2019 rok

Menu rwd

Termomodernizacja szkoły podstawowej w Zegrzu

W dniu 11 października br. zakończone zostały roboty budowlane związane z realizacją zadania pn. Termomodernizacja Szkoły Podstawowej w Zegrzu. Pragniemy przypomnieć, że realizacja tego zadania, z uwagi na jego zakres, została rozłożona na latach 2017-2019.
    W roku 2017 r. wykonana została wymiana instalacji wodociągowej, sanitarnej oraz centralnego ogrzewania  w całym budynku szkoły. Przeprowadzony został również kompleksowy remont łazienek na parterze oraz piętrze budynku, który obejmował m.in. przebudowę ścianek działowych, wymianę wszystkich instalacji włącznie z  instalacjami elektrycznymi, prace wykończeniowe oraz dostawę i montaż wyposażenia – umywalki, ustępy, itp. Ponadto wykonany został remont  podłogi w sali gimnastycznej budynku szkoły. Podłoga sali gimnastycznej zyskała nowoczesną wykładzinę sportową z linoleum, wymienione zostały na nowe również takie elementy wyposażenia sali jak drabinki czy słupki do siatkówki wraz z naciągiem i siatką oraz  zostały zakupione i dostarczone nowe kosze do koszykówki wraz z tablicami oraz komplet bramek do piłki ręcznej i nożnej. Łączny koszt realizacji tego etapu modernizacji budynku szkoły wyniósł 569.386,69 zł brutto.
    W 2018 roku rozpoczęła się realizacja drugiego etapu prac związanych z termomodernizacją budynku szkoły. Etap ten objął wymianę instalacji elektrycznej w tym instalacji oświetleniowej – stare oprawy zastąpiono energooszczędnymi oprawami LED oraz instalacji odgromowej w całym budynku szkoły, częściowy remont pomieszczeń w piwnicy, remont pomieszczeń wewnętrznych klas lekcyjnych i korytarzy, wymianę stolarki okiennej zewnętrznej, docieplenie ścian zewnętrznych budynku powyżej poziomu gruntu, remont pokrycia dachu wraz z wymianę rynien spustowych oraz wymianą obróbek blacharskich, dalszy remont sali gimnastycznej w zakresie malowania ścian i sufitów, wymiana stolarki okiennej – luksferów, remont pomieszczeń zaplecza sali gimnastycznej wraz z ich wyposażeniem oraz remont pomieszczeń specjalistycznych wraz z ich wyposażeniem oraz remont schodów na zewnątrz. Ponadto na dachu budynku szkoły zainstalowana została mikroinstalacja fotowoltaiczna o mocy DC równej 40,26 kWp, zdolna wygenerować 36kW mocy, składająca się z 132 paneli fotowoltaicznych. Termin realizacji tego etapu przypadł na lata 2018 – 2019. Łączny koszt realizacji tego etapu modernizacji budynku szkoły wyniósł 2.881.695,68 zł brutto.
    Nie sposób w tym miejscu nie wspomnieć szerzej o wykonanej mikroinstalacji fotowoltaicznej. To pierwsza tego typu inwestycja w naszej gminie na budynku użyteczności publicznej. Instalacja ta ma przynieść szkole wymierne korzyści i oznaczać oszczędności sięgające rocznie ponad 10 tys. zł. Roczne zapotrzebowanie szkoły na energię elektryczną sięga 35 tys. kW. Mając na względzie koszt budowy instalacji, który wyniósł nie spełnia 220 tys. zł brutto, dotację na jej wykonanie na poziomie 77,69% wartości inwestycji, należy spodziewać się, że okres zwrotu inwestycji wyniesie jedynie 5 lat, brak dofinansowania natomiast oznaczałby zwrot kosztów aż po ok. 20-22 latach, przy założeniu, że koszty energii by nie wzrosły. Zasada działania mikroinstalacji jest stosunkowo prosta - energia elektryczna wytworzona w ogniwach zamieniona zostaje w zainstalowanym inwerterze z napięcia stałego DC na napięcie przemienne 3-fazowe 400V AC. Inwerter w chwili wykrycia napięcia po stronie stałonapięciowej DC synchronizuje się z siecią 3 - fazową i zaczyna dostawę energii do sieci. W chwili zaniku napięcia po stronie pierwotnej lub po stronie wtórnej inwerter wyłącza się automatycznie, a energia dla budynku pobierana jest z sieci OSD. Powrót napięć na inwerterze powoduje proces synchronizacji z siecią i wznowienie dostaw energii do sieci z instalacji fotowoltaicznej.
Produkowana energia będzie na bieżąco zużywana na potrzeby budynku, zaś jej nadwyżki odprowadzane będą do sieci, a odbiorca energii będzie odpowiadał za bilansowanie energii wytworzonej i pobranej na potrzeby szkoły. Nadwyżki energii wyprodukowane w okresie letnim szkoła będzie mogła „odebrać” w okresie zimowym, gdy dzień jest krótki i nasłonecznienie niewielkie. W celu monitorowania pracy instalacji zainstalowany został moduł komunikacyjny a dane o ilości wytwarzanej energii przez instalację dostępne są nie tylko stacjonarnie ale również za pośrednictwem portalu internetowego. Liczymy, że nasze założenia związane z funkcjonalnością mikroinstalcji się potwierdzą, co pozwoli nam odważniej inwestować w tego typu inwestycje. Już dziś obiecujemy, że poinformujemy o efektach działania instalacji po upływie pełnego roku jej pracy.

 • autor: Referat Przygotowania i Realizacji Inwestycji

Otwarcie mostu dla ruchu kołowego nastąpi 26 listopada 2019 - komunikat z 20.11.2019

Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad  oraz Wykonawca remontu mostu w Wierzbicy deklarują, że otwarcie mostu dla ruchu kołowego nastąpi 26 listopada 2019 r. (wtorek) w godzinach porannych.

Na obecną chwilę (20.11.2019) zakończenie prac pod podniesionym przęsłem  planowane jest na piątek - 22 listopada. W sobotę – 23 listopada nastąpi opuszczenie przęsła do poziomu nawierzchni mostu.

W dniach 24 – 25 listopada będzie rozbierana konstrukcja, na której obecnie wisi podniesione przęsło przeprawy mostowej. W związku z tym prosimy o usunięcie wszelkich pojazdów parkujących na jezdni dojazdowej do mostu od strony Wierzbicy poza strefę, którą wyznaczy wykonawca robót, do godzin wieczornych w piątek - 22.11.20 19 r.!  Usunięcie pojazdów jest niezbędne, by umożliwić od soboty – 23 listopada, ruch ciężkiego sprzętu, który będzie służył do demontażu i wywożenia konstrukcji, na której zostało podwieszone przęsło.
GDDKiA oraz Wykonawca deklarują również, że do zakończenia całości prac na moście ruch tranzytowy pojazdów ciężarowych będzie prowadzony objazdem.

Zmiany w gminnym systemie gospodarowania odpadami

Podpisanie umowy
We wtorek, 13 listopada br., w Urzędzie Miasta i Gminy w Serocku została podpisana umowa dotycząca odbioru i zagospodarowania odpadów komunalnych z nieruchomości położonych na terenie Miasta i Gminy Serock, na których zamieszkują mieszkańcy, a także z nieruchomości, na których znajdują się domki letniskowe lub innych nieruchomości wykorzystywanych na cele rekreacyjno – wypoczynkowe. Umowa została zawarta na okres od 1 stycznia 2020 r. do 31 grudnia 2020 r. z konsorcjum firm MS – EKO Sp. z o.o. i EKO – MAX RECYKLING Sp. z o.o., dotychczasowym wykonawcą tej usługi.

Zmiany wymuszone zmianą ustawy ucpg
Wraz z początkiem nowego, 2020 roku, wprowadzamy istotne zmiany w gminnym systemie gospodarowania odpadami. Jest to konsekwencją sytuacji na mazowieckim rynku śmieciowym i ostatnich zmian w ustawie o utrzymaniu czystości i porządku w gminach. Zgodnie z nimi selektywna zbiórka jest powszechnym obowiązkiem wszystkich właścicieli nieruchomości. Także tych, którzy dotychczas deklarowali brak segregacji odpadów.
Nowe zapisy ustawy ucpg przewidują dla właścicieli nieruchomości zabudowanych budynkami mieszkalnymi jednorodzinnymi, kompostujących bioodpady stanowiące odpady komunalne w kompostowniku przydomowym możliwość zwolnienia z części opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.
System gospodarowania odpadami komunalnymi w gminie musi wciąż być systemem samofinansującym się. Oznacza to, że wpływy z opłat muszą starczyć na pokrycie wydatków związanych z funkcjonowaniem systemu.
A tych jest więcej niż tylko odbiór odpadów sprzed posesji, bo jego składnikami jest także pokrycie kosztów funkcjonowania PSZOKu, system zbiórki np. przeterminowanych leków czy baterii z miejsc wyznaczonym na terenie gminy, dodatkowo koszty obsługi administracyjnej systemu i podejmowanych działań z zakresu edukacji ekologicznej mieszkańców.
Sytuacja na mazowieckim rynku śmieciowym w ciągu ostatnich dwóch lat zmieniała się bardziej niż dynamicznie. Ceny za zagospodarowanie odpadów wzrosły nawet dwukrotnie. Podobnie wysokość opłaty marszałkowskiej, którą firmy z branży odpadowej muszą ponieść za przekazanie odpadów do unieszkodliwienia na składowisku. Wzrosły także koszty wynagrodzeń i paliwa. Wszystkie te elementy składają się na wysokie koszty obsługi systemu, które finalnie muszą ponieść mieszkańcy.

Gminna gospodarka odpadami komunalnymi po nowemu
W wyniku zmian w podziale kompetencji i zakresów obowiązków wymuszonych zmianami w obowiązujących przepisach, „gospodarka odpadami komunalnymi” od 1 stycznia 2020 r. realizowana i nadzorowana będzie bezpośrednio przez Referat Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa. Oznacza to, że wszelkie kwestie związane z zgłaszaniem reklamacji do świadczenia usług przez przedsiębiorcę odbierającego odpady komunalne od właścicieli nieruchomości lub przez prowadzącego punkt selektywnej zbierania odpadów komunalnych, opracowywanie dokumentów i uchwał, bieżąca współpraca z firmą odbierającą odpady od właścicieli nieruchomości, kontrola mieszkańców w zakresie selektywnej zbiórki, korzystania ze zwolnienia z części opłaty w przypadku kompostowania wytworzonych przez siebie bioodpadów, budowanie bazy danych w oparciu o składane przez mieszkańców deklaracje realizowane będą przez właściwych pracowników tego Referatu. Kontakt z Referatem możliwy jest osobiście, w budynku Urzędu w pokoju nr 11, telefonicznie pod numerem telefonu 22 782 88 00 oraz mailowo ochronasrodowiska@serock.pl.
Rosnące koszty nie pozostawiają wyboru – system gminny wymaga uszczelnienia w zakresie obciążenia faktycznej liczby mieszkańców, którzy w ramach wnoszonej opłaty pozbywają się wytworzonych przez siebie odpadów, lecz także w zakresie niedostatecznej wiedzy mieszkańców co do zasad segregacji. Zmierzymy się z mitami w zakresie selektywnej zbiórki, pokażemy, że wcale nie jest ani straszna ani trudna, ale, co najważniejsze, ma sens!
Mamy nadzieję, że dzięki wspólnemu wysiłkowi serocka gospodarka odpadami komunalnymi będzie rzeczywiście „Zrównoważona”.

 • autor: Referat Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa

Serock setnym punktem konsultacyjnym Programu Czyste Powietrze na Mazowszu

19 listopada 2019 roku Prezes Zarządu Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie Marek Ryszka wraz z Zastępcą Prezesa Zarządu WFOŚiGW w Warszawie Kamilą Mokrzycką podpisał  setne  porozumienie w ramach współpracy przy realizacji Programu Czyste Powietrze. Tym razem do współpracy z WFOŚiGW w Warszawie przyłączyła się gmina Serock, którą reprezentował Burmistrz Artur Borkowski.

Serock to już setny urząd na mapie województwa mazowieckiego, który będzie posiadał Punkt Konsultacyjny Czyste Powietrze.

Dzięki zawartemu dzisiaj porozumieniu,  tym  razem mieszkańcy Serocka i okolic,  będą mieli łatwiejszy dostęp do składania wniosków o atrakcyjne dofinansowanie na wymianę źródła ciepła i kompleksową termomodernizację domu jednorodzinnego w ramach Programu Priorytetowego Czyste Powietrze. Wszystko po to, by poprawić jakość powietrza, którym oddychamy, a tym samym komfort życia mieszkańców.

Współpraca WFOŚiGW z urzędami przy realizacji Programu Czyste Powietrze polega na tym, że Fundusz organizuje dla pracowników urzędów szkolenia dotyczące prawidłowego wypełniania wniosków i ich weryfikacji. Natomiast w urzędzie będzie działał  punkt konsultacyjny, gdzie mieszkańcy będą mogli m.in. złożyć wniosek o dotacje. Dzięki porozumieniu mieszkańcy danej gminy nie muszą już jeździć do siedziby WFOŚiGW w Warszawie, czy wydziałów zamiejscowych, ale mogą wszelkie formalności związane z Programem Czyste Powietrze załatwić na miejscu w swoim urzędzie. Takie rozwiązanie ma na celu ułatwienie beneficjentom załatwianie wszelkich formalności blisko swojego miejsca zamieszkania.

Więcej informacji na temat programu TUTAJ

Źródło: www.wfosigw.pl 

Rozliczenie dotacji azbestowej

Referat Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa informuje, że w ramach zawartej z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie umowy dotacji Nr 0306/19/OZ/D z dnia 11 września  2019 roku na zadanie pn. „Usuwanie i unieszkodliwianie wyrobów zawierających azbest z terenu miasta i gminy Serock w 2019 r.” odebrano i przekazano do unieszkodliwienia łącznie 101,706 Mg (ton) azbestu z 25 nieruchomości, z czego z demontażu pokryć dachowych pochodziło 4,712 Mg.
W bieżącym roku realizacją prac zajmowała się firma AUTO-ZŁOM USŁUGI POGRZEBOWE ”EDEN” Bogusław PAŹ, Świniary Stare b/n, 27-670 Łoniów. Roboty   przeprowadzone zostały w okresie od 26 do 30 września br. Całkowity koszt zadania wyniósł 39.119,48 zł. Miasto i Gmina Serock z budżetu gminy sfinansowała 70% kosztów kwalifikowanych zadania tj. w kwocie 27 383,64 zł. Pozostała część 11 735,84 zł (30%) pochodziła z dotacji udzielonej przez Wojewódzki Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie, ul. Ogrodowa 5/7, 00-893 Warszawa.

 • autor: Referat Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa

Górski Pejzaż - poplenerowe dzieła uczniów ze szkół gminnych

Zapraszamy na wystawę poplenerową „Górski pejzaż”. Prace pod kierunkiem pań: Agaty Dutkiewicz i Anny Pawlak wykonali uczniowie ze szkół Gminy Serock. Organizatorem pleneru była Szkoła Podstawowa w Jadwisinie.

Wystawę można oglądać w serockim ratuszu do 29 listopada 2019 r.

Chórzyści Szkoły Podstawowej w Zegrzu śpiewali na scenie Polskiego Radia

W piątek 8-go listopada chór „Słowiki” Szkoły Podstawowej im Wojska Polskiego w Zegrzu miał niezwykłą możliwość uczestniczenia w pięknym koncercie pt. „Moniuszko inaczej śpiewany” w ramach ogólnopolskiego projektu Akademii Chóralnej - Śpiewająca Polska. Repertuar, który tym razem został przygotowany, był ogromnym wyzwaniem dla naszym chórzystów, ponieważ składał się z utworów klasycznych wielkiego kompozytora, Stanisława Moniuszki. Uczniowie Szkoły w Zegrzu przez ponad 2 miesiące pracowali nad pieśniami, aby finalnie móc zaprezentować cudowne wykonanie. Koncert odbył się w wyjątkowym miejscu, jakim jest Studio Koncertowe Polskiego Radia im. Witolda Lutosławskiego w Warszawie.

Wielkie gratulacje należą się młodym śpiewakom za tak profesjonalne opracowanie utworów, a także za wspaniałe reprezentowanie szkoły.

Pani Anna Jarachowska – dyrygentka chóru Szkoły Podstawowej w Zegrzu – podkreśla, że koncert był na bardzo wysokim poziomie. Nasi uczniowie zrobili niesamowite postępy w rozwoju artystycznym. „Jestem z nich niebywale dumna, a praca z taką cudowną grupą to ogromna satysfakcja” - dodaje pani Anna Jarachowska.

 

E. Lisowska, A. Jarachowska

Sezon grzewczy w pełni

Sezon jesienny to czas, w którym w większości domów rozpoczyna się sezon grzewczy. Niskie temperatury powodują konieczność dostarczania ciepła w celu ogrzewania budynków. Jest to odpowiedni moment, aby przypomnieć sobie co możemy, a czego nie możemy palić w piecach. Zdecydowanie w piecach nie wolno nam spalać odpadów! Pamiętajmy, że odpadem są także stare meble, drewno nasączone substancjami konserwującymi, również drewno pochodzące z rozbiórek. Nie wolno nam w piecach spalać także odpadów komunalnych pochodzących z gospodarstw domowych (odzieży, butelek i opakowań plastikowych itp.).
Wybierany przez nas materiał opałowy również powinien charakteryzować się odpowiednimi parametrami. Wymagania dla materiału opałowego wprowadziła tzw. „uchwała smogowa”, która na terenie województwa mazowieckiego zaczęła obowiązywać od 11 listopada 2017 r.
Zgodnie z ww. uchwałą, od dnia 1 lipca 2018 r. obowiązuje zakaz spalania w kotłach, piecach i kominkach następujących rodzajów paliw:
•    mułów i flotokoncentratów węglowych oraz mieszanek produkowanych z ich wykorzystaniem,
•    węgla brunatnego oraz paliw stałych produkowanych z wykorzystaniem tego węgla,
•    węgla kamiennego w postaci sypkiej o uziarnieniu 0-3 mm,
•    paliw zawierających biomasę o wilgotności w stanie roboczym powyżej 20% (np. mokrego drewna)
Pamiętajmy, że niezastosowanie się do wymienionych zakazów grozi wysokimi mandatami. Jednocześnie spalanie w piecach odpadów słabej jakości węgla i mokrego drewna przyczynia się do pogarszania jakości powietrza, którym oddychamy, a w efekcie prowadzi do złego samopoczucia oraz wpływa negatywnie na nasze zdrowie.
Zachęcamy Państwa do zapoznania się z treścią uchwały antysmogowej, której treść dostępna jest pod linkiem: http://edziennik.mazowieckie.pl/WDU_W/2017/9600/akt.pdf
Wymagania dla kotłów:
Uchwała antysmogowa wprowadziła także wymagania dla urządzeń grzewczych, których należy przestrzegać, kupując kocioł grzewczy do centralnego ogrzewania. Zgodnie z zapisami uchwały, od 11 listopada 2017 r., w przypadku nowych instalacji (kotłowni) na paliwo stałe, można montować wyłącznie kotły spełniające normy emisyjne zgodne z wymogami ekoprojektu (wynikającymi z treści rozporządzenia Komisji UE).
W przypadku instalacji już użytkowanych, w uchwale wprowadzono okresy przejściowe na wymianę przestarzałych urządzeń, zgodnie z którymi:
•    od 1 stycznia 2023 r. nie będzie można użytkować kotłów na węgiel lub drewno nie spełniających wymogów dla klas 3,4 lub 5 wg normy PN-EN 303-5:2012;
•    od 1 stycznia 2028 r. nie będzie można użytkować kotłów na węgiel lub drewno klasy 3 lub 4 wg normy PN-EN 303-5:2012;
•    użytkownicy kotłów klasy 5 wg normy PN-EN 303-5:2012 będą mogli z nich korzystać do końca ich żywotności;
•    posiadacze kominków będą musieli wymienić je do końca 2022 r. na takie, które spełniają wymogi ekoprojektu, lub wyposażyć je w urządzenia ograniczające emisję pyłu do wartości określonych
w ekoprojekcie.
Monitoring jakości powietrza:
Przypominamy, że na terenie Miasta i Gminy Serock jest zamontowanych osiem czujników jakości powietrza Airly. Czujniki znajdują się w centrum Serocka, Borowej Górze, Gąsiorowie, w Jachrance, Jadwisinie, Wierzbicy, Woli Kiełpińskiej i Zegrzu.
Czujniki Airly mierzą w czasie rzeczywistym stężenie pyłów zawieszonych PM1, PM2.5 oraz PM10 i najważniejsze parametry pogodowe takie jak temperaturę, wilgotność i ciśnienie, dając informację o jakości powietrza w okolicy, w której są umieszczone. Osoby zainteresowane jakością powietrza na bieżąco mogą sprawdzać jego stan na interaktywnej mapie znajdującej się na stronie www.airly.eu/pl
 

 • autor: Referat Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa

Narodowe Święto Niepodległości

W poniedziałek – 11 listopada 2019 r. – obchodziliśmy w Serocku Narodowe Święto Niepodległości. W tym wyjątkowym dniu – pełnym rodności z odzyskanej 101 lat temu niepodległości - wspominaliśmy trudną drogę jaką przebyła nasz Ojczyzna aby odzyskać ukochaną Wolność. Kręte ścieżki dziejowe, zawieruchy wojenne, bohaterskie czyny tych, którzy swoje życie złożyli na ołtarzu walki narodowowyzwoleńczej. Początkiem serockich obchodów była uroczysta sesja Rady Miejskiej w Serocku. Zgromadzeni na niej goście wysłuchali prelekcji dr. Mirosława Pakuły pt. „Drogi do Niepodległości. Serock i okolice w latach 1794-1918”. Następnie, jak co roku, wręczono nagrody i wyróżnienia za wysokie osiągnięcia w dziedzinie kultury i sportu. Uchwałą Rady Miejskiej w Serocku wyróżnienie otrzymały następujące osoby:
Pani Ewa Żmijewska – nauczycielka języka polskiego w Szkole Podstawowej im. Mikołaja Kopernika w Serocku. Pani Ewa rozbudza w uczniach potrzebę uczestnictwa w życiu kulturalnym i społecznym, angażując ich do aktywnego udziału w uroczystościach szkolnych i środowiskowych. Jest autorką programu innowacji pedagogicznej pn. „Serock – miasto moje, a w nim…” nawiązującego do serockiego jubileuszu 600-lecia uzyskania praw miejskich. W roku szkolnym 2018/2019 była członkiem zespołu realizującego projekt wraz ze Szkołą Podstawową nr 9 im. Mikołaja Kopernika w Dzierżoniowie „…i jest wolna Polska”, którego celem było uczczenie 100. rocznicy odzyskania niepodległości przez Polskę.
Pan Ryszard Świątecki -  nauczyciel, wychowawca, sportowiec, od 19 lat związany jest z Zespołem Szkolno-Przedszkolnym w Woli Kiełpińskiej. Od 2014 r. organizuje Dzień Piłkarza, w którym bierze udział cała szkoła. Dwa razy w roku organizuje rozgrywki między nauczycielami a uczniami, sportowe biwaki, rodzinne turnieje (np. w tenisie stołowym), mistrzostwa szkoły w szachach, turnieje trójek piłkarskich, szkolny dzień sportu. Prowadzone przez niego dzieci i drużyny zajmują punktowane miejsca w Mazowieckich Igrzyskach Młodzieży na etapie powiatowym i międzypowiatowym.
Pan Paweł Calak - czynny piłkarz klubu sportowego Sokół Serock wcześniej Sokół OSIR Serock. Wraz z klubem godnie reprezentuje naszą gminę na boiskach Mazowsza. Największym osiągnięciem Pana Pawła jest zdobycie II miejsca w rozgrywkach warszawskiej ligi okręgowej w sezonie 2017/2018.

Podczas uroczystej sesji wręczono również Nagrody Burmistrza Miasta i Gminy Serock, które w tym roku otrzymali:
Pani Kinga Gintowt - wychowanka Szkoły Baletowej w Krakowie. W latach 2005-2010 tancerka Zespołu Tańca Współczesnego „Tipuri” w Krakowie. W roku 2010 ukończyła Kurs Instruktorski Tańca Współczesnego w Krakowie, a w kolejnym roku szkolnym studiowała taniec na renomowanej uczelni The University of the Arts w Filadelfii, USA. Pni Kinga brała udział w wielu warsztatach w Polsce, USA, Wielkiej Brytanii, Singapurze oraz Meksyku. Występowała m.in. w „Carmina Burana” w Merriam Theater w Filadelfii, z Daniel Cia Abreau w „Venere”, w choreografiach Karoliny Kroczak „Silent room”, „Rusza się”  i „Emily”, z Krakowskim Teatrem Tańca w performensach „Na styku” i „Ruch Gallery”. Od roku 2014 należy do zespołu rewiowego Tancerze.pl, z którymi występuje w całej Polsce. Równocześnie bierze udział w projektach tańca współczesnego w Polsce i zagranicą. Od 2010 roku pracuje jako instruktorka i choreograf, prowadząc zajęcia i warsztaty zarówno grupowe, jak i indywidualne. Zajęcia w Centrum Kultury i Czytelnictwa w Serocku prowadzi od 2016 roku. Są to lekcje tańca jazzowego, baletu oraz zajęcia zdrowego kręgosłupa. Podopieczni grup tanecznych prowadzonych przez panią Kingę zdobyli w 2018 r. III miejsce na Przeglądzie Tanecznym FIRST STEP w Zielonce. W bieżącym roku grupy zdobyły IV miejsce w kategorii Debiuty 10-12 lat w XIII Bemowskich Dniach Tanecznych oraz tytuł laureata XVIII Przeglądu Amatorskiej Twórczości Scenicznej Miasta i Gminy Serock.
Pani Katarzyna Leszczyńska - absolwentka Państwowego Liceum Sztuk Plastycznych w Olsztynie oraz Wydziału Architektury i Urbanistyki Politechniki Białostockiej. Z fotografią związana od czasów licealnych. Najbliżej jej do krajobrazu i przyrody. Zawodowo zajmuje się reportażem. Jej zdjęcia można znaleźć w wydawnictwach promujących region Jeziora Zegrzyńskiego, kalendarzach, albumach, publikacjach oraz w kolekcjach prywatnych. Pani Katarzyna fotografuje polskie krajobrazy i przyrodę, z upodobaniem do zdjęć czarno-białych, do których ma szczególny sentyment. Podczas II Nadnarwiańskich Spotkaniach ze Sztuką w Serocku prezentowała swoje prace na wystawie autorskiej pt. „Przestrzenie”. Poza tym brała udział w wystawach zbiorowych: legionowskiej Grupy Fotograficznej MIGAWKI, warszawskiej Grupy Fotograficznej CYTADELA w Galerii Klubu Dowództwa Operacyjnego Rodzajów Sił Zbrojnych. Pani Katarzyna prowadziła również warsztaty fotograficzne i plenerowe w ramach wolontariatu dla osób niepełnosprawnych, dzieci i młodzieży z Powiatowego Zespołu Szkół i Placówek Specjalnych w Legionowie.
Mikołaj Langer - 13-nasto letni mieszkaniec gminy z zamiłowaniem uprawiający kolarstwo MTB i kolarstwo szosowe. Mikołaj jest zdobywcą m.in. tytułu Vice Mistrza Polski Szkółek Kolarskich MTB 2018, Mistrza Mazowsza 2018 w kolarstwie szosowym oraz IV miejsca w Mistrzostwach Polski Szkółek Kolarskich 2019 w jeździe indywidualnej na czas. Do jego największych osiągnięć należą: I miejsce w 1. etapie 61. Małego Wyścigu Pokoju (jazda indywidualna na czas), I miejsce open na dystansie FAN w PolandBike Marathon, Serock.
Podczas uroczystej sesji Rady Miejskiej w Serocku z okazji Święta Niepodległości wręczono tradycyjnie pierwsze dowody osobiste osobom, które swoje 18 urodziny obchodziły w 2019r.

Po zakończeniu sesji wszyscy zebrani goście przeszli do kościoła p.w. św. Anny, gdzie pod przewodnictwem ks. wicedziekana Andrzeja Marchlewskiego proboszcza parafii Wola Kiełpińska i w asyście ks. kanonika dr. Dariusza Rojka uczestnicy uroczystości modlili się za wolność Ojczyzny, dobro Polaków i prosili o wieczny pokój dla tych, którzy oddali życie za Polskę. Muzyczną oprawę mszy świętej zapewnił chór Cantores Adalberti pod przewodnictwem Jana Krutula, a za wspaniałe wykonanie Ave Maria na trąbce  odpowiadał Łukasz Kurpiewski. Następnie uczestnicy nabożeństwa przeszli na plac koło ratusza, gdzie w południe, wraz z całą Polską odśpiewali hymn. Po odczytaniu Apelu Pamięci, kompania Centrum Łączności i Informatyki w Zegrzu oddała salwę honorową. Tradycyjnie delegacje różnych środowisk złożyły pod tablicą pamięci wiązanki i znicze. Burmistrz Miasta i Gminy Serock przekazał zgromadzonym życzenia radosnego świętowania i podzielił się swoją refleksją nad potrzebą dbania i pielęgnowania wolności, która nie została dana nam raz na zawsze. Oprawę muzyczną uroczystości pod tablicą pamięci przygotowało CKiCz w Serocku wraz z Łukaszem Kurpiewskim (trąbka). Tradycyjnie na zakończenie obchodów, zebranych gości zaproszono na degustację wojskowej grochówki. Na rynku można było obejrzeć sprzęt wojskowy (łącznościowy) oraz spróbować swoich sił na strzelnicy pneumatycznej. 

Jeszcze raz dziękujemy Państwu za liczną obecność i wspólne uczczenie tej ważnej dla Polski rocznicy.  

 

 • IMG_8481.JPG
 • IMG_8483.JPG
 • IMG_8486.JPG
 • IMG_8487.JPG
 • IMG_8497.JPG
 • IMG_8501.JPG
 • IMG_8502.JPG
 • IMG_8505.JPG
 • IMG_8508.JPG
 • IMG_8510.JPG
 • IMG_8517.JPG
 • IMG_8519.JPG
 • IMG_8520.JPG
 • IMG_8526.JPG
 • IMG_8527.JPG
 • IMG_8528.JPG
 • IMG_8531.JPG
 • IMG_8532.JPG
 • IMG_8533.JPG
 • IMG_8534.JPG
 • IMG_8541.JPG
 • IMG_8542.JPG
 • IMG_8546.JPG
 • IMG_8549.JPG
 • IMG_8550.JPG
 • IMG_8555.JPG
 • IMG_8558.JPG
 • IMG_8561.JPG
 • IMG_8564.JPG
 • IMG_8569.JPG
 • IMG_8570.JPG
 • IMG_8573.JPG
 • IMG_8577.JPG
 • IMG_8582.JPG
 • IMG_8590.JPG
 • IMG_8594.JPG
 • IMG_8596.JPG
 • IMG_8600.JPG
 • IMG_8603.JPG
 • IMG_8605.JPG
 • IMG_8612.JPG
 • IMG_8623.JPG
 • IMG_8627.JPG
 • IMG_8631.JPG
 • IMG_8633.JPG
 • IMG_8636.JPG
 • IMG_8637.JPG
 • IMG_8642.JPG
 • IMG_8645.JPG
 • IMG_8654.JPG
 • IMG_8655.JPG
 • IMG_8658.JPG
 • IMG_8663.JPG
 • IMG_8676.JPG
 • IMG_8685.JPG
 • IMG_8689.JPG
 • IMG_8690.JPG
 • IMG_8694.JPG
 • IMG_8697.JPG
 • IMG_8701.JPG
 • IMG_8702.JPG
 • IMG_8705.JPG
 • IMG_8706.JPG
 • IMG_8719.JPG
 • IMG_8722.JPG
 • IMG_8723.JPG
 • IMG_8726.JPG
 • IMG_8727.JPG
 • IMG_8728.JPG
 • IMG_8732.JPG
 • IMG_8734.JPG
 • IMG_8737.JPG
 • IMG_8738.JPG
 • IMG_8741.JPG
 • IMG_8743.JPG
 • IMG_8744.JPG
 • IMG_8746.JPG
 • IMG_8750.JPG
 • IMG_8753.JPG
 • IMG_8758.JPG
 • IMG_8761.JPG
 • IMG_8763.JPG
 • IMG_8765.JPG
 • IMG_8769.JPG
 • IMG_8772.JPG
 • IMG_8773.JPG
 • IMG_8777.JPG
 • IMG_8778.JPG
 • IMG_8784.JPG
 • IMG_8785.JPG
 • IMG_8789.JPG
 • IMG_8790.JPG
 • IMG_8796.JPG
 • IMG_8797.JPG
 • IMG_8800.JPG
 • IMG_8802.JPG
 • IMG_8805.JPG
 • IMG_8809.JPG
 • IMG_8811.JPG
 • IMG_8817.JPG
 • IMG_8818.JPG
 • IMG_8819.JPG
 • IMG_8820.JPG
 • IMG_8823.JPG
 • IMG_8825.JPG
 • IMG_8826.JPG
 • IMG_8827.JPG
 • IMG_8831.JPG
 • IMG_8832.JPG
 • IMG_8836.JPG
 • IMG_8840.JPG
 • IMG_8842.JPG
 • IMG_8845.JPG
 • IMG_8848.JPG
 • IMG_8850.JPG
 • IMG_8851.JPG
 • IMG_8857.JPG
 • IMG_8859.JPG
 • IMG_8861.JPG
 • IMG_8865.JPG
 • IMG_8866.JPG
 • IMG_8868.JPG
 • IMG_8869.JPG
 • IMG_8871.JPG
 • IMG_8872.JPG
 • IMG_8880.JPG
 • IMG_8885.JPG
 • IMG_8886.JPG
 • IMG_8888.JPG
 • IMG_8889.JPG
 • IMG_8891.JPG
 • IMG_8894.JPG
 • IMG_8898.JPG
 • IMG_8900.JPG
 • IMG_8901.JPG
 • IMG_8903.JPG
 • IMG_8906.JPG
 • IMG_8908.JPG
 • IMG_8910.JPG
 • IMG_8912.JPG
 • IMG_8913.JPG
 • IMG_8914.JPG
 • IMG_8918.JPG
 • IMG_8926.JPG
 • IMG_8933.JPG
 • IMG_8936.JPG
 • IMG_8940.JPG
 • IMG_8942.JPG
 • IMG_8944.JPG
 • IMG_8951.JPG
 • IMG_8953.JPG
 • IMG_8956.JPG
 • IMG_8959.JPG
 • IMG_8961.JPG
 • IMG_8966.JPG
 • IMG_8968.JPG
 • IMG_8969.JPG
 • IMG_8973.JPG
 • IMG_8974.JPG
 • IMG_8976.JPG
 • IMG_8977.JPG
 • IMG_8982.JPG
 • IMG_8983.JPG

Wydarzenia weekendowe w dniach 9 - 11.11.2019

9.11.2019 r. (sobota) godz. 10:00 - Turniej Tenisa Stołowego z okazji Święta Niepodległości. Zapisy zawodników w dniu zawodów od godz. 9:00 w hali sportowej PZSP przy ul. Wolskiego 8 w Serocku. Zapraszamy do udziału i do kibicowania.

10.11.2019 r. (niedziela) godz. 15:00 - W drodze do niepodległości Serock i okolice w latach 1794 – 1918. – prelekcja dr. Mirosława Pakuły w Izbie Pamięci i Tradycji Rybackich w Serocku. Zapraszamy do oglądania relacji online na fb UMiG w Serocku.

11.11.2019 r. (poniedziałek) - Serockie Obchody Narodowego Święta Niepodległości
- 9:30 - uroczysta sesja Rady Miejskiej w Serocku, w ratuszu
- 11:00 - Msza św. w kościele parafialnym przy ul. Farnej
- 12:00 - Uroczysty Apel na rynku
- 18.00 - Polonia Semper Fidelis - koncert pieśni patriotycznych w sali widowiskowej CKiC w Serocku. Udział w wydarzeniu jest bezpłatny. Zapraszamy.

Przypominamy, że od listopada zmienił się regulamin funkcjonowania Izby Pamięci i Tradycji Rybackich - szczegóły na plakacie poniżej.

Jeśli chcesz otrzymywać informacje o organizowanych w gminie przedsięwzięciach zapisz się do bazy Mobilnego Systemu Informacji SISMS lub ściągnij na smartfona aplikację BLISKO.  Zapisz się również do gminnego newslettera - belka rejestracji na stronie głównej www.serock.pl.

 

 

Klub Seniora w Szadkach

Trwają prace związane z remontem budynku, w którym ma powstać  „Klub Seniora” w Szadkach.
W ramach zadania przewiduje się przeprowadzenie niezbędnych prac budowlanych  (remont dachu, ocieplenie budynku, wymiana stolarki drzwiowej i okiennej, wymiana instalacji wod-kan, c.o. c.w.u.  i elektrycznej, budowa nowych ścian działowych oraz roboty wykończeniowe) aranżacyjnych oraz kompletne wyposażenie  obiektu w sprzęt rtv, agd  oraz sportowo-rehabilitacyjny. Nowopowstały obiekt ma służyć integracji i aktywizacji lokalnej społeczności.
Łączny koszt przedsięwzięcia: 595 032,15 zł
Na realizację zadania pozyskano dotację celową z budżetu państwa w ramach Programu Wieloletniego “Senior+” na lata 2015-2020, Edycja 2019, Moduł I w kwocie 150 000,00 zł

 • autor: Referat Przygotowania i Realizacji Inwestycji

Próba podniesienia mostu dziś (7.11.) w godzinach popołudniowych

Wykonawca prac remontowych prowadzonych na moście w Wierzbicy informuje, że dziś (7.11.) późnym popołudniem, zostanie podjęta próba podniesienia mostu, przy zachowaniu ciągłości ruchu pieszych. Mogą wystąpić jedynie kilkuminutowe utrudnienia w ruchu. 

ODWOŁANE zamknięcie ruchu pieszych na moscie w Wierzbicy z 6 na 7 listopada 2019!!!

ODWOŁANE !!! - przewidziane na noc z 6.11. na 7.11.2019 zamkniecie ruchu pieszych na moście w Wierzbicy.

GDDKiA poinformowała, że z przyczyn technologicznych w dniu dzisiejszym nie będzie podnoszone przęsło remontowanego mostu.

O kolejnym terminie, Urząd Miasta i Gminy w Serocku zostanie poinformowany przez inwestora w dniu 7 listopada 2019.

Niezwłocznie upublicznimy tę wiadomość.

Źródło: GDDKiA

Martyna Przybysz - laureatką ogólnopolskiego konkursu plastycznego

Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi we współpracy ze szkołami podstawowymi oraz Wojewódzkimi Ośrodkami Doradztwa Rolniczego, w ramach projektu „Odpoczywaj na Wsi”, zorganizowało ogólnopolski konkurs plastyczny dla dzieci i młodzieży ze szkół podstawowych.

Celem konkursu było m. in. promowanie wśród uczniów wypoczynku na polskiej wsi i kreowanie wizerunku obszarów wiejskich jako turystycznego rynku oferującego zróżnicowane i całoroczne atrakcje.

30 października 2019 r. kapituła konkursu plastycznego pod nazwą „Odpoczywaj na wsi”, dokonała oceny zakwalifikowanych do etapu ogólnopolskiego prawie 100 prac wykonanych przez dzieci i młodzież ze szkół podstawowych i wyłoniła laureatów.

W II grupie wiekowej (wśród autorów prac z klas IV – VIII) drugie miejsce zajęła Martyna Przybysz ze Szkoły Podstawowej im. Witolda Zglenickiego w Woli Kiełpińskiej;

Dla laureatów konkursu przewidziano atrakcyjne nagrody, których uroczyste wręczenie odbędzie się 22 listopada 2019 r. w Pałacu Kultury i Nauki w Warszawie, podczas Międzynarodowych Targów Turystycznych TT WARSAW.

Serdecznie gratulujemy !

 

Anna Januszek

 

Remont mostu - komunikat z dnia 5.11.2019 r.

Przypominamy! Z 6 na 7 listopada (od godz. 22.00 do 4.30) nie będzie możliwości przejścia przez most.

Ruch pieszych na moście zostanie wznowiony po pracach związanych z podniesieniem przęsła (7 listopada godz. 4.30).
Szacuje się natomiast, że ruch kołowy (możliwość przejazdu pojazdami) zostanie wznowiony 26 listopada i będzie się odbywał wahadłowo do około 20 grudnia. Planowane zakończenie prac remontowych - do 23 grudnia 2019 r. Inwestor (GDDKiA) zastrzega, że powyższy harmonogram jest uzależniony od warunków atmosferycznych.

Przekazaliśmy Wykonawcy robót Państwa uwagi co do braku możliwości parkowania wzdłuż jezdni. Wykonawca informuje, że jest to sytuacja chwilowa, związana z koniecznością wprowadzenia na most niezbędnego do remontu ciężkiego sprzętu. Prawdopodobnie dziś (5 listopada), najpóźniej 6 listopada - zaplanowane wcześniej miejsca wzdłuż części jezdni (zachodnia strona Narwi) zostaną udostępnione do parkowania.

Zdajemy sobie sprawę, że remont mostu w Wierzbicy niesie ogrom utrudnień. To dla nas wszystkich ogromne wyzwanie. Staramy się aby wprowadzone wspólnie z GDDKiA rozwiązania te utrudnienia zminimalizowały. Na bieżąco przekazujemy Inwestorowi prac remontowych Państwa sugestie i wątpliwości. Prosimy o wyrozumiałość. Państwa wsparcie stanowi ogromną pomoc w podejmowanych na czas remontu rozwiązaniach.

Prosimy o śledzenie bieżących informacji przekazywanych przez naszą stronę i FB (Urząd Miasta i gminy w Serocku). Zachęcamy również do zapisania się do systemu powiadamiania smsowego i pobrania aplikacji BLISKO - szczegóły TUTAJ.

Harmonogram prac, czasowe rozkłady jazdy LKA i wszystkie niezbędne informacje - TUTAJ

20 października - Międzynarodowy Dzień Krajobrazu

Z okazji obchodzonego w dniu 20 października Międzynarodowego Dnia Krajobrazu – święta ustanowionego przez Radę Europy z inicjatywy Generalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska oraz w ramach realizowanego przez Referat Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa programu edukacyjnego pn. „Serock dla zrównoważonego rozwoju” - zaprosiliśmy uczniów klas I-III szkół podstawowych z terenu Miasta i Gminy Serock na wspólny spacer edukacyjno-krajobrazowy.
Krajobraz pełni różnorodne funkcje w życiu każdego człowieka. Stanowi środowisko życia oraz dostarcza niezbędne surowce. Trzeci Międzynarodowy Dzień Krajobrazu obchodzony był pod hasłem „Woda w krajobrazie”. Woda jest nieodłącznym elementem wielu krajobrazów. Wobec zubożania się zasobów wody i wzrostu jej znaczenia w kształtowaniu i funkcjonowaniu krajobrazów zachodzi potrzeba podejmowania działań mających na celu zwiększenie świadomości społeczeństwa odnośnie znaczenia wody w środowisku przyrodniczym.
W dniach 22-25 października br. odbył się tygodniowy cykl spacerów wzdłuż malowniczego brzegu Jeziora Zegrzyńskiego - szlakiem ścieżki dydaktycznej krajoznawczo-turystycznej Serock-Jadwisin. Miejscem zbiórki był początek ścieżki dydaktycznej (koniec ulicy Rybaki), gdzie znajduje się witacz i tablica z przebiegiem ścieżki. Spacer kończył się w Rezerwacie Przyrody „Wąwóz Szaniawskiego”, w  którym uczniowie podziwiać mogli serockie pomniki przyrody. Długość trasy wynosiła ok. 2,5 km. Do udziału w spacerze zgłosili się uczniowie klasy IIIa z Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Woli Kiełpińskiej oraz uczniowie klas II i III ze Szkoły Podstawowej
im. Mikołaja Kopernika w Serocku. W sumie w spacerze wzięło udział ponad 100 osób!    
W trakcie wędrówki poruszane były tematy dotyczące typów krajobrazu, jego zagrożeń i potrzeby ochrony, wpływu wody na krajobraz naturalny i kulturowy, roli wody w życiu człowieka, zwierząt i roślin, walorów przyrodniczych Jeziora Zegrzyńskiego oraz zamieszkujących go chronionych gatunkach roślin i zwierząt, a także celów i form ochrony przyrody.
Za czynne uczestnictwo w spacerze, dzieci otrzymały symboliczne upominki nawiązujące do tematyki spaceru. Mamy nadzieję, że aktywnie spędzony czas oraz przekazana wiedza wpłyną pozytywnie na kształtowanie się proekologicznych zachowań wśród uczniów.

 • autor: Referat Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa

Zamknięcie mostu w Wierzbicy - komunikat UMiG w Serocku z 29.10. 2019

Przekazujemy Państwu aktualne informacje dotyczące planowanego remontu mostu w ciągu DK nr 62, w miejscowościach Wierzbica – Łacha, obejmujące skorygowany harmonogram przedsięwzięcia:

Ruch kołowy na moście zostanie zatrzymany w dniu 4 listopada o godzinie 10.00 i wg założeń stan ten potrwa nie dłużej niż 21 dni.

UWAGA !!!
w nocy z 6 na 7 listopada nastąpi podniesienie przęsła mostu
w godzinach od 22.00 (06.11) do 04.30 (07.11).
W tym czasie ruch pieszy przez most również nie będzie możliwy.

 • 4.11 – 25.11.2019 r. wyłączenie mostu dla ruchu kołowego
 • 26.11 – 06.12. 2019 r. wprowadzenie ruchu wahadłowego
 • 20- 23.12.2019 r. zakończenie wszystkich prac

Inwestor zastrzega, że powyższy harmonogram jest uzależniony od warunków atmosferycznych.

 

Wyznaczone zostały przez GDDKiA objazdy dla samochodów ciężarowych i osobowych.

W związku czasowym zamknięciem przeprawy mostowej, we współpracy z inwestorem, wykonawcą robót, a także zainteresowanymi służbami,  informujemy:

- Most będzie otwarty dla ruchu pieszego przez cały okres trwania prac z wyjątkiem dwóch kilkugodzinnych okresów, gdzie technologia robót będzie to uniemożliwiała (podnoszenie i opuszczanie przęsła mostu).

- Na czas całkowitego zamknięcia ruchu kołowego na moście uruchomiona będzie darmowa komunikacja autobusowa obsługująca tereny po obu stronach Narwi (harmonogramy kursowania w załączeniu wraz z rozkładem jazdy komunikacji gminy Somianka, obsługującej również miejscowości Kania Nowa i Kania Polska w Gminie Serock), dowożąca mieszkańców do mostu oraz tymczasowa linia dowożąca dzieci do Szkoły Podstawowej w Serocku (z przejściem pieszym przez most pod opieką osób uprawnionych) i dowozem bezpośrednim do szkoły:   https://spserock.edupage.org/a/kursy-autokaru-szkolnego    

- W czasie remontu przeprawy mostowej udostępnione będą również całodobowe parkingi po obu stronach mostu:

 • wschodnia strona Narwi: działka przy skrzyżowaniu ul. Mazowieckiej i Wyszkowskiej w Łasze
 • zachodnia strona Narwi: jeden pas drogi krajowej nr 62 prowadzący od ronda w Wierzbicy do mostu, na odcinku ok. 500 m, a także część terenu stanicy wędkarskiej PZW w Wierzbicy.

Na czas zamknięcia mostu zostanie zorganizowany całodobowy dyżur w Urzędzie Miasta i Gminy Serock, dostępny pod numerem telefonu 22 782 88 66, pod którym w sytuacjach awaryjnych będzie można zgłaszać zapotrzebowanie na transport, związane np. z dostępem do lekarza lub opieki pielęgniarskiej.

W razie dodatkowych pytań prosimy o kontakt pod nr. tel. 509 710 950 lub adresem umg@serock.pl

               

Poprawa efektywności energetycznej na terenie gminy Serock

W dniu 22 października zakończone zostały roboty budowlane związane z realizacją zadania inwestycyjnego pn. Poprawa efektywności energetycznej na terenie gminy Serock. Zadanie to obejmowało wymianę wyeksploatowanych sodowych opraw oświetlenia drogowego na energooszczędne oprawy LED.

W ramach zrealizowanej inwestycji wymieniono oprawy w miejscowości Dębe – na ulicach Fortecznej, Magnolii i na drodze gminnej Nr 180428W na odcinku od ul. Zegrzyńskiej do ul. Fortecznej oraz w miejscowości Jadwisin – na ul. Szaniawskiego i Dworkowej. Łącznie wymienionych zostało 70 opraw oświetleniowych oraz dobudowane zostały dodatkowe punkty świetlne – jeden w Dębem w rejonie stacji transformatorowej  oraz dwa w Jadwisinie na ul. Szaniawskiego. 

Realizacja tego zadania jak sama nazwa wskazuje pozwoli gminie na poprawę efektywności energetycznej oświetlenia drogowego, co przełoży się na wymierne korzyści w postaci oszczędności w opłatach za oświetlenie. Co więcej, dzięki wykonanej modernizacji oświetlenia udało się zlikwidować dwa punkty poboru energii, co przyniesie też oszczędności w postaci braku opłat stałych za dystrybucję energii.

Tegoroczna wymiana opraw stanowi czwartą tego typu inwestycję zrealizowaną przez naszą gminę. Koszt realizacji inwestycji wyniósł 103.488,51 zł. Poniżej przedstawiamy zdjęcia z realizacji.   

 

 • autor: Referat Przygotowania i Realizacji Inwestycji

Zapraszamy na przedsięwzięcia weekendowe

26 października odbędzie się uroczystość z okazji Dnia Seniora. Osoby, które odebrały bezpłatne bilety zapraszamy na godzinę 15.00 do sali widowiskowej Centrum Kultury i Czytelnictwa.

27 października  (niedziela)
Już w najbliższą niedzielę do Serocka ściągną amatorzy biegania. Wezmą udział w kolejnym już Biegu Niepodległości na atestowanej trasie 10 km oraz Marsz Nordic Walking na 5km. Zapraszamy do udziału i do kibicowania. Start o godzinie 12:45

27 października o godzinie 18.00 w sali widowiskowej CKiCz odbędzie się spektakl Sklep z Facetami. Ostatnie bilety dostępne TUTAJ.

Ponadto w weekend zapraszamy do odwiedzenia Izby Pamięci i Tradycji Rybackich w Serocku. Przypominamy, że od listopada zmienia się regulamin funkcjonowania Izby - szczegóły poniżej.

Jeśli chcesz otrzymywać informacje o organizowanych w gminie przedsięwzięciach zapisz się do bazy Mobilnego Systemu Informacji SISMS lub ściągnij na smartfona aplikację BLISKO.  Zapisz się również do gminnego newslettera - belka rejestracji na stronie głównej www.serock.pl.

 

Serockie pary świętowały Złote Gody

23 października w sali widowiskowej Centrum Kultury odbyła się uroczystość dla par, które w tym roku obchodzą  jubileusz Złotych Godów. W złożonej przysiędze małżeńskiej trwa niezłomnie 29 par z terenu gminy Serock.

Aktu dekoracji medalami, przyznanymi przez Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej, „Za długoletnie pożycie małżeńskie”, dokonał Burmistrz Miasta i Gminy Serock Artur Borkowski. W uroczystości brało udział 21 par.

Jubilaci otrzymali również książkę ,,Serock i Mazowsze na przestrzeni wieków” z dedykacją od Pana Burmistrza oraz listy gratulacyjne z życzeniami miłości i zdrowia na dalsze wspólne lata.

Tego dnia na Jubilatów i zaproszonych gości czekała również muzyczna niespodzianka – występ podopiecznych Centrum Kultury i Czytelnictwa prowadzonych przez Panią Maję Radomską, którzy zaprezentowali znane utwory w autorskich aranżacjach. Serocki jubileusz Złotych Godów Małżeńskich zakończył się wykonaniem pamiątkowego zdjęcia wszystkich par.
Parom, które nie mogły uczestniczyć w uroczystości przekażemy medale osobiście.

Serdecznie gratulujemy wszystkim Jubilatom.

 

 • autor: Urząd Stanu Cywilnego
 • złote gody
 • złote gody
 • złote gody
 • złote gody
 • złote gody
 • złote gody
 • złote gody
 • złote gody
 • złote gody
 • złote gody
 • złote gody
 • złote gody
 • złote gody
 • złote gody
 • złote gody
 • złote gody
 • złote gody
 • złote gody
 • złote gody
 • złote gody
 • złote gody
 • złote gody
 • złote gody
 • złote gody
 • złote gody
 • złote gody
 • złote gody
 • złote gody
 • złote gody
 • złote gody
 • złote gody
 • złote gody
 • złote gody
 • złote gody
 • złote gody
 • złote gody
 • złote gody
 • złote gody
 • złote gody
 • złote gody
 • złote gody
 • złote gody
 • złote gody
 • złote gody
 • złote gody
 • złote gody
 • złote gody
 • złote gody

Dyskusje publiczne w sprawie zmiany miejscowego planu – sekcja F1

W dniach 22.10.2019 r. i 23.10.2019 r. w siedzibie Urzędu odbyły się dwa spotkania otwarte w formie dyskusji publicznej w sprawie wyłożonego do publicznego wglądu projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Serock – sekcja F1 (obejmującego Jadwisin i Zegrze). Dyskusja publiczna jest wymaganym przez ustawę o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym elementem procedury uchwalania nowego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.

Zmiana planu dotyczy w szczególności wykreślenia pojęcia intensywności zabudowy z zapisów uchwały w celu uwzględnienia złożonego w dniu 10 maja 2018 roku, do Rady Miejskiej w Serocku wezwania do usunięcia naruszenia prawa poprzez usunięcie z treści uchwały ww. definicji, a także dostosowania wartości wskaźników intensywności zabudowy do nowego sposobu ich obliczania w projekcie planu. Dodatkowo projekt zmiany planu rozszerza rezerwę terenową w sąsiedztwie szkoły podstawowej w Jadwisinie, likwiduje drogę wewnętrzną w sąsiedztwie ul. Andromedy, wprowadza nową funkcję usługową na terenie działki nr 19 i 20 w Jadwisinie, aktualizuje obszary szczególnego zagrożenia powodzią oraz rozszerza dopuszczalne przez plan rodzaje pokryć dachowych na terenach turystyczno-usługowych.

Przybyłym uczestnikom przedstawiona została prezentacja, w której omówiono proces tworzenia projektu zmiany planu, motywy jego zmiany oraz w szczegółach zaprezentowano jego zapisy, w szczególności przybliżono obszary których dotyczy jego zmiana.
W następnej kolejności przeprowadzona została dyskusja publiczna, w której obecni mieszkańcy mogli zadawać pytania dotyczące przedstawionego projektu zmiany planu przedstawicielom urzędu i projektantowi oraz podzielić się swoimi przemyśleniami z innymi uczestnikami dyskusji. Podczas dyskusji najwięcej uwagi poświęcono kwestiom zmiany wartości wskaźników intensywności zabudowy na terenie Zegrza. W wyniku dyskusji prowadzonej z obecnymi na spotkaniu, zainteresowani zadeklarowali chęć zorganizowania dodatkowego spotkania, w którym udział wezmą przedstawiciele mieszkańców Zegrza i Jadwisina, przedstawiciele Urzędu oraz przedstawiciele inwestora planującego zabudowę wielorodzinną w Zegrzu.

Dla przypomnienia informujemy, że do dnia 14.11.2019 r. można składać uwagi do projektu zmiany planu, które będą przedmiotem rozstrzygnięcia zarówno przez Burmistrza Miasta i Gminy Serock, jak i przez Radę Miejską w Serocku. Uwagi należy składać na piśmie (podpisać i opatrzeć danymi umożliwiającymi identyfikację nadawcy - dane osobowe nie będą upubliczniane), a w przypadku pism składanych drogą elektroniczną, należy korzystać z profilu zaufanego ePUAP lub podpisu kwalifikowanego. Poniżej przedstawiamy prezentację dot. zmiany planu.

 

 • autor: Referat Gospodarki Gruntami Planowania Przestrzennego i Rozwoju

Zostaw liście dla dobra natury

O grabieniu liści słów kilka…

Złota, polska, piękna jesień a wraz z nią bogactwo różnokolorowych liści – złotych, pomarańczowych, czerwonych i brązowych. Dla jednych – feeria barw, bez której trudno sobie naszą jesień wyobrazić. Dla innych – impuls do wzmożonej pracy w ogrodach i parkach.

A przecież dywan z liści pokrywający trawnik pod drzewami to…jedno z najnormalniejszych zjawisk na świecie!
Warto zatem zastanowić się, czy faktycznie zbieranie opadłych liści jest konieczne?
I choć nie jest niczym złym wygrabianie liści na trawnikach dla dobra trawy i na alejkach dla dobra spacerowiczów, to już grabienie ich do gołej ziemi pod krzewami i drzewami jest co najmniej niepotrzebne, jeśli nie szkodliwe.

Liście to nie śmieci!

Opadłe liście = próchnica = woda i składniki pokarmowe w glebie. Opadłe jesienią liście nie przestają pełnić ważnej roli, gdyż razem z gałązkami, owocami, nasionami, piórami, skrawkami sierści i odchodami zwierzęcymi tworzą ściółkę – środowisko życia licznych organizmów glebowych (nicienie, wrotki, dżdżownice, ślimaki, stawonogi: wije, pareczniki, krocionogi, owady bezskrzydłe, owady skrzydlate jak chrząszcze z rodziny biegaczowatych czy kusakowatych, muchówki i larwy licznych owadów). Te drobne bezkręgowce połączone siatką zależności pełnią niezwykle ważną rolę w funkcjonowaniu całych ekosystemów. Odżywiając się martwą materią organiczną, biorą udział w fazie jej mechanicznego rozkładu: rozdrabniają, przemieszczają i mieszają ją z innymi składnikami gleby, przygotowując tym samym pole do działania mikroorganizmów: grzybów i bakterii glebowych. Te zaś przyczyniają się do powstawania próchnicy. Jest to niezwykle ważny składnik organiczny gleby, gdyż decyduje o jej strukturze (kształtuje korzystne stosunki wodno-powietrzne i termiczne) i właściwościach odżywczych – jest źródłem składników pokarmowych dla roślin.

Opadłe liście stanowią ochronę dla roślin i stołówkę dla zwierząt. Rozkładające się liście i szczątki innych roślin chronią przed mrozem korzenie i nasiona znajdujące się w ziemi. Zapobiegają nadmiernemu parowaniu i przesuszeniu gleby. Ściółka jest schronieniem dla licznych organizmów glebowych, które z kolei stanowią pożywienie dla kręgowców. O ile trudno jest zaobserwować pierwotniaki i grzyby rozkładające ściółkę, to o wiele łatwiej zobaczyć i usłyszeć ptaki poszukujące tu licznych owadów i ich larw. Kosy, kwiczoły, drozdy śpiewaki, gołębie grzywacze, rudziki, strzyżyki, wszystkie ptaki krukowate żerują na ziemi. Przeszukują systematycznie każdą kępkę trawy i każdą nie zgrabioną kupkę liści. Z braku naturalnego pokarmu na ziemi wrony nauczyły się wyciągać odpadki z parkowych koszy i rozwlekają je po okolicy… Tym gatunkom nie pomagają wieszane skrzynki lęgowe; bez źródła pokarmu w ściółce i gęstych krzewów nie usłyszymy ich śpiewu. A wszędzie tam, gdzie koszone jest 100% terenu zapomnijmy o słowikach. Innych mieszkańców opadłych liści trudniej zobaczyć – kilka gatunków płazów, gryzoni, czy w końcu bardziej znane jeże nie będą mieszkać w parkach, gdzie na ziemi nie ma się gdzie ukryć.

Dokładne grabienie liści zmniejsza atrakcyjność parku. Usuwanie wszystkich opadłych liści jest zamachem na naturalny proces krążenia materii, niezbędny dla utrzymania różnorodności biologicznej. Park jest bardziej atrakcyjny, gdy można w nim zobaczyć i usłyszeć wiele gatunków zwierząt i zdrowych drzew. Wieloletnie wygrabianie wszystkich liści może w końcu zaszkodzić drzewom.

Co w takim razie można robić?

W miejscach mniej reprezentacyjnych, szczególnie tam, gdzie z powodu ocienienia przez drzewa i krzewy nie rośnie trawa, postulujemy o pozostawianie opadłych liści. W takich miejscach obecnie po wygrabieniu liści jest goła ziemia, a nie jest to zjawisko naturalne w naszej szerokości geograficznej. Zgrabione liście dobrze by było gromadzić w wyznaczonych ustronnych miejscach w parku. Zaoszczędzi się w ten sposób na kosztach transportu i zagospodarowania, a dostarczy się cennego kompostu dla roślin i doskonałych miejsc rozrodu i ukrycia dla licznych zwierząt.

Wyjątek stanowią liście kasztanowców, które bezwzględnie należy usuwać i utylizować ze względu na szerzącą się w ostatnich latach inwazję szkodnika tych drzew - motyla szrotówka kasztanowcowiaczka (Cameraria ohridella). Poczwarki szrotówka zimują w opadłych liściach kasztanowców i przeżywają nawet 30 stopniowe mrozy. Dorosłe osobniki zaczynają pojawiać się na przełomie kwietnia i maja, składają jaja na młodych liściach, a z tych wylęgają się gąsienice, które wygryzając z liści miękisz powodują, że te brązowieją i opadają. W rezultacie drzewa tracą liście już latem, co wymusza zbyt wczesny moment spoczynku. Kasztanowce wydają jesienią nowe kwiaty, które nie maja szans na wydanie owoców, a dodatkowe kwitnienie osłabia drzewa tak, że zimą często przemarzają. Im szybciej i dokładniej usuniemy zaatakowane liście, tym większa szansa, że w następnym roku kasztanowce pozostaną zielone.

Jeśli już zatem musimy grabić liście to polecamy wrzucenie ich na kompost lub zgrabienie w jedną lub kilka większych kupek. W ten sposób będą one wartościowym lokum dla wielu pożytecznych stworzeń. Co więcej, być może odwiedzi je większy, bardzo uroczy i lubiany lokator… Jeż. Żeby tak się stało najlepiej składować liście w możliwie spokojnym i nieuczęszczanym miejscu w ogrodzie. Jeśli po letnich porządkach zostały gałęzie, mogą stać się idealnym szkieletem i wzmocnieniem całej konstrukcji (domu dla jeża). Doskonale obrazuje to ilustracja zapożyczona od @najmniejszerezerwatyświata. W takich hałdach zimuje też wiele innych drobnych zwierząt – oprócz owadów będą to między innymi żaby i jaszczurki.


opracował: Referat Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa na podstawie:
http://newgreen.pl/grabic-czy-nie-grabic-czyli-zrobic-opadlymi-liscmi-ogrodzie/oraz www.bocian.org.pl

 

GDDKiA przekazuje harmonogram prac związanych z remontem mostu w Wierzbicy

Stan przedawaryjny – konieczny jest remont mostu w Wierzbicy w ciągu DK62

W styczniu i kwietniu bieżącego roku wykonane zostały ekspertyzy mostu. Wnioski i zalecenia z ekspertyz wskazują na konieczność  wykonania remontu spowodowane między innymi degradacją podparcia przęsła środkowego obiektu nad rzeką. Stan techniczny części obiektu jest przed awaryjny. Wykonanie remontu mostu ze względów technologicznych spowoduje wyłączenie go z ruchu kołowego.

Decyzja i przygotowania do wyłonienia wykonawcy

Podjęta została natychmiastowa decyzja o rozpoczęciu procesu przygotowawczego do wykonania remontu.

Opóźnienie podjęcia decyzji wiązałoby się z pogłębianiem uszkodzeń elementów konstrukcyjnych obiektu, co mogłoby  spowodować zagrożenie dla bezpieczeństwa uczestników ruchu. Brak podjęcia działań naprawczych może skutkować szczególnie w okresie zimowym natychmiastowym wykluczeniem ruchu pojazdów i pieszych na obiekcie do chwili naprawy.

Natychmiast po pozyskaniu środków finansowych, została przygotowana dokumentacja przetargowa, i w trybie pilnym wszczęte zostało postępowanie na wybór wykonawcy prac.

Podpisanie umowy i harmonogram

Pod koniec sierpnia br. podpisana została umowa z firmą FREYSSINET POLSKA Sp. z o.o. Wykonawca ma 4 miesiące od daty podpisania umowy na wykonanie wszystkich robót. Wartość umowy to ok. 1,7 mln zł.

Wykonawca przejął plac budowy pod koniec sierpnia 2019 r.

Prace rozpoczął od przygotowania i uzgodnienia z jednostkami samorządowymi i Policją projekt czasowej organizacji ruchu (planowane objazdy). Ponadto prowadził roboty przygotowawcze do  podniesienia przęsła (projekt technologiczny niezbędne elementy konstrukcyjne).

Po uzgodnieniu i zatwierdzeniu projektu czasowej organizacji ruchu wykonawca przystąpił do przygotowania oznakowania, w tym tablic informacyjnych dla planowanych objazdów.

Planowany harmonogram prac zakłada:

- 21-23.10.2019 r. wprowadzenie tymczasowego oznakowania z propozycją objazdu wyłączonego z ruch mostu

- 4 – 25.11.2019 r. wyłączenie mostu dla ruchu kołowego

- 26.11 – 06.12. 2019 r. wprowadzenie ruchu wahadłowego

- 20- 23.12.2019 r. zakończenie wszystkich prac

Uwaga! podniesienie przęsła mostu będzie miało miejsce w nocy z 6 na 7 listopada, w godzinach od 22.00 (06.11) do 04.30 (07.11).  W tym czasie ruch pieszy przez most również nie będzie możliwy. 

Powyższy harmonogram jest uzależniony od warunków atmosferycznych.
 

Zakres prac i technologia

W ramach prac remontowych naprawione zostaną:

- przęsła Gerbera w przegubach (naprawa skorodowanego betonu i wymiana łożysk)

- pomost i jego wyposażenie

- podpory i przyczółki wraz wymianą łożysk

- nawierzchnia chodników

Aby móc wykonać zamierzone prace niezbędne jest podniesienie pomostu za pomocą podnośników hydraulicznych na ok. 0.7 – 1.0  metra. Dopiero wówczas będzie możliwość wymiany 8 łożysk oraz naprawy konstrukcji betonowej.
 

Wyłączenie mostu dla samochodów - objazdy

Na czas realizacji prac prowadzonych w trakcie podniesionego pomostu nie będzie możliwy ruch kołowy. Utrzymany zostanie natomiast ruch pieszy. Utrudnienia potrwają około 21 dni. Kolejnym etapem będzie wprowadzenie ruchu wahadłowego sterowanego sygnalizacją świetlną a w godzinach szczytu wspomaganego również ręcznie.

Wyznaczone zostały objazdy:

- dla samochodów osobowych: z DK62 - drogą powiatową przez: Wielęcin – Zatory – Gładczyn Szlachecki – DW  618 – do Pułtuska i dalej DK61 do Serocka

- dla samochodów ciężarowych: DK62 w kierunku Wyszkowa, dalej DW 618 do Pułtuska i dalej DK61 do Serocka.
 

Usprawnienia dla mieszkańców

GDDKiA dołożyła wszelkich starań, by zminimalizować utrudnienia.

Podczas prowadzenia prac na moście utrzymany zostanie ruch pieszy za wyjątkiem okresu podnoszenia przęsła (okres nocny lub weekend).

Ponadto w porozumieniu z gminą Serock zorganizowana została komunikacja wspomagająca: po obu stronach zamkniętego obiektu będą zlokalizowane przystanki oraz miejsca parkingowe. Zapewniona zostanie normalna praca służb dbających o porządek i bezpieczeństwo.

źródło: gddkia.pl


Przypomnijmy informację UMiG w Serocku:

GDDKiA wyznaczyła objazdy dla samochodów ciężarowych i osobowych. Ponieważ objazdy nie rozwiążą  całkowicie problemów naszej społeczności, spowodowanych czasowym zamknięciem przeprawy mostowej, we współpracy z inwestorem, wykonawcą robót, a także zainteresowanymi służbami, zaplanowano dodatkowe rozwiązania, które mają wyjść naprzeciw oczekiwaniom:

- most będzie otwarty dla ruchu pieszego przez cały okres trwania prac z wyjątkiem dwóch kilkugodzinnych okresów, gdzie technologia robót będzie to uniemożliwiała (podnoszenie i opuszczanie przęsła mostu). Prace uniemożliwiające ruch pieszy będą prowadzone w godzinach o najmniejszym natężeniu ruchu (poranne lub wieczorne).

- na czas całkowitego zamknięcia mostu uruchomiona będzie darmowa komunikacja autobusowa obsługująca tereny po obu  stronach Narwi, dowożąca mieszkańców do mostu oraz tymczasowa linia dowożąca dzieci do Szkoły Podstawowej w Serocku (z przejściem pieszym przez most pod opieką osób uprawnionych) i dowozem bezpośrednim do szkoły. W tym czasie udostępnione będą również całodobowe parkingi po obu stronach mostu:

•    wschodnia strona Narwi: działka przy skrzyżowaniu ul. Mazowieckiej i Wyszkowskiej w Łasze
•   zachodnia strona Narwi: jeden pas drogi krajowej nr 62 prowadzący od ronda w Wierzbicy do mostu, na odcinku ok. 500 m, a także w pewnym zakresie teren stanicy wędkarskiej PZW w Wierzbicy.

Na czas zamknięcia mostu zostaną wdrożone rozwiązania umożliwiające normalną pracę służb odpowiedzialnych za porządek i bezpieczeństwo mieszkańców.

Pragniemy poinformować, że analizowana była kwestia utworzenia przeprawy pontonowej przez Narew w m. Wierzbica na okres trwania remontu. Na zlecenie Urzędu Miasta i Gminy w Serocku wykonana została wycena jego budowy przez wojskową jednostkę batalionu drogowo-mostowego w Chełmie. Koszt budowy mostu i zapewnienie jego funkcjonowania wyceniono na ponad 5 mln zł (koszt obejmuje budowę parku pontonowego PP-64 „Wstęga”, samochody ciężarowe do transportu i obsługi,  jednostki pływające zabezpieczające przeprawę od strony wody, mikrobus i autobus pasażerski).  Ze względu na bardzo wysoki koszt, znacznie przekraczający wartość robót remontowych (wynoszącą według informacji od wykonawcy 1 700 000,00 zł) oraz konieczność uzyskania stosownych zgód na jego wybudowanie nie jest możliwe jego wykonanie.

Poniżej: harmonogram zastępczej Lokalnej Komunikacji Autobusowej uruchomionej na okres całkowitego zamknięcia mostu, mapa z rozmieszczeniem parkingów i przystankami LKA w okolicach mostu, zalecany objazd mostu na DK 62.

W razie dodatkowych pytań zachęcamy do kontaktu pod numerem telefonu 509 710 950, lub adresem umg@serock.pl.

Foto: Most w Serocku. Mateusz Szmelter/ tvnwarszawa.pl

 • autor: Referat Gospodarki Gruntami Planowania Przestrzennego i Rozwoju

Spotkanie dot. zasad szacowania szkód łowieckich

W dniu 17.10.2019 r. w siedzibie Urzędu Miasta i Gminy Serock odbyło się spotkanie dotyczące m.in. zasad szacowania szkód łowieckich. Znowelizowana Ustawa Prawo łowieckie z 2018 r. uwzględnia zgłaszane od wielu lat postulaty rolników, aby szkoda wyrządzana przez niektóre zwierzęta łowne w uprawach i płodach rolnych była szacowana obiektywnie, przez niezależnych ekspertów.

Uczestnicy spotkania mieli możliwość zgłoszenia problemów, z którymi się zmagają w tym zakresie. W dyskusji wzięli udział przedstawiciele Nadleśnictwa Jabłonna, Przedstawiciel Starostwa Powiatowego w Legionowie- Pan Hubert Macioch oraz przedstawiciele kół łowieckich i inni zainteresowani. Wnioskiem płynącym ze spotkania jest potrzeba opracowania prostego i czytelnego schematu przedstawiającego procedury opisane w art. 46 Prawa łowieckiego, który po opracowaniu zostanie niezwłocznie udostępniony wszystkim zainteresowanym.

 • autor: Referat Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa

Ul. Farna - zmiana organizacji ruchu

Jeszcze w tym roku zmianie ulegnie organizacja ruchu w ciągu ul. Farna w Serocku. Po wdrożeniu nowych zasad ruchu ul. Farna będzie drogą jednokierunkową i będzie stanowiła niejako jeden ciąg z ulicami J. Poniatowskiego i św. Wojciecha.
Ponadto wzdłuż zachodniej krawędzi jezdni (po stronie Urzędu Pocztowego) zostaną wyznaczone miejsca parkingowe.
Schemat nowej organizacji ruchu przedstawia załącznik.

 

 • autor: Referat Przygotowania i Realizacji Inwestycji

Zmiana mpzp gminy Serock – sekcja F1

W ostatnim czasie został wyłożony do publicznego wglądu projekt zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego – sekcja F1, obręb Jadwisin. Poniżej przedstawiamy najważniejsze zmiany jakie zostały wprowadzone do projektu planu, względem obowiązującego dokumentu.
1.    Usunięcie definicji intensywności zabudowy
W projekcie zmiany planu usunięto definicję intensywności zabudowy, w celu uwzględnienia złożonego w dniu 10 maja 2018 roku, do Rady Miejskiej w Serocku wezwania do usunięcia naruszenia prawa poprzez usunięcie z treści uchwały Rady Nr 342/XXXVII/2013, z dnia 3 czerwca 2013 roku definicji pojęcia „intensywności zabudowy”, którą przedmiotowa uchwała zawiera w §5 pkt 7. Po wyeliminowaniu z uchwały definicji pojęcia intensywności zabudowy, organy stosujące przepisy miejscowego planu będą odnosiły zawarte w tym zakresie wskaźniki, do sposobu jego rozumienia określonego przez przepisy ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (art. 15 ust. 2 pkt 6).
Warto nadmienić, że na dzień kiedy uchwalono projekt planu brak było interpretacji przepisów ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, które sugerowałyby  naruszenie przez zapisy planu tych przepisów. Stanowisko takie pojawiło się jednak w latach kolejnych i dziś uznawane jest za obowiązujące.
2.    Korekta wartości wskaźników intensywności zabudowy
Ze względu na odmienny sposób interpretacji pojęcia intensywność zabudowy w oparciu o zapisy ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, względem dotychczas funkcjonującej definicji tego pojęcia w zmienianym miejscowym planie, dla zachowania racjonalnego stosowania jej wskaźników, niezbędna była korekta ich wartości, określonych w planie dla poszczególnych terenów. Projekt planu wprowadza nowe wskaźniki dla każdego terenu funkcjonalnego. Poniżej przedstawiamy różnicę w liczeniu wskaźnika intensywności zabudowy w obowiązującym planie oraz w przedstawianym projekcie zmiany planu:

Przedstawione przykładowe wyliczenie pokazuje, że w obu przypadkach intensywność zabudowy liczona jest zupełnie inaczej, a porównanie obu wartości, przed i po zmianie planu nie może być dokonywana w sposób automatyczny.
3.    Rozszerzenie granic terenu USO1 i korekta linii zabudowy na terenie UO1
Rozszerzenie granic terenu USO1 (teren zabudowy usług sportu i rekreacji oraz oświaty) wynika z zamiaru rozbudowy bazy sportowej w sąsiedztwie szkoły podstawowej w Jadwisinie. Wprowadzona zmiana przewiduje rozszerzenie granic terenu funkcjonalnego USO1, kosztem przyległych terenów KDD15 (który przybiera nową trasę), MNU23 oraz U3. Korekta linii zabudowy na terenie UO1 ma na celu zwiększenie możliwości inwestycyjnych działki nr 76/7. Wszystkie wprowadzone zmiany mają służyć przede wszystkim rozbudowie infrastruktury szkolnej.

 

4.    Likwidacja terenu KDW16
Przyjęta w obowiązującym planie droga wewnętrzna (KDW16) zaprojektowana została po terenie dziewięciu nieruchomości prywatnych i jej realizacja nie jest możliwa bez przychylności wszystkich właścicieli gruntów położonych w jej śladzie (realizacja drogi wewnętrznej nie stanowi realizacji celu publicznego). Projekt zmiany planu przewiduje usunięcie terenu KDW16 oraz połączenie terenów oznaczonych symbolami MNU20 i MNU21 w jeden terenu funkcjonalny (MNU20).

 

5.    Nowy teren funkcjonalny UMN5
Obowiązujący plan miejscowy, dla terenów w sąsiedztwie linii brzegowej Jeziora Zegrzyńskiego, na północ od granic rezerwatu przyrody Wąwóz Szaniawskiego, wprowadził funkcję zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej (teren funkcjonalny MN2). W chwili obecnej, wskazując na ciągły rozwój funkcjonującego w sąsiedztwie ośrodka wypoczynkowego, jeden z właścicieli nieruchomości gruntowych złożył wniosek o dokonanie korekty obowiązującego planu, poprzez przeznaczenie tego obszaru na cele usługowe. W projekcie zmiany planu wprowadzono teren funkcjonalny UMN5 (teren zabudowy usługowej i mieszkaniowej jednorodzinnej). Respektując cenne przyrodniczo sąsiedztwo, wprowadzono na rysunku planu nieprzekraczalne linie zabudowy, które ograniczają jej rozwój wyłącznie do terenów u podnóża skarpy, stanowiących niewielką część nieruchomości.

6.    Nowy teren funkcjonalny USO2
Projekt planu wprowadza na działce nr 111/252 teren funkcjonalny USO2 – tereny zabudowy usług sportu i rekreacji z przeznaczeniem uzupełniającym: usługi oświaty, usługi nieuciążliwe z zakresu handlu, gastronomii, administracji, zdrowia, obiekty infrastruktury technicznej z zakresu zaopatrzenia w wodę. W przypadku działki nr ew. 111/258 postulowano, o zmianę jej przeznaczenia w miejscowym planie, na cele zabezpieczające przyszłe potrzeby lokalnej społeczności w zakresie infrastruktury sportowej, rekreacyjnej i oświatowej.

7.    Wprowadzenie zabytku archeologicznego AZP-52/66-115
W związku ze złożonymi wnioskami na etapie przystąpienia do sporządzenia projektu planu od przedstawicieli społeczności Zegrza oraz od Mazowieckiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków, do projektu planu wprowadzono objęty ochroną konserwatorską zabytek archeologiczny nr AZP-52/66-115 (dawne cmentarzysko) na terenie działki nr 111/42 obr. Jadwisin

W przypadku dodatkowych pytań o kształt i zapisy nowego projektu planu jesteśmy do Państwa dyspozycji pod numerami telefonów 22 782 88 26, 22 782 88 27, 22 782 88 31, a także pod adresem planowanie@serock.pl
Przypominamy, że uwagi do projektu miejscowego planu można składać w terminie do dnia 14 listopada 2019 roku.

Już dziś zapraszamy także na otwarte spotkania, połączone z dyskusją publiczną nad rozwiązaniami przyjętymi w projekcie planu, planowane w dniu 22 października 2019 roku o godzinie 17.00  na które zapraszamy w szczególności mieszkańców Zegrza oraz w dniu 23 października o godzinie 17.00 na które zapraszamy w szczególności mieszkańców Jadwisina w sali konferencyjnej (pok. 33) Urzędu Miasta i Gminy w Serocku, Rynek 21.

 • autor: Referat Gospodarki Gruntami Planowania Przestrzennego i Rozwoju

Szkolenie dla przedsiębiorców

Co zawiera wykaz podatników VAT, jak sprawdzać kontrahenta i kiedy trzeba to zrobić? Dlaczego niektórych rachunków nie ma na białej liście i co w takich sytuacjach można zrobić? Podstawowe informacje o mechanizmie podzielonej płatności (split payment). Kto może stosować podzieloną płatność? Mechanizm podzielonej płatności krok po kroku. Kiedy można przenieść pieniądze z rachunku VAT na zwykłe konto rozliczeniowe? Jakie korzyści daje stosowanie mechanizmu podzielonej płatności? Czym są kasy fiskalne on-line.  

Tego i wiele więcej można się było dowiedzieć na bezpłatnym szkoleniu dla przedsiębiorców zorganizowanym 16 października w serockim ratuszu. Prowadząca Pani Małgorzata Militz, która na co dzień pełni funkcję Wiceprezes Oddziału Mazowieckiego Krajowej Izby Doradców Podatkowych, omówiła również obowiązek ewidencjonowania sprzedaży z udziałem kas on-line oraz deklaracje VAT i nowy JPK V-DEK.

Frekwencja uczestników oraz liczba zadawanych przez nich pytań świadczy o tym, że spotkania tego typu są potrzebne. Co jakiś czas będziemy się starali zaproponować tego rodzaju przedsięwzięcia, może niekoniecznie dotyczących kwestii podatkowych, ale też innych równie ważnych dla biznesu.

 • autor: Referat Administracyjno - Gospodarczy

Spotkanie dotyczące projektu planu w Dębem

   W dniu 15.10.2019 r. w OSP w Woli Kiełpińskiej odbyło się otwarte spotkanie połączone z dyskusją publiczną, dotyczące omówienia ponownie wyłożonego do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Serock – sekcja B1, obejmującego tereny strefy przemysłowej zlokalizowanej w sąsiedztwie zamkniętego składowiska odpadów w Dębem.
   Na początku spotkania uczestnikom dyskusji została przedstawiona prezentacja (do wglądu załączona poniżej), w której  przypomniano dotychczasowy przebieg prac nad tworzeniem projektu planu.  Następnie szczegółowo przedstawiono wprowadzone zmiany w projekcie planu i dokładnie omówiono poszczególne tereny i zasady ich zagospodarowania. Na końcu omówiono, co po wejściu w życie będzie wykluczał plan.  
   Następnie przeprowadzona została dyskusja publiczna, na której obecni na spotkaniu mieszkańcy, przedsiębiorcy i inni zainteresowani zmianą planu zadawali pytania przedstawicielom urzędu oraz niezależnemu ekspertowi z dziedziny gospodarki odpadami, pracownikowi  Wydziału Instalacji Budowlanych, Hydrotechniki i Inżynierii Środowiska Politechniki Warszawskiej, Panu dr. inż. Piotrowi Manczarskiemu. 
   Dla przypomnienia informujemy, że do dnia 07.11.2019 r. można składać uwagi do projektu planu, które będą przedmiotem rozstrzygnięcia zarówno przez Burmistrza Miasta i Gminy Serock, jak i przez Radę Miejską w Serocku. Uwagi należy składać na piśmie (podpisane i opatrzone danymi umożliwiającymi identyfikację nadawcy - dane osobowe nie będą upubliczniane), a w przypadku pism składanych drogą elektroniczną, należy korzystać z profilu zaufanego ePUAP lub podpisu kwalifikowanego.
Dziękujemy wszystkim obecnym na spotkaniu za uczestnictwo w dyskusji i zaangażowanie.

 • Spotkanie w Dębem
 • Spotkanie w Dębem

Klub seniora w Szadkach

W dniu 14.10.2019 r. zawarto umowę na przebudowę  budynku dawniej wykorzystywanego na potrzeby sklepu spożywczego przy OSP w Woli Kiełpińskiej. W wyniku robót budowlanych w  budynku tym powstanie „Klub Seniora”.

W ramach zadania przewiduje się przeprowadzenie niezbędnych prac budowlanych  (remont dachu, ocieplenie budynku, wymiana stolarki drzwiowej i okiennej, wymiana instalacji wod-kan, c.o. c.w.u. i elektrycznej, budowa nowych ścian działowych oraz roboty wykończeniowe) aranżacyjnych oraz kompletne wyposażenie  obiektu w sprzęt rtv, agd  oraz sportowo-rehabilitacyjny. Nowo powstały obiekt ma służyć integracji i aktywizacji lokalnej społeczności.

Przewiduje się, że prace zostaną zakończone w drugiej połowie grudnia tego roku.
Łączny koszt przedsięwzięcia: 595 032,15 zł.

Na realizację zadania pozyskano dotację celową z budżetu państwa w ramach Programu Wieloletniego “Senior+” na lata 2015-2020, Edycja 2019, Moduł I w kwocie 150 000,00 zł.

 

 • autor: Referat Przygotowania i Realizacji Inwestycji

Remont łazienek w szkole w Woli Kiełpińskiej

Zakończyły się roboty budowlane związane z remontem 9 łazienek w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Woli Kiełpińskiej.

Zakres prac obejmował:
- zmianę w układu ścian działowych i ścian kabin ustępowych,
- zmianę wykończenia ścian, podłóg i sufitów,
- wymianę armatury sanitarnej wraz z osprzętem (umywalki, miski ustępowe, pisuary, itp.) i wyposażeniem dodatkowym,
- przebudowę instalacji wodnej, kanalizacyjnej (wymiana pionów i rur kanalizacyjnych), centralnego ogrzewania i elektrycznej poprzez dostosowanie jej do projektowanego układu ścian i urządzeń,
- wykonanie mechanicznej wentylacji wyciągowej – wentylatorowy kanałowe z czujnikami ruchu.

Koszt inwestycji to kwota 467 943,12 zł.

 

 • autor: Referat Przygotowania i Realizacji Inwestycji

Życzenia z okazji Dnia Edukacji Narodowej

Z okazji Dnia Edukacji Narodowej składamy najserdeczniejsze życzenia
wszystkim nauczycielom, wychowawcom i pracownikom Oświaty.

Dziękując za Państwa trud i zaangażowanie wkładane w kształcenie młodego pokolenia
życzymy, aby ta niełatwa misja była źródłem radości i satysfakcji.

Niech towarzyszy Państwu zdrowie, sukcesy zawodowe,
wszelka pomyślność w życiu osobistym oraz uśmiech,
który otwiera umysły i serca uczniów.

Wszystkiego dobrego!

 

Przewodniczący Rady Miejskiej w Serocku, Mariusz Rosiński

Burmistrz Miasta i Gminy Serock, Artur Borkowski

Kiermasz rzeczy używanych

Zapraszamy na ostatni w tym roku Kiermasz Rzeczy Używanych - w niedzielę na serockim rynku.

Wyniki wyborów w gminie Serock

13 października odbyły się wybory do Sejmu i Senatu. Wyniki głosowania w naszej gminie można znaleźć TUTAJ.

Dzieci posadziły drzewa

10 października w Polsce obchodzony jest Dzień Drzewa. Jest to międzynarodowa akcja sadzenia drzew. Celem jej jest podniesienie świadomości ekologicznej społeczeństw oraz propagowanie idei sadzenia i pielęgnacji drzew. Pomysłodawcą tego dnia był Amerykanin- Julius Sterling Morton, sekretarz rolnictwa Stanów Zjednoczonych. Idea ta znalazła również poparcie w Europie. Organizacja Narodów Zjednoczonych do spraw Wyżywienia i Rolnictwa zadecydowała o tym, żeby we wszystkich krajach członkowskich obchodzony był Światowy Dzień Drzewa.

Jak co roku aktywnie w tej akcji uczestniczą dzieci oraz młodzież z terenu Miasta i Gminy Serock. Każda z placówek oświatowych znajdujących się na terenie Serocka otrzymała sadzonki drzew jarzębiny jadalnej, zakupione przez Urząd Miasta i Gminy. Przyłączenie się do programu Święto Drzewa to nie tylko wpływ na to aby na naszej planecie było jak najwięcej drzew, ale także doskonała okazja do przeprowadzenia lekcji przyrody i rozmów o roli drzew w życiu człowieka. Wierzymy, że symboliczne sadzonki, po latach będą pamiątką obchodów Święta Drzewa w Naszej Gminie, a praktyczna lekcja ochrony przyrody skutecznie przyczyni się do kształtowania postaw ekologicznych.

 

 • autor: Referat Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa

Święto dyni w Stanisławowie

Święto Dyni w Stanisławowie odbyło się 5 października 2019 r., tradycyjnie w  pierwszą sobotę października. Po zimnym i pochmurnym poranku rozbłysło nad Stanisławowem słońce. Sołtys, Anna Romanowska powitała licznie przybyłych gości: Przewodniczącego Rady Miejskiej w Serocku Mariusza Rosińskiego, Radną Powiatu Annę Gajewską, posła Jana Grabca, Radnych Teresę Krzyczkowską i Wiesława Winnickiego, Księdza Proboszcza Andrzeja Marchlewskiego oraz wielu innych uczestników wydarzenia.

Spośród gości wybrano członków 4 komisji, których zadaniem było wytypowanie najlepszych okazów dyń i rzeźb z dyni oraz  najsmaczniejszych dyniowych potraw.

Gdy komisje pracowały, społeczność sołectwa Stanisławowo uhonorowała swoich zasłużonych mieszkańców posadzeniem dębów. W uroczystości sadzenia drzewek pamięci brali udział przedstawiciele rodziny Janickich - wnuki i prawnuki. Posadzeniem dębu uhonorowano:

Feliksa Janickiego (1837-1923) budowniczego kościoła w Woli Kiełpińskiej – murarza, uczestnika  powstania styczniowego;

Franciszka Janickiego (1881-1944) syna Feliksa, uczestnika wojny bolszewickiej, Wójta Gminy Serock, budowniczego kościoła w Woli Kiełpińskiej – cieślę, rolnika i pierwszego sadownika w Stanisławowie;

Podporucznika Stanisława Janickiego (1907-1991) syna Franciszka, żołnierza AK - pseudonim „Rafał”, VII obwód ”Obroża” - sadownika, hodowcę, propagatora nowinek w rolnictwie;

Kapitana Mariana Janickiego (1900-1940) syna Konstantego, żołnierza WP ułana mierniczego, więźnia obozu w Kozielsku, zamordowanego w Katyniu.

Po zakończeniu prac komisji, odbyła się degustacja potraw przygotowanych do konkursu. W trakcie spotkania goście mogli wziąć udział w konkursach dla dzieci i dorosłych, loterii, malowaniu obrazków. Piękny występ przygotowały dziewczęta z Centrum Kultury i Czytelnictwa śpiewające - pod kierunkiem Pani Mai Radomskiej - dawne przeboje.

Tradycyjnie odbyły się zawody sprawnościowe sołectw (rzut butem strażackim, bieg z dynią i rzut do kosza piłką). Zwycięzcą VII zawodów sołectw zostały Guty, II miejsce Stanisławowo, III  miejsce Ludwinowo Zegrzyńskie,  IV miejsce Dębe i goście z Warszawy.

Pokaz i degustację kiszenia warzyw przeprowadziła Pani Halina Nałęcz - słuchaczy było wielu i wszystkim bardzo smakowały kiszone warzywa: buraczki, pomidory, kapusta modra i papryka kiszona z kapustą. Pani Dorota Dyga z Gąsiorowa prezentowała swoje pyszne, nagradzane w wielu konkursach sery, a na stoisku z dyniami królował pan Podleś z Dębego.

Święto Dyni zakończyło się rozdaniem nagród i pucharów zwycięzcom przez Zastępcę Burmistrza, Marka Bąbolskiego.

W Kategorii Słodka dynia: I miejsce - Anna Ugodzińska za sernik z dynią, II - Anna Romanowska za powidła śliwkowo-dyniowe, III - Elżbieta Kacprzak za powidła z dyni; wyróżnienia odebrali Maria Pietrzak za serca dyniowe i Marcin Podleś za konfiturę z dyni i jabłek.

W Kategorii Dynia – inne potrawy: I miejsce Agnieszka Pietrzak za pastę z dyni, II - Dorota Gajewska za zupę z dyni, III - Halina Nałęcz za nalewkę „dyniówka”; wyróżnienie odebrały: Irmina Nalewajska za ciasto francuskie z dynią oraz Halina Nałęcz za dynię marynowaną.

W kategoria Najpiękniejsza dynia: I miejsce Mariusz Nałęcz, II - Agnieszka Pietrzak, III- Anna Ugodzińska; wyróżnienia przypadły: Annie Romanowskiej i Adamowi Kacprzakowi.

W kategoria Rzeźba z dyni: I miejsce Czesław Wroniak, II - Anna Ugodzińska, III - Magdalena Błędniak; wyróżnienia odebrali Dominika Wilczyńska i Michał Wilczyński.

Dziękujemy wszystkim osobom, firmom i instytucjom zaangażowanym w organizację tej imprezy. Zapraszamy za rok.

 

 

Szkolenie ,,Produkty pszczele możliwością rozwoju obszarów wiejskich gminy Serock"

W dniach 24 – 25 września 2019 r. odbyło się zorganizowane już kolejny raz przez Miasto i Gminę Serock dwudniowe szkolenie w ramach operacji pn. ,,Produkty pszczele możliwością rozwoju obszarów wiejskich gminy Serock”. Podczas szkolenia grupa 50 uczestników z gminy Serock została zapoznana z takimi zagadnieniami jak: znaczenie zapylania roślin przez pszczoły na jakość i wydajność plonu roślin uprawianych przez człowieka, krótka historia pszczelarstwa, hodowla pszczół i wykorzystanie ich produktów na przestrzeni wieków czy tez wpływ produktów pszczelich na zdrowie człowieka.

Grupę docelową szkolenia stanowili rolnicy z terenu gminy Serock, członkinie i członkowie Kół Gospodyń Wiejskich działających na terenie gminy, a także właściciele gospodarstw agroturystycznych.

Celem operacji było zwiększenie wiedzy uczestników operacji w zakresie możliwości zagospodarowania dostępnych zasobów przyrodniczych, znaczenia pszczoły miodnej w zdrowiu i żywieniu człowieka, możliwościach wykorzystania produktów pszczelich oraz możliwości hodowli pszczół we własnych gospodarstwach na terenie miasta i gminy Serock i wykorzystania ich produktów.

Operacja została dofinansowana na podstawie zawartej Umowy nr 91/UMWM/05/2019/RW-D-III z dnia 13 czerwca 2019 r. przez Województwo Mazowieckie ze środków  KSOW w ramach Pomocy Technicznej PROW 2014-2020.

Zachęcamy do odwiedzenia stron internetowych: www.mazowieckie.ksow.pl gdzie można znaleźć informacje
o  bieżących inicjatywach i wsparciu KSOW oraz www.ksow.pl  gdzie można zarejestrować się, jako Partner KSOW.

 

 • autor: Referat Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa

5-6.10.2019 - wydarzenia weekendowe w Serocku i okolicach

5.10.19 sobota

godz. 13:00 Święto Dyni w Stanisławowie – najpiękniejsze dynie, dyniowe konkursy kulinarne i rzeźbiarskie, zawody sołectw, sadzenie dębów pamięci, występ artystyczny - przy strażnicy OSP.

godz. 18:00 - 22:00 Noc Bibliotek - w Bibliotece Publicznej w Serocku. W programie przewidziano: zajęcia dla dzieci do godz. 20:00; dla dorosłych - spotkanie dyskusyjnego klubu książki do 22:00.

6.10.19 niedziela

godz.15:00  Serocki okolice w prasie z XIX i XX wieku – prezentacja dr. Mirosława Pakuły w Izbie Pamięci i Tradycji Rybackich w Serocku.

godz.18:00 II Nadnarwiańskie Spotkania ze Sztuką – fotografia, malarstwo, poezja, teatr piosenki - w sali widowiskowej Centrum Kultury i Czytelnictwa w Serocku.

Ponadto zapraszamy :

 • na wystawę outdoorową przy ratuszu „Wojenne migawki – Serock i okolice w 1939 roku” przygotowaną przez Izbę Pamięci i Tradycji Rybackich w Serocku w związku z 80. rocznicą wybuchu II wojny światowej.
 • na Wystawę prac malarskich sekcji malarskiej CSŁiI w Zegrzu - do ratusza
 • do zwiedzania Izby Pamięci i Tradycji Rybackich w Serocku
 • do stref wypożyczania serockich rowerów miejskich

Zapraszamy serdecznie! Szczegóły na plakatach poniżej.

Usuwanie folii rolniczych i innych odpadów pochodzących z działalności rolniczej

Ogłoszenie o naborze wniosków o udzielenie pomocy mieszkańcom Miasta i Gminy Serock na usuwanie folii rolniczych i innych odpadów pochodzących z działalności rolniczej.

Urząd Miasta i Gminy w Serocku informuje, że Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej ogłosił nabór wniosków w ramach programu priorytetowego: „Usuwanie folii rolniczej i innych odpadów pochodzących z działalności rolniczej”.
Celem programu jest rozwój systemów zagospodarowania odpadów z tworzyw sztucznych z rolnictwa.
Program przewiduje dofinansowanie w formie dotacji do 100% kosztów kwalifikowanych. Beneficjentami programu są jednostki samorządu terytorialnego, a ostatecznymi odbiorcami korzyści będą posiadacze odpadów z folii rolniczych i innych odpadów pochodzących z działalności rolniczej.
Niezbędnym do realizacji programu jest zebranie przez tut. Urząd informacji dotyczących posiadanych przez mieszkańców Miasta i Gminy Serock odpadów pochodzących z działalności rolniczej, tj.:
1.    folii rolniczych,
2.    siatki i sznurka do owijania balotów,
3.    opakowań po nawozach,
4.    opakowania typu Big Bag

UWAGA! Włóknina używana do przykrywania owoców i warzyw nie jest brana pod uwagę w tym programie.

W związku z dużym zainteresowaniem wydłużamy termin składania wniosków. Można je  dostarczyć do Urzędu Miasta i Gminy Serock (parter, pok. nr 11), ul. Rynek 21, 05 – 140 Serock  do 15 listopada 2019 r.

Wzór wniosku można pobrać w tut. Urzędzie pokój 11 oraz ze strony internetowej www.serock.pl.

Informujemy, że złożenie wniosku nie stanowi zobowiązania mogącego być podstawą do roszczeń.
Zadanie będzie realizowane pod warunkiem pozyskania przez Miasto i Gminę Serock dotacji  z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie. W przypadku nieotrzymania przez Miasto i Gminę Serock dotacji z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie na „Usuwanie folii rolniczych i innych odpadów pochodzących z działalności rolniczej” zadanie nie będzie realizowane.


Osoba do kontaktu: Katarzyna Szmyt, k.szmyt@serock.pl, tel. 22 782 88 39.

wzór wniosku poniżej

 • autor: Referat Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa

Młodzieżowy Sejmik Województwa Mazowieckiego

Zaproszenie młodzieży do kandydowania w wyborach do
MŁODZIEŻOWEGO SEJMIKU WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO

Zarząd Województwa Mazowieckiego podjął decyzję o powołaniu Młodzieżowego Sejmiku Województwa Mazowieckiego. Realizację tego zadania w wyniku otwartego konkursu ofert zlecono Fundacji Civis Polonus. Zgodnie  z przyjętym założeniem Radni Młodzieżowego Sejmiku Województwa Mazowieckiego będą włączeni w proces podejmowania decyzji dotyczących regionu. Chcemy, by dla organów samorządu województwa mazowieckiego Sejmik był partnerem w dostarczaniu trafnych i społecznie akceptowanych rozwiązań. Damy młodym radnym poczucie sprawczości i zachęcimy Ich, by pracowali zgodnie z podejściem „Od problemu do rozwiązania”. Sejmik będzie apartyjny w swoich działaniach i nie będzie angażować się w kampanie partii politycznych.
Poniżej przedstawiam Państwu podstawowe informacje o Sejmiku:
Kto może ubiegać się o mandat radnego? - każdy uczeń szkoły ponadpodstawowej lub ponadgimnazjalnej z terenu województwa mazowieckiego, mieszkający na Mazowszu
Kiedy prowadzona będzie rekrutacja radnych? - od 1 do 25 października 2019 r.
Co trzeba zrobić, by ubiegać się o mandat? - zebrać podpisy 10 osób popierających kandydaturę, wypełnić formularz zgłoszeniowy, wysłać wszystkie te dokumenty na adres Fundacji Civis Polonus, która w imieniu samorządu województwa mazowieckiego powołuje Młodzieżowy Sejmik Województwa Mazowieckiego i będzie organizować jego prace
Czy z udziałem w pracach sejmiku związane będą jakieś koszty? - nie – dojazd na sesje, posiłek w dniu sesji i opieka dla radnych niepełnoletnich zostanie sfinansowana ze środków samorządu województwa mazowieckiego
Jaka będzie kadencja sejmiku? - Sejmik zostanie powołany na dwuletnią kadencję (do 31 grudnia 2021 roku)
Jak często sejmik będzie obradował? - zaplanowaliśmy 5 sesji Sejmiku (pierwszą w grudniu 2019 roku i po dwie sesje w latach 2020 – 2021)
Gdzie można uzyskać więcej informacji? - na Facebook’u; na stronach internetowych: civispolonus.org.pl., dialog.mazovia.pl; kontaktując się z koordynatorem Młodzieżowego Sejmiku Województwa Mazowieckiego z ramienia Fundacji Civis Polonus: Łukasz Dembiński, tel. 22 827 52 49, 509 725 536

Ordynacja wyborcza do Młodzieżowego Sejmiku Województwa Mazowieckiego
Załącznik nr 1 - Formularz zgłoszeniowy kandydata/kandydatki na radnego Młodzieżowego Sejmiku Województwa Mazowieckiego
Załącznik nr 2 - Podział na okręgi wyborcze w wyborach do Młodzieżowego Sejmiku Województwa Mazowieckiego w roku 2019
Załącznik nr 3 - Lista poparcia kandydata na radnego Młodzieżowego Sejmiku Województwa Mazowieckiego

 

Zmiana mpzp gminy Serock, Sekcja B1 (strefa przemysłowa w Dębem)

Zmiana miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Serock, Sekcja B1
(strefa przemysłowa w Dębem)

Rozpoczynamy drugie wyłożenie projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Serock, obejmującego tereny rozwijającej się strefy przemysłowej
w miejscowości Dębe. Poniżej, w syntetycznej formie przedstawiamy przebieg prac między poprzednim wyłożeniem, a dziś wykładanym do wglądu projektem planu, opisując również główne zmiany jakie zostały wprowadzone w projekcie dokumentu.

Co się działo od grudnia 2018 roku?

Poprzednie wyłożenie do publicznego wglądu projektu tego planu zakończyło się rozpatrzeniem zgłoszonych przez Państwa uwag, Zarządzeniem Burmistrza Miasta i Gminy Serock Nr 221/B/2018, z dnia 19.12.2018 r.

Na przełomie grudnia i stycznia kilkukrotnie odbyły się spotkania grupy roboczej, składającej się z przedstawicieli lokalnej społeczności – sołtysów zainteresowanych miejscowości, przedstawicieli stowarzyszenia „Czysta Gmina Serock”, przedsiębiorców działających na terenie objętym zmianą planu, niezależnego eksperta z dziedziny gospodarki odpadami, pracownika  Wydziału Instalacji Budowlanych, Hydrotechniki i Inżynierii Środowiska Politechniki Warszawskiej, Pana dr inż. Piotra Manczarskiego, a także Miasta i Gminy Serock. Grupa miała za zadanie wypracowanie zapisów planu możliwie zbliżających do kompromisu przedsiębiorców i pozostałych zainteresowanych treścią dokumentu.

W wyniku prowadzonych rozmów grupa wypracowała ramy przyszłego dokumentu, które następnie były w drodze indywidualnych rozmów uszczegóławiane w stosunku do poszczególnych działek inwestycyjnych (przedsiębiorstw).

Okres maja i czerwca to czas powtórnego uzgodnienia dokumentacji planistycznej. Zakres uzgodnień dostosowano do wprowadzanych zmian, a więc zmodyfikowany dokument był uzgadniany z Regionalnym Dyrektorem Ochrony Środowiska w Warszawie i z Państwowym Powiatowym Inspektorem Sanitarnym w Legionowie. Postępowanie uzgodnieniowe zakończone zostało w lipcu br.

Między lipcem a wrześniem dopracowywane były kwestie formalne związane z realizacją pasa zieleni izolacyjnej. Ostatecznie możemy powiedzieć, że większość przedsiębiorców działających na terenie włączyła się w ten proces udzielając dotychczas niezbędnego wsparcia (zaangażowanie finansowe i udostępnienie terenu).

Zieleń izolacyjna – co dalej?

Dzięki wsparciu okazanemu przez przedsiębiorców działających na terenie objętym zmianą planu, w porozumieniu z Kołem Naukowym Studentów Gospodarki Przestrzennej w Szkole Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie uzgodniono, że w najbliższym czasie (październik/listopad 2019 r.) realizowane będą prace terenowe związane z zaprojektowaniem pasa zieleni izolacyjnej.
Zakończenie samego procesu projektowania pasa zieleni przewidujemy w styczniu 2020 roku. Mamy nadzieję, że tak ustalony harmonogram pozwoli przystąpić do realizacji nasadzeń jeszcze wiosną 2020 roku.

 

 • Zieleń izolacyjna

Jakie główne zmiany wprowadza projekt planu?

 • Graficzne omówienie zmian w projekcie planu

1.  – Nowy teren funkcjonalny UP-6
Obszar dotyczy działki ewidencyjnej nr 96/10 obręb Dębe, na której terenie trwa budowa zakładu przetwarzania zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego. Zapisy projektu planu respektują obecność przedsiębiorcy, plan miejscowy skonstruowano w taki sposób, aby odpowiadał profilowi działalności przedsiębiorstwa. Jednocześnie wprowadzono obostrzenia chroniące zarówno przyrodę, jak i najbliższą zabudowę, przed potencjalnymi uciążliwościami lub zagrożeniem skażenia. Plan wyklucza przetwarzanie sprzętów zawierających niebezpieczne freony i inne niebezpieczne gazy chłodnicze, a także azbest. Nie dopuszcza się również do zbierania baterii i akumulatorów.
Sposób przetwarzania odpadów zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego ograniczono wyłącznie do przetwarzania mechanicznego (głównie ręczny demontaż).

2.  – Zmiana granic terenu funkcjonalnego UP-3
Zmiana granic terenu UP-3 jest związana z granicami własności gruntu przedsiębiorców prowadzących działalność związaną ze zbieraniem tworzyw sztucznych i makulatury. Utrzymywany jest limit wykorzystania nie więcej niż 40% powierzchni nieruchomości na cele związane z gospodarowaniem odpadami. W ramach korekty zapisów planu dopuszczono również mechaniczne przetwarzanie odpadów z tworzyw sztucznych. Przetwarzanie mechaniczne nie obejmuje procesów związanych z termicznym przetwarzaniem odpadów. Do tej kategorii czynności zalicza się m.in. mielenie i granulowanie odpadów z tworzyw sztucznych.

3.  – Nowy teren funkcjonalny UP-8
Teren obejmuje obszar działki nr ew. 99/11 w obrębie Dębe. Obszar wyodrębniono z dotychczasowego terenu UP-3 i wprowadzono zapisy ukierunkowane na profil działalności przedsiębiorcy, która obejmuje magazynowanie odbieranych z innych przedsiębiorstw zużytych urządzeń biurowych, a także mebli biurowych. Na tym terenie nie przewiduje się przetwarzania odpadów. Działka objęta jest w znacznej części strefą realizacji zieleni izolacyjnej.

4.  - Zmiana granic terenów funkcjonalnych: UP-2, KDL-1, OP-1.
Skorygowano granice terenu funkcjonalnego UP-2, umożliwiając jego zwiększenie o ok 0,3 ha w kierunku dawnego gminnego składowiska odpadów. Dla terenu UP-2 dopuszczono zbieranie odpadów niebezpiecznych, zgodnie z dotychczasowym profilem działalności przedsiębiorstwa. Przedsiębiorstwo zajmuje się w przeważającej części zbiórką odpadów zużytych olejów, szeroko rozumianej chemii budowlanej i gospodarczej. Szczegółowy katalog odpadów wykluczonych zawiera §14 ust. 3 projektu planu. Wśród odpadów wykluczonych (których przedsiębiorca zbierać nie będzie mógł), znajdują się odpady zmieszane komunalne, wszelkie tzw. odpady zielone, a także wiele innych, które potencjalnie mogłyby powodować m.in. uciążliwości odorowe.

Zmodyfikowano również nieznacznie kształt przyszłej drogi gminnej obsługującej strefę przemysłową, ograniczając ingerencję w grunty przedsiębiorcy (konieczność drogiej przebudowy ogrodzenia), proponując rozwiązania komunikacyjne wykorzystujące grunt będący już własnością gminy.

5.  – Nowy teren funkcjonalny UP-9
Zapisy planu uszczegółowiono pod kątem profilu działalności przedsiębiorcy. Dopuszczalne formy zagospodarowania uzupełniono o zbieranie, połączone z możliwością mechanicznego przetwarzania odpadów pochodzących z budów i remontów. Jest to jedyny obszar na terenie gminy przewidujący prowadzenie działalności w tym szczególnym zakresie. Zakłada się, że potencjalne uciążliwości powodowane w przypadku podjęcia działalności będą niwelowane przez wprowadzony pas zieleni izolacyjnej.

W przypadku dodatkowych pytań o kształt i zapisy nowego projektu planu jesteśmy do Państwa dyspozycji pod numerami telefonów 22 782 88 26, 22 782 88 31, a także pod adresem planowanie@serock.pl. Przypominamy, że uwagi do projektu miejscowego planu można składać w terminie do dnia: 7 listopada 2019 roku.

Już dziś zapraszamy także na otwarte spotkanie, połączone z dyskusją publiczną nad rozwiązaniami przyjętymi w projekcie planu, planowane w dniu 15 października 2019 roku, w remizie OSP Szadki (naprzeciwko kościoła parafialnego w Woli Kiełpińskiej), o godzinie 17.00.

 

Międzynarodowe manewry

Oddział Specjalny Żandarmerii Wojskowej w Mińsku Mazowieckim organizuje na terenie gminy Serock Międzynarodowe Mistrzostwa o Puchar Komendanta OSŻW "MP INTERNATIONAL CROSSFIT CHALLENGE" w dniach od 30 września do 4 października 2019 r.

1 października 2019 r. na serockim rynku miało miejsce uroczyste otwarcie Mistrzostw, podczas których odbył się pokaz wojskowych manewrów.

 • manewry
 • manewry
 • manewry
 • manewry
 • manewry
 • manewry
 • manewry
 • manewry
 • manewry
 • manewry
 • manewry
 • manewry
 • manewry
 • manewry
 • manewry
 • manewry
 • manewry
 • manewry
 • manewry
 • manewry
 • manewry
 • manewry
 • manewry
 • manewry
 • manewry
 • manewry
 • manewry
 • manewry
 • manewry
 • manewry
 • manewry
 • manewry
 • manewry
 • manewry
 • manewry
 • manewry
 • manewry
 • manewry
 • manewry
 • manewry
 • manewry
 • manewry
 • manewry
 • manewry

Najlepsza potrawa tradycyjna

W dniu 27.09.2019 r. w Woli Kiełpińskiej już po raz trzynasty odbył się konkurs kulinarny o zasięgu powiatowym - Najlepsza Potrawa Tradycyjna. Organizatorem konkursu był Mazowiecki Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Warszawie, Stowarzyszenie Wspólnota Lokalna Powiatu Legionowskiego oraz Urząd Miasta i Gminy w Serocku.

Imprezę swoją obecnością zaszczycili:
- Pani Agata Kowalczyk - przedstawicielka Urzędu Marszałkowskiego Departamentu Rolnictwa i Rozwoju Wsi,
- Pan Paweł Smoliński  – Dyrektor Terenowego Oddziału Krajowego Wsparcia Rolnictwa w Warszawie,
- Pani Danuta Bronowska-  przedstawicielka Mazowieckiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego w Warszawie, Oddział Poświętne,
 - Pani Agnieszka Sipika – przedstawicielka  Oddziału KRUS w Nowym Dworze Mazowieckim,
- Pan Robert Wróbel - Starosta Powiatu Legionowskiego,   
- Pani Anna Gajewska – radna  Rady Powiatu w Legionowie,
- Pan Artur Borkowski - Burmistrz Miasta i Gminy Serock,
- Pan Marek Bąbolski – Zastępca Burmistrza Miasta i Gminy Serock,
- Pan Mariusz Rosiński - Przewodnicząca Rady Miasta i Gminy Serock , radni Miasta i Gminy Serock,
- Pani Beata Leszczyńska – Dyrektor Zespołu Szkól Ponadgimnazjalnych w Serocku,
- Radni Rady Miasta i Gminy Serock
- Andrzej Marchlewski - Proboszcz Parafii Zegrze z siedzibą w Woli Kiełpińskiej,
- Pan Marian Malinowski – Prezes  Ochotniczej Straży Pożarnej w Woli Kiełpińskiej,
- sołtysi z terenu Gminy Serock,

W konkursie brało udział 82 uczestników z terenu powiatu legionowskiego, którzy przygotowali 95 potraw w sześciu kategoriach:
1. Potrawy jarskie i półmięsne
2. Wyroby i potrawy mięsne
3. Ciasta i chleby
4. Napoje
5. Młode talenty kulinarne
6. Przetwory w słoiku.

Z każdym rokiem konkurs cieszy się coraz większa popularnością i w związku z tym zwiększa się ilość jego uczestników. Cieszy też coraz większy udział panów oraz młodzieży.

Wyniki konkursu
Komisja oceniająca 23 potrawy jarskie i półmięsne w składzie:  Przewodnicząca – Agnieszka Bąk,  członkowie: Agata Kowalczyk, Andrzej Kołodziejczyk, Marek Bąbolski  i Józef Lutomirski,  przyznała kolejno miejsca:
1. Pani Iwonie Garbulińskiej zam. Dosin za KOTLETY ZE SŁODKIEJ KAPUSTY Z BOCZKIEM,
2. Pani Wandzie  Winnickiej zam. Dębe za STROGONOW Z JELENIA,
3. Pani Anecie Roguckiej  zam. Jachranka za RYBNĄ POLEWKĘ,
oraz wyróżnienie dla P. Iwony Goss  zam. Karolino za FARSZYNKI Z MIĘSEM .

Komisja oceniająca 20  produktów  w kategorii ciasta i chleby  w składzie:  Przewodnicząca- Danuta Bronowska – członkowie: Bożena Kalinowska , Artur Borkowski, Mariusz Rosiński , Agnieszka Sipika  przyznała kolejno miejsca:
1. Pani Magdalenie Sitarskiej zam. Gąsiorowo  za ciasto MAKOWIEC Z JABŁKIEM
2. Pani Jadwidze Wołynik zam. Legionowo za ciasto SWOJSKI PLACEK ZE ŚLIWKAMI I KRUSZONKĄ
3. Pani Marzenie Nowakowskiej zam. Dosin   za CHLEB ZIOŁOWY
oraz wyróżnienie dla P. Marii Pietrzak zam. Guty za SERCA DROŻDŻOWE

Komisja oceniająca 22 produkty w kategorii wyroby i potrawy mięsne  w składzie:  Przewodnicząca – Anna Gajewska, członkowie: Joanna Kajdanowicz, Julia Ratajczyk, Sławomir Czerwiński i  Krzysztof Zakolski przyznała kolejno miejsca :
1. Pani Irenie Kowalskiej zam. Karolino  za  ŻEBERKA W MIODOWYM SOSIE,
2. Pani Elżbiecie Stramka  zam. Karolino  za  RYBĘ FASZEROWANĄ,
3. Pan Halinie Nałęcz   zam. Marynino   za KARKÓWKĘ W SOSIE WARZYWNYM,
oraz wyróżnienie dla P. Teresy Srebnik  zam. Wola Smolana za POLĘDWICZKI WIEPRZOWE W SOSIE.

Komisja oceniająca  26 produktów w kategorii  napoje składzie:  Przewodnicząca; Justyna Matuszewska  – członkowie: Wiesław Winnicki, Krzysztof  Zakolski i Marian Malinowski, przyznała kolejno miejsca :
1. Pani Magdalenie Jakubowskiej – Gniadek zam. Ludwinowo Zegrzyńskie za nalewkę IMBIRÓWKA,
2. Pani Emilianie Welc zam. Jachranka  za NALEWKĘ PIGWOWĄ
3. Pani Wandzie Szczepańskiej  zam. Wola Kiełpińska za NALEWKĘ ZE ŚLIWEK
oraz wyróżnienie dla P. Wioletty Gostkowskiej zam. Dosin za NALEWKĘ Z PIGWY

Komisja oceniająca  14 potraw w kategorii MŁODE TALENTY KULINARNE       
w składzie:  Przewodnicząca; Małgorzata Bilińska – Przewodnicząca Koła Gospodyń Wiejskich Skubianka  , członkowie: Halina Nałęcz - Przewodnicząca Koła Gospodyń Wiejskich Marynino, Iwona Garbulińska -  Przewodnicząca Koła Gospodyń Wiejskich Dosin i Agnieszka Pietrzak  Przewodnicząca Koła Gospodyń Wiejskich Guty  przyznała kolejno miejsca :
1. Pani Andżelice Zalewskiej i  zam. Wiktoryn za ciasto MARZENIE SERNKOWE,
2. Panu Mateuszowi Buchwald zam. Łajski  za DYNIOWE RACUSZKI,
3. Pani Julii Karasiewicz  zam. Legionowo za PLACEK Z DYNI,
oraz wyróżnienie dla P. Wiktorii Sosnowskiej     zam. Ludwinowo Zegrzyńskie  za KAKAOWĄ ZEBRĘ

Komisja oceniająca 22 produkty w kategorii PRZETWORY W SŁOIKU w składzie: Przewodniczący – Paweł Smoliński, członkowie: Gabriela Książyk, Krzysztof Pielach, i Adam Kaczmarczyk, przyznała kolejno miejsca :
1. Pani Dorocie Dyga zam. Gąsiorowo  za  SER PODPUSZCZKOWY W ZALEWIE ZIOŁOWEJ,
2. Pani Bogusławie Żaczkiewicz  zam. Kania Polska za  KONFITURĘ ZE ŚLIWEK,
3. Pani Mariannie Makowskiej   zam. Marynino  za SAŁATĘ Z ZIELONYCH POMIDORÓW,
oraz wyróżnienie dla P. Ewy Tyszkiewicz  zam. Serock za PŁATKI NAGIETKA Z JABŁKIEM

Sponsorem nagród dla uczestników konkursu był Starosta Powiatu Legionowskiego.
Specjalne nagrody ufundował Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa oddział Warszawa,

Bardzo dziękuję wszystkim uczestniczkom konkursu a laureatom serdecznie gratuluję.  Do smacznego zobaczenia.

Teresa Krzyczkowska

 

 

 • autor: Teresa Krzyczkowska
 • konkurs kulinarny
 • konkurs kulinarny
 • konkurs kulinarny
 • konkurs kulinarny
 • konkurs kulinarny
 • konkurs kulinarny
 • konkurs kulinarny
 • konkurs kulinarny
 • konkurs kulinarny
 • konkurs kulinarny
 • konkurs kulinarny
 • konkurs kulinarny
 • konkurs kulinarny
 • konkurs kulinarny
 • konkurs kulinarny
 • konkurs kulinarny
 • konkurs kulinarny
 • konkurs kulinarny
 • konkurs kulinarny
 • konkurs kulinarny
 • konkurs kulinarny
 • konkurs kulinarny
 • konkurs kulinarny
 • konkurs kulinarny
 • konkurs kulinarny
 • konkurs kulinarny
 • konkurs kulinarny
 • konkurs kulinarny
 • konkurs kulinarny
 • konkurs kulinarny
 • konkurs kulinarny
 • konkurs kulinarny
 • konkurs kulinarny
 • konkurs kulinarny
 • konkurs kulinarny
 • konkurs kulinarny
 • konkurs kulinarny
 • konkurs kulinarny
 • konkurs kulinarny
 • konkurs kulinarny
 • konkurs kulinarny
 • konkurs kulinarny
 • konkurs kulinarny
 • konkurs kulinarny
 • konkurs kulinarny
 • konkurs kulinarny
 • konkurs kulinarny
 • konkurs kulinarny
 • konkurs kulinarny
 • konkurs kulinarny
 • konkurs kulinarny
 • konkurs kulinarny
 • konkurs kulinarny
 • konkurs kulinarny
 • konkurs kulinarny
 • konkurs kulinarny
 • konkurs kulinarny
 • konkurs kulinarny
 • konkurs kulinarny
 • konkurs kulinarny
 • konkurs kulinarny
 • konkurs kulinarny
 • konkurs kulinarny
 • konkurs kulinarny
 • konkurs kulinarny
 • konkurs kulinarny
 • konkurs kulinarny
 • konkurs kulinarny
 • konkurs kulinarny
 • konkurs kulinarny
 • konkurs kulinarny
 • konkurs kulinarny
 • konkurs kulinarny
 • konkurs kulinarny
 • konkurs kulinarny
 • konkurs kulinarny
 • konkurs kulinarny
 • konkurs kulinarny
 • konkurs kulinarny
 • konkurs kulinarny
 • konkurs kulinarny
 • konkurs kulinarny
 • konkurs kulinarny
 • konkurs kulinarny

Szkolenie dla przedsiębiorców

Zapraszamy na bezpłatne szkolenie dla przedsiębiorców "Podatek VAT - zmiany w 2019/2020 roku".
Prowadząca: Małgorzata Militz - Wiceprezes Oddziału Mazowieckiego Krajowej Izby Doradców Podatkowych.
Data: 16 października, godz. 17.00
Miejsce: sala konferencyjna UMiG w Serocku
Zapisy: do 15 października pod nr tel 22 782 88 35.

Szczegóły na plakacie:

Święto Wojsk Obrony Terytorialnej

28 września na serockim rynku podczas pikniku z okazji Święta Wojsk Obrony Terytorialnej miało miejsce uroczyste przekazanie Centrum Szkolenia Łączności i Informatyki w Zegrzu w podporządkowanie Dowódcy Wojsk Obrony Terytorialnej. W uroczystości udział wziął Minister Obrony Narodowej Mariusz Błaszczak, który na ręce dowódcy WOT gen. dywizji Wiesława Kukuły przekazał symboliczny klucz.

Piknikowi towarzyszyły występy żołnierzy WOT, artystów z klubów wojskowych, orkiestry wojskowej i Rapera Bosskiego. Na rynku można było obejrzeć również sprzęt do działań kryzysowych i sprzęt militarny oraz posmakować tradycyjnej wojskowej grochówki i chleba wojskowego.

 • święto WOT
 • święto WOT
 • święto WOT
 • święto WOT
 • święto WOT
 • święto WOT
 • święto WOT
 • święto WOT
 • święto WOT
 • święto WOT
 • święto WOT
 • święto WOT
 • święto WOT
 • święto WOT
 • święto WOT
 • święto WOT
 • święto WOT
 • święto WOT
 • święto WOT
 • święto WOT
 • święto WOT
 • święto WOT
 • święto WOT
 • święto WOT
 • święto WOT
 • święto WOT
 • święto WOT
 • święto WOT
 • święto WOT
 • święto WOT
 • święto WOT
 • święto WOT
 • święto WOT
 • święto WOT
 • święto WOT
 • święto WOT
 • święto WOT
 • święto WOT
 • święto WOT
 • święto WOT
 • święto WOT
 • święto WOT
 • święto WOT
 • święto WOT
 • święto WOT
 • święto WOT
 • święto WOT
 • święto WOT
 • święto WOT
 • święto WOT
 • święto WOT
 • święto WOT
 • święto WOT
 • święto WOT
 • święto WOT
 • święto WOT
 • święto WOT
 • święto WOT
 • święto WOT
 • święto WOT
 • święto WOT
 • święto WOT
 • święto WOT
 • święto WOT
 • święto WOT
 • święto WOT
 • święto WOT
 • święto WOT
 • święto WOT
 • święto WOT
 • święto WOT
 • święto WOT
 • święto WOT
 • święto WOT
 • święto WOT
 • święto WOT
 • święto WOT
 • święto WOT
 • święto WOT
 • święto WOT
 • święto WOT
 • święto WOT
 • święto WOT
 • święto WOT
 • święto WOT
 • święto WOT
 • święto WOT
 • święto WOT

Organizacja ruchu i działanie targowiska w dn. 28.09.2019 r.

Informujemy, że w dniu 28 września na serockim rynku będzie miał miejsce piknik z okazji Święta Wojsk Obrony Terytorialnych. Z tego powodu odwołany zostaje targ w tym dniu.

Informacja Straży Miejskiej o zmianie organizacji ruchu

W dniu 28 września 2019 r. na terenie miasta Serock z okazji uroczystości przekazania Centrum Szkolenia Łączności i Informatyki w podporządkowanie Dowódcy Wojsk Obrony Terytorialnej wprowadza się czasową zmianę organizacji ruchu drogowego, która będzie się odbywała a następujący sposób:
28 września 2019 r.
od godz. 9.00 do godz. 17.00
całkowite wyłączenie z ruchu ul. Rynek pomiędzy ul. Kościuszki a ul. 11-go Listopada /wystawa wojskowego sprzętu kołowego/
od godz. 9.00 do godz. 17.00
wyłączenie z ruchu ul. Rynek w części przeznaczonej na miejsca parkingowe /zakaz parkowania obejmować będzie całość terenu Rynku/
Ruch pojazdów w ww. okresie w okolicy Rynku odbywać się będzie jak do tej pory z chwilowym wstrzymaniem ruchu w czasie przemarszu Kompanii Honorowej i przemieszczania się sprzętu wojskowego o czym na bieżąco będą informować Strażnicy Miejscy w dniu imprezy oraz telefonicznie pod nr 603 873 290 lub 22 782 72 92. Mając na uwadze powyższe zwracam się do Państwa z prośbą o zaparkowanie swoich pojazdów w miejscu innym niż wyłączone z ruchu. Przepraszamy za czasowe utrudnienia w ruchu. Zapraszamy do udziału w imprezie.

 

Serock dla zrównoważonego rozwoju

W ubiegłym roku Miasto i Gmina Serock rozpoczęła realizację programu edukacyjnego Serock dla zrównoważonego rozwoju. Oprócz wielopłaszczyznowej edukacji ekologicznej nieodłącznym elementem programu jest propagowanie i pokazywanie ważnych inicjatyw „na własnym podwórku”. Jedną z nich jest walka z problemem wszechobecnych śmieci, głównie plastiku.

Tworzywa sztuczne w zależności od rodzaju rozkładają się od 100 do 1000 lat. Do wyprodukowania jednej reklamówki potrzebna jest jedna sekunda, człowiek używa jej przeciętnie 30 minut natomiast czas jej rozłożenia wynosi ponad 400 lat. Te kilka liczb powinno uzmysłowić nam wszystkim z jak ważnym problemem się stykamy.

Przypominamy, że w marcu 2019 r. Parlament Europejski przyjął tzw. „dyrektywę plastikową” (w sprawie ograniczenia wpływu niektórych produktów z tworzyw sztucznych na środowisko), zgodnie z którą od 2021 r. będzie obowiązywać zakaz obrotu 10 produktami plastikowymi jednorazowego użytku, które mają bezpieczne dla środowiska zamienniki (talerzyki, widelce, łyżki, noże, mieszadła, słomki, patyczki kosmetyczne, patyczki do balonów, styropianowe pudełka i kubki). Nie czekamy na wejście w życie zaostrzonych przepisów.

Już od 1 października 2019 r. w serockim urzędzie i miejskich jednostkach nie będzie już plastikowych przedmiotów jednorazowego użytku a woda w plastikowych butelkach zastępowana będzie wodą z kranu lub w szklanych, możliwych do recyklingu, butelkach. Przy zbiornikach z wodą znajdujących się na każdym piętrze w urzędzie znajdują się plastikowe kubeczki. Niebawem znikną i one. Zostaną zastąpione papierowymi zamiennikami. W dalszej kolejności zakaz stosowania plastików obejmie także imprezy organizowane przez gminę.

To już kolejny krok serockich urzędników w promocji ekologicznych zachowań.

Wiosną serocki urząd wyposażony został w kosze do segregacji odpadów dzięki czemu blisko 80 osobowy zakład pracy aktywnie promuje segregację odpadów. Z okazji Dnia bez Opakowań Foliowych każdy zainteresowany mógł zaopatrzyć się w urzędzie w torby wielokrotnego użytku. Ekologiczny transport to temat realizowany przez nas za pośrednictwem wypożyczalni rowerów, skuterów i samochodów. W niedalekiej przyszłości planujemy wdrożenie korzystania z papieru, ale tylko takiego, który pochodzi z recyklingu makulatury. Trudno wyobrazić sobie pracę urzędu bez papieru, ale można z niego korzystać w sposób przyjazny środowisku.

Zapraszamy wszystkich do współuczestnictwa w akcji „Serock dla zrównoważonego rozwoju” w dowolnie wybranej przez siebie formule.

Instytucje i firmy gorąco zachęcamy do przyłączenia się do ograniczenia używania plastikowych opakowań, także poprzez umożliwienie zakupów towarów na wagę do własnych opakowań, i większy nacisk na segregację odpadów. Zapraszamy także do udziału w naszych ekologicznych inicjatywach jako sponsorzy.

Osoby prywatne każdego dnia mogą udowadniać sobie i innym, że łatwo mogą promować ekologiczny styl życia. Korzystając z toreb wielokrotnego użytku, pakując jedzenie na wynos, czy artykuły na wagę do własnych opakowań czy też kupując tzw. wielopaki.

 • autor: Referat Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa

Serocki weekend 27 - 28 wrzesnia 2019

Zapraszamy na wydarzenia weekendowe:

27 września - piątek

godz. 19:00 zapraszamy na seans pt. „53 wojny” do kina otwartego w CKiC w Serocku

28 września - sobota

godz.10:00 – warsztaty „Luksografia i magiczny świat cieni” w ramach Operacji na otwartej książce w CKiC w Serocku

godz. 13:00 -  XXVI Święto Latawca w Jadwisinie – na ulicę Szkolną 46 zaprasza sołtys Jadwisina wraz z organizatorami. W tym roku puszczamy „kosmiczne latawce”.

godz14:00 - Święto Wojsk Obrony Terytorialnej –zapraszamy na piknik wojskowy na serockim rynku- w programie z występy artystyczne, pokaz sprzętu militarnego, żołnierska grochówka i chleb. UWAGA! Informacje o funkcjonowaniu targowiska w tym dniu i zmianie organizacji ruchu TUTAJ.

Ponadto zapraszamy :

Zapraszamy serdecznie! Szczegóły na plakatach poniżej.

 

Budowa oświetlenia ulicznego w Wierzbicy

W ubiegłym tygodniu zostały zakończone prace związane z realizacją zadania pn. Budowa punktów świetlnych Wierzbica – skrzyżowanie z droga gminną do Pobyłkowa – oświetlenie drogi gminnej. Umowa z wykonawcą została zawarta w dniu 3 lipca 2019 r.

Zakres prac obejmował budowę linii kablowej oświetlenia drogowego o łącznej długości około 781 m oraz montaż 17 szt. punktów świetlnych wyposażonych w oprawy LED o mocy 55W i 26W. Wykonawcą wyłonionym w drodze przetargu nieograniczonego była firma ELEKTRO-BUD Paweł Łazicki z Marek. Koszt realizacji inwestycji wyniósł 78.060,72 zł brutto. Poniżej przedstawiamy zdjęcia z realizacji.

 

 • autor: Referat Przygotowania i Realizacji Inwestycji

Wymiana opraw ulicznych w 2019 roku

Jak w latach ubiegłych tak i w roku bieżącym w budżecie gminy znalazło się zadanie związane z poprawą efektywności oświetlenia ulicznego na terenie naszej gminy. Sukcesywnie od czterech lat realizujemy wymianę wyeksploatowanych sodowych opraw ulicznych na oprawy LED. W roku bieżącym do wymiany zostały wytypowane oprawy zlokalizowane na ciągach oświetleniowych w miejscowości Dębe (droga przez wieś, ul. Forteczna, ul. Magnolii) oraz w Jadwisinie (ul. J. Szaniawskiego, Dworkowa). Łącznie planujemy wymienić w roku bieżącym 74 oprawy.

Umowa w sprawie realizacji wspomnianego zadania została podpisana w dniu 16 sierpnia 2019 r. Po okresie oczekiwania na zamówione materiały, w ubiegłym tygodniu (w piątek) Wykonawca przystąpił do wymiany opraw. Oprócz wymiany opraw, w większości przypadków „sztuka za sztukę” dobudowane zostaną również dodatkowe punkty świetlne w miejscach gdzie było to konieczne dla spełnienia przez nowe oświetlenie wymaganej klasy oświetleniowej.

Łączny koszt realizacji prac wyniesie 103.488,51 zł brutto. Wykonawcą wyłonionym w drodze przetargu nieograniczonego jest firma ELEKTRO-BUD Paweł Łazicki z Marek. Na realizację zadania przyznano dofinansowanie z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie w formie częściowo umarzalnej pożyczki.

 • autor: Referat Przygotowania i Realizacji Inwestycji

Ponowne wyłożenie projektu MPZP

Ponowne wyłożenie do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego – Sekcja B1,  dla części obrębu Dębe w rejonie dawnego składowiska odpadów.

Referat Gospodarki Gruntami Planowania Przestrzennego i Rozwoju informuje, że projekt miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Serock – sekcja B1, dla części obrębu Dębe wraz z prognozą oddziaływania na środowisko po naniesieniu korekt wynikających z rozpatrzenia uwag oraz po ponownych uzgodnieniach  zostanie ponownie wyłożony do publicznego wglądu, w  terminie od dnia 01.10.2019 r. do dnia 23.10.2019 r. W dniu 15.10.2019 r. o godzinie 17.00 w remizie OSP Wola Kiełpińska, Szadki 6 odbędzie się spotkanie warsztatowe połączone z dyskusją publiczną nad rozwiązaniami przyjętymi w projekcie miejscowego planu.
Do dnia 07.11.2019 r. można wnosić uwagi do ww. wyłożonego planu miejscowego.

Wyłożenie projektu planu odbywać się będzie w siedzibie Urzędu Miasta i Gminy w Serocku w pok. 51 w godzinach pracy urzędu.  Projekt planu będzie zamieszczony w wyznaczonym terminie na stronie Biuletynu Informacji Publicznej – www.bip.serock.pl w zakładce ogłoszenia, jak również na interaktywnej  mapie gminy - http://serock.e-mapa.net/.

 

 • autor: Referat Gospodarki Gruntami Planowania Przestrzennego i Rozwoju

Burmistrz odebrał promesę na budowę ul. Książęcej

23 września Burmistrz Artur Borkowski odebrał promesę z rąk wojewody mazowieckiego Zdzisława Sipiery i wiceministra infrastruktury Andrzeja Bittela na realizację inwestycji „Budowa ulicy Książęcej wraz z infrastrukturą w Jadwisinie”.

Kwota dofinansowania przyznana w ramach Funduszu Dróg Samorządowych wdrażanego przez Mazowiecki Urząd Wojewódzki w Warszawie wyniesie 70% wartości poniesionych kosztów kwalifikowanych. Ostateczna wartość dofinansowania zostanie ustalona po wyborze wykonawcy na podstawie ceny przez niego zaoferowanej.

W dniu 20.09.2019 r.  miało miejsce otwarcie ofert złożonych w postępowaniu dotyczącym budowy ul. Książęcej w Jadwisinie. W przypadku pozytywnej weryfikacji dokumentów przetargowych najtańszego oferenta, w najbliższych dniach zostanie zawarta umowa na realizację robót budowlanych.

W ramach inwestycji przewiduje się budowę jezdni o nawierzchni bitumicznej wraz z wyniesionym skrzyżowaniem (w formie progu zwalniającego), chodników oraz oświetlenia drogowego. Celem realizacji zadania jest poprawa stanu bezpieczeństwa ruchu drogowego, podniesienie standardu technicznego oraz zapewnienie spójności sieci dróg publicznych i dostępności terenów inwestycyjnych.

Realizacja zadania z pewnością będzie wiązała się z pewnymi utrudnieniami dla okolicznych mieszkańców. Mamy jednak nadzieję, że uda się je jak najbardziej zminimalizować. Niemniej prosimy Państwa o wyrozumiałość.
Większość robót budowlanych planujemy zrealizować jeszcze w tym roku.

 

O inwestycji pisaliśmy także TUTAJ.

Link do przetargu i informacja z otwarcia ofert TUTAJ.

Plon, przynieśli plon

Grupa mieszkańców gminy Serock przez ostatnie tygodnie przygotowywała się do widowiska obrzędowego poświęconego dożynkom. Pod okiem Ani Kutkowskiej rozwijała umiejętności teatralne, a pod okiem Bogusi Segiet – wokalne. To już trzecie z widowisk organizowanych w ramach projektu Rola Folklora czyli serockie poszukiwania ludowej obrzędowości i gawędy o dawnych zwyczajach. Zaprezentowane zostało 22 września podczas Święta Darów Ziemi w Woli Kiełpińskiej.

Dożynki, których źródła upatrywać można w święcie Słowian związanym z kultem roślin, przypadającym na równonoc jesienną, od wieków było świętem radości i dziękczynienia matce naturze. Wiązało się ono również z rytuałami, które miałyby zapewnić urodzaj plonów w roku następnym.

Dawniej ścięcie ostatnich kłosów poprzedzał zwyczaj zwany oborywaniem przepiórki. Przepiórka zaś, to niezżęta jeszcze kępka zboża, którą pozostawiano dla tradycyjnych rytuałów, mających zapewnić urodzaj w roku następnym. Oborywanie przepiórki polegało na ciągnięciu wokół niej najlepszej żniwiarki. Tego motywu nie mogło zabraknąć w naszym widowisku. Jak podejrzewaliśmy – spotkał się on z wielkim entuzjazmem publiczności.

Następnie przepiórkę w sposób uroczysty ścinano. Ostatnie kłosy przechowywano w domu z wielką czcią, a w ziarno z nich dodawano do przyszłorocznych siewów.  

Obrzędom dożynkowym towarzyszyło również wicie wieńca. Używane do wicia zboża, rośliny i dekoracje miały swoje znaczenie „magiczne”. Wieniec miał na dożynkach honorowe miejsce. Podczas widowiska wieniec na ręce serockich Gospodarzy złożyła jedna z przodownic. Wcześniej polano go wodą z dzbana – aby w następnym roku nie zabrakło deszczu. Obok niego z dziękczynieniem składano płody ziemi. Potem przybyłe żniwiarki i żniwiarzy gospodyni zapraszała na biesiadę. Częstowała pierogami z kaszą gryczaną, a gospodarz dbał, by nikomu nie zabrakło gorzałki, o którą prosili biesiadnicy („dożęlim żyta, dożęlim jarki, nie żałuj panie nam tu gorzałki!”).

Podczas dożynek nie mogło zabraknąć również chleba. Gospodarze z widowiska przekazali bochen chleba na ręce Pana Burmistrza – gospodarza tegorocznego Święta Darów Ziemi: „Przyjm ten bochen upieczony ze zboża naszego. Uszanuj go i zagospodaruj tak, żeby nikomu go nigdy nie zabrakło”.

Serdecznie dziękujemy naszym obrzędowym aktorom za udział w widowisku i wsparcie w realizacji projektu Rola Folklora.

Przed nami jeszcze jedno widowisko – Szczodre Gody, przywołujące dawne  zwyczaje bożonarodzeniowe. Zaprosimy na nie w połowie grudnia. W ramach projektu powstanie również publikacja o dawnych lokalnych zwyczajach i tradycjach oraz wystawa podsumowująca projekt.
                                                                                                                                     

 

 • autor: Referat Komunikacj Społecznej
 • plon przyniesli plon
 • plon przyniesli plon
 • plon przyniesli plon
 • plon przyniesli plon
 • plon przyniesli plon
 • plon przyniesli plon
 • plon przyniesli plon
 • plon przyniesli plon
 • plon przyniesli plon
 • plon przyniesli plon
 • plon przyniesli plon
 • plon przyniesli plon
 • plon przyniesli plon
 • plon przyniesli plon
 • plon przyniesli plon
 • plon przyniesli plon
 • plon przyniesli plon
 • plon przyniesli plon
 • plon przyniesli plon
 • plon przyniesli plon
 • plon przyniesli plon
 • plon przyniesli plon
 • plon przyniesli plon
 • plon przyniesli plon
 • plon przyniesli plon
 • plon przyniesli plon
 • plon przyniesli plon
 • plon przyniesli plon
 • plon przyniesli plon
 • plon przyniesli plon
 • plon przyniesli plon
 • plon przyniesli plon
 • plon przyniesli plon
 • plon przyniesli plon
 • plon przyniesli plon
 • plon przyniesli plon
 • plon przyniesli plon
 • plon przyniesli plon
 • plon przyniesli plon
 • plon przyniesli plon
 • plon przyniesli plon
 • plon przyniesli plon
 • plon przyniesli plon
 • plon przyniesli plon
 • plon przyniesli plon
 • plon przyniesli plon
 • plon przyniesli plon
 • plon przyniesli plon
 • plon przyniesli plon
 • plon przyniesli plon
 • plon przyniesli plon
 • plon przyniesli plon
 • plon przyniesli plon
 • plon przyniesli plon
 • plon przyniesli plon
 • plon przyniesli plon
 • plon przyniesli plon
 • plon przyniesli plon
 • plon przyniesli plon
 • plon przyniesli plon
 • plon przyniesli plon
 • plon przyniesli plon
 • plon przyniesli plon
 • plon przyniesli plon

Dary ziemi złożone w dziękczynieniu

Od wieków polscy gospodarze po skończonych żniwach składają w dziękczynieniu plony swoich pól. Przynoszą je do kościoła i składają na ołtarzu. Pobłogosławione prezentują okolicznej społeczności.

Święto darów Ziemi, które 22 września odbyło się w Woli Kiełpińskiej, rozpoczęła uroczysta Msza święta, podczas której ksiądz podziękował lokalnym gospodarzom za trud ich całorocznej pracy. Po Eucharystii korowód z darami i wieńcami dożynkowymi przeszedł na plac opodal, gdzie odbywał się festyn. Przy rytmach Brass Federacji dary ustawiono pod sceną. Zgromadzona publiczność mogła podziwiać je przez cały dzień.

Z wielkim zainteresowaniem spotkało się tego dnia widowisko obrzędowe „Plon, niesiemy plon” zorganizowane w ramach projektu „Rola Folklora – czyli serockie poszukiwania ludowej obrzędowości i gawędy o dawnych zwyczajach”. Grupa mieszkańców gminy, która przez ostatnie tygodnie przygotowywała się pod okiem Ani Kutkowskiej i Bogusi Segiet, zaprezentowała dawne dożynkowe obrzędy. Zgromadzeni obejrzeli m.in. oborywanie przepiórki, a potem jej ścięcie, złożenie wieńca dożynkowego na ręce gospodarzy i tradycyjną dożynkową biesiadę.

Burmistrz Artur Borkowski podzielił dożynkowy chleb, przyniesiony w tym roku przez mieszkańców Woli Smolanej, zaprosił na scenę współgospodarzy tegorocznych dożynek i przedstawicieli instytucji i jednostek, z którymi serocki samorząd współpracuje na co dzień.

Mnóstwo śmiechu zafundowały zgromadzonym konkursy sołectw zorganizowane przez Ośrodek Sportu i Rekreacji. Liczyła się nie tylko sprawność i precyzja, ale również spryt i współpraca. Najważniejsza była jednak dobra zabawa, którą uczestnicy zapewnili publiczności.

Koncert zespołu Leszcze, który w tym roku był gwiazdą festynu spotkał się z uznaniem zgromadzonych. Oprócz autorskich numerów grupa zaprezentowała także najbardziej znane polskie szlagiery, którymi rozbujała publiczność.

Jak co roku Święto Darów Ziemi zgromadziło także lokalnych wytwórców, rękodzielników, koła gospodyń wiejskich, przedstawicieli instytucji związanych z rolnictwem, którzy na stoiskach prezentowali swoje wyroby. Tradycyjnie w namiocie Urzędu Miasta i Gminy Serock można było również wziąć udział w zabawach i zdobyć serockie upominki.

Serdecznie dziękujemy Państwu za liczną obecność na Święcie Darów Ziemi i wspólną zabawę. Współorganizatorom serdecznie dziękujemy za zaangażowanie i pomoc. Gospodarzom życzymy przychylności natury w przyszłym roku.

 • autor: Referat Komunikacji Społecznej
 • dary ziemi
 • dary ziemi
 • dary ziemi
 • dary ziemi
 • dary ziemi
 • dary ziemi
 • dary ziemi
 • dary ziemi
 • dary ziemi
 • dary ziemi
 • dary ziemi
 • dary ziemi
 • dary ziemi
 • dary ziemi
 • dary ziemi
 • dary ziemi
 • dary ziemi
 • dary ziemi
 • dary ziemi
 • dary ziemi
 • dary ziemi
 • dary ziemi
 • dary ziemi
 • dary ziemi
 • dary ziemi
 • dary ziemi
 • dary ziemi
 • dary ziemi
 • dary ziemi
 • dary ziemi
 • dary ziemi
 • dary ziemi
 • dary ziemi
 • dary ziemi
 • dary ziemi
 • dary ziemi
 • dary ziemi
 • dary ziemi
 • dary ziemi
 • dary ziemi
 • dary ziemi
 • dary ziemi
 • dary ziemi
 • dary ziemi
 • dary ziemi
 • dary ziemi
 • dary ziemi
 • dary ziemi
 • dary ziemi
 • dary ziemi
 • dary ziemi
 • dary ziemi
 • dary ziemi
 • dary ziemi
 • dary ziemi
 • dary ziemi
 • dary ziemi
 • dary ziemi
 • dary ziemi
 • dary ziemi
 • dary ziemi
 • dary ziemi
 • dary ziemi
 • dary ziemi
 • dary ziemi
 • dary ziemi
 • dary ziemi
 • dary ziemi
 • dary ziemi
 • dary ziemi
 • dary ziemi
 • dary ziemi
 • dary ziemi
 • dary ziemi
 • dary ziemi
 • dary ziemi
 • dary ziemi
 • dary ziemi
 • dary ziemi
 • dary ziemi
 • dary ziemi
 • dary ziemi
 • dary ziemi
 • dary ziemi
 • dary ziemi
 • dary ziemi
 • dary ziemi
 • dary ziemi
 • dary ziemi
 • dary ziemi
 • dary ziemi
 • dary ziemi
 • dary ziemi
 • dary ziemi
 • dary ziemi
 • dary ziemi
 • dary ziemi
 • dary ziemi
 • dary ziemi
 • dary ziemi
 • dary ziemi
 • dary ziemi
 • dary ziemi
 • dary ziemi
 • dary ziemi
 • dary ziemi
 • dary ziemi
 • dary ziemi
 • dary ziemi
 • dary ziemi
 • dary ziemi
 • dary ziemi
 • dary ziemi
 • dary ziemi
 • dary ziemi
 • dary ziemi
 • dary ziemi
 • dary ziemi
 • dary ziemi
 • dary ziemi
 • dary ziemi
 • dary ziemi
 • dary ziemi
 • dary ziemi
 • dary ziemi
 • dary ziemi
 • dary ziemi
 • dary ziemi
 • dary ziemi
 • dary ziemi
 • dary ziemi
 • dary ziemi
 • dary ziemi
 • dary ziemi
 • dary ziemi
 • dary ziemi
 • dary ziemi
 • dary ziemi
 • dary ziemi
 • dary ziemi
 • dary ziemi
 • dary ziemi
 • dary ziemi
 • dary ziemi
 • dary ziemi
 • dary ziemi
 • dary ziemi
 • dary ziemi
 • dary ziemi
 • dary ziemi
 • dary ziemi
 • dary ziemi
 • dary ziemi
 • dary ziemi
 • dary ziemi
 • dary ziemi
 • dary ziemi
 • dary ziemi
 • dary ziemi
 • dary ziemi
 • dary ziemi
 • dary ziemi
 • dary ziemi
 • dary ziemi
 • dary ziemi
 • dary ziemi
 • dary ziemi
 • dary ziemi
 • dary ziemi
 • dary ziemi
 • dary ziemi

Festiwal Kół Gospodyń Wiejskich gminy Serock

Festiwalowe zmagania kół gospodyń wiejskich z gminy Serock
14 września 2019 roku w Karczmie Zalipiańskiej hotelu Geovita w Jadwisinie odbył się Festiwal Kół Gospodyń Wiejskich gminy Serock, którego organizatorem była Fundacja Suwak. Projekt został sfinansowany ze środków Urzędu Marszałkowskiego oraz wsparty przez sponsorów: Restaurację Złoty Lin z Wierzbicy i firmę The POS z Dębinek. Podczas festiwalu odbył się konkurs związany z tematyką dziedzictwa kulinarnego gminy Serock, mający na celu podniesienie wiedzy na temat tradycyjnych potraw regionu poprzez degustację dań. Celem festiwalu było również poszerzenie wiedzy w obszarze Sieci Dziedzictwa Kulinarnego Mazowsza, rejestracji produktów regionalnych oraz producentów lokalnej żywności. Jury w składzie: Pani Agnieszka Bąk z Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa, Gabriela Rasińska z Lokalnej Grupy Działania Zalew Zegrzyński oraz Grzegorz Ślepowroński z Restauracji Złoty Lin, wyłoniło zwycięzców konkursu. Zwyciężyło KGW Dosin, które zgłosiło do oceny Chleb ziołowy na zakwasie; drugie miejsce zdobyło KGW w Izbicy za Gulasz z żołądków z pęczakiem, a trzecie Jachranka za potrawę o nazwie: Kaczka dziwaczka w kapuście.

Najpiękniejsze stoisko przygotowało KGW Zegrze. Jadwisin zdobył pierwszą nagrodę publiczności, na drugim miejscu publiczność wybrała Jachrankę. Wyróżnienie za udział w festiwalu zdobyło KGW w Dębinkach.

Festiwal Kulinarny Kół Gospodyń Wiejskich gminy Serock, poza kultywowaniem  wspólnego dorobku kulinarnego i upowszechnianiem wiedzy o tradycjach, stanowił wspaniałą okazję do budowy wspólnotowych relacji mieszkańców gminy. Uzupełnieniem festiwalu kulinarnego, będzie szkolenie dotyczące produktów tradycyjnych i sieci dziedzictwa kulinarnego. Szkolenie zostanie zorganizowane 16 października 2019 roku w Centrum Kultury i Czytelnictwa w Serocku przez Urząd Marszałkowski oraz LGD Zalew Zegrzyński. Zapraszamy wszystkich zainteresowanych.

Autorka zdjęć – Iga Bułynko

 

Zapraszamy na Święto Darów Ziemi

Zapraszamy na Święto Darów Ziemi w Woli Kiełpińskiej. Jak co roku dożynkowe świętowanie rozpoczyna Msza święta, podczas której w dziękczynieniu składane są wieńce, kosze dożynkowe, bogate w plony ziemi.

Po Mszy na plac przy kościele wyrusza barwny korowód dożynkowy. Festyn rozpoczyna widowisko obrzędowe "Plon niesiemy plon" przygotowane w ramach projektu Rola Folklora czyli serockie poszukiwania ludowej obrzędowości i gawędy o dawnych zwyczajach.

Jak co roku na festynie znajdą się stoiska promocyjne, rękodzielnicze, wystawiennicze. Tegoroczną gwiazdą festynu będzie zespół LESZCZE.

Serdecznie zapraszamy.

Tradycyjnie zapraszamy także do Izby Pamięci i Tradycji Rybackich w Serocku.

Jeśli chcesz otrzymywać informacje o organizowanych w gminie przedsięwzięciach zapisz się do bazy Mobilnego Systemu Informacji SISMS lub ściągnij na smartfona aplikację BLISKO. 

GDDKiA planuje remont mostu w Wierzbicy

18 września odbyło się spotkanie z przedstawicielem Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad (inwestorem), wykonawcą planowanego remontu mostu, podczas którego podjęto następujące ustalenia:

- zakłada się, że całkowite zamknięcie mostu dla ruchu kołowego nastąpi w połowie października i będzie trwało 21 dni. Poza tym okresem, mimo prowadzonych robót, most będzie przejezdny w obu kierunkach,

- most będzie otwarty dla ruchu pieszego przez cały okres trwania prac z wyjątkiem dwóch kilkugodzinnych okresów, gdzie technologia robót będzie to uniemożliwiała (podnoszenie i opuszczanie przęsła mostu). Prace uniemożliwiające ruch pieszy będą prowadzone w weekendy w godzinach o najmniejszym natężeniu ruchu (poranne lub wieczorne),

- na czas całkowitego zamknięcia mostu dla ruchu samochodowego, Gmina we współpracy z wykonawcą  remontu, zorganizuje darmową autobusową komunikację zastępczą dowożącą pasażerów do mostu po obu jego stronach,

- na czas zamknięcia mostu zostaną wdrożone rozwiązania umożliwiające normalną pracę służb odpowiedzialnych za porządek i bezpieczeństwo mieszkańców.

Dokładny harmonogram realizacji robót oraz terminy zamknięcia mostu dla ruchu samochodowego przekażemy Państwu niezwłocznie po otrzymaniu takich informacji od wykonawcy robót.

Poniżej przedstawiamy główne założenia w zakresie komunikacji, planowane do wdrożenia na czas remontu:
• przewiduje się utworzenie ogólnodostępnych, całodobowych parkingów po obu stronach mostu;

-  wschodnia strona Narwi: działka przy skrzyżowaniu ul. Mazowieckiej i Wyszkowskiej w Łasze;
- zachodnia strona Narwi: jeden pas drogi krajowej nr 62 prowadzący od ronda w Wierzbicy do mostu, na odcinku ok. 500 m;

• przewiduje się utrzymanie komunikacji pieszej przez most, przez cały okres remontu (za wyjątkiem przerw technologicznych);
• przewiduje się utworzenie bezpłatnej tymczasowej linii Lokalnej Komunikacji Autobusowej, obsługującej tereny na lewym brzegu Narwi, po dotychczasowej trasie, dowożącej mieszkańców do mostu;

• przewiduje się utworzenie bezpłatnej tymczasowej linii Lokalnej Komunikacji Autobusowej przewożącej osoby korzystające z przejścia pieszego przez most, do centrum Serocka;

• przewiduje się utworzenie tymczasowej linii dowożącej dzieci do Szkoły Podstawowej w Serocku, obsługującej tereny po lewej stronie Narwi, z przejściem pieszym przez most pod opieką osób uprawnionych i dowozem bezpośrednim do szkoły,

Schemat komunikacji w rejonie zamkniętego mostu przedstawia mapa poglądowa. Szczegóły, w szczególności harmonogram kursowania tymczasowych linii Lokalnej Komunikacji Autobusowej będzie podawany do publicznej wiadomości niezwłocznie po ustaleniu wszystkich niezbędnych kwestii z inwestorem i wykonawcą robót.

Prosimy o cierpliwość i śledzenie przedstawianych komunikatów.

Wszelkie pytania i sugestie można zgłaszać pod nr telefonu:
22 782 88 00 lub na adres e-mail: komunikacja@serock.pl.

fot. mostu GDDKiA

 

MP International Crossfit Challenge

Oddział Specjalny Żandarmerii Wojskowej w Mińsku Mazowieckim organizuje na terenie gminy Serock Międzynarodowe Mistrzostwa o Puchar Komendanta OSŻW "MP INTERNATIONAL CROSSFIT CHALLENGE" w dniach od 30 września do 4 października 2019 r.

Uroczyste otwarcie Mistrzostw odbędzie się 1 października 2019 r. o godz. 9.00 na serockim rynku. 

Ponowne wyłożenie do publicznego wglądu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego – sekcja B1

Informujemy, że projekt miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego – sekcja B1 (obejmujący tereny wokół dawnego składowiska odpadów w Dębem) pozytywnie przeszedł procedurę uzgodnień po zmianach wprowadzonych w wyniku uwag złożonych w procedurze pierwszego wyłożenia planu w listopadzie i grudniu ubiegłego roku oraz obecnie jest przygotowywany do ponownego wyłożenia do publicznego wglądu.  
Dotychczasowe działania, poza ustalaniem treści planu i ich dopasowaniem do zgłoszonych uwag, nakierowane były na wypracowanie porozumienia z przedsiębiorcami działającymi na terenie, w kwestii realizacji nasadzeń zieleni izolacyjnej. Działania te zakończyły się sukcesem i dają podstawę do skierowania projektu planu w dalszą procedurę zmierzającą do jego uchwalenia.
O terminie wyłożenia do publicznego wglądu projektu planu oraz dyskusji publicznej nad przyjętymi w projekcie planu rozwiązaniami będziemy Państwa informować w najbliższych dniach.

 • autor: Referat Gospodarki Gruntami Planowania Przestrzennego i Rozwoju

Wyniki konkursów przyrodniczych

Uprzejmie informujemy, że Komisja konkursowa rozstrzygnęła dwa konkursy przyrodnicze ,,Moja nieruchomość w cieniu drzew” i ,,Serocka przyroda w obiektywie”.

Poniżej prezentujemy wyniki:
,,Moja nieruchomość w cieniu drzew”:
I miejsce Panu Ireneuszowi Piątek
Konkurs ,,Serocka przyroda w obiektywie”:
I miejsce: Pani Dorota Klimaszewska
II miejsce: Pani Lucyna Dąbrowska
III miejsce: Pan Mateusz Pająk
Przypominamy, że nagrody zostaną wręczone laureatom w dniu 22 września 2019 r. podczas Święta Darów Ziemi w Woli Kiełpińskiej.

 • autor: Referat Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa

Konkurs ,,Moja nieruchomość w cieniu drzew”
I miejsce Panu Ireneuszowi Piątek

Konkurs ,,Serocka przyroda w obiektywie”
I miejsce: Pani Dorota Klimaszewska

II miejsce: Pani Lucyna Dąbrowska

III miejsce: Pan Mateusz Pająk

Tydzień Przedsiębiorcy w ZUS

Zapraszamy w dniach 23 - 27 września br. do naszych placówek na „Tydzień Przedsiębiorcy”. Tegoroczne przedsięwzięcie odbywa się pod hasłem „Zatrudniam legalnie - pracuję legalnie”.

Tę edycję TP realizujemy we współpracy z Państwową Inspekcją Pracy, gdyż jesteśmy partnerem strategicznym kampanii: Pracuję legalnie. Nasze przedsięwzięcie promuje także kampanię ZUS: Masz wybór.

Podczas Tygodnia Przedsiębiorcy będziemy promować legalne formy zatrudniania pracowników oraz korzyści z tym związane.

Zapraszamy do skorzystania z:

    Bezpłatnych seminariów tematycznych:

    Zatrudniam legalnie – współpraca ZUS przy ustalaniu i wypłacaniu świadczeń krótkoterminowych,
    Zatrudniam legalnie – pracuję legalnie: ubezpieczenia unijne,
    Zatrudniam legalnie – pracuję legalnie: mam z tego tytułu świadczenia.

    Konsultacji dotyczących usług oferowanych przez ZUS takich jak:

    doradcy ds. ulg i umorzeń,
    doradcy płatnika.

    Porad ekspertów:

    Zakładu Ubezpieczeń Społecznych,
    instytucji współpracujących m.in. Państwowej Inspekcji Pracy, urządów skarbowych, urzędów miasta, urzędów gminy, PFRON.

Szczegółowe informacje oraz terminy seminariów i dyżurów ekspertów zaproszonych Instytucji dostępne są w naszych placówkach oraz w zakładkach „Seminaria” i „Harmonogramy”.

Serdecznie zapraszamy!

 • autor: zus.pl

Święto CSŁiI i 100. lecie szkolenia kadr łączności w Zegrzu

W czwartek, 12 września br. z udziałem ministra obrony narodowej Mariusza Błaszczaka odbyło się święto Centrum Szkolenia Łączności i Informatyki połączone z obchodami 100. lecia szkolenia kadr łączności w Zegrzu.
Po odzyskaniu niepodległości przez Polskę szkolenie łącznościowców przeniesiono z Warszawy do zegrzyńskich koszar, formując 13 września 1919 roku w Zegrzu Obóz Wyszkolenia Oficerów Wojsk Łączności. Na pamiątkę tego wydarzenia 12 września br. w Centrum Szkolenia Łączności i Informatyki odbyły się obchody 100-lecia szkolenia kadr łączności w Zegrzu.
W obchodach uczestniczyło wielu zaproszonych gości m.in. Inspektor Szkolenia DG RSZ gen. dyw. Marek Sokołowski, Dowódca Wojsk Obrony Terytorialnej gen. dyw. Wiesław Kukuła, Dyrektor Narodowego Centrum Bezpieczeństwa Cyberprzestrzeni gen. bryg. Karol Molenda, Szef Zarządu Kierowania i Dowodzenia P6 Sztabu Generalnego WP gen. bryg. Robert Drozd, Biskup Polowy WP Józef Guzdek, Senator RP Jan Żaryn, córka Patrona Centrum Zofia Potkowska, Senator RP Konstanty Radziwiłł, rodzice chrzestni sztandaru, lokalne władze samorządowe, byli komendanci i żołnierze ośrodków szkolenia kadr łączności w Zegrzu, przedstawiciele służb mundurowych, jednostek wojskowych, środowisk kombatanckich, szkół, organizacji, instytucji współpracujących z zegrzyńskim Centrum, dzieci z okolicznych szkół, przedszkoli, uczniowie klas mundurowych oraz okoliczni mieszkańcy.
Obchody zainaugurowano złożeniem kwiatów przed tablicami pamiątkowymi mjr. Konstantego Radziwiłła i zasłużonego łącznościowca - patrona Centrum gen. bryg. Heliodora Cepy. Mszy Świętej w intencji żołnierzy ośrodków szkolenia kadr łączności, przewodniczył Biskup Polowy Wojska Polskiego Józef Guzdek. W ramach obchodów przeprowadzony został uroczysty apel, a zespół akrobacyjny "Biało-czerwone Iskry" wykonał przelot „Flaga”.
„Te 100 lat to cała historia rozwoju szkolnictwa wojskowego w Wojsku Polskim, a współcześnie również rozwoju informatyki. Tu w Zegrzu szkoleni byli pierwsi łącznościowcy, którzy tak bardzo przyczynili się do zwycięstwa w Bitwie Warszawskiej w 1920 roku. To tu w latach 20-tych i 30-tych ubiegłego wieku wiedzę zdobywali łącznościowcy, którzy walczyli na frontach II wojny światowej. Druga połowa XX wieku to dynamiczny rozwój szkolenia w Zegrzu…. Obecnie zegrzyńskie Centrum jest jedynym ośrodkiem tego rodzaju w Siłach Zbrojnych RP w którym w sposób systemowy szkoleni są specjaliści łączności i informatyki na potrzeby całych Sił Zbrojnych RP. W Centrum szkolą się żołnierze jak i pracownicy RON – specjaliści łączności i informatyki także na potrzeby PKW. Tu również szkoleni są żołnierze służby przygotowawczej i Legii Akademickiej. Centrum jest nowoczesnym ośrodkiem, wyposażonym w nowoczesny sprzęt i bazę dydaktyczną, odpowiadającą współczesnym wymogom i potrzebom szkoleniowym. …Jako Komendant Centrum z tego miejsca dziękuję wszystkim za dotychczasowy włożony wysiłek w szkolenie kadr łączności i informatyki. Chciałbym aby każdy żołnierz i pracownik RON Centrum niezależnie od stanowiska czy posiadanego stopnia wojskowego był w pełni świadomy, że jego wysiłek ma wymierne znaczenie. Każdy z was swoją służbą i pracą utrwala dobre imię Centrum zarówno w strukturach Sił Zbrojnych jak również w społeczeństwie wśród którego przecież funkcjonujemy.” – powiedział do zebranych Komendant CSŁiI płk dr Ireneusz Fura.
Dowódcę Generalnego Rodzajów Sił Zbrojnych reprezentował Inspektor Szkolenia DG RSZ gen. dyw. Marek Sokołowski, który odczytał list w którym Dowódca Generalny RSZ podziękował kadrze dowódczej i dydaktycznej oraz pracownikom RON Centrum za wysoki poziom nauczania, zaangażowanie w rozwój procesu kształcenia i szkolenia pozwalający żołnierzom wszystkich Rodzajów Sił Zbrojnych RP na zdobywanie najwyższych kwalifikacji.
W czasie uroczystego apelu wręczone zostały wyróżnienia dla żołnierzy i pracowników RON oraz innych zasłużonych osób.
W dniu obchodów minister obrony narodowej Mariusz Błaszczak przedstawił i podpisał koncepcję tworzenia wojsk cyberprzestrzeni oraz zapowiedział utworzenie nowej Szkoły Podoficerskiej WOT „SONDA” w Zegrzu.
Minister w towarzystwie  Zofii Potkowskiej - córki patrona Centrum gen. bryg. Heliodora Cepy i najmłodszego żołnierza Centrum odsłonił także pomnik powstały dla upamiętnienia oraz oddania hołdu pokoleniom łącznościowców, którzy rozpoczęli służbę i szkolenie w Zegrzu już w 1919 roku. Szef MON odznaczył także Zofię Potkowską Złotym Medalem Za Zasługi dla Obronności Kraju oraz wręczył odznaczenia resortowe żołnierzom Centrum.
Po odsłonięciu pomnika, ministrowi obrony narodowej zaprezentowana została również Sala Tradycji CSŁiI, gdzie dokonał on wpisu do Księgi Pamiątkowej Centrum i nastąpiła wymiana okolicznościowych ryngrafów.
W ramach obchodów w Centrum odbył się Dzień Otwartych Koszar, w czasie którego wszyscy przybyli mogli uczestniczyć w uroczystościach, zapoznać się ze zgromadzonym wojskowym sprzętem bojowym (zaprezentowano m.in. czołg Leopard, KTO Rosomak WRT, KTO Rosomak WEM, ZWD-1, ZWD-2, Radiostację Harris RF 5800 AN/PRC-150 400W, Ruchomy Węzeł Łączności Cyfrowej RWŁC-10AT, moździerz samobieżny M120 Rak). W tym dniu można było również obejrzeć wystawę pt.: „Ośrodki szkolenia kadr łączności Wojska Polskiego w Zegrzu”, występy artystyczne przedstawicieli wojskowych klubów (zespołu Klubu CSŁiI Telefala, przedstawiciele wojskowych klubów z Przemyśla i Rzeszowa) czy też skosztować wojskowej grochówki.
W czasie obchodów wystawione zostały także stanowiska promocyjne Straży Ochrony Kolei, Centrum Szkolenia Policji w Legionowie oraz Wojskowego Ośrodka Badawczo-Wdrożeniowego Służby Żywnościowej w Warszawie.
Na okoliczność 100-lecia opracowany został również medal pamiątkowy, Poczta Polska wydała okolicznościowy znaczek pocztowy oraz wykonany został film pt. „100 lat szkolenia kadr łączności w Zegrzu”.
Obchody „100-lecia szkolenia kadr łączności w Zegrzu” były więc szczególnym jubileuszem. Spotkały się pokolenia łącznościowców i była to doskonała okazja do wspomnień, obejrzenia nowoczesnego sprzętu łączności, a także zwiedzenia zegrzyńskich koszar.
Te 100 lat to historia rozwoju szkolnictwa łączności w Wojsku Polskim, a współcześnie również informatyki. Zegrzyńskie ośrodki wojskowe wniosły duży wkład w rozwój wojsk łączności i całych Sił Zbrojnych RP, a szkoliło się w nich kilkadziesiąt tysięcy słuchaczy.
Dziękujemy wszystkim przybyłym za udział w obchodach z okazji 100. lecia szkolenia kadr łączności w Zegrzu.

 • autor: kpt. Krzysztof Baran
 • 100. lecie CSKiŁ w Zegrzu
 • 100. lecie CSKiŁ w Zegrzu
 • 100. lecie CSKiŁ w Zegrzu
 • 100. lecie CSKiŁ w Zegrzu
 • 100. lecie CSKiŁ w Zegrzu
 • 100. lecie CSKiŁ w Zegrzu
 • 100. lecie CSKiŁ w Zegrzu
 • 100. lecie CSKiŁ w Zegrzu
 • 100. lecie CSKiŁ w Zegrzu
 • 100. lecie CSKiŁ w Zegrzu
 • 100. lecie CSKiŁ w Zegrzu
 • 100. lecie CSKiŁ w Zegrzu
 • 100. lecie CSKiŁ w Zegrzu
 • 100. lecie CSKiŁ w Zegrzu
 • 100. lecie CSKiŁ w Zegrzu
 • 100. lecie CSKiŁ w Zegrzu
 • 100. lecie CSKiŁ w Zegrzu
 • 100. lecie CSKiŁ w Zegrzu
 • 100. lecie CSKiŁ w Zegrzu
 • 100. lecie CSKiŁ w Zegrzu
 • 100. lecie CSKiŁ w Zegrzu
 • 100. lecie CSKiŁ w Zegrzu
 • 100. lecie CSKiŁ w Zegrzu
 • 100. lecie CSKiŁ w Zegrzu
 • 100. lecie CSKiŁ w Zegrzu
 • 100. lecie CSKiŁ w Zegrzu
 • 100. lecie CSKiŁ w Zegrzu
 • 100. lecie CSKiŁ w Zegrzu
 • 100. lecie CSKiŁ w Zegrzu
 • 100. lecie CSKiŁ w Zegrzu
 • 100. lecie CSKiŁ w Zegrzu
 • 100. lecie CSKiŁ w Zegrzu
 • 100. lecie CSKiŁ w Zegrzu
 • 100. lecie CSKiŁ w Zegrzu
 • 100. lecie CSKiŁ w Zegrzu
 • 100. lecie CSKiŁ w Zegrzu
 • 100. lecie CSKiŁ w Zegrzu
 • 100. lecie CSKiŁ w Zegrzu
 • 100. lecie CSKiŁ w Zegrzu
 • 100. lecie CSKiŁ w Zegrzu
 • 100. lecie CSKiŁ w Zegrzu
 • 100. lecie CSKiŁ w Zegrzu
 • 100. lecie CSKiŁ w Zegrzu
 • 100. lecie CSKiŁ w Zegrzu
 • 100. lecie CSKiŁ w Zegrzu
 • 100. lecie CSKiŁ w Zegrzu
 • 100. lecie CSKiŁ w Zegrzu
 • 100. lecie CSKiŁ w Zegrzu
 • 100. lecie CSKiŁ w Zegrzu
 • 100. lecie CSKiŁ w Zegrzu
 • 100. lecie CSKiŁ w Zegrzu

Międzynarodowy dzień bez samochodu

W niedzielę 22 września przypada Międzynarodowy Dzień Bez Samochodu, będący zwieńczeniem Europejskiego Tygodnia Zrównoważonego Transportu, który w tym roku odbędzie się pod hasłem „Bezpieczny ruch pieszy i rowerowy". Z tej okazji, chcąc zachęcić wszystkich do korzystania z alternatywnych metod transportu, przejazdy Lokalną Komunikacją Autobusową realizowaną przez PKS Tarnobrzeg Sp. z o.o. będą bezpłatne.

Tego dnia nie będą także naliczane opłaty za przejazdy rowerami miejskimi w ramach systemu Serocki Rower Miejski, tzn. po przejechaniu 30 bezpłatnych minut, dalsze korzystanie będzie także bezpłatne (zamiast obecnych opłat w wysokości 5 gr/min). Pozostałe opłaty, m.in. za pozostawienie roweru poza strefą wypożyczeń pozostają bez zmian. Szczegółowy cennik znajdą Państwo tutaj.

 

 • autor: Referat Administracyjno-Gospodarczy

Weekend w Serocku 14-15 września 2019 r.

7 września - SOBOTA

10:00 – 12. Wrześniowy Rajd Pamięci.
Rajd pieszy ma na celu propagowanie wiedzy historyczno - krajoznawczej dotyczącej terenu miasta i gminy Serock oraz zdrowego stylu życia. Przedsięwzięcie jest skierowane do uczniów, rodzin, dorosłych mieszkańców gminy oraz wszystkich innych chętnych. Rajd zostanie przeprowadzony dwutorowo: współzawodnictwo drużynowe oraz „swobodny przemarsz”.
Zakończenie rajdu: 13.50
Trasa rajdu: Serock, start - Plaża Miejska, brzeg Zalewu Zegrzyńskiego, Jadwisin, Zegrze CSŁiI - meta.
Organizatorzy: Urząd Miasta i Gminy w Serock, Centrum Szkolenia Łączności i Informatyki, Oddział Zegrze Światowego Związku Polskich Żołnierzy Łączności, Stowarzyszenie „Nasze Zegrze”, Ośrodek Sportu i Rekreacji w Serocku

10.00 - Warsztaty dożynkowe (teatralne i wokalno-muzyczne)  
Zajęcia organizowane są w ramach projektu „Rola Folklora” i stanowią przygotowanie do trzeciego widowiska obrzędowego poświęconego tradycjom dożynkowym
Miejsce: Klub Aktywności Społecznej przy ul. Kościuszki.
Organizator: Miasto i Gmina Serock

15 września - NIEDZIELA

9.00 – Kiermasz Rzeczy Używanych
Podczas kiermaszu na serockim rynku można kupić ubrania, zabawki, książki oraz inne rzeczy używane. Kiermasz potrwa do godz. 14.00
Miejsce: Rynek w Serocku
Organizator: Miasto i Gmina Serock  

12.30 – Koncert dla dzieci „Muzyczne podróże w krainie melodii”
Koncert organizowany w ramach V Festiwalu Muzyki Kameralnej i Organowej Powiatu Legionowskiego 2019. Koncert skierowany nie tylko do najmłodszych słuchaczy, ale także tych najbardziej ciekawskich. W tym roku wraz z naszą znajomą dziewczynką Piosenką wyjedziemy z jej rodzinnego miasteczka – Symfonii, z domu Babci Klawiatury i pod opieką Pani Muzyki, w towarzystwie klarnetu
i akordeonu wybierzemy się w świat. Świat pełen przygód i dźwięków, piosenek i tańców. Piosenka, a wraz z nią wszystkie Dzieci pozna muzykę wielu zakątków kuli ziemskiej. Odwiedzi mieszkańców zza wschodniej granicy Polski i posłucha Kozaka, wybierze się za Tatry do Czech, aby dowiedzieć się, że Polka wcale nie jest tańcem polskim.

Śpiew i prowadzenie: Izabela Kazimierska
Fortepian/piano: Mariusz Dropek
Akordeon: Mateusz Chmielewski  
Klarnet/saksofony: Przemysław Skałuba
Miejsce: Sala widowiskowa Centrum Kultury i Czytelnictwa w Serocku
Organizatorzy: Agencja Artystyczna PRO MUSICA, Powiat Legionowski, CKiC w Serocku


15.00 – Prelekcja ppłk. rez. Mieczysława Hucała pt. „100 lat szkolenia kadr łączności Wojska Polskiego w Zegrzu”
Prelekcja zorganizowana zostanie w ramach obchodów „100 Lat Kadr Łączności w Zegrzu”.  
Miejsce: Izba Pamięci i Tradycji Rybackich w Serocku.
Organizatorzy: Miasto i Gmina Serock, Światowy Związek Polskich Żołnierzy Łączności.

Ponadto zapraszamy :

 • do ratusza na wystawę „Ośrodki szkolenia kadr łączności Wojska Polskiego w Zegrzu” stworzonej w CSŁiI w Zegrzu z okazji obchodów 100-lecia szkolenia kadr łączności w tym ośrodku.
 • na wystawę outdoorową przy ratuszu „Wojenne migawki – Serock i okolice w 1939 roku” przygotowaną przez Izbę Pamięci i Tradycji Rybackich w Serocku w związku z 80. rocznicą wybuchu II wojny światowej.
 • do zwiedzania Izby Pamięci i Tradycji Rybackich w Serocku
 • do stref wypożyczania serockich rowerów miejskich oraz skuterów elektrycznych blinkee.city

Zapraszamy serdecznie! Szczegóły na plakatach poniżej.

 

Forum Kół Gospodyń Wiejskich

11 września br., w sali konferencyjnej Urzędu Miasta i Gminy w Serocku odbyło się Forum Kół Gospodyń Wiejskich. Na spotkanie zostały zaproszone koła gospodyń wiejskich funkcjonujące na terenie miasta i gminy Serock oraz wszystkie zainteresowane osoby, także spoza terenu gminy. W sumie w spotkaniu uczestniczyło około 20 osób.

Głównym celem forum było zapoznanie uczestników z obowiązującymi przepisami w zakresie zakładania, funkcjonowania, lecz także i likwidacji kół gospodyń wiejskich. Głosem eksperckim była Pani Agnieszka Bąk – kierownik Biura Powiatowego Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa w Legionowie, która podzieliła się z uczestnikami spotkania swoją szeroką wiedzą dotyczącą rejestracji kół, podejmowania przez nich stosownych uchwał czy też zrzeszania kół w związki. W trakcie spotkania wywiązała się dyskusja m.in. o sposobach wsparcia działalności i inicjatyw kół przez samorząd gminny oraz o różnym spojrzeniu kół na podejmowaną przez siebie działalność.

Mimo iż celem spotkania było głównie usystematyzowanie wiedzy „o kołach” to wartością dodaną była z pewnością zachęta do tworzenia kół gospodyń wiejskich, jako miejsca dla kobiet gospodarnych i wyjątkowych.

 

 • autor: Referat Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa

Zapraszamy na kiermasz rzeczy używanych

Zapraszamy na przedostatni w tym roku kiermasz rzeczy używanych.

Dębe ze zwycięstwem!

7 września w Popowie Kościelnym odbył się X Festiwal Aktywności Społecznej i Artystycznej  Sołectw. To organizowane przez Lokalną Grupę Działania Zalew Zegrzyński przedsięwzięcie co roku skupia miłośników kulinariów, lokalnych tradycji i dobrej zabawy. Siedem sołectw:  Sołectwo Chruściele (Gmina Dąbrówka), Sołectwo Dąbrowa Chotomowska (Gmina Jabłonna), Sołectwo Zegrze Południowe (Gmina Nieporęt), Sołectwo Dębe (Gmina Serock), Sołectwo Somianka Zaszosie (Gmina Somianka), Sołectwo Kałuszyn (Gmina Wieliszew), Sołectwo Rżyska (Gmina Radzymin) rywalizowało w trzech kategoriach: prezentacja stoiska, smaki, kuchnia regionalna, występ sceniczny.

Przygotowane wspólnie przez społeczność Dębego stoisko z dumą prezentował sołtys Wiesław Winnicki z żoną Wandą oraz  mieszkankami w zielonych fartuszkach. Charakterystyczne dla Dębego sadownictwo i myślistwo stały się motywem wystroju stoiska. Na stołach królowała dziczyzna w otoczeniu przysmaków będących dziełem mieszkanek Dębego i oczywiście owoce z lokalnych sadów. Publiczność ochoczo zajadała wędliny, pasztety, pierogi, zupę dyniową czy bigos ze spiżarni sołtysowej. Równie chętnie kosztowała znakomite ciasta oraz podziwiała smak soków i nalewek ze spiżarni sołtysa. Tak było w stoisku, które odwiedziło wielu oficjalnych gości oraz radnych, sołtysów i mieszkańców gminy Serock. W czasie występu artystycznego sołectwa Dębę, najpierw usłyszeliśmy porywające utwory w stylu country wykonane na skrzypcach, a następnie ze  sceny do wspólnej nauki tańca liniowego porwał publiczność zespół Country.

Zaangażowanie mieszkańców Dębego doceniła komisja konkursowa przyznając sołectwu II miejsce w kategorii: smaki – kuchnia regionalna, II miejsce w kategorii występ sceniczny oraz III miejsce w kategorii prezentacja stoiska. Ilość nagród zaowocowała również przyznaniem Grand Prix oraz zdobyciem Pucharu Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi, pod patronatem którego odbywał się tegoroczny festiwal.

Panu Sołtysowi i Mieszkańcom Dębego serdecznie gratulujemy zwycięstwa oraz  dziękujemy za ogromny wysiłek jaki włożyli w przygotowanie festiwalowej prezentacji!

Dziękujemy też mieszkańcom gminy Serock za oddane głosy i wspólną zabawę. Najprawdopodobniej w przyszłym roku to nasza gmina będzie gospodarzem Festiwalu Sołectw.
 

 • Festiwal Sołectw Dębe
 • Festiwal Sołectw Dębe
 • Festiwal Sołectw Dębe
 • Festiwal Sołectw Dębe
 • Festiwal Sołectw Dębe
 • Festiwal Sołectw Dębe
 • Festiwal Sołectw Dębe
 • Festiwal Sołectw Dębe
 • Festiwal Sołectw Dębe
 • Festiwal Sołectw Dębe
 • Festiwal Sołectw Dębe
 • Festiwal Sołectw Dębe
 • Festiwal Sołectw Dębe
 • Festiwal Sołectw Dębe
 • Festiwal Sołectw Dębe
 • Festiwal Sołectw Dębe
 • Festiwal Sołectw Dębe
 • Festiwal Sołectw Dębe
 • Festiwal Sołectw Dębe
 • Festiwal Sołectw Dębe
 • Festiwal Sołectw Dębe
 • Festiwal Sołectw Dębe
 • Festiwal Sołectw Dębe
 • Festiwal Sołectw Dębe
 • Festiwal Sołectw Dębe
 • Festiwal Sołectw Dębe
 • Festiwal Sołectw Dębe
 • Festiwal Sołectw Dębe
 • Festiwal Sołectw Dębe
 • Festiwal Sołectw Dębe
 • Festiwal Sołectw Dębe
 • Festiwal Sołectw Dębe
 • Festiwal Sołectw Dębe
 • Festiwal Sołectw Dębe
 • Festiwal Sołectw Dębe
 • Festiwal Sołectw Dębe
 • Festiwal Sołectw Dębe
 • Festiwal Sołectw Dębe
 • Festiwal Sołectw Dębe
 • Festiwal Sołectw Dębe
 • Festiwal Sołectw Dębe
 • Festiwal Sołectw Dębe
 • Festiwal Sołectw Dębe
 • Festiwal Sołectw Dębe
 • Festiwal Sołectw Dębe
 • Festiwal Sołectw Dębe
 • Festiwal Sołectw Dębe
 • Festiwal Sołectw Dębe
 • Festiwal Sołectw Dębe
 • Festiwal Sołectw Dębe
 • Festiwal Sołectw Dębe
 • Festiwal Sołectw Dębe
 • Festiwal Sołectw Dębe
 • Festiwal Sołectw Dębe
 • Festiwal Sołectw Dębe
 • Festiwal Sołectw Dębe
 • Festiwal Sołectw Dębe
 • Festiwal Sołectw Dębe
 • Festiwal Sołectw Dębe
 • Festiwal Sołectw Dębe
 • Festiwal Sołectw Dębe
 • Festiwal Sołectw Dębe
 • Festiwal Sołectw Dębe
 • Festiwal Sołectw Dębe
 • Festiwal Sołectw Dębe
 • Festiwal Sołectw Dębe
 • Festiwal Sołectw Dębe
 • Festiwal Sołectw Dębe
 • Festiwal Sołectw Dębe
 • Festiwal Sołectw Dębe
 • Festiwal Sołectw Dębe
 • Festiwal Sołectw Dębe
 • Festiwal Sołectw Dębe
 • Festiwal Sołectw Dębe
 • Festiwal Sołectw Dębe
 • Festiwal Sołectw Dębe
 • Festiwal Sołectw Dębe
 • Festiwal Sołectw Dębe
 • Festiwal Sołectw Dębe
 • Festiwal Sołectw Dębe
 • Festiwal Sołectw Dębe
 • Festiwal Sołectw Dębe
 • Festiwal Sołectw Dębe
 • Festiwal Sołectw Dębe
 • Festiwal Sołectw Dębe
 • Festiwal Sołectw Dębe
 • Festiwal Sołectw Dębe
 • Festiwal Sołectw Dębe
 • Festiwal Sołectw Dębe
 • Festiwal Sołectw Dębe
 • Festiwal Sołectw Dębe
 • Festiwal Sołectw Dębe
 • Festiwal Sołectw Dębe
 • Festiwal Sołectw Dębe
 • Festiwal Sołectw Dębe
 • Festiwal Sołectw Dębe
 • Festiwal Sołectw Dębe
 • Festiwal Sołectw Dębe
 • Festiwal Sołectw Dębe
 • Festiwal Sołectw Dębe
 • Festiwal Sołectw Dębe
 • Festiwal Sołectw Dębe
 • Festiwal Sołectw Dębe
 • Festiwal Sołectw Dębe
 • Festiwal Sołectw Dębe
 • Festiwal Sołectw Dębe
 • Festiwal Sołectw Dębe
 • Festiwal Sołectw Dębe
 • Festiwal Sołectw Dębe
 • Festiwal Sołectw Dębe
 • Festiwal Sołectw Dębe
 • Festiwal Sołectw Dębe

Serockie wydarzenia weekendowe w dniach 7-8 września 2019 r.

7 września- sobota

10:00 – Warsztaty dożynkowe (teatralne i wokalno-muzyczne - w ramach projektu Rola Folklora) poprzedzające 3. widowisko obrzędowe, poświęcone tradycjom dożynkowym - w Klubie Aktywności Społecznej przy ul. Kościuszki.

13:00 X Festiwal Aktywności Społecznej i Kulturalnej Sołectw” organizowany przez Lokalną Grupę Działania Zalew Zegrzyński na rynku w Popowie Kościelnym. Miasto i Gminę Serock reprezentować będzie Sołectwo Dębe, które zaprasza do swego myśliwskiego stoiska oraz na występ w rytmach country  licząc na wsparcie mieszkańców gminy Serock.
W tegorocznej edycji konkursu udział wezmą również: Sołectwo Chruściele (Gmina Dąbrówka), Sołectwo Dąbrowa Chotomowska (Gmina Jabłonna), Sołectwo Zegrze Południowe (Gmina Nieporęt), , Sołectwo Somianka Zaszosie (Gmina Somianka), Sołectwo Kałuszyn (Gmina Wieliszew), Sołectwo Rżyska (Gmina Radzymin). Sołectwa tradycyjnie będą rywalizowały ze sobą w następujących kategoriach: prezentacja stoiska; smaki, kuchnia regionalna; występ sceniczny. Będzie zacięta rywalizacja, pyszne jedzenie oraz przednia zabawa.

16:30 Start zawodników w Mistrzostwach Polski w sprinterskich biegach na orientację – dzień I w Serocku (dzień II w Nowym dworze Mazowieckim 8.09.19). Ceremonia otwarcia mistrzostw o 14:30, start do dystansu sprinterskiego zaplanowano z rynku o godz. 16:30; Dekoracja zwycięzców przed ratuszem o godz. 19:00

7 i 8 września –sobota/niedziela
Międzynarodowy Turniej Twin Cities Serock Cup  - roczników 2010 oraz 2009.
W turnieju weźmie udział 48 zespołów z terenu całej Polski i kilka drużyn zagranicznych. Łącznie prawie 700 zawodników. Każdym zespół rozegra łącznie 200 minut w ciągu 2 dni.
Rywalizacja będzie się toczyć na 3 bardzo dobrze przygotowanych, trawiastych boiskach na terenie naszej Gminy (w Serocku, Woli Kiełpińskiej i Jadwisinie). Jednak większość głównych uroczystości będzie odbywała się na Stadionie Miejskim w Serocku, gdzie przewidziano dodatkowe atrakcje i różnego rodzaju konkursy.

7.09. sobota - I dzień  - rozgrywki grupowe.
8.09. niedziela  - II dzień - rozgrywki finałowe o miejsca.

Turnieje grupy U9 - rocznik 2010 (na wszystkich boiskach) odbywać się będą 7- 8.09. w g. 8:00 -13:00. Dekoracja zwycięzców grupy U9 na serockim stadionie - 8.09. w g. 12:30-14:00

Turnieje grupy U10 - rocznik 2009 (na wszystkich boiskach) odbywać się będą 7- 8.09. w g. 14:00 -18:30 dekoracja zwycięzców na serockim stadionie od g.19:00
Oficjalne zakończenie turnieju odbędzie się na Stadionie Miejskim w Serocku o g. 20:00

Zapraszamy również do śledzenia fanpejdża Twin Cities Serock Cup, gdzie zamieszczane są relacje na bieżąco.

Ponadto zapraszamy :

 • do ratusza na wystawę „Ośrodki szkolenia kadr łączności Wojska Polskiego w Zegrzu” stworzonej w CSŁiI w Zegrzu z okazji obchodów 100-lecia szkolenia kadr łączności w tym ośrodku.
  • na wystawę outdoorową przy ratuszu „Wojenne migawki – Serock i okolice w 1939 roku” przygotowaną przez Izbę Pamięci i Tradycji Rybackich w Serocku w związku z 80. rocznicą wybuchu II wojny światowej.
 • do zwiedzania Izby Pamięci i Tradycji Rybackich w Serocku
  • do stref wypożyczania serockich rowerów miejskich oraz skuterów elektrycznych blinkee.city

Zapraszamy serdecznie! Szczegóły na plakatach poniżej.

Gminna Ewidencja Zabytków Miasta i Gminy Serock

Informujemy, że dnia 03.09.2019 r., Zarządzeniem Burmistrza nr 129/B/2019 została przyjęta Gminna Ewidencja Zabytków Miasta i Gminy Serock składająca się z wykazu zabytków nieruchomych oraz zabytków archeologicznych znajdujących się na terenie miasta i gminy. Zarządzenie aktualizuje Gminną Ewidencję Zabytków opracowaną i wdrożoną w 2011 roku.
Prace nad aktualizacją ewidencji trwały od ponad roku, a projekt ewidencji został pozytywnie zaopiniowany przez Mazowieckiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków w dniu 31.07.2019 r.
W Gminnej Ewidencji Zabytków umieszcza się zabytki nieruchome wpisane do rejestru, zabytki nieruchome znajdujące się w wojewódzkiej ewidencji zabytków oraz inne zabytki nieruchome wyznaczone przez burmistrza w porozumieniu z wojewódzkim konserwatorem zabytków.
Na terenie miasta i gminy Serock włączone do ewidencji zostało 65 zabytków nieruchomych oraz 103 zabytki archeologiczne. Dane umieszczone w dokumencie zostały opracowane na podstawie materiałów przekazanych przez Mazowieckiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków. Ewidencja ma charakter zbioru otwartego i może podlegać aktualizacji. Zapraszamy do zapoznania się z dokumentami.
Obecnie trwają prace nad opracowaniem Programu Opieki nad Zabytkami Miasta i Gminy Serock na lata 2019-2023, który w najbliższym czasie zostanie skierowany do Mazowieckiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków w celu uzyskania pozytywnej opinii.

 • autor: Referat Gospodarki Gruntami Planowania Przestrzennego i Rozwoju

Dzieci sprzątały nabrzeże Bugu

W piękne słoneczne popołudnie 31 sierpnia 2019 r. dzieci z sołectw Kani Nowej i Cupla wraz z rodzicami i dziadkami postanowiły zorganizować pożegnanie wakacji. Sebastian – jeden z uczestników – zaproponował, aby połączyć przyjemne z pożytecznym i na przykład pozbierać śmieci wzdłuż nabrzeża Bugu.

Dzieci ze wsi szybko podchwyciły ten pomysł. W godzinę wraz z innymi dorosłymi przeszliśmy około kilometra i zebraliśmy około 20 worków śmieci.  Zdziwienie dzieci i dorosłych było ogromne gdy nad wodą zobaczyliśmy góry śmieci pozostawione przez osoby, które przyjeżdżają tu odpocząć lub łowić ryby. Z powodu tak ogromnych zanieczyszczeń – szczególnie dzieciom – było bardzo przykro, że osoby dorosłe zostawiają taki bałagan i zaśmiecają nasze okolice.


Zwieńczeniem tego wieczornego wysiłku było przygotowanie przez wujka Wiesia ogromnego ogniska i uszykowania patyczków do pieczenia kiełbasek. Praca dzieci została nawet doceniona przez pana wędkarza, który w podziękowaniu przyniósł lody i słodycze.
Z takiego zakończenia wakacji dzieci były zadowolone. Uśmiechnięte i bardzo zmęczone, o zmroku, powędrowały do swoich domów.


I my bardzo dziękujemy dzieciom za tak piękną inicjatywę i zaangażowanie.

Sołtys Kani Nowej – Teresa Wierzbicka
Sołtys Cupla – Anna Lewalska

 

Nowa linia LKA do Legionowa

2 września, Powiat Legionowski we współpracy z Miastem i Gminą Serock uruchomił nową linię autobusową łączącą gminy Serock, Nieporęt i Wieliszew ze Starostwem Powiatowym i Centrum Komunikacyjnym w Legionowie. Bilet normalny kosztuje 3 zł, ulgowy - 1,5 zł. Ponieważ nowa linia jest pilotażowa, wszystkie sugestie dotyczące jej funkcjonowania prosimy kierować na adres: komunikacja@serock.pl z hasłem "sugestie LKA" w temacie.

Powiat Legionowski pokrywa koszty funkcjonowania nowej linii autobusowej, Miasto i Gmina Serock zajmuje się kwestiami organizacyjnymi.

Poniżej rozkład kursowania nowej linii. Wszystkie rozkłady TUTAJ.

 

źródło: powiat-legionowski.pl

Jubileusze serockiego przedszkola

2 września serockie przedszkole obchodziło piękne jubileusze: 40-lecia funkcjonowania i 10-lecia nadania imienia Krasnala Hałabały. Tego dnia uroczyście przekazano także przedszkolakom nowe sale, które zostały wybudowane w tym roku oraz nowy plac zabaw.

Podczas spotkania, na które zaprosiła Pani Dyrektor Przedszkola Barbara Tomczak wraz z Burmistrzem Arturem Borkowskim, przywołano historię powstania i funkcjonowania placówki, dokonano symbolicznego przecięcia wstęgi w nowo powstałej sali do aktywności fizycznej, opowiedziano o dynamice rozwoju przedszkola.

Nie zabrakło również występu artystycznego podopiecznych przedszkola. Milusińscy zaprezentowali opowieść o ich patronie - Krasnalu Hałabale, a potem stanowili barwne tło do występu Kasi Lipskiej. 

Po uroczystości przybyli goście mieli okazję do zwiedzenia nowo wybudowanej części placówki.

 

 • jubileusze przedszkola
 • jubileusze przedszkola
 • jubileusze przedszkola
 • jubileusze przedszkola
 • jubileusze przedszkola
 • jubileusze przedszkola
 • jubileusze przedszkola
 • jubileusze przedszkola
 • jubileusze przedszkola
 • jubileusze przedszkola
 • jubileusze przedszkola
 • jubileusze przedszkola
 • jubileusze przedszkola
 • jubileusze przedszkola
 • jubileusze przedszkola
 • jubileusze przedszkola
 • jubileusze przedszkola
 • jubileusze przedszkola
 • jubileusze przedszkola
 • jubileusze przedszkola
 • jubileusze przedszkola
 • jubileusze przedszkola
 • jubileusze przedszkola
 • jubileusze przedszkola
 • jubileusze przedszkola
 • jubileusze przedszkola
 • jubileusze przedszkola
 • jubileusze przedszkola
 • jubileusze przedszkola
 • jubileusze przedszkola
 • jubileusze przedszkola
 • jubileusze przedszkola
 • jubileusze przedszkola
 • jubileusze przedszkola
 • jubileusze przedszkola
 • jubileusze przedszkola
 • jubileusze przedszkola
 • jubileusze przedszkola
 • jubileusze przedszkola
 • jubileusze przedszkola
 • jubileusze przedszkola
 • jubileusze przedszkola
 • jubileusze przedszkola
 • jubileusze przedszkola

Serockie Forum Kół Gospodyń Wiejskich

W środę 11 września o godzinie 10.00 w sali konferencyjnej Urzędu Miasta i Gminy Serock odbędzie się Forum serockich Kół Gospodyń Wiejskich. Spotkanie będzie formą dyskusji na temat niezależności i rozwoju Kół Gospodyń, a także ich wydatkach i rozliczeniach.

Swój udział zapowiedziała Pani Agnieszka Bąk – kierownik Biura Powiatowego w Legionowie Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa. Spotkanie będzie również doskonałą okazją do zasięgnięcia informacji o uwarunkowaniach prawnych zakładania i funkcjonowania kół, do wymiany doświadczeń i pomysłów na przyszłość.

Zapraszamy  wszystkich zainteresowanych również z okolicznych gmin!

Prosimy o potwierdzenie obecności do 9 września pod nr tel. 22 782 88 40 lub na adres mailowy: ochronasrodowiska@serock.pl.

 

źródło logotypu

 

Pożyczka na budowę kanalizacji sanitarnej w Jadwisinie ul. Książęca

W dniu 12 grudnia br. Miasto i Gmina Serock podpisała z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie umowę o dofinansowanie w formie pożyczki na realizację zadania pn. “Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Jadwisin w ramach zadania „Rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej na terenie Gminy Serock” – I etap (ul. Książęca) .” Przyznana kwota pożyczki udzielanej na preferencyjnych warunkach wynosi 593 500,00 zł., przy czym na warunkach określonych przez WFOŚiGW  kwota ta będzie mogła zostać częściowo umorzona. W wyniku realizacji tego zadania w ul. Książęcej w Jadwisinie powstała sieć kanalizacji sanitarnej, a mieszkańcy uzyskali możliwość wykonania przyłączy i odprowadzania ścieków do zbudowanej sieci.

 • autor: Referat Przygotowania i Realizacji Inwestycji

Twin Cities Serock Cup 2019

Wystartował ⚽️ Międzynarodowy Turniej Twin Cities Serock Cup dla roczników 2010 oraz 2009.

W turnieju głównym, który będzie rozgrywany w dniach 7-8.09.2019 r. weźmie udział 48 zespołów z terenu całej Polski i parę drużyn zagranicznych. Łącznie prawie 700 zawodników.

Rocznik 2010 - 24 zespoły, 4 grupy po 6 drużyn.
Rocznik 2009 - 24 zespoły, 4 grupy po 6 drużyn.

Każdym zespół rozegra łącznie 200 minut w ciągu 2 dni.

7.09.2019 r.  - I dzień  -rozgrywki grupowe.
8.09.2019 r.  - II dzień - rozgrywki finałowe o miejsca.

Rywalizacja będzie się toczyć na 3 bardzo dobrze przygotowanych, trawiastych boiskach na terenie naszej Gminy (w Serocku, Woli Kiełpińskiej i Jadwisinie).

Jednak większość głównych uroczystości będzie odbywała się na głównym Stadionie Miejskim w Serocku, gdzie przewidujemy dodatkowe atrakcje i różnego rodzaju konkursy.

Wieczorem po pierwszym dniu zmagań odbędzie się wspólne grilowanie dla wszystkich drużyn w jednym z ośrodków noclegowych.

31 sierpnia odbyło się losowanie grup, które transmitowane było na żywo na FP Urzędu Miasta i Gminy Serock. Można je obejrzeć TUTAJ.

Zapraszamy również do śledzenia fanpejdża Twin Cities Serock Cup, gdzie zamieszczane są relacje na bieżąco.

 

 • autor: Organizatorzy

Festiwal sołectw - zaproszenie

Serdecznie zapraszamy na X Festiwal Aktywności Społecznej i Kulturalnej Sołectw organizowany przez Lokalną Grupę Działania Zalew Zegrzyński pod honorowym patronatem Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi Jana Krzysztofa Ardanowskiego, który odbędzie się w sobotę 7 września 2019 r. na Rynku w Popowie Kościelnym.

W tegorocznej edycji konkursu weźmie udział siedem sołectw: Sołectwo Chruściele (Gmina Dąbrówka), Sołectwo Dąbrowa Chotomowska (Gmina Jabłonna), Sołectwo Zegrze Południowe (Gmina Nieporęt), Sołectwo Dębe (Gmina Serock), Sołectwo Somianka Zaszosie (Gmina Somianka), Sołectwo Kałuszyn (Gmina Wieliszew), Sołectwo Rżyska (Gmina Radzymin), które będą rywalizowały ze sobą w następujących kategoriach: prezentacja stoiska; smaki, kuchnia regionalna; występ sceniczny. Będzie zacięta rywalizacja, pyszne jedzenie oraz przednia zabawa.

Serdecznie zapraszamy do udziału, kibicowania i oddawania głosów na reprezentantów naszej gminy.

 

Życzenia z okazji rozpoczęcia nowego roku szkolnego

Dzieci i młodzież rozpoczynają dziś nowy rok szkolny.

Życzymy Wam, aby najbliższe dziesięć miesięcy, które spędzicie w szkołach, były dla Was czasem owocnym, pełnym pasji,
czasem zdobywania wiedzy i nabywania nowych umiejętności.

Nauczycielom, wychowawcom i pracownikom administracyjnym szkół i placówek oświatowych
życzymy cierpliwości, spełnienia zawodowego i wszelkiej pomyślności.

Awaria oczyszczalni ścieków Czajka

W związku z awarią ścieków jaka miała miejsce w oczyszczalni ścieków Czajka w Warszawie zamieszczamy komunikaty istotne dla mieszkańców powiatu legionowskiego.

Ścieżka pieszo-rowerowa

30 sierpnia uroczyście otwarto fragment ścieżki pieszo-rowerowej prowadzącej nad Narwią od odcinka w Wierzbicy do Ośrodka Rybackiego Okręgu Mazowieckiego PZW w Wierzbicy. Inwestycja została dofinansowana ze środków Unii Europejskiej, a beneficjentem był Okręg Mazowiecki Polskiego Związku Wędkarskiego w Warszawie. Zapraszamy do spacerów.

Całkowita wartość projektu: 414 426,90 zł, kwota dofinansowania: 285 243,00 zł (poziom dofinansowania: 85%).

Globalne ocieplenie

Globalne ocieplenie – (ang. global warming) zjawisko obserwowane od połowy XX wieku, związane z utrzymującym się trendem wzrostowym w średniej temperaturze ziemskiej atmosfery oraz oceanów.

Globalne ocieplenie spowodowane jest uwalnianiem do atmosfery gazów cieplarnianych – głównie dwutlenku węgla i metanu. Gazy te hamują wydostawanie się promieniowania podczerwonego z powierzchni planety do przestrzeni kosmicznej, powodując wzrost temperatury powierzchni Ziemi. Średnia globalna temperatura lądów i oceanów względem okresu drugiej połowy XIX wieku wzrosła o 0,75 °C.

Istnieje zgodność, że za obecne ocieplanie się klimatu odpowiadają dwie grupy czynników: naturalne i antropogeniczne, które wzajemnie się nakładają i wzmacniają.

Największe kontrowersje wokół tematu globalnego ocieplenia budzi obecnie ustalenie, w jakim stopniu na zjawisko to wpływa działalność człowieka, a w jakim stopniu czynniki naturalne. Czy oddziaływanie gospodarki człowieka jest na tyle silne, by winą za zmianę klimatu w znaczącym, ale nie wyłącznym stopniu obarczyć ludzkość?

Zdecydowana większość naukowców jasno stwierdza, że globalne ocieplenie spowodowane jest głównie działalnością człowieka, taką jak spalanie paliw kopalnych (emisja gazów cieplarnianych do atmosfery) i wylesianie (zmniejszenie możliwości pochłaniania CO2 przez drzewa i ponowne uwalnianie zmagazynowanego w nich węgla do atmosfery). Ocieplenie powodują gazy cieplarniane, a dziś to człowiek widocznie zwiększa ich zawartość w atmosferze. Świadczą o tym niezależne pomiary, wykonywane z Ziemi i z kosmosu, w atmosferze i w oceanach, w stacjach meteorologicznych i w laboratoriach.

Przeciwnicy powyższej analizy globalnego ocieplenia wyrażają różnorodne opinie dotyczące jego przyczyn. Niektóre stanowiska mówią, że nie zostało ustalone, że ludzie faktycznie są główną przyczyną globalnego ocieplenia. Inne przypisują globalne ocieplenie naturalnym czynnikom, takim jak wzrost aktywności słonecznej, zmiana aktywności wulkanów, promieniowanie kosmiczne czy wewnętrzne przepływy energii w ziemskim systemie klimatycznym (między oceanami a atmosferą). Hipotezy alternatywne do teorii antropogenicznego czynnika globalnego ocieplenia są  jednak w dużej mierze ze sobą sprzeczne. Oznacza to, że każda z nich próbuje wytłumaczyć ocieplenie w inny sposób -niezgodny z pozostałymi.

Naukowcy są zdania, że jeśli temperatura wzrośnie o więcej niż 2°C w stosunku do temperatury sprzed epoki przemysłowej, drastycznie zwiększy się ryzyko niebezpiecznych i potencjalnie katastrofalnych zmian w środowisku. Aby zminimalizować zmiany klimatu rządy większości państw podpisały i ratyfikowały protokół z Kioto, mający na celu redukcję emisji gazów cieplarnianych.

Obecnie trwa światowa polityczno-publiczna debata, dotycząca działań, jakie można podjąć w celu zmniejszenia tempa ocieplania się klimatu oraz przystosowania się do już występujących i przewidywanych jego następstw.

Zapraszamy Państwa do zapoznania się z różnymi publikacjami na ten temat, które znajdziecie m.in. pod tymi linkami:

https://naukaoklimacie.pl/fakty-i-mity
https://aerisfuturo.pl/projekt/najwazniejsze-fakty-i-mity-klimatyczne/
https://globalna.ceo.org.pl/geografia-godzina-wychowawcza-biologia/artykuly/fakty-i-mity-dotyczace-zmian-klimatu

 

Wydarzenia weekendowe 31.08. - 1.09.2019 r. w gminie Serock

31 sierpnia – sobota

8:00 – 22:00 „Piknik Społecznie i Sportowo'' w Jadwisinie przy ul. Szkolnej. W programie Eliminacje do Międzynarodowego Turnieju Piłki Nożnej TWIN CITIES SEROCK CUP 2019 roczników: 2010 (rozpoczęcie o godz. 9:00) i 2009 (rozpoczęcie o godz.13:00) , występy zespołów takich jak E-mail, Mega Dance, Bazyleek etc. Zbieramy również do puszek pieniążki na leczenie naszej Martynki. Na dzieci będą czekać dmuchańce, animacje, konkursy, darmowa wata cukrowa etc. Wśród gości pikniku zostanie wylosowany rower górski. Nie zabraknie również emocji w Turnieju piłki nożnej o Puchar Ministra Obrony Narodowej rocznika 2006. Będzie również gastronomia oraz stoiska między innymi z zabawkami

10:00 – Warsztaty dożynkowe - teatralne i wokalno-muzyczne - w ramach projektu Rola Folklora. Zapraszamy na spotkanie w cyklu warsztatów przygotowujących do 3. widowiska obrzędowego, tym razem dotyczącego zwyczajów dożynkowych. Spotkanie odbędzie się w Klubie Aktywności Społecznej przy ul. Kościuszki.

15:00 Prelekcja „Walki na Ziemi Serockiej w 1939 r.”- dr. Mirosław Pakuła. Spotkanie w budynku Izby Pamięci i Tradycji Rybackich ( w ramach obchodów 80. rocznicy wybuchu II wojny światowej) 

15.00 „Wędrujące czytanie” –  bajkowe zakończenie lata na plaży miejskiej w Serocku. Interaktywna bajka z muzyką na żywo, spotkanie z autorką literatury dziecięcej, Magdaleną Kowalską. Bajeczne warsztaty i zabawy dla dzieci – zapraszają CKiC w Serocku oraz Powiatowa Instytucja Kultury.

15:30 9. Ogólnopolski Zlot aut marki Lexus na rynku

18:00 Zumba Beach Party na plaży - 2 godziny zabawy w rytmach Zumby – zapraszają CatFit, CKiC oraz OSiR w Serocku

 

       1 września – niedziela

 • obchody 80. rocznicy wybuchu II wojny światowej - Pamiętajmy o wywieszeniu flag narodowych!

11.00 – uroczysta Msza św. w serockim kościele
12:00 – apel pamięci na rynku
10:00 – 14:00 Prezentacja sprzętu łączności z kampanii 1939 r., pochodzącego ze zbiorów Prezesa Zarządu Głównego Światowego Związku Polskich Żołnierzy Łączności ppłk rez. Mieczysława Hucała (ekspozycja w ratuszu - będzie dostępna tylko dnia 1.09.2019 w ww. godzinach)   

Ponadto zapraszamy :

 • na Koncerty Patriotyczne – dofinansowane ze środków samorządu Województwa Mazowieckiego:
  12:00 Kościół Garnizonowy w Zegrzu
  17:00 Kościół parafialny w Woli Kiełpińskiej
 • do ratusza na wystawę „Ośrodki szkolenia kadr łączności Wojska Polskiego w Zegrzu” stworzonej w CSŁiI w Zegrzu z okazji obchodów 100-lecia szkolenia kadr łączności w tym ośrodku.
  • na wystawę outdoorową przy ratuszu „Wojenne migawki – Serock i okolice w 1939 roku” przygotowaną przez Izbę Pamięci i Tradycji Rybackich w Serocku w związku z 80. rocznicą wybuchu II wojny światowej.
 • do zwiedzania Izby Pamięci i Tradycji Rybackich w Serocku
  • do stref wypożyczania serockich rowerów miejskich oraz skuterów elektrycznych blinkee.city
 •  na ostatnie w tym sezonie! rejsy promocyjno-turystyczne statkiem i katamaranami Albatros po Jeziorze Zegrzyńskim, sponsorowane przez Miasto i Gminę Serock,

Zapraszamy serdecznie! Szczegóły na plakatach poniżej.

 

Wyrok WSA w Warszawie dot. MPZP

Pragniemy poinformować, że w dniu 27 sierpnia 2019 roku odbyła się rozprawa przed Wojewódzkim Sądem Administracyjnym w Warszawie w sprawie ze skargi jednej ze wspólnot mieszkaniowych z Zegrza, na obowiązujący dla terenu Zegrza i Jadwisina miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego (uchwała Rady Miejskiej w Serocku Nr 342/XXXVII/2013, z dnia 3 czerwca 2013 roku).

W rozpatrzonej sprawie zapadł wyrok, zgodnie z którym oddalono zarzut wspólnoty, dotyczący niezgodnego z prawem określenia w planie górnego limitu kondygnacji nadziemnych, dla obszaru obejmującego teren zespołu zabudowy wielorodzinnej w Zegrzu, przy ul. Drewnowskiego.

Sąd uznał natomiast za godny uznania zarzut wspólnoty dotyczący przekroczenia w miejscowym planie przez Radę uprawnienia co do określenia definicji wskaźnika intensywności zabudowy i ten zapis planu (§ 5 pkt 7 ww. uchwały) uznał za nieważny, dla całego obszaru objętego planem.

Wyrok jest nieprawomocny.

W wyniku wydanego orzeczenia, w przypadku kiedy stanie się ono prawomocne, zmieni się sposób określania intensywności zabudowy, na potrzeby realizacji indywidualnych zamierzeń inwestycyjnych. Może to skutkować utrudnieniami w uzyskiwaniu pozwoleń na budowę, ponieważ wskazane w planie wartości maksymalnej i minimalnej intensywności zabudowy ustalane były przy założeniu pierwotnego sposobu jej liczenia (zgodnie z uchylonym § 5 pkt 7 ww. uchwały).

Sprawa sposobu określania intensywności zabudowy nie jest jednoznacznie określona w przepisach prawa, a kwestia ta została rozstrzygnięta dopiero na bazie wypracowanej linii orzeczniczej, którą sądy administracyjne osiągnęły już po dacie uchwalenia przedmiotowego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. Mając świadomość, że określony w planie sposób obliczania intensywności zabudowy może budzić zastrzeżenia sądu, Rada Miejska w Serocku uchwałą z dnia 25 czerwca 2018 roku, Nr 508/XLVI/2018, (zmienionej uchwałą nr 543/LI/2018, z dnia 29 października 2018 roku) przystąpiła do sporządzania zmiany ww. miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego mającej za zadanie korektę spornego zagadnienia i dostosowanie wartości określonych  w planie wskaźników intensywności zabudowy do nowego sposobu jej obliczania, co w założeniu ma umożliwić zachowanie możliwości inwestycyjnych nieruchomości przeznaczonych pod zabudowę w tym planie.

Zmiana planu znajduje się w końcowej fazie uzgodnień i opiniowania przez uprawnione do tego organy i instytucje. Przewiduje się, że wyłożenie projektu zmiany planu do publicznego wglądu nastąpi jeszcze we wrześniu bieżącego roku. Na etapie wyłożenia każdy zainteresowany będzie mógł zapoznać się z projektem zmiany planu, a także wnieść co do proponowanych zmian swoje uwagi, które następnie będą przedmiotem rozstrzygnięcia Burmistrza Miasta i Gminy Serock i Rady Miejskiej w Serocku.

O szczegółach procesu wyłożenia będziemy Państwa informować w kolejnych komunikatach.

 

 • autor: Referat Gospodarki Gruntami Planowania Przestrzennego i Rozwoju

Biała lista podatników VAT

– nowe narzędzie do sprawdzania kontrahentów

1 września 2019 r. zacznie działać tzw. biała lista podatników VAT, czyli wykaz informacji o podatnikach VAT. Ma pomóc firmom skutecznie i szybko weryfikować kontrahentów.

Czego dowiesz się dzięki białej liście podatników VAT?

 • Sprawdzisz czy twój kontrahent jest czynnym podatnikiem VAT.
 • Jeśli twojemu kontrahentowi odmówiono rejestracji, wykreślono go z rejestru lub przywrócono zarejestrowanie jako podatnika VAT, poznasz podstawę prawną tych decyzji.
 • Potwierdzisz numer rachunku bankowego, na jaki powinieneś zapłacić swojemu kontrahentowi.

Kto będzie prowadził białą listę podatników VAT?

Lista będzie prowadzona przez szefa Krajowej Administracji Skarbowej (dalej „szef KAS”) i zostanie udostępniona 1 września 2019 r., na stronie internetowej Ministerstwa Finansów oraz w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG). Zastąpi dotychczas funkcjonujące listy podatników: zarejestrowanych niezarejestrowanych oraz wykreślonych i przywróconych do rejestru VAT.

Informacje zamieszczone w wykazie będzie można wyszukiwać według NIP, REGON, numeru rachunku bankowego lub nazwy firmy. Jeśli wpiszesz tylko fragment tej nazwy, system pokaże pasujące wyniki, spośród których wybierzesz właściwą firmę.

Nie musisz nic robić, aby dane twojej firmy znalazły się na liście. Wszystkie potrzebne informacje szef KAS pobierze z dostępnych rejestrów publicznych. Jeśli te informacje będą niepoprawne, będziesz mógł wystąpić do szefa KAS z wnioskiem o ich usunięcie lub sprostowanie.

Rachunki firm na białej liście podatników VAT

Z punktu widzenia przedsiębiorcy, najistotniejsze będzie publikowanie na liście numerów rachunków bankowych podatników.

Rachunki, które się na niej znajdą, zostaną pobrane z baz Krajowej Administracji Skarbowej. Będą to te same numery rachunków, które podałeś przy zakładaniu firmy w urzędzie skarbowym (w przypadku spółki zarejestrowanej w KRS) albo za pośrednictwem CEIDG (w przypadku jednoosobowej działalności gospodarczej).

Jeśli numery rachunków, z których korzysta twoja firma, zmieniły się od czasu jej założenia, powinieneś zaktualizować te informacje w urzędzie skarbowym (w przypadku spółki zarejestrowanej w KRS) lub poprzez CEIDG (w przypadku jednoosobowej działalności gospodarczej).

Co będzie zawierała biała lista podatników VAT?

 • nazwę firmy lub imię i nazwisko przedsiębiorcy;
 • numer, za pomocą którego podmiot został zidentyfikowany na potrzeby podatku, jeżeli taki numer został przyznany;
 • status podmiotu:
  • w odniesieniu do którego nie dokonano rejestracji albo który wykreślono z rejestru jako podatnika VAT,
  • zarejestrowanego jako „podatnik VAT czynny” albo „podatnik VAT zwolniony”, w tym podmiotu, którego rejestracja została przywrócona;
 • numer identyfikacyjny REGON, o ile został nadany;
 • numer PESEL, o ile podmiot posiada;
 • numer w Krajowym Rejestrze Sądowym, o ile został nadany;
 • adres siedziby – w przypadku podmiotu niebędącego osobą fizyczną;
 • adres stałego miejsca prowadzenia działalności albo adres miejsca zamieszkania, w przypadku nieposiadania stałego miejsca prowadzenia działalności – w odniesieniu do osoby fizycznej;
 • imiona i nazwiska osób wchodzących w skład organu uprawnionego do reprezentowania podmiotu oraz ich numery identyfikacji podatkowej lub numery PESEL;
 • imiona i nazwiska prokurentów oraz ich numery identyfikacji podatkowej lub numery PESEL;
 • imię i nazwisko lub firmę (nazwę) wspólnika oraz jego numer identyfikacji podatkowej lub numer PESEL;
 • daty rejestracji, odmowy rejestracji albo wykreślenia z rejestru oraz przywrócenia zarejestrowania jako podatnika VAT;
 • podstawę prawną odpowiednio odmowy rejestracji, wykreślenia z rejestru oraz przywrócenia zarejestrowania jako podatnika VAT;
 • numery rachunków bankowych lub rachunków w spółdzielczej kasie oszczędnościowo-kredytowej, której dana firma jest członkiem, otwartych w związku z prowadzoną działalnością gospodarczą – wskazanych w zgłoszeniu identyfikacyjnym lub zgłoszeniu aktualizacyjnym.

Zwróć uwagę, że zakres danych udostępniony w wykazie będzie różny dla różnych grup podatników. Na przykład w przypadku podmiotów zarejestrowanych jako czynni podatnicy VAT lub podmiotów, których rejestracja jako podatników VAT została przywrócona, nie będą publikowane numery PESEL. Więcej: Zakres-danych-podatnikow-udostepnianych-Wykazie-podatnikow-VAT.pdf

Jakie będą sankcje za korzystanie z innego rachunku niż widniejący na białej liście podatników VAT?

Od 1 stycznia 2020 r., jeśli zapłacisz swojemu partnerowi biznesowemu kwotę powyżej 15 tysięcy zł na inny rachunek bankowy, niż podany w wykazie:

 • nie będziesz miał możliwości zaliczenia do kosztów uzyskania przychodu kwoty w tej części, w jakiej płatność przekracza kwotę 15 tysięcy zł. Nie będzie przy tym miała znaczenia liczba transakcji, na jaką podzielisz płatność wynikającą z jednej faktury,
 • będziesz ponosił ryzyko odpowiedzialności solidarnej ze swoim kontrahentem za zaległości podatkowe, jeśli nie zapłaci on należnego podatku VAT od transakcji. 

Dane podatników będą aktualizowane raz dziennie, w każdy dzień roboczy. Dlatego powinieneś sprawdzać numer rachunku bankowego swojego kontrahenta tego samego dnia, w którym planujesz zrealizować przelew.

Będziesz mógł uwolnić się od tych sankcji, jeśli najpóźniej w ciągu 3 dni od zrobienia przelewu na niewłaściwy numer rachunku bankowego poinformujesz o tym naczelnika urzędu skarbowego właściwego dla sprzedawcy.

Do 31 grudnia 2019 r. płatności na rachunek inny, niż podany w wykazie, nie są obciążone sankcjami.

O czym trzeba pamiętać?

 • Po 1 września sprawdź swojego kontrahenta na białej liście podatników VAT prowadzonej przez szefa KAS. W szczególności dotyczy to firm, z którymi wcześniej nie współpracowałeś. W ten sposób dowiesz się czy twój kontrahent jest czynnym podatnikiem VAT.
 • Po 1 września, w dniu planowanej zapłaty za usługę czy towar sprawdź czy numer rachunku bankowego podany na fakturze jest taki sam jak numer rachunku na białej liście podatników VAT. Jeśli rachunek nie jest taki sam, powinieneś to wyjaśnić ze swoim kontrahentem przed dokonaniem płatności.
 • Jeśli przyjmujesz płatności powyżej 15 tys. zł, sprawdź na białej liście podatników VAT czy numery rachunków twojej firmy zgłoszone w urzędzie skarbowym (w przypadku spółki zarejestrowanej w KRS) albo za pośrednictwem CEIDG (w przypadku jednoosobowej działalności gospodarczej) są prawidłowe. Brak lub błędny rachunek naraża na sankcje twoich kontrahentów, którzy będą płacić ci za towary lub usługi po 31 grudnia 2019 r.  

 

Podstawa prawna:

Źródło: www.biznes.gov.pl

Cynamon i goździki

W nawiązaniu do odbywającego się po raz XVI w Warszawie Festiwalu Kultury Żydowskiej Warszawa Singera - przywracającego pamięć o przedwojennej, żydowskiej „Warsze” sławionej w twórczości literackiej Singera -  odbył się na grodzisku Barbarka wieczór poetycko–muzyczny pt. „Cynamon i goździki”. W Serocku bowiem, jak w wielu polskich przedwojennych miastach i miasteczkach, kultura żydowska splatała się z kulturą polską, a oba narody żyły razem uzupełniając się nawzajem.

W czasie spotkania wśród pochodni i blasku świec, przy aromatycznym czulencie i cymesie - popijając kawę z kardamonem - przypomnieliśmy sobie wielkich polskich pisarzy i poetów pokolenia międzywojennego, którzy byli Żydami oraz ich wspaniałą twórczość. Poezję oraz prozę przybliżyli nam: Bogusława Żaczkiewicz, Maria Wal, Eugeniusz Gołaś oraz młodzi mieszkańcy naszej gminy.
Podczas recitalu w wykonaniu uznanych muzyków, pianisty - Michała Junga oraz skrzypka - Łukasza Parchety, usłyszeliśmy m.in. utwory F. Chopina. Habanera G. Bizeta, polonez Wieniawskiego czy Błękitną Rapsodię G. Gershwina.

Organizatorem wydarzenia, objętego patronatem Muzeum Historii Żydów Polskich Polin oraz Burmistrza Miasta i Gminy Serock, była Pracownia Artystyczna Mecholówka prowadzona przez Panią Bogusławę Żaczkiewicz. Współorganizatorami byli: Centrum Kultury i Czytelnictwa w Serocku oraz Instytutu Muzyki Dawnej. Imprezę wsparli przedsiębiorcy.

 

 • zdjecia ynamon i gozdziki
 • zdjecia ynamon i gozdziki
 • zdjecia ynamon i gozdziki
 • zdjecia ynamon i gozdziki
 • zdjecia ynamon i gozdziki
 • zdjecia ynamon i gozdziki
 • zdjecia ynamon i gozdziki
 • zdjecia ynamon i gozdziki
 • zdjecia ynamon i gozdziki
 • zdjecia ynamon i gozdziki
 • zdjecia ynamon i gozdziki
 • zdjecia ynamon i gozdziki
 • zdjecia ynamon i gozdziki
 • zdjecia ynamon i gozdziki
 • zdjecia ynamon i gozdziki
 • zdjecia ynamon i gozdziki
 • zdjecia ynamon i gozdziki
 • zdjecia ynamon i gozdziki
 • zdjecia ynamon i gozdziki

Nowa linia LKA

Wydarzenia weekendwe 24 - 25 sierpnia 2019

24 sierpnia – sobota

9:00 -13:00 – Akcja Krwiodawstwa na serockim rynku, organizowana przez HDK Legion Oddział Serock

10:00 – Warsztaty dożynkowe - teatralne i wokalno-muzyczne - w ramach projektu Rola Folklora. Zapraszamy na pierwsze spotkanie w cyklu warsztatów przygotowujących do 3. widowiska obrzędowego, tym razem dotyczącego zwyczajów dożynkowych. Spotkanie odbędzie się w Klubie Aktywności Społecznej przy ul. Kościuszki.

12:00 - Kolumna kabrioletów Mazovia Cabrio Style zjawi się w okolicach Serockiego rynku tuż po godzinie 12:00. Miłośnicy jazdy autami bez dachu wybiorą się - już na własnych nogach - na zwiedzanie miasta. Zajrzą też do Izby Pamięci i wyruszą w rejs po jeziorze. Pojawią się ponownie swymi kabrioletami po godzinie 18:00.

18:00 – wieczór poetycko-muzyczny „Cynamon i Goździki” - na wzgórzu Barbarka przy ul. Radzymińskiej. Organizatorem wydarzenia jest Pracownia Artystyczna Mecholówka prowadzona przez Bogusławę Żaczkiewicz.

25 sierpnia – niedziela

18:00 Fontanna Muzyki - „Muzyka zanikającego Świata” w wykonaniu Kamil Radzimowski – Band; na rynku

Ponadto zapraszamy:

• do ratusza na wystawę „Ośrodki szkolenia kadr łączności Wojska Polskiego w Zegrzu” stworzonej w CSŁiI w Zegrzu z okazji obchodów 100-lecia szkolenia kadr łączności w tym ośrodku.
• na wystawę outdoorową przy ratuszu „Wojenne migawki – Serock i okolice w 1939 roku” przygotowaną przez Izbę Pamięci i Tradycji Rybackich w Serocku w związku z 80. rocznicą wybuchu II wojny światowej.
• do zwiedzania Izby Pamięci i Tradycji Rybackich w Serocku
• do stref wypożyczania serockich rowerów miejskich oraz skuterów elektrycznych blinkee.city
• na rejsy promocyjno-turystyczne statkiem i katamaranami Albatros po Jeziorze Zegrzyńskim, sponsorowanymi przez Miasto i Gminę Serock,

Zapraszamy serdecznie! Szczegóły na plakatach poniżej.

Zwrot podatku akcyzowego

Każdy rolnik, który w terminie od 1 sierpnia 2019 r. do 30 sierpnia 2019 r. złożył do Burmistrza Miasta i Gminy Serock wniosek o zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego  otrzyma wypłatę  środków w terminie od  01 października 2019 –do dnia  31 października 2019 r.  przelewem na wskazany rachunek bankowy.

TRZECIA RATA PŁATNOŚCI PODATKÓW LOKALNYCH    
Przypominamy, że do dnia 16 września 2019 roku  należy dokonać płatności III raty  podatków lokalnych.

W tym terminie płacimy:
Podatek od nieruchomości:
Termin płatności: osoby fizyczne  do 16 września 2019 roku.
Termin płatności: osoby prawne  do 15 dnia każdego miesiąca roku 2019.  

Podatek rolny:
Termin płatności: osoby fizyczne do 16 września 2019 roku.
Termin płatności: osoby prawne do 16 września roku 2019.  

Podatek leśny:
Termin płatności: osoby fizyczne do 16 września 2019 roku.
Termin płatności: osoby prawne  do 15 dnia każdego miesiąca roku 2019.

Podatek od środków transportowych :
Termin płatności: osoby fizyczne i prawne  do 16 września 2019 roku.

Opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi
Termin płatności osoby fizyczne do 16 września 2019 roku.

 

Ziele roku 2019

W dniu 15 sierpnia podczas odpustu Święta Matki Boskiej Zielnej w Woli Kiełpińskiej odbył się po raz trzynasty konkurs ZIELE ROKU 2019. W konkursie wzięło udział 44 uczestników z terenu gminy Serock. Konkurs organizowany był  przez Mazowiecki Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Warszawie, Stowarzyszenie Wspólnota Lokalna oraz Proboszcza Parafii Zegrze z siedzibą w Woli Kiełpińskiej Andrzeja Marchlewskiego. Celem konkursu jest popularyzacja tradycji wśród rolników i mieszkańców wsi, pobudzenie aktywności społeczności wiejskiej oraz wyłonienie najbardziej twórczych pomysłów kultywujących nasze polskie święto i obrzędów z nimi związanych. Z roku na rok impreza cieszy się coraz większym zainteresowaniem. Uczestnicy konkursu wykonali kompozycje ze zbóż, kwiatów i ziół.

Komisja konkursowa w składzie:
Przewodniczący: Józef Lutomirski  
Członkowie: Anna Gajewska, Małgorzata Niemczyk, Zofia Pietrzyk  i Marian Malinowski dokonała oceny w sposób następujący:
I – miejsce  Halina Nałęcz    
II– miejsce  Maria Chrzanowska  
III – miejsce – Iwona Stalmach   

Wyróżnienie otrzymali:
Mariola Suska, Maria Pietrzak i Anna Ugodzińska.

Wszyscy uczestnicy otrzymali upominki a laureaci konkursu otrzymali nagrody ufundowane przez Starostwo Powiatu Legionowskiego.
Wszystkim uczestnikom bardzo dziękuję za udział w konkursie a laureatom gratuluję wygranych.

 • autor: Teresa Krzyczkowska

Pomnik na grobie ze szczątkami znalezionymi w Zegrzu

W czerwcu 2017 roku podczas prac związanych z Kompleksową przebudową systemu kanalizacji w Zegrzu wykonawca robót znalazł szczątki ludzkie na terenie dz. nr ew. 111/42 obręb Jadwisin, o  czym niezwłocznie poinformował Inwestora, Policję i Prokuraturę. Prokuratura nakazała wstrzymać pracę związane z budową kanalizacji i przeprowadzić badania archeologiczne. W lipcu 2017 roku  Mazowiecki Wojewódzki Konserwator Zabytków w Warszawie wydał decyzję zezwalającą na przeprowadzenie badań archeologicznych. Podczas badań na terenie dawnego cmentarza parafialnego w Zegrzu udokumentowano 170 pochówków.

Jednak w wyniku przeprowadzonych badań antropologicznych wydzielono łącznie szczątki 280 osób. Duża część szczątków zalegała w tzw. warstwie cmentarzyskowej, przemieszanej warstwie z dużą ilością kości powstałej w wyniku niszczenia starszych pochówków przez młodsze. Jak wykazały badania archeologiczne najstarsze pochówki sięgają pierwszej połowy XIII wieku natomiast najmłodsze możemy datować na połowę XIX wieku. Jednak najwięcej pochówków możemy datować na okres od XVI do XVII wieku. Sam cmentarz funkcjonował do ok. 1890 roku, kiedy to teren Zegrza został wykupiony przez władze carskie na potrzeby budowy Twierdzy Zegrze. Wtedy też część pochówków została przeniesiona na nowo założony cmentarz w Woli Kiełpińskiej (głównie pochówki najzamożniejszych rodzin oraz pochówki z terenu kościoła).

W dniu  26.11.2018 roku szczątki po badaniach antropologicznych zostały pochowane w sześciu trumnach na cmentarzu w Woli Kiełpińskiej. W 2019 roku na zlecenie Gminy został wykonany pomnik, który znajduje się w 7 sektorze Cmentarza parafii Świętego Antoniego w Woli Kiełpińskiej.

 

 • autor: Referat Przygotowania i Realizacji Inwestycji

Życzenia z okazji Święta Wojska Polskiego

Obchodzone w rocznicę zwycięskiej Bitwy Warszawskiej 1920 roku święto
jest najlepszą okazją do złożenia podziękowań Żołnierzom
i pracownikom cywilnym Wojska
za trud wkładany w działania na rzecz bezpieczeństwa naszej Ojczyzny.

Życzymy aby nie zabrakło Państwu wytrwałości
i gotowości do służby Ojczyźnie, a codzienna praca była źródłem zawodowej satysfakcji.
Niech towarzyszy Państwu zdrowie i wszelka pomyślność w życiu osobistym.

Dziękujemy również Wszystkim, którzy swoim doświadczeniem, działaniem i życzliwością
wspierają Żołnierzy w wypełnianiu przez nich powinności wobec Ojczyzny.
Wszystkiego dobrego!

 

68. Centralny Zlot Turystów Kolarzy PTTK

W dniu dzisiejszym Serock odwiedzili uczestnicy 68. Centralnego Zlotu Turystów Kolarzy PTTK, który rozpoczął się 10 sierpnia 2019 r.  Miejscem tegorocznego zlotu jest Modlin k. Nowego Dworu Mazowieckiego, który jest jednocześnie miejscem zgrupowania uczestników. Zlot potrwa do 17 sierpnia 2019 r. Patrona honorowy nad zlotem sprawuje: Marszałek Województwa Mazowieckiego Adam Struzik, Prezes Zarządu Głównego PTTK  Jacek Potocki oraz Przewodniczący Komisji Turystyki Kolarskiej ZG PTTK Marek Koba. 

Filmowy Serock w Izbie Pamięci

Trzecie z kolei "Spotkanie z historią" w naszej Izbie dotyczyło filmów i seriali kręconych na terenie gminy Serock. Dr Mirosław Pakuła zaprezentował i omówił fragmenty ponad dwudziestu filmów. Widzowie odgadywali, które miejscowości i miejsca w gminie posłużyły za filmowe plenery,
Bardzo dziękujemy Państwu za bardzo liczne przybycie i zapraszamy na kolejne spotkania.

Wydarzenia najblizszego weekendu w Serocku

11 sierpnia – niedziela

9:00 – 14:00Kiermasz Rzeczy Używanych - na rynku

15:00Gmina Serock na filmowo – prezentacja dr. Mirosława Pakuły w Izbie Pamięci i Tradycji Rybackich w Serocku

18:00 Fontanna Muzyki z udziałem Legionowskiej Orkiestry Barokowej – na rynku

Ponadto w weekend zapraszamy:
•    do ratusza na wystawę Powstanie Warszawskie 1944 Bitwa o Polskę (IPN)
•    do zwiedzania Izby Pamięci i Tradycji Rybackich w Serocku
•    do stref wypożyczania serockich rowerów miejskich oraz skuterów elektrycznych blinkee.city
•    na rejsy promocyjno-turystyczne statkiem i katamaranami Albatros po Jeziorze Zegrzyńskim, sponsorowanymi przez Miasto i Gminę Serock,

Szczegóły na plakatach poniżej.

Spotkanie w sprawie miejscowego planu – sekcja H, etap A

W dniu 08.08.2019 r. w siedzibie OSP w Gąsiorowie odbyło się spotkanie z mieszkańcami wsi Gąsiorowo, Łacha, Kania Nowa i Kania Polska, dotyczące omówienia zapisów projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Serock – sekcja H, etap A (obejmujący obręby Gąsiorowo, Kania Nowa oracz część obrębu Łacha i Kania Polska).
Licznie zebranym uczestnikom przedstawiona została prezentacja, w której omówiono zmiany wprowadzone do wersji projektu planu, którą przedstawialiśmy na spotkaniu w dniu 13.02.2019 r. w OSP Gąsiorowo oraz na dyskusji publicznej w dniu 20.02.2019 r. w siedzibie Urzędu.
Zmiany wprowadzone do projektu planu przedstawionego w lutym bieżącego roku wynikają ze złożonych do niego uwag. Zmiany te dotyczą w szczególności:
•    poszerzenia ulicy Nowa Droga w obrębie Gąsiorowo,
•    poszerzenia ulicy Poprzecznej w obrębie Gąsiorowo,
•    zapisów dotyczących dróg wewnętrznych,
•    wprowadzenia limitu powierzchni sprzedaży na terenach mieszkaniowo-usługowych MN/U (zabudowa wzdłuż ul. Grunwaldzkiej w Gąsiorowie oraz Mazowieckiej i Wyszkowskiej w Łasze).
W następnej kolejności oddano głos mieszkańcom, którzy mogli zadawać pytania dotyczące przedstawionego projektu planu. Podczas dyskusji poruszane były głównie tematy dróg, ich realizacji oraz bieżącego utrzymania.
Na spotkanie przygotowany został punkt konsultacyjny, w którym każdy z przybyłych mógł sprawdzić przeznaczenie wynikające z projektu planu dla konkretnej, interesującej go nieruchomości.

Dla przypomnienia informujemy, że wyłożenie projektu planu odbywa się w siedzibie Urzędu Miasta i Gminy (pok. 51) w terminie od dnia 31.07.2019 r. do dnia 21.08.2019 r.
Dyskusja publiczna nad projektem planu, odbędzie się w najbliższy wtorek, tj. 13.08.2019 r., o godz. 14.00 w Urzędzie Miasta i Gminy Serock, pok. 33. Wszystkich chętnych zapraszamy.
Do dnia 06.09.2019 r. można wnosić uwagi do ww. wyłożonego projektu planu miejscowego, które będą przedmiotem rozstrzygnięcia zarówno przez Burmistrza Miasta i Gminy Serock, jak i przez Radę Miejską w Serocku. Uwagi należy składać na piśmie (podpisać i opatrzeć danymi umożliwiającymi identyfikację nadawcy - dane osobowe nie będą upubliczniane), a w przypadku pism składanych drogą elektroniczną, należy korzystać z profilu zaufanego ePUAP lub podpisu kwalifikowanego.
Poniżej fotorelacja z wczorajszego spotkania.

 • autor: Referat Gospodarki Gruntami Planowania Przestrzennego i Rozwoju

Ankieta dotycząca krajobrazu pospolitego

Ankieta dotycząca krajobrazu pospolitego przygotowana przez Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego zgodnie z Europejską Konwencją Krajobrazową.

Uprzejmie prosimy o wypełnienie ankiety, Państwa opinia w tej sprawie jest dla nas szczególnie istotna, gdyż dotyczy postrzegania przez Państwa najbliższego otoczenia i wspólnego dziedzictwa małych ojczyzn.

Państwa odpowiedzi posłużą identyfikacji tych obszarów w opracowywanym przez Samorząd Województwa Mazowieckiego dokumencie. Wypełnione ankiety należy przesłać drogą elektroniczną na adresy: biuro@mbpr.pl i awaszczuk@mbpr.pl w nieprzekraczalnym terminie do 16 sierpnia br.

 • autor: Referat Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa

8 sierpnia obchodzimy Dzień Pszczół

Wielki Dzień Pszczół to ogólnopolskie święto przypadające na dzień 8 sierpnia, którego celem jest upowszechnienie wiedzy nt. pszczół, ukazanie roli zapylaczy w środowisku przyrodniczym, a także aktywizowanie społeczeństwa do podejmowania działań na rzecz ochrony i poprawy warunków bytowania tych owadów.

Pszczoły to owad z rodziny pszczołowatych, rzędu błonkoskrzydłych, gromady owadów. Do rodziny pszczołowatych zalicza się ok. 20 tys. gatunków, w większości prowadzących samotniczy tryb życia, ale również takich, które wytworzyły skomplikowane struktury społeczne. Pszczoły są jednym z najstarszych gatunków wykorzystywanych przez człowieka. Szacuje się, że pszczoły żyją na Ziemi od ok 50 milionów lat, a ich rola w utrzymywaniu równowagi ekosystemu Ziemi jest nieoceniona. Gatunek pszczeli uzależniony jest od występowania roślin owadopylnych w ekosystemie, oferując w zamian proces zapylania. Pszczoły zapylają ok. 70% gatunków roślin uprawnych na świecie, zapewniają lepszą jakość owoców i warzyw i podnoszą wydajność upraw. Niektóre z gatunków (np. migdały) bez pracy pszczół w ogóle by nie owocowały. A przecież pszczoły zapylają nie tylko rośliny użytkowe, ale również rośliny dzikie, tworzące różne ekosystemy lądowe. Te zbiorowiska roślinne produkują tlen niezbędny do życia a także są odpowiedzialne za wiele innych usług ekosystemowych. Wyginięcie pszczół miałoby trudne do oszacowania konsekwencje dla ludzi i środowiska przyrodniczego Ziemi.
Niestety w obecnym czasie obserwuje się proces wymierania populacji pszczół. Spowodowane jest to wieloma czynnikami. Największym zagrożeniem dla pszczół jest nowoczesne rolnictwo i intensywne stosowane środków ochrony roślin.
Pomijając wpływ pestycydów ogromnym problemem dla dzikich pszczół są uprawy monokulturowe. Obszarowa uprawa tego samego gatunku roślin, które kwitną w zbliżonym czasie powoduje wystąpienie pokarmu tylko w określonym, krótkim czasie. Po przekwitnięciu danej uprawy brak jest pożywienia dla dzikich zapylaczy na ogromnym obszarze. Niestety zmniejsza się bioróżnorodność rolnictwa i coraz mniej jest miejsc, gdzie mogą rosnąć różne gatunki roślin nektarujących, kwitnących naprzemiennie.  Brak miedz, zadrzewień śródpolnych, starych drzew, skarp, śródpolnych stert kamieni to wszystko powoduje że brakuje kryjówek i miejsc do założenia gniazda. Rozwiązaniem byłyby korytarze roślinne z różnorodną roślinnością miododajną i miejscami do gniazdowania owadów – czyli w praktyce powrót do dawnych miedz i zadrzewień śródpolnych.

W związku z faktem, że Dzień Pszczół obchodzony jest 8 sierpnia, dla pierwszych ośmiu osób, które przyjdą tego dnia do Referatu Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa (pokój nr 11 w Urzędzie Miasta i Gminy w Serocku) na hasło ,,pszczoła miodna” otrzymają drobny upominek.

 • autor: Referat Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa

Flis Obojga Narodów gościł w Serocku!

W poniedziałek, 5 sierpnia 2019 r., gościliśmy flisacką załogę, która tradycyjną tratwą – pod okiem doświadczonego retmana, Mieczysława Łabędzkiego z Ulanowa nad Sanem - przypłynęła Narwią do Serocka .

Flis Obojga Narodów, w ramach którego odbywa się spływ, zorganizowano dla upamiętnienia 450-lecia Unii Lubelskiej. Jego organizatorem jest Polski Cech Flisaków, Szkutników i Sterników – stowarzyszenie kultywujące tradycje dawnych rzemiosł związanych z żeglugą rzeczną.

Trwająca od 27 lipca br. ekspedycja rzeczna ma przypomnieć zanikłą tradycję flisacką spławu drewna rzeką. (Przez wieki miał on również miejsce w Serocku, gdzie Narwią i Bugiem spławiano drewno i transportowano różnorakie towary). Flis poprzedziło wiązanie tratwy z 13 metrowych bali świerkowych na biebrzańskiej bindudze. Do jej zbudowania zużyto 56 metrów sześciennych drewna pozyskanego z Puszczy Knyszyńskiej.

Do Serocka Flisacy przypłynęli w godzinach popołudniowych, wzbudzając duże zainteresowanie mieszkańców i turystów. Każdy chciał osobiście obejrzeć 5 powiązanych ze sobą drewnianych tafli, stojące na nich szałasy pokryte słomą – miejsce odpoczynku i snu załogi, gliniane palenisko obudowane drewnianymi palami z dymiącym kociołkiem flisackiej strawy, bosaki, siekiery i inne narzędzia wbite w drewniane bale. Warto było podpatrzeć budowę wiwatówki, śryków i drygawki, podziwiać płaskorzeźbę na kawałku czarnego dębu wyłowionego z rzeki – nad drzwiami do retmanki, czy podpytać załogę o cel i trudy rzecznej wyprawy. Niełatwe było samo zwiedzanie tratwy, ponieważ wymagało ogromnej koncentracji - chodzenie bowiem po wilgotnych, okrągłych balach nie jest łatwe.

Naszych gości powitał oficjalnie Burmistrz Miasta i Gminy Serock, Artur Borkowski, który przekazał retmanowi Łabędzkiemu serocką flagę. Od gości otrzymał w rewanżu flisacką koszulkę, pamiątkowy kufel i mnóstwo uśmiechów. Spotkanie na serockiej plaży z pewnością należało do niezwykłych i miłych dla jego uczestników. Wspólne rozmowy, zdjęcia, pieczenie kiełbasek i ziemniaków w ognisku, „wodniackie” piosenki śpiewane przez niezawodną grupę Miłośników Skubianki, czyli znany wszystkim SMS, stworzyły niecodzienną atmosferę nadnarwiańskiego wieczoru z flisakami.

Przemili goście odpłynęli w dalszą podróż we wtorkowy poranek, 6 sierpnia, by dalej przez Jezioro Zegrzyńskie i Kanał Żerański dopłynąć do Wisły, a nią podążać na Festiwal Wisły w Toruniu.

Życzymy głębokiej wody, dziękujemy i zapraszamy do Serocka

Dofinansowanie do fotowoltaiki

Informujemy, że Ministerstwo Energii we współpracy Ministerstwem Środowiska przygotowało program dofinansowania instalacji fotowoltaicznych w Polsce „Mój Prąd”. Program został ogłoszony 23 lipca 2019 r.
Głównym celem programu jest zwiększenie produkcji energii z mikroźródeł fotowoltaicznych, a jego budżet to 1 mld złotych. Dofinansowanie obejmuje do 50% kosztów instalacji i wynosi nie więcej niż 5000 zł. Wsparciem mogą zostać objęte instalacje o 2-10 kW mocy zainstalowanej. Program skierowany jest do gospodarstw domowych.
Termin ogłoszenia naboru i początek przyjmowania wniosków planowany jest na przełom sierpnia i września 2019 roku.
Nabór wniosków będzie prowadzony przez Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej NFOŚiGW.
Szczegółowe informacje na stronie:

http://nfosigw.gov.pl/o-nfosigw/aktualnosci/art,1450,program-moj-prad-zalozenia-szczegolowe.html
 

 • autor: Referat Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa

Inwestycje w oświacie w 2019 roku

Dnia 26 lipca br. została podpisana umowa, nastąpiło wprowadzenie na budowę oraz faktyczne rozpoczęcie prac polegających  na wykonaniu  remontu dziewięciu sanitariatów w budynku Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Woli Kiełpińskiej.  Inwestycja obejmuje swym zakresem kompleksową przebudowę istniejących łazienek w budynku szkoły w tym: wymianę  pionów kanalizacyjnych, instalacji wodociągowej, elektrycznej, zmianę układu ścianek działowych i dopasowanie układu do obowiązujących przepisów, wykończenie oraz pełne wyposażenie sanitariatów.   Inwestycja zostanie zrealizowana  przez konsorcjum firm: Usługi Ogólno – Budowlane Tadeusz Głowiński oraz MERITUM GROUP Dariusz Karbowy z siedzibą w Nowym Dworze Mazowieckim. Wartość umowy wynosi kwotę 467.943,12 zł. brutto. Wykonawca będzie miał na realizację zadania 2 miesiące. Ze względu na fakt, że wakacji zostało  już niewiele  ponad  miesiąc, niestety część robót będzie musiała być prowadzona w ciągu  trwania roku szkolnego. Postaramy się jednak, aby uciążliwości zminimalizować i aby roboty  jak najmniej kolidowały z zajęciami. Jednakże, zarówno uczniów jak i rodziców musimy prosić o cierpliwość. Niestety zawsze jest tak, że skutkiem ubocznym przy tego typu pracach są pewne utrudnienia, z którymi  wszyscy musimy  dać sobie radę. Wierzymy jednak, ze efekt końcowy będzie tego wart.

 • autor: Referat Przygotowania i Realizacji Inwestycji

Flis Obojga Narodów 

450 lat temu - 1 lipca 1569 roku, w Lublinie dwa suwerenne Narody Litwy i Polski wolą swoich przedstawicieli w niezawisłych sejmach utworzyły Rzeczpospolitą Obojga Narodów. Ogromne, największe państwo ówczesnej Europy rozwijało się wzbogacając przenikaniem wzajemnym kultur Litwy i Polski oraz wszechstronną współpracą gospodarczą. Dużą rolę w łatwej i taniej wymianie towarowej spełniały rzeki. Transportowano nimi płody rolne i leśne, głównie zboża i drewno. Spławiane wodą drewno, jako niezbędny budulec domów i statków, wiązane w tratwach było częstym widokiem rzecznych pejzaży. Pragniemy ożywić dzisiejsze rzeki Biebrzę, Narew i Wisłę o ten historyczny element. Flis Obojga Narodów jest ekspedycją, która ma przypomnieć zanikłą zupełnie tradycję flisacką spławu drewna rzekami.  
                                                                                                                                                                                           www.festiwalwisły.pl

Serdecznie zapraszamy 5 sierpnia na serocką dziką plażę (w pobliżu molo), gdzie o godz. 18.00 przywitamy załogę flisacką, która od strony Pułtuska przybędzie do Serocka na tradycyjnych tratwach flisackich. W programie wieczornego spotkania: ognisko, rozmowy z flisakami, wspólne śpiewanie z członkami SMS Skubianka oraz plener fotograficzny.

 • Flis Obojga Narodów

KRZYŚKI 2019 27 lipca 2019 r.

    To już dziesiąty raz spotkaliśmy się wszyscy na dorocznym festynie KRZYŚKI.
Uroczystości związane z obchodami święta patrona Nowej Wsi tradycyjnie rozpoczęła polowa msza święta, tym razem celebrowana przez księdza Wita Pasierbka , który zastąpił, wyjątkowo, naszego Proboszcza.  Po nabożeństwie odbyło się święcenie samochodów i innych pojazdów oraz  odsłonięto tablicę w Alei Przyjaciół. W tym roku nominowanym do naszej Alei został śpiewak i aktor Genadij Iskhakov, który już dwukrotnie występował na festynie „Krzyśki” i tym razem, w części artystycznej imprezy, dał koncert, zbierając salwy braw od publiczności. Następnie na scenie wystąpiła Sandra Gembal, która gościła w Nowej Wsi już szósty raz, ale pierwszy raz prezentowała swój program na „Krzyśkach”. Mimo młodego wieku jej koncert wzbudził wielki podziw wśród zebranych gości. Na deser nowowiejskich atrakcji artystycznych wystąpił zespół Venus&Ventus z lubianą, naszą lokalną, osobistą Anią, która przy współpracy z dziewczynami tańczącymi Zumbę, poderwała publiczność do pląsów.
    Świetną atmosferę festynu stworzyły nie tylko występy artystyczne, ale również liczne stragany i stoiska gastronomiczne oraz „wesołe miasteczko”, które ściągnęło najmłodszą gawiedź. Mieszkańcy i goście w miłym i pełnym wrażeń wiejskim klimacie spędzili piękny sobotni wieczór. Jedyną niedogodność sprawiło nam jedynie niebo, bowiem na godzinę przed północą poświęciło wszystkich strugami deszczu, skracając imprezę o godzinę.

 • autor: Darek Stradomski

Dzisiaj w Izbie, o g. 17:00 prelekcja o Powstaniu Warszawskim

Zapraszamy 31 lipca o godz. 17.00 do Izby Pamięci i Tradycji Rybackich na prelekcję dr. A. Bojarskiego pt. „Powstanie 1944. Legionowo, Nieporęt, Chotomów...”

Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w ul. Jaśminowej w Serocku

Trwają prace przy budowie sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przepompownią ścieków w ulicy Jaśminowej w Serocku
Wykonawca rozpoczął budowę sieci kanalizacji sanitarnej w Jaśminowej w Serocku na podstawie umowy  zawartej w maju br. Firma Inwokan z Wyszkowa wybuduje główny kanał grawitacyjny z rur PVC o średnicy 200 mm i długości 594,7 m oraz podwójny kanał tłoczny 2x588,9 m i przepompownie ścieków. Mieszkańcom, którzy podpisali umowy z Gminą wykona również przyłącza do pierwszej studzienki na działce, pozostałym do granicy działki.
Planowany termin zakończenia prac przewidziany jest na sierpień 2020 roku.
Przepraszamy za utrudnienia.

 • autor: Referat Przygotowania i Realizacji Inwestycji

W sobotę zapraszamy na Krzyśki

Zapraszamy na Krzyśki w Nowej Wsi. Jak co roku przedsięwzięcie rozpocznie się rozgrywkami sportowymi na boisku przy placu zabaw. O godzinie 17.00 zaczyna się festyn, podczas którego tradycyjnie odbędzie się Msza święta polowa ze święceniem pojazdów. Szczegóły na plakacie poniżej.

Ponadto zapraszamy na rejsy po Jeziorze Zegrzyńskim statkiem Albatros oraz rejsy katamaranem.
Warto również odwiedzić Izbę Pamięci i Tradycji Rybackich w Serocku (uwaga! w najbliższą niedzielę Izba Pamięci wyjątkowo będzie czynna od godz. 12.30).
 

Ponowne wyłożenie projektu MPZP

Ponowne wyłożenie do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego – Sekcja H, etap A (część obrębu Łacha, Gąsiorowo, Kania Nowa i część obrębu Kania Polska).

Referat Gospodarki Gruntami Planowania Przestrzennego i Rozwoju informuje, że projekt miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Serock – sekcja H, etap A dla obrębów Gąsiorowo, części obrębu Łacha, Kania Nowa, części obrębu Kania Polska wraz z prognozą oddziaływania na środowisko po naniesieniu korekt wynikających z rozpatrzenia uwag zostanie ponownie wyłożony do publicznego wglądu, w  terminie od dnia 31.07.2019 r. do dnia 21.08.2019 r. W dniu 13.08.2019 r. o godzinie 14.00 w sali konferencyjnej (pok. 33) Urzędu Miasta i Gminy w  Serocku, Rynek 21 odbędzie się dyskusja publiczna nad rozwiązaniami przyjętymi w projekcie miejscowego planu.

Ponowne wyłożenie będzie dotyczyć w szczególności:

 • poszerzenia ulicy Nowa Droga w obrębie Gąsiorowo,
 • poszerzenia ulicy Poprzecznej w obrębie Gąsiorowo,
 • zapisów dotyczących dróg wewnętrznych,
 • wprowadzenia limitu powierzchni sprzedaży na terenach mieszkaniowo-usługowych MN/U (zabudowa wzdłuż ul. Grunwaldzkiej w Gąsiorowie oraz Mazowieckiej i Wyszkowskiej w Łasze),

W dniu 08.08.2019 r. o godz. 18.00 w siedzibie OSP w Gąsiorowie, ul. Grunwaldzka 35 odbędzie się dodatkowe spotkanie otwarte w sprawie omówienia zapisów przyjętych w projekcie planu. Do dnia 06.09.2019 r. można wnosić uwagi do ww. wyłożonego planu miejscowego.

Wyłożenie projektów planów odbywać się będzie w siedzibie Urzędu Miasta i Gminy w Serocku w pok. 51 w godzinach pracy urzędu.  Projekty planów będą zamieszczone w wyznaczonym terminie na stronie Biuletynu Informacji Publicznej  – www.bip.serock.pl w zakładce ogłoszenia, jak również na interaktywnej  mapie gminy - http://serock.e-mapa.net/.

Jak poprawić dostęp do infrastruktury

Nikogo nie trzeba przekonywać, że Miasto i Gmina Serock jest samorządem nieustannie rozwijającym się. Dobrze obrazuje to stały wzrost liczby ludności. Ze względu na ów rozwój naszej gminy niezbędne są kolejne zadania inwestycyjne, związane m.in. z budową i modernizacją infrastruktury. Realizacja gminnych inwestycji infrastrukturalnych wiąże się z wysokim zaangażowaniem środków finansowych a przez to również z dużą rozpiętością w czasie. Niestety, ze względu na ograniczony budżet gmina może realizować tylko wybrane zadania. Rosnąca liczba wydawanych decyzji dotyczących pozwolenia na budowę doskonale obrazuje rosnące potrzeby dostępu do infrastruktury. W 2016 roku zostały wydane na terenie gminy 184 pozwolenia dotyczące budowy budynków, w 2017 roku - 140 decyzji, zaś w 2018 roku 317 pozwoleń dotyczących budowy budynków. W ślad za tak intensywnie rozwijającą się zabudową idzie dynamiczny rozwój infrastruktury. Posłużmy się danymi: w 2016 roku długość rozbudowanej sieci wodociągowej wynosiła 1527 m. W 2017 roku wybudowaliśmy aż 2834 m, a w 2018 roku 3120 m. Podobny wzrost nastąpił przy rozbudowie sieci kanalizacji sanitarnej. W 2016 roku długość rozbudowanej sieci kanalizacji sanitarnej wyniosła 119 m, zaś w 2017 r. aż 3074 m. W 2018 r. nadal utrzymywała się tendencja wzrostowa i długość sieci wykonanej w tym okresie wyniosła 3965 m. Poniższy wykres doskonale pokazuje jak dynamicznie rozwija się infrastruktura techniczna w naszej gminie.

W 2016 roku wydaliśmy 26 odmów możliwości podłączenia nieruchomości do gminnej sieci wodociągowej ze względu na jej brak we wskazanych rejonach oraz 88 pozytywnych warunków na budowę przyłącza. W 2017 roku wydaliśmy łącznie 30 odmów możliwości podłączenia nieruchomości do gminnej sieci wodociągowej ze względu na jej brak oraz 98 pozytywnych warunków na budowę przyłącza. W 2018 roku wydaliśmy 28 odmów możliwości podłączenia nieruchomości do gminnej sieci wodociągowej ze względu na jej brak oraz 122 pozytywnych warunków na budowę przyłącza. Wskaźnik odmów przyłączenia do sieci oscyluje w granicach 30%, co pokazuje, że co trzeci zainteresowany spotyka się z odmową przyłączenia. Uświadamia to jak wielkie potrzeby w tym zakresie wciąż są przed nami.

Sięgamy po pomoc
W sytuacji nieposiadania wystarczających własnych środków finansowych na realizację zadań publicznych, wyjściem może być próba zdobycia dofinansowania ze środków Unii Europejskiej. Nie na wszystkie projekty składane o dofinansowanie samorząd uzyskuje wsparcie pomimo spełnienia wszelkich wymogów. W naszej gminie głównym problemem jest uzyskanie efektu ekologicznego ze względu na przeważającą zabudowę jednorodzinną. Jednym z ważniejszych kryteriów przy aplikowaniu o środki unijne jest wykazanie 120 mieszkańców na 1 kilometr planowanej do budowy kanalizacji sanitarnej. Na terenie miasta, jak i całej gminy przy dużym rozproszeniu zabudowy bardzo trudno osiągnąć wymagany wskaźnik. Jest on możliwy do uzyskania głównie przy zabudowie wielorodzinnej. Niedostatki publicznego systemu finansowania skłaniają władze lokalne do poszukiwania nowych źródeł pozyskiwania potrzebnych środków. Takim źródłem może być współpraca z sektorem prywatnym. Inicjatywa lokalna mogłaby umożliwić realizację przedsięwzięć z wykorzystaniem prywatnych środków. Jak wiadomo inwestycje infrastrukturalne w znacznym stopniu wpływają na podniesienie warunków życia mieszkańców. By móc sprostać potrzebom obecnych i przyszłych mieszkańców pojawia się możliwość realizacji zadań w formule inicjatywy lokalnej. Dzięki zaangażowaniu mieszkańców będziemy mogli zwiększyć ilość realizowanych inwestycji, a przede wszystkim zostaną zaspokojone najpilniejsze potrzeby mieszkańców w tym zakresie. Na przestrzeni lat miały miejsce sytuacje, gdy po wybudowaniu wodociągu lub kanalizacji do sieci – de facto – przyłączyło się stosunkowo niewielu właścicieli nieruchomości. Niestety podjęcie złej decyzji co do lokalizacji infrastruktury powoduje nieodwracalne straty społeczne, związane z zamrożeniem środków na  inne inwestycje, ponieważ poniesionych nakładów nie można odzyskać i wykorzystać na inny cel, np. na budowę sieci w innej miejscowości.

 

Inicjatywa lokalna wsparciem dla samorządu
Warto wiedzieć, że już dziś w przypadku realizacji sieci kanalizacji sanitarnej lub wodociągowej ze środków własnych mieszkańców, gmina zapewnia odpłatne przejęcie tej sieci.

Wspomniana inicjatywa lokalna to jeden ze sposobów na zwiększenie puli środków na budowę infrastruktury. Dotyczy ona zwykle uprzedniego pobrania określonych kwot, które zasilą fundusz przeznaczony na realizację konkretnego projektu. Drugi sposób dotyczy następczego pobrania opłaty, tj. już po wybudowaniu infrastruktury przy danej nieruchomości. Udział w kosztach budowy urządzeń infrastruktury technicznej określa ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami, która wprowadza instytucję opłaty adiacenckiej.

Wójt, burmistrz albo prezydent miasta może, w drodze decyzji, ustalić opłatę adiacencką każdorazowo po stworzeniu warunków do podłączenia nieruchomości do poszczególnych urządzeń infrastruktury technicznej albo po stworzeniu warunków do korzystania z wybudowanej drogi. Wszczęcie postępowania w sprawie ustalenia opłaty adiacenckiej może nastąpić w terminie do 3 lat od dnia stworzenia warunków do podłączenia nieruchomości do poszczególnych urządzeń infrastruktury technicznej albo od dnia stworzenia warunków do korzystania z wybudowanej drogi, jeżeli w dniu stworzenia tych warunków obowiązywała uchwała rady gminy dotycząca wysokości opłaty adiacenckiej. Do ustalenia opłaty przyjmuje się stawkę procentową określoną w uchwale rady gminy obowiązującą w dniu, w którym stworzono warunki do podłączenia nieruchomości do poszczególnych urządzeń infrastruktury technicznej albo w dniu stworzenia warunków do korzystania z wybudowanej drogi.

 

Z korzyścią dla mieszkańców

Ustalenie opłaty adiacenckiej następuje po uzyskaniu opinii rzeczoznawcy majątkowego, określającej wartość nieruchomości. W przypadku partycypacji w kosztach budowy określonego urządzenia np. w formie inicjatywy lokalnej, kwoty nakładów poniesionych przez zainteresowanych gmina zalicza na poczet opłaty adiacenckiej.

 

Ustalenie opłaty adiacenckiej może nastąpić pod warunkiem, że łącznie wystąpią wymienione niżej przesłanki pozytywne i nie wystąpi przesłanka negatywna.

Przesłankami pozytywnymi są:

1. stworzenie warunków do podłączenia nieruchomości do urządzeń infrastruktury technicznej albo warunków do korzystania z wybudowanej drogi (właściwe podmioty - przedsiębiorstwa wodociągowe, energetyczne itp. mają przekazywać informacje o stworzeniu  warunków do podłączenia nieruchomości do urządzeń infrastruktury technicznej, wystarczające do ustalenia tej opłaty);

2. wzrost wartości nieruchomości spowodowany wybudowaniem drogi lub wymienionych w ustawie urządzeń infrastruktury technicznej;

3. obowiązywanie uchwały rady gminy ustalającej stawkę procentową opłaty adiacenckiej z tytułu udziału  w kosztach budowy urządzeń infrastruktury technicznej w dniu, w którym stworzono warunki do podłączenia nieruchomości do poszczególnych urządzeń infrastruktury technicznej
 

Przesłanką negatywną jest upływ 3 lat od dnia stworzenia warunków do podłączenia nieruchomości do poszczególnych urządzeń infrastruktury technicznej albo od dnia stworzenia warunków do korzystania z wybudowanej drogi.

Należy zaznaczyć , że obowiązek wniesienia przedmiotowej opłaty nie zależy od tego czy właściciel (użytkownik wieczysty) ma zamiar z wybudowanych urządzeń skorzystać, a jedynie czy będą stworzone ku temu warunki.

 

W sytuacji wdrożenia inicjatywy lokalnej i aktywnego uczestnictwa w niej mieszkańców, wprowadzenie opłaty adiacenckiej infrastrukturalnej nie dotknie finansowo indywidualnych właścicieli. Narzędzie to znajdzie natomiast zastosowanie w przypadku osób nieuczestniczących w inwestycji infrastrukturalnej, których nieruchomości zyskają na wartości w następstwie wybudowanej infrastruktury. Szerokie zaangażowanie pozwoli z większą skutecznością rozwiązywać problemy niedostatecznego dostępu do infrastruktury, zapewniając środki na budowę dodatkowych urządzeń i sieci, a finalnie przyczyni się do poprawy komfortu życia na terenie naszej gminy. Większa pula środków pozwoli na skrócenie czasu realizacji inwestycji co w wielu przypadkach wykluczy konieczność budowy urządzeń przez indywidualnych użytkowników.

 • autor: Referat Gospodarki Gruntami Planowania Przestrzennego i Rozwoju

Wizyta seniorów w pasiece

Na początku lipca grupa słuchaczy Serockiej Akademii Seniora gościła w pasiece  w Chotomowie prowadzonej przez Stowarzyszenie Sympatyków Pszczelarstwa „Nasze Pszczoły”. Wizyta była realizowana w ramach  projektu edukacyjno - szkoleniowego „Chrońmy Nasze Pszczoły”. Na jego realizację Stowarzyszenie otrzymało dotację z Funduszu Inicjatyw Obywatelskich.   

Na wstępie warsztatów prezesa stowarzyszenia. p. Marek Dudek opowiadał o życiu pszczół przekazując wiele ciekawych informacji o organizacji rodzin pszczelich, ogromnej pracowitości pszczół i ich znaczeniu dla środowiska. Na przeźroczach można było obejrzeć pszczoły w różnych fazach rozwoju, barcie i różne rodzaje uli, p. Marek pokazywał również sprzęt pszczelarski niezbędny do prowadzenia pasieki.

Następnie seniorzy wysłuchali wykładu o produktach z ula w kuchni i w aptece, uzyskując  wiele cennych informacji o różnych rodzajach miodów i innych produktów pszczelich oraz ich właściwościach zdrowotnych.

Najodważniejsi seniorzy, ubrani w specjalne kapelusze, mieli okazję udać się do otwartego ula aby obserwować codzienne życie pszczół słuchając objaśnień pszczelarza.

Uczestnicy warsztatów dowiedzieli się, jak ważną rolę spełniają pszczoły w zapylaniu roślin, co ma istotny wpływ na wysokość plonów z naszych pół i ogrodów. Pszczołom grozi wyginięcie dlatego tak ważna jest uprawa roślin miododajnych. Seniorzy otrzymali pakieciki takich roślin z zachętą do posiania ich w swoich ogródkach.  

                                                                               

 

 • autor: Serocka Akademia Seniora

Fotograficzne konkursy przyrodnicze

Fotograficzne konkursy przyrodnicze

Lato w pełni. Słoneczna pogoda sprzyja aktywnemu spędzaniu czasu na zewnątrz. Zachęcamy Państwa aby na odpoczynek zabrać aparat fotograficzny a potem… wziąć udział w naszych konkursach fotograficznych. Zarządzeniem nr 106 z dnia 19 lipca 2019 r. Burmistrz Miasta i Gminy Serock ogłosił dwa przyrodnicze konkursy fotograficzne:

 Pierwszy z nich to „Moja nieruchomość w cieniu drzew”

Osoby, chcące wziąć udział w konkursie muszą wykonać zdjęcia aparatem cyfrowym swojej posesji, na której rosną drzewa rodzimych gatunków, występujących w Polsce. Przez rodzime gatunki drzew rozumie się m.in.:

dąb szypułkowy, dąb bezszypułkowy, buk zwyczajny, lipa drobnolistna, olsza czarna, brzoza brodawkowata, klon jawor, jesion wyniosły, grab pospolity, sosna pospolita, świerk pospolity, modrzew europejski, sosna limba, jodła pospolita, sosna górska, czeremcha, jarząb pospolity. Na nieruchomości, która będzie fotografowana musi rosnąć przynajmniej jedno drzewo, które zostanie uchwycone na fotografii. Fotografie, które uczestnicy będą wykonywali muszą przedstawiać drzewo jako element aranżacji ogrodu, ukazywać jego piękno.

Warunki udziału:

 1. Warunkiem udziału w konkursie jest wypełnienie formularza zgłoszeniowego stanowiącego załącznik
  do niniejszego Regulaminu oraz dołączenie zdjęć wykonanych aparatem cyfrowym na płycie CD i wydrukowanych na papierze fotograficznym w formacie A4.
 2. W konkursie obowiązuje zasada jedno zgłoszenie – jedna nieruchomość.
 3. Minimalna ilość zdjęć jednej nieruchomości to 4 (prezentujące różne perspektywy drzewa)­, maksymalna 20, przy czym ilość zdjęć nie zwiększa szans na wygraną.

Do udziału w konkursie dopuszcza się wyłącznie prace fotograficzne wykonane indywidualnie, do których uczestnik ma pełne prawa autorskie. Zdjęcia mogą być poddane obróbce fotograficznej

Drugi konkurs: to „Serocka przyroda w obiektywie”

Tematem przewodnim konkursu jest ożywiona i nieożywiona przyroda, krajobraz środowiska naturalnego Miasta
i Gminy Serock, bioróżnorodność biologiczna. Osoby chcące wziąć udział w konkursie muszą wykonać zdjęcie aparatem cyfrowym obiektu przyrodniczego, krajobrazu naturalnego, zjawiska przyrodniczego itp. znajdującego się na terenie Miasta i Gminy Serock. Do konkursu mogą być zgłaszane fotografie prezentujące m.in. całe krajobrazy, pojedyncze rośliny występujące w środowisku naturalnym, zwierzęta napotkane na terenie Miasta
i Gminy Serock, wszystko co dotyczy środowiska naturalnego.

Warunki udziału:

 1. Warunkiem udziału w konkursie jest wypełnienie formularza zgłoszeniowego stanowiącego załącznik
  do niniejszego Regulaminu oraz dołączenie zdjęcia wykonanego aparatem cyfrowym na płycie CD
  i wydrukowanego na papierze fotograficznym w formacie A4.
 2. Dopuszcza się dokonanie maksymalnie 3 zgłoszeń do konkursu przez jedną osobę.
 3. Do udziału w konkursie dopuszcza się wyłącznie prace fotograficzne wykonane indywidulanie, do których uczestnik ma pełne prawa autorskie.
 4. Zdjęcia mogą być poddane obróbce fotograficznej.
 5. Podpisane oświadczenia, że podczas wykonywania fotografii nie został uszkodzony fotografowany obiekt oraz nie ucierpiało żadne zwierzę, oświadczenie, że Uczestnik konkursu zapoznał się z regulaminem konkursu i akceptuję jego postanowienia oraz oświadczenie, że Uczestnik jest autorem zdjęć zgłoszonych do konkursu i posiada do nich pełne prawa autorskie.

Zgłoszenia do konkursu przyjmowane są od 22 lipca 2019 r. do 30 sierpnia 2019 r.

Formularze zgłoszeniowe wraz z pracami konkursowymi należy wysyłać na adres Urząd Miasta i Gminy w Serocku, ul. Rynek 21, 05 – 140 Serock lub złożyć w kancelarii ogólnej Urzędu Miasta i Gminy w Serocku, dopuszcza się również przysyłanie formularzy zgłoszeniowych wraz ze zdjęciami na adres e-mail: ochronasrodowiska@serock.pl.

Więcej informacji na temat konkursu udziela: Referat Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa 22 782 88 40. Szczegółowe informacje na temat konkursów znajdują się w regulaminach, które znajdują się na stronie internetowej i w siedzibie Urzędu.

autor: Referat Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa

Dzień 29.07. bez przyjęć interesantów przez burmistrza

Informujemy, że odwołane zostają przyjęcia interesantów przez Burmistrza Artura Borkowskiego w dniu 29 lipca. Za utrudnienia przepraszamy.

Życzenia z okazji Święta Policji

Z okazji Święta Policji składamy funkcjonariuszom Policji najserdeczniejsze życzenia.
Dziękujemy za nieustanną pomoc na rzecz społeczności lokalnej,
za czuwanie nad bezpieczeństwem mieszkańców i dbanie o porządek publiczny.
Niech w dalszej pracy nie zabraknie Państwu odwagi i determinacji do podejmowania nowych wyzwań.
Niech towarzyszy Państwu życzliwość i ludzkie zrozumienie.
Niech misji, jaką Państwo wybraliście
towarzyszą sukcesy a planom prywatnym - wszelkie spełnienie.
Wszystkiego dobrego.

Turystyczne atrakcje Serocka

Z serockiego rynku ulice rozchodzą się we wszystkie strony miasta. Taki układ Serock odziedziczył po Średniowieczu. Zapraszamy do wędrówki po mieście, które chociaż ma wiele nowoczesnych rozwiązań, to nie zapomina o swoim rodowodzie.

Rynek. Serce miasta. Choć drogi uparcie chcą nas zaprowadzić stąd we wszystkie kierunki, warto zatrzymać się tu na chwilę. W miejscu, w którym niegdyś odbywały się jarmarki kwitnie życie – nie tylko w dni targowe, ale również podczas odbywających się tu w sezonie letnim imprez i spotkań muzycznych. W pobliskiej cukierni można przekąsić coś słodkiego, ale również zobaczyć kolekcję urokliwych filiżanek, a w pobliskiej naleśnikarni obejrzeć kolekcję barwnych talerzy.
Ratusz, który otwarto w 1997 roku, jest jednym z symboli miasta.

Izba Pamięci i Tradycji Rybackich – to placówka jak najbardziej współczesna, ale multimedialna ekspozycja opowiada o dawnych dziejach miasta. Warto tu zajrzeć, aby poznać historię Serocka i jego mieszkańców. Obok Izby znajduje się mural historyczny przedstawiający rodowód miasta.

Grodzisko Barbarka – wzgórze, na którym w średniowieczu funkcjonował gród dziś znajduje się nieco na uboczu, ale to położenie nie umniejsza jego rangi. Wręcz przeciwnie – mieszkańcy pamiętają, że to ono dało początek miastu. O życiu pierwszych Serocczan opowiada tablica informacyjna znajdująca się u stóp Barbarki oraz makieta średniowiecznego grodziska. Ze szczytu rozpościera się widok na połączenie rzek Bug i Narew.

Kościół pw. Zwiastowania Najświętszej Maryi Panny - od XVI wieku służył mieszkańcom nie tylko jako dom modlitwy, ale również jako miejsce schronienia podczas bitew i wojen. To jeden z najstarszych zabytków na Mazowszu. Niegdyś nosił wezwanie św. Wojciecha – patrona Serocka.

Plaża. Średniowiecze nie znało plażowania, ale życie ówczesnych Serocczan koncentrowało się wokół wody. Nad rzeką, którą niegdyś spławiano tratwami towary, współcześnie znajduje się wiele atrakcji turystycznych. Dziś flisaków już tu nie spotkamy, ale po rzece popływać można: kajakami, łódkami, żaglówkami, skuterami wodnymi, statkiem ALBATROS, katamaranami, czy tramwajem wodnym, który przypływa tu z Warszawy. Narew, to również raj dla wędkarzy.

Plaża miejska, to dobre miejsce na odpoczynek. Darmowe leżaki, boiska do gier, wodny plac zbaw i molo, które służy plażowiczom jako tło dla selfie – warto tu przyjechać samemu lub z rodziną. 

Trakt spacerowy prowadzi do urokliwych jarów nad rzekę i na Plac Litewski, gdzie latem odbywają się warsztaty rzemieślnicze. Można stąd dojść również do głównej ulicy miasta (przy której znajduje się dawny zajazd pocztowy, lokalne i ogólnopolskie sklepy, lokale gastronomiczne). Trzecia droga prowadzi z Traktu w okolice domu, w którym nocował Picasso. Dalej biegnie ścieżka krajoznawczo – turystyczna prowadząca do serockich hoteli, a jeszcze dalej do rezerwatów przyrody i miejsc historycznych. Spacerować jest więc gdzie. Jest też gdzie jeździć na rowerze – przez gminę prowadzą trzy szlaki rowerowe, o łącznej długości prawie 90 km.

Serock, to niewielka gmina, ale z wielkim potencjałem, wieloma atrakcjami turystycznymi i kulturalnymi. Możesz zwiedzić ją samemu lub w towarzystwie przewodnika.

Warsztaty szkutnicze

Warsztaty szkutnicze dla początkujących, pasjonatów dawnej tradycji
Szkutnik, stolarz cieśla – chciałbyś spróbować swoich sił ?

Zapraszamy Cię na najbliższe warsztaty, będące cyklem 5 spotkań, każde po 6 godzin.

W trakcie zapoznasz się nie tylko z historią rybactwa śródlądowego nad Bugiem, ale przede wszystkim z technikami szkutniczymi, wykorzystywanymi przez rzemieślników przy wyrobie tradycyjnych łodzi. Efektem końcowym, będzie zupełnie nowa, lecz wykonana, wspólnymi siłami prowadzących i uczestników łódź pychowa,rzeczna, „na tradycyjną nutę”, która z racji miejsca i sposobu wykonania nazwana będzie „BUŻANKĄ KULIGOWSKĄ”.

Czytaj więcej TUTAJ.

Budujemy stację uzdatniania wody

W styczniu br. podpisaliśmy umowę z firmą FUNAM Sp. z o.o. z Wrocławia na budowę stacji uzdatniania wody oraz budynku administracyjnego wraz z zagospodarowaniem terenu przy ul. Nasielskiej 21 w Serocku na potrzeby dwóch oddzielnych  zakładów komunalnych.

Obecnie trwają prace przy budynku administracyjno – biurowym. W przyszłym tygodniu zalewany będzie już pierwszy strop nad piwnicą. W części podpiwniczonej będzie znajdowało się archiwum dokumentacji, serwerownia, kotłownia, pomieszczenie porządkowe, szatnia, pomieszczenie socjalne, łazienka. Wcześniej wykonano już fundament pod halę magazynową z podziałem na boksy dla potrzeb Miejsko-Gminnego Zakładu Gospodarki Komunalnej. Projektowana hala magazynowa o konstrukcji stalowej o wymiarach 12,10 x 30 m i wysokości 8 m przeznaczona będzie na składowanie piasku, soli drogowej oraz sprzętu zimowego utrzymania dróg (pługi śnieżne, piaskarko - solarki i posypywarki, zasobniki z rozrzutem). Przedmiotowa hala pozwoli na zabezpieczenie ww. sprzętu i materiałów przed zewnętrznymi czynnikami atmosferycznymi.

Ponadto przygotowano fundament i zbrojenie zbiornika wody czystej. W ramach umowy powstanie dwukomorowy  zbiornik o pojemności czynnej V = 2 x 150 m3. Łączna pojemność magazynowa zbiornika wynosić będzie V = 300 m3. Zbiornik będzie okrągły, żelbetowy o średnicy 10 m, wysokości 6,25 m. Zbiornik wody czystej zapewni zapas wody na cele wyrównania nierównomierności rozbiorów wody, technologiczne (płukanie filtrów) oraz przeciwpożarowe.

 

 • autor: Referat Przygotowania i Realizacji Inwestycji

Piknik w Karolinie

13 lipca w Karolinie odbył się Piknik pod bocianim gniazdem. Sołtys wsi Karolino w imieniu własnym i Rady Sołeckiej powitała wszystkich przybyłych gości. Jak na piknik przystało było gwarno, pysznie i zabawnie.

Podczas przedsięwzięcia odbyły się m.in. zawody sportowe dla mężczyzn. Drużyny brały udział w czterech konkurencjach. Dla wszystkich uczestników były przygotowane nagrody przekazane przez sponsorów.

Wiele uciechy wywołała konkurencja polegająca na przejażdżce specjalnym rowerem na wyznaczonym dystansie.
Rower odwrotnie skrętny – bo o nim mowa - wzbudził sensację. Jazda na nim wygląda dziwnie a zmiana przyzwyczajeń i umiejętności wymaga czasu. Chętni zmierzyli się z tym niełatwym wyzwaniem i otrzymali nagrody przekazane przez sponsorów.

Dla wszystkich dzieci organizatorzy przygotowali upominki. Wieczorem odbyło się losowanie nagród za zakupione przysmaki.
Zabawa taneczna trwała do późnych godzin nocnych. Organizatorzy dziękują uczestnikom Pikniku za wspólną zabawę, a sponsorom i wszystkim, którzy wsparli organizację przedsięwzięcia wyrażają wdzięczność za pomoc i życzliwość.

 

 • autor: Organizatorzy

Tłumaczymy (nie)trudne pojęcia

GMO – organizm modyfikowany genetycznie (ang. Genetically modified organism) – organizm, którego genom został zmieniony metodami inżynierii genetycznej w celu uzyskanie nowych cech fizjologicznych. Pierwsze rośliny sprzedawano w Stanach Zjednoczonych na początku lat 90. XX wieku.

Temat mocno kontrowersyjny, ale zarówno jego zwolennicy, jaki przeciwnicy posiadają bardzo mocną argumentacją mniej lub bardziej oparta na badaniach naukowych.

Korzyści ze stosowania odmian genetycznie modyfikowanych, głównie odmian soi i kukurydzy, to większa odporność na ataki ze strony owadów oraz większa tolerancja na herbicydy. Szybszy wzrost przekładający się także na wyższą wydajność i opłacalność, czyli plony GMO są tańsze niż z upraw niemodyfikowanych. Zarówno soja, jak i kukurydza są podstawą paszy zwierząt hodowlanych, co przekłada się także w sposób oczywisty na cenę mięsa oraz produktów mlecznych. Zwolennicy używając tej argumentacji wskazują na pomoc w walce z głodem na świecie. Wyższe plony i lepsza jakość produktów (np. większa zawartość składników odżywczych, dłuższy czas przydatności do spożycia) może spowodować mniejszą presję rolnictwa na środowisko naturalne poprzez zmniejszenie areału upraw i zwiększenie dochodów w rolnictwie i przemyśle spożywczym. Rośliny GMO mogą zostać wyposażone w geny, dzięki którym będą mogły przetrwać niekorzystne warunki środowiskowe (np. mróz, susza). Dzięki temu można ograniczyć straty w produkcji rolnej związane z niekorzystnymi warunkami atmosferycznymi.

O czym mówią przeciwnicy?
Z uwagi na fakt, że rośliny GMO znane są zaledwie od kilkudziesięciu lat, więc prawdopodobnie mogą powodować skutki uboczne, dotychczas niepoznane. Nie można zatem wykluczyć nowych alergii, nowotworów czy podatności na choroby cywilizacyjne. Mówi się także o ograniczaniu różnorodności biologicznej poprzez przenikanie odmian GMO do naturalnych ekosystemów i wypieraniu z nich innych gatunków. Obawy budzi również bardzo powszechne stosowanie w uprawie tych roślin glifosatu, środka chwastobójczego, mogącego mieć niekorzystny wpływ na organizm człowieka.

Jednocześnie mówi się, że monopol na GMO może prowadzić do braku konkurencji na rynku związanym
z produkcją rolną, wzrostu kosztów produkcji a co za tym idzie pogłębianie się dysproporcji między bogatymi
i biednymi. Mogą powstać monokultury GMO, których oddziaływanie na środowisko będzie tak samo niekorzystne jak wszystkich monokultur.

A Wy jak myślicie? GMO to szansa czy zagrożenie dla zrównoważonego rozwoju?
 

 

 • autor: Referat Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa

Zapraszamy na weekendowe przedsięwzięcia

W najbliższy weekend zapraszamy na następujące przedsięwzięcia:

13 lipca od godziny 18.00
Piknik pod bocianim gniazdem - Karolino 57

14 lipca od godziny 9.00
Kiermasz rzeczy używanych - serocki rynek

14 lipca godzina 15.00
Szlachetni z Jadwisina - dzieje rodziny Radziwiłłów - prelekcja dr. Mirosława Pakuły - Izba Pamięci i Tradycji Rybackich w Serocku

Tradycyjnie zapraszamy także do Izby Pamięci i Tradycji Rybackich w Serocku oraz do skorzystania z oferty rejsów statkiem po Jeziorze Zegrzyńskim oraz rejsów katamaranem.

Jeśli chcesz otrzymywać informacje o organizowanych w gminie przedsięwzięciach zapisz się do bazy Mobilnego Systemu Informacji SISMS lub ściągnij na smartfona aplikację BLISKO. 

Szczegóły na plakatach poniżej.

Modernizujemy drogę w Cuplu

W dniu 9 lipca br. podpisana została z wykonawcą umowa w sprawie realizacji zadania pn. Modernizacja drogi gminnej Cupel ul. Arciechowska. W roku bieżącym modernizacja obejmie odcinek ulicy o długości 600m, pozostały zaś odcinek ulicy zmodernizowany zostanie w roku 2020. W ramach zadania planuje się wykonanie podbudowy kruszywem łamanym warstwą o grubości średnio 10 cm, ustawienie krawężników betonowych na ławie betonowej z oporem na odcinkach wskazanych na planie zagospodarowania terenu, utwardzenie poboczy, budowę zjazdów oraz jezdni o nawierzchni z betonu asfaltowego grubości 4+4cm.

Dla spowolnienia ruchu pojazdów na ulicy wykonane zostaną dwa progi zwalniające z kostki betonowej koloru czerwonego. Ponadto wykonanych zostanie szereg prac towarzyszących m.in. regulacja wysokościowa zaworów i hydrantów wodociągowych, posadowienia słupów oświetlenia drogowego poprzez dostosowanie wysokościowe do poziomu pobocza czy wykonanie oznakowania poziomego i pionowego zgodnie z projektem stałej organizacji ruchu. Wykonawcą robót wyłonionym w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego jest firma Stanisław Łoniewski Usługi Remontowo-Budowlane, Brukarstwo z Serocka. Łączny koszt inwestycji wynosi 491.695,19 zł brutto.

Wykonawca przystąpił już do realizacji robót budowlanych. Wszelkie uwagi dotyczące sposobu prowadzenia robót prosimy kierować do Referatu Przygotowania i Realizacji Inwestycji pod nr tel. 022 782 88 16, 022 782 88 17.  Za wszelkie utrudnienia związane z prowadzeniem robót serdecznie przepraszamy.

 

 • autor: Referat Przygotowania i Realizacji Inwestycji

Dofinansowania z MIAS Mazowsze 2019

W środę, 10 lipca 2019 r. w Sali Koncertowej im. Krzysztofa Klenczona w Wieliszewie odbyło się uroczyste podpisanie umów na zadania związane z Mazowieckim Instrumentem Aktywizacji Sołectw MAZOWSZE 2019 dla gmin z terenu powiatu legionowskiego.

W gronie beneficjentów znalazły się: Wieliszew, Serock, Nieporęt i Jabłonna. Przy podpisaniu umów oprócz przedstawicieli gmin, które otrzymały wsparcie, obecni byli z ramienia Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego: Wicemarszałek Województwa Mazowieckiego Wiesław Raboszuk, Dyrektor Departamentu Rolnictwa i Rozwoju Obszarów Wiejskich Radosław Rybicki, a także Radni Województwa Mazowieckiego: Bożena Żelazowska oraz Piotr Kandyba.

W gminie Serock dofinansowane zostaną następujące zadania: „Doposażenie gminnego terenu rekreacyjnego w Stasim Lesie”, „Modernizacja gminnego placu zabaw w Borowej Górze” oraz „Naprawa i uzupełnienie elewacji świetlicy wiejskiej” (Szadki – Wola Kiełpińska). Na każde zadanie gmina otrzymała dofinansowanie w kwocie 10 000 zł.

 

fot. wieliszew.pl

 

Piknik Wspólnoty Marynino

W sobotę, 6 lipca 2019 r. mieszkańcy Marynina oraz przybyli goście wspólnie bawili się na Pikniku Wspólnoty Marynino. Piknik odbył się na placu zabaw w Maryninie. Na gości czekało dużo atrakcji - w tym wiele dla najmłodszych - m.in. dmuchańce, eurobungee, jazda konna. Przeprowadzono też wielką loterię z nagrodami. Ponadto goście mogli skorzystać z poczęstunku. Przez całą imprezę uczestnikom umilał czas zespół „Sandbal”, który gościł u nas po raz pierwszy. Mieszkańcy bawili się do późnych godzin nocnych.

Dziękujemy za obecność i zapraszamy za rok!

Sołtys Elżbieta Kacperska wraz z Radą Sołecką

 

Zapraszamy na kiermasz rzeczy używanych

Zapraszamy na kiermasze rzeczy używanych.

Budowa oświetlenia w Wierzbicy

W ubiegłym tygodniu podpisana została umowa z Wykonawcą na wykonanie robót związanych z budową oświetlenia drogowego w Wierzbicy, w rejonie skrzyżowania w kierunku Pobyłkowa. Wykonawcą wyłonionym w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego jest firma ELEKTRO-BUD Paweł Łazicki z Marek.

W ramach zadania wybudowane zostanie ok. 780 m linii kablowej YAKXs 4x25mm2, 17 słupów stalowych o wysokości 6 metrów z wysięgnikami wys. 1,0 mx1,0m lub 1,5m oraz zamontowane 17 opraw LED o mocy 51W i 26W. Koszt wykonania prac wyniesie 78.060,72 zł.

Wykonawca zobowiązany jest zrealizować zadanie w terminie 75 dni od dnia podpisania umowy.

 

 

 • autor: Referat Przygotowania i Realizacji Inwestycji

Susza - złóż wniosek

Wnioski o oszacowanie szkód spowodowanych suszą można składać w nieprzekraczalnym terminie do 12 lipca. Szczegóły w załączonym obwieszczeniu Burmistrza Miasta i Gminy Serock.

Pszczółkowo na Barbarkowych warsztatach

Barbarkowe warsztaty na podgrodziu z roku na rok przyciągają coraz więcej uczestników. Przedsięwzięcie cieszy się dużą popularnością zarówno wśród dzieci jak i dorosłych. Na Skwer Litewski ściągają zarówno mieszkańcy Serocka jak i turyści.

W tym roku „To Barbarki robota” odbyła się 7 lipca, a jej tematem przewodnim było pszczelarstwo. Lokalni pszczelarze opowiedzieli o swojej pasji i pracy, pokazali najstarsze i najnowsze ule, zaprosili do smakowania swoich wyrobów oraz do udziału w zabawach tematycznych. W historycznej narracji towarzyszącej wydarzeniu nie zabrakło opowieści o tradycjach pszczelarskich istniejących w Serocku już w średniowieczu.

Wszystkie warsztaty również koncentrowały się wokół pszczelarstwa. Można było zrobić własnoręcznie różnego rodzaju kwiatki, ule, filcowe pszczółki, kwietne wianki, pszczółkowe portreciki. Można było również namalować obraz, pomalować kafelki, porobić wycinankowe i szydełkowe koronki, zrobić własną biżuterię.

Wiele radości sprawiły najmłodszym zabawy pszczółkowe i wspólne tańce z animatorkami w pszczelich kostiumach. Jak co roku towarzyszyli nam również dawni wojowie, którzy zaprosili do swojego obozowiska, gdzie między innymi przyrządzano słowiańską strawę i opowiadano o rzemiośle rycerskim. Nie zabrakło również, wyczekiwanych przez publiczność, nie-krwawych walk.

Barbarkowe warsztaty na podgrodziu to również okazja do obejrzenia dzieł lokalnych rękodzielników i spróbowania lokalnych przysmaków, przygotowanych przez działające w gminie Koła Gospodyń Wiejskich i stowarzyszenia. Na stoisku promocyjnym Urzędu Miasta i Gminy w Serocku można było otrzymać okolicznościowy gadżet oraz wygrać serockie upominki.

Serdecznie dziękujemy Państwu za obecność. Wiele radości sprawia nam tak liczny udział w warsztatach, dobre słowa, które do nas kierujecie i Wasze zadowolenie z udziału w Barbarkowej robocie. Dziękujemy wszystkim, którzy pomogli nam w organizacji przedsięwzięcia oraz wszystkim rękodzielnikom, prowadzącym warsztaty, pokazy, narrację i zabawy.

 

 • autor: Referat Komunikacji Społecznej
 • To Barbarki robota
 • To Barbarki robota
 • To Barbarki robota
 • To Barbarki robota
 • To Barbarki robota
 • To Barbarki robota
 • To Barbarki robota
 • To Barbarki robota
 • To Barbarki robota
 • To Barbarki robota
 • To Barbarki robota
 • To Barbarki robota
 • To Barbarki robota
 • To Barbarki robota
 • To Barbarki robota
 • To Barbarki robota
 • To Barbarki robota
 • To Barbarki robota
 • To Barbarki robota
 • To Barbarki robota
 • To Barbarki robota
 • To Barbarki robota
 • To Barbarki robota
 • To Barbarki robota
 • To Barbarki robota
 • To Barbarki robota
 • To Barbarki robota
 • To Barbarki robota
 • To Barbarki robota
 • To Barbarki robota
 • To Barbarki robota
 • To Barbarki robota
 • To Barbarki robota
 • To Barbarki robota
 • To Barbarki robota
 • To Barbarki robota
 • To Barbarki robota
 • To Barbarki robota
 • To Barbarki robota
 • To Barbarki robota
 • To Barbarki robota
 • To Barbarki robota
 • To Barbarki robota
 • To Barbarki robota
 • To Barbarki robota
 • To Barbarki robota
 • To Barbarki robota
 • To Barbarki robota
 • To Barbarki robota
 • To Barbarki robota
 • To Barbarki robota
 • To Barbarki robota
 • To Barbarki robota
 • To Barbarki robota
 • To Barbarki robota
 • To Barbarki robota
 • To Barbarki robota
 • To Barbarki robota
 • To Barbarki robota
 • To Barbarki robota
 • To Barbarki robota
 • To Barbarki robota
 • To Barbarki robota
 • To Barbarki robota
 • To Barbarki robota
 • To Barbarki robota
 • To Barbarki robota
 • To Barbarki robota
 • To Barbarki robota
 • To Barbarki robota
 • To Barbarki robota
 • To Barbarki robota
 • To Barbarki robota
 • To Barbarki robota
 • To Barbarki robota
 • To Barbarki robota
 • To Barbarki robota
 • To Barbarki robota
 • To Barbarki robota
 • To Barbarki robota
 • To Barbarki robota
 • To Barbarki robota
 • To Barbarki robota
 • To Barbarki robota
 • To Barbarki robota
 • To Barbarki robota
 • To Barbarki robota
 • To Barbarki robota
 • To Barbarki robota
 • To Barbarki robota
 • To Barbarki robota
 • To Barbarki robota
 • To Barbarki robota
 • To Barbarki robota
 • To Barbarki robota
 • To Barbarki robota
 • To Barbarki robota
 • To Barbarki robota
 • To Barbarki robota
 • To Barbarki robota
 • To Barbarki robota
 • To Barbarki robota
 • To Barbarki robota
 • To Barbarki robota
 • To Barbarki robota
 • To Barbarki robota
 • To Barbarki robota
 • To Barbarki robota
 • To Barbarki robota
 • To Barbarki robota
 • To Barbarki robota
 • To Barbarki robota
 • To Barbarki robota
 • To Barbarki robota
 • To Barbarki robota
 • To Barbarki robota
 • To Barbarki robota
 • To Barbarki robota
 • To Barbarki robota
 • To Barbarki robota
 • To Barbarki robota
 • To Barbarki robota
 • To Barbarki robota
 • To Barbarki robota
 • To Barbarki robota
 • To Barbarki robota
 • To Barbarki robota
 • To Barbarki robota
 • To Barbarki robota
 • To Barbarki robota
 • To Barbarki robota
 • To Barbarki robota
 • To Barbarki robota
 • To Barbarki robota
 • To Barbarki robota
 • To Barbarki robota
 • To Barbarki robota
 • To Barbarki robota
 • To Barbarki robota
 • To Barbarki robota
 • To Barbarki robota
 • To Barbarki robota
 • To Barbarki robota
 • To Barbarki robota
 • To Barbarki robota
 • To Barbarki robota
 • To Barbarki robota
 • To Barbarki robota

Otwarto SOR w Nowym Dworze Mazowieckim

4 lipca dokonano uroczystego otwarcia Szpitalnego Oddziału Ratunkowego w Nowym Dworze Mazowieckim. W wydarzeniu udział wzięli przedstawiciele gmin powiatu legionowskiego, bowiem SOR został rozbudowany i doposażony także dzięki wsparciu finansowemu tych samorządów.

Respiratory, aparaty ultrasonograficzne, pompy infuzyjne, defibrylatory – wszystko co niezbędne do ratowania pacjentów znalazło się na wyposażeniu SORu. Wybudowano również ogrzewany podjazd dla karetek przywożących pacjentów.

To istotna inwestycja dla mieszkańców Powiatu Legionowskiego, wielu z nich bowiem trafia do nowodworskiego szpitala w sytuacjach zagrożenia zdrowia lub życia.

https://www.bip.ncm.med.pl/40,szpitalny-oddzial-ratunkowy

 

fot. https://gazetanowodworska.com/

 

 

Zapraszamy na weekendowe przedsięwzięcia

W najbliższy weekend zapraszamy na poniższe przedsięwzięcia:


6 lipca – sobota
17:00 - Piknik wspólnoty Marynino – zaprasza pani Sołtys i Rada Sołecka wsi Marynino

11.00 -13.00 – Animator dla dzieci na serockiej plaży – zaprasza od 6 lipca w wakacyjne soboty i niedziele na zielone boisko

7 lipca – niedziela
14:00 -18:00

WARSZTATY RZEMIEŚLNICZE NA PODGRODZIU "TO BARBARKI ROBOTA"

7 lipca 2019 roku, już po raz ósmy spotkamy się na warsztatach rzemieślniczych „To Barbarki robota” na serockim podgrodziu. Zapraszamy od 14.00 do 18.00.

Barbarkowe warsztaty organizowane u stóp wzgórza grodowego, które było świadkiem powstawania i rozwoju Serocka już od wieków średnich, przyciągają z roku na rok coraz więcej gości.

Dzieci i młodzież, ale również dorośli, chętnie biorą udział w rożnego rodzaju zajęciach i pokazach. Odwiedzają obozowisko średniowiecznych wojów, oglądają walki rycerskie, biorą udział w zabawach historycznych, smakują swojskie potrawy.

Warsztaty i pokazy
W tym roku tematem przewodnim przedsięwzięcia będzie pszczelarstwo, które wpisane jest w historię Serocka, o czym mogą Państwo przeczytać TUTAJ.

O swojej pracy i pasji opowiedzą seroccy pszczelarze, na których stoisku będzie można wziąć udział również w zabawach i zajęciach tematycznych. Będzie można namalować obrazy pod okiem malarki oraz pomalować gliniane kafelki. Jak co roku będzie można również porobić koronki i różne szydełkowe wyroby, czy własnoręcznie zrobić barwną biżuterię. Wszyscy wiedzą, że pszczoły lubią kwiaty, dlatego w tym roku będzie można upleść kwietne wianki i przyozdobić je zrobionymi z filcu pszczółkami. Porobimy również ule, różnego rodzaju kwiatki, czy papierowe wycinanki oraz podejrzymy pracę wikliniarza. Nie zabraknie również pszczółkowego tańca! Zachęcamy dzieciaki do przebrania się za pszczółki ????.

Jak co roku nie zabraknie również swojskiego jadła i picia przygotowanego przez Koła Gospodyń Wiejskich i lokalne stowarzyszenia.
Warsztaty odbywają się na średniowiecznym podgrodziu. Udział w warsztatach jest bezpłatny.
Tradycyjnie tego dnia - w nawiązaniu do czasów dawnych – średniowieczni wojowie zaproszą do swojej zbrojowni. Wojowie staną do walk, a potem przeszkolą chętnych. W obozowisku odbędą się warsztaty ceramiczne i warsztaty mozaiki starożytnej. Zapewne jedną z największych atrakcji będzie obecność wróżbity.

Zabierzcie do domów
Jak co roku podczas Barbarkowych warsztatów będą różnego rodzaju wyroby rękodzielnicze, pamiątki oraz przysmaki. Na stoisku promocyjnym Urzędu Miasta i Gminy w Serocku będzie można otrzymać okolicznościowy gadżet oraz wygrać serockie upominki.
Do zobaczenia!

Ponadto w weekend zapraszamy:
•    do ratusza na wystawę malarską „Krajobraz Polski” autorstwa Adama Wyżlica
•    do zwiedzania Izby Pamięci i Tradycji Rybackich w Serocku
•    do stref wypożyczania serockich rowerów miejskich oraz skuterów elektrycznych blinkee.city
•    na rejsy promocyjno-turystyczne statkiem i katamaranami Albatros po Jeziorze Zegrzyńskim, sponsorowanymi przez Miasto i Gminę Serock,

Szczegóły na plakatach poniżej.

 

Ławka przyjaźni na Skwerze WP

Zapewne obserwujecie Państwo jak od kilku tygodni zmienia się Skwer Wojska Polskiego. Teren został uporządkowany, posadzone zostały barwne kwiaty i krzewy, powstała mała fontanna. Obok niej zamontowano ławkę, którą Serocczanom podarowali mieszkańcy Dzierżoniowa z okazji jubileuszu 15-lecia współpracy partnerskiej.

Ławka została przekazana Burmistrzowi Arturowi Borkowskiemu podczas majowej uroczystej sesji Rady Miejskiej w Dzierżoniowie. Serdecznie dziękujemy naszym Dzierżoniowskim Przyjaciołom za prezent.

Mercedesy znów pokazały sie na serockim runku

Już po raz siódmy wielbiciele Mercedesów zaprosili mieszkańców Serocka i turystów na pokaz ponad 100 aut tej znanej marki. Odbył się  on na rynku w ramach VII Zlotu Merc – Integra 2019. Uczestników zlotu przywitał burmistrz Artur Borkowski, z podziwem zauważając, że tak wiele aut udało się precyzyjnie ustawić na ograniczonej przestrzeni rynku rozplanowanego w średniowieczu. Podziękował również za organizację wydarzenia pani Annie Masiak, która przy wsparciu synów Marcina i Szymona oraz grupy zaangażowanych mercedesowiczów realizuje kolejne edycje Merc-Integra. Jako widzowie mieliśmy okazję podziwiać np. dwa najstarsze auta zlotu Mercedes SL W113 Pagoda z lat 60 i inne auta na żółtych tablicach, świadczących o tym, że do zabytkowych aut już należą.
Chętnie zaglądano pod maski i do wnętrz samochodów, podziwiano kształty nadwozi, omawiano wyrafinowane przeróbki i dodatki, fotografowano się przy kabrioletach czy najdroższym z wystawionych aut Mercedesie GT S AMG. Zainteresowanie budziły także dwa mercedesy w stylu "rust" ze Stajni W124, o charakterystycznym rdzawym kolorze karoserii. Na eksponowanym miejscu przed ratuszem lśniły nowością 3 auta tj. S-klasse W222, Nowe GLE oraz C-klasse C43 AMG prezentowane przez Mercedes benz MB motors Piaseczno, wspierające tegoroczne spotkanie użytkowników Mercedesów - przybyli oni z całej Polski, a nawet z Norwegii. Tradycyjnie wszyscy ustawili się do wielkiej wspólnej merc-rodzinnej fotografii na serockim rynku.

Dziękujemy

20-lecie legionowskieo WOPR

Legionowskie Wodne Ochotnicze Pogotowie Ratunkowe uzyskało samodzielność i osobowość prawną w 1999 roku, po likwidacji Stołecznego Wojewódzkiego Wodnego Ochotniczego Pogotowia Ratunkowego. 27 listopada 2012 roku Minister Spraw Wewnętrznych decyzją numer DRiOL-NRGW-0272 -1/2012 wyraził zgodę na wykonywanie ratownictwa wodnego przez Legionowskie Wodne Ochotnicze Pogotowie Ratunkowe.

Posiada bazę ratowniczą w Zegrzu Południowym przy ulicy Warszawskiej 39B.

W 2002 roku z inicjatywy ratowników LWOPR rozpoczęła działalność pierwsza w Polsce "Pływająca Karetka Pogotowia Ratunkowego", dziś jej funkcje pełni nowoczesna łódź ratunkowa wyposażona zgodnie ze standardami karetki podstawowej, załogę stanowią sternik i dwóch ratowników medycznych z Pogotowia Ratunkowego. Wodna karetka pełni służbę od 1 maja do 31 października w systemie 12 godzinnym od 9.00 do 21.00. Zespół karetki wodnej można wezwać wybierając 999.

W 2003 roku została utworzona Grupa Ratowniczo-Poszukiwawcza Legionowskiego WOPR, składająca się z ratowników z najwyższymi uprawnieniami. Grupa pracuje przez cały rok. Latem do jej zadań należy ratownictwo: medyczne, techniczne i poszukiwania podwodne, zimą ratownictwo lodowe.

W okresie letnim dyżury ratownicze pełnione są w systemie 24 godzinnym w Bazie Ratowniczo-Szkoleniowej w Zegrzu. Ratownicy czuwają także na plażach. Zimą w każdą sobotę i niedzielę o bezpieczeństwo dba wyspecjalizowana drużyna wyposażona w poduszkowiec ratowniczy.

Działalnością dodatkową legionowskiego WOPR jest zabezpieczanie imprez sportowych i rekreacyjnych, odbywających się na Zalewie Zegrzyńskim oraz organizacja szkoleń ratowników wodnych, na stopnie motorowodne i KPP.

20 lat temu, 29 czerwca 1999 roku powołano Legionowskie Wodne Ochotnicze Pogotowie Ratunkowe. W piątek 28 czerwca w siedzibie WOPR w Zegrzu Południowym odbyła się gala podczas której podsumowano lata pracy.

Z rąk starosty Roberta Wróbla jednostka otrzymała sztandar. Wyróżniono najaktywniejszych z 450 członków ratowniczej organizacji. Nagrody ufundowały samorządy oraz sieć komórkowa.

Na wniosek Ministra Zdrowia, Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej przyznał medale za Zasługi dla Ratownictwa Medycznego. Srebrny Krzyż otrzymał Wiesław Kruk, Brązowy Krzyż otrzymała Beata Dąbkowska Witecka.

Złotą Odznaką Honorową Legionowskiego WOPR odznaczeni zostali: Beata Dąbkowska-Witecka, Marek Borowiec, Rafał Kowalczyk, Wiesław Kruk, Jacek Lewandowski, Edward Rapacki, Robert Rodziewicz, Maciej Sterliński. Srebrną Odznaką Honorową Legionowskiego WOPR odznaczeni zostali: Wojciech Trzopek, Piotr Soliński, Adam Witecki, Izabela Solińska, Łukasz Otto, Bartłomiej Getlich, Albert Ścibor.

żródło

Brązową Odznaką Honorową Legionowskiego WOPR odznaczeni zostali Mariusz Adamczyk, Kamila Otto, Monika Kacprzak, Marcin Brzeziński, Kinga Czerwińska, Janusz Trzopek, Artur Kędzierski, Adrian Niski, Marta Sułkowska.

Marszałek Województwa Mazowieckiego Adam Struzik przyznał Legionowskiemu WOPR medal Pro Mazovia. Wręczenia medalu w imieniu marszałka dokonał Artur Pozorek. Również dyplomy uznania od marszałka otrzymali Krzysztof Jaworski, Robert Rodziewicz, Wiesław Kruk, Beata Dąbkowska- Witecka, Maciej Sterliński, Marek Borowiec, Łukasz Otto, Piotr Soliński, Izabela Solińska, Rafał Kowalczyk, Jacek Lewandowski, Artur Kędzierski.

Również członkowie Młodzieżowej Grupy Ratownictwa Wodnego mieli swoją chwilę podczas uroczystości. Osoby, które od października 2018 roku szkoliły się aktywnie, zostały włączone w struktury WOPR, stając się pełnoprawnymi członkami. Nowi członkowie to Zuzanna Wojciechowska, Dariusz Szkolniak, Jarosław Tomczak, Kacper Sienkiewicz, Michał Mazurek, Marta Trawczyńska, Michał Rasiński, Łukasz Skiba, Marta Robakiewicz, Paulina Murtaś, Jakub Fabijańczuk, Natalia Skierska.

źródło

fot. powiat-legionowski.pl

Działalność na próbę

Rozbudowaliśmy przedszkole w Serocku

W dniu dzisiejszym  została zakończona i odebrana inwestycji polegająca na rozbudowie i modernizacji samorządowego przedszkola  im. Krasnala Hałabały w Serocku. Inwestycja była prowadzona od października 2018 roku. W jej zakresie była dobudowa parterowego, niepodpiwniczonego budynku o powierzchni zabudowy około  256 m2, w którym znalazło się miejsce na salę do zajęć  ruchowych dla dzieci przedszkolnych oraz klas I-IV  o powierzchni  ok. 120 m2, salę do integracji sensorycznej, szatnię z łazienką oraz toaletę dla osób niepełnosprawnych.

W zakresie zamówienia było również wyposażenie obiektu w urządzenia sportowe na sali  ruchu, wyposażenie pomieszczeń w takie elementy jak szafki i meble, docieplenie starej części przedszkola, oświetlenie terenu oraz budowa placu zabaw  na dziedzińcu budynku. Całość zrealizowała firma: „WŁOD-BUD-DACHY 2”  z miejscowości Gostomin za kwotę: 2.000.541,38 zł brutto. Teraz będziemy mieli dwa miesiące na to, aby  uzyskać prawomocne pozwolenie na użytkowanie i  z początkiem nowego roku szkolnego przekazanie obiektu naszym małym pociechom.  

 

 • autor: Referat Przygotowania i Realizacji Inwestycji

Absolutorium dla Burmistrza!

Jednomyślnie udzielone absolutorium dla Burmistrza Miasta i Gminy Serock z tytułu wykonania budżetu za 2018 rok!


Burmistrz Artur Borkowski jednogłośnie uzyskał absolutorium z tytułu wykonania ubiegłorocznego budżetu. W dniu 26 czerwca 2019 r. odbyła się II część X sesji,  w trakcie której Rada Miejska w Serocku wyraziła pozytywną ocenę pracy Burmistrza Miasta i Gminy Serock w wydatkowaniu publicznych pieniędzy, głosując za udzieleniem absolutorium z wykonania budżetu Miasta i Gminy Serock za 2018 rok.

Zgodnie z wprowadzoną w 2018 roku nowelizacją ustawy o samorządzie gminnym,  procedurę udzielenia absolutorium rozpoczęło przedstawienie przez Burmistrza Raportu o stanie Miasta i Gminy Serock na 2018 rok. Dokument ten obejmuje podsumowanie działalności Burmistrza, a w szczególności realizacji polityki gospodarczej, społecznej, oświatowej, kulturalnej i sportowej gminy - treść raportu zamieszczona jest TUTAJ.  Zgodnie z procedurą, przedstawienie Raportu zakończyła debata na jego temat, w której radni zajęli swoje stanowisko. Następnie przeprowadzone zostało głosowanie za udzieleniem Burmistrzowi wotum zaufania 13 głosami za.

Rada Miejska przed podjęciem uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Burmistrzowi z tytułu wykonania budżetu za 2018 rok, zatwierdziła uchwałą  Nr 98/X/2019 sprawozdanie finansowe za 2018 rok wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu za 2018 rok – 13 głosami za.

Przed zatwierdzeniem sprawozdań radni zostali zapoznani z pozytywną opinią Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie o przedłożonym przez Burmistrza Miasta i Gminy Serock sprawozdaniu z wykonania budżetu za 2018 rok.  

Przed głosowaniem nad udzieleniem absolutorium Burmistrzowi Miasta i Gminy Serock, radni zostali zapoznani:  ze stanowiskiem Komisji Rewizyjnej, obejmującym pozytywną opinię Komisji o wykonaniu budżetu Miasta i Gminy Serock za rok 2018 oraz wnioskiem Komisji o udzielenie absolutorium Burmistrzowi Miasta i Gminy Serock z tego tytułu, jak też z pozytywną opinią Regionalnej Izby Obrachunkowej w sprawie zaopiniowania wniosku Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Serocku w sprawie udzielenia absolutorium Burmistrzowi Miasta i Gminy Serock za 2018 rok.

Następnie po przewidzianej w porządku obrad sesji dyskusji, radni podjęli uchwałę  Nr 99/X/2019 – jednogłośnie 13 głosami za, udzielając Burmistrzowi Miasta i Gminy Serock absolutorium z tytułu wykonania budżetu za 2018 rok.

Prezentację dotyczącą sprawozdania z wykonania budżetu Miasta i Gminy Serock za  2018 rok znaleźć można w poniższym opracowaniu.

 

 • autor: Biuro Rady Miejskiej

Wydarzenia weekendowe 29 - 30 czerwca 2019

Już w najbliższy weekend w Serocku i okolicach!

29 czerwca – sobota

16.00 -18.00 – VII Zlot Merc - Integra na serockim rynku. Zapraszamy do oglądania ponad 100. aut marki Mercedes

17.30 do 24.00Wianki nad Bugiem w Kani Nowej. Zapraszają sołectwa Kania Nowa, Cupel, Kania Polska oraz Parafia Popowo Kościelne.

30 czerwca - niedziela

18.00Fontanna Muzyki z Grzecznymi Chłopcami – na serocki rynek zaprasza Centrum Kultury i Czytelnictwa w Serocku

Ponadto zapraszamy:

 

Szczegóły na plakatach poniżej.

Usuwamy azbest!

Miasto i Gmina Serock otrzymała promesę na zadanie „Usuwanie i unieszkodliwianie wyrobów zawierających azbest z terenu Miasta i Gminy Serock w 2019 roku”.

Referat Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa informuje, że Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie na posiedzeniu Zarządu w dniu 4 czerwca 2019 roku udzielił Miastu i Gminie Serock dofinansowania w formie dotacji w wysokości do 11 736,00 zł, co stanowi do 30,00 % kosztu kwalifikowanego zadania. W ramach zadania planowany jest odbiór z 24 posesji i demontaż z odbiorem z 14 posesji wyrobów zawierających azbest.

Osoby, które do tej pory nie złożyły jeszcze wniosku, a są zainteresowane bezpłatnym unieszkodliwieniem azbestu z nieruchomości zachęcamy do składania wniosków na 2020 rok. Druk wniosku dostępny jest w Urzędzie Miasta i Gminy w Serocku, pok. nr 11 lub na stronie internetowej www.serock.pl w zakładce ochrona środowiska - odbiór azbestu.  

Więcej informacji w sprawie udziela Referat Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa pod nr tel. /22/ 782-88-39 lub 782-88-40.
 

 

fot. ze strony https://www.muratorplus.pl/

 

 • autor: Referat Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa

Dzień Skubianki

Już po raz 10. odbył się Festyn w Skubiance. 15 czerwca 2019 r., w tym tak ważnym dla społeczności lokalnej dniu, mieszkańcy jak zwykle nie zawiedli i licznie przybyli, by świętować Dzień Skubianki. Nie zawiedli również zaproszeni goście i przyjaciele Skubianki: burmistrz Artur Borkowski, wiceburmistrz Józef Zając, były burmistrz Sylwester Sokolnicki, Ksiądz proboszcz Andrzej Marchlewski, poseł Jan Grabiec, radni, sołtysi oraz zaprzyjaźnione Koła Gospodyń. Z okazji 10 rocznicy sołtys Marek Biliński wręczył statuetki osobom zasłużonym dla Skubianki: A. Borkowskiemu, S. Sokolnickiemu, J. Zającowi, Piotrowi Kowalczykowi, Kołu Gospodyń Wiejskich w Skubiance.

Przygotowano liczne atrakcje dla dzieci, w tym występy, konkursy, zabawy, dmuchańce i wiele innych. O kulinaria zadbało miejscowe Koło Gospodyń, druhowie ze straży pożarnej prezentowali swoje umiejętności, a na boisku piłkarskim odbywały się mecze.

W trakcie wspólnej zabawy wystąpiły dwa zespoły: BRAK SNU oraz na zakończenie do tańca zagrał LIDER DANCE.

Pogoda dopisywała, a mieszkańcy i goście bawili się do późnych godzin wieczornych.

Jak co roku nie zawiedli też sponsorzy, których prezenty sprawiły radość uczestnikom festynu. Dziękujemy za obecność i zapraszamy za rok!

 

Sołtys Skubianki Marek Biliński

Obwieszczenie o powołaniu Komisji Wyborczej

OBWIESZCZENIE
Wojewódzkiej Komisji Wyborczej
Mazowieckiej Izby Rolniczej


Na podstawie § 8 ust. 1 pkt. 3 Uchwały nr 1/2019 Krajowej Rady Izb Rolniczych
oraz Uchwały nr 33/V/2019 Zarządu Mazowieckiej Izby Rolniczej,
podaje się do publicznej wiadomości osób uprawnionych,
że w wyborach do Mazowieckiej Izby Rolniczej Gmina Serock stanowi dwumandatowy Okręg Wyborczy Nr 59 .

Na podstawie art. 26 ust. 1 pkt. 1 ustawy z 14 grudnia 1995 r.,
o izbach rolniczych i § 4 ust. 1 pkt. 2 Uchwały nr 1/2019 Krajowej Rady Izb Rolniczych
oraz Uchwały nr 5/2019 Wojewódzkiej Komisji Wyborczej,
dla przeprowadzenia wyborów w dniu 28 lipca 2019 roku powołano Komisję Okręgową w składzie:

1. Kaczmarczyk Adam
2. Kita Krzysztof
3. Suska Kamil
4. Bodio Elżbieta
5. Jezierski Wojciech

 


Przewodniczący
Wojewódzkiej Komisji Wyborczej
/-/ Michał Żbikowski

 

Po Serocku rowerem miejskim!

Już działa! W Serocku uruchomiono pierwszy system wypożyczania rowerów pod nazwą Serocki Rower Miejski. W ramach systemu dostępne są 24 rowery czwartej generacji, czyli niewymagające stojaka.

Co charakteryzuje serockie rowery?
W każdym pojeździe zastosowano technologie GPS, GSM oraz zamontowano czujniki ruchu. Każdy rower wyposażony jest także w nieprzebijalne opony i urządzenie „lock”, służące do odblokowywania roweru przed rozpoczęciem jazdy oraz do zablokowania go po jej zakończeniu.

Jak wypożyczyć rower?
1. Pobierz aplikację ROOVEE i załóż konto
2. Zasil konto przelewem lub kartą
3. Zeskanuj QR kod z kierownicy lub blokady nad tylnym kołem i jedź!
4. Na koniec przejażdżki zamknij ręcznie blokadę tylnego koła

Ile to kosztuje?
Pierwsze 30 minut jest gratis, następnie 5 gr/min.
Dodatkowo za zostawienie roweru poza wyznaczonymi w aplikacji stojakami zostanie naliczona dodatkowa opłata 3 zł.
Odstawienie roweru, stojącego poza wyznaczonymi stojakami na jeden ze stojaków zaznaczonych w aplikacji, nagradzane jest doładowaniem konta na kolejne przejazdy w wysokości 2 zł.

Gdzie znaleźć strefy parkowania?
W momencie uruchomienia systemu funkcjonują trzy strefy parkowania, w których możemy zostawić rower bez ponoszenia dodatkowego kosztu w wysokości 3 zł. Pierwsza znajduje się na serockim rynku, druga na plaży miejskiej – obie umiejscowione są obok wypożyczalni skuterów elektrycznych. Trzecia strefa znajduje się w parku miejskim.

W najbliższym czasie planowane jest uruchomienie dwóch kolejnych stacji: w Zegrzu oraz w Serocku obok głównego przystanku autobusowego w kierunku Warszawy.

Każda uruchomiona strefa oznaczona została tablicą informacyjną z dokładną instrukcją działania systemu.

Szczegóły znajdą Państwo na dedykowanej stronie internetowej: https://serock.bike/

 

Kupalnockowe uciechy

Kiedy pod koniec kwietnia grupa teatralna, prowadzona przez Anię Kutkowską i grupa wokalno-muzyczna – pod kierunkiem Bogusi Segiet przystąpiły do prób przygotowujących do czerwcowego widowiska obrzędowego – już wtedy towarzyszyło im poczucie, że Noc Kupały będzie magiczna i niezwykła.

Tego dnia w krainie dawnych Słowian słońce lśniło na piedestale najdłużej w ciągu całego roku. Od rana przygotowywano się do wieczornych uciech: młodzież znosiła suche gałęzie, łuczywo, bierwiona świeżo ucięte – wszystko zbierane z „żywego” – na ogień żywy, święty. Dziewczęta zbierały zioła, a kapłanki domostw – piekły pieczywo i świąteczne korowaje.

„Światło nam lej, Kupało!”
Nawiązując do tradycyjnej słowiańskiej Nocy Kupały, 22 czerwca na plaży miejskiej zapłonęły „sobótki”. Dziewczęta odziane w białe suknie i przepasane magiczną bylicą śpiewały pieśni miłosne, nawoływały do Kupały – mitycznego bóstwa płodności, rzucały do ognisk bylicę, piołun, dziurawce, rutę, miętę. Przeganiały czarownice, odpędzały złe moce ze swoich domostw, a przynosiły do niego życie, witalność i zdrowie – zastygłe w płomieniach świętego ognia. Ogień ów – wokół którego o zachodzie słońca tańczono, i któremu dawniej oddawano cześć – oczyszczał i przydawał sił. Odpowiadał na wypowiadane tego dnia zaklęcia, był źródłem spełnienia.  Młodzieńcy tańczyli radośnie i skakali przez ogniska, raz po raz siłując się z sobą, zaczepiając młode niewiasty. Wszak to czas zalotów i uciech. Czas celebrowania bliskości.

Starsze niewiasty przyglądały się owym zabawom. Przyniosły z sobą cebry i garnki, niecki z mięsiwem i kołacze. Wtórowały zabawom grzechotkami, tamburynami, bębnami; poklaskiwały. Całym ciałem drgały wspomnieniem młodości.
Młodzi zaś ścigali się do jeziora, wskakiwali do niego w ubraniu, zatapiając się raz po raz, chlapiąc wokół wodą radośnie. I zastygali, kiedy w rzece pojawiały się rzucone przez niewiasty wianki. Płynęły owe kwietne wiązanki wraz z intencjami aż wyłowili je gdzieś po drodze młodzieńcy, szukający wybranki serca.

Poszukujemy obrzędowości
Noc Kupały – to drugie już widowisko obrzędowe w tym roku, które przygotowane zostało w ramach projektu „Rola Folklora – czyli serockie poszukiwania lokalnej obrzędowości i gawędy o dawnych zwyczajach”. W widowisku udział wzięli dzieci, dorośli i młodzież, którzy przez kilka tygodni spotykali się w sobotę by doskonalić swoje umiejętności teatralne i muzyczne. Serdecznie dziękujemy wszystkim uczestnikom za ogromne zaangażowanie, cudowną zabawę i Wasze niesłabnące chęci do robienia rzeczy „fajnych”.

Przypominamy, że w ramach projektu powstanie również publikacja opowiadająca o dawnych lokalnych zwyczajach (serdecznie zachęcamy Państwa do dzielenia się z nami swoimi wspomnieniami) oraz wystawa outdoorowa podsumowująca projekt. Już teraz zapraszamy do udziału w próbach do kolejnego widowiska obrzędowego, poświęconego tym razem staropolskim dożynkom. Próby rozpoczną się pod koniec sierpnia.

 

 • autor: Referat Komunikacj Społecznej
 • Noc Kupały
 • Noc Kupały
 • Noc Kupały
 • Noc Kupały
 • Noc Kupały
 • Noc Kupały
 • Noc Kupały
 • Noc Kupały
 • Noc Kupały
 • Noc Kupały
 • Noc Kupały
 • Noc Kupały
 • Noc Kupały
 • Noc Kupały
 • Noc Kupały
 • Noc Kupały
 • Noc Kupały
 • Noc Kupały
 • Noc Kupały
 • Noc Kupały
 • Noc Kupały
 • Noc Kupały
 • Noc Kupały
 • Noc Kupały
 • Noc Kupały
 • Noc Kupały
 • Noc Kupały
 • Noc Kupały
 • Noc Kupały
 • Noc Kupały
 • Noc Kupały
 • Noc Kupały
 • Noc Kupały
 • Noc Kupały
 • Noc Kupały
 • Noc Kupały
 • Noc Kupały
 • Noc Kupały
 • Noc Kupały
 • Noc Kupały
 • Noc Kupały
 • Noc Kupały
 • Noc Kupały
 • Noc Kupały
 • Noc Kupały
 • Noc Kupały
 • Noc Kupały
 • Noc Kupały
 • Noc Kupały
 • Noc Kupały
 • Noc Kupały
 • Noc Kupały
 • Noc Kupały
 • Noc Kupały
 • Noc Kupały
 • Noc Kupały
 • Noc Kupały
 • Noc Kupały
 • Noc Kupały
 • Noc Kupały
 • Noc Kupały
 • Noc Kupały
 • Noc Kupały
 • Noc Kupały
 • Noc Kupały
 • Noc Kupały
 • Noc Kupały
 • Noc Kupały
 • Noc Kupały
 • Noc Kupały
 • Noc Kupały
 • Noc Kupały
 • Noc Kupały
 • Noc Kupały
 • Noc Kupały
 • Noc Kupały
 • Noc Kupały
 • Noc Kupały
 • Noc Kupały
 • Noc Kupały
 • Noc Kupały
 • Noc Kupały
 • Noc Kupały
 • Noc Kupały
 • Noc Kupały
 • Noc Kupały
 • Noc Kupały
 • Noc Kupały
 • Noc Kupały
 • Noc Kupały
 • Noc Kupały
 • Noc Kupały
 • Noc Kupały
 • Noc Kupały
 • Noc Kupały
 • Noc Kupały
 • Noc Kupały
 • Noc Kupały
 • Noc Kupały
 • Noc Kupały
 • Noc Kupały
 • Noc Kupały
 • Noc Kupały
 • Noc Kupały
 • Noc Kupały
 • Noc Kupały
 • Noc Kupały
 • Noc Kupały
 • Noc Kupały
 • Noc Kupały
 • Noc Kupały
 • Noc Kupały
 • Noc Kupały
 • Noc Kupały
 • Noc Kupały
 • Noc Kupały
 • Noc Kupały
 • Noc Kupały
 • Noc Kupały
 • Noc Kupały
 • Noc Kupały
 • Noc Kupały
 • Noc Kupały
 • Noc Kupały
 • Noc Kupały
 • Noc Kupały
 • Noc Kupały
 • Noc Kupały
 • Noc Kupały
 • Noc Kupały
 • Noc Kupały
 • Noc Kupały

Budowa kanalizacji w ulicy Jaśminowej w Serocku

Urząd Miasta i Gminy w Serocku informuje, że rozpoczyna budowę sieci kanalizacji wraz z przyłączami do pierwszej studzienki na działce (licząc od kanału głównego) w ulicy Jaśminowej w Serocku.
Poniżej przedstawiany sposób postępowania oraz  podział kosztów przy budowie ww. kanalizacji:
1.    Z budżetu Gminy budowany jest główny kanał wraz z odejściami do granicy działki.
2.    Koszty budowy odcinka od granicy działki do pierwszej studzienki (licząc od strony kanału głównego) ponoszą właściciele danej  nieruchomości, na której budowane jest przyłącze. Mieszkaniec zgodnie z Uchwałą Nr 433/XLIX/06 Rady Miejskiej w Serocku z dnia 14 lutego 2006 roku w sprawie zasad udziału w kosztach budowy wodociągów i kanalizacji na terenie gminy Miasto i Gmina Serock z późniejszymi zmianami podpisuje umowę z Gminą. Umowa dotyczyć będzie zakresu oraz kwoty jaką mieszkaniec zobowiązany będzie wpłacić na wskazany nr bankowy.
3.    Jeżeli projekt zakłada konieczność budowy II etapu tj. od pierwszej studzienki (licząc od kanału) do budynku lub drugiej studzienki na terenie prywatnej posesji mieszkaniec, aby podłączyć się do przedmiotowej kanalizacji musi wykonać ww. odcinek we własnym zakresie pod nadzorem Miejskiego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji Sanitarnej w m. st. Warszawie  oraz zgodnie z wytycznymi dostępnymi na stronie internetowej www.mpwik.com.pl w zakładce „Dla klienta” => „Budowa lub przebudowa przyłączy wodociągowych lub kanalizacyjnych”.
4.    Ponadto informujemy, że po przełączeniu istniejącej instalacji do nowo budowanej sieci kanalizacji sanitarnej, mieszkaniec  zobowiązany jest  do podpisania umowy z MPWiK na odbiór ścieków.
5.    Termin wykonania prac na terenie prywatnych posesji Wykonawca będzie ustalał indywidualnie z każdym właścicielem nieruchomości po przekazaniu danych przez Urząd.
W związku z powyższym prosimy o przybycie w dniu 1-2 lipca 2019 roku  w godzinach 8-16 do UMiG w Serocku do Referatu Przygotowania i Realizacji Inwestycji, pokój nr 60 w celu podpisania umowy z Gminą na wybudowanie przyłącza kanalizacyjnego na terenie Pani/a działki.
Dodatkowe informacje można uzyskać pod nr telefonu (22)782 88 18.

 

 • autor: Referat Przygotowania i Realizacji Inwestycji

Zapraszamy na przedsięwzięcia weekendowe

Najbliższy weekend obfitował będzie w wydarzenia nawiązujące do staropolskiej tradycji Nocy Kupały. 22 czerwca bowiem spotykamy się na serockich "Wiankach" - przedsięwzięciu, podczas którego tradycyjnie puszczane będą na rzekę barwne, kwietne wianki.

W tym roku będzie jednak jeszcze bardziej słowiańsko i bardziej magicznie - o godzinie 19.00 grupa biorąca udział w warsztatach teatralnych pod okiem Ani Kutkowskiej i wokalno-muzycznych pod okiem Bogusi Segiet zaprezentuje widowisko obrzędowe poświęcone właśnie Nocy Kupały. Zarówno warsztaty jak i widowisko organizowane są w ramach projektu "Rola Folklora - czyli serockie poszukiwania lokalnej obrzędowości i gawędy o dawnych zwyczajach".

Zachęcamy Państwa, aby tego dnia ubrać się na biało i ozdobić głowy kwietnymi wiankami.

Tego dnia czekać będzie na Państwa również wiele innych atrakcji: występy artystyczne, pokaz spadochroniarski, koncert szantowy i wspólne biesiadowanie przy ognisku.

Wcześniej - również na plaży - będzie miała miejsce część sportowo-rekreacyjna Wianków. Następnego dnia natomiast - na Wianki zaprasza również sołectwo Wierzbica.

Tradycyjnie zapraszamy także do Izby Pamięci i Tradycji Rybackich w Serocku oraz do skorzystania z oferty rejsów statkiem po Jeziorze Zegrzyńskim oraz rejsów katamaranem.

Jeśli chcesz otrzymywać informacje o organizowanych w gminie przedsięwzięciach zapisz się do bazy Mobilnego Systemu Informacji SISMS lub ściągnij na smartfona aplikację BLISKO. 

Pozostałe zaproszenia oraz szczegóły na plakatach poniżej.

 

Koncert Pod Brzozami w Nowej Wsi

Przy pięknej słonecznej pogodzie 15 czerwca 2019 roku w otoczeniu przyrody, już po raz szósty, odbył  się w Nowej Wsi poetycko-muzyczny „Koncert pod Brzozami”.

Ideą organizowanych koncertów jest promowanie młodych talentów - dzieci uzdolnionych wokalnie, muzycznie, teatralnie, pochodzących  ze środowisk wiejskich i małych miasteczek, głównie z  województwa mazowieckiego.

Tegoroczny koncert uświetnił 10 rocznicę powstania Stowarzyszenia Sympatyków Nowej Wsi, którego wieloletnia działalność, we współpracy z Fundacją Nowa Wieś, promuje młodych zdolnych mieszkańców, aktywizuje społeczność lokalną i rozwija wielopokoleniową współpracę kulturalną środowisk gminy Serock.

W tym roku wśród młodych wykonawców na scenie gościliśmy:
- Kasię Kiragę uczennicę Szkoły Podstawowej im. M. Kopernika  w Serocku i Szkoły Muzycznej I stopnia w Legionowie,
- Patrycję Masłowską uczennicę Szkoły Podstawowej Nr 2 w Legionowie,
- Natalię Żmijewską i Piotra Żmijewskiego uczniów Szkoły Podstawowej im. Kazimiery Augustynowicz w Popowie Kościelnym,  
- Olę Dąbrowską uczennicę Szkoły Podstawowej im. Jerzego Szaniawskiego w  Jadwisinie,
- Nel Latowską – uczennicę Szkoły Podstawowej im. Witolda Zglenickiego w Woli Kiełpińskiej.

Wystąpili też Maks Mendyk i Zuzia Mulik kształtujący swe umiejętności muzyczne w Centrum Kultury i Czytelnictwa w Serocku.
Wykonawcy pomimo tremy zaprezentowali się znakomicie, a gromkie brawa były najlepszym dowodem uznania publiczności.

W drugiej części koncertu  gwiazdami wieczoru byli:
- Kazimierz Mazur aktor, reżyser filmowy i teatralny, który wystąpił ze świetnym monologiem i mistrzowską recytacją wierszy.
- Krzysztof Pietrucha, zaprezentował na gitarze utwory o tematyce miłosnej - nie wiadomo czy tematyka, czy wykonanie spowodowały, że publiczność domagania się bisów.
- Sandra Gembal wokalistka, która uświetniła swym śpiewem wszystkie dotychczasowe koncerty.
- Bartłomiej Bałdyga, bardzo ciekawie opowiadający o instrumentach Jedwabnego Szlaku, takich jak: farangi, morinhur czy fidelpłocka oraz prezentujący ich niesamowite brzmienie. Dodatkową atrakcją tego występu był – malujący niedowierzanie na twarzach słuchaczy - pokaz gardłowego mongolskiego śpiewu.
- Zespół Venus&Ventus – wykonał piosenki lekkie, znane i do tańca - z czego część widowni skrzętnie skorzystała.
Koncert uświetniony został wystawą malarstwa artysty plastyka Adama Wyżlica. Tematyka  wystawy - Pejzaże Polski, nawiązywała do scenerii w jakiej odbywał się koncert.

Wszyscy wykonawcy wystąpili charytatywnie i dzięki kilku sponsorom zostali uhonorowani symbolicznymi upominkami.  
Koncert zorganizowali: Stowarzyszenie Sympatyków Nowej Wsi, Sołectwo Nowa Wieś, Fundacja Nowa Wieś, Parafia Popowo Kościelne we współpracy z Centrum  Kultury i Czytelnictwa w Serocku.
Organizatorzy bardzo dziękują wszystkim, którzy przyczynili się do zorganizowania tego koncertu.
                    
W imieniu organizatorów informację przygotowała Jadwiga Stradomska

 

Inwestycje w oświacie w 2019 roku.

Zbliżające się wakacje  to dla uczniów zawsze czas zasłużonego wypoczynku i relaksu. Puste szkoły natomiast  najczęściej w tym okresie zamieniają się w plac budów i remontów. Nie inaczej będzie również i w roku bieżącym.

Obecnie mają się ku końcowi takie prace jak:
 - rozbudowa budynku przedszkola w Serocku, gdzie od października zeszłego roku trwają intensywne prace  polegające na dobudowie parterowego, niepodpiwniczonego budynku, w którym przewidziana została przede wszystkim sala do zajęć  ruchowych dla dzieci przedszkolnych oraz klas I-IV  o powierzchni  ok. 125m2, wraz z niezbędnym zapleczem szatniowym, salą do integracji sensorycznej wraz z pełnym wyposażeniem, drogą pożarową, oświetleniem terenu oraz budową placu zabaw na dziedzińcu budynku. Umowa na to zadanie została zawarta w dniu 10 października 2018 roku z firmą: WŁOD – BUD – DACHY 2 Paweł Włodkowski  z siedzibą w miejscowości Ojrzeń na kwotę 2.000.541,38 zł brutto. Termin zakończenia robót budowlanych upływa z  końcem czerwca. W okresie wakacyjnym będą trwały odbiory inwestycji mające na celu przekazanie inwestycji do użytkowania.  

 - termomodernizacja szkoły podstawowej w Zegrzu, gdzie trwają prace związane z dociepleniem ścian budynku, wymianą instalacji elektrycznej, odgromowej, remontem pomieszczeń piwnicy, dociepleniem dachu, szatni przy sali gimnastycznej wraz z wyposażeniem oraz remontem pomieszczeń specjalistycznych wraz z wyposażeniem. Umowa  na  to zadanie podpisana została w dniu 16 lipca 2018r.  z firmą PHU BUDOMUR Sp. z o.o. z Pułtuska na kwotę 1.789.39,68 zł brutto. Otwarte zostały również  oferty w przetargu nieograniczonym na roboty dodatkowe na obiekcie w Zegrzu związane z wymianą stolarki okiennej, dociepleniem dachu na nowej części budynku oraz montażem paneli fotowoltaicznych. Przetarg ten jest wynikiem podpisanej 24 stycznia 2019 roku pomiędzy Miastem i Gminą Serock a Mazowiecką Jednostką Wdrażania Programów Unijnych umowy na dofinansowanie. Łączna wartość zadania objętego tymi dwoma umowami wyniesie kwotę około 2,9 mln. zł brutto. W wyniku ich realizacji Gmina  otrzyma dofinansowanie w wysokości około 1.390.000 zł. Planujemy do końca wakacji wykonać wszystkie roboty wewnątrz budynku i do końca października prace związane z dociepleniem ścian oraz dachu.

Kolejnym przedsięwzięciem, na które obecnie zostało ogłoszone postępowanie przetargowe  jest remont dziewięciu sanitariatów w budynku Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Woli Kiełpińskiej. Inwestycja obejmuje swym zakresem kompleksową przebudowę istniejących łazienek w budynku szkoły w tym: wymianę pionów kanalizacyjnych, instalacji wodociągowej, elektrycznej, zmianę układu ścianek działowych i dopasowanie układu do obowiązujących przepisów w ty zakresie, wykończenie oraz pełne wyposażenie sanitariatów. Na realizację inwestycji Wykonawca będzie miał dwa miesiące od dnia podpisania umowy. Termin otwarcia ofert został wyznaczony na dzień 28 czerwca br.  

 

 • autor: Referat Przygotowania i Realizacji Inwestycji

Życzenia z okazji zakończenia roku szkolnego

Zbliżają się wakacje. Już za chwilę uczniowie szkół wyruszą na zasłużony odpoczynek.

Zapewne dla wielu z Was nie był to łatwy rok – wszyscy mamy świadomość tego, jak dużo się podczas niego działo.
Przyjmijcie proszę nasze serdeczne gratulacje z okazji zakończenia roku szkolnego, promocji do następnych klas, dobrych wyników w nauce, wysokich osiągnięć edukacyjnych. Jesteśmy przekonani, że wysiłek jaki ponieśliście w ciągu ostatnich dziesięciu miesięcy zaowocuje Waszą spokojną przyszłością.

Serdecznie dziękujemy szerokiemu gronu pedagogicznemu, dyrekcji gminnych placówek oświatowych, wychowawcom, nauczycielom, pracownikom administracyjnym i wszystkim pracownikom szkół za opiekę nad naszymi dziećmi i młodzieżą. Zdajemy sobie sprawę, jak wielką odpowiedzialność Państwo ponosicie mając ich pod opieką, jak wiele wysiłku i zaangażowania wymaga cały proces związany z uczeniem i przekazywaniem umiejętności. Jesteśmy wdzięczni za Waszą życzliwość, profesjonalizm i serce, które wkładacie w to, co robicie.

Niech ten wakacyjny czas przyniesie odpoczynek i pozwoli nabrać sił. Niech towarzyszy Wam radość i spokój, a wszelkie wyjazdy, wycieczki i zdarzenia obfitują w piękne wspomnienia. Wszystkiego dobrego!

 

                                      Przewodniczący Rady Miejskiej w Serocku                       Burmistrz Miasta i Gminy Serock
                                                    Mariusz Rosiński                                                                   Artur Borkowski

 

Zapraszamy na rejsy!

Rejsy turystyczne

Zapraszamy Państwa na rejsy turystyczne po Jeziorze Zegrzyńskim.

Od czerwca do września w weekendy i święta z serockiego molo można wyruszyć w rejs statkiem po Jeziorze Zegrzyńskim oraz rejsy katamaranami na trasach: Serock - Kuligów - Popowo - Serock oraz Serock - Jadwisin - Arciechów - Cupel - Serock.

Do Serocka można przypłynąć również z Warszawy. Statek „Zefir" wypływa o godz. 9 z przystani "Barka Kurier" na Podzamczu (Bulwar Karskiego), o godzinie 12.30 przybija do brzegu w Serocku, aby o 14.30 wyruszyć do Warszawy.

Zachęcamy do zapoznania się z ofertą rejsów i... na pokład! :)

Dzień dziecka w Nowej Wsi

Dzień dziecka, który 8 czerwca odbył się w Nowej Wsi był dniem radości i uśmiechu. Na najmłodszych czekało wiele atrakcji: dmuchańce, eurobungee, wesoły cyrkowiec LOLO, clown POMIDOR. Było również puszczanie ogromnych baniek mydlanych, zaplatanie warkoczyków, a na chętnych czekała przejażdżka Floriankiem – mini pojazdem małych serockich strażaków. Tego dnia nie mogło zabraknąć również tego, co dzieci lubią najmocniej – słodkości i smakołyków.

O tym, że impreza była udana świadczą pozytywne opinie uczestników, a także miłe wspomnienia zabaw, śpiewów, tańców.

W imieniu Organizatorów dziękujemy za pomoc przy organizacji przedsięwzięcia: Sołectwom: Nowa Wieś, Kania Nowa, Cupel, Kania Polska; Stowarzyszeniu Sympatyków Nowa Wieś; Parafii pw. Narodzenia NMP w Popowie Kościelnym.

Dzieciom, życzymy dużo słońca i radości. Do zobaczenia w przyszłym roku!

 

Zapraszamy na przedsięwzięcia weekendowe

W najbliższy weekend zapraszamy na poniższe przedsięwzięcia:

15 czerwca od godz. 14.00 Festyn w Skubiance

15 czerwca od godz. 18.00 Koncert poetycko - muzyczny "Pod brzozami u Nowowiejskich" - Nowa Wieś

16 czerwca od godz. 9.00 Kiermasz rzeczy używanych - serocki rynek

Od 17 czerwca do 20 lipca wystawa malarstwa Adama Wyżlica "Krajobraz polski"

 

Ponadto zapraszamy na rejsy po Jeziorze Zegrzyńskim statkiem Albatros oraz rejsy katamaranem.
Warto również odwiedzić Izbę Pamięci i Tradycji Rybackich w Serocku (uwaga! w najbliższą niedzielę Izba Pamięci wyjątkowo będzie czynna od godz. 12.30).

Szczegóły na plakatach poniżej. Zapraszamy serdecznie!

Święto kwitnącej jabłoni w Dębem

8 czerwca w sołectwie Dębe odbył się Piknik "Święto kwitnącej jabłoni" połączony z dniem dziecka. Organizatorem byli Sołtys i Rada Sołecka.
Dla dzieci odbyło się wiele konkursów oraz biegi o puchar Sołtysa i Rady Sołeckiej. Wszystkie dzieci zostały obdarowane prezentami oraz słodyczami. Dla dzieci było przygotowane stoisko z ciastami i napojami. Od godziny 18.00 była impreza dla dorosłych, którą uświetnił duet Magdalena Tunkiewicz Zakrzewska oraz Wojciech Bardowski - artyści scen warszawskich. O godzinie 22.00 odbył się pokaz sztucznych ogni. Panie przygotowały pyszne dania.
Dorosłym umilał czas zespół "RAY", przy dźwiękach którego uczestnicy bawili się do późnych godzin nocnych.

 

zdjęcia i tekst - organizatorzy

Chrońmy zwierzaki przed upałami

Wysokie temperatury są męczące nie tylko dla ludzi, ale także dla naszych milusińskich. Zwierzęta nie regulują ciepłoty ciała poprzez pocenie się całą powierzchnią ciała tak jak ludzie – mogą to robić jedynie za pomocą opuszków palców oraz w czasie ziania. Właściciele psów powinni zatem zwrócić uwagę na kilka kwestii, pozwalających na prawidłowe funkcjonowanie zwierzęcia w okresie letnim, które nie tylko zapewnią mu dobre samopoczucie ale przede wszystkim uchronią przed niebezpiecznym dla życia udarem cieplnym.

Oto kilka prostych rad, jak pomóc psu przetrwać upał:

1.    Zapewnijmy zwierzęciu stały dostęp do wody

Zawsze sprawdzajmy, czy miska z wodą nie jest pusta. Najlepsza na upały będzie chłodna woda, dlatego warto kilka razy dziennie wymieniać wodę w misce. Podawanie kostek lodu zwierzęciu nie jest odpowiednie, ponieważ może skutkować  przeziębieniem, a nawet anginą.
Butelka z wodą i miska to wyposażenie obowiązkowe także podczas wspólnych spacerów!

2.    Dostosujmy porę i czas spacerów
Nie zmuszajmy zwierzęcia do aktywności fizycznej w upalne dni. Dłuższe spacery zaplanujmy na wieczór lub wczesny ranek, kiedy jest trochę chłodniej. Wybierajmy trasy jak najbardziej zacienione.

3.    Zapewnijmy ocienione miejsce w domu i w ogrodzie
Nigdy nie zostawiajmy psa zamkniętego w pokoju, który szybko się nagrzewa. Jeśli pies przebywa w upalne dni w ogrodzie, zadbajmy o dostęp do zacienionego miejsca. Możemy dodatkowo zostawić włączony zraszacz lub pozostawić do dyspozycji psa specjalny basen.

4.    Zadbajmy o odpowiednią fryzurę naszych pupili
O ile trymowanie i przycinanie jest wskazane, o tyle golenie może narazić psa na groźne poparzenia słoneczne.
5.    Pamiętajmy o zabezpieczeniu psich łap
Narażenie opuszków łap na kontakt z rozgrzanym asfaltem grozi poparzeniem. Najlepiej wybierać trasy po trawnikach i łąkach, a unikać ulic i chodników.

6.    Nie używajmy kagańców weterynaryjnych (materiałowych)
W takich kagańcach pies nie ma możliwości ziania, a co za tym idzie obniżenia temperatury swojego ciała. Nie ma też możliwości swobodnego pobierania wody.

7.    Nigdy nie zostawiajmy psa w rozgrzanym samochodzie!
Zamknięcie psa w samochodzie uniemożliwia mu schłodzenie organizmu, co może doprowadzić do udaru cieplnego, a nawet śmierci zwierzęcia. Uchylenie okna nie zmieni tej sytuacji. Zamknięte w samochodach zwierzęta zgłaszajmy na straż miejską lub policję.

8.    Obserwujmy i dzielmy się wiedzą
Zwracajmy uwagę innym opiekunom psów, którzy być może nie posiadają wystarczającej wiedzy i doświadczenia, by zauważyć, że ich zwierzęta cierpią z powodu przegrzania.

W czasie upałów pamiętajmy także o innych zwierzakach, szczególnie o ptakach i wolno żyjących kotach. Wystawmy miskę z wodą przed dom, aby i one miały stały dostęp do wody. Ten mały gest może uratować życie niejednemu zwierzakowi.

 

Podniesienie kompetencji cyfrowych

Informujemy, że rozpoczynają się szkolenia organizowane w ramach projektu "Podniesienie kompetencji cyfrowych mieszkańców województwa mazowieckiego".

Daty szkoleń:

13-14.06.2019 r. – „Moje finanse i transakcje w sieci”

15-16.06.2019 r. – „Tworzę własną stronę internetową”

Rekrutacja na kolejne moduły szkoleniowe jest prowadzona na bieżąco - szczegóły TUTAJ.

 

 

Jubileusz PZSP w Serocku

7 czerwca miała miejsce uroczystość z okazji 50-lecia Powiatowego Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych im. W. Wolskiego w Serocku. Organizatorzy zadbali, by zgromadzeni w hali przyszkolnej goście, poczuli ducha historii tej szkoły. Przypomnieli bogate dzieje placówki, opowiedzieli jak zmieniał się jej charakter i profile, jakie wyzwania stanęły na przestrzeni lat przed kolejnymi dyrektorami i kadrą pedagogiczną. Opowiedzieli również o wysokim poziomie nauczania, którego świadectwem są wysokie miejsca w rankingach szkół średnich.

Przemówień, życzeń i gratulacji zdawało się nie być końca. Dołączmy się do nich, życząc uczniom sukcesów edukacyjnych a potem - zawodowych, kadrze pedagogicznej - spełnienia zawodowego i realizacji zamierzeń osobistych, a wszystkim osobom związanym ze szkołą - miłych wspomnień nie tylko w roku jubileuszowym.

Wielkie ukłony dla serockich przedszkolaków, którzy wystąpili dla starszych kolegów i gości z przedstawieniem o Szewczyku Dratewce.

Szczegółową relację z uroczystości zamieścimy wkrótce.

 • jubileusz
 • jubileusz
 • jubileusz
 • jubileusz
 • jubileusz
 • jubileusz
 • jubileusz
 • jubileusz
 • jubileusz
 • jubileusz
 • jubileusz
 • jubileusz
 • jubileusz
 • jubileusz
 • jubileusz
 • jubileusz
 • jubileusz
 • jubileusz
 • jubileusz
 • jubileusz
 • jubileusz