamy dzieciaki do przebrania się za pszczółki ????.

Jak co roku nie zabraknie również swojskiego jadła i picia przygotowanego przez Koła Gospodyń Wiejskich i lokalne stowarzyszenia.
Warsztaty odbywają się na średniowiecznym podgrodziu. Udział w warsztatach jest bezpłatny.
Tradycyjnie tego dnia - w nawiązaniu do czasów dawnych – średniowieczni wojowie zaproszą do swojej zbrojowni. Wojowie staną do walk, a potem przeszkolą chętnych. W obozowisku odbędą się warsztaty ceramiczne i warsztaty mozaiki starożytnej. Zapewne jedną z największych atrakcji będzie obecność wróżbity.

Zabierzcie do domów
Jak co roku podczas Barbarkowych warsztatów będą różnego rodzaju wyroby rękodzielnicze, pamiątki oraz przysmaki. Na stoisku promocyjnym Urzędu Miasta i Gminy w Serocku będzie można otrzymać okolicznościowy gadżet oraz wygrać serockie upominki.
Do zobaczenia!

Ponadto w weekend zapraszamy:
•    do ratusza na wystawę malarską „Krajobraz Polski” autorstwa Adama Wyżlica
•    do zwiedzania Izby Pamięci i Tradycji Rybackich w Serocku
•    do stref wypożyczania serockich rowerów miejskich oraz skuterów elektrycznych blinkee.city
•    na rejsy promocyjno-turystyczne statkiem i katamaranami Albatros po Jeziorze Zegrzyńskim, sponsorowanymi przez Miasto i Gminę Serock,

Szczegóły na plakatach poniżej.

 

Ławka przyjaźni na Skwerze WP

Zapewne obserwujecie Państwo jak od kilku tygodni zmienia się Skwer Wojska Polskiego. Teren został uporządkowany, posadzone zostały barwne kwiaty i krzewy, powstała mała fontanna. Obok niej zamontowano ławkę, którą Serocczanom podarowali mieszkańcy Dzierżoniowa z okazji jubileuszu 15-lecia współpracy partnerskiej.

Ławka została przekazana Burmistrzowi Arturowi Borkowskiemu podczas majowej uroczystej sesji Rady Miejskiej w Dzierżoniowie. Serdecznie dziękujemy naszym Dzierżoniowskim Przyjaciołom za prezent.

Mercedesy znów pokazały sie na serockim runku

Już po raz siódmy wielbiciele Mercedesów zaprosili mieszkańców Serocka i turystów na pokaz ponad 100 aut tej znanej marki. Odbył się  on na rynku w ramach VII Zlotu Merc – Integra 2019. Uczestników zlotu przywitał burmistrz Artur Borkowski, z podziwem zauważając, że tak wiele aut udało się precyzyjnie ustawić na ograniczonej przestrzeni rynku rozplanowanego w średniowieczu. Podziękował również za organizację wydarzenia pani Annie Masiak, która przy wsparciu synów Marcina i Szymona oraz grupy zaangażowanych mercedesowiczów realizuje kolejne edycje Merc-Integra. Jako widzowie mieliśmy okazję podziwiać np. dwa najstarsze auta zlotu Mercedes SL W113 Pagoda z lat 60 i inne auta na żółtych tablicach, świadczących o tym, że do zabytkowych aut już należą.
Chętnie zaglądano pod maski i do wnętrz samochodów, podziwiano kształty nadwozi, omawiano wyrafinowane przeróbki i dodatki, fotografowano się przy kabrioletach czy najdroższym z wystawionych aut Mercedesie GT S AMG. Zainteresowanie budziły także dwa mercedesy w stylu "rust" ze Stajni W124, o charakterystycznym rdzawym kolorze karoserii. Na eksponowanym miejscu przed ratuszem lśniły nowością 3 auta tj. S-klasse W222, Nowe GLE oraz C-klasse C43 AMG prezentowane przez Mercedes benz MB motors Piaseczno, wspierające tegoroczne spotkanie użytkowników Mercedesów - przybyli oni z całej Polski, a nawet z Norwegii. Tradycyjnie wszyscy ustawili się do wielkiej wspólnej merc-rodzinnej fotografii na serockim rynku.

Dziękujemy

20-lecie legionowskieo WOPR

Legionowskie Wodne Ochotnicze Pogotowie Ratunkowe uzyskało samodzielność i osobowość prawną w 1999 roku, po likwidacji Stołecznego Wojewódzkiego Wodnego Ochotniczego Pogotowia Ratunkowego. 27 listopada 2012 roku Minister Spraw Wewnętrznych decyzją numer DRiOL-NRGW-0272 -1/2012 wyraził zgodę na wykonywanie ratownictwa wodnego przez Legionowskie Wodne Ochotnicze Pogotowie Ratunkowe.

Posiada bazę ratowniczą w Zegrzu Południowym przy ulicy Warszawskiej 39B.

W 2002 roku z inicjatywy ratowników LWOPR rozpoczęła działalność pierwsza w Polsce "Pływająca Karetka Pogotowia Ratunkowego", dziś jej funkcje pełni nowoczesna łódź ratunkowa wyposażona zgodnie ze standardami karetki podstawowej, załogę stanowią sternik i dwóch ratowników medycznych z Pogotowia Ratunkowego. Wodna karetka pełni służbę od 1 maja do 31 października w systemie 12 godzinnym od 9.00 do 21.00. Zespół karetki wodnej można wezwać wybierając 999.

W 2003 roku została utworzona Grupa Ratowniczo-Poszukiwawcza Legionowskiego WOPR, składająca się z ratowników z najwyższymi uprawnieniami. Grupa pracuje przez cały rok. Latem do jej zadań należy ratownictwo: medyczne, techniczne i poszukiwania podwodne, zimą ratownictwo lodowe.

W okresie letnim dyżury ratownicze pełnione są w systemie 24 godzinnym w Bazie Ratowniczo-Szkoleniowej w Zegrzu. Ratownicy czuwają także na plażach. Zimą w każdą sobotę i niedzielę o bezpieczeństwo dba wyspecjalizowana drużyna wyposażona w poduszkowiec ratowniczy.

Działalnością dodatkową legionowskiego WOPR jest zabezpieczanie imprez sportowych i rekreacyjnych, odbywających się na Zalewie Zegrzyńskim oraz organizacja szkoleń ratowników wodnych, na stopnie motorowodne i KPP.

20 lat temu, 29 czerwca 1999 roku powołano Legionowskie Wodne Ochotnicze Pogotowie Ratunkowe. W piątek 28 czerwca w siedzibie WOPR w Zegrzu Południowym odbyła się gala podczas której podsumowano lata pracy.

Z rąk starosty Roberta Wróbla jednostka otrzymała sztandar. Wyróżniono najaktywniejszych z 450 członków ratowniczej organizacji. Nagrody ufundowały samorządy oraz sieć komórkowa.

Na wniosek Ministra Zdrowia, Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej przyznał medale za Zasługi dla Ratownictwa Medycznego. Srebrny Krzyż otrzymał Wiesław Kruk, Brązowy Krzyż otrzymała Beata Dąbkowska Witecka.

Złotą Odznaką Honorową Legionowskiego WOPR odznaczeni zostali: Beata Dąbkowska-Witecka, Marek Borowiec, Rafał Kowalczyk, Wiesław Kruk, Jacek Lewandowski, Edward Rapacki, Robert Rodziewicz, Maciej Sterliński. Srebrną Odznaką Honorową Legionowskiego WOPR odznaczeni zostali: Wojciech Trzopek, Piotr Soliński, Adam Witecki, Izabela Solińska, Łukasz Otto, Bartłomiej Getlich, Albert Ścibor.

żródło

Brązową Odznaką Honorową Legionowskiego WOPR odznaczeni zostali Mariusz Adamczyk, Kamila Otto, Monika Kacprzak, Marcin Brzeziński, Kinga Czerwińska, Janusz Trzopek, Artur Kędzierski, Adrian Niski, Marta Sułkowska.

Marszałek Województwa Mazowieckiego Adam Struzik przyznał Legionowskiemu WOPR medal Pro Mazovia. Wręczenia medalu w imieniu marszałka dokonał Artur Pozorek. Również dyplomy uznania od marszałka otrzymali Krzysztof Jaworski, Robert Rodziewicz, Wiesław Kruk, Beata Dąbkowska- Witecka, Maciej Sterliński, Marek Borowiec, Łukasz Otto, Piotr Soliński, Izabela Solińska, Rafał Kowalczyk, Jacek Lewandowski, Artur Kędzierski.

Również członkowie Młodzieżowej Grupy Ratownictwa Wodnego mieli swoją chwilę podczas uroczystości. Osoby, które od października 2018 roku szkoliły się aktywnie, zostały włączone w struktury WOPR, stając się pełnoprawnymi członkami. Nowi członkowie to Zuzanna Wojciechowska, Dariusz Szkolniak, Jarosław Tomczak, Kacper Sienkiewicz, Michał Mazurek, Marta Trawczyńska, Michał Rasiński, Łukasz Skiba, Marta Robakiewicz, Paulina Murtaś, Jakub Fabijańczuk, Natalia Skierska.

źródło

fot. powiat-legionowski.pl

Działalność na próbę

Rozbudowaliśmy przedszkole w Serocku

W dniu dzisiejszym  została zakończona i odebrana inwestycji polegająca na rozbudowie i modernizacji samorządowego przedszkola  im. Krasnala Hałabały w Serocku. Inwestycja była prowadzona od października 2018 roku. W jej zakresie była dobudowa parterowego, niepodpiwniczonego budynku o powierzchni zabudowy około  256 m2, w którym znalazło się miejsce na salę do zajęć  ruchowych dla dzieci przedszkolnych oraz klas I-IV  o powierzchni  ok. 120 m2, salę do integracji sensorycznej, szatnię z łazienką oraz toaletę dla osób niepełnosprawnych.

W zakresie zamówienia było również wyposażenie obiektu w urządzenia sportowe na sali  ruchu, wyposażenie pomieszczeń w takie elementy jak szafki i meble, docieplenie starej części przedszkola, oświetlenie terenu oraz budowa placu zabaw  na dziedzińcu budynku. Całość zrealizowała firma: „WŁOD-BUD-DACHY 2”  z miejscowości Gostomin za kwotę: 2.000.541,38 zł brutto. Teraz będziemy mieli dwa miesiące na to, aby  uzyskać prawomocne pozwolenie na użytkowanie i  z początkiem nowego roku szkolnego przekazanie obiektu naszym małym pociechom.  

 

 • autor: Referat Przygotowania i Realizacji Inwestycji

Absolutorium dla Burmistrza!

Jednomyślnie udzielone absolutorium dla Burmistrza Miasta i Gminy Serock z tytułu wykonania budżetu za 2018 rok!


Burmistrz Artur Borkowski jednogłośnie uzyskał absolutorium z tytułu wykonania ubiegłorocznego budżetu. W dniu 26 czerwca 2019 r. odbyła się II część X sesji,  w trakcie której Rada Miejska w Serocku wyraziła pozytywną ocenę pracy Burmistrza Miasta i Gminy Serock w wydatkowaniu publicznych pieniędzy, głosując za udzieleniem absolutorium z wykonania budżetu Miasta i Gminy Serock za 2018 rok.

Zgodnie z wprowadzoną w 2018 roku nowelizacją ustawy o samorządzie gminnym,  procedurę udzielenia absolutorium rozpoczęło przedstawienie przez Burmistrza Raportu o stanie Miasta i Gminy Serock na 2018 rok. Dokument ten obejmuje podsumowanie działalności Burmistrza, a w szczególności realizacji polityki gospodarczej, społecznej, oświatowej, kulturalnej i sportowej gminy - treść raportu zamieszczona jest TUTAJ.  Zgodnie z procedurą, przedstawienie Raportu zakończyła debata na jego temat, w której radni zajęli swoje stanowisko. Następnie przeprowadzone zostało głosowanie za udzieleniem Burmistrzowi wotum zaufania 13 głosami za.

Rada Miejska przed podjęciem uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Burmistrzowi z tytułu wykonania budżetu za 2018 rok, zatwierdziła uchwałą  Nr 98/X/2019 sprawozdanie finansowe za 2018 rok wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu za 2018 rok – 13 głosami za.

Przed zatwierdzeniem sprawozdań radni zostali zapoznani z pozytywną opinią Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie o przedłożonym przez Burmistrza Miasta i Gminy Serock sprawozdaniu z wykonania budżetu za 2018 rok.  

Przed głosowaniem nad udzieleniem absolutorium Burmistrzowi Miasta i Gminy Serock, radni zostali zapoznani:  ze stanowiskiem Komisji Rewizyjnej, obejmującym pozytywną opinię Komisji o wykonaniu budżetu Miasta i Gminy Serock za rok 2018 oraz wnioskiem Komisji o udzielenie absolutorium Burmistrzowi Miasta i Gminy Serock z tego tytułu, jak też z pozytywną opinią Regionalnej Izby Obrachunkowej w sprawie zaopiniowania wniosku Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Serocku w sprawie udzielenia absolutorium Burmistrzowi Miasta i Gminy Serock za 2018 rok.

Następnie po przewidzianej w porządku obrad sesji dyskusji, radni podjęli uchwałę  Nr 99/X/2019 – jednogłośnie 13 głosami za, udzielając Burmistrzowi Miasta i Gminy Serock absolutorium z tytułu wykonania budżetu za 2018 rok.

Prezentację dotyczącą sprawozdania z wykonania budżetu Miasta i Gminy Serock za  2018 rok znaleźć można w poniższym opracowaniu.

 

 • autor: Biuro Rady Miejskiej

Wydarzenia weekendowe 29 - 30 czerwca 2019

Już w najbliższy weekend w Serocku i okolicach!

29 czerwca – sobota

16.00 -18.00 – VII Zlot Merc - Integra na serockim rynku. Zapraszamy do oglądania ponad 100. aut marki Mercedes

17.30 do 24.00Wianki nad Bugiem w Kani Nowej. Zapraszają sołectwa Kania Nowa, Cupel, Kania Polska oraz Parafia Popowo Kościelne.

30 czerwca - niedziela

18.00Fontanna Muzyki z Grzecznymi Chłopcami – na serocki rynek zaprasza Centrum Kultury i Czytelnictwa w Serocku

Ponadto zapraszamy:

 

Szczegóły na plakatach poniżej.

Usuwamy azbest!

Miasto i Gmina Serock otrzymała promesę na zadanie „Usuwanie i unieszkodliwianie wyrobów zawierających azbest z terenu Miasta i Gminy Serock w 2019 roku”.

Referat Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa informuje, że Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie na posiedzeniu Zarządu w dniu 4 czerwca 2019 roku udzielił Miastu i Gminie Serock dofinansowania w formie dotacji w wysokości do 11 736,00 zł, co stanowi do 30,00 % kosztu kwalifikowanego zadania. W ramach zadania planowany jest odbiór z 24 posesji i demontaż z odbiorem z 14 posesji wyrobów zawierających azbest.

Osoby, które do tej pory nie złożyły jeszcze wniosku, a są zainteresowane bezpłatnym unieszkodliwieniem azbestu z nieruchomości zachęcamy do składania wniosków na 2020 rok. Druk wniosku dostępny jest w Urzędzie Miasta i Gminy w Serocku, pok. nr 11 lub na stronie internetowej www.serock.pl w zakładce ochrona środowiska - odbiór azbestu.  

Więcej informacji w sprawie udziela Referat Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa pod nr tel. /22/ 782-88-39 lub 782-88-40.
 

 

fot. ze strony https://www.muratorplus.pl/

 

 • autor: Referat Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa

Dzień Skubianki

Już po raz 10. odbył się Festyn w Skubiance. 15 czerwca 2019 r., w tym tak ważnym dla społeczności lokalnej dniu, mieszkańcy jak zwykle nie zawiedli i licznie przybyli, by świętować Dzień Skubianki. Nie zawiedli również zaproszeni goście i przyjaciele Skubianki: burmistrz Artur Borkowski, wiceburmistrz Józef Zając, były burmistrz Sylwester Sokolnicki, Ksiądz proboszcz Andrzej Marchlewski, poseł Jan Grabiec, radni, sołtysi oraz zaprzyjaźnione Koła Gospodyń. Z okazji 10 rocznicy sołtys Marek Biliński wręczył statuetki osobom zasłużonym dla Skubianki: A. Borkowskiemu, S. Sokolnickiemu, J. Zającowi, Piotrowi Kowalczykowi, Kołu Gospodyń Wiejskich w Skubiance.

Przygotowano liczne atrakcje dla dzieci, w tym występy, konkursy, zabawy, dmuchańce i wiele innych. O kulinaria zadbało miejscowe Koło Gospodyń, druhowie ze straży pożarnej prezentowali swoje umiejętności, a na boisku piłkarskim odbywały się mecze.

W trakcie wspólnej zabawy wystąpiły dwa zespoły: BRAK SNU oraz na zakończenie do tańca zagrał LIDER DANCE.

Pogoda dopisywała, a mieszkańcy i goście bawili się do późnych godzin wieczornych.

Jak co roku nie zawiedli też sponsorzy, których prezenty sprawiły radość uczestnikom festynu. Dziękujemy za obecność i zapraszamy za rok!

 

Sołtys Skubianki Marek Biliński

Obwieszczenie o powołaniu Komisji Wyborczej

OBWIESZCZENIE
Wojewódzkiej Komisji Wyborczej
Mazowieckiej Izby Rolniczej


Na podstawie § 8 ust. 1 pkt. 3 Uchwały nr 1/2019 Krajowej Rady Izb Rolniczych
oraz Uchwały nr 33/V/2019 Zarządu Mazowieckiej Izby Rolniczej,
podaje się do publicznej wiadomości osób uprawnionych,
że w wyborach do Mazowieckiej Izby Rolniczej Gmina Serock stanowi dwumandatowy Okręg Wyborczy Nr 59 .

Na podstawie art. 26 ust. 1 pkt. 1 ustawy z 14 grudnia 1995 r.,
o izbach rolniczych i § 4 ust. 1 pkt. 2 Uchwały nr 1/2019 Krajowej Rady Izb Rolniczych
oraz Uchwały nr 5/2019 Wojewódzkiej Komisji Wyborczej,
dla przeprowadzenia wyborów w dniu 28 lipca 2019 roku powołano Komisję Okręgową w składzie:

1. Kaczmarczyk Adam
2. Kita Krzysztof
3. Suska Kamil
4. Bodio Elżbieta
5. Jezierski Wojciech

 


Przewodniczący
Wojewódzkiej Komisji Wyborczej
/-/ Michał Żbikowski

 

Po Serocku rowerem miejskim!

Już działa! W Serocku uruchomiono pierwszy system wypożyczania rowerów pod nazwą Serocki Rower Miejski. W ramach systemu dostępne są 24 rowery czwartej generacji, czyli niewymagające stojaka.

Co charakteryzuje serockie rowery?
W każdym pojeździe zastosowano technologie GPS, GSM oraz zamontowano czujniki ruchu. Każdy rower wyposażony jest także w nieprzebijalne opony i urządzenie „lock”, służące do odblokowywania roweru przed rozpoczęciem jazdy oraz do zablokowania go po jej zakończeniu.

Jak wypożyczyć rower?
1. Pobierz aplikację ROOVEE i załóż konto
2. Zasil konto przelewem lub kartą
3. Zeskanuj QR kod z kierownicy lub blokady nad tylnym kołem i jedź!
4. Na koniec przejażdżki zamknij ręcznie blokadę tylnego koła

Ile to kosztuje?
Pierwsze 30 minut jest gratis, następnie 5 gr/min.
Dodatkowo za zostawienie roweru poza wyznaczonymi w aplikacji stojakami zostanie naliczona dodatkowa opłata 3 zł.
Odstawienie roweru, stojącego poza wyznaczonymi stojakami na jeden ze stojaków zaznaczonych w aplikacji, nagradzane jest doładowaniem konta na kolejne przejazdy w wysokości 2 zł.

Gdzie znaleźć strefy parkowania?
W momencie uruchomienia systemu funkcjonują trzy strefy parkowania, w których możemy zostawić rower bez ponoszenia dodatkowego kosztu w wysokości 3 zł. Pierwsza znajduje się na serockim rynku, druga na plaży miejskiej – obie umiejscowione są obok wypożyczalni skuterów elektrycznych. Trzecia strefa znajduje się w parku miejskim.

W najbliższym czasie planowane jest uruchomienie dwóch kolejnych stacji: w Zegrzu oraz w Serocku obok głównego przystanku autobusowego w kierunku Warszawy.

Każda uruchomiona strefa oznaczona została tablicą informacyjną z dokładną instrukcją działania systemu.

Szczegóły znajdą Państwo na dedykowanej stronie internetowej: https://serock.bike/

 

Kupalnockowe uciechy

Kiedy pod koniec kwietnia grupa teatralna, prowadzona przez Anię Kutkowską i grupa wokalno-muzyczna – pod kierunkiem Bogusi Segiet przystąpiły do prób przygotowujących do czerwcowego widowiska obrzędowego – już wtedy towarzyszyło im poczucie, że Noc Kupały będzie magiczna i niezwykła.

Tego dnia w krainie dawnych Słowian słońce lśniło na piedestale najdłużej w ciągu całego roku. Od rana przygotowywano się do wieczornych uciech: młodzież znosiła suche gałęzie, łuczywo, bierwiona świeżo ucięte – wszystko zbierane z „żywego” – na ogień żywy, święty. Dziewczęta zbierały zioła, a kapłanki domostw – piekły pieczywo i świąteczne korowaje.

„Światło nam lej, Kupało!”
Nawiązując do tradycyjnej słowiańskiej Nocy Kupały, 22 czerwca na plaży miejskiej zapłonęły „sobótki”. Dziewczęta odziane w białe suknie i przepasane magiczną bylicą śpiewały pieśni miłosne, nawoływały do Kupały – mitycznego bóstwa płodności, rzucały do ognisk bylicę, piołun, dziurawce, rutę, miętę. Przeganiały czarownice, odpędzały złe moce ze swoich domostw, a przynosiły do niego życie, witalność i zdrowie – zastygłe w płomieniach świętego ognia. Ogień ów – wokół którego o zachodzie słońca tańczono, i któremu dawniej oddawano cześć – oczyszczał i przydawał sił. Odpowiadał na wypowiadane tego dnia zaklęcia, był źródłem spełnienia.  Młodzieńcy tańczyli radośnie i skakali przez ogniska, raz po raz siłując się z sobą, zaczepiając młode niewiasty. Wszak to czas zalotów i uciech. Czas celebrowania bliskości.

Starsze niewiasty przyglądały się owym zabawom. Przyniosły z sobą cebry i garnki, niecki z mięsiwem i kołacze. Wtórowały zabawom grzechotkami, tamburynami, bębnami; poklaskiwały. Całym ciałem drgały wspomnieniem młodości.
Młodzi zaś ścigali się do jeziora, wskakiwali do niego w ubraniu, zatapiając się raz po raz, chlapiąc wokół wodą radośnie. I zastygali, kiedy w rzece pojawiały się rzucone przez niewiasty wianki. Płynęły owe kwietne wiązanki wraz z intencjami aż wyłowili je gdzieś po drodze młodzieńcy, szukający wybranki serca.

Poszukujemy obrzędowości
Noc Kupały – to drugie już widowisko obrzędowe w tym roku, które przygotowane zostało w ramach projektu „Rola Folklora – czyli serockie poszukiwania lokalnej obrzędowości i gawędy o dawnych zwyczajach”. W widowisku udział wzięli dzieci, dorośli i młodzież, którzy przez kilka tygodni spotykali się w sobotę by doskonalić swoje umiejętności teatralne i muzyczne. Serdecznie dziękujemy wszystkim uczestnikom za ogromne zaangażowanie, cudowną zabawę i Wasze niesłabnące chęci do robienia rzeczy „fajnych”.

Przypominamy, że w ramach projektu powstanie również publikacja opowiadająca o dawnych lokalnych zwyczajach (serdecznie zachęcamy Państwa do dzielenia się z nami swoimi wspomnieniami) oraz wystawa outdoorowa podsumowująca projekt. Już teraz zapraszamy do udziału w próbach do kolejnego widowiska obrzędowego, poświęconego tym razem staropolskim dożynkom. Próby rozpoczną się pod koniec sierpnia.

 

 • autor: Referat Komunikacj Społecznej
 • Noc Kupały
 • Noc Kupały
 • Noc Kupały
 • Noc Kupały
 • Noc Kupały
 • Noc Kupały
 • Noc Kupały
 • Noc Kupały
 • Noc Kupały
 • Noc Kupały
 • Noc Kupały
 • Noc Kupały
 • Noc Kupały
 • Noc Kupały
 • Noc Kupały
 • Noc Kupały
 • Noc Kupały
 • Noc Kupały
 • Noc Kupały
 • Noc Kupały
 • Noc Kupały
 • Noc Kupały
 • Noc Kupały
 • Noc Kupały
 • Noc Kupały
 • Noc Kupały
 • Noc Kupały
 • Noc Kupały
 • Noc Kupały
 • Noc Kupały
 • Noc Kupały
 • Noc Kupały
 • Noc Kupały
 • Noc Kupały
 • Noc Kupały
 • Noc Kupały
 • Noc Kupały
 • Noc Kupały
 • Noc Kupały
 • Noc Kupały
 • Noc Kupały
 • Noc Kupały
 • Noc Kupały
 • Noc Kupały
 • Noc Kupały
 • Noc Kupały
 • Noc Kupały
 • Noc Kupały
 • Noc Kupały
 • Noc Kupały
 • Noc Kupały
 • Noc Kupały
 • Noc Kupały
 • Noc Kupały
 • Noc Kupały
 • Noc Kupały
 • Noc Kupały
 • Noc Kupały
 • Noc Kupały
 • Noc Kupały
 • Noc Kupały
 • Noc Kupały
 • Noc Kupały
 • Noc Kupały
 • Noc Kupały
 • Noc Kupały
 • Noc Kupały
 • Noc Kupały
 • Noc Kupały
 • Noc Kupały
 • Noc Kupały
 • Noc Kupały
 • Noc Kupały
 • Noc Kupały
 • Noc Kupały
 • Noc Kupały
 • Noc Kupały
 • Noc Kupały
 • Noc Kupały
 • Noc Kupały
 • Noc Kupały
 • Noc Kupały
 • Noc Kupały
 • Noc Kupały
 • Noc Kupały
 • Noc Kupały
 • Noc Kupały
 • Noc Kupały
 • Noc Kupały
 • Noc Kupały
 • Noc Kupały
 • Noc Kupały
 • Noc Kupały
 • Noc Kupały
 • Noc Kupały
 • Noc Kupały
 • Noc Kupały
 • Noc Kupały
 • Noc Kupały
 • Noc Kupały
 • Noc Kupały
 • Noc Kupały
 • Noc Kupały
 • Noc Kupały
 • Noc Kupały
 • Noc Kupały
 • Noc Kupały
 • Noc Kupały
 • Noc Kupały
 • Noc Kupały
 • Noc Kupały
 • Noc Kupały
 • Noc Kupały
 • Noc Kupały
 • Noc Kupały
 • Noc Kupały
 • Noc Kupały
 • Noc Kupały
 • Noc Kupały
 • Noc Kupały
 • Noc Kupały
 • Noc Kupały
 • Noc Kupały
 • Noc Kupały
 • Noc Kupały
 • Noc Kupały
 • Noc Kupały
 • Noc Kupały
 • Noc Kupały
 • Noc Kupały
 • Noc Kupały
 • Noc Kupały

Budowa kanalizacji w ulicy Jaśminowej w Serocku

Urząd Miasta i Gminy w Serocku informuje, że rozpoczyna budowę sieci kanalizacji wraz z przyłączami do pierwszej studzienki na działce (licząc od kanału głównego) w ulicy Jaśminowej w Serocku.
Poniżej przedstawiany sposób postępowania oraz  podział kosztów przy budowie ww. kanalizacji:
1.    Z budżetu Gminy budowany jest główny kanał wraz z odejściami do granicy działki.
2.    Koszty budowy odcinka od granicy działki do pierwszej studzienki (licząc od strony kanału głównego) ponoszą właściciele danej  nieruchomości, na której budowane jest przyłącze. Mieszkaniec zgodnie z Uchwałą Nr 433/XLIX/06 Rady Miejskiej w Serocku z dnia 14 lutego 2006 roku w sprawie zasad udziału w kosztach budowy wodociągów i kanalizacji na terenie gminy Miasto i Gmina Serock z późniejszymi zmianami podpisuje umowę z Gminą. Umowa dotyczyć będzie zakresu oraz kwoty jaką mieszkaniec zobowiązany będzie wpłacić na wskazany nr bankowy.
3.    Jeżeli projekt zakłada konieczność budowy II etapu tj. od pierwszej studzienki (licząc od kanału) do budynku lub drugiej studzienki na terenie prywatnej posesji mieszkaniec, aby podłączyć się do przedmiotowej kanalizacji musi wykonać ww. odcinek we własnym zakresie pod nadzorem Miejskiego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji Sanitarnej w m. st. Warszawie  oraz zgodnie z wytycznymi dostępnymi na stronie internetowej www.mpwik.com.pl w zakładce „Dla klienta” => „Budowa lub przebudowa przyłączy wodociągowych lub kanalizacyjnych”.
4.    Ponadto informujemy, że po przełączeniu istniejącej instalacji do nowo budowanej sieci kanalizacji sanitarnej, mieszkaniec  zobowiązany jest  do podpisania umowy z MPWiK na odbiór ścieków.
5.    Termin wykonania prac na terenie prywatnych posesji Wykonawca będzie ustalał indywidualnie z każdym właścicielem nieruchomości po przekazaniu danych przez Urząd.
W związku z powyższym prosimy o przybycie w dniu 1-2 lipca 2019 roku  w godzinach 8-16 do UMiG w Serocku do Referatu Przygotowania i Realizacji Inwestycji, pokój nr 60 w celu podpisania umowy z Gminą na wybudowanie przyłącza kanalizacyjnego na terenie Pani/a działki.
Dodatkowe informacje można uzyskać pod nr telefonu (22)782 88 18.

 

 • autor: Referat Przygotowania i Realizacji Inwestycji

Zapraszamy na przedsięwzięcia weekendowe

Najbliższy weekend obfitował będzie w wydarzenia nawiązujące do staropolskiej tradycji Nocy Kupały. 22 czerwca bowiem spotykamy się na serockich "Wiankach" - przedsięwzięciu, podczas którego tradycyjnie puszczane będą na rzekę barwne, kwietne wianki.

W tym roku będzie jednak jeszcze bardziej słowiańsko i bardziej magicznie - o godzinie 19.00 grupa biorąca udział w warsztatach teatralnych pod okiem Ani Kutkowskiej i wokalno-muzycznych pod okiem Bogusi Segiet zaprezentuje widowisko obrzędowe poświęcone właśnie Nocy Kupały. Zarówno warsztaty jak i widowisko organizowane są w ramach projektu "Rola Folklora - czyli serockie poszukiwania lokalnej obrzędowości i gawędy o dawnych zwyczajach".

Zachęcamy Państwa, aby tego dnia ubrać się na biało i ozdobić głowy kwietnymi wiankami.

Tego dnia czekać będzie na Państwa również wiele innych atrakcji: występy artystyczne, pokaz spadochroniarski, koncert szantowy i wspólne biesiadowanie przy ognisku.

Wcześniej - również na plaży - będzie miała miejsce część sportowo-rekreacyjna Wianków. Następnego dnia natomiast - na Wianki zaprasza również sołectwo Wierzbica.

Tradycyjnie zapraszamy także do Izby Pamięci i Tradycji Rybackich w Serocku oraz do skorzystania z oferty rejsów statkiem po Jeziorze Zegrzyńskim oraz rejsów katamaranem.

Jeśli chcesz otrzymywać informacje o organizowanych w gminie przedsięwzięciach zapisz się do bazy Mobilnego Systemu Informacji SISMS lub ściągnij na smartfona aplikację BLISKO. 

Pozostałe zaproszenia oraz szczegóły na plakatach poniżej.

 

Koncert Pod Brzozami w Nowej Wsi

Przy pięknej słonecznej pogodzie 15 czerwca 2019 roku w otoczeniu przyrody, już po raz szósty, odbył  się w Nowej Wsi poetycko-muzyczny „Koncert pod Brzozami”.

Ideą organizowanych koncertów jest promowanie młodych talentów - dzieci uzdolnionych wokalnie, muzycznie, teatralnie, pochodzących  ze środowisk wiejskich i małych miasteczek, głównie z  województwa mazowieckiego.

Tegoroczny koncert uświetnił 10 rocznicę powstania Stowarzyszenia Sympatyków Nowej Wsi, którego wieloletnia działalność, we współpracy z Fundacją Nowa Wieś, promuje młodych zdolnych mieszkańców, aktywizuje społeczność lokalną i rozwija wielopokoleniową współpracę kulturalną środowisk gminy Serock.

W tym roku wśród młodych wykonawców na scenie gościliśmy:
- Kasię Kiragę uczennicę Szkoły Podstawowej im. M. Kopernika  w Serocku i Szkoły Muzycznej I stopnia w Legionowie,
- Patrycję Masłowską uczennicę Szkoły Podstawowej Nr 2 w Legionowie,
- Natalię Żmijewską i Piotra Żmijewskiego uczniów Szkoły Podstawowej im. Kazimiery Augustynowicz w Popowie Kościelnym,  
- Olę Dąbrowską uczennicę Szkoły Podstawowej im. Jerzego Szaniawskiego w  Jadwisinie,
- Nel Latowską – uczennicę Szkoły Podstawowej im. Witolda Zglenickiego w Woli Kiełpińskiej.

Wystąpili też Maks Mendyk i Zuzia Mulik kształtujący swe umiejętności muzyczne w Centrum Kultury i Czytelnictwa w Serocku.
Wykonawcy pomimo tremy zaprezentowali się znakomicie, a gromkie brawa były najlepszym dowodem uznania publiczności.

W drugiej części koncertu  gwiazdami wieczoru byli:
- Kazimierz Mazur aktor, reżyser filmowy i teatralny, który wystąpił ze świetnym monologiem i mistrzowską recytacją wierszy.
- Krzysztof Pietrucha, zaprezentował na gitarze utwory o tematyce miłosnej - nie wiadomo czy tematyka, czy wykonanie spowodowały, że publiczność domagania się bisów.
- Sandra Gembal wokalistka, która uświetniła swym śpiewem wszystkie dotychczasowe koncerty.
- Bartłomiej Bałdyga, bardzo ciekawie opowiadający o instrumentach Jedwabnego Szlaku, takich jak: farangi, morinhur czy fidelpłocka oraz prezentujący ich niesamowite brzmienie. Dodatkową atrakcją tego występu był – malujący niedowierzanie na twarzach słuchaczy - pokaz gardłowego mongolskiego śpiewu.
- Zespół Venus&Ventus – wykonał piosenki lekkie, znane i do tańca - z czego część widowni skrzętnie skorzystała.
Koncert uświetniony został wystawą malarstwa artysty plastyka Adama Wyżlica. Tematyka  wystawy - Pejzaże Polski, nawiązywała do scenerii w jakiej odbywał się koncert.

Wszyscy wykonawcy wystąpili charytatywnie i dzięki kilku sponsorom zostali uhonorowani symbolicznymi upominkami.  
Koncert zorganizowali: Stowarzyszenie Sympatyków Nowej Wsi, Sołectwo Nowa Wieś, Fundacja Nowa Wieś, Parafia Popowo Kościelne we współpracy z Centrum  Kultury i Czytelnictwa w Serocku.
Organizatorzy bardzo dziękują wszystkim, którzy przyczynili się do zorganizowania tego koncertu.
                    
W imieniu organizatorów informację przygotowała Jadwiga Stradomska

 

Inwestycje w oświacie w 2019 roku.

Zbliżające się wakacje  to dla uczniów zawsze czas zasłużonego wypoczynku i relaksu. Puste szkoły natomiast  najczęściej w tym okresie zamieniają się w plac budów i remontów. Nie inaczej będzie również i w roku bieżącym.

Obecnie mają się ku końcowi takie prace jak:
 - rozbudowa budynku przedszkola w Serocku, gdzie od października zeszłego roku trwają intensywne prace  polegające na dobudowie parterowego, niepodpiwniczonego budynku, w którym przewidziana została przede wszystkim sala do zajęć  ruchowych dla dzieci przedszkolnych oraz klas I-IV  o powierzchni  ok. 125m2, wraz z niezbędnym zapleczem szatniowym, salą do integracji sensorycznej wraz z pełnym wyposażeniem, drogą pożarową, oświetleniem terenu oraz budową placu zabaw na dziedzińcu budynku. Umowa na to zadanie została zawarta w dniu 10 października 2018 roku z firmą: WŁOD – BUD – DACHY 2 Paweł Włodkowski  z siedzibą w miejscowości Ojrzeń na kwotę 2.000.541,38 zł brutto. Termin zakończenia robót budowlanych upływa z  końcem czerwca. W okresie wakacyjnym będą trwały odbiory inwestycji mające na celu przekazanie inwestycji do użytkowania.  

 - termomodernizacja szkoły podstawowej w Zegrzu, gdzie trwają prace związane z dociepleniem ścian budynku, wymianą instalacji elektrycznej, odgromowej, remontem pomieszczeń piwnicy, dociepleniem dachu, szatni przy sali gimnastycznej wraz z wyposażeniem oraz remontem pomieszczeń specjalistycznych wraz z wyposażeniem. Umowa  na  to zadanie podpisana została w dniu 16 lipca 2018r.  z firmą PHU BUDOMUR Sp. z o.o. z Pułtuska na kwotę 1.789.39,68 zł brutto. Otwarte zostały również  oferty w przetargu nieograniczonym na roboty dodatkowe na obiekcie w Zegrzu związane z wymianą stolarki okiennej, dociepleniem dachu na nowej części budynku oraz montażem paneli fotowoltaicznych. Przetarg ten jest wynikiem podpisanej 24 stycznia 2019 roku pomiędzy Miastem i Gminą Serock a Mazowiecką Jednostką Wdrażania Programów Unijnych umowy na dofinansowanie. Łączna wartość zadania objętego tymi dwoma umowami wyniesie kwotę około 2,9 mln. zł brutto. W wyniku ich realizacji Gmina  otrzyma dofinansowanie w wysokości około 1.390.000 zł. Planujemy do końca wakacji wykonać wszystkie roboty wewnątrz budynku i do końca października prace związane z dociepleniem ścian oraz dachu.

Kolejnym przedsięwzięciem, na które obecnie zostało ogłoszone postępowanie przetargowe  jest remont dziewięciu sanitariatów w budynku Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Woli Kiełpińskiej. Inwestycja obejmuje swym zakresem kompleksową przebudowę istniejących łazienek w budynku szkoły w tym: wymianę pionów kanalizacyjnych, instalacji wodociągowej, elektrycznej, zmianę układu ścianek działowych i dopasowanie układu do obowiązujących przepisów w ty zakresie, wykończenie oraz pełne wyposażenie sanitariatów. Na realizację inwestycji Wykonawca będzie miał dwa miesiące od dnia podpisania umowy. Termin otwarcia ofert został wyznaczony na dzień 28 czerwca br.  

 

 • autor: Referat Przygotowania i Realizacji Inwestycji

Życzenia z okazji zakończenia roku szkolnego

Zbliżają się wakacje. Już za chwilę uczniowie szkół wyruszą na zasłużony odpoczynek.

Zapewne dla wielu z Was nie był to łatwy rok – wszyscy mamy świadomość tego, jak dużo się podczas niego działo.
Przyjmijcie proszę nasze serdeczne gratulacje z okazji zakończenia roku szkolnego, promocji do następnych klas, dobrych wyników w nauce, wysokich osiągnięć edukacyjnych. Jesteśmy przekonani, że wysiłek jaki ponieśliście w ciągu ostatnich dziesięciu miesięcy zaowocuje Waszą spokojną przyszłością.

Serdecznie dziękujemy szerokiemu gronu pedagogicznemu, dyrekcji gminnych placówek oświatowych, wychowawcom, nauczycielom, pracownikom administracyjnym i wszystkim pracownikom szkół za opiekę nad naszymi dziećmi i młodzieżą. Zdajemy sobie sprawę, jak wielką odpowiedzialność Państwo ponosicie mając ich pod opieką, jak wiele wysiłku i zaangażowania wymaga cały proces związany z uczeniem i przekazywaniem umiejętności. Jesteśmy wdzięczni za Waszą życzliwość, profesjonalizm i serce, które wkładacie w to, co robicie.

Niech ten wakacyjny czas przyniesie odpoczynek i pozwoli nabrać sił. Niech towarzyszy Wam radość i spokój, a wszelkie wyjazdy, wycieczki i zdarzenia obfitują w piękne wspomnienia. Wszystkiego dobrego!

 

                                      Przewodniczący Rady Miejskiej w Serocku                       Burmistrz Miasta i Gminy Serock
                                                    Mariusz Rosiński                                                                   Artur Borkowski

 

Zapraszamy na rejsy!

Rejsy turystyczne

Zapraszamy Państwa na rejsy turystyczne po Jeziorze Zegrzyńskim.

Od czerwca do września w weekendy i święta z serockiego molo można wyruszyć w rejs statkiem po Jeziorze Zegrzyńskim oraz rejsy katamaranami na trasach: Serock - Kuligów - Popowo - Serock oraz Serock - Jadwisin - Arciechów - Cupel - Serock.

Do Serocka można przypłynąć również z Warszawy. Statek „Zefir" wypływa o godz. 9 z przystani "Barka Kurier" na Podzamczu (Bulwar Karskiego), o godzinie 12.30 przybija do brzegu w Serocku, aby o 14.30 wyruszyć do Warszawy.

Zachęcamy do zapoznania się z ofertą rejsów i... na pokład! :)

Dzień dziecka w Nowej Wsi

Dzień dziecka, który 8 czerwca odbył się w Nowej Wsi był dniem radości i uśmiechu. Na najmłodszych czekało wiele atrakcji: dmuchańce, eurobungee, wesoły cyrkowiec LOLO, clown POMIDOR. Było również puszczanie ogromnych baniek mydlanych, zaplatanie warkoczyków, a na chętnych czekała przejażdżka Floriankiem – mini pojazdem małych serockich strażaków. Tego dnia nie mogło zabraknąć również tego, co dzieci lubią najmocniej – słodkości i smakołyków.

O tym, że impreza była udana świadczą pozytywne opinie uczestników, a także miłe wspomnienia zabaw, śpiewów, tańców.

W imieniu Organizatorów dziękujemy za pomoc przy organizacji przedsięwzięcia: Sołectwom: Nowa Wieś, Kania Nowa, Cupel, Kania Polska; Stowarzyszeniu Sympatyków Nowa Wieś; Parafii pw. Narodzenia NMP w Popowie Kościelnym.

Dzieciom, życzymy dużo słońca i radości. Do zobaczenia w przyszłym roku!

 

Zapraszamy na przedsięwzięcia weekendowe

W najbliższy weekend zapraszamy na poniższe przedsięwzięcia:

15 czerwca od godz. 14.00 Festyn w Skubiance

15 czerwca od godz. 18.00 Koncert poetycko - muzyczny "Pod brzozami u Nowowiejskich" - Nowa Wieś

16 czerwca od godz. 9.00 Kiermasz rzeczy używanych - serocki rynek

Od 17 czerwca do 20 lipca wystawa malarstwa Adama Wyżlica "Krajobraz polski"

 

Ponadto zapraszamy na rejsy po Jeziorze Zegrzyńskim statkiem Albatros oraz rejsy katamaranem.
Warto również odwiedzić Izbę Pamięci i Tradycji Rybackich w Serocku (uwaga! w najbliższą niedzielę Izba Pamięci wyjątkowo będzie czynna od godz. 12.30).

Szczegóły na plakatach poniżej. Zapraszamy serdecznie!

Święto kwitnącej jabłoni w Dębem

8 czerwca w sołectwie Dębe odbył się Piknik "Święto kwitnącej jabłoni" połączony z dniem dziecka. Organizatorem byli Sołtys i Rada Sołecka.
Dla dzieci odbyło się wiele konkursów oraz biegi o puchar Sołtysa i Rady Sołeckiej. Wszystkie dzieci zostały obdarowane prezentami oraz słodyczami. Dla dzieci było przygotowane stoisko z ciastami i napojami. Od godziny 18.00 była impreza dla dorosłych, którą uświetnił duet Magdalena Tunkiewicz Zakrzewska oraz Wojciech Bardowski - artyści scen warszawskich. O godzinie 22.00 odbył się pokaz sztucznych ogni. Panie przygotowały pyszne dania.
Dorosłym umilał czas zespół "RAY", przy dźwiękach którego uczestnicy bawili się do późnych godzin nocnych.

 

zdjęcia i tekst - organizatorzy

Chrońmy zwierzaki przed upałami

Wysokie temperatury są męczące nie tylko dla ludzi, ale także dla naszych milusińskich. Zwierzęta nie regulują ciepłoty ciała poprzez pocenie się całą powierzchnią ciała tak jak ludzie – mogą to robić jedynie za pomocą opuszków palców oraz w czasie ziania. Właściciele psów powinni zatem zwrócić uwagę na kilka kwestii, pozwalających na prawidłowe funkcjonowanie zwierzęcia w okresie letnim, które nie tylko zapewnią mu dobre samopoczucie ale przede wszystkim uchronią przed niebezpiecznym dla życia udarem cieplnym.

Oto kilka prostych rad, jak pomóc psu przetrwać upał:

1.    Zapewnijmy zwierzęciu stały dostęp do wody

Zawsze sprawdzajmy, czy miska z wodą nie jest pusta. Najlepsza na upały będzie chłodna woda, dlatego warto kilka razy dziennie wymieniać wodę w misce. Podawanie kostek lodu zwierzęciu nie jest odpowiednie, ponieważ może skutkować  przeziębieniem, a nawet anginą.
Butelka z wodą i miska to wyposażenie obowiązkowe także podczas wspólnych spacerów!

2.    Dostosujmy porę i czas spacerów
Nie zmuszajmy zwierzęcia do aktywności fizycznej w upalne dni. Dłuższe spacery zaplanujmy na wieczór lub wczesny ranek, kiedy jest trochę chłodniej. Wybierajmy trasy jak najbardziej zacienione.

3.    Zapewnijmy ocienione miejsce w domu i w ogrodzie
Nigdy nie zostawiajmy psa zamkniętego w pokoju, który szybko się nagrzewa. Jeśli pies przebywa w upalne dni w ogrodzie, zadbajmy o dostęp do zacienionego miejsca. Możemy dodatkowo zostawić włączony zraszacz lub pozostawić do dyspozycji psa specjalny basen.

4.    Zadbajmy o odpowiednią fryzurę naszych pupili
O ile trymowanie i przycinanie jest wskazane, o tyle golenie może narazić psa na groźne poparzenia słoneczne.
5.    Pamiętajmy o zabezpieczeniu psich łap
Narażenie opuszków łap na kontakt z rozgrzanym asfaltem grozi poparzeniem. Najlepiej wybierać trasy po trawnikach i łąkach, a unikać ulic i chodników.

6.    Nie używajmy kagańców weterynaryjnych (materiałowych)
W takich kagańcach pies nie ma możliwości ziania, a co za tym idzie obniżenia temperatury swojego ciała. Nie ma też możliwości swobodnego pobierania wody.

7.    Nigdy nie zostawiajmy psa w rozgrzanym samochodzie!
Zamknięcie psa w samochodzie uniemożliwia mu schłodzenie organizmu, co może doprowadzić do udaru cieplnego, a nawet śmierci zwierzęcia. Uchylenie okna nie zmieni tej sytuacji. Zamknięte w samochodach zwierzęta zgłaszajmy na straż miejską lub policję.

8.    Obserwujmy i dzielmy się wiedzą
Zwracajmy uwagę innym opiekunom psów, którzy być może nie posiadają wystarczającej wiedzy i doświadczenia, by zauważyć, że ich zwierzęta cierpią z powodu przegrzania.

W czasie upałów pamiętajmy także o innych zwierzakach, szczególnie o ptakach i wolno żyjących kotach. Wystawmy miskę z wodą przed dom, aby i one miały stały dostęp do wody. Ten mały gest może uratować życie niejednemu zwierzakowi.

 

Podniesienie kompetencji cyfrowych

Informujemy, że rozpoczynają się szkolenia organizowane w ramach projektu "Podniesienie kompetencji cyfrowych mieszkańców województwa mazowieckiego".

Daty szkoleń:

13-14.06.2019 r. – „Moje finanse i transakcje w sieci”

15-16.06.2019 r. – „Tworzę własną stronę internetową”

Rekrutacja na kolejne moduły szkoleniowe jest prowadzona na bieżąco - szczegóły TUTAJ.

 

 

Jubileusz PZSP w Serocku

7 czerwca miała miejsce uroczystość z okazji 50-lecia Powiatowego Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych im. W. Wolskiego w Serocku. Organizatorzy zadbali, by zgromadzeni w hali przyszkolnej goście, poczuli ducha historii tej szkoły. Przypomnieli bogate dzieje placówki, opowiedzieli jak zmieniał się jej charakter i profile, jakie wyzwania stanęły na przestrzeni lat przed kolejnymi dyrektorami i kadrą pedagogiczną. Opowiedzieli również o wysokim poziomie nauczania, którego świadectwem są wysokie miejsca w rankingach szkół średnich.

Przemówień, życzeń i gratulacji zdawało się nie być końca. Dołączmy się do nich, życząc uczniom sukcesów edukacyjnych a potem - zawodowych, kadrze pedagogicznej - spełnienia zawodowego i realizacji zamierzeń osobistych, a wszystkim osobom związanym ze szkołą - miłych wspomnień nie tylko w roku jubileuszowym.

Wielkie ukłony dla serockich przedszkolaków, którzy wystąpili dla starszych kolegów i gości z przedstawieniem o Szewczyku Dratewce.

Szczegółową relację z uroczystości zamieścimy wkrótce.

 • jubileusz
 • jubileusz
 • jubileusz
 • jubileusz
 • jubileusz
 • jubileusz
 • jubileusz
 • jubileusz
 • jubileusz
 • jubileusz
 • jubileusz
 • jubileusz
 • jubileusz
 • jubileusz
 • jubileusz
 • jubileusz
 • jubileusz
 • jubileusz
 • jubileusz
 • jubileusz
 • jubileusz
 • jubileusz
 • jubileusz
 • jubileusz
 • jubileusz
 • jubileusz
 • jubileusz
 • jubileusz
 • jubileusz
 • jubileusz
 • jubileusz
 • jubileusz
 • jubileusz
 • jubileusz
 • jubileusz

Droga w Karolinie oficjalnie otwarta

6 czerwca oficjalnie została oddana do użytku droga powiatowa nr 1807, a dokładnie mówiąc jej 1,3 kilometrowy odcinek.
Od ulicy Promyka aż do drogi krajowej nr 62 ulica ma nową, wzmocnioną nawierzchnię, chodnik dla pieszych oraz odwodnienie. W ramach inwestycji Powiat Legionowski przebudował również zjazdy na posesje mieszkańców. Koszt robót to 2,7 mln złotych z budżetu Powiatu Legionowskiego.

 

Zapraszamy na przedsięwzięcia weekendowe

W najbliższy weekend w gminie Serock moc atrakcji:

7 czerwca Powiatowy Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych zaprasza na obchody jubileuszu 50-lecia:

-11.00 uroczysta Msza święta w kościele parafialnym
-12.30 uroczyste obchody na hali PZSP w Serocku

7 czerwca od godz. 16.00 Piknik Rodzinny i dzień otwarty w żłobku Wesoły Zakątek

7 czerwca godz. 18.00 Dworcomania - Teatr Piosenki Elżbiety Zapendowskiej w sali widowiskowej legionowskiego ratusza

8 czerwca godz. 15.00 Święto Kwitnącej Jabłoni w Dębem

8 czerwca od godz. 14.00 Dzień Dziecka w Nowej Wsi

9 czerwca Popołudnie z Kulturą od godz. 15.00 w sali widowiskowej Centrum Kultury i Czytelnictwa w Serocku

9 czerwca godz. 17.00 Spotkanie w domu Jerzego Szaniawskiego, Wąwóz Szaniawskiego w Jadwisinie

9 czerwca od godz. 11.00 Piknik Strażacki przy OSP w Woli Kiełpińskiej

Ponadto zapraszamy na rejsy po Jeziorze Zegrzyńskim statkiem Albatros oraz rejsy katamaranem (którym -nota bene- 9 czerwca można popłynąć na flisacki piknik "Flisacy na Bugu") .

Warto również odwiedzić Izbę Pamięci i Tradycji Rybackich w Serocku.

Szczegóły na plakatach poniżej. Zapraszamy serdecznie!

Racjonalnie gospodarujmy wodą

W związku z zapowiadaną falą upałów i znacznym wzrostem zużycia wody pobieranej z sieci wodociągowej, w celu uniknięcia przerw w dostawie wody, apelujemy do wszystkich użytkowników o racjonalne i oszczędne gospodarowanie wodą.

Jednocześnie informujemy ze czasowo może nastąpić spadek ciśnienia wody w sieci.

Przypominamy, że woda wydobywana z ujęć podziemnych, uzdatniana a następnie dostarczana poprzez sieć wodociągową do odbiorców przeznaczona jest głównie na cele bytowe dopiero w drugiej kolejności na podlewanie terenów zielonych i rekreację.

 

 • autor: Miejsko Gminny Zakład Wodociągowy

9 sposobów na życie bez plastiku

Każdy z nas wie, że z zużycia plastikowych jednorazówek powstaje ogromna ilość odpadów. W naszych oceanach, ale także na wysypiskach śmieci, jest już ich dużo za dużo. To jednak nie powstrzymuje nas przed sięgnięciem po nie po raz kolejny. Według brytyjskiego dziennika The Guardian w ciągu jednej minuty na całym świecie kupujemy ich około 1 miliona!

Podczas gdy większość butelek z wodą czy napojami produkuje się z odzyskiwannego politereftalanu etylenu (PET), to i tak trafiają one najczęściej albo do oceanów albo na wysypiska śmieci. Według The Guardian, w 2016 recyclingowi poddano ich mniej niż połowę. Zaś w Stanach Zjednoczonych, znajdujących się w czołówce „krajów – śmieciarzy”, plastikowe butelki, wraz ze słomkami i opakowaniami po chipsach, są głównym składnikiem wszystkich wyrzucanych przez społeczeństwo odpadów.

Według ekologicznej organizacji Ocean Conservancy, trwałość niektórych plastikowych wyrobów jest tak duża, że nawet po 400 latach będzie je można rozpoznać po kształcie. Jednocześnie „ilość tych, których nie poddano recyclingowi, a które trafiają do naszych oceanów, już dawno osiągnęła poziom krytyczny i jest przyczyną poważnych problemów środowiskowych i gospodarczych” – twierdzą przedstawiciele organizacji.

Plastikowe kawałki unoszące się w oceanicznych wodach są szkodliwe dla ponad 700 gatunków zwierząt morskich. Niestety, przynajmniej 17% z nich znajduje się na Czerwonej Liście Gatunków Zagrożonych, a 10% myli je z pożywieniem.

Ostatnie dwa lata przyniosły kolosalną zmianę świadomości w zakresie szkodliwego wpływu plastiku na środowisko naturalne. Każdy z nas z powodzeniem może te zmianę świadomości przekuć w konkretne a przecież niebywale proste działania. Są nimi:
1.    noś własną siatkę na zakupy
2.    wielokrotne butelki na wodę
3.    noś własny kubek
4.    pakuj drugie śniadanie w pojemnik wielokrotnego użytku
5.    nie zgadzaj się na posiłki z jednorazowymi sztućcami
6.    zrezygnuj z pakowania produktów w plastik
7.    zwolnij – nie jedz na wynos
8.    przechowuj resztki z posiłku w szklanych słoikach
9.    podziel się wiedzą z innymi

Tym niemniej zapraszamy do zapoznania się z zupełnie odmiennym punktem widzenia na plastik – ciekawe stanowisko znajdziecie Państwo pod tym linkiem:

https://businessinsider.com.pl/firmy/strategie/virginie-helias-z-procterandgamble-o-plastiku-ekologia-vs-pandg/7x4xrgq?utm_source=detal_viasg_businessinsider&utm_medium=synergy&utm_campaign=allonet_detal_popularne&srcc=ucs&utm_v=2

 

Zero Waste -życie bez śmiecenia

Jedna z koncepcji spojrzenia na ochronę środowiska. Mimo, że mamy coraz większą świadomość problemu smogu, doceniamy wartość zasobów naturalnych, uczestniczymy w rozmaitych eventach ekologicznych, sprzątamy świat, obchodzimy dzień bez samochodu, bez opakowań foliowych to wciąż brakuje nam rzeczywistego zrozumienia, że bez zaangażowania jednostki i jej dążenia do redukcji ilości odpadów efekty będą wciąż niewystarczające.
Bo trzeba zrozumieć, że odpady nie znikają z chwilą wyrzucenia ich do kosza. A skoro średni czas ich rozkładu trwa od kilku do kilkunastu lat to najlepszym sposobem na „walkę z nimi” jest ograniczenie ich powstawania.
I tu wkracza zasada 5 x R: refuse, reduce, reuse, recycle, rot, czyli odmawiaj przyjęcia rzeczy, których nie potrzebujesz, ogranicz ilość posiadanych i nabywanych przedmiotów, użyj ponownie zamiast wyrzucić i kupować nowe, odzyskaj do użytku, zmień zastosowanie w ostateczności oddaj do przetworzenia, kompostuj.
Lista możliwych działań jest bardzo długa i w zasadzie do końca niezdefiniowana, bo każdy z nas może być autorem fajnych i skutecznych rozwiązań.
Proces ten z pewnością nie należy do krótkotrwałych, bo też i wyrobienie w sobie nawyków prośrodowiskowych osiąga się po kilku miesiącach a nawet i latach.
Kilka kwestii nam się w tym miejscu wiąże – świadomość konsumencka, kupowanie nie tylko lokalnych produktów, ale też pozbawionych niepotrzebnych dodatkowych opakowań, kupowanie w odpowiedniej ilości, bo przecież nieodpowiedzialne zakupy to nic innego jak strata pieniędzy.
Ale, co ciekawe, warto sobie przypomnieć, że – mimo, że nie tak była nazwana – zero waste było codziennością naszych babć i dziadków. Bo to nieprawda, że „kiedyś” fabryki dymiły i wypuszczały do rzek podejrzane ścieki, kopalnie odkrywkowe rujnowały krajobraz i ekosystemy, stare deasle kopciły, nikt nie myślał o segregowaniu śmieci ani ograniczaniu zużycia plastiku. Naprawdę wielu rzeczy możemy się nauczyć od pokolenia, które przecież o „ekologii” nie wiedziało nic….
1. Każdy nosił swoją siatkę lub koszyk na zakupy ponieważ nie było darmowych foliówek.
2. Wiele produktów sprzedawanych było na wagę. Pozostałe zazwyczaj pakowane były w szkło, puszki lub papier.
3. Szklane butelki w których sprzedawane było mleko i inne napoje można było oddać do sklepu.
4. Działała sieć punktów skupujących makulaturę.
5. Nie było jednorazowych maszynek do golenia. W wielorazowych maszynkach wymieniało się jedynie żyletki.
6. Samochody były rzadkością. Ludzie przemieszczali się na piechotę, rowerem lub komunikacją publiczną.
7. Wszystkie pieluchy były wielorazowe.
8. Nie było ręczników papierowych. W kuchni używało się materiałowych ściereczek.
9. Dzieci nosiły ubrania po starszym rodzeństwie.
10. Pióra do pisania napełniało się atramentem. Nie było jednorazowych długopisów.
11. Dorośli nosili ubrania i buty aż do zdarcia. Jeśli przestawały pasować były przerabiane a nie wymieniane na nowe.
12. Nie było worków na śmieci. Dno kosza wykładało się starymi gazetami.
13. Nie było folii bąbelkowej. Przesyłki były pakowane w szary papier, pudełka po butach i gazety.
14. Sprzęty elektroniczne były nieliczne i służyły całej rodzinie.
15. Na bazarkach do kupienia były warzywa, owoce oraz nabiał z tradycyjnych gospodarstw.
16. Nie było wody w plastikowych butelkach, więc piło się wodę z kranu.
17. W sklepach dostępna był (jeśli była) głównie naturalna, nieprzetworzona żywność.
18. Kanapki pakowało się w papier śniadaniowy, a nie w foliowe woreczki czy folię spożywczą.
19. Jednorazowe sztućce i naczynia były rzadkością. W lokalach gastronomicznych jednorazowe były tylko serwetki i wykałaczki.
20. Nie było niczym dziwnym, że po jedzenie na wynos przychodziło się z własnym pojemnikiem.

autor Referat Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa na podstawie m.in. ulicaekologiczna.pl

4 czerwca 1989 r.

 „Na drodze do wolności. Wybory 4 czerwca 1989 roku do Sejmu i Senatu w zbiorach archiwów państwowych”.

Wystawa prezentowana w serockim ratuszu jest zaledwie fragmentem większej ekspozycji, która została przygotowana z okazji 25-lecia Wolności we współpracy Naczelnej Dyrekcji Archiwów Państwowych, Archiwów Państwowych, Kancelarii Prezydenta RP, Kancelarii Senatu i Stołecznej Estrady.

Wystawa obejmuje ponad 200 dokumentów, fotografii i plakatów związanych z przełomowym rokiem 1989. Wystawa jest zorganizowana w taki sposób, by kompleksowo przedstawiała historię przemian – począwszy od opisu sytuacji społecznej, politycznej i gospodarczej Polski w latach 80. XX w., prezentacji przełomowych wydarzeń: wprowadzenia stanu wojennego, wizyty Jana Pawła II w roku 1987, strajków w roku 1988 oraz powstania Komitetu Obywatelskiego „Solidarność” w wyniku obrad Okrągłego Stołu. Kluczowym punktem wystawy jest prezentacja atmosfery i przebiegu kampanii wyborczej zarówno od strony opozycyjno-solidarnościowej, jak i koalicyjno-rządowej. Przywołane są plakaty wyborcze, ulotki, zdjęcia ze spotkań i wieców przedwyborczych, wreszcie relacje z przebiegu głosowania i jego wyników.


żródło:
https://www.prezydent.pl/kancelaria/archiwa-przelomu/aktualnosci/art,22,plenerowa-wystawa-na-drodze-do-wolnosci-w-ciechocinku.html

 

Raport o stanie Miasta i Gminy Serock za 2018 r.


Przedstawiamy Państwu raport o stanie Miasta i Gminy Serock za 2018 rok, który został przygotowany w oparciu o art. 28 aa ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2019 r. poz. 506), nakładający obowiązek przedstawienia Radzie Miejskiej podsumowania działalności burmistrza w roku poprzednim. W przedstawianym Państwu dokumencie znajdują się kompleksowe informacje na temat realizacji polityk, programów i strategii przyjętych przez Radę Miejską w Serocku,  a także przyjętych w roku poprzednim Uchwał Rady Miejskiej, finansów gminy oraz efekty innych działań prowadzonych przez jednostki Miasta i Gminy. Raport został przekazany radzie w dniu 31.05.2019 r.
Podczas najbliższej, czerwcowej sesji, na której będą trwały prace nad uchwałą w sprawie udzielenia burmistrzowi absolutorium, Rada Miejska będzie rozpatrywać załączony raport. Nad przedstawionym raportem o stanie gminy przeprowadzona będzie debata. W debacie nad raportem o stanie gminy mogą zabierać głos również mieszkańcy gminy.
Zgodnie z art. 28aa ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym, mieszkaniec, który chciałby zabrać głos w debacie, składa do Przewodniczącego Rady Miejskiej pisemne zgłoszenie, poparte podpisami co najmniej 20 osób. Zgłoszenie składa się najpóźniej w dniu poprzedzającym dzień, na który zwołana została sesja, podczas której ma być przedstawiany raport o stanie gminy. Liczba mieszkańców mogących zabrać głos w debacie wynosi 15, chyba że rada postanowi o zwiększeniu tej liczby.
Formularz zgłoszenia do zabrania głosu w debacie można pobrać poniżej.
Zapraszamy Państwa do dyskusji.

 • autor: Referat Gospodarki Gruntami Planowania Przestrzennego i Rozwoju

Oszczędzanie energii

Jednym z elementów zrównoważonego rozwoju jest energooszczędność. O konieczności jak najszerszego wykorzystywania odnawialnych źródeł energii mówią wszyscy, istnieją programy wspierające zakup i montaż pomp ciepła, kolektorów słonecznych czy instalacji fotowoltaicznych. Ale tak naprawdę oszczędzanie energii każdy z nas może zacząć w swoim własnym domu. Wystarczy stosować kilka podstawowych zasad:
1.    Używaj energooszczędnych żarówek, dopasowując ich moc do funkcji pomieszczenia (żarówki energooszczędne zużywają około 5 razy mniej prądu niż tradycyjne).
2.    Nie zasłaniaj grzejników meblami, zasłonami czy parapetami – reguluj ich ciepło korzystając z zaworów termostatycznych.
3.    Nie stawiaj lodówki w pobliżu źródła ciepła, otwierając ją pamiętaj, że najwięcej prądu zużywa właśnie przy otwartych drzwiczkach.
4.    Gdy nie oglądasz/ nie korzystasz wyłącz: telewizor, komputer, ładowarkę... Pamiętaj najlepiej jest korzystać z ładowarki na energię słoneczną, a gdy pracujesz przy komputerze, ładuj komórkę przez komputer tak jest oszczędniej. Nie zapominaj, że urządzenia w funkcji czuwania nadal pobierają energię.
5.    Gotuj potrawy w garnku pod przykrywką i zawsze dopasuj średnice garnka do wielkości pola powierzchni grzewczej kuchenki.
6.    Gdy nie musisz nie otwieraj piekarnika podczas pieczenia i wyłączaj go na 10-15 minut przed końcem pieczenia oraz racjonalnie korzystaj z przestrzeni w piekarniku.
7.    Czyść systematycznie dna garnków to oszczędność nawet do 50 % energii.
8.    Korzystaj z czajnika z płytą grzewczą. W przypadku czajnika z grzałką spiralną powinna ona być
w całości zakryta wodą, co w praktyce oznacza każdorazowo konieczność gotowania min. 0,5 l wody. Gotuj wody tyle ile zużyjesz.
9.    W zmywarkach i pralkach używaj energooszczędnych programów i włączaj je gdy są już załadowane na pełno.
10.    Zawsze, gdy możesz susz ubrania na dworze lub balkonie, a nie w elektrycznych suszarkach.
11.    Jeśli opuszczasz dom na dłuższy czas obniż w nim temperaturę.

Zachęcamy także do odwiedzenia stron, które w prosty sposób przybliżą nam kwestie oszczędzania energii elektrycznej w naszych domach:

https://ziemianarozdrozu.pl/artykul/2351/jak-zaoszczedzic-na-rachunkach-za-prad

https://www.morizon.pl/blog/oszczedzanie-energii-w-domu/

https://www.nowiny.pl/lifestyle/136022-oszczednosc-pradu-w-zime-poznaj-sposoby-na-oszczednosc-energii.html

http://wyborcza.pl/1,76842,10418784,Jak_oszczedzac_energie_w_domu_w_pigulce.html
 

 

 • autor: Referat Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa

Życzenia dla Dzieci

Najkochańsi, w dniu Waszego święta życzymy Wam samych cudownych chwil,
dużo radości i beztroski.
Momentów, które przyniosą piękne wspomnienia,
zabaw, które zapamiętacie na całe życie,
marzeń, które będą się spełniały.
Wszystkiego najpiękniejszego!

Kiermasze rzeczy używanych

16 czerwca ruszają kiermasze rzeczy używanych. Zaplanowaliśmy w tym roku pięć terminów. Co roku kiermasze spotykają się z dużym zainteresowaniem zarówno kupujących jak i sprzedających. Zapraszamy serdecznie.

Przedsięwzięcia nie tylko na Dzień Dziecka

Już za chwilę Dzień Dziecka! Z tej okazji w gminie Serock na dzieci czekać będzie wiele atrakcji. Zobaczcie na plakatach, co przygotowali dla Was organizatorzy gminnych przedsięwzięć.

Od 1 czerwca rusza również statek Albatros. W letnie weekendy i święta można nim wypłynąć w rejs po Jeziorze Zegrzyńskim. Statek zabiera na pokład 35 pasażerów w 45 minutowe rejsy promocyjne, sponsorowane przez Miasto i Gminę Serock.

 • Godziny rejsów:. 11:00, 12:00, 13:00.
 • Trasa rejsów: Serock Molo - Jezioro Zegrzyńskie – Serock Molo
 • Telefon do kapitana jednostki: 798 795 266
 • Bilety dostępne są wyłącznie u kapitana statku przed każdym rejsem
  - normalne w cenie 15 zł
  - ulgowe w cenie 10 zł
  (dzieci i młodzież do  lat 18 oraz seniorzy)

Nowością będą uruchomione w tym roku rejsy katamaranami pasażerskimi po jeziorze i dolnym biegu rzeki Bug.

Katamarany pływać będą do 1 września 2019 roku, w soboty, niedziele i święta. Statek będzie wykonywał dwa rejsy dziennie - dokładne godziny podamy niebawem.

Trasy rejsów:
Serock molo - Kuligów - Popowo - Serock molo
Serock molo - Jadwisin - Arciechów - Cupel - Serock molo.

Katamaran zabierze na pokład jednorazowo 12 pasażerów i 12 rowerów.

Ceny biletów:
Koszt rejsu wyniesie 10 zł od osoby, bez względu na wiek. Bilety do nabycia u kapitana przed rejsem.

Zapraszamy również do Izby Pamięci i Tradycji Rybackich w Serocku. Szczegóły na plakacie poniżej.

Gospodarka o obiegu zamkniętym

Nie sposób myśleć o zrównoważonym rozwoju bez gospodarki o obiegu zamkniętym. Sama idea GOZ to odpowiedź na globalne, europejskie i krajowe problemy gospodarcze – np. wzrost cen surowców, społeczne obawy (np. pogarszający się stan środowiska), a także na codzienne troski nas wszystkich (np. planowa awaryjność produktów czy zbyt duża ilość opakowań). To droga od pozyskania surowców, wytwarzania produktów, handel, konsumpcję aż do powstania i zagospodarowania odpadów.
Słowo historii – obecny system gospodarczy, tzw. gospodarki liniowej, który zaczął działać w Europie po drugiej wojnie światowej, charakteryzuje się liniowym przepływem surowców i materiałów. W bardzo szybkim tempie zwiększała się masowa produkcja, przeważnie niedrogich, produktów. W ten sposób doszliśmy do kolosalnych rozmiarów konsumpcji, wytwarzającej bardzo duże ilości odpadów i niszcząc środowisko w stopniu przekraczającym możliwości regeneracyjne ekosystemów.
Według obliczeń organizacji Global Footprint Network od lat 70. XX wieku żyjemy na kredyt Ziemi, bo według następującej zasady działania gospodarki: produkować jak najtaniej oraz sprzedawać dużo i często bez oglądania się na szkody w środowisku.

W praktyce centralnym elementem gospodarki o obiegu zamkniętym jest „oddzielenie” wzrostu gospodarczego od wzrostu wykorzystania zasobów i zmniejszenia wpływu na środowisko. Wg raportu Klubu Rzymskiego istnieje pilna potrzeba takiego oddzielenia tworzenia wartości i czystego wzrostu gospodarczego, dla zapewnienia przejścia do gospodarki zintegrowanej i obiegowej

W tym kontekście, funkcjonalna definicja ekologicznej gospodarki sformułowana przez UNEP-Environment, bez odniesienia do wzrostu, jest gospodarką, która przekłada się jako: „poprawa dobrostanu ludzi i równości społecznej, zagrożeń dla środowiska i niedoborów ekologicznych. W najprostszym znaczeniu zielona gospodarka może być postrzegana jako niskoemisyjna, zasobooszczędna i sprzyjająca włączeniu społecznemu”.

W Unii Europejskiej podejście do GOZ jest racjonalne i oparte na rachunku ekonomicznym. Szeregu rozwiązań nie wprowadza się "z miłości do środowiska". To po prostu ekonomiczna konieczność ze względu na zależność europejskiej gospodarki od importu z zewnętrznych rynków trudno dostępnych (drogich, rzadko występujących), ale istotnych surowców, które można skutecznie odzyskiwać z odpadów.

W Polsce konsumujemy 1,6 razy więcej zasobów, niż pozwalają na to możliwości regeneracyjne Ziemi. W tym kontekście stwierdzenie, że gospodarka o obiegu zamkniętym jest czymś oczywistym, staje się w pełni zrozumiałe.
W jaki sposób każdy z nas może przyczynić się do rozwoju gospodarki o obiegu zamkniętym?
Poprzez swoje wybory każdy może wspierać lub hamować pomyślne przejście do gospodarki o obiegu zamkniętym z ulepszonymi nowymi rodzajami produktów i usług. Główną przeszkodą, pozostają postawy i zachowania konsumentów, na które zawsze większy wpływ mają moda i marketing przedsiębiorców i handlowców niż obawa o przestarzałość lub recykling .

Kluczowe jest zatem podniesienie świadomości konsumentów i zwiększenie ich proaktywnej roli. Plan działania Unii Europejskiej dotyczący gospodarki o obiegu zamkniętym określa pięć osi działań, które pomogą konsumentom wybrać produkty i usługi, które są lepsze dla środowiska, a jednocześnie zapewniają oszczędności pieniężne i lepszą jakość życia:

1. Zachęcanie do redukcji, ponownego użycia i naprawy produktów (3 „R”);
2. Promowanie oszczędności energii, jak również wydajności, trwałości i możliwości recyklingu produktów;
3. Poprawa egzekwowania obowiązujących przepisów dotyczących gwarancji oraz walka z fałszywymi „roszczeniami ekologicznymi” i planowanym starzeniem się;
4. opieranie coraz większego nacisku na „zakupy ekologiczne” przez rządy i organy publiczne;
5. Udzielanie wiarygodnych i odpowiednich informacji dla konsumentów.

 

 • autor: Referat Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa

Spotkanie w Ekolandii

15 maja to DZIEŃ POLSKIEJ NIEZAPOMINAJKI. To święto przyrody ma na celu promowanie jej walorów, stałe przypominanie o ochronie środowiska, a także zachowanie od zapomnienia ważnych chwil w życiu, osób, miejsc i sytuacji. Dlatego postanowiliśmy, że tegoroczne XVIII SPOTKANIE W EKOLANDII odbędzie się właśnie w tym dniu. 10–osobowe delegacje klas trzecich uczniów szkół podstawowych z Serocka, Woli Kiełpińskiej i Jadwisina udały się do „krainy drzew, krzewów i egzotycznych roślin” – do Ogrodu Botanicznego Uniwersytetu Warszawskiego. Niezwykła lekcja botaniki w szklarniach i w terenie, możliwość bezpośredniej obserwacji, dostarczyła uczniom wielu ciekawych wiadomości i wrażeń estetycznych.

Zachwyciły oryginalne rośliny tropikalne, użytkowe, terenów zimnych, lecznicze, bajecznie kwitnące w maju krzewy ozdobne oraz pięknie pachnące peonie i lilaki. Znaleźliśmy również bohaterki dnia – niezapominajki. SPOTKANIE W EKOLANDII to impreza integracyjno–przyrodnicza, która w naszej gminie odbywa się już od 18 lat. Co roku ma inny charakter, inną tematykę. Jest niezwykle ciekawa dzięki zaangażowaniu poszczególnych szkół, za co jako pomysłodawczyni tych spotkań chciałabym serdecznie podziękować koleżankom kl. I–III. Słowa podziękowań kierujemy również do Referatu Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa UMiG w Serocku oraz Radzie Rodziców SP w Jadwisinie – współorganizatorów imprezy. To dzięki nim wręczyliśmy uczestnikom na pamiątkę „Eko–Kalendarze”, sadzonki krzewów ozdobnych i… niezapominajki do posadzenia przed każdą szkołą.

Z ekologicznym pozdrowieniem
A. Błaszczyk SP Jadwisin

 

Europejski Tydzień Zrównoważonego Rozwoju

Europejski Tydzień Zrównoważonego Rozwoju  30 maja – 5 czerwca 2019 r.

Europejski Tydzień Zrównoważonego Rozwoju (ang. European Sustainable Development Week - ESDW) to ogólnoeuropejska inicjatywa, która ma na celu wspieranie 17 Celów Zrównoważonego Rozwoju.

Warto zatem zacząć od podstaw, czyli definicji zrównoważonego rozwoju.
Zaspokajanie potrzeb obecnego pokolenia bez umniejszania szans rozwojowych przyszłych generacji, to jedna z definicji, które zresztą można mnożyć. Pojęcie „zrównoważony rozwój” to efekt prac konferencji z Rio, przeniesiony do polskiego prawa. Temat aktualny i bardzo szeroki, wymagający wsparcia systemowego, bo choć problemów środowiskowych nie ubywa, to w głównej mierze ich początek i koniec znajduje się na poziomie jednostki.

Cele zrównoważonego rozwoju

Celami zrównoważonego rozwoju na rzecz środowiska są:
1. czysta woda i warunki sanitarne
2. czysta i dostępna energia
3. działania w dziedzinie klimatu
4. życie pod wodą
5. życie na lądzie

Filary zrównoważonego rozwoju:
1. wzrost gospodarczy
2. inkluzja społeczna
3. ochrona środowiska

W sercu zrównoważonego rozwoju leżą:
1. Ludzie – jesteśmy zdeterminowani do wyeliminowania ubóstwa i głodu
2. Nasza planeta – chcemy chronić Ziemię przed pogarszającym się stanem środowiska
3. Dobrobyt – chcemy zapewnić wszystkim ludziom godne i satysfakcjonujące życie
4. Pokój na świecie – budujemy pokojowe, jak i inkluzyjne społeczeństwa, wolne od strachu i przemocy
5. Partnerstwo – mobilizujemy środki potrzebne do wdrożenia Agendy 2030

Musimy pracować  wspólnie i każdy z osobna, by zapobiec tragedii i znacznie ograniczyć zanieczyszczenia wszelkiego typu, w tym także odpadami plastykowymi. Zacznijmy od naszych domów, a działania w naszym najbliższym otoczeniu wybrzmią głośniej niż same słowa.

Każdy musi odegrać swoją rolę. Ty też możesz przyczynić się do zmiany już dziś i każdego następnego dnia. Chodzi o proste rzeczy, takie jak korzystanie z własnej butelki na wodę, własnego kubka na kawę i torby na zakupy, recykling plastykowych opakowań, unikanie produktów zawierających mikroplastik oraz dobrowolne zgłaszanie się do akcji sprzątania i dbania środowisko, w którym żyjemy.

Nawet jeśli każdy z nas zrobi niewiele, nasze pojedyncze działania złożą się na jedną potężną akcję.

 

 • autor: Referat Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa

Z wizytą u śląskich przyjaciół

Przedstawiciele władz samorządowych Miasta i Gminy Serock: Burmistrz Artur Borkowski, Zastępca Burmistrza Józef Zając oraz Przewodniczący Rady Miejskiej Mariusz Rosiński, w towarzystwie Członka Zarządu Powiatu Legionowskiego Sylwestra Sokolnickiego wzięli udział w uroczystych obchodach Dni Dzierżoniowa.

To wyjątkowa okazja, bowiem w tym roku mija 15-lecie współpracy Serocka z Dzierżoniowem. Dzierżoniowianie przesyłają naszym mieszkańcom serdeczne pozdrowienia i podziękowania za wieloletnią współpracę, życzliwość i wszystkie przyjaźnie, jakie zawiązały się podczas wzajemnych wymian.

Relację z uroczystej sesji można obejrzeć TUTAJ.

Tak się bawił Serock na festynie świętowojciechowym

Festyn świętowojciechowy co roku ściąga do Serocka rzesze gości. Przybywają nie tylko mieszkańcy gminy, ale również jej sympatycy i turyści. Nie inaczej było w tym roku.

25 maja, tradycyjnie ze stadionu miejskiego wyruszył barwny korowód, któremu tym razem towarzyszyło hasło „San Serock”. Poprowadził go zespół Vistula River Brass Band. Serocczanie jako mieszkańcy i przedstawiciele różnych środowisk działających na terenie gminy zaprezentowali się kolorowo i radośnie we wspólnym przemarszu. Ze sceny – zmierzających na rynek – witali: Przemek Sasha Żejmo i Małgorzata Czyżycka – artyści sceny kabaretowej – konferansjerzy tegorocznej imprezy.

Gości biorących udział w festynie powitali przedstawiciele władz samorządowych: Burmistrz Miasta i Gminy Serock – Artur Borkowski oraz Przewodniczący Rady Miejskiej w Serocku  - Mariusz Rosiński, W towarzystwie świętego Wojciecha życzyli mieszkańcom i gościom dobrej zabawy, ale również przypomnieli o patronacie św. Wojciecha, dla uczczenia którego organizowane są te wielkie obchody.

Święto Wojciechowe jest okazją do zaprezentowania dorobku grup artystycznych działających w gminie. Przed publicznością wystąpiły dzieci i młodzież, których ze wzruszeniem dopingowali najbliżsi. Wiele emocji wzbudziły występy członków Teatru Piosenki Elżbiety Zapendowskiej. Hity po Polsku wykonał Zespół Dr Rock, którego wokalistka pochodzi z Serocka.

Tego dnia na scenie stanęli również korfballiści, którzy podczas ceremonii dekoracji uhonorowani zostali medalami i statuetkami. To ważna chwila dla serockich korfbaliistów, drużyna bowiem, która zawiązała się pod koniec ubiegłego roku i tak naprawdę debiutuje na arenie sportowej, zdobyła już tytuł Mistrza Polski! Największe gratulacje!

Najmocniej oczekiwanym punktem programu był bez wątpienia koncert Patrycji Markowskiej. Wokalistka, wspierana dzielnie przez rzesze fanów, wykonała swoje największe hity.

Festynowi towarzyszyły również stoiska promocyjne i gastronomiczne. Nie zabrakło też placu zabaw dla dzieci. Na stoiskach Urzędu Miasta i Gminy w Serocku i Starostwa Powiatu Legionowskiego można było wygrać lokalne gadżety i otrzymać materiały promocyjne.

Wspólne Wojciechowe Świętowanie zakończyło się pokazem sztucznych ogni.

W imieniu Burmistrza Artura Borkowskiego serdecznie dziękujemy Państwu za wspólną zabawę, wsparcie i życzliwość. Dziękujemy sponsorom i wszystkim osobom zaangażowanym w organizację tegorocznego festynu. 

 

 • autor: Referat Komunikacji Społecznej
 • festyn świętowojciechowy
 • festyn świętowojciechowy
 • festyn świętowojciechowy
 • festyn świętowojciechowy
 • festyn świętowojciechowy
 • festyn świętowojciechowy
 • festyn świętowojciechowy
 • festyn świętowojciechowy
 • festyn świętowojciechowy
 • festyn świętowojciechowy
 • festyn świętowojciechowy
 • festyn świętowojciechowy
 • festyn świętowojciechowy
 • festyn świętowojciechowy
 • festyn świętowojciechowy
 • festyn świętowojciechowy
 • festyn świętowojciechowy
 • festyn świętowojciechowy
 • festyn świętowojciechowy
 • festyn świętowojciechowy
 • festyn świętowojciechowy
 • festyn świętowojciechowy
 • festyn świętowojciechowy
 • festyn świętowojciechowy
 • festyn świętowojciechowy
 • festyn świętowojciechowy
 • festyn świętowojciechowy
 • festyn świętowojciechowy
 • festyn świętowojciechowy
 • festyn świętowojciechowy
 • festyn świętowojciechowy
 • festyn świętowojciechowy
 • festyn świętowojciechowy
 • festyn świętowojciechowy
 • festyn świętowojciechowy
 • festyn świętowojciechowy
 • festyn świętowojciechowy
 • festyn świętowojciechowy
 • festyn świętowojciechowy
 • festyn świętowojciechowy
 • festyn świętowojciechowy
 • festyn świętowojciechowy
 • festyn świętowojciechowy
 • festyn świętowojciechowy
 • festyn świętowojciechowy
 • festyn świętowojciechowy
 • festyn świętowojciechowy
 • festyn świętowojciechowy
 • festyn świętowojciechowy
 • festyn świętowojciechowy
 • festyn świętowojciechowy
 • festyn świętowojciechowy
 • festyn świętowojciechowy
 • festyn świętowojciechowy
 • festyn świętowojciechowy
 • festyn świętowojciechowy
 • festyn świętowojciechowy
 • festyn świętowojciechowy
 • festyn świętowojciechowy
 • festyn świętowojciechowy
 • festyn świętowojciechowy
 • festyn świętowojciechowy
 • festyn świętowojciechowy
 • festyn świętowojciechowy
 • festyn świętowojciechowy
 • festyn świętowojciechowy
 • festyn świętowojciechowy
 • festyn świętowojciechowy
 • festyn świętowojciechowy
 • festyn świętowojciechowy
 • festyn świętowojciechowy
 • festyn świętowojciechowy
 • festyn świętowojciechowy
 • festyn świętowojciechowy
 • festyn świętowojciechowy
 • festyn świętowojciechowy
 • festyn świętowojciechowy
 • festyn świętowojciechowy
 • festyn świętowojciechowy
 • festyn świętowojciechowy
 • festyn świętowojciechowy
 • festyn świętowojciechowy
 • festyn świętowojciechowy
 • festyn świętowojciechowy
 • festyn świętowojciechowy
 • festyn świętowojciechowy
 • festyn świętowojciechowy
 • festyn świętowojciechowy
 • festyn świętowojciechowy
 • festyn świętowojciechowy
 • festyn świętowojciechowy
 • festyn świętowojciechowy
 • festyn świętowojciechowy
 • festyn świętowojciechowy
 • festyn świętowojciechowy
 • festyn świętowojciechowy
 • festyn świętowojciechowy
 • festyn świętowojciechowy
 • festyn świętowojciechowy
 • festyn świętowojciechowy
 • festyn świętowojciechowy
 • festyn świętowojciechowy
 • festyn świętowojciechowy
 • festyn świętowojciechowy
 • festyn świętowojciechowy
 • festyn świętowojciechowy
 • festyn świętowojciechowy
 • festyn świętowojciechowy
 • festyn świętowojciechowy
 • festyn świętowojciechowy
 • festyn świętowojciechowy
 • festyn świętowojciechowy
 • festyn świętowojciechowy
 • festyn świętowojciechowy
 • festyn świętowojciechowy
 • festyn świętowojciechowy
 • festyn świętowojciechowy
 • festyn świętowojciechowy
 • festyn świętowojciechowy
 • festyn świętowojciechowy
 • festyn świętowojciechowy
 • festyn świętowojciechowy
 • festyn świętowojciechowy
 • festyn świętowojciechowy
 • festyn świętowojciechowy
 • festyn świętowojciechowy
 • festyn świętowojciechowy
 • festyn świętowojciechowy
 • festyn świętowojciechowy
 • festyn świętowojciechowy
 • festyn świętowojciechowy
 • festyn świętowojciechowy
 • festyn świętowojciechowy
 • festyn świętowojciechowy
 • festyn świętowojciechowy
 • festyn świętowojciechowy
 • festyn świętowojciechowy
 • festyn świętowojciechowy
 • festyn świętowojciechowy
 • festyn świętowojciechowy
 • festyn świętowojciechowy
 • festyn świętowojciechowy
 • festyn świętowojciechowy
 • festyn świętowojciechowy
 • festyn świętowojciechowy
 • festyn świętowojciechowy
 • festyn świętowojciechowy
 • festyn świętowojciechowy
 • festyn świętowojciechowy
 • festyn świętowojciechowy
 • festyn świętowojciechowy
 • festyn świętowojciechowy
 • festyn świętowojciechowy
 • festyn świętowojciechowy
 • festyn świętowojciechowy
 • festyn świętowojciechowy
 • festyn świętowojciechowy
 • festyn świętowojciechowy
 • festyn świętowojciechowy
 • festyn świętowojciechowy
 • festyn świętowojciechowy
 • festyn świętowojciechowy
 • festyn świętowojciechowy
 • festyn świętowojciechowy
 • festyn świętowojciechowy
 • festyn świętowojciechowy
 • festyn świętowojciechowy
 • festyn świętowojciechowy
 • festyn świętowojciechowy
 • festyn świętowojciechowy
 • festyn świętowojciechowy
 • festyn świętowojciechowy
 • festyn świętowojciechowy
 • festyn świętowojciechowy
 • festyn świętowojciechowy
 • festyn świętowojciechowy
 • festyn świętowojciechowy
 • festyn świętowojciechowy
 • festyn świętowojciechowy
 • festyn świętowojciechowy
 • festyn świętowojciechowy
 • festyn świętowojciechowy
 • festyn świętowojciechowy
 • festyn świętowojciechowy
 • festyn świętowojciechowy
 • festyn świętowojciechowy
 • festyn świętowojciechowy
 • festyn świętowojciechowy
 • festyn świętowojciechowy
 • festyn świętowojciechowy
 • festyn świętowojciechowy
 • festyn świętowojciechowy
 • festyn świętowojciechowy
 • festyn świętowojciechowy
 • festyn świętowojciechowy
 • festyn świętowojciechowy
 • festyn świętowojciechowy
 • festyn świętowojciechowy
 • festyn świętowojciechowy
 • festyn świętowojciechowy
 • festyn świętowojciechowy
 • festyn świętowojciechowy
 • festyn świętowojciechowy
 • festyn świętowojciechowy
 • festyn świętowojciechowy
 • festyn świętowojciechowy
 • festyn świętowojciechowy
 • festyn świętowojciechowy
 • festyn świętowojciechowy
 • festyn świętowojciechowy
 • festyn świętowojciechowy
 • festyn świętowojciechowy
 • festyn świętowojciechowy
 • festyn świętowojciechowy
 • festyn świętowojciechowy
 • festyn świętowojciechowy
 • festyn świętowojciechowy
 • festyn świętowojciechowy
 • festyn świętowojciechowy
 • festyn świętowojciechowy
 • festyn świętowojciechowy
 • festyn świętowojciechowy
 • festyn świętowojciechowy
 • festyn świętowojciechowy

27 maja - Dzień Samorządu Terytorialnego

Dzień Samorządu Terytorialnego to święto uchwalone przez Sejm RP w 2000 r., obchodzone  na pamiątkę pierwszych demokratycznych wyborów samorządowych w Polsce. W 1990 roku utworzono gminy, jako wspólnoty mieszkańców z mocy prawa, z odrębnym budżetem i mieniem komunalnym. Wprowadzono bezpośrednie wybory do rad gminnych, odpowiedzialność lokalną władzy wykonawczej (wójta, burmistrza) przed odpowiednią władzą legislacyjną (rada gminy), samodzielność finansową ośrodków samorządowych, kontrolę władzy wykonawczej nad lokalną administracją (urzędem gminy). Po 45 latach rządów komunistycznych Polska stała się krajem w pełni demokratycznym, a 27 maja 1990 roku przeprowadzono pierwsze w pełni wolne, demokratyczne wybory samorządowe. Powstała także gmina Serock, a w pierwszych demokratycznych wyborach, na burmistrza Miasta i Gminy Serock, wybrano Sylwestra Sokolnickiego.
W 1998 roku, w drugim etapie reformy samorządowej, powstał samorządowy powiat i województwo.

Wyniki głosowania w gminie Serock

Wybory do Parlamentu Europejskiego - wyniki głosowania w gminie Serock: https://wybory.gov.pl/pe2019/pl/wyniki/gm/140804.

Inicjatywa lokalna narzędziem do poprawy komfortu życia

Otwartość  samorządu na inicjatywy ma głównie na celu włączenie mieszkańców w rozwiązywanie problemów lokalnych. Dzisiaj żaden samorząd w Polsce nie rozwiąże sam wszystkich problemów, z jakimi mierzy się lokalna społeczność, dlatego, jeżeli pojawiają się zainteresowani, którzy chcą włączyć się aktywnie w realizację zadań trzeba stworzyć im do tego warunki. Jeżeli określona grupa mieszkańców widzi problem, chce go rozwiązać i ma propozycję to warto wykorzystać ten potencjał. Temu właśnie służy instytucja inicjatywy lokalnej, wprowadzona do ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie nowelizacją z 2010 r.

Jak wskazuje definicja ustawowa inicjatywa lokalna to szczególna  forma współpracy przy realizacji zadania publicznego podejmowana przez jednostki samorządu terytorialnego i mieszkańców. Istotą inicjatywy lokalnej jest to, że zadanie realizowane jest wspólnie. Oznacza to w praktyce wspólne zaplanowanie przedsięwzięcia, realizację i odpowiedzialność za nie, które biorą na siebie mieszkańcy i właściwe jednostki organizacyjne samorządu. Inicjatywa lokalna nie jest tożsama ze zleceniem zadania mieszkańcom, gdzie wybiera się wykonawcę, kontroluje się go i rozlicza. Zgodnie z ustawą strony umowy o realizację inicjatywy lokalnej są równe i określają wzajemne zadania oraz odpowiedzialność jako współrealizatorzy zadania publicznego. Inicjatywa lokalna jest najwyższą formą partycypacji obywatelskiej, gdzie mieszkańcy biorą współodpowiedzialność za zrealizowanie zadania.

Mieszkańcy w ramach inicjatywy lokalnej we współpracy z gminą mogą w sposób realny zmieniać swoje otoczenie, np. zbudować plac zabaw, parking czy chodnik. Inicjatywa integruje społeczność lokalną wokół wspólnych przedsięwzięć. Daje także możliwość podejmowania wielu różnorodnych działań, od dofinansowania obiadów dla bezdomnych, przez jednorazowe imprezy, cykliczne zajęcia, aż do inwestycji drogowych. Scalenie zasobów obywateli i samorządu pozwala w efekcie na realizację istotnych dla mieszkańców przedsięwzięć, a wkład mieszkańców w ich realizację powoduje, że w większym stopniu poczuwają się oni do odpowiedzialności za ich efekty.

Inicjatywę lokalną stosuje wiele samorządów, m.in. Warszawa, Bydgoszcz, Częstochowa, miasto Iława, powiat iławski, gmina Sadki czy gmina Rajcza. Dotychczas rzadziej ten instrument wykorzystywały samorządy regionalne, ale stosuje go od 2016 r. województwo małopolskie. Podstawą do uruchomienia inicjatywy lokalnej jest uchwała rady gminy/powiatu/sejmiku województwa określająca tryb i kryteria oceny wniosków. W naszej gminie obowiązuje Uchwała Nr 350/XXXIII/2017 Rady Miejskiej w Serocku z dnia 15 maja 2017 r. w sprawie trybu i szczegółowych kryteriów oceny wniosków o realizację zadania publicznego w ramach inicjatywy lokalnej.
Punktem wyjścia inicjatywy lokalnej jest wniosek kierowany do organu wykonawczego jednostki samorządu terytorialnego (wójta/burmistrza/prezydenta, zarządu powiatu, zarządu województwa) przez grupę mieszkańców (samodzielnie albo za pośrednictwem organizacji pozarządowej) o wsparcie realizacji zadania publicznego. Mieszkańcy we wniosku muszą wykazać swój wkład w realizację inicjatywy, np. w postaci własnej pracy czy też wkładu rzeczowego lub finansowego. Każdy z tych wkładów ma określoną wartość i obniża koszt realizacji zadania publicznego.

Kluczem dla realizacji takiego modelu jest: po stronie administracji jej otwartość na aktywność mieszkańców; po stronie mieszkańców zaś potrzeba lub chęć szybkiego poprawienia własnego komfortu życia bądź rozwiązania określonego problemu społecznego. Po stronie samorządu jest ocena pomysłu mieszkańców i uznania go za celowy lub nie. Samorząd jako realizator zadania, jest uprawniony do podjęcia decyzji pozytywnej lub negatywnej, co do wspólnego przedsięwzięcia z mieszkańcami. Decyzja samorządu powinna być jednak oparta na obiektywnych znanych wszystkim zasadach oceny.  Dlatego ważnym jest  określenie trybu i szczegółowych kryteriów oceny wniosków jakie złożą mieszkańcy.

 

 

JAK ROBIĄ TO INNI:
Program inicjatyw lokalnych w Bydgoszczy pod nazwą „25/75” polega na współdziałaniu mieszkańców oraz miasta. Stowarzyszenia bydgoszczan, którym uda się zebrać środki na realizację inwestycji na poziomie 25 procent, mogą liczyć na realizację zadania w bieżącym roku budżetowym. W ten sposób osiedlowe ulice o niewielkim znaczeniu dla komunikacji mogą szybciej zyskać nowe nawierzchnie lub zostać wyposażone w dodatkową infrastrukturę np. chodniki i miejsca postojowe. Do tej pory zrealizowano wszystkie zadania zgłoszone przez mieszkańców, które spełniały wymogi formalne. Członkami stowarzyszeń mogą być wyłącznie osoby prywatne – wynika to wprost z ustawy.

Celem programu jest zwiększenie aktywności obywatelskiej mieszkańców miasta dla wspólnego, a przede wszystkim szybszego wykonania zadań publicznych gminy.

Czy inicjatywa lokalna w Serocku może być jednym z pomysłów na rozwiązanie problemu niewystarczającego uzbrojenia silnie rozwijających się obszarów Gminy? Zachęcamy Państwa do dyskusji na ten temat i kierowania własnych przemyśleń na adres konsultacje@serock.pl.

 • autor: Referat Gospodarki Gruntami Planowania Przestrzennego i Rozwoju

Przedszkolaki dbają o środowisko

Przedszkolaki posprzątały – o przyrodę nam zadbały!

W dniu 20 maja dzieci z oddziałów przedszkolnych ze Szkoły Podstawowej im. Mikołaja Kopernika w Serocku wzięły udział w sprzątaniu naszego miasta. Siedmiolatki zaopatrzone przez Urząd Miasta i Gminy Serock w rękawice i plastikowe worki oczyściły z odpadów teren plaży miejskiej oraz ulicę Napoleońską. Dzieci były pełne zaangażowania i entuzjazmu, dzięki czemu zebrały kilka worków odpadów.

Okres przedszkolny to czas wzmożonej aktywności poznawczej i emocjonalnej dlatego warto ten czas wykorzystać na wyrabianie w dzieciach dobrych nawyków ekologicznych.

Zachęcamy wszystkich do podejmowania podobnych inicjatyw. Informujemy, że w Referacie Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa (pok. 11) Urzędu Miasta i Gminy w Serocku można zaopatrzyć się w rękawice i plastikowe worki, które po uprzednim zgłoszeniu zostaną odebrane przez Miejsko-Gminny Zakład Gospodarki Komunalnej w Serocku.

 

Dzień Matki

Z okazji Dnia Matki składamy wszystkim Mamom najserdeczniejsze życzenia.
Niech towarzyszy Wam radość i poczucie spełnienia,
niech codzienność obfituje w wyjątkowe chwile a spędzony z dziećmi czas
będzie pięknym życiowym doświadczeniem.
Wszystkiego dobrego!

Zapraszamy na FESTYN świętowojciechowy

Już w najbliższą sobotę, 25 maja, odbędzie się festyn z okazji Święta Patrona Serocka. Serdecznie zapraszamy do wzięcia udziału w barwnym korowodzie pod hasłem SAN SEROCK, który poprowadzi Vistula River Brass Band. Będzie barwnie i radośnie. Ubierzcie się w kolorowe stroje, zabierzcie pompony, chorągiewki, kastaniety i co Wam na myśl przyjdzie i dołączcie do korowodu. Wyruszamy o 16.00 ze stadionu miejskiego.

Podczas festynu na rynku zaprezentują się grupy artystyczne z terenu gminy Serock. Obejrzymy także piosenki w wykonaniu członków Teatru piosenki Elżbiety Zapendowskiej. Jako support gwiazdy wieczoru wystąpi Dr Rock - zespół związany z Serockiem nie tylko ROCKIEM, ale również pochodzeniem wokalistki.

Szczególnie zapraszamy na koncert Patrycji Markowskiej z zespołem.

Festyn jest z pewnością jedną z najbardziej oczekiwanych imprez w kalendarzu serockich przedsięwzięć. Tego dnia jednak odbędzie się również III Półmaraton Zegrzyński oraz mecze korfballu. Serdecznie zapraszamy także na Galę Polskiej Ligi Korfballu z ceremonią dekoracji drużyn PLK o godz. 19.30 na scenie głównej podczas festynu.

Tradycyjnie zapraszamy również do Izby Pamięci i Tradycji Rybackich w Serocku, gdzie można obejrzeć multimedialną ekspozycję opowiadająca o dziejach miasta i okolic.

W serockim ratuszu do 31 maja można oglądać wystawę "Każdy kiedyś był dzieckiem". Ekspozycja to zbiór fotografii zrobionych do końca lat 50. XX w., przedstawiających serockie dzieci. Do Państwa dyspozycji jest również monidło - fotostand, przy którym można zrobić sobie pamiątkowe zdjęcie.

Szczegóły na plakatach poniżej.

Sprawdź gdzie i na kogo możesz głosować

Już w najbliższą niedzielę, 26 maja, odbędą się wybory do europarlamentu. Sprawdź gdzie i na kogo możesz głosować.

Serockie gospodynie na kongresie KGW

Panie z Kół Gospodyń Wiejskich z Dosina, Jadwisina, Ludwinowa Zegrzyńskiego i Zegrza  wzięły udział w Mazowieckim Kongresie Kół Gospodyń Wiejskich, który odbył się  na Uniwersytecie Przyrodniczo – Humanistycznym w Siedlcach. Na spotkaniu  podejmowano tematy związane zarówno z działalnością Kół Gospodyń Wiejskich, promocją zdrowego stylu życia oraz udziałem kobiet w życiu politycznym.   W trakcie obrad podkreślano ważną rolę, jaką Koła pełnią w lokalnych społecznościach. Dzięki przedsiębiorczości kobiet zrzeszonych w Kołach Gospodyń Wiejskich rozwijana jest działalność kulturalna, oświatowa, kultywowane są lokalne tradycje.

Podczas Kongresu goście mogli zapoznać się z bieżącą działalnością ARiMR przy stoisku informacyjno-promocyjnym. Pracownicy Agencji odpowiadali m.in. na pytania związane  z funkcjonowaniem ustawy o Kołach Gospodyń Wiejskich i udzielali porad w tym zakresie.

 

Prace w ul. Jaśminowej w Serocku

Rozpoczynamy długo oczekiwaną budowę sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przepompownią ścieków w ulicy Jaśminowej w Serocku.

W dniu 15.05.2019 roku podpisaliśmy umowę z firmą Tomasz Mianowski Zakład Usług Budowlanych INWOKAN  z siedzibą w Wyszkowie na budowę kanalizacji sanitarnej wraz z przepompownią ścieków w ulicy Jaśminowej w Serocku.

Zakres robót obejmuje budowę kanału sanitarnego PVCф200 mm o długości L=594,7 m, podwójny kanał tłoczny 2x588,9 m, przepompownie ścieków oraz podłączenie przylegających nieruchomości do nowo budowanego kanału.
Planowany termin zakończenia prac przewidziany jest w sierpniu 2020 roku.

 

 • autor: Referat Przygotowania i Realizacji Inwestycji

Wspólne działania dla trzech gmin

Z inicjatywy Burmistrza Miasta i Gminy Serock, w dniu 16 maja 2019 r. odbyło się spotkanie z Wójtem Gminy Pokrzywnica i Wójtem Gminy Zatory. Spotkanie dotyczyło wykorzystania do ruchu powszechnego drogi technologicznej usytuowanej wzdłuż zapory bocznej Jeziora Zegrzyńskiego na odcinku Łacha – Holendry, gm. Zatory. Droga jest obecnie wyłączona z ruchu i znajduje się w zarządzie Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie. Droga wymaga równania nawierzchni i żwirowania. Naprawa drogi i zapewnienie środków do jej utrzymania zagwarantuje sprawniejszą komunikację dla mieszkańców miejscowości Gąsiorowo (w szczególności rejon Tusina), Kopaniec i Stawinoga z gminą Serock i drogami krajowymi. Uregulowanie kwestii przejazdu wzdłuż brzegu Narwi jest korzystną alternatywą dla z trudem utrzymywanych w stanie przejezdności duktów leśnych w Gąsiorowie.

Obecni na spotkaniu wyrazili chęci wzajemnej partycypacji w kosztach utrzymania drogi. Ponadto w najbliższym czasie zostanie zawarte porozumienie trójstronne pomiędzy gminami, które ureguluje wspólne działania podejmowane wobec drogi wzdłuż lewobrzeżnej zapory bocznej Jeziora. Wypracowanie wspólnego stanowiska gmin umożliwi przejęcie w utrzymanie drogi od Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie. Mamy nadzieję, że dzięki zaangażowaniu gminy Serock, Pokrzywnica i Zatory uda się poprawić stan drogi i jej dostępność, by zapewnić komfortowy i bezpieczny dojazd mieszkańcom.

O dalszych działaniach będziemy Państwa informowali w najbliższym czasie.

 

 

 • autor: Referat Gospodarki Gruntami, Planowania Przestrzennego i Rozwoju

Sucho w Łasze

Zakończyły się prace przy budowie odwodnień w miejscowości Łacha w gminie Serock. Na zrealizowanie tej inwestycji Powiat przeznaczył prawie 640 tys. złotych.

W miejscach, gdzie podczas deszczu, z powodu braku odpływów, powstają kałuże zainstalowano system odwodnieniowy. Na skrzyżowaniu ul. Mazowieckiej i Łąkowej w Łasze zrobiono drenaż, służący odprowadzeniu wody w grunt, zamontowano również skrzynki roztrząsające i wpusty.

 • autor: powiat-legionowski.pl

Obchodzimy dzień pszczół

W dniu 20 maja obchodzimy Światowy Dzień Pszczół, dzień ten został ustanowiony przez Organizację Narodów Zjednoczonych, z inicjatywy Słowenii, która w ten sposób chciała podkreślić znaczenie pszczół dla pozyskiwania żywności.

Pszczoły to nadrodzina owadów z rzędu błonkoskrzydłych. Do pszczół zalicza się ok. 20 tys. gatunków, w większości prowadzących samotniczy tryb życia, ale również takich, które wytworzyły skomplikowane struktury społeczne. W Polsce występuje blisko 470 gatunków pszczół. Najbardziej znana jest pszczoła miodna. Pszczoły żyją na Ziemi od ponad 50 milionów lat, a ich rola w utrzymywaniu równowagi ekosystemu Ziemi jest nieoceniona. Są odpowiedzialne za zapylanie ok. 70% gatunków roślin uprawnych na świecie, zapewniają lepszą jakość owoców i warzyw i podnoszą wydajność upraw. Niektóre z gatunków bez pracy pszczół w ogóle by nie owocowały. Ale przecież pszczoły zapylają nie tylko rośliny użytkowe, ale również rośliny dzikie, tworzące różne ekosystemy lądowe. Te zbiorowiska roślinne produkują tlen niezbędny do życia a także są odpowiedzialne za wiele innych usług ekosystemowych. Wyginięcie pszczół miałoby trudne do oszacowania konsekwencje dla ludzi i środowiska przyrodniczego Ziemi. Jednak różne owady zapylają inne rośliny. Oznacza to, że dla zapewnienia bezpieczeństwa żywnościowego potrzebna jest przede wszystkim różnorodność gatunkowa owadów zapylających.

Według ekologów, głównym zagrożeniem dla pszczół jest utrata siedlisk - bazy pokarmowej i lęgowej, następująca w wyniku zmian w użytkowaniu terenu. Rosnąca powierzchnia miast i areałów upraw, gęsta zabudowa terenu, częste koszenie trawników i łąk – to tylko niektóre ze zmian niesprzyjających tym owadom. Intensyfikacja rolnictwa, nadmierne czy nieprawidłowe stosowanie środków ochrony roślin i nawozów, patogeny, gatunki inwazyjne, zanieczyszczenie środowiska i zmiana klimatu, to pozostałe czynniki wpływające na dobrostan pszczół.
Szacuje się, że w Polsce praca pszczół jest warta ponad 4 mld zł rocznie. Gdyby nie te owady, nie mielibyśmy wielu owoców i warzyw, w przypadku innych roślin plony byłyby znacznie niższe.

Na wielkość i zdrowotność populacji zapylaczy wpływ ma m.in. nowoczesne rolnictwo. Pomijając wpływ pestycydów ogromnym problemem dla dzikich pszczół są uprawy monokulturowe. Brak miedz, zadrzewień śródpolnych, starych drzew, skarp, śródpolnych stert kamieni to wszystko powoduje, że brakuje kryjówek i miejsc do założenia gniazda. Ponadto zmniejsza się bioróżnorodność rolnictwa i coraz mniej jest miejsc, gdzie mogą rosnąć różne gatunki roślin nektarujących. Nawet monokulturowa uprawa roślin miododajnych, daje pokarm przez krótki czas, a po okresie kwitnienia ogromne obszary nie zapewniają pożywienia dzikim zapylaczom. Rozwiązaniem byłyby korytarze roślinne z różnorodną roślinnością miododajną i miejscami do gniazdowania owadów – czyli w praktyce powrót do dawnych miedz i zadrzewień śródpolnych.

Każdy z nas wpływa na różnorodność biologiczną. Chociażby przy wiosennym obsadzaniu ogrodu należy pamiętać, aby wybierać rośliny miododajne, czyli takie, które dostarczają nektaru i pyłku, w ogródku, na balkonie, na nieużytkach, miedzach, zaniedbanych trawnikach itd. Warto wysiewać różne gatunki, przy czym pamiętajmy, aby były to rośliny rodzime – są to najbardziej wartościowe rośliny dla naszych pszczół, a przy okazji wpływają na bioróżnorodność. Pszczoły zbierają nektar i pyłek od wiosny do jesieni. Jeśli chcesz stworzyć ogród przyjazny dla pszczołom wysiej rośliny kwitnące o różnych porach roku. Jeśli masz duży ogród pozostaw w nim część dziką, naturalną z miododajnymi roślinami łąkowymi oraz miejscami, gdzie owady mogą założyć gniazdo. Nie wypalajmy liści i traw, stanowiące miejsce gniazdowania i kryjówkę dla wielu owadów. Wiele owadów zakłada gniazda w glebie, nie przekopujmy jej zbyt często, jeżeli nie jest to konieczne. Warto przygotować poidło dla pszczół, naczynie z wodą oraz kamykami lub patykami, na których owady będą mogły stanąć by napić się wody. Unikaj insektycydów oraz pestycydów toksycznychdla pszczół. Unikaj zwłaszcza neonikotynoidów. Korzystaj z naturalnych środków ochrony roślin.

 

 • autor: Referat Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa

Wybory do walnych zgromadzeń izb rolniczych

Referat Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa informuje, że Krajowa Rada Izb Rolniczych ustaliła termin wyborów do walnych zgromadzeń izb rolniczych na dzień 28 lipca 2019 r. (Uchwała Nr 2/2019 z dnia 25 lutego 2019 r. w sprawie zarządzenia wyborów do walnych zgromadzeń izb rolniczych).
Druk zasad wyrobów do Rad Powiatowych Mazowieckiej Izby Rolniczej w odnośniku.

 

 • autor: Referat Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa

Wniosek o oszacowanie szkód w gospodarstwach

Referat Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa informuje, że w dniu 05.02.2019 r. Burmistrz Miasta i Gminy Serock wystąpił do Wojewody Mazowieckiego z wnioskiem w sprawie powołania składu komisji do spraw oszacowania szkód w gospodarstwach rolnych i działach specjalnych produkcji rolnej, w których wystąpiły szkody spowodowane przez niekorzystne zjawiska atmosferyczne.

Wojewoda Mazowiecki Zarządzeniem nr 97 z dnia 23 kwietnia 2019 roku powołał komisje do spraw oszacowania szkód w gospodarstwach rolnych i działach specjalnych produkcji rolnej znajdujących się na terenie województwa mazowieckiego, w których wystąpiły szkody spowodowane przez niekorzystne zjawiska atmosferyczne.

Wskutek wystąpienia w okresie od dnia 15.04.2019 r. do dnia 08.05.2019 r. kilkukrotnych przygruntowych przymrozków, które to spowodowały uszkodzenia kwiatów i zawiązek w uprawach sadowniczych, Burmistrz Miasta i Gminy Serock w dniu 13.05.2019 r. wydał obwieszczenie o ostatecznym terminie składania wniosków o oszacowanie szkód, tj. do dnia 31.05.2019 r.
Na podstawie złożonych wniosków zostanie sporządzony harmonogram prac komisji w terenie.
Druk obwieszczenia i wniosek o oszacowanie szkód w odnośniku.

 

 • autor: Referat Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa

Rowerem po gminie Serock

Serdecznie zapraszamy wszystkich na przejażdżki szlakami rowerowymi znajdującymi się na terenie naszej gminy. Dostępne są cztery szlaki rowerowe: żółty, czerwony, niebieski i czarny, które przebiegają drogami leśnymi, przez pola, wzdłuż linii brzegowej Jeziora Zegrzyńskiego, a także w okolicach zabytkowych i ciekawych miejsc na terenie gminy. Ich łączna długość wynosi 88,6 km.

Z dokładnym przebiegiem i opisem poszczególnych szlaków mogą się Państwo zapoznać w opracowaniu „Rowerem po gminie Serock”. Opracowanie zawiera 4 mapy z opisem atrakcji, które możemy spotkać na danym szlaku, opisem trudności trasy i czasu potrzebnego na jej pokonanie.

Opracowanie w formie kieszonkowej, bardzo przydatnej podczas przejażdżek rowerowych, otrzymają Państwo w Referacie Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa – parter, pokój nr 11, natomiast z wersją elektroniczną opracowania mogą się Państwo zapoznać na stronie internetowej www.serock.pl, w zakładce „Dla turysty – szlaki rowerowe”.

 

 • autor: Referat Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa

Zapraszamy na przedsięwzięcia weekendowe

18 maja w Centrum Kultury i Czytelnictwa odbędą się Powiatowe Obchody Roku Moniuszkowskiego. Przedsięwzięcie rozpocznie się o 15.30 piknikiem, następnie organizatorzy zapraszają na występy artystyczne i koncert.

19 maja w Izbie Pamięci i Tradycji Rybackich w Serocku zaprezentowana zostanie wystawa "Każdy kiedyś był dzieckiem", prezentująca serockie dzieci na fotografiach wykonanych do końca lat 50 XX wieku. Zapraszamy do oglądania w godzinach otwarcia placówki - 11.30 - 17.30. Podczas popołudnia w Izbie będzie można zrobić sobie pamiątkowe zdjęcie w monidle, przygotowanym za pomocą starej fotografii.

18 i 19 maja, w godzinach 10.00 - 18.00 w Hotelu Windsor w Jachrance odbędą się Targi żeglarskie i motorowodne na lądzie i w wodzie. Wstęp bezpłatny. 

Szczegóły na plakatach poniżej.

Zachęcamy również do obejrzenia wystaw outdoorowych przy ratuszu i przy Centrum Kultury, przygotowanych w ramach 100. rocznicy odzyskania przez Polskę niepodległości.

 

Informacja ws. targowiska

Urząd Miasta i Gminy w Serocku informuje, że w dniu 25 maja 2019 r. (sobota) nie będzie można prowadzić sprzedaży na targowisku miejskim w związku z zaplanowanymi na ten dzień obchodami "Wojciechowego Świętowania".

SEROCKIE SKUTERY - wypożycz i jedź

W Serocku możesz wynająć jeden ze skuterów elektrycznych blinkee.city, które stacjonują na serockim rynku i na plaży miejskiej.

Jak wypożyczyć skuter elektryczny?

1. Pobierz aplikację blinkee.city - dostępna w Google Play oraz w App Store
2. Załóż konto - Załącz zdjęcia dokumentu uprawniającego do jazdy. W ciągu 24 h Twoje konto zostanie zweryfikowane i aktywowane.
3. Znajdź i zarezerwuj - Znajdź w aplikacji najbliższy skuter i zarezerwuj go. Masz 15 minut, aby spokojnie dotrzeć do pojazdu.
4. Odblokuj  - Odblokuj pojazd w aplikacji. Otwórz kufer przyciskiem na kierownicy, weź kask i nakładkę higieniczną.
5. Jedź - Skuter jest aktywny i gotowy do jazdy. Dodaj gazu i jedź, gdzie chcesz.
6. Zaparkuj i zakończ - Przybyłeś do celu? Zaparkuj skuter w wyznaczonej strefie, schowaj kask do kufra i zakończ jazdę w aplikacji.

Ile to kosztuje?
Skutery wypożyczamy na minuty (69 gr/min., a w przypadku studentów 59 gr/min.) jednak dziennie nie zapłacimy więcej niż 89 zł. W przypadku zaparkowania skutera w celu np. pójścia do sklepu, opłata wynosi 9 gr za każdą minutę postoju.

Szczegółowy cennik znajduje się tutaj

Regulamin korzystania z usługi Serockiego Skutera blinkee.city

Usługa będzie dostępna do 30 września 2019 r.

Więcej informacji uzyskają Państwo na stronie internetowej http://blinkee.pl oraz pod numerem infolinii 22 290 25 25.

Laury Marszałka wręczone!

Znane są już wyniki XII edycji Konkursu o Laur Marszałka Województwa Mazowieckiego dla mazowieckich producentów żywności za najlepszy produkt roku 2018.

Wśród wyróżnionych producentów indywidualnych Laury zdobyły między innymi dwie mieszkanki naszej gminy: Pani Celina Nowakowska z Dosina za „Dosiniak” – chleb ziołowy (w kategorii wyroby piekarnicze) oraz Pani Magdalena Pietrzak z Gutów za „Porzeczkówkę Magdy” (w kategorii napoje). Serdecznie gratulujemy!

 • autor: Referat Komunikacji Społecznej

13 maja Dniem Patków Wędrownych

Kto z nas wyobraża sobie spacer w parku czy lesie bez śpiewu ptaków. To właśnie z ich radosnym ćwierkaniem kojarzy się nam wiosna, a później letnie poranki. Wiele ptaków, które na wypoczynek zimowy odlatują do ciepłych miejsc, powraca do nas z pierwszym podmuchem wiosny, jak tylko temperatura wzrośnie powyżej zera. Mało kto z nas wie, że 13 maja obchodzony jest Dzień Ptaków Wędrownych. Celem święta jest promowanie ochrony wędrujących ptaków na całym świecie, szczególnie tych zagrożonych wyginięciem.

Wędrówki ptaków to fenomen natury, który wzbudza ogromne zainteresowanie. Szczególnie jeśli uświadomimy sobie jakie trasy i odległości przebywają skrzydlaci podróżnicy, jak wielki jest to wysiłek, ile wymaga przygotowań, niezwykłych umiejętności i odwagi, oraz jak wiele niebezpieczeństw czyha po drodze.  Już sama decyzja o momencie wylotu ma strategiczne znaczenie – złe odczytanie warunków pogodowych ptaki mogą przypłacić życiem.

Terminem wylotu i kierunkiem migracji kieruje wewnętrzny zegar. Jest to wiedza, z którą ptaki przychodzą na świat - dzięki niej młode i niedoświadczone osobniki, odbywające wędrówkę pierwszy raz w życiu, wiedzą, którędy i gdzie udać się na zimowisko. Tym ptakom, które wędrują w grupie jak np. gęsi czy żurawie jest łatwiej - mają szansę nauczyć się trasy od star-szych i bardziej doświadczonych krewnych, którzy przelecieli już szlak migracyjny wiele razy i potrafią rozpoznać stałe szczegóły terenu. Niezależnie bowiem od wewnętrznego kom-pasu, ptaki zdają się również na własny wzrok. Ziemia z góry wygląda dla nich jak mapa - rzeki wyznaczają szlaki, których łatwo się trzymać, w orientacji pomagają kształty wybrzeży, zbiorniki wodne, górskie pasma czy charakterystyczne budowle.

Większość gatunków zatrzymuje się po drodze, by odpocząć i przybrać na wadze. Często dążą do ściśle określonych miejsc - tzw. ostoi. Szczególnie atrakcyjne są dla ptaków tereny okresowo zalewane, rozległe rzeczne doliny, zbiorniki wodne, niezagospodarowane przez człowieka ujścia rzek. Możliwość odpoczynku i uzupełnienia zapasów tłuszczu często decyduje o przeżyciu w czasie wędrówki, dlatego są to obszary niezwykle ważne dla ochrony ptaków.
Pierwsze ptaki, zwiastuny wiosny pojawiły się już na przełomie lutego i marca, a były to skowronki.

Wczesnym zwiastunem wiosny jest także czajka, która już w marcu przyleciała na lęgowiska. Niestety, czajka jest coraz rzadziej spotykana w Polsce. Przyczyną jest intensyfikacja rolnictwa − mechanizacja i chemizacja w rolnictwie, która przyczynia się do stałego spadku liczebności tych wspaniałych ptaków. W okresie od początku marca do końca maja możemy obserwować klucz nadlatujących żurawi. Warto zaznaczyć, że żuraw to najokazalszy i największy z naszych ptaków.
Najbardziej wyczekującym przez nas wszystkich był przylot bociana białego.

Bociany, które zimę z reguły spędzają w Afryce, w podróż powrotną wyruszają w pierwszej połowie lutego. Ich powrót trwa około sześciu tygodni. Z reguły boćki wracają do tego samego gniazda – po przylocie zaczynają je remontować i poprawiać.
Do Polski wracają także jaskółki. Chociaż mówi się, że „jedna jaskółka wiosny nie czyni”, to właśnie przylot tych ptaków zwiastuje wiosenne ocieplenie. W Polsce gniazdują trzy gatunki jaskółek: brzegówka (Riparia riparia), oknówka (Delichon urbica) oraz dymkówka (Hirundo rustica). Jaskółki przylatują już, gdy wiosna zadomowia się w Polsce na dobre, w połowie kwietnia.
Kiedy wiosna w Polsce zadomowi się na dobre, tj na przełomie kwietnia i maja, do Polski powraca jerzyk, który swoim wyglądem przypomina, przypomina jaskółkę. Dawniej jerzyki gniazdowały w skałach i w lasach. Wraz z rozwojem miast człowiek stworzył tym ptakom dogodne warunki lokalowe, zwłaszcza za sprawą bloków mieszkalnych budowanych w latach 60. i 70. XX w. Takie obiekty często posiadają stropodachy, które stanowią idealne miejsca do założenia gniazda przez jerzyka (albo wróbla). Jerzyki chętnie zasiedlają także budki lęgowe, do montażu których w swoich ogrodach gorąco Państwa zachęcamy.

Okres lęgowy
Należy pamiętać, że czas między 1 marca a 15 października jest często uznawany za okres lęgowy ptaków. Jednak termin ten nie jest wprost określony w przepisach prawa jako okres lęgowy.

Okres lęgowy ptaków to czas dobierania się w pary, składania jaj i wychowywania młodych. Dla poszczególnych gatunków czas ten jest inny. Ogólne ramy mogą się także nieznacznie przesuwać w poszczególnych latach, w zależności od panujących warunków pogodowych. Niektóre gatunki zaczynają lęgi wcześnie, inne późno. Różna jest też długość okresu lęgowego. Żadne przepisy nie definiują, kiedy okres lęgowy ptaków się kończy, a kiedy zaczyna. W rozporządzeniu Ministra Środowiska z 16 grudnia 2016 r. w sprawie ochrony gatunkowej zwierząt jest wskazany okres od 16 października do końca lutego, jednak jest to jedynie okres, kiedy pod pewnymi warunkami wolno usuwać bez zezwolenia gniazda ptaków z budek, obiektów budowlanych i terenów zieleni.
Pozostały przedział czasu (1 marca – 15 października) często jest interpretowany jako okres lęgowy ptaków. Nie jest to jednak interpretacja właściwa, gdyż okres lęgowy jest przedziałem czasu indywidualnym dla każdego gatunku ptaka i wynika z jego biologii.

Zakazy dotyczące gatunków chronionych
Ochrona gatunkowa obowiązuje cały rok, niezależnie od okresu lęgowego ptaków. W stosunku do wszystkich gatunków chronionych (nie tylko ptaków, również innych gatunków zwierząt, np. dobrze znanych i pospolitych wiewiórek, jeży, ropuch czy jaszczurek) obowiązują zakazy dotyczące m.in.:

• niszczenia siedlisk lub ostoi będących obszarem rozrodu, wychowu młodych, odpoczynku, migracji lub żerowania,
• niszczenia, usuwania lub uszkadzania gniazd,
• umyślnego płoszenia lub niepokojenia.

Naruszenie zakazów w stosunku do gatunków chronionych jest wykroczeniem i podlega karze aresztu albo grzywny. Dodatkowo, jeśli zniszczenie będzie znacznych rozmiarów albo szkoda w gatunkach chronionych będzie istotna, zastosowanie mogą mieć przepisy Kodeksu Karnego (art. 181).

Ważnym wyjątkiem od tej zasady jest sytuacja, kiedy zwierzęciu trzeba pilnie pomóc. Nawet jeśli zwierzę jest objęte ochroną gatunkową, a jest ranne lub osłabione, nie trzeba uzyskiwać zezwolenia na jego schwytanie i przetransportowanie w celu udzielenia mu pomocy weterynaryjnej lub przemieszczenia do ośrodka rehabilitacji zwierząt. Lista takich ośrodków z numerami telefonów kontaktowych do danej placówki jest dostępna na stronie internetowej: http://www.gdos.gov.pl/wykaz-osrodkow-rehabilitacji-zwierzat-w-polsce.

 

 

 • autor: Referat Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa

Życzenia z okazji Dnia Strażaka

Jeśli los ofiaruje Ci skrzydła ..... nic Ci po nich

jeżeli nie pragniesz posługiwać się nimi w służbie drugiemu człowiekowi"

Seneka

 

 

Z okazji Dnia Strażaka

wszystkim strażakom z Gminnych Ochotniczych Straży Pożarnych

dziękujemy za ofiarną służbę i nieocenioną pomoc w różnego  rodzaju sytuacjach kryzysowych.

Życzymy przede wszystkim, aby akcji pożarniczych było jak najmniej,

natomiast wdzięczności za Wasze bohaterstwo - jak najwięcej.

Niech towarzyszy Wam odwaga i zdrowie,

a zamierzeniom osobistym - powodzenie.

Wszystkiego dobrego

 

 

Burmistrz Miasta i Gminy Serock

Artur Borkowski

 

9 maja obchodzimy Dzień Europy

Dzień Europy ustanowiony został w rocznicę przedstawienia planu utworzenia Europejskiej Wspólnoty Węgla i Stali -  9 maja 1950 roku, nazywanego również planem Shumana, który był zalążkiem integracji europejskiej. Dla odróżnienia od Dnia Rady Europy, nazywany jest czasem Dniem Unii Europejskiej. 

1 maja obchodziliśmy 15. rocznicę wejścia Polski do Unii Europejskiej

1 maja 2004 roku Polska stała się pełnoprawnym członkiem Unii Europejskiej. Jednak zanim to nastąpiło, nasz kraj musiał przejść długą drogę, aby wstąpić do unijnych struktur. Pierwszym krokiem było podpisanie 16 grudnia 1991 roku Układu Europejskiego ustanawiającego stowarzyszenie pomiędzy Polską a Wspólnotami Europejskimi i ich państwami członkowskimi. W czerwcu 1993 szefowie państw i rządów krajów wspólnotowych w czasie szczytu w Kopenhadze potwierdzili, iż przystąpienie krajów Europy Środkowej i Wschodniej do UE jest wspólnym celem, ale uwarunkowanym spełnieniem przez te kraje tzw. kryteriów kopenhaskich. Symbolicznym momentem było złożenie przez Polskę formalnego wniosku o członkostwo: przesłanego (faksem) 5 kwietnia 1994 roku przez premiera Waldemara Pawlaka do siedziby Rady Unii Europejskiej oraz następnie złożonego 8 kwietnia 1994 r. w Atenach przez ministra spraw zagranicznych Andrzeja Olechowskiego na ręce greckiej prezydencji. Właściwe negocjacje rozpoczęły się 3 kwietnia 1998 roku, a ich pierwszy etap polegał na porównaniu prawa polskiego z prawem unijnym. Ukoronowaniem negocjacji był szczyt Rady Europejskiej, który odbył się 12–13 grudnia 2002 r. w Kopenhadze. Podjęto wtedy ostateczną decyzję dotyczącą polskiego członkostwa w UE. Dopełnieniem działań dyplomatów było podpisanie 16 kwietnia 2003 roku w Atenach traktatu akcesyjnego i jego późniejsza akceptacja w ogólnonarodowym referendum przeprowadzonym 7–8 czerwca 2003 roku. Traktat został następnie ratyfikowany przez prezydenta Aleksandra Kwaśniewskiego w dniu 23 lipca 2003 r. W efekcie 1 maja 2004 roku Polska stała się pełnoprawnym członkiem Unii Europejskiej. (źródło: http://telewizjarepublika.pl/).

8 maja obchodzimy Narodowy Dzień Zwycięstwa

8 maja obchodzimy Narodowy Dzień Zwycięstwa, który upamiętnia zakończenie II Wojny Światowej w Europie. Święto obchodzone jest również we Francji, Czechach i Wielkiej Brytanii. 9 maja świętują między innymi Ukraina, Rosja, Białoruś, Izrael i Armenia. Rozbieżność w datach jest wynikiem różnicy czasu. Kiedy Niemcy podpisywali akt bezwarunkowej kapitulacji w jednych krajach był 8 maja, godz. 23.01, w  innych godzina 00:01 dnia następnego.

W Polsce święto zostało ustanowione 24 kwietnia 2015 roku. Zastąpiło Narodowe Święto Zwycięstwa i Wolności, obchodzone od roku 1945 do 2015.

LOTTO Poland Bike Marathon w Serocku

Serock ponownie oczarował amatorów MTB. Kolarski cykl LOTTO Poland Bike Marathon, organizowany przez Grzegorza Wajsa, po prawie 10 latach przerwy, odwiedził jedno z najstarszych miast na Mazowszu. Mimo dość kapryśnej pogody w zawodach wzięło udział aż 800 miłośników jazdy na dwóch kółkach. Powrót do Serocka okazał się strzałem w dziesiątkę!

To był trzeci etap tegorocznego LOTTO Poland Bike Marathon. Kolarskie Miasteczko ze startem i metą wyścigów znalazło się w samym sercu Serocka na przepięknym, zabytkowym Rynku położonym nad rzeką Narwią i Jeziorem Zegrzyńskim. Trasa malownicza i zarazem jak na Mazowsze dość pofałdowana. Kolarze mieli do pokonania najbardziej urokliwe miejsca Gminy Serock m.in. Rezerwat Zegrze i Wąwóz Szaniawskiego. Sam finisz był również bardzo atrakcyjny i wymagający. Ostatnie 300 metrów to niemal pionowy podjazd na Rynek. Peleton na rowerach górskich, przy aplauzie kibiców, poradził sobie z nim doskonale.

Na trasie MAX (52 km) zwyciężył Kamil Kuszmider (KK Catena Wyszków), finiszując przed Arkadiuszem Jusińskim (Świat Rowerów Team) i Piotrem Kryńskim (Volkswagen Samochody Użytkowe MTB Team). Wśród kobiet wygrała Urszula Luboińska (Trezado), przed Izabelą Kamińską (IM Logistic Rafbike Cycling Team) i Katarzyną Ebert (New Age Fitness SklepRowerowy.pl).

Dystans MINI (27 km) najszybciej pokonał Paweł Baranek (IPA Bike Team), wyprzedzając Mateusza Rochowiaka (Kross Staff Team) i Przemysława Baranowskiego (Ramę na Ramię). W rywalizacji kobiet triumfowała Julita Tomaszewska (Timbud Team), przed Katarzyną Skurą (Jakoobcycles BKK Team) i Bożeną Bednarczyk (Bikeholic Team Ostrów Mazowiecka).

Najmłodsi ścigali się na trasie FAN (10 km). Wśród chłopców zwyciężył Mikołaj Langer (Warszawski Klub Kolarski), przed Bartoszem Węgrzynowskim (Bike Salon Team) i Jakubem Gregorowiczem (Kamyk Radzymin MTB Team). W gronie dziewcząt wygrała Katarzyna Jedynak (LKK LUKS Sławno), przed Zuzanną Gruszewską (Mława) i Alicją Surdyk (Kamyk Radzymin MTB Team). W Mini Crossie na terenie Miasteczka Poland Bike jeździły też dzieci w wieku 2-4 i 5-6 lat.

Serock był również areną rywalizacji policjantów i policjantek z całej Polski. Na dystansie MINI (27 km) odbył się drugi z pięciu etapów zaliczanych do tegorocznego cyklu Wyścigów MTB o Puchar Komendanta Głównego Policji. Wśród mężczyzn najszybszy był Paweł Baranek (IPA Bike Team, KSP Warszawa), przed Radosławem Wasilewskim (KMP Zamość) i Piotrem Ścigałą (Nice Jura Bike Częstochowa). Wśród kobiet zwyciężyła Małgorzata Lipińska (KPP Golub-Dobrzyń), przed Anną Kędrą (Kraśniczyn) i Anną Plich (Bełchatów). Kolejny trzeci etap cyklu o Puchar KGP zostanie rozegrany 8 czerwca podczas LOTTO Poland Bike Marathon w Urszulinie koło Włodawy w województwie lubelskim.

W rywalizacji drużynowej w Serocku triumfował KK Catena Wyszków, przed Świat Rowerów Team i IM Logistic Rafbike Cycling Team. Młodzieżową punktację drużynową wygrał Kamyk Radzymin MTB Team, przed Warszawskim Klubem Kolarskim i Bike Salon Team. W klasyfikacji rodzinnej zwyciężyli Gregorowiczowie, przed Dorszami i Bickimi. W punktacji Omnium Poland Bike 2019 prowadzą Łukasz Góralewski (KK Catena Wyszków) i Anna Sajnóg (IM Logistic Rafbike Cycling Team).

LOTTO Poland Bike Marathon w Serocku został zorganizowany pod patronatem honorowym Burmistrza Miasta i Gminy Serock, przy współpracy z Urzędem Miasta i Gminy Serock, Ośrodkiem Sportu i Rekreacji w Serocku, Powiatem Legionowskim, Urzędem Marszałkowskim Województwa Mazowieckiego oraz profesjonalnym sklepem i serwisem RafBike Store.

Peleton LOTTO Poland Bike Marathon pozostaje na Mazowszu. Kolejne emocje już w najbliższą niedzielę 5 maja w Radzyminie. To będzie kolarska bitwa w Mieście Cudu nad Wisłą. Wystartować może każdy. Zapraszamy!

Więcej na www.polandbike.pl i www.facebook.com/Poland.Bike.Marathon  

 

 • LOTTO Poland Bike Marathon w Serocku
 • LOTTO Poland Bike Marathon w Serocku
 • LOTTO Poland Bike Marathon w Serocku
 • LOTTO Poland Bike Marathon w Serocku
 • LOTTO Poland Bike Marathon w Serocku
 • LOTTO Poland Bike Marathon w Serocku
 • LOTTO Poland Bike Marathon w Serocku
 • LOTTO Poland Bike Marathon w Serocku
 • LOTTO Poland Bike Marathon w Serocku
 • LOTTO Poland Bike Marathon w Serocku

Majówka w zgodzie z przyrodą

Weekend majowy za pasem. Wiele osób będzie spędzało go aktywnie wybierając wypoczynek na łonie natury, korzystając z jej dobrodziejstw. Zwracamy się do Państwa z prośbą, aby spędzając czas w otoczeniu przyrody nie pozostawiać po sobie żadnych odpadów towarzyszących naszemu wypoczynkowi. Pozostawione śmieci nie tylko wpływają negatywnie na estetykę otoczenia, ale także w wyniku połknięcia przez zwierzęta mogą przyczynić się do ich śmierci. Wypoczywając w otoczeniu natury prosimy także o odpowiednie i właściwe zachowanie, nie należy płoszyć zwierząt, rozpalać ognisk w miejscach do tego nieprzeznaczonych, nie wolno niszczyć roślin. Przestrzeganie tych podstawowych zasad sprawi, że nie tylko my będziemy mogli korzystać z czystego środowiska, ale także i przyszłe pokolenia.

Zachęcamy Państwa do zapoznania się z leśnym savoir-vivre.

 

 • autor: Referat Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa

Wystawa obrazów Anny Karwowskiej

Zapraszamy do serockiego ratusza, gdzie prezentowane są obrazy malarki Anny Karwowskiej.
Wystawa nosi tytuł „Moje pędzle, mój świat”, można ją oglądać do 11 maja, w godzinach pracy urzędu. 

Jak czytamy na stronie internetowej prowadzonej przez artystkę, obrazy inspirowane są podróżami, przyrodą i ludźmi, gęsta faktura farby, pastelowe kolory zestawione są w harmonijną całość. 

Serdecznie zapraszamy. 
 

 • Wystawa Anny Karwowskiej
 • Wystawa Anny Karwowskiej
 • Wystawa Anny Karwowskiej

Rocznice majowe

1 maja
15. rocznica wejścia Polski do Unii Europejskiej
1 maja 2004 roku Polska stała się pełnoprawnym członkiem Unii Europejskiej. Jednak zanim to nastąpiło, nasz kraj musiał przejść długą drogę, aby wstąpić do unijnych struktur. Pierwszym krokiem było podpisanie 16 grudnia 1991 roku Układu Europejskiego ustanawiającego stowarzyszenie pomiędzy Polską a Wspólnotami Europejskimi i ich państwami członkowskimi. W czerwcu 1993 szefowie państw i rządów krajów wspólnotowych w czasie szczytu w Kopenhadze potwierdzili, iż przystąpienie krajów Europy Środkowej i Wschodniej do UE jest wspólnym celem, ale uwarunkowanym spełnieniem przez te kraje tzw. kryteriów kopenhaskich. Symbolicznym momentem było złożenie przez Polskę formalnego wniosku o członkostwo: przesłanego (faksem) 5 kwietnia 1994 roku przez premiera Waldemara Pawlaka do siedziby Rady Unii Europejskiej oraz następnie złożonego 8 kwietnia 1994 r. w Atenach przez ministra spraw zagranicznych Andrzeja Olechowskiego na ręce greckiej prezydencji. Właściwe negocjacje rozpoczęły się 3 kwietnia 1998 roku, a ich pierwszy etap polegał na porównaniu prawa polskiego z prawem unijnym. Ukoronowaniem negocjacji był szczyt Rady Europejskiej, który odbył się 12–13 grudnia 2002 r. w Kopenhadze. Podjęto wtedy ostateczną decyzję dotyczącą polskiego członkostwa w UE. Dopełnieniem działań dyplomatów było podpisanie 16 kwietnia 2003 roku w Atenach traktatu akcesyjnego i jego późniejsza akceptacja w ogólnonarodowym referendum przeprowadzonym 7–8 czerwca 2003 roku. Traktat został następnie ratyfikowany przez prezydenta Aleksandra Kwaśniewskiego w dniu 23 lipca 2003 r. W efekcie 1 maja 2004 roku Polska stała się pełnoprawnym członkiem Unii Europejskiej. (źródło: http://telewizjarepublika.pl/).

2 maja
Dzień Flagi Rzeczypospolitej Polskiej
Święto państwowe ustanowione zostało przez Sejm w lutym 2004 r. Obchodzone 2 maja kieruje nasze myśli ku narodowym symbolom – znakom państwa polskiego, które towarzyszą nam od wieków, które są zewnętrznym emblematem naszej przynależności narodowej. Zachęcamy wszystkich, by 2 maja uczcić Święto Flagi wywieszając ją, doceniając fakt, że żyjemy w czasach, które nie odżegnują się od narodowych symboli.


3 maja
Konstytucja 3 maja
Ustawa Rządowa, czyli Konstytucja 3 Maja, była drugą na świecie, a pierwszą w Europie ustawą zasadniczą. Uchwalona na Sejmie Czteroletnim w 1791 roku przez stronnictwo patriotyczne jako rezultat kompromisu ze stronnictwem królewskim, była wynikiem dążeń do naprawy stosunków wewnętrznych w Rzeczpospolitej po I rozbiorze - ustalała podstawy ustroju nowożytnego w Polsce.
Historyczna sesja izb połączonych obradująca 3 V 1791 w Sali Senatorskiej na Zamku Królewskim obfitowała w gwałtowne spory i dramatyczne gesty ze strony zwolenników i przeciwników konstytucji. Przekupiony poseł kaliski Jan Suchorzewski wielokrotnie występował przeciwko projektowi, którego nie czytałem wprawdzie, ale który, jak mi mówiono, „wywraca wolność polską”. Ostatecznie król zaprzysiągł konstytucję na ręce bpa krakowskiego Feliksa Turskiego, dodając: „Przysięgałem Bogu, żałować tego nie będę”. Następnie w kolegiacie św. Jana nastąpiło powtórne zaprzysiężenie konstytucji, jako wyraz sankcji ze strony Kościoła katolickiego. Ustawa Rządowa została uchwalona (bez dokładnego przeliczenia głosów) w nadzwyczajnym trybie, przy zastosowaniu uproszczonej procedury, co uzasadnia twierdzenie, że akt ten doszedł do skutku w drodze swoistego zamachu stanu. Protestacja opozycjonistów (4 V 1791) okazała się bezskuteczna. Po dokonaniu oblaty w grodzie warszawskim Ustawa Rządowa stała się z dniem 5 V 1791 aktem prawnie obowiązującym. Uchwalona tego samego dnia Deklaracja Stanów Zgromadzonych uchyliła moc prawną aktów sprzecznych z konstytucją. Upamiętnieniem uchwalenia konstytucji miał być kościół „najwyższej Opatrzności poświęcony”. (Za prof. dr. hab. Marianem Kallasem)
Konstytucja, będąca kompromisem między stronnictwem królewskim a patriotycznym przyniosła ze sobą gruntowane reformy państwowe. Wprowadzała dziedziczność tronu, znosiła złote wolności, zgubne liberum veto oraz podział na Koronę i Wielkie Księstwo Litewskie. W konstytucji widoczne są również wpływy oświeceniowe, jak na przykład myśl Monteskiusza o trójpodziale władzy na ustawodawczą, wykonawczą i sądowniczą. Powołanie instytucji odpowiedzialności parlamentarnej ministrów, instytucje kontrasygnaty, prawo o miastach to kolejne dokonania ustawy zasadniczej z 1971 roku. Konstytucja uderzyła w interesy magnaterii, wzmacniając tym samym pozycję szlachty średniej, wzięła również pod opiekę chłopów, łagodząc najgorsze nadużycia pańszczyzny. Jej twórcy podejmując się trudnego zadania reformy państwa chylącego się ku upadkowi, wyparli istniejącą anarchię na rzecz demokratycznej monarchii konstytucyjnej. Konstytucja obowiązywała do 1792 r., obalona przez Targowicę.

8 maja
Dzień Zwycięstwa
To był dzień zwycięstwa nad nazizmem i kilkuletnim koszmarem, jaki ogarnął cały świat. Kiedy 8 maja 1945 roku o godzinie 15.00 ogłoszono koniec wojny światowej, nie spodziewano się, że jeszcze długo nie będziemy cieszyć się  wolnością. W 1945 roku na konferencjach w Jałcie oraz Poczdamie rządy Stanów Zjednoczonych i Wielkiej Brytanii, w porozumieniu z ZSRR, oddały państwa Europy Środkowej i Wschodniej w sowiecką strefę wpływów. Dla nas oznaczało to jedno – znowu nie byliśmy wolni. Pozostało tak aż do 1989 r. kiedy rozpoczęliśmy budowanie polskiej demokracji. Ale wtedy 8 maja 1945 r. Polska, która zbrojnie uczestniczyła w większości kampanii wojennych i bitew II wojny światowej, odniosła niepodważalny triumf.

27 maja
Dzień Samorządu Terytorialnego
Dzień Samorządu Terytorialnego to święto uchwalone przez Sejm RP w 2000 r., obchodzone  na pamiątkę pierwszych demokratycznych wyborów samorządowych w Polsce. W 1990 roku utworzono gminy, jako wspólnoty mieszkańców z mocy prawa, z odrębnym budżetem i mieniem komunalnym. Wprowadzono bezpośrednie wybory do rad gminnych, odpowiedzialność lokalną władzy wykonawczej (wójta, burmistrza) przed odpowiednią władzą legislacyjną (rada gminy), samodzielność finansową ośrodków samorządowych, kontrolę władzy wykonawczej nad lokalną administracją (urzędem gminy). Po 45 latach rządów komunistycznych Polska stała się krajem w pełni demokratycznym, a 27 maja 1990 roku przeprowadzono pierwsze w pełni wolne, demokratyczne wybory samorządowe. Powstała także gmina Serock, a w pierwszych demokratycznych wyborach, na burmistrza Miasta i Gminy Serock, wybrano Sylwestra Sokolnickiego.
W 1998 roku, w drugim etapie reformy samorządowej, powstał samorządowy powiat i województwo.

 

Sportowy weekend w Serocku

Ostatni weekend kwietnia w Serocku obfitował w wydarzenia sportowe.

27 kwietnia na serockim rynku odbyły się Biegi Wojciechowe. Uczestnicy jak zwykle dopisali i licznie stanęli na startach poszczególnych kategorii. Największe emocje towarzyszyły chyba dzieciom, które pokonywały swoje dystanse z wielkim zaangażowaniem, dopingowane hucznie przez swoich bliskich.

Biegacze zmierzyli się w: VII Biegu Wojciechowym na 10 km i na 5 km, Marszu Nordic Walking i „rekreacyjnym” Biegu z książką. Wcześniej odbyły się III Mistrzostwa Powiatu Legionowskiego dzieci i młodzieży w biegach ulicznych.
Serdecznie gratulujemy zwycięzcom poszczególnych kategorii, a wszystkim uczestnikom dziękujemy za udział.

Świętowali również Seroccy korfballiści. Po dwóch meczach rozegranych tego dnia serocka drużyna zapewniła sobie tytuł Mistrza Polski. Serdecznie gratulujemy!

W sobotę na serockim rynku miał miejsce również Piknik Ekologiczny z towarzyszącymi mu atrakcjami. Dzieci mogły wziąć udział w konkursach i wygrać ekologiczne upominki, a dorośli odebrać sadzonki drzew i krzewów. Uczestnicy mogli posilić się smakołykami przygotowanymi przez Koła Gospodyń w Ludwinowie Zegrzyńskim i w Gutach.

 

 

 • Biegi wojciechowe
 • Biegi wojciechowe
 • Biegi wojciechowe
 • Biegi wojciechowe
 • Biegi wojciechowe
 • Biegi wojciechowe
 • Biegi wojciechowe
 • Biegi wojciechowe
 • Biegi wojciechowe
 • Biegi wojciechowe
 • Biegi wojciechowe
 • Biegi wojciechowe
 • Biegi wojciechowe
 • Biegi wojciechowe
 • Biegi wojciechowe
 • Biegi wojciechowe
 • Biegi wojciechowe
 • Biegi wojciechowe
 • Biegi wojciechowe
 • Biegi wojciechowe
 • Biegi wojciechowe
 • Biegi wojciechowe
 • Biegi wojciechowe
 • Biegi wojciechowe
 • Biegi wojciechowe
 • Biegi wojciechowe
 • Biegi wojciechowe
 • Biegi wojciechowe
 • Biegi wojciechowe
 • Biegi wojciechowe
 • Biegi wojciechowe
 • Biegi wojciechowe
 • Biegi wojciechowe
 • Biegi wojciechowe
 • Biegi wojciechowe
 • Biegi wojciechowe
 • Biegi wojciechowe
 • Biegi wojciechowe
 • Biegi wojciechowe
 • Biegi wojciechowe
 • Biegi wojciechowe
 • Biegi wojciechowe
 • Biegi wojciechowe
 • Biegi wojciechowe
 • Biegi wojciechowe
 • Biegi wojciechowe
 • Biegi wojciechowe
 • Biegi wojciechowe
 • Biegi wojciechowe
 • Biegi wojciechowe
 • Biegi wojciechowe
 • Biegi wojciechowe
 • Biegi wojciechowe
 • Biegi wojciechowe
 • Biegi wojciechowe
 • Biegi wojciechowe
 • Biegi wojciechowe
 • Biegi wojciechowe
 • Biegi wojciechowe
 • Biegi wojciechowe
 • Biegi wojciechowe
 • Biegi wojciechowe
 • Biegi wojciechowe
 • Biegi wojciechowe
 • Biegi wojciechowe
 • Biegi wojciechowe
 • Biegi wojciechowe
 • Biegi wojciechowe
 • Biegi wojciechowe
 • Biegi wojciechowe
 • Biegi wojciechowe
 • Biegi wojciechowe
 • Biegi wojciechowe
 • Biegi wojciechowe
 • Biegi wojciechowe
 • Biegi wojciechowe
 • Biegi wojciechowe
 • Biegi wojciechowe
 • Biegi wojciechowe
 • Biegi wojciechowe
 • Biegi wojciechowe
 • Biegi wojciechowe
 • Biegi wojciechowe
 • Biegi wojciechowe
 • Biegi wojciechowe
 • Biegi wojciechowe
 • Biegi wojciechowe
 • Biegi wojciechowe
 • Biegi wojciechowe
 • Biegi wojciechowe
 • Biegi wojciechowe
 • Biegi wojciechowe
 • Biegi wojciechowe
 • Biegi wojciechowe
 • Biegi wojciechowe
 • Biegi wojciechowe
 • Biegi wojciechowe
 • Biegi wojciechowe
 • Biegi wojciechowe
 • Biegi wojciechowe
 • Biegi wojciechowe
 • Biegi wojciechowe
 • Biegi wojciechowe
 • Biegi wojciechowe
 • Biegi wojciechowe
 • Biegi wojciechowe
 • Biegi wojciechowe
 • Biegi wojciechowe
 • Biegi wojciechowe
 • Biegi wojciechowe
 • Biegi wojciechowe
 • Biegi wojciechowe
 • Biegi wojciechowe
 • Biegi wojciechowe
 • Biegi wojciechowe
 • Biegi wojciechowe
 • Biegi wojciechowe
 • Biegi wojciechowe
 • Biegi wojciechowe
 • Biegi wojciechowe
 • Biegi wojciechowe
 • Biegi wojciechowe
 • Biegi wojciechowe
 • Biegi wojciechowe
 • Biegi wojciechowe
 • Biegi wojciechowe
 • Biegi wojciechowe
 • Biegi wojciechowe
 • Biegi wojciechowe
 • Biegi wojciechowe
 • Biegi wojciechowe
 • Biegi wojciechowe
 • Biegi wojciechowe
 • Biegi wojciechowe
 • Biegi wojciechowe
 • Biegi wojciechowe
 • Biegi wojciechowe
 • Biegi wojciechowe
 • Biegi wojciechowe
 • Biegi wojciechowe
 • Biegi wojciechowe
 • Biegi wojciechowe
 • Biegi wojciechowe
 • Biegi wojciechowe
 • Biegi wojciechowe
 • Biegi wojciechowe
 • Biegi wojciechowe
 • Biegi wojciechowe
 • Biegi wojciechowe
 • Biegi wojciechowe
 • Biegi wojciechowe
 • Biegi wojciechowe
 • Biegi wojciechowe
 • Biegi wojciechowe
 • Biegi wojciechowe
 • Biegi wojciechowe
 • Biegi wojciechowe
 • Biegi wojciechowe
 • Biegi wojciechowe
 • Biegi wojciechowe

28 kwietnia, natomiast, serocki rynek zamienił się w wielki rowerowy piknik za sprawą zorganizowanego tu maratonu Poland Bike.

Rywalizacja rozegrała się na trzech dystansach: MAX (51 km), MINI (27 km) oraz FAN (10 km). Na terenie Miasteczka Poland Bike swoje wyścigi Mini Cross mieli też najmłodsi w wieku 2-4 i 5-6 lat.

W LOTTO Poland Bike Marathon w Serocku rywalizowali policjanci z całej Polski. Na dystansie MINI (27 km) odbył się wyścig zaliczany do tegorocznego cyklu o Puchar Komendanta Głównego Policji.

LOTTO Poland Bike Marathon w Serocku organizowany był przy współpracy z Urzędem Miasta i Gminy Serock, Ośrodkiem Sportu i Rekreacji w Serocku, Powiatem Legionowskim, Urzędem Marszałkowskim Województwa Mazowieckiego oraz profesjonalnym sklepem i serwisem RafBike Store. Patronat honorowy objął Burmistrz Miasta i Gminy Serock, który „startował” zawodników poszczególnych kategorii.

 

 • autor: Referat Komunikacj Społecznej
 • Poland Bike
 • Poland Bike
 • Poland Bike
 • Poland Bike
 • Poland Bike
 • Poland Bike
 • Poland Bike
 • Poland Bike
 • Poland Bike
 • Poland Bike
 • Poland Bike
 • Poland Bike
 • Poland Bike
 • Poland Bike
 • Poland Bike
 • Poland Bike
 • Poland Bike
 • Poland Bike
 • Poland Bike
 • Poland Bike
 • Poland Bike
 • Poland Bike
 • Poland Bike
 • Poland Bike
 • Poland Bike
 • Poland Bike
 • Poland Bike
 • Poland Bike
 • Poland Bike
 • Poland Bike
 • Poland Bike
 • Poland Bike

Głosuj codziennie!

UWAGA!!!

Nasza Gmina w 2019 r. ma szansę wygrać bezpłatną budowę Podwórka Talentów w ramach akcji zorganizowanej przez NIVEA. Jeśli nam się uda, plac zabaw powstanie przy Szkole Podstawowej w Serocku, ul. Pułtuska 68. Obecnie lokalizacja ta posiada 85  głosów i 149. miejsce w rankingu. Gmina, która wygrywa ma 1532 głosy stan (29.04.2019r.).

GŁOSUJMY !!!
Głosując codziennie do 20 czerwca 2019 roku podarujmy naszym dzieciom idealne miejsce do zabawy!
Wystarczy zarejestrować się na stronie https://podworko.nivea.pl/ i głosować.
Można również pobrać darmową aplikację Podwórka Nivea i wtedy głosowanie jest jeszcze prostsze!
Poniżej krótka instrukcja jak to zrobić:
Krok 1
- zarejestruj się na  https://podworko.nivea.pl
Krok 2
- odbierz na swojej skrzynce maila aktywacyjnego i kliknij  „POTWIERDZENIE KONTA”
Krok 3
- zaloguj się na „podwórku NIVEA” i wybierz naszą lokalizację: woj. mazowieckie, powiat: legionowski, miejscowość Serock i oddaj głos na naszą Gminę.

Apelujemy o zaangażowanie się wszystkich w aktywne głosowanie oraz promocję konkursu, wśród swojej rodziny i znajomych.
Głosuj codziennie!
Wspólnie możemy wygrać!
Każdy głos przybliża nas do wygranej!

 

Czytaj więcej TUTAJ.

 • autor: Referat Przygotowania i Realizacji Inwestycji

Uczciliśmy pamięć patrona Serocka

27 kwietnia 2019 roku spotkaliśmy się na sali widowiskowej Centrum Kultury  na uroczystej sesji Rady Miejskiej zorganizowanej z okazji Święta Patrona Serocka św. Wojciecha.

Po powitaniu gości przez Przewodniczącego Rady Miejskiej Mariusza Rosińskiego wysłuchaliśmy prelekcji prof. dr. hab. Radosława Lolo o żywocie św. Wojciecha na przykładzie scen z drzwi gnieźnieńskich.

W okolicznościowych przemówieniach Ryszard Czarnecki – Poseł do Parlamentu Europejskiego, Piotr Uściński – Poseł na Sejm RP i Bożena Żelazowska reprezentująca Marszałka Województwa Mazowieckiego nawiązali do spuścizny, jaką polskim miastom zostawili ich patronowie. Wskazali również jak wiele europejskich miast łączy postać świętego Wojciecha.

W sesji udział wzięli również przedstawiciele miast partnerskich Serocka – czeskiego Lanškroun, z którym obchodzimy 20-lecie współpracy oraz Dzierżoniowa, z którym obchodzimy 15-lecie. O współpracy partnerskiej opowiedział Burmistrz Miasta i Gminy Serock Artur Borkowski. Nie zabrakło również wzruszających przemówień Sylwestra Sokolnickiego i Jaroslava Karlika, którzy w 1999 roku jako ówcześni włodarze Serocka i Lanškroun nawiązali współpracę partnerską.

Istotnym punktem sesji było podpisanie deklaracji dalszej współpracy pomiędzy samorządami. Ze strony Serocka podpisywał je Burmistrz Artur Borkowski, ze strony Lanškroun – Miloš Smola – Zastępca Burmistrza, zaś ze strony Dzierżoniowa Burmistrz Dariusz Kucharski.

Tradycyjnie podczas uroczystej sesji Wojciechowej wręczone zostały wyróżnienia za szczególne osiągnięcia w dziedzinie kultury i sportu. Nagrodę za wysokie osiągnięcia w dziedzinie sportu odebrał Antoni Olszewski, a za wysokie osiągnięcia w dziedzinie kultury wyróżnieni zostali Marzena Pietkiewicz i Michał Jung.

Sesję uświetnił występ chóru Cantores Adalberti, który w Roku Moniuszkowskim zaprezentował utwory Stanisława Moniuszki: Prząśniczkę i Krakowiaka oraz prawykonanie Serockiego Mazurka autorstwa mieszkanki Serocka Lucyny Dąbrowskiej.

W imieniu Burmistrza Artura Borkowskiego i Przewodniczącego Rady Miejskiej Mariusza Rosińskiego serdecznie dziękujemy Państwu za tak liczne przybycie i zapraszamy do udziału w kolejnych przedsięwzięciach w ramach tegorocznego Wojciechowego Świętowania.

 

 • autor: Referat Komunikacj Społecznej
 • uroczysta sesja z okazji święta patrona Serocka
 • uroczysta sesja z okazji święta patrona Serocka
 • uroczysta sesja z okazji święta patrona Serocka
 • uroczysta sesja z okazji święta patrona Serocka
 • uroczysta sesja z okazji święta patrona Serocka
 • uroczysta sesja z okazji święta patrona Serocka
 • uroczysta sesja z okazji święta patrona Serocka
 • uroczysta sesja z okazji święta patrona Serocka
 • uroczysta sesja z okazji święta patrona Serocka
 • uroczysta sesja z okazji święta patrona Serocka
 • uroczysta sesja z okazji święta patrona Serocka
 • uroczysta sesja z okazji święta patrona Serocka
 • uroczysta sesja z okazji święta patrona Serocka
 • uroczysta sesja z okazji święta patrona Serocka
 • uroczysta sesja z okazji święta patrona Serocka
 • uroczysta sesja z okazji święta patrona Serocka
 • uroczysta sesja z okazji święta patrona Serocka
 • uroczysta sesja z okazji święta patrona Serocka
 • uroczysta sesja z okazji święta patrona Serocka
 • uroczysta sesja z okazji święta patrona Serocka
 • uroczysta sesja z okazji święta patrona Serocka
 • uroczysta sesja z okazji święta patrona Serocka
 • uroczysta sesja z okazji święta patrona Serocka
 • uroczysta sesja z okazji święta patrona Serocka
 • uroczysta sesja z okazji święta patrona Serocka
 • uroczysta sesja z okazji święta patrona Serocka
 • uroczysta sesja z okazji święta patrona Serocka
 • uroczysta sesja z okazji święta patrona Serocka
 • uroczysta sesja z okazji święta patrona Serocka
 • uroczysta sesja z okazji święta patrona Serocka
 • uroczysta sesja z okazji święta patrona Serocka
 • uroczysta sesja z okazji święta patrona Serocka
 • uroczysta sesja z okazji święta patrona Serocka
 • uroczysta sesja z okazji święta patrona Serocka
 • uroczysta sesja z okazji święta patrona Serocka
 • uroczysta sesja z okazji święta patrona Serocka
 • uroczysta sesja z okazji święta patrona Serocka
 • uroczysta sesja z okazji święta patrona Serocka
 • uroczysta sesja z okazji święta patrona Serocka
 • uroczysta sesja z okazji święta patrona Serocka
 • uroczysta sesja z okazji święta patrona Serocka
 • uroczysta sesja z okazji święta patrona Serocka
 • uroczysta sesja z okazji święta patrona Serocka
 • uroczysta sesja z okazji święta patrona Serocka
 • uroczysta sesja z okazji święta patrona Serocka
 • uroczysta sesja z okazji święta patrona Serocka
 • uroczysta sesja z okazji święta patrona Serocka
 • uroczysta sesja z okazji święta patrona Serocka
 • uroczysta sesja z okazji święta patrona Serocka
 • uroczysta sesja z okazji święta patrona Serocka
 • uroczysta sesja z okazji święta patrona Serocka
 • uroczysta sesja z okazji święta patrona Serocka
 • uroczysta sesja z okazji święta patrona Serocka
 • uroczysta sesja z okazji święta patrona Serocka
 • uroczysta sesja z okazji święta patrona Serocka
 • uroczysta sesja z okazji święta patrona Serocka
 • uroczysta sesja z okazji święta patrona Serocka
 • uroczysta sesja z okazji święta patrona Serocka
 • uroczysta sesja z okazji święta patrona Serocka
 • uroczysta sesja z okazji święta patrona Serocka

28 kwietnia miała miejsce uroczysta Msza święta z okazji Święta Patrona Serocka. Celebrant – ksiądz proboszcz Dariusz Rojek - powitał władze samorządowe, przybyłe delegacje, poczty sztandarowe i zaproszonych gości. W kazaniu nawiązał do żywota świętego Wojciecha, przybliżył historię sprowadzenia relikwii patrona do Serocka, a we wspólnych modlitwach poprosił o Jego wstawiennictwo nad mieszkańcami Serocka. W oprawie liturgii znalazły się pieśni wykonane przez chór Cantores Adalberti.

Już w najbliższy weekend w Serocku moc atrakcji!

27 kwietnia rozpoczynamy tegoroczne Wojciechowe świętowanie.

O 9.30 w Sali widowiskowej CKiCz odbędzie się uroczysta sesja Rady Miejskiej w Serocku. Podczas sesji prelekcję o św. Wojciechu wygłosi dr hab. Radosław Lolo. Uczcimy również jubileusz 20-lecia współpracy z czeskim Lanskroun oraz 15-lecie współpracy z Dzierżoniowem.

Tego samego dnia na serockim rynku o 12.00 rozpoczną się Biegi Wojciechowe – zapraszamy do kibicowania.

Od 10.00 do 16.00 – również na rynku trwał będzie Piknik Ekologiczny.

Ponadto na rynku zostaną zaprezentowane skutery elektryczne blinkee.city, które będzie można wypożyczyć od 01.05.2019 r. Strefy wypożyczeń będą znajdowały się na serockim rynku - na placu wyłożonym kostką po północnej stronie urzędu oraz na terenie plaży miejskiej, obok placu wodnego. Usługa dostępna będzie do 30.09.2019 r.

W sobotę ruszamy również z kolejnymi warsztatami w ramach projektu Rola Folklora, czyli serockie poszukiwania lokalnej przedsiębiorczości i gawędy o dawnych zwyczajach. Spotykamy się o godzinie 10.00 w Klubie Aktywności Społecznej przy ul. Kościuszki 8A.

Centrum Kultury zaprasza na godzinę 17.00 na Kabaret Czesuaf, który zaprezentuje się serockiej publiczności z nowym, przebojowym programem.

Ośrodek Sportu natomiast zaprasza na kolejne mecze Polskiej Ligi Korfballu.

28 kwietnia o godzinie 11.00 w kościele parafialnym odbędzie się uroczysta Msza święta z okazji Święta Patrona Serocka, św. Wojciecha. W południe na serockim rynku wystartuje Poland Bike Marathon.

W sobotę i w niedzielę czynna będzie również Izba Pamięci i Tradycji Rybackich w Serocku. Zachęcamy do zwiedzania.

Szczegóły na plakatach poniżej.

 

Podwórko Talentów Nivea w Gminie Serock

Gmina Serock zgłosiła się do udziału w konkursie „PODWÓRKO TALENTÓW NIVEA 2019”, w ramach którego Organizator ufunduje 20 ogólnodostępnych Podwórek Talentów Nivea w całej Polsce (po 5 dla każdej kategorii + 5 nagród Jurorskich). Każde z nich będzie składało się z  3 stref – sportowej, naukowej i artystycznej – na których znajdzie się nowoczesny i różnorodny sprzęt. Nasza propozycja lokalizacji placu zabaw została zgłoszona w ramach kategorii: poniżej 20 tys. mieszkańców i mieści się na terenie Szkoły Podstawowej w Serocku.
Zwycięzcą konkursu zgodnie ze ścieżką podstawową będzie lokalizacja, która w swojej kategorii zdobędzie największą ilość głosów internautów.
Głosować można za pośrednictwem strony  internetowej https://podworko.nivea.pl/2019/lokalizacja/344-serock
Każdy może codziennie oddać 1 głos. Im więcej głosów tym większa szansa na wygraną. Głosowanie potrwa do 20.06.2019 r.
W związku z powyższym proszę o wsparcie naszej lokalizacji i  pomoc w dotarciu z tą informacją do jak największej liczby mieszkańców gminy, tak aby jak najwięcej osób oddało swoje głosy na naszą lokalizację.

 

 • autor: Referat Przygotowania i Realizacji Inwestycji

Wspomnienie świętego Wojciecha

Życiorys świętego Wojciecha

Pokorny biskup, przyjaciel władców, bogobojny misjonarz, męczennik Kościoła – św. Wojciech.
Jeden z trzech głównych patronów Polski (obok NMP Królowej Polski i św. Stanisława ze Szczepanowa, biskupa i męczennika).

Późniejszy biskup Pragi był szóstym z siedmiu synów czeskiego możnowładcy Sławnika. Przyszedł na świat ok. 956 roku. Imię Vojtiech, które nadali mu rodzice, oznacza „pociecha, radość wojowników” i to właśnie z rolą żołnierza wiązano jego przyszłość. Kiedy jednak niemowlę ciężko zachorowało, w zamian za zdrowie dla niego, rodzice ofiarowali dziecko Bogu.

W wieku 17 lat został wysłany do Magdeburga w Niemczech. Pobierał nauki w szkole katedralnej prowadzonej przez benedyktyna Otryka. Przewodnikiem duchowym i jego mentorem stał się arcybiskup, z szacunku dla którego na bierzmowaniu przyjął jego imię.

W 982 roku Wojciech – już wtedy kapłan – został wybrany na biskupa diecezji praskiej, po śmierci biskupa Dmytryka. Żywoty świętych podają, że nowego biskupa cechowały pokora i wytrwałość w dążeniu do celu. Nie zabiegał o jakiekolwiek tytuły i przymioty biskupiego urzędu. Godność biskupa objął boso – słynął zresztą z ascetycznego i ubogiego stylu życia. Po 988 roku, kiedy musiał uchodzić z Czech, skierował się do Rzymu i dzięki przychylności papieża Jana XV, zamieszkał w klasztorze Benedyktynów na Awentynie.

W 995 roku po uzyskaniu zgody od papieża udał się na wyprawę misyjną. W Moguncji, którą nawiedził zaprzyjaźnił się z młodym cesarzem Ottonem III. Stąd udał się Wojciech do grobów świętych patronów Francji – Marcina w Tours, Benedykta we Fleury i Dionizego w St. Denis.
Prawdopodobnie w styczniu 997 gościł w Gnieźnie. Książę Polan – Bolesław Chrobry nie tylko przyjął go serdecznie, ale przydzielił mu drużynę, z którą miał nawracać pogańskie Prusy.

Nawracanie zaczął jednak od mieszkańców Gdańska, potem wypłynął łodzią  przez Pregołę na tereny zamieszkałe przez Prusów. Zrezygnował ze zbrojnych, stawiając na działalność duchową. 23 kwietnia w dwunastym dniu wyprawy, wraz z towarzyszącymi mu przyrodnim bratem – zakonnikiem Radzim oraz mnichem Boguszą, został zaatakowany. Godzony włócznią przez pruskiego kapłana, poniósł śmierć. Głowa biskupa i jego członki zostały odcięte od ciała i wbite na pal. Jego towarzyszy wypuszczono w nadziei na uzyskanie okupu za ciało biskupa. I faktycznie – Bolesław Chrobry, który z żalem przyjął wiadomość o śmierci przyjaciela, wykupił jego ciało za tyle złota, ile ważyło jego ciało.

Szybko, bo już w dwa lata po śmierci męczennika, kanonizował go papież Sylwester II. W tym samym czasie św. Wojciech został ogłoszony głównym patronem nowo utworzonej archidiecezji gnieźnieńskiej. Dziś jest także patronem archidiecezji gdańskiej, warmińskiej, diecezji koszalińsko – kołobrzeskiej oraz miast: Gniezno, Trzemeszno, Radzionków, Mława i Serock .

W ikonografii biskup przedstawiany jest w stroju biskupim, w paliuszu, z pastorałem. Jego atrybutami są także: orzeł, wiosło i włócznie, od których zginął.Postać świętego Kościół Katolicki wspomina 23 kwietnia, w rocznicę śmierci biskupa.

Święty Wojciech w Serocku

Trudno dziś jednoznacznie określić dokładnie, od kiedy Serock wiązać należy z kultem św. Wojciecha. Krzewicielami kultu biskupa męczennika byli niewątpliwie na Mazowszu benedyktyni. Dzięki ich działalności wiele najstarszych świątyń na Mazowszu nosi takie właśnie wezwanie. Przykładami mogą tu być Czerwińsk, Płock, a później Zambski. Serocki gród w XI wieku trudno jednak wiązać z benedyktynami i krzewionym przez nich kultem. Jeśli przyjąć, że na terenie tutejszego grodu znajdowała się jakaś kaplica grodowa, to rzeczywiście już wówczas mogła ona nosić bardzo popularne w całej archidiecezji gnieźnieńskiej wezwanie św. Wojciecha, lansowane przez władzę piastowską i Kościół polski.

Kolejna faza nasilenia kultu świętego przypadła na przełom XIV i XV wieku. W XIV stuleciu księgi liturgiczne wspominają o święcie upamiętniającym męczeństwo biskupa praskiego. Wielkim krzewicielem kultu św. Wojciecha był arcybiskup gnieźnieński Mikołaj Trąba. W 1420 roku w swoich statutach nakazał on obchodzenie w dniu 23 kwietnia pamiątki męczeństwa jako jednego z najważniejszych świąt w gnieźnieńskiej prowincji kościelnej. Okres ten zbiega się dokładnie z ważnymi w dziejach Serocka wydarzeniami. Pierwsza wzmianka o proboszczu i parafii serockiej pochodzi z 1379 roku, a w roku 1417 Serock otrzymuje prawa miejskie. Według badań ks. Tadeusza Żebrowskiego w wielu miastach północnego Mazowsza już wówczas rozpowszechnione było przekonanie, że św. Wojciech podążał na swoją misję do Prus właśnie szlakiem prowadzącym przez północne Mazowsze. Musiał więc nawiedzić i zatrzymać się w tutejszych ośrodkach grodowych. To spowodowało, że właśnie w XIV i początkach XV wieku wiele miast w tym rejonie przyjmowało św. Wojciecha jako swego patrona. Są to: Ciechanów, Szreńsk, Raciąż, Stupsk, Rypin, Steklin, Malużyn, Solec.

Przyjęcie wezwania św. Wojciecha przez parafię i miasto Serock wiązać więc należy z trzema elementami: najstarszym kultem tego świętego z okresu pierwszych Piastów prawdopodobnie sprawowanym w tutejszej kaplicy grodowej, nasileniem kultu świętego w okresie kształtowania się średniowiecznego miasta i parafii na przełomie XIV i XV stulecia i wreszcie z rozpowszechnianym w średniowieczu poglądem o przejeździe Wojciecha do Prus przez północne Mazowsze. Dlatego na najstarszych pieczęciach miejskich pojawia się jego wizerunek jako patrona miasta. W roku 1618 serocki kościół farny zmienił wezwanie na obecne, czyli Zwiastowania NMP, ale jeszcze w 1784 roku św. Wojciech wspominany jest w wizytacji jako „patron mniej pryncypalny”. Zawirowania polityczne w XIX i XX wieku sprawiły z kolei, że św. Wojciech przestał być oficjalnym patronem miasta. Powrócił on w tej funkcji dzięki uchwale samorządu w 1995 roku. W swym obecnym oficjalnym heraldycznym wizerunku jego postać nawiązuje do najstarszych przedstawień znanych ze sfragistyki miejskiej.

(autor tekstu „Święty Wojciech w Serocku – dr Radosław Lolo)

 

Relikwie św. Wojciecha w Serocku

1 kwietnia 2006 roku do serockiego kościoła sprowadzone zostały relikwie męczennika. W pielgrzymce do Gniezna wzięła udział ponad stuosobowa grupa przedstawicieli Miasta i Gminy Serock. Po uroczystej Mszy świętej celebrowanej przez księdza kanonika Jana Kasprowicza – proboszcza i kustosza Katedry Gnieźnieńskiej oraz księdza prałata Jana Kasińskiego – proboszcza parafii pw. św. Anny w Serocku, relikwie przewieziono do serockiej świątyni. Co roku uroczysta Eucharystia, podczas której wystawione zostają relikwie patrona, inauguruje gminne Wojciechowe świętowanie.

 

Dekret papieski
30 kwietnia 2017 roku Biskup Diecezji Płockiej Piotr Libera przekazał mieszkańcom Serocka dekret papieski potwierdzający patronat św. Wojciecha nad miastem. Dokument ten jest ważnym elementem w budowaniu tożsamości lokalnej i stanowi piękną klamrę tego wielowiekowego patronatu.

 

Wymień odpady na sadzonki!

Informujemy o możliwości otrzymania sadzonki w zamian za oddany zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny oraz za surowce wtórne.

Elektroodpady można przekazywać od 1 kwietnia br. do 27 kwietnia do Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych w Serocku, który mieści się przy ul. Nasielskiej 21. W zamian za przekazany odpad otrzymacie Państwo kupon, który będzie uprawniał Państwa do odbioru sadzonki, podczas trwania pikniku w dniu 27 kwietnia. Pozostałe odpady (surowce wtórne) należy dostarczyć do stoiska Urzędu Miasta i Gminy w Serocku, podczas pikniku, który odbędzie się 27 kwietnia 2019 r. od godziny 10.00 na serockim rynku.

Obowiązująca zasada:
Przy wydawaniu sadzonek będziemy stosowali następującą zasadę: jedna sadzonka drzewa wydawana będzie w zamian za:
1 kg nakrętek lub
5 kg makulatury lub
3 kg baterii lub
5 kg zgniecionych butelek PET lub
10 kg małego* sprzętu AGD lub
1 sztuka dużego* sprzętu AGD.

*Przez mały sprzęt AGD rozumiane są np. suszarka do włosów, lokówka, telefon, radio, konsola. Duży sprzęt AGD to np. lodówka, telewizor, pralka, suszarka do prania, zamrażarka. Odpady te należy dostarczać do punktu PSZOK!

W tym roku będziemy wydawali sadzonki drzew liściastych takich jak: jarząb pospolity, wiąz polny, lipa drobnolistna, jesion wyniosły, dąb szypułkowy.

Szczegóły akcji: Referat Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa tel.: 22 782 88 40, 22 782 88 39 lub ochronasrodowiska@serock.pl.

Informujemy, że podczas pikniku odbędą się dla dzieci Animacje Zielono Mi. Prosimy, aby każde z dzieci wzięło ze sobą plastikową butelkę lub zakrętki!!

Dla dorosłych przygotowaliśmy specjalną loterię, która odbędzie się podczas pikniku. Zapraszamy do stoiska Urzędu Miasta i Gminy w Serocku, w sobotę 27 kwietnia br. o godzinie 10.00.

 

 • autor: Referat Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa

Kolejne wnioski na inwestycje

17 kwietnia br. Miasto i Gmina Serock złożyła trzy wnioski o pomoc finansową z budżetu Województwa Mazowieckiego w ramach “Mazowieckiego Instrumentu Aktywizacji Sołectw MAZOWSZE 2019".

Pierwszy z wniosków dotyczy dofinansowania realizacji zadania pn. “ Doposażenie gminnego terenu rekreacyjnego w Stasi Lesie.” Zakres przedsięwzięcia to doposażenie istniejącego terenu rekreacyjnego, poprzez montaż piłkochwytów w obrębie funkcjonującego boiska wielofunkcyjnego oraz montaż monitoringu wizyjnego. Ponadto w ramach zadania zaplanowano dodatkowe nasadzenia roślinności tłumiącej hałas wokół całego kompleksu. Wysokość wnioskowanej pomocy finansowej z budżetu województwa mazowieckiego wynosi 10 000,00 zł.

Drugi wniosek dotyczy dofinansowania realizacji zadania pn. “Modernizacja gminnego placu zabaw w Borowej Górze.” W ramach zadania zaplanowano doposażenie istniejącego placu zabaw poprzez montaż dodatkowych zabawek ogrodowych oraz montaż monitoringu wizyjnego. Dodatkowo, planuje się wyłożenie kostką brukową przestrzeni pod zainstalowanym na placu zabaw stołem do ping-ponga. Wysokość wnioskowanej pomocy finansowej z budżetu województwa mazowieckiego wynosi również 10 000,00 zł.

Ostatni złożony wniosek związany jest z dofinansowaniem zadania pn. “Naprawa i uzupełnienie elewacji świetlicy wiejskiej.” Zakres planowanego do realizacji zadania obejmuje remont elewacji świetlicy wiejskiej, z pomieszczeń której korzystają mieszkańcy dwóch sołectw:  Szadki i Wola Kiełpińska. Remont będzie polegał na przeprowadzeniu robót mających na celu naprawę, a następnie uzupełnienie i malowanie elewacji budynku. Wysokość wnioskowanej pomocy finansowej z budżetu województwa mazowieckiego wynosi także 10 000,00 zł.

Zadania te zostaną zrealizowane w bieżącym roku, a ich realizacja przyczyni się do promowania działań wspierających tworzenie warunków dla rozwoju kapitału społecznego i poczucia tożsamości regionalnej oraz integracji wśród mieszkańców.

 

 • autor: Referat Przygotowania i Realizacji Inwestycji

Załóż profil zaufany

Przypominamy, że w serockim ratuszu w pokoju nr 1 (na parterze) istnieje możliwość potwierdzenia Profilu Zaufanego. Aby to zrobić należy posiadać dokument tożsamości oraz telefon, ponieważ w trakcie uwierzytelniana danych osoba, której potwierdza się profil otrzymuje sms-a z kodem autoryzacyjnym. Usługa nie jest skomplikowana i trwa około 5 minut.
Zapraszamy.

Profil zaufany, to bezpłatne narzędzie, dzięki któremu możesz potwierdzać swoją tożsamość w internecie (służy jako twój elektroniczny podpis). Za jego pomocą możesz łatwo, szybko i bezpiecznie wysyłać oraz sprawdzać dokumenty w różnych serwisach urzędowych.

Katalog usług online dostępny jest na stronie internetowej: https://obywatel.gov.pl.

 

Życzenia wielkanocne

Zmiana stałych obwodów głosowania

Informujemy, iż postanowieniem Nr 102/2019 z dnia 9 kwietnia 2019 r. Komisarz Wyborczy w Warszawie III dokonał podziału Miasta i Gminy Serock na stałe obwody głosowania, ustalił ich numery, granice oraz siedziby obwodowych komisji wyborczej.

Miasto i Gmina Serock podzielona została na 8 stałych obwodów głosowania. Utworzony został dodatkowy obwód nr 4 z siedzibą w budynku Ochotniczej Straży Pożarnej w Gąsiorowie, obejmujący sołectwa: Cupel, Gąsiorowo, Kania Nowa, Kania Polska, Łacha i Nowa Wieś.

W najbliższych wyborach do Parlamentu Europejskiego zarządzonych na dzień 26 maja 2019r. mieszkańcy Wierzbicy będą głosowali tak jak dotychczas, tj. w budynku Świetlicy Terapeutycznej w Wierzbicy, natomiast mieszkańcy Cupla, Gąsiorowa, Kani Nowej, Kani Polskiej, Łachy i Nowej Wsi w budynku Ochotniczej Straży Pożarnej w Gąsiorowie.

Postanowienie  Nr 102/2019 Komisarza Wyborczego w Warszawie III z dnia 9 kwietnia 2019r. w sprawie podziału Miasta i Gminy Serock na stałe obwody głosowania, ustalenia ich numerów, granic oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych jest dostępne TUTAJ.

 • autor: Referat Organizacyjno-Prawny

Prace w Zegrzu

W piątek, 12 kwietnia 2019 roku, rozpoczęły się prace w Zegrzu przy bloku Groszkowskiego 14. Okazało się, że nie wszystkie przyłącza kanalizacyjne były zainwentaryzowane na mapach zasadniczych. Gmina jako Inwestor Kompleksowej przebudowy systemu kanalizacji w Zegrzu nie miała wiedzy o kolejnych przyłączach wychodzących z budynku. W celu przełączenia w całości budynku do nowej kanalizacji, Gmina zleciła firmie INWOKAN prace związane z budową odcinka kanału sanitarnego. 

 • autor: Referat Przygotowania i Realizacji Inwestycji

Wyłożenie planu - obszar A3

Referat Gospodarki Gruntami, Planowania Przestrzennego i Rozwoju informuje, że od dnia 17 kwietnia 2019 r. do dnia 10 maja 2019 r. wyłożony jest do publicznego wglądu projekt miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Serock – obszar A3 wraz z prognozą oddziaływania na środowisko.

Nowy plan dokonuje korekty w ustaleniach miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla wschodniego odcinka ulicy Sadowej.

Dyskusja publiczna nad przyjętymi w projekcie planu rozwiązaniami obędzie się w dniu 7 maja o godz. 14.00 w sali konferencyjnej Urzędu Miasta i Gminy w Serocku (pok. 33).

Każdy, kto kwestionuje ustalenia przyjęte w projekcie planu miejscowego, może wnieść uwagi. Uwagi należy składać na piśmie do Burmistrza Miasta i Gminy Serock z podaniem imienia i nazwiska lub nazwy jednostki organizacyjnej i adresu, oznaczenia nieruchomości, której uwaga dotyczy, w nieprzekraczalnym terminie do dnia 27 maja 2019 r.

Projekt planu wraz z prognozą oddziaływania na środowisko dostępny jest poniżej, na stronie internetowej www.bip.serock.pl w zakładce ogłoszenia oraz w siedzibie Urzędu Miasta i Gminy w Serocku, ul. Rynek 21, pok. 51 w godzinach pracy urzędu.

 

 

 • autor: Referat Gospodarki Gruntami Planowania Przestrzennego i Rozwoju

Serockie gospodynie na toruńskich targach

W dniach 13 – 14 kwietnia 2019 r. w Toruniu odbyły się Targi Turystyczne WYPOCZYNEK 2019 Toruński Festiwal Smaków. Podczas targów możliwość zaprezentowania się miały m.in. miasta i regiony turystyczne, biura podróży, uzdrowiska, hotele, pensjonaty, organizatorzy aktywnego wypoczynku, restauracje i wiele innych.

 

Miasto i Gminę Serock reprezentowały tradycyjnie przedstawicielki Kół Gospodyń Wiejskich a także Gospodarstwa Agroturystyczne działające na terenie gminy. Cieszy, że obok utytułowanych Kół, działających na terenie gminy już od wielu lat, powstają nowe, które – jak pokazał tegoroczny wyjazd – aktywizują swoje lokalne społeczności włączając je w różne przedsięwzięcia i projekty.

Niezmiennym i niesłabnącym powodzeniem cieszyły się zarówno ciasta domowej produkcji, jak i potrawy przyrządzane wg. autorskich przepisów. Po raz pierwszy tak bogato wystawione zostało rękodzieło – ręcznie szyte opaski, lampiony, mydełka kraftowe, kule kąpielowe, patchworki, maskotki oraz wiele innych ciekawych produktów.

W tym roku na targach prezentowały się: Koło Gospodyń Wiejskich w Dębinkach, Koło Gospodyń Wiejskich Dosin, Koło Gospodyń Wiejskich Guty, Koło Gospodyń Wiejskich Jachranka, Koło Gospodyń Wiejskich  Jadwisin, Koło Gospodyń Wiejskich w Maryninie, Koło Gospodyń Wiejskich Skubianka, Koło Gospodyń Wiejskich Zegrze oraz Maria Chrzanowska prowadząca Gospodarstwo Agroturystyczne w Jadwisinie, Dorota Dyga prowadząca Indywidualne Gospodarstwo Rolne w Gąsiorowie oraz Regina Rataj prowadząca Gospodarstwo Agroturystyczne w miejscowości Łacha.

Podczas targów odbywały się konkursy kulinarne. Ze wszystkich zgłoszonych przez Miasto i Gminę Serock produktów wyróżnienie otrzymała nalewka „Żenicha” Pani Haliny Nałęcz z Koła Gospodyń Wiejskich w Maryninie.


Wyjazd na Targi Turystyczne Wypoczynek 2019 odbył się w ramach realizacji operacji: ,,Udział w Targach Turystycznych Wypoczynek 2019 Toruński Festiwal Smaków” w ramach Planu Działania Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020, Plan operacyjny na lata 2018-2019 - o której dofinansowanie Miasto i Gmina Serock w lutym br. złożyła wniosek.

Zachęcamy do odwiedzenia stron internetowych: www.mazowieckie.ksow.pl, gdzie można znaleźć informacje o bieżących inicjatywach i wsparciu KSOW oraz www.ksow.pl,  gdzie można zarejestrować się, jako Partner KSOW.

Już niedługo Piknik Ekologiczny!

Śladem lat poprzednich, również i w tym roku organizujemy Piknik Ekologiczny. Tegoroczna edycja odbędzie się w sobotę 27 kwietnia br. od godziny 10.00 na rynku w Serocku. W ramach tego ekologicznego wydarzenia przygotowujemy dla Państwa wiele ciekawych przedsięwzięć i niespodzianek.

Temat przewodni tegorocznego pikniku, to walka z niską emisją. Podczas piknikowej imprezy na rynku będziecie Państwo mogli poznać przyczyny niskiej emisji, jej skutki i sposoby zwalczania - informacje i porady będą udzielane przez specjalistów.
Dla najmłodszych zostaną przygotowane animacje i konkursy, zaś dla dorosłych przygotowaliśmy specjalną loterię, o szczegółach której będziemy Państwa informować w niedługim czasie na stronie internetowej www.serock.pl.
Informujemy również o możliwości otrzymania sadzonki w zamian za oddany zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny oraz za surowce wtórne.

Elektroodpady będzie można przekazywać od 1 kwietnia br. do 27 kwietnia do Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych w Serocku (PSZOK), który mieści się przy ul. Nasielskiej 21. W zamian za przekazany odpad otrzymacie Państwo kupon, który będzie uprawniał Państwa do odbioru sadzonki, podczas trwania pikniku w dniu 27 kwietnia.
Pozostałe odpady (surowce wtórne: nakrętki, makulaturę, baterie, zgniecione butelki PET) należy dostarczyć do stoiska Urzędu Miasta i Gminy w Serocku, podczas pikniku.

Przy wydawaniu sadzonek będziemy stosowali następującą zasadę - jedna sadzonka drzewa wydawana będzie w zamian za: 1 kg nakrętek lub 5 kg makulatury lub 3 kg baterii lub 5 kg zgniecionych butelek PET lub 10 kg małego sprzętu AGD lub 1 sztuka dużego sprzętu AGD.

Przez mały sprzęt AGD rozumiane są np. suszarka do włosów, lokówka, telefon, radio, konsola. Duży sprzęt AGD to np. lodówka, telewizor, pralka, suszarka do prania, zamrażarka.

Ważna informacja:
Podczas Pikniku Ekologicznego istnieje możliwość zaprezentowania swojej ekodziałalności. Do współpracy zapraszamy Koła Gospodyń Wiejskich, firmy ogrodnicze, wszystkich chętnych, którzy działają na rzecz ochrony przyrody.

Szczegóły dotyczące pikniku ekologicznego dostępne są w Referacie Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa, tel.: 22 782 88 40 lub ochronasrodowiska@serock.pl.
 

 

 • autor: Referat Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa

Uczciliśmy rocznicę katyńską

12 marca spotkaliśmy się na serockim rynku, aby uczcić 79. rocznicę zbrodni katyńskiej i przywołać pamięć o zamordowanych w sowieckich obozach śmierci. W Apelu Pamięci udział wzięła Kompania Honorowa z Centrum Szkolenia Łączności i Informatyki, przedstawiciele serockiego samorządu, przedstawiciele wojska, duchowni, reprezentanci stowarzyszeń, harcerze, delegacje ze szkół i instytucji, mieszkańcy miasta i gminy Serock. Delegacje pod tablicą upamiętniającą poległych i pomordowanych za ojczyznę, złożyły kwiaty i zapaliły znicze.

Dzień Pamięci Ofiar Zbrodni Katyńskiej został ustanowiony przez Sejm w 2007 r., w dokumencie czytamy: „W hołdzie Ofiarom Zbrodni Katyńskiej oraz dla uczczenia pamięci wszystkich wymordowanych przez NKWD na mocy decyzji naczelnych władz Związku Sowieckiego z 5 marca 1940 r.”  Prawda o zbrodni katyńskiej ukrywana była przez ponad 50 lat. 
13 kwietnia 1943 roku Niemcy podali informację o odkryciu masowych grobów w katyńskim lesie i dokonanej przez ZSRR zbrodni. Związek  Radziecki utrzymywał jednak, że eksterminacja polskich jeńców dokonana została przez hitlerowskie Niemcy. Dopiero 13 kwietnia 1990 roku prezydent ZSRR Michaił Gorbaczow przekazał prezydentowi Polski Wojciechowi Jaruzelskiemu pierwsze dokumenty dotyczące mordu.
Wiosną 1940 roku NKWD, na mocy uchwały Biura Politycznego KC Wszechzwiązkowej Komunistycznej Partii, wymordowało 22 tysiące obywateli polskich wziętych do niewoli po agresji ZSRR na Polskę. Wśród zabitych są oficerowie Wojska Polskiego, urzędnicy, profesorowie, lekarze, nauczyciele, artyści. Elita narodu. Jeńcom strzelano w tył głowy. Ofiary grzebano w zbiorowych mogiłach m.in. w Katyniu, Charkowie oraz Miednoje. 
Od 30 listopada 2004 r. Instytut Pamięci Narodowej prowadzi śledztwo w sprawie Zbrodni Katyńskiej (sygn. S 38/04/Zk) tj. zbrodni wojennej i zbrodni przeciwko ludzkości, zabójstwa nie mniej niż 21 768 obywateli polskich. Na stronie internetowej Instytutu czytamy: „Jego celem jest wszechstronne wyjaśnienie okoliczności sprawy, w tym między innymi imienne ustalenie wszystkich obywateli polskich – ofiar Zbrodni Katyńskiej, ustalenie nieznanych dotąd miejsc ich kaźni i pochówku, sporządzenie pełnej listy osób, którym w niniejszym postępowaniu przysługują prawa pokrzywdzonych (…)”
.

 • zdjęcia z uroczystości katyńskich
 • zdjęcia z uroczystości katyńskich
 • zdjęcia z uroczystości katyńskich
 • zdjęcia z uroczystości katyńskich
 • zdjęcia z uroczystości katyńskich
 • zdjęcia z uroczystości katyńskich
 • zdjęcia z uroczystości katyńskich
 • zdjęcia z uroczystości katyńskich
 • zdjęcia z uroczystości katyńskich
 • zdjęcia z uroczystości katyńskich
 • zdjęcia z uroczystości katyńskich
 • zdjęcia z uroczystości katyńskich
 • zdjęcia z uroczystości katyńskich
 • zdjęcia z uroczystości katyńskich
 • zdjęcia z uroczystości katyńskich
 • zdjęcia z uroczystości katyńskich
 • zdjęcia z uroczystości katyńskich
 • zdjęcia z uroczystości katyńskich
 • zdjęcia z uroczystości katyńskich
 • zdjęcia z uroczystości katyńskich
 • zdjęcia z uroczystości katyńskich
 • zdjęcia z uroczystości katyńskich
 • zdjęcia z uroczystości katyńskich
 • zdjęcia z uroczystości katyńskich
 • zdjęcia z uroczystości katyńskich
 • zdjęcia z uroczystości katyńskich
 • zdjęcia z uroczystości katyńskich
 • zdjęcia z uroczystości katyńskich

Nie przygarniaj młodych zwierząt

Wiosną, przyroda budzi się do życia i w świecie zwierząt na świat przychodzą młode osobniki. Lasy Państwowe jak co roku apelują o zachowania rozwagi w podejmowaniu decyzji o zabraniu młodego ptaka czy sarny, które sprawiają wrażenie porzuconych lub rannych. Zawsze przed podjęciem takiej decyzji, czy pomóc malcom, czy po prostu odejść, należy rozejrzeć się dookoła, a przede wszystkim znać zwyczaje zwierząt, które chcemy ratować.

 

 • autor: Referat Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa

Promowaliśmy potencjał inwestycyjny gminy

11 kwietnia w Hotelu Windsor w Jachrance odbyła się konferencja pt. "Tworzenie Partnerstwa Międzypowiatowego na Rzecz Ożywienia Społeczno-gospodarczego", zorganizowana przez Powiat Legionowski i partnerów.

W przedsięwzięciu udział wzięli m.in. lokalni przedsiębiorcy, przedstawiciele Łódzkiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej – podmiotu zarządzającego obszarem powiatu legionowskiego, a także samorządowcy z okolicznych gmin.

Uczestnicy konferencji mogli zapoznać się m.in. z procedurą uzyskania wsparcia Łódzkiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej, na rzecz tworzenia nowych i rozbudowy istniejących przedsiębiorstw, która polega na udzieleniu w określonym czasie zwolnienia z podatku CIT.
 
Podczas spotkania Burmistrz Miasta i Gminy Serock Artur Borkowski wraz z Kierownikiem Referatu Gospodarki Gruntami, Planowania Przestrzennego i Rozwoju Jakubem Szymańskim, zaprezentowali potencjał inwestycyjny gminy Serock. Omówili obszary predysponowane do rozwoju nowych przedsiębiorstw oraz podejmowane przez Urząd działania, zmierzające do wypromowania  potencjalnej strefy gospodarczej i pozyskania inwestorów zewnętrznych. Spotkanie było także okazją do przybliżenia zagadnień zawartych w Strategii Rozwoju Miasta i Gminy Serock, której pewna część poświęcona jest wsparciu lokalnych przedsiębiorstw i tworzeniu sprzyjających warunków do powstawania nowych.
 
Wszystkie osoby zainteresowane zainwestowaniem na terenie Miasta i Gminy Serock lub powiększeniem swojego przedsiębiorstwa, zachęcamy do kontaktu z Referatem Gospodarki Gruntami, Planowania Przestrzennego i Rozwoju, 22 782 88 27; planowanie@serock.pl.

 

Egzaminy ósmoklasistów odbędą się w zaplanowanych terminach

Szanowni Państwo,
na podstawie danych uzyskanych od dyrektorów szkół prowadzonych przez Miasto i Gminę Serock, egzaminy ósmoklasistów w szkołach podstawowych prowadzonych przez Miasto i Gminę Serock rozpoczną się zgodnie z harmonogramem:


1. język polski –15 kwietnia 2019r. (poniedziałek) – godz. 9:00
2. matematyka –16 kwietnia 2019r. (wtorek) – godz. 9:00
3. język obcy nowożytny –17 kwietnia 2019r. (środa) – godz. 9:00

 

 

Informacja o egzaminach gimnazjalnych w szkołach prowadzonych przez Miasto i Gminę Serock

Szanowni Państwo,
na podstawie danych uzyskanych od dyrektorów szkół prowadzonych przez Miasto i Gminę Serock informujemy, że egzaminy gimnazjalne zaplanowane na 10, 11, 12 kwietnia 2019 r. odbędą się w szkołach prowadzonych przez Miasto i Gminę Serock zgodnie z terminem. 

Zastępca Burmistrza Miasta i Gminy Serock       

Józef Zając

 

Rozmowy o Inteligentnym Rybactwie

Na terenie LGD Zalew Zegrzyński gości grupa fińska zainteresowana współpracą w projekcie „Inteligentne Rybactwo” (FIN).  8 i 9 kwietnia odbyły się spotkania merytoryczne w serockim urzędzie. Jeszcze dziś delegacja przejedzie do Orzysza, aby spotkać się z miejscową Lokalną Grupą Działania.

Sprzątanie świata - włącz się do akcji

„Wiosna w kwietniu zbudziła się z rana,
Wyszła wprawdzie troszeczkę zaspana,
Lecz zajrzała we wszystkie zakątki:
- Zaczynamy wiosenne porządki.
Skoczył wietrzyk zamaszyście,
Pookurzał mchy i liście.
Z bocznych dróżek, z polnych ścieżek
Powymiatał brudny śnieżek”
Jan Brzechwa ,,Wiosenne porządki”

Powiew wiosny, coraz cieplejsze dni zachęcają do wiosennych porządków w naszych przydomowych ogrodach. Grabimy liście, skopujemy grządki, sadzimy pierwsze kwiaty… Z naszej strony zachęcamy Państwa również do udziału w akcji wiosennego sprzątania terenów publicznych. Jej celem jest uprzątniecie miejsc publicznych, lasów, trawników z odpadów tam zalegających. Akcja ma kilka celów: zmniejszenie negatywnego wpływu na środowisko, zwiększenie świadomości ekologicznej, wyrobienie – szczególnie wśród najmłodszych – odpowiednich nawyków postępowania z odpadami, a także integrację środowisk lokalnych. W tym roku akcja przeprowadzana będzie do 22 kwietnia.

Do udziału w akcji zapraszamy szkoły, przedstawicieli sołectw, dzieci, młodzież a także zorganizowane grupy społeczne. Zainteresowanych prosimy o kontakt z Referatem Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa tel.: 22 782 88 39 i 22 782 88 40, e-mail: ochronasrodowiska@serock.pl, w celu ustalenia terminu oraz obszaru sprzątania. Urząd zapewni odpowiednią ilość worków i rękawic do sprzątania oraz odbiór zebranych śmieci. Wspólnie zadbajmy o wizerunek naszej miejscowości.
 

 

 • autor: Referat Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa

Remonty i naprawy

Bieżące remonty i prace naprawcze prowadzone przez Miejsko – Gminny Zakład Gospodarki Komunalnej w Serocku.

W bieżącym tygodniu rozpoczęły się prace remontowe w budynkach mieszkalnych administrowanych przez Miejsko – Gminny Zakład Gospodarki Komunalnej w Serocku. Prace remontowe polegające głównie na malowaniu ścian, prowadzone są w budynkach przy ul. Pułtuskiej 15, 17 i 34 oraz w budynku przy ulicy Wyzwolenia 23, Kościuszki 3 i ulicy Polnej 51. Zgodnie z umową, zawartą z wykonawcą prac – Firmą Usługi Remontowo – Budowlane „Arbud” prace remontowe mają zostać przeprowadzone do dnia 15 kwietnia 2019 roku.


Trwają również prace związane z naprawą istniejących urządzeń małej architektury oraz nawierzchni na ścieżce turystycznej Wierzbica – Serock – Jadwisin. W ramach prac naprawczych, prowadzonych przez Firmę ZUK-OGRODY Dominik Goźliński, oczyszczone i pomalowane zostaną elementy drewniane wyposażenia ścieżki dydaktycznej, czyli tablice edukacyjne, drewniane ławki, stoły i wiaty w miejscach wypoczynkowych. Firma ma za zadanie uzupełnić również spróchniałe bądź zniszczone elementy wyposażenia ścieżki turystycznej, a także naprawić poprzez uzupełnienie tłuczniem nawierzchnię ścieżki. Zakończenie prac naprawczych również zaplanowane zostało na 15 kwietnia 2019 roku.

Rola Folklora - zapraszamy na warsztaty

Do 22 czerwca, w każdą sobotę, organizowane będą kolejne warsztaty  w ramach projektu „Rola Folklora - czyli serockie poszukiwania lokalnej obrzędowości i gawędy o dawnych zwyczajach”. Tym razem uczestnicy przygotowują się do widowiska obrzędowego, związanego z Nocą Kupały, które zaprezentowane zostanie na serockiej plaży 22 czerwca.

Kształtujemy umiejętności, zaszczepiamy wiedzę
Przedsięwzięcie „Rola Folklora - czyli serockie poszukiwania ludowej obrzędowości i gawędy o dawnych zwyczajach” dotyczy zorganizowania cyklu warsztatów teatralnych i wokalno-muzycznych, których efektem będzie realizacja czterech wydarzeń artystycznych, przywracających pamięć o dawnych obrzędach.
W marcu odbyło się pierwsze z widowisk, związane z lokalnymi Zapustami. Wokół rynku przeszli przebierańcy z Zapustem na czele, włączając do zabawy zgromadzoną publiczność.

Kolejne widowisko, które zaplanowaliśmy na 22 czerwca, związane będzie z  Nocą Kupały. Na plaży zapłoną ogniska, a w nich mieszanki ziół ochronnych; będą skoki przez płomienie, które według dawnych wierzeń oczyszczały zgromadzoną przy nich gawiedź i chroniły przed złymi mocami czy chorobą. Będą kąpiele w Narwi i wianki płynące z jej nurtem, a może nawet ktoś odnajdzie kwiat paproci…

Zachęcamy do udziału w warsztatach
Grupa teatralna będzie poświęcała swój czas przede wszystkim kulturze żywego słowa i opanowaniu, a następnie interpretowaniu tekstów obrzędowych. Część osób z tej grupy będzie łączyła grę sceniczną z ruchem, który będzie idealnie dobrany do przekazywanych treści.

Grupie wokalno-muzycznej zostanie przekazana niezbędna wiedza z zakresu emisji głosu i artykulacji. Jeśli znajdą się chętni do gry na instrumentach, również z grupą instrumentalistów zostanie wypracowana umiejętność grania podstawowych ludowych melodii.
Przez cały czas trwania warsztatów kształtować będziemy umiejętność pracy w grupie, a co za tym idzie – pogłębiać więzi międzyludzkie i międzypokoleniowe.

Zapraszamy, zapraszamy!
Udział w warsztatach jest bezpłatny i nieograniczony wiekowo. Zapraszamy całe rodziny! Dołączyć można w każdym momencie.
Podajemy wstępne terminy kupalnockowych warsztatów:

HARMONOGRAM WARSZTATÓW KUPALNOCKOWYCH:
27, kwietnia 11 maja, 18 maja, 25 maja, 1 czerwca, 8 czerwca, 15 czerwca, 22 czerwca (dzień widowiska).
Warsztaty zaczynają się o godzinie 10.00 i  odbywają się w Klubie Aktywności Społecznej, przy ul. Kościuszki 8A.


Kontakt:
Referat Komunikacji Społecznej UMiG Serock
ul. Rynek 21
tel 22 782 88 43
a.wozniakowska@serock.pl

 

Nowa wystawa w ratuszu

Zapraszamy do serockiego ratusza, gdzie w sali ślubów prezentowana jest wystawa: "Zagłada polskich elit. Akcja AB - Katyń"


"Wystawa „Zagłada polskich elit. Akcja AB – Katyń”, poza przedstawieniem przerażających zbrodni dokonanych przez dwa największe totalitaryzmy XX wieku na społeczeństwie polskim, stawia pytania o zakres wzajemnej współpracy niemieckich nazistów i sowieckich komunistów.
Daje też prawdziwy obraz działalności władz okupacyjnych, których celem było – jak cynicznie ogłoszono 18 września 1939 r. – „przywrócenie pokoju i ładu w Polsce, zniszczonych na skutek załamania się państwa polskiego oraz dopomożenie ludności polskiej do odbudowania warunków swego istnienia politycznego”. Brak zgody znacznej części społeczeństwa na tak rozumianą rolę obcej władzy w Polsce – demonstrowany w ciągu całego okresu okupacji i Polski Ludowej – pozwala nam dziś być narodem wolnym i żyć w państwie suwerennym." Z przedmowy dr. hab. Janusza Kurtyki.

Wystawa prezentowana jest w związku z Dniem Pamięci Ofiar Zbrodni Katyńskiej, obchodzonym 13 kwietnia.

Zapraszamy na weekendowe wydarzenia w Serocku

Serdecznie zapraszamy na wyjątkowy weekend do Serocka, z dużą dawką kultury nie tylko scenicznej.

6 kwietnia 2019 r. (sobota) odbędą się Rodzinne Warsztaty Tworzenia Palm Wielkanocnych.  adresowane do dzieci (od 6. lat) młodzieży i dorosłych. Na warsztaty zapraszamy do CKiC w Serocku w godzinach: 10.00, 12.00 i 14.00. 

6 kwietnia 2019 r. (sobota) o godz. 16.00 w sali widowiskowej CKiC w Serocku wystawiony zostanie premierowy spektakl Teatru Remiza pt. „Szare eminencje zachwytu. W hołdzie Mironowi”. Scenariusz i reżyseria Anna Kutkowska.

7 kwietnia 2019 r. (niedziela) o godz. 12.30 zapraszamy na warsztaty literacko-artystyczne z cyklu „Operacja na otwartej książce” w sali widowiskowej CKiC w Serocku. Tym razem prowadzący - Jerzy Latosa i Paulina Dulla – Latosa –  Gawędą o zwyczajach, tradycjach i symbolach Świąt Wielkanocnych, wprowadzą zebranych w świąteczny nastrój. Na zakończenie spotkania uczestnicy będą mogli wziąć udział w kreatywnych warsztatach pn. „Wycinanki pani Janki”. 

7 kwietnia 2019 r. (niedziela) zapraszamy do Centrum Kultury i Czytelnictwa w Serocku na „Wieczór z kulturą”. W sali widowiskowej wystawione zostaną dwa spektakle:
- o godz. 18.00 sztuka Grupy Teatralnej CKiC w Serocku pt. „ONI”. Spektakl powstał w oparciu o teksty Stefanii Grodzieńskiej a wyreżyserowali go Joanna Mądry i Maciej Dmochowski. 
- o godz. 18.30 widzowie obejrzą spektakl muzyczny pt. „Dworcomania” Teatru Piosenki Elżbiety Zapendowskiej, którego opiekunem artystycznym jest Elżbieta Zapendowska, a scenariusz, scenografię i kostiumy opracowała Anna Kutkowska.  

 • Weekend w Serocku
 • Weekend w Serocku

4 kwietnia Dzień Zwierząt Bezdomnych

4 kwietnia obchodzony jest Dzień Zwierząt Bezdomnych. Niestety za zjawisko bezdomności odpowiada przede wszystkim człowiek, porzucając zwierzę czy zostawiając je bez opieki. Gdybyśmy tylko wszyscy wzięli sobie do serca słowa Antoniego de Saint-Exupéry: „Pozostajesz na zawsze odpowiedzialny za to, co oswoiłeś”, miliony bezdomnych zwierząt nie przechodziłyby codziennej gehenny – głodu, pragnienia, braku schronienia, ludzkiej agresji. Szacuje się, że na całym świecie może ich być od 600 milionów do nawet miliarda – głównie psów i kotów. W samej Polsce, i to tylko w schroniskach, mieszka ich ponad 100 tysięcy. Bezdomność zwierząt to, zarówno lokalnie – w naszym kraju, jak i globalnie – w skali świata, olbrzymi i nierozwiązany problem. Dzień Zwierząt Bezdomnych to okazja, aby zwrócić uwagę na fatalny los zwierząt, pozbawionych opieki, i zastanowić się, jak każdy z nas może się włączyć w skuteczną poprawę ich sytuacji.
Często zdarzają się sytuacje, kiedy chwila nieuwagi – niedomknięta furtka czy też niedopięta smycz – decyduje, że zwierzę oddala się od właściciela czy miejsca zamieszkania. W sytuacji kiedy zwierzę, bez opieki błąka się po mieście każdy ma prawo, a nawet obowiązek powiadomić odpowiednie służby – na terenie naszej gminy Straż Miejską. Strażnicy wyłapują zwierzę i umieszczają w miejscu czasowego przetrzymania, do momentu kiedy odnajdzie się właściciel, pies trafi do adopcji lub zostanie skierowany do schroniska.
Każdy z nas powinien pamiętać, aby zaoszczędzić naszemu zwierzęciu stresujących sytuacji związanych z wyłapaniem czy pobytem w schronisku należy psa oznakować. Istnieją różne metody oznakowania swojego pupila. Najlepszym rozwiązaniem jest jego zachipowanie. Może być to też zatatuowanie lub umieszczenie na obroży specjalnej adresówki
Już od kilku lat, możecie Państwo zachipować swoje zwierzęta na koszt Miasta i Gminy Serock, wystarczy tylko przyjść do Referatu Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa i odebrać kartę zlecenia na tą usługę (ważną przez jeden miesiąc).
W Referacie możecie Państwo otrzymać także specjalną adresówkę, którą przypina się do obroży naszego pupila. Adresówka jest małych rozmiarów i na pewno nie będzie przeszkadzała naszemu pupilowi. Na adresówce umieszcza się imię i nazwisko właściciela, nr telefonu, można umieścić także adres.
Z okazji Dnia Zwierząt Bezdomnych uruchomiliśmy nowy funpage na facebook’u o nazwie „PSYgarnij z Serocka”.
Mamy nadzieję, że utworzenie profilu pomoże nam szybciej odnajdywać właścicieli odłowionych psów lub chętnych do ich adopcji. Jest to dodatkowy kanał służący informowaniu o bezdomnych zwierzętach znajdujących się czasowo pod opieką gminy. Obsługiwany on będzie w godzinach pracy UMiG w Serocku przez Referat Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa. Ustalenia zawarte w przyjętym uchwałą Nr 54/VI/2019 Rady Miejskiej w Serocku z dnia 27 lutego 2019 r. Programie opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Miasta i Gminy Serock w 2019 r., szczegółowo opisane w § 5 pozostają bez zmian. Przypominamy zatem, że:
Każdy, kto znalazł zwierzę bezdomne na terenie Miasta i Gminy Serock i nie ma możliwości ustalenia właściciela lub dotychczasowego opiekuna lub nie można zwrócić zwierzęcia właścicielowi lub dotychczasowemu opiekunowi z przyczyn obiektywnych powinien zgłosić jego znalezienie w celu wyłapania Straży Miejskiej (nr tel. 22 782 88 33/ 603 873 290) lub Referatowi Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa (nr tel. 22 782 88 39/40).

 • autor: Referat Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa

Wojewoda Mazowiecki z wizytą w Serocku

Współpraca między samorządem gminnym a administracją rządową w województwie była głównym tematem rozmów z Wojewodą Mazowieckim, Panem Zdzisławem Sipierą, w Urzędzie Miasta i Gminy w Serocku. W trakcie wizyty podjęto rozmowy o istotnej roli samorządu w wykonywaniu zadań publicznych, szczególnie tych które Państwo w drodze ustawy zleca jednostkom samorządowym do wykonywania. Pan Wojewoda w swym wystąpieniu nawiązał do programów społecznych realizowanych na terenie gminy Serock i przedstawił skalę poniesionych na nie kosztów. Przedstawił również założenia nowych rozwiązań w polityce społecznej i gospodarczej państwa.
W czasie spotkania poruszonych zostało także wiele bieżących spraw, m.in. ogłoszonego przez Wojewodę Mazowieckiego naboru wniosków o dofinansowanie w ramach Funduszu Dróg Samorządowych, a także ewentualną organizację spotkania ze służbami nadzoru prawnego, poświęconego omówieniu tematyki rozstrzygnięć nadzorczych wydawanych wobec MPZP.

Wyrażamy przekonanie, że podjęcie bezpośredniej współpracy z Wojewodą Mazowieckim pozwoli pełniej wykorzystać potencjał naszej gminy.

Dziękujemy za spotkanie w Serocku.

Powiatowe Centrum Integracji Społecznej w Legionowie

Centrum Integracji Społecznej w Legionowie (CIS) zajmuje się reintegracją społeczną i zawodową mieszkańców powiatu legionowskiego, znajdujących się w szczególnie trudnej sytuacji życiowej, poprzez przywrócenie ich do normalnego funkcjonowania w życiu społecznym i zawodowym.

 

Z pomocy CIS mogą skorzystać :

 • osoby długotrwale bezrobotne w rozumieniu przepisów o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy,
 • osoby uzależnione od alkoholu,
 • osoby uzależnione od narkotyków lub innych środków odurzających
 • osoby chore psychicznie,
 • osoby zwalniane z zakładów karnych, mające trudności w integracji ze środowiskiem                 
 • osoby niepełnosprawne

 

 

Wypalanie traw i łąk jest niebezpieczne!

Wypalanie traw, łąk i pól to problem, który powtarza się każdego roku w porze wiosennej, zanim jeszcze wegetacja roślin rozpocznie się na dobre. Ogień, który płonie na łąkach i nieużytkach nie tylko zabija i niszczy wszystko, co spotka na swojej drodze, ale też łatwo może wymknąć się spod kontroli i spowodować wiele szkód.

Przypominamy, że wypalanie traw i zarośli jest niedozwolone. Określają to odpowiednie przepisy prawa. Zgodnie z ustawą z dnia 14 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2018 poz. 1614 z późn. zm.) art. 124 „Zabrania się wypalania łąk, pastwisk, nieużytków, rowów, pasów przydrożnych, szlaków kolejowych oraz trzcinowisk i szuwarów”. Wypalania traw zabrania także ustawa z dnia 28 września 1991 r. o lasach (Dz. U. 2017 poz. 788 z pózn. zm.) art. 30 ust. 3 mówi, że „w lasach oraz na terenach śródleśnych, jak również w odległości do 100 m od granicy lasu, zabrania się działań i czynności mogących wywołać niebezpieczeństwo, a w szczególności:
- rozniecania ognia poza miejscami wyznaczonymi do tego celu przez właściciela lasu lub nadleśniczego;
- korzystania z otwartego płomienia;
- wypalania wierzchniej warstwy gleby i pozostałości roślinnych.”
Artykuł 131 pkt 13 ustawy o ochronie przyrody mówi: „Kto: wypala łąki, pastwiska, nieużytki, rowy, pasy przydrożne, szlaki kolejowe, trzcinowiska lub szuwary, podlega karze aresztu lub grzywny.”

Zakaz wypalania traw jest również jednym z zakazów wynikających z tzw. dobrej kultury rolnej, których przestrzeganie jest wymagane m.in. w ramach systemu dopłat bezpośrednich. Rolnikowi, który nie przestrzega tych zasad, grozi zmniejszenie dopłat bezpośrednich.

Wypalanie traw przyczynia się do niszczenia siedlisk wielu pożytecznych człowiekowi mikroorganizmów i zwierząt. Podczas wypalania łąk niszczone są gniazda, siedliska, żywe organizmy.

Wypalanie traw i zarośli jest jednym z najbardziej brutalnych sposobów niszczenia środowiska. Nie daje żadnych korzyści, wręcz przeciwnie przynosi same szkody dla przyrody i człowieka.
Wypalanie jest jedną z przyczyn zatruwania już i tak bardzo zanieczyszczonej atmosfery.

Podczas wypalania giną w płomieniach żyjące w trawie ptaki, zwierzęta, płazy, owady, które są pożyteczne i przyjazne człowiekowi. Niszczone są miejsca lęgowe ptaków, palą się ich gniazda. Ogień uśmierca m.in. dżdżownice, które mają bardzo pozytywny wpływ na strukturę gleby i jej właściwości. Giną mrówki, które zjadając resztki roślinne i zwierzęce ułatwiają rozkład masy organicznej oraz wzbogacają warstwę próchnicy. Giną biedronki, które zjadają mszyce. Giną pszczoły i trzmiele, co powoduje zmniejszenie liczby zapylonych kwiatów, co w konsekwencji obniża plony. W trakcie wypalania ginie cała mikroflora i mikrofauna, które ożywiają glebę.

Zniszczeniu ulega warstwa próchnicy, a wraz z nią bogaty świat mikroorganizmów, w związku z czym jest większe zapotrzebowanie na nawożenie. Przede wszystkim pamiętajmy, że wypalanie traw, łąk stwarza ogromne zagrożenie również dla zabudowy i całej infrastruktury znajdującej się w pobliżu, dlatego też apelujemy o rozsądek w tej kwestii!

 

 • autor: Referat Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa

Ratowniczo-gaśnicze auto dla OSP w Stanisławowie

W dniu 22.03.2019 r. w remizie Ochotniczej Straży Pożarnej w Stanisławowie odbyło się uroczyste przekazanie nowo zakupionego średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego marki DAF. W uroczystości udział wzięli m. innymi : Burmistrz Miasta i Gminy Serock - Artur Borkowski, Z-ca Burmistrza – Józef Zając, Komendant Powiatowy Państwowej Straży Pożarnej - starszy brygadier Mieczysław Klimczak wraz ze swoim zastępcą – starszym kapitanem Karolem Mendakiem.
Podziękowania władzom samorządowym za zakupiony pojazd złożył Prezes OSP w Stanisławowie – dh. Mariusz Pielach. W uroczystości uczestniczyli również Prezesi i druhowie ze wszystkich OSP z terenu gminy Serock jak również przedstawiciel struktur powiatowych OSP w Legionowie – dh. Krzysztof Goślicki oraz mieszkańcy Stanisławowa i goście

 • autor: Referat Zarządzania Kryzysowego Obrony Cywilnej i Bezpieczeństwa

Nowe wnioski o dofinansowanie gminnych inwestycji

W dniu 27 marca br. Miasto i Gmina Serock w odpowiedzi na ogłoszony przez Wojewodę Mazowieckiego nabór wniosków o dofinansowanie w ramach Funduszu Dróg Samorządowych, złożyła wniosek o dofinansowanie inwestycji polegającej na Budowie ulicy Książęcej wraz z infrastrukturą w Jadwisinie.  Zakres prac będzie obejmował budowę m.in. jezdni, chodników, zjazdów, skrzyżowania wyniesionego i progów zwalniających oraz nowego oświetlenia ulicznego. Celem realizacji zadania jest poprawa stanu bezpieczeństwa ruchu drogowego, podniesienie standardu technicznego oraz zapewnienie spójności sieci dróg publicznych i dostępności terenów.

 

Również w dniu 27 marca br. Miasto i Gmina Serock w odpowiedzi na ogłoszony przez Ministra Sportu i Turystyki nabór wniosków o dofinansowanie w ramach programu “Sportowa Polska – Program rozwoju lokalnej infrastruktury sportowej Edycja 2019”, złożyła wniosek o dofinansowanie inwestycji polegającej na Przebudowie boiska sportowego w miejscowosci Wierzbica.  Zakres prac będzie obejmował kompleksową modernizację całego terenu rekreacyjnego przy Świetlicy Środowiskowej w Wierzbicy. W wyniku realizacji zadania utworzone zostanie boisko wielofunkcyjne umożliwiające grę w piłkę ręczną, koszykówkę, siatkówkę i tenisa. Dodatkowym i nieobjętym wnioskiem o dofinansowanie zakresem zadania jest budowa placu zabaw oraz siłowni zewnętrznej, a także budowa pomieszczenia gospodarczego w technologii kontenerowej. Celem programu jest poprawa warunków treningowych oraz przeciwdziałanie procesom utraty wartości użytkowej obiektów sportowych, znajdujących się w niedostatecznym stanie techniczno-funkcjonalnym, umożliwiających szerokie upowszechnianie sportu. Wnioskowana kwota wsparcia wynosi 212 250,58 zł.

 

 • autor: Referat Przygotowania i Realizacji Inwestycji

Zaadoptuj mnie

Poszukujemy właściciela lub osoby chętnej do adopcji młodego pieska, który został znaleziony 13 marca 2019 r na ul. Piwonii w Skubiance.  Piesek jest wieku około 1 roku, chętny do zabawy,  nauczony jest chodzić na smyczy, jeździć samochodem. Uwielbia przebywać w towarzystwie człowieka, dla którego na pewno będzie świetnym przyjacielem.

Właściciela lub osobę chętną prosimy o kontakt z Referatem Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa tel. 22 782 88 40 lub Strażą Miejską w Serocku 603 873 290.

 

Anielka Cheerleaderką

Aniela Musiał, 8-letnia mieszkanka Serocka, jest uczennicą Szkoły Podstawowej w Jadwisinie. I chociaż na co dzień zmaga się z dokuczliwą, przewlekłą chorobą, to wciąż pokazuje swój upór w pokonywaniu barier oraz swoich deficytów. Walczy każdego dnia o swoje marzenia i jak na prawdziwego Sportowca przystało nie poddaje się nigdy dążąc do upragnionego celu. Anielka chce, pomimo choroby, reprezentować kiedyś w przyszłości Polskę na Mistrzostwach Świata w Cheerleadingu.

Wraz ze swoją drużyną Elite Cheerleaders Academy Legionowo 15 marca zdobyła wicemistrzostwo Polski w cheerleadingu. Zawody odbyły się na dużej scenie Kieleckiego Teatru Tańca, gdzie dziewczynki pokonały kilkanaście zespołów z całej Polski i wywalczyły srebro. Wcześniej, 2 lutego br. na Grand Prix Polski w Garwolinie zdobyły złoto.

 

Gratulujemy i życzymy spełnienia marzeń!
 

Skrzydlaty Odlot

W dniu 26 marca 2019 r. w serockim Centrum Kultury i Czytelnictwa odbył się spektakl pt. ,,Skrzydlaty Odlot”. Było to już drugie spotkanie z Teatrem Kultureska, który w pomysłowy i atrakcyjny sposób przybliża najmłodszym ważne treści związane z tematem smogu, niskiej emisji i ochrony powietrza oraz buduje ich świadomość ekologiczną.

Wtorkowy spektakl adresowany był do dzieci w wieku przedszkolnym i wczesnoszkolnym z terenu gminy Serock. Tego dnia, dzieci spotkały się z Gołębiem Gieniem, Papugą Pelagią i Sową Sonią.

Te wesołe ptaki postanowiły spełnić swoje marzenia i zbudować teatr! Żeby to jednak osiągnąć musiały dolecieć aż do słońca - bo, jak głosi legenda, gdy dotkną słońca zdobędą wszelkie bogactwa. Ich plany pokrzyżowało jednak nieoczekiwane zdarzenie - w powietrzu pojawił się smog, który uniemożliwił im wymarzony lot. Ptaki postanowiły odnaleźć przyczynę smogu i zwalczyć zanieczyszczenia.

Przedstawienie miało uświadomić dzieciom, że każdy z nas powinien walczyć o to, żeby powietrze, którym oddychamy, było czyste.

autor: Referat Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa

Zapraszamy na konferencję 11.04.2019 r.

Konferencja 11.04.2019 – Tworzenie Partnerstwa Międzypowiatowego

11 kwietnia 2019 r. w Hotel Windsor w Jachrance odbędzie się konferencja pn. "Tworzenie Partnerstwa  Międzypowiatowego na Rzecz Ożywienia Społeczno-gospodarczego".

Organizatorami wydarzenia są Powiat Legionowski, Powiat Nowodworski oraz urzędy Pracy z Legionowa i Nowego Dworu Mazowieckiego.

Liczba miejsc jest ograniczona. Prosimy o potwierdzenie przybycia do 8 kwietnia br. na adres e-mail: sekretariat@puplegionowo.pl lub tel. 22 76 40 305

 • autor: www.powiat-legionowski.pl

Dni dla przyrody

W kalendarzu ekologicznym zapisanych jest wiele wydarzeń mających na celu przypomnienie i uświadomienie jak ważne jest dbanie o środowisko oraz jego ochrona.

W zgodzie z naturą
21 marca obchodzony jest jeden z najbardziej wyczekiwanych dni w roku- Pierwszy Dzień Wiosny. Czas, kiedy po zimowym odpoczynku przyroda budzi się do życia, a wraz z nią w każdego z nas wstępuje „nowe życie”.  Na tę datę przypada również Międzynarodowy Dzień Lasów. Święto to zostało ustanowione przez Zgromadzenie Ogólne ONZ w 2012 roku.

Do tego, że lasy w środowisku naturalnym są ważne – nie trzeba nikogo przekonywać. Kluczową kwestią jest zwrócenie uwagi nie tylko na całkowitą powierzchnię lasów, ale także zadrzewień znajdujących się w mieście, które bezsprzecznie wpływają na poprawę warunków życia. Drzewa stanowią naturalny filtr powietrza dla zanieczyszczeń oraz produkują tlen w procesie fotosyntezy. Są również siedliskiem różnych organizmów żywych, zwierząt, grzybów oraz roślin. Drzewa stanowią naturalną osłonę od hałasu, są źródłem cienia w upalne dni.

Przez cały czas drewno wykorzystywane jest do ogrzewania, gotowania czy wytwarzania energii elektrycznej. Kluczem do zwiększenia roli lasu jako źródła odnawialnej energii jest zrównoważona gospodarka leśna. Istotne jest również to, że lasy bardzo dobrze przyswajają, a także przechowują energię słoneczną. Wraz z postępem nauki odpady pozostające po obróbce drewna, znalazły wiele zastosowań. Po procesie przetwarzania są one wykorzystywane m.in. jako biopaliwo- stosowane w samochodach czy samolotach. Gospodarując drewnem w sposób racjonalny możemy mieć pewność, że zachowana zostanie równowaga w środowisku naturalnym.

Oszczędzajmy wodę
Każdego roku w dniu 22 marca obchodzony jest Światowy Dzień Wody. Został on ustanowiony przez Zgromadzenie Ogólne ONZ 22 grudnia 1992 roku w Brazylii, w czasie trwania Konferencji pn. „Szczyt Ziemi”. Głównym celem przyświecającym tej inicjatywie jest podniesienie ogólnej świadomości ludzi oraz zwrócenie uwagi na ogromną rolę jaką odgrywa w środowisku woda.

Kluczową kwestię stanowi zwiększenie wiedzy społeczeństwa poprzez wskazanie jak duże zagrożenie może nieść ze sobą spadek zasobów wody. Mając na uwadze przyszłość kolejnych pokoleń, konieczne jest racjonalne i efektywne korzystanie z tego dobra.


   

 

 • autor: Referat Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa

Dzieciaki przywołały wiosnę

W pierwszy dzień kalendarzowej wiosny, serockie przedszkolaki, przepędziły złą zimę. Pod opieką wychowawczyń, przeszły po ulicach miasta z radosnymi okrzykami, machając przechodniom zrobionymi własnoręcznie kwiatkami, motylkami, gwiazdkami i żabkami.

Wiosno, czekaliśmy na Ciebie z utęsknieniem! Dobrze, że już jesteś :).

Rozpoczęła się III kadencja Rady Seniorów Miasta i Gminy Serock

Rada Seniorów Miasta i Gminy Serock powołana Zarządzeniem Burmistrza Miasta i Gminy Serock Nr 29/B/2019 z dnia 15 marca 2019 r. rozpoczęła swoją działalność.
W dniu 20 marca 2019r., w ratuszu odbyło się I posiedzenie Rady Seniorów III kadencji, w którym uczestniczyli: Burmistrz Miasta i Gminy Serock - Artur Borkowski oraz Zastępca Burmistrza - Józef Zając. W trakcie posiedzenia Radni – Seniorzy odebrali zaświadczenia o powołaniu na członka Rady Seniorów. W czasie tego spotkania Rada wybrała Prezydium Rady, w skład którego weszły następujące osoby:
- Przewodniczący Rady Seniorów - Pan Piotr Kowalczyk
- Zastępca Przewodniczącego Rady Seniorów - Pani Elżbieta Dygasiewicz
- Sekretarz Rady Seniorów - Pan Stefan Woźniak


Skład Rady Seniorów Miasta i Gminy Serock III kadencji:

1.    Małgorzata Bońkowska
2.    Elżbieta Dygasiewicz
3.    Roman Falkowski
4.    Eugeniusz Gołaś
5.    Piotr Kowalczyk
6.    Kazimierz Niziński
7.    Janina Osińska
8.    Sylwester Skośkiewicz
9.    Mirosława Sujkowska
10.    Maria Wal
11.    Stefan Woźniak
12.    Stanisława Wroniak
13.    Krystyna Wszołek
14.    Bożenna Zalewska

 • autor: Referat Organizacyjno - Prawny i Obsługi Rady Miejskiej

Przygotowania do sezonu wiosennego

Okres kończącej się zimy to dla Miejsko – Gminnego Zakładu Gospodarki Komunalnej w Serocku czas związany z intensywnymi pracami porządkowymi na terenie miasta i gminy. To również  czas wzmożonych przygotowań do prac, które „ruszą”, zanim na dobre rozpocznie się sezon wiosenny.

1. W lutym  przeprowadzona została  procedura przetargowa  na zadanie pn.: Równanie i żwirowanie dróg o nawierzchni gruntowej na terenie Miasta i Gminy Serock w roku 2019.  Umowa na kwotę 291.979,80 zł brutto została podpisana z firmą Usługi Transportowe i Wykopy Ziemne Kazimierz Kobiałka z siedzibą w Wyszkowie. W ramach zadania wykonywane będą roboty polegające na równaniu i profilowaniu dróg gruntowych.  Najpilniejsze prace zostały już rozpoczęte, kolejne będą realizowane przy sprzyjających warunkach atmosferycznych.

2. W wyniku przeprowadzonego postępowania w trybie zapytania ofertowego został wyłoniony wykonawca na zadanie pn.: Pielęgnacja zieleni na terenie  Miasta i Gminy Serock w roku 2019  – firma Wiesław Jarosz z miejscowości Kępiaste.  Wartość umowy wynosi 58.428 zł brutto.  W ramach zadania prowadzone będą prace pielęgnacyjne na drzewach, wycinki drzew, na które zostały wydane zezwolenia na usunięcie, usuwanie zakrzaczeń oraz konarów drzew z pasa jezdni, usuwanie konarów drzew stwarzających zagrożenie dla mieszkańców. Pierwsze prace zostały już rozpoczęte.

3. Z początkiem marca podpisana zostanie również umowa na przegląd stanu technicznego placów zabaw  administrowanych przez Miejsko – Gminny Zakład Gospodarki Komunalnej. Przegląd ma na celu wskazanie tych elementów wyposażenia placów zabaw, które należy naprawić aby wyeliminować zagrożenie dla bezpieczeństwa korzystających z nich dzieci. Przegląd potrwa do 30.03.2019 r.

 • autor: Miejsko-Gminny Zakład Gospodarki Komunalnej w Serocku

Projektujemy i budujemy…

W dniu 11 marca 2019 r. podpisaliśmy z Wykonawcami pierwsze umowy na opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowych dla zadań związanych z budową punktów świetlnych na terenie Miasta i Gminy Serock. Zadania objęte umowami to budowa oświetlenia w Serocku na ulicach: Słoneczna Polana, Błękitna, w Stasim Lesie na ul. Tęczowej oraz w miejscowości Dębe, na drodze wojewódzkiej nr 632W w kierunku zapory wodnej na rzece Narew, na odcinku  od kładki do granicy gminy. Zachęcamy do śledzenia zakładki „Zamówienia publiczne”, gdzie możecie Państwo znaleźć szczegółowe informacje na temat zakresu dokumentacji projektowych, Wykonawcach, którym udzielono zamówienia oraz wartości zamówienia i terminu w jakim Wykonawca zobowiązany jest wykonać dokumentację projektową.

Do końca marca br. planujemy ogłoszenie kolejnych postępowań o udzielenie zamówień na opracowanie pozostałych dokumentacji projektowych dla zadań uwzględnionych w budżecie na rok 2019 oraz tych wynikających z wniosków sołeckich.

Ponadto, jak co roku, w pierwszej kolejności ruszyliśmy z wszczęciem postępowań o udzielenie zamówień publicznych, których przedmiotem są roboty budowlane związane z budową oświetlenia drogowego. Na początku lutego ogłosiliśmy dwa przetargi na budowę oświetlenia na ulicach Orlej i Kochanowskiego w Serocku oraz ulicach Serockiej i Zegrzyńskiej w Łasze. W dniu 1 marca 2019 r. nastąpiło otwarcie złożonych ofert. W chwili obecnej trwa weryfikacja spełnienia warunków udziału w postępowaniu oraz braku podstaw wykluczenia wobec Wykonawców, którzy złożyli oferty najwyżej ocenione. W ostatnim tygodniu marca planujemy rozstrzygnąć przedmiotowe postępowania i podpisać umowy. Wykonawcy będą mieli 60 dni od dnia podpisania umowy na wybudowanie ww.  oświetleń. Przypominamy, że tak długi termin realizacji inwestycji związany jest z czasem oczekiwania przez Wykonawców na materiały budowlane dostępne na zamówienie, takie jak słupy i oprawy oświetleniowe.   

 

 • autor: Referat Przygotowania i Realizacji Inwestycji

Bezpłatna sterylizacja zwierząt domowych

Informujemy o możliwości skorzystania z bezpłatnej sterylizacji, kastracji zwierząt domowych – kotów i psów.  
Warunkiem otrzymania karty zlecenia na zabieg jest wypełnienie oświadczenia (druk oświadczenia zamieszczamy poniżej) i dostarczenie go do Urzędu Miasta i Gminy w Serocku, do Referatu Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa. Po dostarczeniu oświadczenia otrzymają Państwo kartę zlecenia/usługi, z którą będziecie mogli Państwo udać się do gabinetu weterynaryjnego.

Gabinety weterynaryjne realizujące karty zlecenia/usługi:

LECZNICA DLA ZWIERZĄT ,,FRINGILLA” Cezary Witeszczak
ul. Pułtuska 32, 05-140 Serock, tel. 501-687-939

GABINET WETERYNARYJNY Piotr Machowski
Stasi Las, ul. Cicha 3, 05-140 Serock, tel. 22 793-10-45 lub 600-368-180

W przypadku chęci wysterylizowania lub wykastrowania psa do oświadczenia należy dołączyć kserokopię dowodu zapłaty opłaty od posiadania psa lub oświadczenie dotyczące podstaw zwolnienia z obowiązku uiszczenia opłaty od posiadania psa oraz kserokopię dowodu wykonania szczepienia psa przeciwko wściekliźnie.
Informujemy, że opłata od posiadania psa wynosi 40 zł, jest to opłata roczna, którą wnosi się jednorazowo na konto Urzędu Miasta i Gminy w Serocku.
 
Zgodnie z art. 18a ust. 2 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r.  ustawy o podatkach i opłatach lokalnych, opłaty od posiadania psów nie pobiera się od:
1) członków personelu przedstawicielstw dyplomatycznych i urzędów konsularnych oraz innych osób zrównanych z nimi na podstawie ustaw, umów lub zwyczajów międzynarodowych, jeżeli nie są obywatelami polskimi i nie mają miejsca stałego pobytu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej - pod warunkiem wzajemności;
2) osób zaliczonych do znacznego stopnia niepełnosprawności w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych - z tytułu posiadania jednego psa;
2a) osób niepełnosprawnych w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych - z tytułu posiadania psa asystującego;
3) osób w wieku powyżej 65 lat prowadzących samodzielnie gospodarstwo domowe - z tytułu posiadania jednego psa;
4) podatników podatku rolnego od gospodarstw rolnych - z tytułu posiadania nie więcej niż dwóch psów.

Karty zleceń/usług wydawane są do momentu wyczerpania zaplanowanych środków finansowych przeznaczonych na ten cel.

Szczegółowe informacje dotyczące są w Referacie Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa, tel.: 22 782 88 40 lub w pokoju nr 11 w Urzędzie Miasta i Gminy w Serocku.

 

 • autor: Referat Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa

Nowa zakładka na stronie: Invest in Serock

Na naszej stronie internetowej uruchomiona została nowa zakładka inwestycyjna Invest in Serock poświęcona ofercie terenów inwestycyjnych znajdujących się w serockiej strefie aktywności gospodarczej.

Klikając w zakładkę "Invest in Serock", zostajemy przekierowani na stronę https://www.serock.pl/3203,invest-in-serock , której zadaniem jest przedstawienie lokalizacji terenów do zainwestowania oraz korzyści jakie mogą zyskać przedsiębiorcy, chcący inwestować w naszej gminie.

Na stronie znaleźć można zakładki:
Strona Główna – przedstawiająca ogólną lokalizację terenów inwestycyjnych;
O gminie – przedstawiająca podstawowe dane o gminie, dane statystyczne oraz jej położenie;
Dlaczego warto u nas zainwestować - zakładka, w której przedstawione są największe atuty gminy Serock, które powinny zachęcić przedsiębiorców do inwestowania w gminie;
Wsparcie dla inwestora - zakładka, która zawiera informacje o elementach wsparcia dla inwestora na trzech poziomach – lokalnym, regionalnym i krajowym;
Oferty lokalizacyjne - zakładka, w której znajdują się oferty poszczególnych terenów inwestycyjnych, w tym ich powierzchnia, uzbrojenie oraz lokalizacja;
Kontakt - zakładka, w której znajdują się adresy i numery telefonów do osób, które udzielają informacji w przypadku zainteresowania przedstawioną ofertą terenów inwestycyjnych.
Zapraszamy do zapoznania się z nową funkcjonalnością strony internetowej.

 

 • autor: Referat Gospodarki Gruntami, Planowania Przestrzennego i Rozwoju

Serock kompostuje

Zapraszamy do udziału w pilotażowej akcji, prowadzonej przez Urząd Miasta i Gminy w Serocku pn. ,,Serock kompostuje”, w ramach której, pierwszych sto osób otrzyma w użyczenie kompostownik przydomowy, przeznaczony do kompostownia odpadów ulegających biodegradacji pochodzących z ogrodów i gospodarstw domowych.
1.    Jak się włączyć do akcji?
Osoby chętne wyposażyć swoją nieruchomość w przydomowy kompostownik zapraszamy do zgłoszenia się osobiście (w pokoju nr 11 w Urzędzie Miasta i Gminy w Serocku) lub e-mailowo (m.wyszynski@serock.pl).
Zgłoszenia przyjmowane będą od dnia 14 marca 2019 r.
2.    Jakie dane należy podać przy zgłoszeniu?
Przy zgłoszeniu wymagane jest podanie imienia, nazwiska, adresu zamieszkania i adresu nieruchomości, na której zostanie umieszczony kompostownik (o ile jest inny niż adres zamieszkania), numer telefonu.
3.    Kto jest adresatem akcji?
Do akcji ,,Serock kompostuje” mogą przystąpić wyłącznie osoby, które są właścicielami nieruchomości, na terenie Miasta i Gminy Serock na której zostanie umieszczony kompostownik. Ponadto, wymogiem jest, aby złożona była deklaracja o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi dotycząca nieruchomości, na której zostanie umieszczony kompostownik. Warunkiem jest również niezaleganie z płatnościami w opłatach i podatkach lokalnych w stosunku do Miasta i Gminy Serock.
W dalszej kolejności z osobami, które przystąpią do akcji „Serock kompostuje”, zostanie podpisana umowa użyczenia kompostownika. Każdy kompostownik będzie wyposażony w instrukcję obsługi i kompostowania, a także cenne wskazówki dotyczące samego procesu kompostowania.

Uwagi:
Należy pamiętać, aby kompostowniki były umieszczone w takim miejscu, aby nie stanowiły one uciążliwości dla właścicieli nieruchomości sąsiednich.
Kompost ,,z własnej produkcji” jest bardzo cennym nawozem organicznym zawierającym wiele mikro i makro elementów, które po przejściu procesu kompostowania. Ze szczegółowymi informacjami dotyczącymi procesu kompostowania oraz właściwościami kompostu można zapoznać się na naszej stronie internetowej www.serock.pl w zakładce dla mieszkańca – „Serock kompostuje”.
Informujemy, że liczba kompostowników jest ograniczona (100 sztuk), decyduje kolejność zgłoszeń!

Szczegółowe informacje dotyczące przebiegu akcji odstępne są w Referacie Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa, tel.: 22 782 88 40 lub w pokoju nr 11 w Urzędzie Miasta i Gminy w Serocku.

 • autor: Referat Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa

Z wizytą w Łódzkiej Specjalnej Strefie Ekonomicznej

Pomoc merytoryczna dla inwestorów zainteresowanych rozwijaniem swojej działalności była głównym tematem rozmów podjętych przez przedstawicieli władz samorządowych powiatu legionowskiego: Roberta Wróbla - Starostę Legionowskiego, Artura Borkowskiego - Burmistrza Miasta i Gminy Serock oraz Pawła Kownackiego - Wójta Gminy Wieliszew w trakcie wyjazdu do Łódzkiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej (ŁSSE). Gmina Serock usytuowana została, na mocy stosownych przepisów, w zasięgu ŁSSE, która zajmuje powierzchnię 1775 ha  w trzech województwach: łódzkim, mazowieckim i wielkopolskim.  W trakcie spotkania poruszono wiele istotnych kwestii. Dyskutowano m.in. o roli jaką specjalna strefa ekonomiczna odgrywa w życiu społeczno-gospodarczym regionu, o skutecznym wdrażaniu procesu inwestycyjnego oraz o promowaniu nieruchomości przeznaczonych pod działalność gospodarczą.

Specjalna strefa ekonomiczna to wydzielona część terytorium kraju, w której działalność gospodarcza może być prowadzona na preferencyjnych warunkach, zdefiniowanych w ustawie o specjalnych strefach ekonomicznych z dnia 20 października 1994 r. Specjalne strefy ekonomiczne zostały stworzone przede wszystkim w celu przyspieszenia rozwoju gospodarczego regionów, zagospodarowania majątku i infrastruktury oraz tworzenia nowych miejsc pracy. Stanowią one zespół mechanizmów przyciągania inwestycji. Służą także podnoszeniu konkurencyjności całej gospodarki, transferowi technologii i know-how, a także rozwojowi współpracy partnerskiej w regionie objętym strefą.

W Łodzi nasi samorządowcy spotkali się z niezwykle życzliwym przyjęciem. Wspólnie stwierdzono, że dzięki takim spotkaniom można budować partnerstwo podmiotów, których celem jest wspieranie rozwoju działalności gospodarczej. Kolejnym krokiem ku temu będzie spotkanie z przedstawicielami ŁSSE zorganizowane w Serocku. O miejscu i terminie spotkania będziemy informować przedsiębiorców oraz wszystkich zainteresowanych.

 

Najlepsze życzenia dla Sołtysów i Sołtysek

Serdeczne życzenia składamy Sołtysom i Sołtyskom z gminy Serock. Dziękujemy za Wasz trud podejmowany na rzecz społeczności lokalnej, życzliwość i dobrą współpracę. Niech sprawowanie funkcji sołtysa wiąże się ze zrozumieniem i życzliwością mieszkańców, których Państwo reprezentują i będzie źródłem osobistej satysfakcji. Wszystkiego dobrego.

Mazowiecki Orange Światłowód w naszej gminie

Cyfryzacja i nowe technologie dostępne dzięki rozbudowie sieci światłowodowych zmieniają świat i pozwalają mieszkańcom korzystać z ultraszybkiego i stabilnego Internetu.

Szybki Internet jest przepustką do nieograniczonych możliwości dostępu do informacji, rozrywki, narzędzi komunikacji oraz różnego rodzaju aplikacji, które zmieniają sposób funkcjonowania we współczesnym świecie.

Biorąc pod uwagę lokalne potrzeby, Orange Polska buduje sieć światłowodową na terenie m.in. gminy Serock w ramach projektu „Mazowiecki Orange Światłowód”. Inwestycja jest współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa (POPC).

Ważnym elementem inwestycji jest doprowadzenie sieci do jednostek oświatowych. Jest to związane z wdrażaniem programu rządowego, który zakłada uruchomienie Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej (OSE) zapewniającej szkołom bezpłatny, szybki i bezpieczny dostęp do Internetu a co za tym idzie możliwość realizowania programów edukacyjnych on-line, dostęp do nieograniczonych zasobów wiedzy i wykorzystanie ich w procesie nauczania.

Na obszarze gminy Serock projekt obejmie swym zasięgiem 2479 gospodarstw domowych w miejscowościach: BOROWA GÓRA, DĘBE, IZBICA, JACHRANKA, JADWISIN, KAROLINO, LUDWINOWO ZEGRZYŃSKIE, MARYNINO, SEROCK, SKUBIANKA, STASI LAS, SZADKI, WIERZBICA, WOLA KIEŁPIŃSKA, ZEGRZE oraz 10 szkół w miejscowościach: JADWISIN, SEROCK, WOLA KIEŁPIŃSKA, ZEGRZE. Informacje o punktach adresowych, które są rozważane w procesie projektowania sieci, można pobrać ze strony https://www.orange.pl/view/popc

Zgodnie z obowiązującymi zasadami w ramach projektów POPC inwestycja realizowana jest do granicy działek gospodarstw domowych z listy adresów kwalifikujących się do dofinansowania (tak zwanych „białych plam” na mapie dostępu do Internetu), wskazanych przez Urząd Komunikacji Elektronicznej.

Doprowadzenie sieci do gospodarstw domowych będzie sukcesywnie realizowane do końca września 2020 r.

Tytuł projektu: Mazowiecki Orange Światłowód

Program: Program Operacyjny Polska Cyfrowa


Cele szczegółowe projektu to:

1) budowa infrastruktury służącej świadczeniu nowoczesnych usług szerokopasmowych,
2) umożliwienie rozwoju lokalnych sieci dostępowych przez zapewnienie hurtowego dostępu do infrastruktury dla lokalnych operatorów.

Cele jakościowe stawiane przed projektem to:

1) wspieranie rozwoju lokalnego dla szkół i gospodarstw domowych,
2) wyrównywanie poziomu życia mieszkańców wykluczonych cyfrowo,
3) rozwój lokalnego rynku pracy (telepracy i usług świadczonych w sieci),
4) budowa Społeczeństwa Informacyjnego w powiecie objętym projektem.

źródło

8 marca - Dzień Kobiet!

Wszystkim Kobietom, w dniu ich święta składamy najserdeczniejsze
życzenia wszystkiego najlepszego!
 Życzymy satysfakcji z kariery zawodowej i pracy w domu.
Życzymy siły i wytrwałości w walce z przeciwnościami losu.
Zdrowia, pogody ducha i wielu powodów do uśmiechu na co dzień,
a także spełnienia nawet najodważniejszych marzeń!

 • 8 marca - Dzień Kobiet

Nie zwlekaj, już teraz możesz usunąć azbest ze swojej nieruchomości !

Referat Ochrony Środowiska Rolnictwa i Leśnictwa informuje, że w 2018 r. dzięki dotacji pozyskanej z  Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie, ul .Ogrodowa 5/7, 00-893 Warszawa udało się zutylizować łącznie 133 Mg (ton) azbestu pochodzącego z 53 nieruchomości położonych na terenie miasta i gminy Serock, z czego 105,110 Mg eternitu składowanego było na posesjach, a 27,890 Mg zostało zdemontowanych z dachów budynków mieszkalnych
i gospodarczych. Całkowity koszt zadania wyniósł 55.128,22 zł. Wojewódzki Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie sfinansował 52% całkowitego kosztu zadania tj. w kwocie 28.666,14 zł, zaś pozostała część, tj. 26.462,08 zł (48%) została sfinansowana z budżetu gminy.

Miasto i Gmina Serock w bieżącym roku również planuje pozyskać środki finansowe na unieszkodliwienie wyrobów zawierających azbest z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej  w Warszawie. Nabór dla Jednostek Samorządu Terytorialnego i ich Związków na zadania z zakresu Ochrony Ziemi – tytuł programu „Usuwanie i unieszkodliwianie wyrobów zawierających azbest z terenu Województwa Mazowieckiego” zostanie ogłoszony przez WFOŚiGW w Warszawie
w najbliższych czasie.

Osoby zainteresowane uzyskaniem dofinansowania do usunięcia wyrobów zawierających azbest z terenu swoich nieruchomości jeszcze w 2019 roku zapraszamy do składania wniosków do Urzędu Miasta i Gminy w Serocku, ul. Rynek 21, 05-140 Serock, pok. nr 1 (parter) – kancelaria. Wnioski złożone po terminie ogłoszenia naboru przez WFOŚiGW w Warszawie, będą przeznaczone do realizacji w kolejnym roku kalendarzowym, tj. w 2020 roku.   

Druk wniosku wraz z załącznikami dostępny jest na stronie internetowej www.serock.pl w zakładce Dbamy o środowisko
- Dotacje - Odbiór Azbestu lub w pok. nr 11 (parter) Referat Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa.
Informacje w sprawie można uzyskać pod nr tel. /22/ 782-88-40 lub /22/ 782-88-39.

 • autor: Referat Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa

Klub Senior+ w Szadkach

5 marca wiceministrowie Marcin Zieleniecki oraz Kazimierz Kuberski wręczyli promesy w ramach programów „Maluch+” oraz „Senior+” samorządowcom w województwach pomorskim, kujawsko-pomorskim i mazowieckim. Promesę na kwotę 150 000 zł na realizację programu Senior+ odebrał również Burmistrz Miasta i Gminy Serock.

Przypominamy: w wyniku realizacji zadania przebudowany i wyremontowany, a następnie wyposażony zostanie budynek, który przeznaczono na Klub „Senior+.” W ramach Klubu powstaną: pomieszczenie ogólnodostępne  pełniące funkcję sali spotkań, pomieszczenie kuchenne wyposażone w sprzęty, urządzenia i naczynia, łazienka, wydzielone miejsce pełniące funkcję szatni, pomieszczenie do zajęć rehabilitacyjno-ruchowych wyposażone w drabinki, materace oraz inne niezbędne wyposażenie stosownie do potrzeb uczestników. Dodatkowo, z pomieszczenia ogólnodostępnego wydzielone zostanie w postaci aneksu pomieszczenie klubowe wyposażone w komputery z dostępem do internetu. Kubatura budynku, który ma zostać przebudowany i wyremontowany wynosi 309,88 m3 a planowany metraż powierzchni przeznaczonej na Klub Senior+ to 89,59 m2.


Realizacja inwestycji przyczyni się do rozwiązania podstawowego problemu, jakim jest brak na terenach wiejskich Miasta i Gminy Serock placówki, która charakteryzowałaby się standardem wykraczającym poza minimalne standardy tego rodzaju placówek i która zaspokoiłaby rosnące potrzeby ciągle powiększającej się grupy adresatów. Przewidywana liczba miejsc w placówce to 20.
 • autor: Referat Przygotowania i Realizacji Inwestycji

Zapustowa Rola Folklora

3 marca na serockim rynku odbyły się pierwsze lokalne Zapusty. Zorganizowane zostały w ramach projektu „Rola Folklora – czyli serockie poszukiwania ludowej obrzędowości i gawędy o dawnych zwyczajach”.

Obrzędowo, ludowo
Zapustami zwano dawniej w Polsce czas zabaw w ostatnich dniach karnawału. W różnych regionach nazywano ten okres również mięsopustami, kusymi dniami, kusakami, lub ostatkami. Najstarsze źródła opisujące polskie zabawy karnawałowe, pochodzą z XVI wieku, ale owe tradycje bez wątpienia są starsze a ich korzeni można dopatrywać się w zwyczajach zaszczepionych przez królową Bonę Sforzę. Pierwsze wzmianki o zapustach, natomiast, można znaleźć w satyrach Konstantego Miaskowskiego „Mięsopust polski’ oraz w dawnych pieśniach i fraszkach z XVII wieku.

W Polsce, podobnie jak na całym świecie, był to czas biesiad, tańców, pijatyk i nieustającej zabawy. Bawili się bogaci i biedni, dzieci i starcy, zdrowi i ułomni – wszyscy ten czas spędzali na hulankach i obżarstwie - starając się wyszaleć, wykrzyczeć, wyśpiewać, najeść i napić do syta przed Wielkim Postem.

Ulicami wsi i miasteczek przechodziły korowody przebierańców – tańczących, krzyczących, śpiewających i płatających figle. Przebierano się za zwierzęta, czerniono twarze diabłom i bielono śmierci. W orszaku nie mogło zabraknąć również dziada, baby i Cyganów. Wierzono, że pochody i harce zapustników pobudzają przyrodę do życia, są zapowiedzią wiosny i urodzaju, stąd ochoczo odpowiadano na ich zawołania „na len, na konopie” – różnymi datkami.

Tradycji zadość
Niedzielne serockie Zapusty – zgodnie z dawnym zwyczajem – obfitowały w tradycyjne zawołania, zabawę i „hulanki”. Wokół rynku przeszli przebierańcy: Zapust z drewnianym koniem, Wiosna, Koza, Bocian, Koń, Niedźwiedź, Śmierć, Baby z dziećmi, Cyganie. Nie zabrakło również słomianego Chochoła i wymalowanych na czarno diabłów. Grupie towarzyszyły Kurpianka i Łowiczanki, odziane w tradycyjne stroje. Zapust swoją obecnością darował zgromadzonym pomyślność, a wszyscy przebierańcy rzucali pod nogi gapiów ziarno na urodzaj.  Śpiewom zapustnym towarzyszyły akordeony. Hałasowano przeszkadzajkami, tamburynami, kołatkami, grzechotkami, gwizdkami i fujarkami. Zgodnie z tradycją, podczas widowiska Śmierć wygnała Zapusta – żegnając okres karnawału. Swój taniec odtańczył Bocian – symbol wiosny - i sama Wiosna – symbol urodzaju. Nie zabrakło również miejsca dla Kozy, która symbolizowała męskość i płodność. Poprzez symboliczne wypicie mleka popłynęły życzenia: „na szczęście, na zdrowie, co by wam się darzyło, wszystko dobrze rodziło”. Niestety porywisty wiatr nie pozwolił na spalenie Chochoła, symbolicznie zdarto więc z niego słomę i spalono na bruku. Na akordeony śmierć zarzuciła czarny materiał, przeszkadzajki wrzucono do czarnego wora. W ciszy i zadumie, ze zwieszonymi głowami przebierańcy opuścili rynek.

To rola Folklora
Zapusty były pierwszym z czterech widowisk obrzędowych organizowanych w ramach projektu „Rola Folklora, czyli serockie poszukiwania lokalnej obrzędowości i gawędy o dawnych zwyczajach”. Od lutego grupa teatralna ćwiczyła pod okiem Ani Kutkowskiej – reżysera widowiska i autorki tego ludowego zamieszania. Umiejętności wokalne i muzyczne grupa szlifowała natomiast pod okiem Bogusi Segiet, która tego dnia akompaniowała zapustnikom na akordeonie. Przy tej okazji warto wspomnieć o Witku, młodym akordeoniście i niezwykłym pasjonacie folkloru, który już w ubiegłym roku wspierał nasze ludowe poczynania w ramach Niedzielnej Szkółki Tradycji.

W widowisku udział wzięły dzieci (najmłodsze miało niespełna roczek!), młodzież i dorośli. Najstarszy uczestnik warsztatów miał ponad osiemdziesiąt lat. Przez kilka tygodni uczestnicy spotykali się na sobotnich zajęciach, aby wspólnie stworzyć to piękne dzieło. Serdecznie im dziękujemy – za udział, za wsparcie, życzliwość i niezwykły entuzjazm. Mamy nadzieję, że na kolejne warsztaty, które ruszą już pod koniec kwietnia, przyjdzie jeszcze większa grupa chętnych, by stworzyć magiczne widowisko towarzyszące Nocy Kupały. Już teraz serdecznie zapraszamy!


POSTACI KOROWODU:
ZAPUST – JANUSZ MAZUR
WIOSNA – JOLA MAJEWSKA-EGEMAN
KOZA – KINGA KOSIŃSKA
BOCIAN – JULKA PAWLAK
KOŃ – ANGELIKA PRZYBYSZEWSKA
NIEDŹWIEDŹ – WIESŁAW SAREŁŁO
DIABEŁ – KAROLINA KOSIŃSKA-AGEEV
ŚMIERĆ – ANIA KUTKOWSKA
CHOCHOŁ – GUSTAW KLYSZCZ
BABA Z DZIECKIEM W WÓZKU DREWNIANYM  – GOSIA CZYŻ
BABA Z DZIECKIEM – DOMINIKA BRONISZEWSKA
KURPIANKA – GOSIA SAREŁŁO

ŁOWICZANKI:
IZA PACZUSKA
AGNIESZKA WOŹNIAKOWSKA
BEATA ROSZKOWSKA

FOTOREPORTER W KOŻUCHU – STEFAN WOŹNIAK

CYGANIE:
BOGUSIA SEGIET (Z AKORDEONEM)
WITEK (Z AKORDEONEM)
MARIA WAL
EUGENIUSZ GOŁAŚ

DZIECI:
WANDA
ELA
LILA
MICHAŁEK
KALINKA

 

 • autor: A.Woźniakowska

zapustowa galeria - fot. Krzysztof Czyż

 • zapusty 2019
 • zapusty 2019
 • zapusty 2019
 • zapusty 2019
 • zapusty 2019
 • zapusty 2019
 • zapusty 2019
 • zapusty 2019
 • zapusty 2019
 • zapusty 2019
 • zapusty 2019
 • zapusty 2019
 • zapusty 2019
 • zapusty 2019
 • zapusty 2019
 • zapusty 2019
 • zapusty 2019
 • zapusty 2019
 • zapusty 2019
 • zapusty 2019
 • zapusty 2019
 • zapusty 2019
 • zapusty 2019
 • zapusty 2019
 • zapusty 2019
 • zapusty 2019
 • zapusty 2019
 • zapusty 2019
 • zapusty 2019
 • zapusty 2019
 • zapusty 2019
 • zapusty 2019
 • zapusty 2019
 • zapusty 2019
 • zapusty 2019
 • zapusty 2019
 • zapusty 2019
 • zapusty 2019
 • zapusty 2019
 • zapusty 2019
 • zapusty 2019
 • zapusty 2019
 • zapusty 2019
 • zapusty 2019
 • zapusty 2019
 • zapusty 2019
 • zapusty 2019
 • zapusty 2019

zapustowa galeria - fot. www.serock.pl

 • zapusty 2019
 • zapusty 2019
 • zapusty 2019
 • zapusty 2019
 • zapusty 2019
 • zapusty 2019
 • zapusty 2019
 • zapusty 2019
 • zapusty 2019
 • zapusty 2019
 • zapusty 2019
 • zapusty 2019
 • zapusty 2019
 • zapusty 2019
 • zapusty 2019
 • zapusty 2019
 • zapusty 2019
 • zapusty 2019
 • zapusty 2019
 • zapusty 2019
 • zapusty 2019
 • zapusty 2019
 • zapusty 2019
 • zapusty 2019
 • zapusty 2019
 • zapusty 2019
 • zapusty 2019
 • zapusty 2019
 • zapusty 2019
 • zapusty 2019
 • zapusty 2019
 • zapusty 2019
 • zapusty 2019
 • zapusty 2019
 • zapusty 2019
 • zapusty 2019
 • zapusty 2019
 • zapusty 2019
 • zapusty 2019
 • zapusty 2019
 • zapusty 2019
 • zapusty 2019
 • zapusty 2019
 • zapusty 2019
 • zapusty 2019
 • zapusty 2019
 • zapusty 2019
 • zapusty 2019
 • zapusty 2019
 • zapusty 2019
 • zapusty 2019
 • zapusty 2019
 • zapusty 2019
 • zapusty 2019
 • zapusty 2019
 • zapusty 2019
 • zapusty 2019
 • zapusty 2019
 • zapusty 2019
 • zapusty 2019

Zapraszamy na gminne ZAPUSTY!

Już w najbliższą niedzielę, 3 marca, wokół serockiego rynku przejdą Zapustnicy! Ze śpiewem na ustach, z terkotkami, grzechotkami i zawołaniami obrzędowymi. Po co spotkają się na rynku? Przyjdźcie i przekonajcie się sami. 3 marca, godzina 12.15. Zabierzcie z sobą grzechotki, dołączcie do korowodu, bawmy się!

Zbierz (się do) kupy…

Słoneczna pogoda zachęca nas do spacerów. Wybieramy się na nie często w towarzystwie naszego czworonożnego pupila. Niestety często nasza radość zakłócana jest przez niemiłe niespodzianki w postaci psich odchodów. Jest ich mnóstwo i są wszędzie: na trawnikach, na chodnikach, w osiedlowych piaskownicach. Dlatego też apelujemy do wszystkich, którzy wyprowadzają swoje psy: ZBIERZMY (SIĘ DO) KUPY.

Pod takim samym hasłem, przebiega nasza coroczna akcja, której celem jest uprzątnięcie terenów publicznych z psich odchodów. Pracownicy Miejsko-Gminnego Zakładu Gospodarki Komunalnej starają się, aby na bieżąco sprzątnąć wszystkie tereny publiczne z zalegających tam odchodów. Jednak należy pamiętać, że to na nas - właścicielach czworonogów spoczywa obowiązek sprzątania po nich. Ponadto, psie odchody są źródłem wielu chorób odzwierzęcych.

Straż Miejska ma prawo ukarania osoby, która nie sprząta po swoim psie. Mandat wynosi do 500 zł i stanowi wykroczenie, o którym mowa w art. 145 Kodeksu Wykroczeń.

W ramach akcji zbierz (się do) kupy prosimy, aby każdy wychodząc z psem na spacer miał przy sobie torebkę i zbierał pozostawione przez psy odchody. Ponadto, w Urzędzie Miasta i Gminy w Serocku w Referacie Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa, u Straży Miejskiej oraz u zarządców wspólnot mieszkaniowych można zaopatrzyć się w specjalny higieniczny zestaw do sprzątania odchodów po psach. Zapełnioną torebkę można wyrzucić do kosza miejskiego lub specjalnego pojemnika na psie odchody, które znajdują się na terenie miasta.  

Incydenty związane z niesprzątaniem po swoim psie, prosimy zgłaszać do Straży Miejskiej w Serocku - 603 873 290 lub 22 782 72 92.
 

 

 • autor: Referat Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa

Przystąpienie do zmiany zapisów miejscowego planu – sekcja B

Referat Gospodarki Gruntami Planowania Przestrzennego i Rozwoju informuje, że w dniu 27 lutego 2019 r. Rada Miejska w Serocku podjęła uchwałę Nr 52/VI/2019 w sprawie przystąpienia do sporządzenia  zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Serock – sekcja B, pow. legionowski, woj. mazowieckie, uchwalonego uchwałą Nr 472/LII/2014 Rady Miejskiej w Serocku, z dnia 31 lipca 2014 r.

Zmiana planu dotyczyła będzie nowelizacji wybranych jednostek redakcyjnych w tym zapisów dotyczących tymczasowego zagospodarowania urządzenia i użytkowania terenów, obszarów szczególnego zagrożenia powodzią, zasad modernizacji rozbudowy i budowy systemów infrastruktury technicznej, parametrów dróg wewnętrznych i dojazdów  oraz zasad modernizacji, rozbudowy i budowy systemów komunikacji, nie powodując zmiany jego ustaleń w przeważającej części.

Konieczność wprowadzenia zmian w zapisach obowiązującego planu wynika z okoliczności powstałych po wejściu w życie uchwały, które znacząco utrudniają zagospodarowania części terenów poprzez brak możliwości realizacji zjazdów, a także realizację gminnych inwestycji celu publicznego. Zmiana zapisów w zakresie parametrów sieci uzbrojenia terenu wynika z konieczności ich dostosowania do takich parametrów, które umożliwią rozbudowę lokalnych systemów sieci kanalizacyjnych i wodociągowych poprzez ujednolicenie w tym zakresie gminnym regulacji, natomiast zmiana zapisów w zakresie parametrów jakie powinny zachować nowe drogi wewnętrzne i dojazdy wynika z trudności, jakie powoduje konieczność rezerwy dziesięciometrowych pasów terenu, dla dróg, które co do zasady nie będą zaliczane do dróg publicznych (plan nie ustala takiego przeznaczenia terenu). Wprowadzenie zmian w uchwale w zakresie wskazania granic i zasad zagospodarowania obszarów szczególnego zagrożenia powodzią, wynika z faktu, że obszary te w obecnym planie są już nieaktualne i wymagają zmiany (wyznaczone zostały w oparciu o studium ochrony przeciwpowodziowej, które utraciło moc obowiązującą z chwilą przekazania przez Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Warszawie map zagrożenia powodziowego). W chwili obecnej, obszary szczególnego zagrożenia powodzią wyznacza się w oparciu o mapy zagrożenia powodziowego, opracowywane w oparciu o przepis art. 169 ustawy z dnia 20 lipca 2017 roku Prawo wodne (Dz.U. z 2018 r. poz. 2268 z późn. zm.) i na ich podstawie zostaną naniesione na rysunek planu aktualne obszary szczególnego zagrożenia powodzią.

Jednocześnie informujemy, że procedura zmiany ww. miejscowego planu nie koliduje i nie będzie obejmować swoimi zapisami obecnie procedowanego projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wokół nieczynnego składowiska odpadów (sekcja B1), który obecnie jest przygotowywany do ponownego uzgodnienia z instytucjami do tego wyznaczonymi.

Uchwała wraz z załącznikiem dostępna jest pod adresem: https://www.bip.serock.pl/3165,rok-2019
 

 

 • autor: Referat Gospodarki Gruntami, Planowania Przestrzennego i Rozwoju

1 marca - Narodowy Dzień Pamięci Żołnierzy Wyklętych

Zapraszamy do udziału w gminnych obchodach Narodowego Dnia Pamięci Żołnierzy Wyklętych.

1 marca:
godz. 11.30 - złożenie kwiatów i zapalenie zniczy pod tablicą pamięci - serocki rynek

godz. 12.00 – sala widowiskowa CKiCz w Serocku
Prelekcja dr. Artura Bojarskiego
„ŻOŁNIERZE WYKLĘCI NA PÓŁNOCNYM MAZOWSZU”

godz. 19.00 – CKiCz w Serocku
FILM „WYKLĘTY” W REŻ. KONRADA ŁĘCKIEGO
gatunek: dramat wojenny, czas projekcji 105 min
Bezpłatne bilety do nabycia w CKiCz w Serocku

 

3 marca
godz. 11.00 kościół ZNMP w Serocku
MSZA ŚW. W INTENCJI ŻOŁNIERZY WYKLĘTYCH

od 26 lutego do 11 marca 2019 r.
WYSTAWA „CZAS NIEZŁOMNYCH” W SEROCKIM RATUSZU.

Konkursy na nabory wniosków w LGDZZ

Lokalna Grupa Działania Zalew Zegrzyński informuje, że od 15 marca od godz. 9.00 do 1 kwietnia 2019 do godziny 14.00 będą prowadzone nabory wniosków w ramach poddziałania 19.2 "Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach Strategii Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność" objętego PROW na lata 2014-2020 oraz w ramach Priorytetu 4 PO "Rybactwo i Morze".

Doradztwo w zakresie wdrażanych programów jest świadczone w Biurze Lokalnej Grupy Działania Zalew Zegrzyński, ul. Gen. Wł. Sikorskiego 11, pok. 413 oraz pod numerem telefonu (22) 76 40 413. 

Więcej informacji znajdą Państwo na stronie www.lgdzz.pl.

 

 

2Q==

"Europejskie Fundusze Strukturalne i Inwestycyjne, Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie". Ogłoszenie jest współfinansowane ze środków Unii Europejskiej w ramach poddziałania "Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji" w ramach działania "Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER" objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. Instytucja Zarządzająca Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020- Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi. Instytucja Zarządzająca Programem Operacyjnym "Rybactwo i Morze" - Minister Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej. Ogłoszenie opracowane przez Lokalną Grupę Działania Zalew Zegrzyński.

 

Zapraszamy na bezpłatne szkolenia podnoszące kompetencje cyfrowe

Miasto i Gmina Serock realizuje projekt pn.
„Podniesienie kompetencji cyfrowych mieszkańców województwa mazowieckiego”
Wysokość otrzymanego grantu 148.320,00 zł

Zachęcamy wszystkie osoby z  województwa mazowieckiego w szczególności mieszkańców gminy Serock do wzięcia udziału w bezpłatnych  szkoleniach, dzięki którym będzie można poszerzyć swoje kompetencje cyfrowe. Uczestnicy szkoleń nabędą umiejętności informacyjne, komunikacyjne, rozwiązywania problemów oraz korzystania z usług publicznych. W ramach projektu zostanie przeszkolonych 288 osób powyżej 25 roku życia w tym minimum 10 % osób powyżej 65 roku życia. Warunkiem zorganizowania szkolenia w każdej z grup jest zebranie 12 osób w danej tematyce. Szkolenia zostaną przeprowadzone przez wykwalifikowanych instruktorów i  będą trwać 2 dni po 8 godzin. W czasie ich trwania przewidziana jest przerwa na lunch. Każdy z uczestników otrzyma materiały szkoleniowe wraz z certyfikatem. Przewiduje się realizację szkoleń w ramach następujących modułów szkoleniowych:

• Rodzic w Internecie
• Mój biznes w sieci
• Działam w sieciach społecznościowych
• Tworzę własną stronę internetową (blog)
• Rolnik w sieci
• Kultura w sieci
• Moje finanse i transakcje w sieci

Szczegółowe informacje:
Urząd Miasta i Gminy w Serocku (pok. nr 2)
tel. 22 782 88 25, 22 782 88 22
e-mail: szkolenia@serock.pl

REGULAMIN I FORMULARZE DOSTĘPNE TUTAJ.

Targi Turystyczne 2019 – spotkanie organizacyjne

W związku z planowanym wyjazdem na Targi Turystyczne 2019 Toruński Festiwal Smaków, które organizowane są w dniach 13-14 kwietnia 2019 r. w Toruniu, zapraszamy przedstawicieli Kół Gospodyń Wiejskich oraz przedstawicieli gospodarstw agroturystycznych na spotkanie organizacyjne, które odbędzie się 1 marca o godzinie 10.00 w małej Sali Konferencyjnej nr 26 Urzędu Miasta i Gminy w Serocku.

Szczegóły dotyczące spotkania: Referat Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa tel.: 22 782 88 40.

Wyjazd organizowany w ramach operacji: „Udział w Targach Turystycznych Wypoczynek 2019 Toruński Festiwal Smaków”.

Zachęcamy do odwiedzenia stron internetowych: www.mazowieckie.ksow.pl gdzie można znaleźć informacje o bieżących inicjatywach i wsparciu KSOW, oraz www.ksow.pl gdzie można zarejestrować się, jako Partner KSOW.

Zasady rekrutacji do przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych

Informacje dotyczące rekrutacji do przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez Miasto i Gminę Serock można uzyskać pod numerem telefonu 22 768 35 65 wew. 22.

Zasady rekrutacji do przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez gminę Miasto i Gmina Serock na rok szkolny 2019/2020

Wychowanie przedszkolne obejmuje dzieci od początku roku szkolnego w roku kalendarzowym, w którym dziecko kończy 3 lata, do końca roku szkolnego w roku kalendarzowym, w którym dziecko kończy 7 lat.  Wychowanie przedszkolne jest realizowane w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych oraz innych formach wychowania przedszkolnego.

W rekrutacji mogą wziąć udział dzieci urodzone w latach 2013-2016 oraz te, którym odroczono obowiązek szkolny.

Dzieci sześcioletnie (urodzone w 2013 roku) obowiązane są odbyć roczne przygotowanie przedszkolne w przedszkolu, oddziale przedszkolnym zorganizowanym w szkole podstawowej lub innej formie wychowania przedszkolnego. Obowiązek ten rozpoczyna się z początkiem roku szkolnego w roku kalendarzowym, w którym dziecko kończy 6 lat. 

Dziecko sześcioletnie, na wniosek rodziców, może rozpocząć naukę w klasie I szkoły podstawowej.

Dzieci z odroczonym obowiązkiem szkolnym kontynuują przygotowanie przedszkolne w przedszkolu, oddziale przedszkolnym w szkole podstawowej lub innej formie wychowania przedszkolnego.

Dzieci pięcioletnie (urodzone w 2014 r.), dzieci czteroletnie (urodzone w 2015 r.) oraz dzieci trzyletnie (urodzone w 2016 r.) mają ustawowe prawo do korzystania z wychowania przedszkolnego. W sytuacji nieprzyjęcia dziecka w postępowaniu rekrutacyjnym do żadnego z przedszkoli/oddziałów przedszkolnych wskazanych we wniosku, burmistrz, wskaże rodzicom inne przedszkole lub oddział przedszkolny w szkole podstawowej, który przyjmie dziecko.

Dzieci urodzone w 2017 r. nie biorą udziału w rekrutacji. Rodzice/prawni opiekunowie mogą ubiegać się o przyjęcie do przedszkola dopiero po ukończeniu przez dziecko 2,5 lat.

Postępowanie rekrutacyjne do samorządowych przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych na rok szkolny przeprowadza się  w oparciu o zapisy ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r.  Prawo oświatowe (Dz. U. z 2018 r., poz. 966 ze zm.).

Zgodnie z art. 156 ustawy Prawo oświatowe wniosek o przyjęcie do publicznego przedszkola, oddziału przedszkolnego w szkole podstawowej można złożyć  do przedszkola/szkoły pierwszego wyboru ze wskazaniem przedszkola/szkoły drugiego i trzeciego wyboru, które prowadzą postępowanie rekrutacyjne dla dzieci   w określonym wieku, w tym:

 • Samorządowego Przedszkola  im. Krasnala Hałabały w Serocku,
 • Samorządowego  Przedszkola w Zegrzu,
 • Przedszkola w Woli Kiełpińskiej,
 • Oddziału przedszkolnego w Szkole Podstawowej im. Jerzego Szaniawskiego  w Jadwisinie,
 • Oddziału przedszkolnego w Szkole Podstawowej im. Mikołaja Kopernika w Serocku,
 • Oddziału przedszkolnego w Szkole Podstawowej w Zegrzu.

Rodzice mogą złożyć wniosek od 11 do 25 marca 2019 r. w wybranej placówce.

W przypadku wolnych miejsc w oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych –  w postępowaniu uzupełniającym mogą być przyjmowane także dzieci młodsze.

Przydział dzieci do właściwych oddziałów nastąpi po zakończeniu postępowania rekrutacyjnego. Organizacja oddziałów przedszkolnych (jednorodnych wiekowo lub mieszanych) uzależniona jest od liczby i wieku dzieci kontynuujących edukację przedszkolną    i przyjętych w rekrutacji.

Kontynuacja wychowania przedszkolnego przez dzieci uczęszczające do przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych w bieżącym roku szkolnym.

W terminie 7 dni poprzedzających termin rozpoczęcia postępowania rekrutacyjnego rodzice/prawni opiekunowie dzieci, które obecnie uczęszczają do przedszkoli/oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych składają deklarację o kontynuowaniu wychowania przedszkolnego w roku szkolnym 2019/2020 w przedszkolu/szkole, do której uczęszcza dziecko.

Prowadzenie postępowania rekrutacyjnego.

           W postępowaniu rekrutacyjnym biorą udział dzieci zamieszkałe na terenie gminy Miasto i Gmina Serock.

 • Postępowanie rekrutacyjne na wolne miejsca prowadzi się na wniosek rodziców/prawnych opiekunów dziecka.
 • We wniosku o przyjęcie rodzice/prawni opiekunowie wskazują wybrane przedszkola/szkoły według swoich preferencji w porządku od najbardziej do najmniej preferowanej. Przedszkole/szkoła wskazana na pierwszej pozycji we wniosku o przyjęcie  nazywana jest przedszkolem/szkołą pierwszego wyboru.
 • Rodzice/prawni opiekunowie składają wniosek w przedszkolu/szkole pierwszego wyboru.
 • Podpisy obojga rodziców/prawnych opiekunów są potwierdzeniem zgodności informacji zawartych we wniosku ze stanem faktycznym.
 • Do wniosku o przyjęcie należy dołączyć dokumenty/oświadczenia potwierdzające spełnianie kryteriów.
 • Oświadczenia składa się pod rygorem odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych oświadczeń. Składający oświadczenie jest obowiązany do zawarcia w nim klauzuli następującej treści: „Jestem świadomy odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia” (art. 150 ust. 6 ustawy Prawo oświatowe). 
 • Wniosek o przyjęcie dziecka rozpatruje komisja rekrutacyjna w każdym przedszkolu/szkole wskazanej we wniosku.
 • Przewodniczący komisji rekrutacyjnej może:
 • żądać od rodziców/prawnych opiekunów przedstawienia dokumentów potwierdzających okoliczności zawarte w oświadczeniach (przewodniczący wyznacza    termin przedstawienia dokumentów),
 • zwrócić się do burmistrza o potwierdzenie okoliczności zawartych 
   w oświadczeniach.

       W tym celu burmistrz:

 • korzysta z informacji, do których ma dostęp z urzędu,
 • może wystąpić do instytucji publicznych o udzielenie informacji,
 • może zlecić przeprowadzenie wywiadu, aby zweryfikować oświadczenie o   samotnym wychowywaniu dziecka (do wywiadu stosuje się przepisy dotyczące   rodzinnego wywiadu środowiskowego przeprowadzanego w celu ustalenia prawa                        do świadczenia wychowawczego, o którym mowa w ustawie  z dnia 11 lutego 2016 r.     o pomocy państwa w wychowaniu dzieci – Dz. U. z 2018 r., poz. 2134 ze zm.)

O wynikach weryfikacji oświadczeń burmistrz informuje przewodniczącego komisji rekrutacyjnej.

 • W przypadku braku potwierdzenia okoliczności zawartych w oświadczeniu, komisja rekrutacyjna, rozpatrując wniosek, nie uwzględnia kryterium, którego spełnianie nie zostało potwierdzone.
 • Na podstawie spełnianych przez kandydata kryteriów kwalifikacyjnych komisja ustala kolejność przyjęć:
 • w przypadku liczby kandydatów większej niż liczba wolnych miejsc w pierwszym etapie postępowania rekrutacyjnego brane są pod uwagę łącznie kryteria określone w art. 131 ust. 2 ustawy Prawo oświatowe, tzw. kryteria ustawowe,
 • w przypadku równorzędnych wyników uzyskanych w pierwszym etapie postępowania rekrutacyjnego lub jeżeli po jego zakończeniu przedszkole/szkoła nadal dysponuje wolnymi miejscami, w drugim etapie brane są pod uwagę kryteria określone w uchwale Nr 315/XXX/2017 Rady Miejskiej w Serocku z dnia 21 lutego 2017 r. w sprawie określenia kryteriów rekrutacji do publicznych przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych, dla których organem prowadzącym jest gmina Miasto i Gmina Serock.
 • Wyniki postępowania rekrutacyjnego komisja rekrutacyjna podaje do publicznej wiadomości 08.04.2019r. do godz.15.00 w formie listy dzieci zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych do przyjęcia.
 • Rodzice/prawni opiekunowie dzieci zakwalifikowanych do przyjęcia składają pisemne potwierdzenie woli zapisu w przedszkolu/szkole, do której dziecko zostało zakwalifikowane.
 • Komisja rekrutacyjna przyjmuje dziecko do przedszkola/szkoły, jeżeli zostało zakwalifikowane do przyjęcia i rodzice potwierdzili wolę zapisu od 9 do 12.04.2019 r. i podaje do publicznej wiadomości listę kandydatów przyjętych i nieprzyjętych do przedszkola/szkoły – 16.04.2019r., do godz.15.00.
 • Rodzice/prawni opiekunowie dzieci, które nie zostały przyjęte, mogą:
 • wnioskować do komisji rekrutacyjnej o sporządzenie uzasadnienia odmowy przyjęcia dziecka do przedszkola w terminie 7 dni od dnia podania do publicznej wiadomości listy dzieci przyjętych i nieprzyjętych,
 • wnieść do dyrektora przedszkola/szkoły odwołanie od rozstrzygnięcia komisji rekrutacyjnej w terminie 7 dni od dnia otrzymania uzasadnienia.

Na rozstrzygnięcie dyrektora przedszkola/szkoły służy skarga do sądu administracyjnego.

 

Alicja Melion

Dyrektor Zespołu Obsługi Szkół i Przedszkoli  w Serocku

Dyskusja publiczna w sprawie miejscowego planu – sekcja H

20.02.2019 r. w Urzędzie Miasta i Gminy Serock odbyła się dyskusja publiczna w sprawie projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Serock – sekcja H. Dyskusja publiczna jest wymaganym przez ustawę o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym elementem procedury uchwalania nowego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.

Przybyłym uczestnikom przedstawiona została prezentacja, w której omówiono proces tworzenia projektu planu,  w tym trudności wynikłe w trakcie jego uzgodnień. W szczegółach zaprezentowano zapisy planu, w tym tereny funkcjonalne i ewentualne ograniczenia wynikające ze specyfiki obszaru (m.in. tereny zalewowe, tereny wydmowe, obszary chronione) oraz informacje o możliwości składania uwag.

W następnej kolejności przeprowadzona została dyskusja publiczna, w której obecni mieszkańcy mogli zadawać pytania dotyczące przedstawionego projektu planu przedstawicielom urzędu, projektantowi oraz podzielić się swoimi przemyśleniami z innymi uczestnikami dyskusji. Podczas spotkania największe emocje wzbudziły w szczególności tematy dróg a także konieczności ich poszerzeń. Pytania dotyczyły również poszczególnych terenów funkcjonalnych i ewentualnych ograniczeń wynikających ze specyfiki obszarów zalewowych i chronionych.

Dla przypomnienia informujemy, że do dnia 25.03.2019 r. można składać uwagi do projektu planu, które będą przedmiotem rozstrzygnięcia zarówno przez Burmistrza Miasta i Gminy Serock, jak i przez Radę Miejską w Serocku. Uwagi należy składać na piśmie (podpisać i opatrzeć danymi umożliwiającymi identyfikację nadawcy - dane osobowe nie będą upubliczniane), a w przypadku pism składanych drogą elektroniczną, należy korzystać z profilu zaufanego ePUAP lub podpisu kwalifikowanego.
Poniżej wygłoszona prezentacja dotycząca projektu planu oraz fotorelacja z dyskusji.

 

Poszukujemy właściciela psa

Poszukujemy właściciela psa rasy posokowiec. Pies został złapany w dniu 3 lutego br.  na obwodnicy w okolicach Serocka i przewieziony na teren Warszawy.  Każda osoba, która rozpoznaje psa i może pomóc w ustaleniu danych właściciela proszona jest o kontakt z Urzędem Miasta i Gminy w Serocku pod numerem tel. 22 782 88 39/40 lub ze Strażą Miejską w Serocku tel. 603 873 290.

 • autor: Referat Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa

Bezpłatne szkolenie dla Przedsiębiorców

Harmonogramy odbioru odpadów od marca do końca 2019 roku

Przedstawiamy Państwu harmonogramy odbioru odpadów z poszczególnych miejscowości z terenu naszej gminy, które będą obowiązywać od marca do końca 2019.

Tak jak przez pierwsze dwa miesiące bieżącego roku, tak i w miesiącach kolejnych odpady będą odbierane w poszczególne dni, z całych miejscowości.

Przypominamy, że z początkiem bieżącego roku wprowadzono kilka zmian dotyczących dni odbioru odpadów dla miejscowości Izbica, Jachranka, Skubianka oraz Serock, Jadwisin i Stasi Las, które obowiązywać będą również w kolejnych miesiącach bieżącego roku.  Odpady z miejscowości Jadwisin i Stasi Las odbierane są we wtorki, a nie jak było w roku ubiegłym w czwartki. Zmiana dotyczy również Serocka - odpady, z ulic, które w roku ubiegłym odbierane były w piątki, teraz odbierane są w środy. Druga część Serocka, która „realizowana” była w czwartki pozostaje bez zmian. Na piątki zostały zaś przeniesione odbiory odpadów z miejscowości Izbica, Jachranka i Skubianka  - w latach ubiegłych dniem odbioru odpadów w tych miejscowościach była środa.

Zasada odbioru odpadów w poszczególne dni tygodnia obowiązywać będzie w ciągu całego bieżącego roku. Wyjątek stanowić będą dni świąteczne, ustawowo wolne od pracy, takie jak Poniedziałek Wielkanocny, 1 i 3 maja, Boże Ciało, 15 sierpnia, 1 listopada oraz Święta Bożego Narodzenia. Odbiory odpadów przypadające na te dni realizowane będą w soboty poprzedzające lub następujące po dniu świątecznym.

Przypominamy również, iż odbiór odpadów realizowany jest od godziny 7 rano.

 

 • autor: Miejsko-Gminny Zakład Gospodarki Komunalnej w Serocku

Jak efektywnie korzystać z urządzeń domowych i zaoszczędzić energię?

15 lutego został ustanowiony Dniem Oszczędzania Energii. O tym jak ważne jest oszczędzanie energii wie każdy. Mając świadomość tego, że każdy z nas ponosi odpowiedzialność za stan środowiska naturalnego, w którym żyjemy, dobrze jest wiedzieć w jaki sposób możemy poprawić swoje postępowanie i przyczynić się do jego ochrony.

Dom, to podstawowe miejsce, gdzie należy dbać o środowisko. Stosowanie ekologicznych rozwiązań w miejscach naszego zamieszkania niesie ze sobą wiele korzyści, również tych finansowych. Inwestycja w technologie "domu energooszczędnego" staje się coraz bardziej popularna, co przyczynia się do coraz większego ograniczenia zużycia energii. Innym ważnym sposobem w życiu codziennym, dzięki któremu możemy oszczędzać energię jest wymiana starych sprzętów na nowe, energooszczędne modele oraz stosowanie zasad, które przyczyniają się do zmniejszenia zużycia energii.

Podstawową zasadą jest posiadanie lodówko-zamrażarki, a nie wolnostojącej lodówki i zamrażarki. Najodpowiedniejsza temperatura utrzymywana w lodówce to 6-8 stopni Celsjusza, zaś w zamrażarce -18 stopni Celsjusza. Lodówkę należy myć i odmrażać regularnie. Aby zwiększyć efektywność oszczędzania powinno się zadbać o czystość uszczelek na drzwiach, aby zachowały szczelność. Innym sprzętem jest zmywarka, która wbrew wielu powszechnym opiniom przyczynia się do oszczędności wody oraz energii. Przy zakupie należy zwrócić uwagę przede wszystkim na etykietę, czy została na niej zamieszczona informacja EKO czy też BIO. Wówczas taka zmywarka umożliwia zaoszczędzenie aż do 30% energii elektrycznej, która jest związana ze skróceniem cyklu suszenia.

Takie same zasady dotyczą innych urządzeń elektrycznych z których korzystamy, m.in. pralek, odkurzaczy czy sprzętów RTV. W przypadku kuchenek, najważniejszą zasadą korzystania z nich, jest wybór odpowiedniej wielkości garnka, tak aby odpowiadał wielkości palnika. W użytkowaniu pralki natomiast istotne jest uzasadnione korzystanie z programów ekonomicznych oraz uruchamianie jej tylko w momencie zgromadzenia pełnego wsadu prania. Kolejną równie ważną kwestią, która przyczynia się do zaoszczędzenia energii jest wymiana żarówek. Można je zmienić na żarówki o mniejszym poborze energii, żarówki punktowe, LED czy energooszczędne. Istotne jest aby zastanowić się nad zamontowaniem oświetlenia w taki sposób, by oświetlić konkretne części pomieszczeń.

Wprowadzenie w życie i stosowanie takich zasad stanowi klucz w oszczędzaniu energii. Chociaż w takim stopniu możemy przyczynić się do ochrony naszego naturalnego środowiska.

 

 • autor: Referat Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa

Spotkanie w sprawie miejscowego planu – sekcja H

W dniu 13.02.2019 r. w siedzibie OSP w Gąsiorowie odbyło się spotkanie z mieszkańcami wsi Gąsiorowo, Łacha, Kania Nowa i Kania Polska, dotyczące omówienia zapisów projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Serock – sekcja H.
Licznie zebranym uczestnikom przedstawiona została prezentacja, w której omówiono proces tworzenia projektu planu,  w tym trudności w trakcie jego uzgodnień oraz w szczegółach  zaprezentowano jego zapisy, w tym tereny funkcjonalne i ewentualne ograniczenia wynikające ze specyfiki obszaru (m.in. tereny zalewowe, tereny wydmowe, obszary chronione).
W następnej kolejności oddano głos mieszkańcom, którzy mogli zadawać pytania dotyczące przedstawionego projektu planu. Podczas dyskusji w szczególności poruszone były tematy dróg i konieczności ich poszerzeń, a także wspomnianych ograniczeń wynikających ze specyfiki obszarów zalewowych i chronionych. Poza głównym tematem dyskusji wielu mieszkańców zwracało uwagę na bieżące potrzeby i problemy swoich miejscowości.
Na spotkanie przygotowany został punkt konsultacyjny, w którym każdy z przybyłych mógł sprawdzić przeznaczenie wynikające z projektu planu dla konkretnej interesującej go nieruchomości.
Na spotkaniu pojawiła się niepotwierdzona informacja o wycofaniu się firmy projektującej doprowadzenie sieci gazowej po wschodniej stronie Narwi z prac projektowych, którą pragniemy zdementować. Obecnie trwają prace nad opracowaniem dokumentacji projektowej częściowej gazyfikacji ww. miejscowości.
Przypominamy o dyskusji publicznej nad projektem planu, która odbędzie się w najbliższą środę, tj. 20.02.2019 r., o godz. 14.00 w Urzędzie Miasta i Gminy Serock, pok. 33. Wszystkich chętnych zapraszamy. Poniżej fotorelacja z obu spotkań.

 

 • autor: Referat Gospodarki Gruntami, Planowania Przestrzennego i Rozwoju

Twoja krew może uratować czyjeś życie!

Zapraszamy na Akcję Krwiodawstwa, która odbędzie się 16.02.2019 r. na Rynku w Serocku.
 

Spotkanie w sprawie omówienia zapisów przyjętych w projekcie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Serock – sekcja H

Przypominamy, że w dniu jutrzejszym, tj. 13.02.2019 r., o godzinie 16.00 w siedzibie OSP w Gąsiorowie, ul. Grunwaldzka 35, zaplanowane jest spotkanie w sprawie omówienia zapisów przyjętych w projekcie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Serock – sekcja H, obejmującego obręby: Gąsiorowo, Łacha, Kania Nowa, Kania Polska. Na spotkanie zapraszamy w szczególności mieszkańców wyżej wymienionych miejscowości. 

W przyszłą środę, tj. 20.02.2018 r., o godz. 14.00 w siedzibie tut. Urzędu (pok. 33), odbędzie się dyskusja publiczna nad przyjętymi w projekcie planu rozwiązaniami.

Projekt miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego (etap A,B i C) dostępny jest pod adresem: https://bip.serock.pl/75,ogloszenia .

Dodatkowo, można zapoznać się z elektroniczną wersją projektu planu, która przeznaczona jest do tego, aby w łatwy sposób odnaleźć przeznaczenie dla konkretnej działki.

Aby odnaleźć przeznaczenie działki, należy:

 1. Otworzyć w przeglądarce internetowej stronę: http://serock.e-mapa.net/
 2. W prawym górnym rogu należy kliknąć na wyszukiwanie, a następnie w opcji wyszukiwania działek wybrać interesujący obręb i numer działki.