2019 rok

Menu rwd

Zasady rekrutacji do przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych

Zasady rekrutacji do przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez gminę Miasto i Gmina Serock na rok szkolny 2019/2020

 

Wychowanie przedszkolne obejmuje dzieci od początku roku szkolnego w roku kalendarzowym, w którym dziecko kończy 3 lata, do końca roku szkolnego w roku kalendarzowym, w którym dziecko kończy 7 lat.  Wychowanie przedszkolne jest realizowane w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych oraz innych formach wychowania przedszkolnego.

W rekrutacji mogą wziąć udział dzieci urodzone w latach 2013-2016 oraz te, którym odroczono obowiązek szkolny.

Dzieci sześcioletnie (urodzone w 2013 roku) obowiązane są odbyć roczne przygotowanie przedszkolne w przedszkolu, oddziale przedszkolnym zorganizowanym w szkole podstawowej lub innej formie wychowania przedszkolnego. Obowiązek ten rozpoczyna się z początkiem roku szkolnego w roku kalendarzowym, w którym dziecko kończy 6 lat. 

Dziecko sześcioletnie, na wniosek rodziców, może rozpocząć naukę w klasie I szkoły podstawowej.

Dzieci z odroczonym obowiązkiem szkolnym kontynuują przygotowanie przedszkolne w przedszkolu, oddziale przedszkolnym w szkole podstawowej lub innej formie wychowania przedszkolnego.

Dzieci pięcioletnie (urodzone w 2014 r.), dzieci czteroletnie (urodzone w 2015 r.) oraz dzieci trzyletnie (urodzone w 2016 r.) mają ustawowe prawo do korzystania z wychowania przedszkolnego. W sytuacji nieprzyjęcia dziecka w postępowaniu rekrutacyjnym do żadnego z przedszkoli/oddziałów przedszkolnych wskazanych we wniosku, burmistrz, wskaże rodzicom inne przedszkole lub oddział przedszkolny w szkole podstawowej, który przyjmie dziecko.

Dzieci urodzone w 2017 r. nie biorą udziału w rekrutacji. Rodzice/prawni opiekunowie mogą ubiegać się o przyjęcie do przedszkola dopiero po ukończeniu przez dziecko 2,5 lat.

Postępowanie rekrutacyjne do samorządowych przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych na rok szkolny przeprowadza się  w oparciu o zapisy ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r.  Prawo oświatowe (Dz. U. z 2018 r., poz. 966 ze zm.).

Zgodnie z art. 156 ustawy Prawo oświatowe wniosek o przyjęcie do publicznego przedszkola, oddziału przedszkolnego w szkole podstawowej można złożyć  do przedszkola/szkoły pierwszego wyboru ze wskazaniem przedszkola/szkoły drugiego i trzeciego wyboru, które prowadzą postępowanie rekrutacyjne dla dzieci   w określonym wieku, w tym:

 • Samorządowego Przedszkola  im. Krasnala Hałabały w Serocku,
 • Samorządowego  Przedszkola w Zegrzu,
 • Przedszkola w Woli Kiełpińskiej,
 • Oddziału przedszkolnego w Szkole Podstawowej im. Jerzego Szaniawskiego  w Jadwisinie,
 • Oddziału przedszkolnego w Szkole Podstawowej im. Mikołaja Kopernika w Serocku,
 • Oddziału przedszkolnego w Szkole Podstawowej w Zegrzu.

Rodzice mogą złożyć wniosek od 11 do 25 marca 2019 r. w wybranej placówce.

W przypadku wolnych miejsc w oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych –  w postępowaniu uzupełniającym mogą być przyjmowane także dzieci młodsze.

Przydział dzieci do właściwych oddziałów nastąpi po zakończeniu postępowania rekrutacyjnego. Organizacja oddziałów przedszkolnych (jednorodnych wiekowo lub mieszanych) uzależniona jest od liczby i wieku dzieci kontynuujących edukację przedszkolną    i przyjętych w rekrutacji.

Kontynuacja wychowania przedszkolnego przez dzieci uczęszczające do przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych w bieżącym roku szkolnym.

W terminie 7 dni poprzedzających termin rozpoczęcia postępowania rekrutacyjnego rodzice/prawni opiekunowie dzieci, które obecnie uczęszczają do przedszkoli/oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych składają deklarację o kontynuowaniu wychowania przedszkolnego w roku szkolnym 2019/2020 w przedszkolu/szkole, do której uczęszcza dziecko.

Prowadzenie postępowania rekrutacyjnego.

           W postępowaniu rekrutacyjnym biorą udział dzieci zamieszkałe na terenie gminy Miasto i Gmina Serock.

 • Postępowanie rekrutacyjne na wolne miejsca prowadzi się na wniosek rodziców/prawnych opiekunów dziecka.
 • We wniosku o przyjęcie rodzice/prawni opiekunowie wskazują wybrane przedszkola/szkoły według swoich preferencji w porządku od najbardziej do najmniej preferowanej. Przedszkole/szkoła wskazana na pierwszej pozycji we wniosku o przyjęcie  nazywana jest przedszkolem/szkołą pierwszego wyboru.
 • Rodzice/prawni opiekunowie składają wniosek w przedszkolu/szkole pierwszego wyboru.
 • Podpisy obojga rodziców/prawnych opiekunów są potwierdzeniem zgodności informacji zawartych we wniosku ze stanem faktycznym.
 • Do wniosku o przyjęcie należy dołączyć dokumenty/oświadczenia potwierdzające spełnianie kryteriów.
 • Oświadczenia składa się pod rygorem odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych oświadczeń. Składający oświadczenie jest obowiązany do zawarcia w nim klauzuli następującej treści: „Jestem świadomy odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia” (art. 150 ust. 6 ustawy Prawo oświatowe). 
 • Wniosek o przyjęcie dziecka rozpatruje komisja rekrutacyjna w każdym przedszkolu/szkole wskazanej we wniosku.
 • Przewodniczący komisji rekrutacyjnej może:
 • żądać od rodziców/prawnych opiekunów przedstawienia dokumentów potwierdzających okoliczności zawarte w oświadczeniach (przewodniczący wyznacza    termin przedstawienia dokumentów),
 • zwrócić się do burmistrza o potwierdzenie okoliczności zawartych 
   w oświadczeniach.

       W tym celu burmistrz:

 • korzysta z informacji, do których ma dostęp z urzędu,
 • może wystąpić do instytucji publicznych o udzielenie informacji,
 • może zlecić przeprowadzenie wywiadu, aby zweryfikować oświadczenie o   samotnym wychowywaniu dziecka (do wywiadu stosuje się przepisy dotyczące   rodzinnego wywiadu środowiskowego przeprowadzanego w celu ustalenia prawa                        do świadczenia wychowawczego, o którym mowa w ustawie  z dnia 11 lutego 2016 r.     o pomocy państwa w wychowaniu dzieci – Dz. U. z 2018 r., poz. 2134 ze zm.)

O wynikach weryfikacji oświadczeń burmistrz informuje przewodniczącego komisji rekrutacyjnej.

 • W przypadku braku potwierdzenia okoliczności zawartych w oświadczeniu, komisja rekrutacyjna, rozpatrując wniosek, nie uwzględnia kryterium, którego spełnianie nie zostało potwierdzone.
 • Na podstawie spełnianych przez kandydata kryteriów kwalifikacyjnych komisja ustala kolejność przyjęć:
 • w przypadku liczby kandydatów większej niż liczba wolnych miejsc w pierwszym etapie postępowania rekrutacyjnego brane są pod uwagę łącznie kryteria określone w art. 131 ust. 2 ustawy Prawo oświatowe, tzw. kryteria ustawowe,
 • w przypadku równorzędnych wyników uzyskanych w pierwszym etapie postępowania rekrutacyjnego lub jeżeli po jego zakończeniu przedszkole/szkoła nadal dysponuje wolnymi miejscami, w drugim etapie brane są pod uwagę kryteria określone w uchwale Nr 315/XXX/2017 Rady Miejskiej w Serocku z dnia 21 lutego 2017 r. w sprawie określenia kryteriów rekrutacji do publicznych przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych, dla których organem prowadzącym jest gmina Miasto i Gmina Serock.
 • Wyniki postępowania rekrutacyjnego komisja rekrutacyjna podaje do publicznej wiadomości 08.04.2019r. do godz.15.00 w formie listy dzieci zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych do przyjęcia.
 • Rodzice/prawni opiekunowie dzieci zakwalifikowanych do przyjęcia składają pisemne potwierdzenie woli zapisu w przedszkolu/szkole, do której dziecko zostało zakwalifikowane.
 • Komisja rekrutacyjna przyjmuje dziecko do przedszkola/szkoły, jeżeli zostało zakwalifikowane do przyjęcia i rodzice potwierdzili wolę zapisu od 9 do 12.04.2019 r. i podaje do publicznej wiadomości listę kandydatów przyjętych i nieprzyjętych do przedszkola/szkoły – 16.04.2019r., do godz.15.00.
 • Rodzice/prawni opiekunowie dzieci, które nie zostały przyjęte, mogą:
 • wnioskować do komisji rekrutacyjnej o sporządzenie uzasadnienia odmowy przyjęcia dziecka do przedszkola w terminie 7 dni od dnia podania do publicznej wiadomości listy dzieci przyjętych i nieprzyjętych,
 • wnieść do dyrektora przedszkola/szkoły odwołanie od rozstrzygnięcia komisji rekrutacyjnej w terminie 7 dni od dnia otrzymania uzasadnienia.

Na rozstrzygnięcie dyrektora przedszkola/szkoły służy skarga do sądu administracyjnego.

 

Alicja Melion

Dyrektor Zespołu Obsługi Szkół i Przedszkoli  w Serocku

Dyskusja publiczna w sprawie miejscowego planu – sekcja H

20.02.2019 r. w Urzędzie Miasta i Gminy Serock odbyła się dyskusja publiczna w sprawie projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Serock – sekcja H. Dyskusja publiczna jest wymaganym przez ustawę o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym elementem procedury uchwalania nowego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.

Przybyłym uczestnikom przedstawiona została prezentacja, w której omówiono proces tworzenia projektu planu,  w tym trudności wynikłe w trakcie jego uzgodnień. W szczegółach zaprezentowano zapisy planu, w tym tereny funkcjonalne i ewentualne ograniczenia wynikające ze specyfiki obszaru (m.in. tereny zalewowe, tereny wydmowe, obszary chronione) oraz informacje o możliwości składania uwag.

W następnej kolejności przeprowadzona została dyskusja publiczna, w której obecni mieszkańcy mogli zadawać pytania dotyczące przedstawionego projektu planu przedstawicielom urzędu, projektantowi oraz podzielić się swoimi przemyśleniami z innymi uczestnikami dyskusji. Podczas spotkania największe emocje wzbudziły w szczególności tematy dróg a także konieczności ich poszerzeń. Pytania dotyczyły również poszczególnych terenów funkcjonalnych i ewentualnych ograniczeń wynikających ze specyfiki obszarów zalewowych i chronionych.

Dla przypomnienia informujemy, że do dnia 25.03.2019 r. można składać uwagi do projektu planu, które będą przedmiotem rozstrzygnięcia zarówno przez Burmistrza Miasta i Gminy Serock, jak i przez Radę Miejską w Serocku. Uwagi należy składać na piśmie (podpisać i opatrzeć danymi umożliwiającymi identyfikację nadawcy - dane osobowe nie będą upubliczniane), a w przypadku pism składanych drogą elektroniczną, należy korzystać z profilu zaufanego ePUAP lub podpisu kwalifikowanego.
Poniżej wygłoszona prezentacja dotycząca projektu planu oraz fotorelacja z dyskusji.

 

Poszukujemy właściciela psa

Poszukujemy właściciela psa rasy posokowiec. Pies został złapany w dniu 3 lutego br.  na obwodnicy w okolicach Serocka i przewieziony na teren Warszawy.  Każda osoba, która rozpoznaje psa i może pomóc w ustaleniu danych właściciela proszona jest o kontakt z Urzędem Miasta i Gminy w Serocku pod numerem tel. 22 782 88 39/40 lub ze Strażą Miejską w Serocku tel. 603 873 290.

 • autor: Referat Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa

Bezpłatne szkolenie dla Przedsiębiorców

Klub Senior+ w Szadkach

Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej ogłosiło właśnie wyniki Otwartego Konkursu Ofert w ramach Programu Wieloletniego “Senior+” na lata 2015-2020 Edycja 2019.

Oferta złożona przez Miasto i Gminę Serock na utworzenie Klubu Senior+ w Szadkach została zamieszczona na liście ofert zakwalifikowanych do otrzymania dofinansowania. W wyniku realizacji zadania przebudowany i wyremontowany, a następnie wyposażony zostanie budynek, który przeznaczono na Klub „Senior+.” W ramach Klubu powstaną: pomieszczenie ogólnodostępne  pełniące funkcję sali spotkań, pomieszczenie kuchenne wyposażone w sprzęty, urządzenia i naczynia, łazienka, wydzielone miejsce pełniące funkcję szatni, pomieszczenie do zajęć rehabilitacyjno-ruchowych wyposażone w drabinki, materace oraz inne niezbędne wyposażenie stosownie do potrzeb uczestników. Dodatkowo, z pomieszczenia ogólnodostępnego wydzielone zostanie w postaci aneksu pomieszczenie klubowe wyposażone w komputery z dostępem do internetu. Kubatura budynku, który ma zostać przebudowany i wyremontowany wynosi 309,88 m3 a planowany metraż powierzchni przeznaczonej na Klub Senior+ to 89,59 m2.

Realizacja inwestycji przyczyni się do rozwiązania podstawowego problemu, jakim jest brak na terenach wiejskich Miasta i Gminy Serock placówki, która charakteryzowałaby się standardem wykraczającym poza minimalne standardy tego rodzaju placówek i która zaspokoiłaby rosnące potrzeby ciągle powiększającej się grupy adresatów. Przewidywana liczba miejsc w placówce to 20. Na realizację inwestycji przyznane zostało dofinansowanie w łącznej kwocie 150 000,00 zł.
 • autor: Referat Przygotowania i Realizacji Inwestycji

Harmonogramy odbioru odpadów od marca do końca 2019 roku

Przedstawiamy Państwu harmonogramy odbioru odpadów z poszczególnych miejscowości z terenu naszej gminy, które będą obowiązywać od marca do końca 2019.

Tak jak przez pierwsze dwa miesiące bieżącego roku, tak i w miesiącach kolejnych odpady będą odbierane w poszczególne dni, z całych miejscowości.

Przypominamy, że z początkiem bieżącego roku wprowadzono kilka zmian dotyczących dni odbioru odpadów dla miejscowości Izbica, Jachranka, Skubianka oraz Serock, Jadwisin i Stasi Las, które obowiązywać będą również w kolejnych miesiącach bieżącego roku.  Odpady z miejscowości Jadwisin i Stasi Las odbierane są we wtorki, a nie jak było w roku ubiegłym w czwartki. Zmiana dotyczy również Serocka - odpady, z ulic, które w roku ubiegłym odbierane były w piątki, teraz odbierane są w środy. Druga część Serocka, która „realizowana” była w czwartki pozostaje bez zmian. Na piątki zostały zaś przeniesione odbiory odpadów z miejscowości Izbica, Jachranka i Skubianka  - w latach ubiegłych dniem odbioru odpadów w tych miejscowościach była środa.

Zasada odbioru odpadów w poszczególne dni tygodnia obowiązywać będzie w ciągu całego bieżącego roku. Wyjątek stanowić będą dni świąteczne, ustawowo wolne od pracy, takie jak Poniedziałek Wielkanocny, 1 i 3 maja, Boże Ciało, 15 sierpnia, 1 listopada oraz Święta Bożego Narodzenia. Odbiory odpadów przypadające na te dni realizowane będą w soboty poprzedzające lub następujące po dniu świątecznym.

Przypominamy również, iż odbiór odpadów realizowany jest od godziny 7 rano.

 

 • autor: Miejsko-Gminny Zakład Gospodarki Komunalnej w Serocku

Jak efektywnie korzystać z urządzeń domowych i zaoszczędzić energię?

15 lutego został ustanowiony Dniem Oszczędzania Energii. O tym jak ważne jest oszczędzanie energii wie każdy. Mając świadomość tego, że każdy z nas ponosi odpowiedzialność za stan środowiska naturalnego, w którym żyjemy, dobrze jest wiedzieć w jaki sposób możemy poprawić swoje postępowanie i przyczynić się do jego ochrony.

Dom, to podstawowe miejsce, gdzie należy dbać o środowisko. Stosowanie ekologicznych rozwiązań w miejscach naszego zamieszkania niesie ze sobą wiele korzyści, również tych finansowych. Inwestycja w technologie "domu energooszczędnego" staje się coraz bardziej popularna, co przyczynia się do coraz większego ograniczenia zużycia energii. Innym ważnym sposobem w życiu codziennym, dzięki któremu możemy oszczędzać energię jest wymiana starych sprzętów na nowe, energooszczędne modele oraz stosowanie zasad, które przyczyniają się do zmniejszenia zużycia energii.

Podstawową zasadą jest posiadanie lodówko-zamrażarki, a nie wolnostojącej lodówki i zamrażarki. Najodpowiedniejsza temperatura utrzymywana w lodówce to 6-8 stopni Celsjusza, zaś w zamrażarce -18 stopni Celsjusza. Lodówkę należy myć i odmrażać regularnie. Aby zwiększyć efektywność oszczędzania powinno się zadbać o czystość uszczelek na drzwiach, aby zachowały szczelność. Innym sprzętem jest zmywarka, która wbrew wielu powszechnym opiniom przyczynia się do oszczędności wody oraz energii. Przy zakupie należy zwrócić uwagę przede wszystkim na etykietę, czy została na niej zamieszczona informacja EKO czy też BIO. Wówczas taka zmywarka umożliwia zaoszczędzenie aż do 30% energii elektrycznej, która jest związana ze skróceniem cyklu suszenia.

Takie same zasady dotyczą innych urządzeń elektrycznych z których korzystamy, m.in. pralek, odkurzaczy czy sprzętów RTV. W przypadku kuchenek, najważniejszą zasadą korzystania z nich, jest wybór odpowiedniej wielkości garnka, tak aby odpowiadał wielkości palnika. W użytkowaniu pralki natomiast istotne jest uzasadnione korzystanie z programów ekonomicznych oraz uruchamianie jej tylko w momencie zgromadzenia pełnego wsadu prania. Kolejną równie ważną kwestią, która przyczynia się do zaoszczędzenia energii jest wymiana żarówek. Można je zmienić na żarówki o mniejszym poborze energii, żarówki punktowe, LED czy energooszczędne. Istotne jest aby zastanowić się nad zamontowaniem oświetlenia w taki sposób, by oświetlić konkretne części pomieszczeń.

Wprowadzenie w życie i stosowanie takich zasad stanowi klucz w oszczędzaniu energii. Chociaż w takim stopniu możemy przyczynić się do ochrony naszego naturalnego środowiska.

 

 • autor: Referat Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa

Spotkanie w sprawie miejscowego planu – sekcja H

W dniu 13.02.2019 r. w siedzibie OSP w Gąsiorowie odbyło się spotkanie z mieszkańcami wsi Gąsiorowo, Łacha, Kania Nowa i Kania Polska, dotyczące omówienia zapisów projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Serock – sekcja H.
Licznie zebranym uczestnikom przedstawiona została prezentacja, w której omówiono proces tworzenia projektu planu,  w tym trudności w trakcie jego uzgodnień oraz w szczegółach  zaprezentowano jego zapisy, w tym tereny funkcjonalne i ewentualne ograniczenia wynikające ze specyfiki obszaru (m.in. tereny zalewowe, tereny wydmowe, obszary chronione).
W następnej kolejności oddano głos mieszkańcom, którzy mogli zadawać pytania dotyczące przedstawionego projektu planu. Podczas dyskusji w szczególności poruszone były tematy dróg i konieczności ich poszerzeń, a także wspomnianych ograniczeń wynikających ze specyfiki obszarów zalewowych i chronionych. Poza głównym tematem dyskusji wielu mieszkańców zwracało uwagę na bieżące potrzeby i problemy swoich miejscowości.
Na spotkanie przygotowany został punkt konsultacyjny, w którym każdy z przybyłych mógł sprawdzić przeznaczenie wynikające z projektu planu dla konkretnej interesującej go nieruchomości.
Na spotkaniu pojawiła się niepotwierdzona informacja o wycofaniu się firmy projektującej doprowadzenie sieci gazowej po wschodniej stronie Narwi z prac projektowych, którą pragniemy zdementować. Obecnie trwają prace nad opracowaniem dokumentacji projektowej częściowej gazyfikacji ww. miejscowości.
Przypominamy o dyskusji publicznej nad projektem planu, która odbędzie się w najbliższą środę, tj. 20.02.2019 r., o godz. 14.00 w Urzędzie Miasta i Gminy Serock, pok. 33. Wszystkich chętnych zapraszamy. Poniżej fotorelacja z obu spotkań.

 

 • autor: Referat Gospodarki Gruntami, Planowania Przestrzennego i Rozwoju

Twoja krew może uratować czyjeś życie!

Zapraszamy na Akcję Krwiodawstwa, która odbędzie się 16.02.2019 r. na Rynku w Serocku.
 

Spotkanie w sprawie omówienia zapisów przyjętych w projekcie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Serock – sekcja H

Przypominamy, że w dniu jutrzejszym, tj. 13.02.2019 r., o godzinie 16.00 w siedzibie OSP w Gąsiorowie, ul. Grunwaldzka 35, zaplanowane jest spotkanie w sprawie omówienia zapisów przyjętych w projekcie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Serock – sekcja H, obejmującego obręby: Gąsiorowo, Łacha, Kania Nowa, Kania Polska. Na spotkanie zapraszamy w szczególności mieszkańców wyżej wymienionych miejscowości. 

W przyszłą środę, tj. 20.02.2018 r., o godz. 14.00 w siedzibie tut. Urzędu (pok. 33), odbędzie się dyskusja publiczna nad przyjętymi w projekcie planu rozwiązaniami.

Projekt miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego (etap A,B i C) dostępny jest pod adresem: https://bip.serock.pl/75,ogloszenia .

Dodatkowo, można zapoznać się z elektroniczną wersją projektu planu, która przeznaczona jest do tego, aby w łatwy sposób odnaleźć przeznaczenie dla konkretnej działki.

Aby odnaleźć przeznaczenie działki, należy:

 1. Otworzyć w przeglądarce internetowej stronę: http://serock.e-mapa.net/
 2. W prawym górnym rogu należy kliknąć na wyszukiwanie, a następnie w opcji wyszukiwania działek wybrać interesujący obręb i numer działki.

Z

 

Z

 

 1. Po przeniesieniu widoku mapy do wybranej działki, należy w lewym górnym roku rozwinąć drzewko warstw i wybrać oraz rozwinąć warstwę zagospodarowanie przestrzenne. Po rozwinięciu zaznaczyć warstwę projekty planów i odznaczyć plany miejscowe. Z widoku mapy można odczytać symbol terenu na którym położona jest wyszukiwana działka.

Z

 

 1. W celu odczytania zapisów projektu planu dla konkretnego symbolu terenu (przeznaczenia), należy odszukać go w treści projektu uchwały, dostępnej pod adresem: https://bip.serock.pl/75,ogloszenia . Etap A obejmuje miejscowości: Łacha (bez obszaru od ul. Mazowieckiej na zachód), Kania Nowa, Kania Polska, etap B obejmuje Gąsiorowo, a etap C obejmuje Łachę od ul. Mazowieckiej na zachód.