Rotator zdjęć

Główna treść strony 2019 rok

Wigilijne wspomnienia z Nowej Wsi i Dębego

W wyjątkowo, jak na zimowy miesiąc, ciepłą sobotę, 21. grudnia, w Nowej Wsi  odbyła się coroczna Nowowiejska Wigilia.

Tradycyjnie mieszkańcy naszej wioski, a także goście - sąsiedzi z Kani i Cupla - spotkali się pod nowowiejską szopką. Wraz z popowskim Księdzem Proboszczem wszyscy pomodlili się bożonarodzeniowo, zaśpiewali kolędy i podzielili opłatkiem. Atmosfera wśród zebranych sąsiadów była bardzo uroczysta i radosna. Wzajemnie składano sobie życzenia w nastroju całkiem rodzinnym.

            Po życzeniach wszyscy udali się do naszej wspólnej wiaty, gdzie gospodynie i gospodarze przygotowali iście wigilijne potrawy. Tam też odwiedzili nas oczekiwani zacni goście w osobach Burmistrza, Jego Zastępcy i Sekretarza naszej gminy. Zrobiliśmy sobie wspólne zdjęcie pamiątkowe, a następnie przystąpiliśmy do degustacji licznych postnych smakołyków.

            Klimatowi Wigilii sprzyjała wyjątkowa aura, świetny nastrój wśród mieszkańców i ognisko, przy którym niektórzy grzali swe dłonie, plecy…I tylko śniegu zabrakło do pełni szczęścia.

 

Darek Stradomski, mieszkaniec Nowej Wsi

 

W dniu 22grudnia Sołtys i Rada Sołecka zorganizowali wigilię wiejską w Dębem. Mieszkańcy przygotowali dwadzieścia rodzajów pysznych potraw wigilijnych, którymi ugościli wszystkich obecnych, a wśród nich

Burmistrza, Przewodniczącego Rady Miejskiej, Zastępcę Burmistrza, Radną Powiatu Legionowskiego oraz serockich Radnych. Po podzieleniu się opłatkiem i życzeniach Mikołaj rozdawał prezenty. Wigilia odbyła się w miłej i świątecznej atmosferze.

 

Wiesław Winnicki, Radny i Sołtys wsi Dębe

 

Punkt Konsultacyjny Czystego Powietrza

Informujemy, że 14 stycznia br. w Urzędzie Miasta i Gminy w Serocku uruchomiony został Punkt Konsultacyjny rządowego Programu Priorytetowego Czyste Powietrze obsługiwany przez pracownika Referatu Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa -pok. nr 19 (parter). Punkt będzie czynny we wtorki w godzinach 8.00-12.00 oraz w czwartki w godzinach 11.00-15.00.

W Punkcie Konsultacyjnym jest możliwość skonsultowania wniosku o dofinansowanie w ramach Programu Priorytetowego ,,Czyste Powietrze” oraz jego złożenie. Następnie wniosek przesyłany będzie do Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie, gdzie nastąpi jego ocena merytoryczna.

Uruchomienie Punktu Konsultacyjnego ma na celu ułatwienie mieszkańcom Miasta i Gminy Serock aplikowanie o dofinansowanie lub pożyczkę w ramach Programu Priorytetowego Czyste Powietrze. Utworzenie punktu jest realizacją zawartego porozumienia pomiędzy Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie a Miastem i Gminą Serock.
Mamy nadzieję, że funkcjonowanie Punktu zachęci mieszkańców do skorzystania z dofinansowania m.in. do wymiany kotłów, przeprowadzenia prac termomodernizacyjnych, a w efekcie do poprawy jakości powietrza na terenie Miasta i Gminy Serock.

Zachęcamy do korzystania z punktu!

Szczegółowe informacje na temat Programu Priorytetowego Czyste Powietrze oraz portal beneficjenta dostępne są na stronie: https://portal.wfosigw.pl/ 

autor: Referat Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa

Sprawdzimy odpady wystawiane przez mieszkańców

Urząd Miasta i Gminy w Serocku informuje, że z dniem 7 stycznia br. Referat Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa rozpoczął cykl kontroli funkcjonowania gminnego systemu gospodarowania odpadami komunalnymi. Pierwszy etap kontroli polega na sprawdzeniu, czy odpady wystawiane są przez osoby, które złożyły w Urzędzie Miasta i Gminy w Serocku deklarację o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi. Szczegółowej weryfikacji podlegają zamieszkałe budynki nowo wybudowane. Sprawdzane jest również wywiązywanie się mieszkańców z obowiązku segregacji.

Przypominamy, że od 1 stycznia 2020 r. obowiązek selektywnej zbiórki odpadów komunalnych dotyczy wszystkich właścicieli nieruchomości, także tych, którzy dotychczas deklarowali brak segregacji.

Kontrole przeprowadzane będą w każdej miejscowości. Do kontroli zmuszają nas sygnały docierające od firmy odbierającej odpady komunalne, dotyczące niewłaściwej bądź niepełnej segregacji odpadów w gospodarstwach domowych. W związku z powyższym kolejnym etapem kontroli będzie sprawdzenie zawartości pojemników i worków w celu określenia prawidłowości segregowania odpadów.

Wobec właścicieli nieruchomości, którzy nie dopełnią obowiązku selektywnej zbiórki odpadów komunalnych, zostanie zastosowana stawka podwyższona (określana w drodze decyzji administracyjnej), ustalona jako dwukrotność stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

 

 

 • autor: Referat Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa

Projekt „Dziedzictwo dla przyszłości - ANCHOR”

 

Szanowni mieszkańcy gmin: Jabłonna, Wieliszew, Serock, Nieporęt, Radzymin, Dąbrówka i Somianka!

Działająca na terenie Waszej gminy Lokalna Grupa Działania ZALEW ZEGRZYŃSKI realizuje w partnerstwie z Lokalnymi Grupami Działania AKTYWNI RAZEM i WSPÓLNY TRAKT (Polska) oraz ALTO CASERTANO (Włochy)  międzynarodowy projekt współpracy Dziedzictwo dla przyszłości - ANCHOR”. Projekt jest realizowany w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich 2014-2020.

Przedmiotem projektu jest archiwizacja społeczna, czyli tworzenie archiwów w efekcie celowej działalności obywatelskiej. Chcemy, by młodzi mieszkańcy naszego obszaru zgromadzili i zachowali dla potomnych wiedzę, dokumenty i zdjęcia dotyczące historii swoich rodzinnych stron. Źródłem tej wiedzy będą mieszkańcy obszaru Lokalnej Grupy Działania pamiętający dawne czasy, wydarzenia, które wtedy miały miejsce, czy też warunki, w jakich wtedy przyszło im żyć - członkowie rodzin, sąsiedzi, znajomi i inni. To z nimi młodzi ludzie przeprowadzą i zarejestrują (dźwięk i obraz) wywiady dotyczące przeszłości.

Poprzez ten projekt chcemy nie tylko zachować, z pomocą starszych mieszkańców, nasze dziedzictwo historyczne i przybliżyć je młodemu pokoleniu, ale także zbliżyć do siebie obie grupy wiekowe. Chcemy też przybliżyć polską historię naszym włoskim przyjaciołom, a sami - lepiej poznać ich historię, dzięki planowanym wizytom zagranicznym  młodych uczestników projektu.

Zgromadzone materiały zostaną udostępnione zainteresowanym historią obszaru, m.in. w trakcie lokalnych i ogólnopolskich imprez, w Izbie Pamięci, a także wykorzystane do filmu promującego archiwizację społeczną jako metodę zachowania dziedzictwa oraz aktywizacji i integracji społeczności lokalnej.

Zapraszamy do udziału w projekcie  osoby w wieku 18-35 lat (do prowadzenia wywiadów) oraz osoby powyżej 60 roku życia (jako źródła wiedzy o przeszłości)

Ostateczny skład uczestników ustali komisja składająca się z osób zarządzających projektem na podstawie zgłoszeń (wstępna selekcja)  i rozmów kwalifikacyjnych (ostateczna selekcja), biorąc pod uwagę następujące kryteria:

wiek, motywację, komunikatywność, znajomość zagadnień/doświadczenie w zakresie archiwizacji społecznej, empatię dla seniorów – w odniesieniu do grupy wiekowej 18-35,

wiek, komunikatywność, doświadczenie życiowe/zakres tematyczny posiadanych informacji historycznych – w odniesieniu do grupy 60+.

Prosimy o przesyłanie zgłoszeń w terminie do 28 stycznia 2020 r. i kontakt

z Lokalną Grupą Działania ZALEW ZEGRZYŃSKI

ul. Gen. Wł. Sikorskiego 11 lok. 413, 05-119 Legionowo

tel.:  22 76 40 413

e-mail: biuro@lgdzz.pl

www.lgdzz.pl

Osoba do kontaktu: Gabriela Rasińska

Oddaj krew dla Emila chorego na białaczkę

Emil Pawlak, mieszkaniec gminy, strażak OSP w Gąsiorowie choruje na białaczkę i  potrzebuje naszego wsparcia!

14 stycznia organizowana jest zbiórka krwi dla Emila:

godz.: od 8.30 - 14.00
miejsce: Jednostka Wojskowa w Zegrzu wjazd od. ul. Groszkowskiego
grupa krwi: KAŻDA❗
wskazanie: Emil Pawlak, Instytut Hematologii i Transfuzjologii Warszawa ul. Ghandiego 14

oraz
godz. od 7.00 - 14.00
miejsce: Przychodnia Specjalistyczna SZPZOZ w Nowym Dworze Mazowieckim, ul. Paderewskiego 7
grupa krwi: KAŻDA❗
wskazanie: Emil Pawlak, Instytut Hematologii i Transfuzjologii Warszawa ul. Ghandiego 14

Przelewamy krew za najlepszych!

Emil wymagał będzie przeszczepu szpiku, dlatego zachęcamy również do rejestrowania się jako potencjalny dawca szpiku TUTAJ. 

 

Mały ZUS Plus

 

Dla kogo jest Mały ZUS Plus? Kiedy zgłosić się do Małego ZUS Plus? Jaki jest limit przychodów?

Dla kogo jest Mały ZUS Plus

Od 1 lutego 2020 r. więcej firm może skorzystać z preferencyjnej formy w opłacaniu składek na ubezpieczenia społeczne, czyli z Małego ZUS Plus.

Jeżeli twoje przychody w 2019 r. z pozarolniczej działalności gospodarczej
(dalej: działalność gospodarcza), prowadzonej przez cały ten rok, nie przekroczyły 120 000 zł, możesz płacić obniżone składki na ubezpieczenia społeczne. Wysokość składki ustalisz w oparciu o dochód z działalności gospodarczej, uzyskany w 2019 r.,
w rozumieniu
przepisów o podatku dochodowym od osób fizycznych.

Zobacz: Jak ustalić podstawę składek na Mały ZUS Plus

Do 31 stycznia 2020 r. przedsiębiorcy mogą korzystać z Małego ZUS na dotychczasowych zasadach: ich roczny przychód z działalności gospodarczej nie może przekroczyć 30-krotności kwoty minimalnego wynagrodzenia obowiązującego w grudniu 2019 r. (czyli 67 500 zł). Składka jest ustalana w oparciu o przychód.

Nie zmienia się wymóg prowadzenia działalności gospodarczej w poprzednim roku kalendarzowym przez nie mniej niż 60 dni kalendarzowych – tylko po spełnieniu tego warunku możesz korzystać z Małego ZUS lub Małego ZUS Plus.  

Tabela: Mały ZUS i Mały ZUS Plus - podstawowe zasady

Mały ZUS do 31 stycznia 2020

Mały ZUS Plus od 1 lutego 2020

Twój przychód za cały 2019  nie był wyższy niż 30-krotność minimalnego wynagrodzenia w grudniu 2019 roku

Twój przychód za cały 2019 r. nie był wyższy niż 120 000 zł

Składkę liczysz od przychodu uzyskanego w poprzednim roku

Składkę liczysz od dochodu uzyskanego w poprzednim roku

Zgłaszasz się do 8 stycznia 2020

Zgłaszasz się do 29 lutego 2020

Prowadzisz działalność gospodarczą w poprzednim roku kalendarzowym przez nie mniej niż 60 dni kalendarzowych

Niższe składki na ubezpieczenia społeczne możesz opłacać maksymalnie przez 36 miesięcy w ciągu ostatnich 60 miesięcy kalendarzowych prowadzenia działalności gospodarczej.

Pamiętaj! Mały ZUS dotyczy tylko składek na ubezpieczenia społeczne (emerytalne, rentowe, wypadkowe, chorobowe). Nie obejmuje składki zdrowotnej, którą trzeba płacić w pełnej wysokości.

Kto nie może korzystać z Małego ZUS i Małego ZUS Plus

Z Małego ZUS i Małego ZUS Plus nie możesz korzystać, jeśli nie spełnisz podstawowych wymogów dotyczących przychodu i czasu prowadzenia działalności gospodarczej, lub:

 • rozliczasz się na karcie podatkowej i jednocześnie korzystałeś ze zwolnienia z VAT - tacy przedsiębiorcy nie składają do urzędów skarbowych zeznań PIT lub deklaracji VAT, z których ZUS pozyskuje dane do weryfikacji poprawności ustalenia najniższej podstawy wymiaru składek,
 • spełniasz warunki do płacenia preferencyjnych składek na ubezpieczenia społeczne
  (od podstawy wynoszącej 30 % minimalnego wynagrodzenia),
 • w ciągu 60 miesięcy prowadzenia działalności gospodarczej korzystałeś z Małego ZUS 36 miesięcy,
 • podlegasz ubezpieczeniom społecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu także z tytułu innej pozarolniczej działalności (np. jako wspólnik spółki jawnej),
 • wykonujesz dla byłego bądź obecnego pracodawcy to, co robiłeś dla niego jako pracownik w bieżącym lub poprzednim roku kalendarzowym.

Z Małego ZUS i Małego ZUS Plus nie możesz również korzystać, jeśli w poprzednim roku prowadziłeś działalność jako:

 • twórca, artysta,
 • osoba wykonująca wolny zawód,
 • wspólnik spółki jawnej, komandytowej, partnerskiej albo jednoosobowej spółki z o.o.,
 • osoba prowadząca publiczną lub niepubliczną szkołę, inną formę wychowania przedszkolnego, placówkę lub ich zespół.

Kiedy i jak zgłosić się do Małego ZUS lub Małego ZUS Plus

Nowe zasady, które umożliwią korzystanie z niższej składki większej grupie przedsiębiorców, zaczną obowiązywać w lutym  2020 r.

Do tego czasu firmy mogą zapisać się do Małego ZUS na starych zasadach. W zależności od tego czy i kiedy firma zaczęła korzystać z Małego ZUS nieco inaczej będzie wyglądało jej przejście do Małego ZUS Plus. Poniżej opisane są najczęstsze sytuacje, w jakich mogą znaleźć się firmy w styczniu/lutym 2020 r. Zobacz, która pasuje do twojej firmy i sprawdź co powinieneś zrobić, żeby płacić niższe składki.

1. Nie korzystałeś z Małego ZUS w 2019, ale spełniłeś warunki, które obowiązują w styczniu 2020:

 • Co musisz zrobić? Wyrejestruj się z ubezpieczenia. Użyj formularza ZUS ZWUA). Zgłoś się do ubezpieczenia z nowym kodem dla Małego ZUS. Użyj formularza ZUS ZUA albo ZUS ZZA - jeśli podlegasz wyłącznie ubezpieczeniu zdrowotnemu.
 • Jak się zgłosić? Zgłoś się przez CEIDG. Zobacz jak to zrobić. Dokumenty możesz złożyć również bezpośrednio do ZUS.
 • Do kiedy się zgłosić? Do 8 stycznia 2020 r.

2. Nie korzystałeś z Małego ZUS do 31 stycznia 2020 i spełniasz nowe zasady – Mały ZUS Plus:

 • Co musisz zrobić? Wyrejestruj się z ubezpieczenia. Użyj formularza ZUS ZWUA). Zgłoś się do ubezpieczenia z nowym kodem dla Małego ZUS Plus. Użyj formularza ZUS ZUA  albo ZUS ZZA  - jeśli podlegasz wyłącznie ubezpieczeniu zdrowotnemu.
 • Jak się zgłosić? Zgłoś się przez CEIDGZobacz jak to zrobić. Dokumenty możesz złożyć również bezpośrednio do ZUS.
 • Do kiedy się zgłosić? Do 29  lutego 2020 r.

3. Korzystasz z Małego ZUS w styczniu 2020, ponieważ zgłosiłeś się w 2019:

Przechodzisz do Małego ZUS Plus. Nie składasz wyrejestrowania i ponownego zgłoszenia do ubezpieczeń społecznych.

 • Co musisz zrobić? Przekaż w deklaracji rozliczeniowej bądź w imiennym raporcie miesięcznym informację o rocznym przychodzie z tytułu prowadzenia działalności gospodarczej oraz o najniższej podstawie wymiaru składek.
 • Do kiedy? W terminie składania imiennego raportu miesięcznego albo w deklaracji rozliczeniowej, składanych za luty 2020 r.

4. Korzystasz z Małego ZUS w styczniu 2020, ponieważ zapisałeś się do 8 stycznia 2020:

Przechodzisz do Małego ZUS Plus. Nie składasz wyrejestrowania i ponownego zgłoszenia do ubezpieczeń społecznych.

 • Co musisz zrobić? Przekaż w deklaracji rozliczeniowej bądź w imiennym raporcie miesięcznym informację:
  • o zastosowanych formach opodatkowania w 2019 r.,
  • o rocznym przychodzie z pozarolniczej działalności gospodarczej i rocznym dochodzie z tej działalności uzyskanych w 2019 r.,
  • o podstawie wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe ustalonej na 2020 r.
 • Do kiedy? W terminie składania imiennego raportu miesięcznego albo w deklaracji rozliczeniowej, składanych za luty 2020 r.

Pamiętaj! Niezależnie od obowiązku wskazanego w pkt 3 i 4, jeżeli korzystasz na koniec stycznia 2020 r. z Małego ZUS, musisz przekazać w deklaracji rozliczeniowej bądź w imiennym raporcie miesięcznym informację  o rocznym przychodzie  z tytułu prowadzenia działalności gospodarczej oraz o najniższej podstawie wymiaru składek. Obowiązek ten realizujesz w terminie składania deklaracji za styczeń 2020.

5. Zaczynasz prowadzić działalność lub wznawiasz działalność w 2020:

 • Co musisz zrobić? Zgłoś się do ubezpieczenia z kodem dla Małego ZUS Plus. Użyj formularza ZUS ZUA  albo ZUS ZZA - jeśli podlegasz wyłącznie ubezpieczeniu zdrowotnemu.
 • Jak się zgłosić? Zgłoś się przez CEIDG. Zobacz jak to zrobić. Dokumenty możesz złożyć również bezpośrednio do ZUS.
 • Do kiedy się zgłosić? W ciągu 7 dni od pierwszego dnia prowadzenia lub wznowienia działalności.

6. Zacząłeś spełniać warunki Małego ZUS Plus w 2020 (np. skończyłeś okres „preferencyjne składki” w trakcie roku):

 • Co musisz zrobić? Wyrejestruj się z ubezpieczenia. Możesz to zrobić na formularzu ZUS ZWUA). Zgłoś się do ubezpieczenia z kodem dla Małego ZUS Plus. Użyj formularza ZUS ZUA  albo ZUS ZZA  - jeśli podlegasz wyłącznie ubezpieczeniu zdrowotnemu.
 • Jak się zgłosić? Zgłoś się przez CEIDG.  Zobacz jak to zrobić. Dokumenty możesz złożyć również bezpośrednio do ZUS.
 • Do kiedy się zgłosić? W ciągu 7 dni od pierwszego dnia, w którym zacząłeś spełniać warunki.

Uwaga! Kody dla Małego ZUS lub Małego ZUS Plus, które poddajesz na formularzach ZUS ZUA lub ZUS ZZA, to:

 • 05 90 (jeśli nie masz ustalonego prawa do renty z tytułu niezdolności do pracy),
 • 05 92 (jeśli masz ustalone prawo do renty).

Jak liczyć limit przychodów dla Małego ZUS Plus

Limit przychodów z działalności gospodarczej w 2019 r. prowadzonej przez cały ten rok, nie może przekroczyć kwoty 120 000 zł.

Jeśli prowadziłeś działalność gospodarczą przez część 2019 r. (np. zawiesiłeś działalność, albo zamknąłeś ją i ponownie rozpocząłeś), limit, którego nie może przekroczyć przychód z tej działalności, jest odpowiednio niższy. Przy obliczaniu progu przychodu musisz zastosować proporcję.

Jak obliczyć limit przychodów w proporcji do czasu prowadzenia działalności (rozpoczęcie, zakończenie lub zawieszenie prowadzenia działalności):

 1. Podziel kwotę 120 000 zł przez liczbę dni kalendarzowych w poprzednim roku kalendarzowym
 2. Pomnóż wynik przez liczbę dni kalendarzowych, w których prowadziłeś działalność
  w poprzednim roku kalendarzowym.
 3. Wynik równy lub wyższy niż 0,5 grosza zaokrąglij w górę, niższy niż 0,5 grosza – w dół.
  Jeśli np. prowadziłeś działalność tylko przez 250 dni, to za 2019 r. limit wyniesie
  82 191,78 zł (120000 zł / 365 dni x 250 dni).
 4. Twój przychód z działalności gospodarczej porównaj do ustalonego limitu.
  Jeśli osiągnięty przez ciebie przychód nie przekracza tego limitu, to możesz korzystać
  z Małego ZUS Plus.

Jak ustalić podstawę składek

Najpierw oblicz przeciętny miesięczny dochód z działalności gospodarczej za ubiegły rok - podziel roczny dochód z działalności gospodarczej w poprzednim roku kalendarzowym przez liczbę dni kalendarzowych prowadzenia działalności gospodarczej, a następnie pomnóż przez 30. Wynik zaokrąglij do pełnych groszy:

 • w górę, jeśli końcówka jest równa lub wyższa niż 0,5 grosza,
 • w dół, jeśli jest niższa niż 0,5 grosza.

Ważne! Jeżeli składki na ubezpieczenia społeczne ubezpieczonego oraz osób z nim współpracujących zostały zaliczone do kosztów uzyskania przychodu, roczny dochód z działalności gospodarczej uzyskany w poprzednim roku kalendarzowym powiększa się o kwoty tych składek zaliczone do kosztów uzyskania przychodu.

Teraz ustal podstawę składki: pomnóż przeciętny miesięczny dochód z tytułu prowadzenia działalności gospodarczej w poprzednim roku kalendarzowym przez współczynnik 0,5. Otrzymany wynik zaokrąglij do pełnych groszy:

 • w górę, jeśli końcówka jest równa lub wyższa niż 0,5 grosza,
 • w dół, jeśli jest niższa niż 0,5 grosza.

Porównaj otrzymany wynik z 30% minimalnego wynagrodzenia i 60% prognozowanego przeciętnego wynagrodzenia miesięcznego. Twoja najniższa podstawa składki musi mieścić się między tymi 2 wartościami:

 • nie może być niższa niż 30% minimalnego wynagrodzenia za pracę w danym roku,
 • nie może przekraczać kwoty 60% prognozowanego przeciętnego wynagrodzenia miesięcznego ustalonej na dany rok.

Jeśli otrzymałeś niższy wynik niż 30% minimalnego wynagrodzenia, obowiązuje cię najniższa podstawa wymiaru składek w wysokości 30% minimalnego wynagrodzenia

Jakie są konsekwencje niższych składek na ZUS

Tak jak inne ulgi w opłacaniu składek, Mały ZUS Plus jest dobrowolny. Jeśli chcesz opłacać wyższe składki (i mieć wyższe świadczenia), możesz to zrobić deklarując wyższą podstawę wymiaru niż najniższa podstawa obliczona na podstawie dochodu.

Możesz również nie korzystać z Małego ZUS Plus lub zrezygnować z niego w trakcie roku. Za miesiąc, w którym zrezygnujesz z ulgi oraz pozostałe miesiące do końca roku, płacisz składki na ubezpieczenia społeczne według standardowych zasad (tzw. pełny ZUS).

Twoja decyzja o skorzystaniu z Małego ZUS Plus będzie miała wpływ na wysokość świadczeń, które ci przysługują (chorobowe, rentowe, emerytalne). Te świadczenia są obliczane od podstawy wymiaru składek na ubezpieczenie. Jeśli będziesz wpłacać niższe składki, otrzymasz też niższe świadczenia.

Jak długo możesz korzystać z Małego ZUS Plus

Niższe składki na ubezpieczenia społeczne możesz płacić maksymalnie przez 36 miesięcy w ciągu ostatnich 60 miesięcy kalendarzowych prowadzenia działalności gospodarczej.
Ważne! Do okresu 36 miesięcy wliczasz Mały ZUS z 2019 r. (o ile z niego korzystałeś).

Przykład: Przedsiębiorca, który w 2019 r. przez 12 miesięcy korzystał z Małego ZUS, w ciągu następnych 48 miesięcy będzie mógł z niego korzystać przez maksymalnie 24 miesiące.  

Przykład

Przedsiębiorca, który w 2019 r. przez okres 12 miesięcy korzystał z Małego ZUS, w ciągu następnych 48 miesięcy będzie mógł z niego korzystać przez maksymalnie 24 miesiące

 

Źródło: biznes.gov.pl

WOŚP w gminie Serock

W tym roku Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy gra dla dziecięcej medycyny zabiegowej. W naszej gminie, 12 stycznia, będą dwa sztaby - w Jadwisinie i w Serocku. Na uczestników będzie czekała moc atrakcji - występy, loterie, licytacje, zabawy, pokazy.

Program sztabów poniżej.

Zmiany w Lokalnej Komunikacji Autobusowej od 2 stycznia 2020 r.

Informujemy, że od 2 stycznia 2020 roku zajdą zmiany w rozkładach Lokalnej Komunikacji Autobusowej.

Do najistotniejszych zmian należą:

1. „rozbicie” linii przebiegającej przez większość terenu naszej gminy – linii 1 i 2, czyli tzw. „Serock pętla”.

Nowe linie 1 i 2 będą dojeżdżać do miejscowości Dębe (większość kursów dowiezie także uczniów do szkoły w Komornicy). Linia 1 dojedzie do Dębego przez miejscowości Marynino, Szadki, Wola Smolana, Zalesie Borowe, Zabłocie, Stanisławowo oraz Ludwinowo Dębskie (powrót przez Bolesławowo i Guty), a linia 2 przez Stasi Las, Jadwisin (wjazd do miejscowości), Borową Górę, Zegrze, Dosin, Skubiankę, Jachrankę oraz Izbicę. Takie podzielenie linii skróci w stopniu znacznym czas dojazdu mieszkańców do i z wymienionych miejscowości.  

Na linie 1 i 2 składać się będzie po sześć kursów w dni robocze z wyłączeniem świąt.

2. Linia 4 – „za wodą”, która obecnie realizowana jest czterema kursami dziennie, będzie realizowana sześcioma kursami.

3. Na linii 6 – Serock – Legionowo PKP uruchomione zostaną nowe kursy:

W dni robocze:

Z Serocka do Legionowa – 12:40, 18:55
Z Legionowa do Serocka – 10:00, 11:45, 20:10

W soboty:

Z Serocka do Legionowa – 5:05, 15:25, 21:50
Z Legionowa do Serocka – 5:55, 17:10, 23:10

4. Linia 6N (Serock – Legionowo PKP w niedziele):

Zamiast dotychczasowych czterech, kursować będzie 8 kursów.

5. Linia nr 7: Serock – Starostwo Powiatowe – Centrum Komunikacyjne w Legionowie:

Dotychczas składała się ona z 19 kursów w dni robocze oraz 7 w soboty. Od przyszłego roku będzie to 13 kursów w dni robocze i 5 w soboty. Kursy te nie będą już wjeżdżały do Zegrza Osiedla.  

Pozostałe 6 kursów w dni robocze i 2 kursy w soboty będzie odbywało się na trasie  Dębe – Zegrze – Starostwo Powiatowe – Centrum Komunikacyjne w Legionowie.

6. Bardzo istotną zmianą jest to, że wszystkie kursy, które realizowane są w niedziele, z wyłączeniem świąt, od nowego roku będą odbywały się z taką sama częstotliwością także w święta (z wyłączeniem 1.01.2020).

Informujemy, że od 2.01.2020 roku przewozy w ramach LKA realizować będzie nowy przewoźnik: MAGNET-TRANS, Stare Orzechowo 34, 05-180 Pomiechówek.

Przewoźnik zaoferował m.in. cztery autobusy niskopodłogowe, przystosowane dla osób niepełnosprawnych oraz wózków dziecięcych. Wszystkie pojazdy będą spełniały normy dopuszczalnych emisji spalin Euro 5.

Cena biletów miesięcznych:

normalny: 50 zł
ulgowy: 25 zł.
Ceny biletów jednorazowych: normalny: 3 zł, ulgowy: 1,50 zł

Uwaga! Dla pasażerów posiadających ważną „Kartę Serocczanina” – WSZYSTKIE PRZEJAZDY BEZPŁATNE!

BILETY MIESIĘCZNE, KTÓRE OBOWIĄZYWAŁY W PKS TARNOBRZEG (EM-KARTY) NIE BĘDĄ JUŻ WAŻNE. BILETY NA STYCZEŃ BĘDZIE MOŻNA ZAKUPIĆ OD 2 STYCZNIA 2020 R. W AUTOBUSACH I OD 7 STYCZNIA 2020 ROKU W URZĘDZIE MIASTA I GMINY SEROCK POK. 2. 

Nowe rozkłady jazdy TUTAJ.

 

Inwestycje oświatowe

Duża część działań mijającego roku została skoncentrowana na inwestycjach oświatowych. Opracowano plany realizacji zadań oraz pierwsze dokumentacje projektowe. I tak w wyniku tych działań powstała koncepcja rozbudowy Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Woli Kiełpińskiej o dodatkowe oddziały przedszkolne. Koncepcja zakłada utworzenie 5 nowoczesnych oddziałów (sal) przedszkolnych – każdy z odrębną łazienką. W ramach rozbudowy powstaną też dodatkowe pomieszczenia do zajęć terapeutycznych oraz magazynowe. W wyniku przebudowy przemodelowana zostanie także komunikacja w budynku w taki sposób, że część przedszkolna będzie stanowiła samodzielną zamkniętą przestrzeń zupełnie wydzieloną od szkoły. Wpłynie to w znaczny sposób na wzrost bezpieczeństwa najmłodszych. Przedsięwzięcie spowoduje także, że część pomieszczeń obecnie funkcjonujących jako odziały przedszkolne zostanie przydzielona szkole. Dodatkowo w ramach zadania planuje się wybudowanie windy osobowej, która zwiększy dostępność budynku dla osób niepełnosprawnych. Na rok 2020 przewidziano opracowanie kompletnej dokumentacji technicznej i uzyskanie pozwolenia na budowę.

Drugim ze zrealizowanych zadań było opracowanie koncepcji rozbudowy Szkoły Podstawowej w Jadwisinie. Głównym założeniem jest stworzenie nowoczesnej sali gimnastycznej wraz z zapleczem sanitarnym na miarę potrzeb dzieciaków uczęszczających do tej placówki. Jednak aby rozbudowa dała oczekiwany efekt konieczna będzie ingerencja w część istniejącego budynku (na lewo od wschodniego wejścia). I tak w wyniku tej inwestycji szkoła zyska - oprócz dużej sali gimnastycznej, która będzie mogła funkcjonować jako dwie mniejsze o wymiarach 24m x 12m każda - 3 dodatkowe sale lekcyjne, miejsce na przestronną bibliotekę oraz dwa zaplecza magazynowe. Dodatkowo planuje się stworzyć przyjazną uczniom - bo przestronną część komunikacyjną. Na rok 2020 przewidziano opracowanie kompletnej dokumentacji technicznej i uzyskanie pozwolenia na budowę.

Dopełnieniem działań w przestrzeni infrastruktury oświatowej jest opracowanie dokumentacji projektowej przebudowy łącznika pomiędzy budynkiem Szkoły Podstawowej i Przedszkola w Serocku. Celem tej inwestycji będzie dostosowanie istniejących tam pomieszczeń do funkcji którą pełnią. Obecnie w tej części budynku funkcjonują 3 oddziały przedszkolne biblioteka i mała niefunkcjonalna sala lekcyjna. Po przebudowie powstaną cztery sale z przeznaczeniem dla przedszkolaków (klasy „0”), szatnie, łazienki na każdym piętrze, gabinet terapii zajęciowej oraz niezbędne magazyny. Ponadto w ramach projektu przewiduje się budowę windy gastronomicznej, która umożliwi organizację spożywania posiłków przez przedszkolaków w salach, bez konieczności schodzenia do stołówki szkolnej, jak to miało miejsce dotychczas. Dodatkowo przebudowa zakłada wyodrębnienie obszernej i funkcjonalnej biblioteki dostępnej z części szkolnej. Niewątpliwym atutem przebudowy będzie rozdzielenie przestrzeni przedszkolnej od szkolnej, co z pewnością przełoży się na wzrost bezpieczeństwa najmłodszych dzieci. Na rok 2020 planuje się uzyskanie pozwolenia na budowę, a w okresie wakacyjnym - realizację robót budowlanych. Szczegóły rozwiązań projektowych w załącznikach.

 

 • autor: Referat Przygotowania i Realizacji Inwestycji

Wpłaty na konto UMiG w dniu 31 grudnia 2019

Urząd Miasta i Gminy w Serocku uprzejmie informuje, że:

 • wpłat gotówkowych w Banku Spółdzielczym w Legionowie filia w Serocku ul. Rynek 4, można dokonywać w dniu 31 grudnia 2019 roku do godziny 11.00
 • wpłaty w Urzędzie Miasta i Gminy w Serocku za pośrednictwem kart płatniczych będą przyjmowane w dniu 31 grudnia do godziny 15.00

Odpowiedzialni społecznie

23 grudnia w auli starostwa powiatowego w Legionowie miało miejsce wręczenie statuetek i wyróżnień w konkursie Odpowiedzialni Społecznie. Oto laureaci:
Kategoria Przedsiębiorca Odpowiedzialny Społecznie 2019 - Andrzej Bochacz K2online
wyróżnienie - Bońkowski Consulting Krzysztof Bońkowski.

Kategoria Instytucja Odpowiedzialna Społecznie 2019 - Fundacja "Promień Słońca"
Wyróżnienie - Fundacja "Dzielna Matka" Pomocy Rodzinom Dzieci z Niepełnosprawnością Sprzężoną.

Kategoria Pracownik Odpowiedzialny Społecznie 2019 - Barbara Mierzejewska - Żłobek "Motylkowy Świat" w Legionowie
Wyróżnienie - Anna Czachorowska – Gminna Biblioteka Publiczna im.ks.Jana Twardowskiego w Jabłonnie.

Wszystkim serdecznie gratulujemy.

 

 • autor: Powiatowe Centrum Integracji Społecznej w Legionowie

Jak dbać o pupila w okresie Nowego Roku?

Wkrótce Sylwestrowa Noc i jak co roku właściciele psów zastanawiają się, co zrobić z pupilem w najbardziej huczną noc w roku. Wystrzały fajerwerków szczególnie silnie oddziałują na psy, które wpadają w panikę, kulą się i uciekają przed hałasem, potrafią być agresywne. Musimy pomóc przetrwać tę noc zwierzakom. Kilka rad jak przygotować i pomóc zwierzakowi przetrwać Noc Sylwestrową.

1.    Zabieraj pieska na spacery do miejsc nieuczęszczanych.
2.    Zabezpieczaj! Sprawdź szelki, smycz, obrożę, szczególną uwagę zwróć na bloczek i na to, czy szelki i obroża są dopasowane. Jeśli masz wątpliwości, czy piesek może się z nich wydostać, pomyśl o podwójnym zabezpieczeniu.
3.    W okresie okołosylwestrowym nie spuszczaj pieska ze smyczy.
4.    Oznacz psa. Czip i adresówka pomogą zgubie wrócić do domu. Nie zdejmuj jej nawet, gdy piesek jest w domu!
5.    Ostatni spacer przełóż na wcześniejszą godzinę. Lepsza kałuża na panelach, niż trauma lub zgubiony piesek.
6.    Przyjmujesz gości? Uważaj, by piesek nie śmignął na dwór, gdy wyjdziecie podziwiać fajerwerki. W ten sposób dom lub życie w sylwestra traci wiele zwierzaków!!!!
7.    Zadbaj o spokojne i bezpieczne miejsce dla pieska.
8.    Leki? Owszem, w ostateczności, jeżeli nasz pies okazuje silny lęk z powodu wystrzału fajerwerków może warto zabrać go przed sylwestrem do weterynarza, który pomoże dobrać odpowiednie leki uspokajające dla naszego pupila.
9.    Nie zostawiaj pieska samego. Jeśli zostawiasz go pod opieką, przekaż opiekunowi instrukcje.

Fajerwerki to koszmar nie tylko dla psów i kotów, ale także dla dzikich zwierząt. Dlatego też  najlepszym rozwiązaniem jest zrezygnowanie z głośnych fajerwerków, do czego warto namówić też swoich sąsiadów.

Jednocześnie przypominamy o możliwości bezpłatnego otrzymania adresówki. Wystarczy przyjść do Urzędu Miasta i Gminy w Serocku, pokój nr 11 i ją odebrać.

Referat Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa na podstawie www.facebook.com/psiesucharki/

 

Święta nie do zmarnowania

W dniu 19 grudnia 2019 r. w Centrum Kultury i Czytelnictwa w Serocku odbył się pokaz kulinarny pn.  „Święta nie do zmarnowania”. Warsztaty prowadziła Sylwia Majcher - ekspertka i trenerka kuchni oraz idei zero waste w mediach krajowych – m.in. Dzień Dobry TVN, Pytanie na Śniadanie, TVN24, Onet Rano, Trójka, Tok FM, autorka reportaży dla TVN24.pl, Wysokich Obcasów, Magazynu Kuchnia.

Motywem przewodnim warsztatów była „Kuchnia Zero Waste”. Jak wynika z danych Rejestru Dłużników BIG InfoMonitor w Polsce rocznie marnuje się około 9 mln ton żywności, która trafia do kosza. Statystycznie jedna osoba wyrzuca 235 kg jedzenia. W ten sposób na świecie do śmietnika trafia 1,3 miliarda ton żywności.  Są to ilości, które wystarczyłyby, aby nakarmić 3 miliardy ludzi.  „Kuchnia Zero Waste” charakteryzuje się ponownym wykorzystaniem najczęściej wyrzucanych produktów pochodzących z kuchni jako produktów idealnych do przygotowania kolejnych smacznych potraw. Z produktów, które po ugotowaniu najczęściej trafiały do kosza lub na kompost np. buraki z barszczu, marchewka z rosołu, wspólnie z Sylwią Majcher zaproszeni goście przygotowali smakowite przekąski m.in. hummus buraczany oraz gofry marchewkowe. Podczas części teoretycznej obecni na spotkaniu dowiedzieli się jak kupować mniej żywności na święta, jak zapobiegać powstawaniu odpadów bio i odpadów z plastiku, a także wspólnie rozmawiano o sezonowości owoców oraz jaka jest różnica między datą ważności a datą przydatności.

Całe warsztaty przebiegły w świątecznym nastroju. Na koniec warsztatów dało się słyszeć miłe słowa uznania oraz koncepcje wykorzystania zdobytej wiedzy we własnej kuchni.

 

Rola Folklora - wystawa outdoorowa

Zachęcamy do obejrzenia wystawy przed ratuszem, podsumowującej projekt "Rola Folklora, czyli serockie poszukiwania ludowej obrzędowości i gawędy o dawnych zwyczajach".

Podpisano umowę na dofinansowanie budowy ul. Książęcej

W dniu 18 grudnia br. reprezentujący Miasto i Gminę Serock podpisali z Wojewodą Mazowieckim umowę o dofinansowanie na realizację inwestycji pn. Budowa ul. Książęcej wraz z infrastrukturą w Jadwisinie. Zadanie to zostało rekomendowane do dofinasowania w ramach Funduszu Dróg Samorządowych, a przyznana kwota dofinansowania wynosi 601 300,00 zł.  Obecnie trwają roboty budowlane w ul. Książęcej w Jadwisinie. Wykonawcą robót jest wyłoniona w trybie przetargu nieograniczonego firma HYDRO KAN BRUK Sp. z o.o. z Warszawy. Całkowita wartość robót wynosi 890.000,00 zł., a zakres robót obejmuje budowę jezdni szerokości 5,5 m z nawierzchnią mineralno – asfaltową, chodnika szer. 2 m i zjazdów indywidualnych z kostki betonowej oraz pobocza z kruszywa. Zainstalowane zostaną również nowe słupy oświetleniowe z lampami LED.
Planowany termin zakończenia budowy  to luty 2020 r.

 

 • autor: Referat Przygotowania i Realizacji Inwestycji

Przedświateczne spotkanie w Zegrzu

Magia Świąt - tak w skrócie można ocenić spotkanie przedświąteczne, które odbyło się w dniu 18.12.2019 r., w Domu Parafialnym w Zegrzu. Organizatorami tej uroczystości było Koło Gospodyń Wiejskich Zegrze oraz Rada Osiedla Zegrze.

W świątecznej atmosferze spotkali się  Zastępca Burmistrza Miasta i Gminy Serock - Pan Marek Bąbolski, Kierownik Agencji Rozwoju i Modernizacji Rolnictwa Starostwa Powiatowego w Legionowie - Pani Agnieszka Bąk, Przewodniczący Rady Osiedla Zegrze - Pan Cezary Semeniuk, Proboszcz Parafii Zegrze - ks. ppłk. Marcin Kwiatkowski, członkowie Koła Gospodyń Wiejskich Zegrze na czele z Zarządem Koła w osobach: Pani Bożenna Zalewska, Pani Elżbieta Stuglik, członkowie Rady Osiedla oraz zaproszeni mieszkańcy Zegrza.

W rolę gospodarza wcielił się Przewodniczący Zarządu Rady Osiedla Zegrze, będący jednocześnie Przewodniczącym Zarządu Koła Gospodyń Wiejskich Zegrze - Mariusz Kusiak, który przywitał zaproszonych gości i złożył życzenia z okazji zbliżających się Świąt Bożego Narodzenia.

Życzenia oraz pełne szczerości i życzliwości słowa - cyt. „Nie mogło nas tu dziś nie być” -wypowiedział Zastępca Burmistrza MiG Serock - Pan Marek Bąbolski. Dziękował jednocześnie za dotychczasową partnerską współpracę opartą na dialogu i wzajemnym szacunku.

Ciepłe słowa padały też z ust Kierownik ARiMR - Pani Agnieszki Bąk, które skierowane były w głównej mierze do członków Koła Gospodyń Wiejskich. Działalność zegrzyńskiego koła jest bowiem zauważalna i doceniana, co z pewnością pozytywnie przełoży się na jego dalszą działalność.

Podsumowania dokonał Przewodniczący Rady Osiedla - Pan Cezary Semeniuk, składając życzenia Bożonarodzeniowe i Noworoczne wszystkim zebranym.  

Po podzieleniu się opłatkiem nadszedł czas na kosztowanie potraw wigilijnych przygotowanych przez panie i panów z Koła Gospodyń Wiejskich i Rady Osiedla. Na stole nie mogło zabraknąć smażonego karpia, pierogów z grzybami oraz kapusty wigilijnej. Całość uzupełniały łazanki z grzybami, smażone pieczarki w cieście, gotowana fasola ze smażoną tartą bułką, ryba po grecku, śledzie pod pierzynką i w oleju jak również sałatki warzywne. Na stole nie zabrakło również ciasta z makiem, sernika i kompotu z suszonych owoców.

To był dobry czas. Czas spędzony w miłej, ciepłej, rodzinnej atmosferze. Zapachy potraw wigilijnych, ciepłe światło świec, świąteczna muzyka w tle  sprawiły że mocniej zabiło serca.

Dziękujemy i mamy nadzieję że spotkamy się w tak zacnym gronie w przyszłym roku.

 

Tekst: Mariusz Kusiak

Zdjęcia: Maria Wal, Aneta Grupa

Założenia do budżetu na 2020

W dniu 18 grudnia 2019r. odbyła się XVII sesja Rady Miejskiej w Serocku. Do zaproponowanego porządku obrad sesji Burmistrz Miasta i Gminy Serock zgłosił zmianę, polegającą na wprowadzeniu do porządku obrad sesji projektu uchwały, dotyczącego  przejęcia zadania Powiatu Legionowskiego w zakresie publicznego powiatowego transportu zbiorowego w 2020r. Po przyjęciu zmienionego porządku obrad, radni przystąpili do jego realizacji. Przewodniczący Rady Miejskiej oraz Zastępca Burmistrza Miasta i Gminy Serock przedstawili sprawozdania ze swojej działalności w okresie między sesjami.

W pierwszej kolejności Rada Miejska przyjęła uchwałę w sprawie określenia średniej ceny jednostki paliwa w gminie Miasto i Gmina Serock, na rok szkolny 2019/2020. W związku z ustawą z dnia 16 października 2019r. o zmianie ustawy Prawo oświatowe oraz niektórych innych ustaw zmianie ulegają zasady zwrotu rodzicom kosztów przewozu dzieci niepełnosprawnych do szkół i placówek oświatowych, jeżeli dowożenie zapewniają rodzice. Zgodnie z zapisem art. 39a ust. 3 ww. ustawy, średnią cenę jednostki paliwa w gminie określa na każdy rok szkolny rada gminy, w drodze uchwały, uwzględniając ceny jednostki paliwa w gminie.

Burmistrz Miasta i Gminy Serock wystąpił do Rady Miejskiej z projektem uchwały w sprawie przyjęcia do realizacji Programu polityki zdrowotnej w zakresie rehabilitacji leczniczej mieszkańców Miasta i Gminy Serock na lata 2020-2022. Do udziału w programie jest uprawniona każda osoba zamieszkała na terenie Miasta i Gminy Serock, która uzyska skierowanie od lekarza specjalisty lub lekarza podstawowej opieki zdrowotnej, zakwalifikuje się na określony rodzaj zabiegów w ramach zagwarantowanych środków finansowych oraz rozlicza się z podatku dochodowego od osób fizycznych w Urzędzie Skarbowym w Legionowie ze wskazaniem adresu zamieszkania na terenie miasta i gminy Serock. Warunek ten nie dotyczy osób, które z racji wykonywania innej pracy zarobkowej nie podlegają obowiązkowi rozliczania się z podatku dochodowego od osób fizycznych.

Następnie wypełniając wymóg ustawowy Rada Miejska przyjęła uchwałę w sprawie Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie na 2020 rok.

W kolejnym punkcie Rada Miejska przyjęła uchwałę w sprawie utworzenia ośrodka wsparcia Klub „Senior+”  w Szadkach działającego w ramach struktury organizacyjnej  Ośrodka Pomocy Społecznej w Serocku.

Rada Miejska podjęła uchwałę w sprawie  wykazu wydatków budżetu gminy, które nie wygasają z upływem  roku  budżetowego 2019. Wydatki niewygasające z końcem roku 2019 zostały ustalone dla zadania pn. „Budowa kanalizacji sanitarnej Serock ul. Słodka” na kwotę 172.011,76 zł.

W dalszej części sesji radni dokonali zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Serock na lata 2019-2034 oraz zmian w budżecie Miasta i Gminy Serock w 2019 roku. Zmiana Wieloletniej Prognozy Finansowej polega na dostosowaniu dochodów i wydatków do wprowadzonych zmian w budżecie Miasta i Gminy Serock. Zmiany w budżecie Miasta i Gminy Serock są spowodowane m.in. zwiększeniem planu dochodów o kwotę 726.300 zł.

Rada Miejska wyraziła zgodę na przejęcie od Powiatu Legionowskiego do realizacji w drodze porozumienia, prowadzenia zadań publicznych, dotyczących bieżącego utrzymania dróg kategorii powiatowej położonych na terenie gminy Miasto i Gmina Serock w roku 2020 w zakresie koszenia poboczy, wycinki zakrzaczeń z poboczy i gałęzi ze skrajni drogowej, wycinki drzew, oczyszczania pasów drogowych z zalegających nieczystości, oczyszczania przykrawężnikowego oraz letniego i zimowego utrzymania ciągów pieszych oraz pieszo – rowerowych.  

Rada Miejska wyraziła również zgodę na przejęcie od Powiatu Legionowskiego do realizacji w drodze porozumienia, prowadzenia zadania w zakresie organizacji publicznego powiatowego transportu zbiorowego w 2020r., polegającego na wykonywaniu lokalnej komunikacji autobusowej w granicach administracyjnych Powiatu Legionowskiego w celu zaspokajania potrzeb transportu zbiorowego o charakterze użyteczności publicznej.
W kolejnym punkcie porządku obrad Radni Rady Miejskiej wyrazili zgodę na udzielenie pomocy finansowej w formie dotacji dla Powiatu Legionowskiego w wysokości 76.275 zł na dofinansowanie kosztów wykonywania specjalistycznych świadczeń gwarantowanych opieki zdrowotnej, w zakresie chirurgii ogólnej oraz urazowo – ortopedycznej na rzecz mieszkańców powiatu legionowskiego.

Z inicjatywy Burmistrza Radni podjęli uchwałę w sprawie ustalenia wysokości stawek opłat za zajęcie pasa drogowego dróg gminnych, dla których zarządcą jest Burmistrz Miasta i Gminy Serock. Podjęcie uchwały ma na celu zmianę wysokości stawek opłat za zajęcie pasa drogowego na cele niezwiązane z budową, przebudową, remontem, utrzymaniem i ochroną dróg. Zaproponowane nowe stawki opłat za zajęcie pasa drogowego odnośnie infrastruktury telekomunikacyjnej zostały dostosowane do zmian wprowadzonych ustawą z dnia 30 sierpnia 2019 r. o zmianie ustawy o wspieraniu rozwoju usług i sieci telekomunikacyjnych oraz niektórych innych ustaw, które obowiązują od 25.10.2019 r.

Następnie przyjęto uchwałę w sprawie określenia zasad udzielenia dotacji celowych ze środków budżetu Miasta i Gminy Serock na przedsięwzięcia służące ochronie powietrza i gospodarce wodnej na terenie Miasta i Gminy Serock. W regulaminie określa się zasady udzielania dotacji celowej z budżetu Miasta i Gminy Serock, na finansowanie lub dofinansowanie przedsięwzięć służących ochronie powietrza i gospodarce wodnej, realizowanych na terenie Miasta i Gminy Serock.

W kolejnym punkcie porządku obrad Radni Rady Miejskiej jednogłośnie przyjęli Wieloletnią Prognozę Finansową Miasta i Gminy Serock na lata 2020-2034 oraz Uchwałę Budżetową Miasta i Gminy Serock na 2020 rok w kształcie zaproponowanym przez Burmistrza.

Budżet gminy jest podstawowym instrumentem zarządzania finansami gminy. W związku z powyższym projekt budżetu oraz Wieloletniej Prognozy Finansowej podlegał opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej  w Warszawie oraz stałych Komisji Rady Miejskiej w Serocku. Zarówno Regionalna Izba Obrachunkowa, jak również stałe Komisje Rady pozytywnie zaopiniowały projekt Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2020-2034 oraz projekt uchwały budżetowej na 2020 rok.

Założenia do budżetu na 2020 rok - TUTAJ.

W dalszej części sesji Przewodniczący Komisji Rewizyjnej przedstawił plan pracy Komisji na 2020r., który został jednomyślnie przyjęty przez Radę Miejską.
Rada Miejska rozpatrzyła również skargę na działalność Burmistrza Miasta i Gminy Serock, uznając skargę za bezzasadną.


Relacja z sesji - TUTAJ.
                                   

 

 • autor: Referat Organizacyjno- Prawny

Życzenia świąteczne

Spotkanie opłatkowe Gospodyń Wiejskich

W dniu 17.12.2019 r. w sali OSP w Woli Kiełpińskiej odbyło się coroczne spotkanie opłatkowe, którego organizatorem był Mazowiecki Ośrodek Doradztwa Rolniczego Oddział Poświętne, TZD w Legionowie oraz Stowarzyszenie Wspólnota Lokalna Powiatu Legionowskiego.

Uroczystość rozpoczął chór dziecięcy ze Szkoły Podstawowej w Woli Kiełpińskiej CANTATE NOBI pod kierownictwem Pani Anny Oleszko.  Mali artyści pięknie zaśpiewali kolędy za co  otrzymali gorące brawa i słodkości.  Po tradycyjnym łamaniu opłatkiem i złożeniu najlepszych życzeń goście zasiedli do  wigilijnego stołu.  Wszystkie potrawy wigilijne  były wyśmienite, a ich smak pozostanie długo w pamięci. Według opinii uczestników spotkania mistrzowska była zupa grzybowa  oraz kapusta wigilijna. Odnotowano również obecność Mikołaja, który zostawił upominki tym osobom, które przyczyniły się do wyjątkowo smacznego akcentu spotkania.

    Pan Paweł Smoliński  - Dyrektor Terenowego Oddziału Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa w Warszawie,
    Pani Małgorzata Zofińska Dyrektor KRUS w Nowym Dworze Mazowieckim,
    Pan Robert Wróbel  - Starosta Powiatu Legionowskiego
    Pan Przemysław Cichocki - Wiceprzewodniczący Rady Powiatu,
    Pani Anna Gajewska i Pan Mariusz Śledziewski - radni powiatu legionowskiego,
    Pani Agnieszka Bąk – Kierownik Powiatowego Oddziału ARiMR w Legionowie,
    Pan Roman Mańk  - Przewodniczący Powiatowej Izby Rolniczej
    Pan Artur Borkowski - Burmistrz Miasta i Gminy Serock
    Pan Marek Bąbolski- Zastępca Burmistrza Miasta i Gminy Serock
    Pan Mariusz Rosiński  – Przewodniczący Rady Miasta i Gminy Serock oraz radni  Rady Miasta i Gminy Serock,
    Pani Beata Leszczyńska -  Dyrektor Powiatowego Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Serocku,
    Pani Renata Mulik – Dyrektor Centrum Kultury i Czytelnictwa w Serocku,
    Pani Katarzyna Szmyt – Kierownik Referatu Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa w UMiG Serock
    Ksiądz Andrzej Marchlewski Proboszcz  Parafii Zegrze w Woli Kiełpińskiej,
    Pan Marian Malinowski – Prezes  Ochotniczej Straży Pożarnej w Woli Kiełpińskiej,
    Pan Grzegorz Jaworski - Prezes Związku Sadowników Grupa Dębe,
    Pan Józef Zaremba,

Gospodynie z Dosina, Gutów, Marynina, Skubianki oraz Panie współpracujące z MODR w Warszawie – autorki wszystkich kulinarnych potraw wigilijnych.


Wszystkim osobom , które przygotowały potrawy na spotkanie opłatkowe  bardzo serdecznie dziękuję.

Organizatorzy pragną również podziękować Państwu Teresie i Zenonowi Wiadrowskim za coroczne darowanie choinki, która mile wprowadza nas w świąteczny nastrój.  

Za pomoc w przygotowaniu spotkania opłatkowego bardzo serdecznie pragnę  podziękować Panu Marianowi Malinowskiemu.


Teresa Krzyczkowska

XVII Sesja Rady Miejskiej - 18.12.2019r. godz. 14:00

XVII sesja Rady Miejskiej w Serocku, odbędzie się w dniu 18.12.2019r. o godz. 1400,  w Urzędzie Miasta i Gminy w Serocku.

Proponowany porządek posiedzenia:

1. Otwarcie sesji.

2. Przedstawienie porządku obrad.

3. Przejęcie protokołu z XVI sesji Rady Miejskiej w Serocku.

4. Informacja Przewodniczącego Rady Miejskiej o działalności między sesjami.

5. Informacja Burmistrza Miasta i Gminy Serock o działalności między sesjami.

6. Interpelacje i zapytania radnych

7. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie określenia średniej ceny jednostki paliwa w gminie Miasto i Gmina Serock, na rok szkolny 2019/2020.

8. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie przyjęcia Programu polityki zdrowotnej w zakresie rehabilitacji leczniczej mieszkańców Miasta i Gminy Serock na lata 2020-2022.

9. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie na 2020 rok.

10. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie utworzenia ośrodka wsparcia Klub „Senior+” w Szadkach działającego w ramach struktury organizacyjnej Ośrodka Pomocy Społecznej w Serocku.

11. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie wprowadzenia zmian do Statutu Ośrodka Pomocy Społecznej w Serocku.

12. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie wykazu wydatków budżetu gminy, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2019.

13. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Serock na lata 2019-2034

14. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Miasta i Gminy Serock w 2019 roku.

15. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie przejęcia zadań Powiatu Legionowskiego w zakresie bieżącego utrzymania dróg kategorii powiatowej w 2020 roku.

16. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej w formie dotacji dla Powiatu Legionowskiego w 2020 roku.

17. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie ustalenia wysokości stawek opłat za zajęcie pasa drogowego dróg gminnych, dla których zarządcą jest Burmistrz Miasta i Gminy Serock.

18. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie określenia zasad udzielania dotacji celowych ze środków budżetu Miasta i Gminy Serock na przedsięwzięcia służące ochronie powietrza i gospodarce wodnej na terenie Miasta i Gminy Serock.

19. Rozpatrzenie projektu budżetu Miasta i Gminy Serock na 2020 rok:

a) Przedstawienie projektu uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Serock na lata 2020-2034,

b) Przedstawienie projektu uchwały budżetowej Miasta i Gminy Serock na rok 2020

c) Przedstawienie opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej

d) Przedstawienie opinii stałych Komisji Rady

e) Przedstawienie opinii Komisji Rozwoju Gospodarczego, Budżetu i Finansów

f) Dyskusja.

g) Głosowanie projektu uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Serock na lata 2020-2034,

h) Głosowanie projektu uchwały budżetowej Miasta i Gminy Serock na rok 2020

20. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji Rewizyjnej na rok 2020.

21. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Burmistrza Miasta i Gminy Serock.

22. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania

23. Sprawy różne

24. Zamknięcie posiedzenia.

 

 

Transmisję z obrad można oglądać na żywo. Link bezpośredni do transmisji - http://serock.esesja.pl/transmisje_z_obrad_rady

 

Wigilia dla seniorów

Dnia 17 grudnia 2019 r. w Ośrodku Szkoleniowo-Wypoczynkowym Orange  odbyła się tradycyjnie  Wigilia dla seniorów.

W świąteczny nastrój szacownych gości wprowadził   zespól  InCanto.  Natalia Woźniak wykonała kolędą "Mario czy już wiesz", Julia Szpiglewska -  "Jezus Malusieńki, a  Weronika Małecka "Let it snow". Joanna Studzińska zagrała na gitarze kolędy  "Cicha noc" i  "Lulajże Jezuniu".

Życzenia dla seniorów przekazali Burmistrza Miasta i Gminy Serock Artur Borkowski, Przewodniczący Rady Miejskiej Mariusz Rosiński oraz Ksiądz proboszcz parafii św. Anny w Serocku Dariusz Rojek.

 

 

 

 • autor: Anna Orłowska Kierownik OPS

Harmonogram odbioru odpadów na I półrocze 2020 roku

Przedstawiamy Państwu harmonogram odbioru odpadów, dla poszczególnych miejscowości, które obowiązywać będą w I połowie 2020 roku.

Odbiory odpadów realizowane będą w takim samym porządku jak w 2019 roku – w dni tygodnia przypisane do konkretnych miejscowości. Wyjątek stanowić będą dni świąteczne ustawowo wolne od pracy. Odbiory odpadów przypadające na te dni realizowane będą w soboty poprzedzające lub następujące po dniu świątecznym.

W 2020 r. zwiększona zostaje częstotliwość odbioru odpadów biodegradowalnych. Odpady te będą odbierane od kwietnia do listopada co dwa tygodnie.

Wszelkie uwagi dotyczące odbioru odpadów należy składać do Referatu Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa, ul. Rynek 21, tel. 22 782 88 40, ochronasrodowiska@serock.pl. Reklamacje w sprawie nieodebranych odpadów należy zgłaszać w dniu następującym po terminie określonym w harmonogramie.

Udostępniliśmy dla Państwa (od 2 stycznia 2020 r.)  darmową aplikację mobilną na telefon. Dzięki aplikacji będą Państwo na bieżąco z terminami odbiorów odpadów oraz z terminami płatności za odbiór odpadów komunalnych. Mogą Państwo ustawić dzięki aplikacji powiadomienia przypominające o odbiorze lub o zbliżającym się terminie płatności. Serdecznie zapraszamy do pobrania aplikacji.
Informacja o aplikacji TUTAJ.

Uwaga: Odbiór odpadów od godziny 7 rano. Prosimy o wystawienie pojemników i otwarcie altan śmietnikowych.

O zmianach w gminnym systemie gospodarowania odpadami przeczytasz TUTAJ.

 

Uwaga! Zawieszenie zajęć w szkole w Zegrzu

Burmistrz Miasta i Gminy Serock informuje, iż na wniosek Dyrektora Szkoły Podstawowej im. Wojska Polskiego w Zegrzu, ul. Oficerska 3, wyraził zgodę na zawieszenie zajęć w szkole w dniach 16 – 17 grudnia 2019r.

W budynku szkoły doszło do awarii instalacji wodociągowej i zalania pomieszczeń.
W tym czasie będzie usuwana awaria i skutki zalania oraz dokonany przegląd obiektu pod kątem zapewnienia uczniom i pracownikom bezpiecznych i higienicznych warunków pobytu w szkole.  

 

Szczodre Gody!

14 grudnia odbyło się ostatnie już widowisko obrzędowe w ramach projektu „Rola Folklora czyli serockie poszukiwania ludowej obrzędowości i gawędy o dawnych zwyczajach”. Grupa mieszkańców gminy od października ćwiczyła swoje umiejętności teatralne pod okiem Ani Kutkowskiej i wokalno – muzyczne pod okiem Bogusi Segiet. Gościom zgromadzonym w sali widowiskowej Centrum Kultury i Czytelnictwa w Serocku zaprezentowali Szczodre Gody.

Scena zamieniła się tego dnia w wiejską izbę, pełną słomy, domowych sprzętów i przedszczodrowego gwaru domowników. Szczodre Gody, to jedno z czterech najważniejszych słowiańskich świąt solarnych, wyznaczające rozpoczęcie nowego roku słonecznego i ogłaszające zwycięstwo jasności nad ciemnością.

Dwanaście dni – bo na tyle rozciągało się świętowanie – przepełnionych wielką radością, najróżniejszymi wróżbami i ponadczasową symboliką. Aktorzy opowiedzieli o tym jak nasi przodkowie świętowali to pradawne święto, któremu po chrystianizacji Polski, w dużej mierze nadano zabarwienie chrześcijańskie. Rodzime zwyczaje i obrzędy pozostały jednak żywe w obchodach Wigilii po dziś dzień.  Na scenie stanął diduch – snop zboża, który dekorowany był jabłkami i orzechami, a nad sceną zawisła udekorowana podłaźniczka – sosnowa gałąź, która dawniej chroniła domostwo i domowników przed złymi mocami.
Szczodrogodowe potrawy składały się z plonów ziemi. Wszystkie miały swoją symbolikę: zapewniały pomyślność, zdrowie, urodzaj. Świat materialny Słowian przepełniony był duchowością i nikogo nie dziwiło, że obecni są w nim zmarli przodkowie. Z troską o nich dmuchano na siedziska lub stukano w stół, aby któregoś z duchów nie skrzywdzić lub nie rozgniewać. Przychylność przodków bowiem, była bardzo ważna dla domowników.

Pomiędzy śpiewanymi szczodruszkami – dawnymi „kolędami” – niewiasty na scenie wyrabiały ciasto na pieczywo, dzieci robiły słomkowe dekoracje, kosztowały drożdżowe szczodraki.

Aktorzy, którzy wzięli udział w widowisku są amatorami. Występ na scenie był dla nich wielkim przeżyciem, ale poradzili sobie cudnie. Serdecznie dziękujemy.

Dziękujemy również Państwu za tak liczne przybycie, ciepłe słowa, życzliwość.
Projekt Rola Folklora, czyli serockie poszukiwania ludowej obrzędowości i gawędy o dawnych zwyczajach realizowany był przez cały rok. Obejmował przeprowadzenie warsztatów teatralnych i wokalno – muzycznych, przygotowujących do czterech widowisk obrzędowych: Zapustów, które odbyły się 3 marca, Nocy Kupały zaprezentowanej 22 czerwca, Dożynek, które odbyły się 22 września i grudniowych Szczodrych Godów. W ramach projektu powstała również wystawa podsumowująca, którą pod koniec grudnia będzie można obejrzeć przy serockim ratuszu oraz publikacja, w której zebrano wspomnienia mieszkańców o dawnych zwyczajach i historię słowiańskiej obrzędowości. O terminie promocji książki poinformujemy Państwa na początku nowego roku.
Serdecznie dziękujemy naszym obrzędowym aktorom za udział we wszystkich czterech widowiskach i wsparcie w realizacji projektu Rola Folklora. Dziękujemy Ani i Bogusi – za pracę z mieszkańcami, Wasze cudowne pomysły i miłość do folkloru. Niech nam się darzy!

fot. Krzysztof Czyż

 • Szczodre Gody
 • Szczodre Gody
 • Szczodre Gody
 • Szczodre Gody
 • Szczodre Gody
 • Szczodre Gody
 • Szczodre Gody
 • Szczodre Gody
 • Szczodre Gody
 • Szczodre Gody
 • Szczodre Gody
 • Szczodre Gody
 • Szczodre Gody
 • Szczodre Gody
 • Szczodre Gody
 • Szczodre Gody

Mieszkańcy spotkali się na Wigilii

15 grudnia na serockim rynku odbył się jarmark świąteczny. Na stoiskach można było znaleźć piękne dekoracje, upominki, przysmaki i wiele urokliwych różności. Po rynku niósł się zapach świątecznych potraw i dźwięk radosnych  piosenek. Z roku na rok wystawców jest coraz więcej a atmosfera coraz bardziej magiczna.

Wieczorem mieszkańcy Serocka wzięli udział w tradycyjnym spotkaniu wigilijnym. Burmistrz Artur Borkowski, w towarzystwie swojego zastępcy Marka Bąbolskiego i Przewodniczącego Rady Miejskiej w Serocku Mariusza Rosińskiego przekazali zgromadzonym najpiękniejsze życzenia świąteczne i noworoczne. Ze sceny popłynęły kolędy i pastorałki w wykonaniu podopiecznych Centrum Kultury i Czytelnictwa: Natalii Woźniak, Julii Szpiglewskiej, Weroniki Małeckiej, Chóru Cantores Adalberti i zespołu Kantyczki. Zaprezentowały się także Cheerleaderki Cat Fit oraz zespoły: Wesołe Nutki i Fasolinki prowadzone przez Panią Anię Osmakowicz.

Wręczono także nagrody w konkursach Bożonarodzeniowych: „Magia Świąt Bożego Narodzenia” i „Rodzinny Kalendarz Adwentowy”.
To już drugi rok, kiedy wokół rynku odbyła się Parada Mikołajów. Prowadził ją zaprzęg nietypowych Reniferów! Sto czterdzieści osiem Mikołajów małych i dużych, młodych i nieco starszych w czerwonych czapkach i szatach, z białymi brodami ale przede wszystkim z ogromną radością przemaszerowali w korowodzie. Jak co roku nie zabrakło również degustacji wigilijnej kapusty i barszczu, o których przygotowanie zadbał Ośrodek Pomocy Społecznej.  Serdecznie dziękujemy Państwu za tak liczne odwiedziny serockiego świątecznego jarmarku i za udział w Spotkaniu Wigilijnym. Jeszcze raz życzymy najpiękniejszych świąt Bożego Narodzenia oraz samych cudowności w 2020 roku.

 

 • spotkanie wigilijne 2019
 • spotkanie wigilijne 2019
 • spotkanie wigilijne 2019
 • spotkanie wigilijne 2019
 • spotkanie wigilijne 2019
 • spotkanie wigilijne 2019
 • spotkanie wigilijne 2019
 • spotkanie wigilijne 2019
 • spotkanie wigilijne 2019
 • spotkanie wigilijne 2019
 • spotkanie wigilijne 2019
 • spotkanie wigilijne 2019
 • spotkanie wigilijne 2019
 • spotkanie wigilijne 2019
 • spotkanie wigilijne 2019
 • spotkanie wigilijne 2019
 • spotkanie wigilijne 2019
 • spotkanie wigilijne 2019
 • spotkanie wigilijne 2019
 • spotkanie wigilijne 2019
 • spotkanie wigilijne 2019
 • spotkanie wigilijne 2019
 • spotkanie wigilijne 2019
 • spotkanie wigilijne 2019
 • spotkanie wigilijne 2019
 • spotkanie wigilijne 2019
 • spotkanie wigilijne 2019
 • spotkanie wigilijne 2019
 • spotkanie wigilijne 2019
 • spotkanie wigilijne 2019
 • spotkanie wigilijne 2019
 • spotkanie wigilijne 2019
 • spotkanie wigilijne 2019
 • spotkanie wigilijne 2019
 • spotkanie wigilijne 2019
 • spotkanie wigilijne 2019
 • spotkanie wigilijne 2019
 • spotkanie wigilijne 2019
 • spotkanie wigilijne 2019
 • spotkanie wigilijne 2019
 • spotkanie wigilijne 2019
 • spotkanie wigilijne 2019
 • spotkanie wigilijne 2019
 • spotkanie wigilijne 2019
 • spotkanie wigilijne 2019
 • spotkanie wigilijne 2019
 • spotkanie wigilijne 2019
 • spotkanie wigilijne 2019
 • spotkanie wigilijne 2019
 • spotkanie wigilijne 2019
 • spotkanie wigilijne 2019
 • spotkanie wigilijne 2019
 • spotkanie wigilijne 2019
 • spotkanie wigilijne 2019
 • spotkanie wigilijne 2019
 • spotkanie wigilijne 2019
 • spotkanie wigilijne 2019
 • spotkanie wigilijne 2019
 • spotkanie wigilijne 2019
 • spotkanie wigilijne 2019
 • spotkanie wigilijne 2019
 • spotkanie wigilijne 2019
 • spotkanie wigilijne 2019
 • spotkanie wigilijne 2019
 • spotkanie wigilijne 2019
 • spotkanie wigilijne 2019
 • spotkanie wigilijne 2019
 • spotkanie wigilijne 2019
 • spotkanie wigilijne 2019
 • spotkanie wigilijne 2019
 • spotkanie wigilijne 2019
 • spotkanie wigilijne 2019
 • spotkanie wigilijne 2019
 • spotkanie wigilijne 2019
 • spotkanie wigilijne 2019
 • spotkanie wigilijne 2019
 • spotkanie wigilijne 2019
 • spotkanie wigilijne 2019
 • spotkanie wigilijne 2019
 • spotkanie wigilijne 2019

Klubu Senior+ w Szadkach

12 grudnia 2019 r. komisja odbioru robót budowlanych dokonała odbioru końcowego zadania pn. Utworzenie i wyposażenie Klubu Senior+ w m. Szadki. Umowa w sprawie realizacji przedmiotowego przedsięwzięcia została podpisana 10 października 2019r. Wykonawcą wyłonionym w trybie przetargu nieograniczonego była firma Usługi Ogólno-Budowlane Tadeusz Głowiński z siedzibą w Nowym Dworze Mazowieckim. Całkowity koszt realizacji robót budowlanych oraz dostawy wyposażenia klubu wyniósł 595.032,15 zł. Miasto i Gmina Serock uzyskała na realizację zadania dofinansowanie w wysokości 150.000,00 zł z rządowego programu Senior+, którego podstawowym celem jest zwiększenie aktywnego uczestnictwa w życiu społecznym osób starszych.

Przypominamy, że budynek, który został wyremontowany i zaadaptowany na klub Senior+, jeszcze z początkiem roku był przedmiotem dzierżawy. Po wypowiedzeniu umowy dzierżawy przez ówczesnego najemcę i bezskutecznych poszukiwaniach nowego, gmina podjęła decyzję o przeznaczeniu lokalu na utworzenie Klubu Senior+. Roboty budowlane objęły gruntowny remont budynku, począwszy od wykonania izolacji ścian fundamentowych skończywszy na  wykonaniu nowego ocieplenia i pokrycia dachowego, obróbek blacharskich (parapety, rynny, rury spustowe), izolacji przeciwwilgociowych, przeciwwodnych i cieplnych. Ponadto wykonano wejście i podjazd dostosowane dla osób niepełnosprawnych w nowym miejscu, wykonano nowe posadzki wykończone płytkami i wykładziną winylową, przebudowano układ pomieszczeń wewnątrz budynku wydzielając salę do ćwiczeń ruchowych oraz łazienki w tym dla osób niepełnosprawnych, wymienione zostały okna i drzwi, a ocieplona elewacja zyskała wykończenie w postaci silikonowego tynku dekoracyjnego. Wymianie podlegały również  instalacje sanitarne (wod.-kan., c.o., c.w.u.) wraz z montażem nowego pieca gazowego, instalacja elektryczna oraz wykonano nową instalację teletechniczną oraz alarmową. Ściany wewnątrz budynku zostały otynkowane na nowo i pomalowane w stonowane kolory, wykonano sufity z płyt g-k podwieszanych na systemowym stelażu, okładziny ścian z glazury w łazienkach oraz przy zabudowie kuchennej.  Prace objęły również przebudowę infrastruktury zewnętrznej w postaci sieci kanalizacyjnej wraz z montażem separatora ścieków oraz rozbiórkę tarasu i schodów. Zamówienie obejmowało również dostawę i montaż kompleksowego wyposażenia budynku w sprzęt rtv-agd, meble, sprzęt sportowo – rehabilitacyjny (drabinki, piłki lekarskie, materace), umożliwiające już dziś użytkowanie obiektu.

Przeprowadzony odbiór końcowy umożliwi zawiadomienie odpowiednich służb i przeprowadzenie pozostałych odbiorów m.in. przez Sanepid, Państwową Straż Pożarną i ostatecznie złożenie wniosku do PINB-u w Legionowie o wydanie pozwolenia na użytkowanie. Liczymy, że z końcem stycznia przyszłego roku klub zostanie udostępniony naszym Seniorom. Administratorem obiektu będzie Ośrodek Pomocy Społecznej w Serocku. Poniżej przedstawiamy galerię zdjęć z prowadzonych prac oraz efektu końcowego przeprowadzonego remontu.

Budowa ulicy Książęcej w Jadwisinie

Trwa budowa ul. Książęcej w Jadwisinie. Wykonawcą robót jest wyłoniona w drodze przetargu nieograniczonego firma HYDRO KAN BRUK Sp. z o.o. z Warszawy. Wartość robót wynosi 890.000,00 zł, z czego 601.300,00 zł stanowi dofinansowanie z Funduszu Dróg Samorządowych, które zostanie przekazane na podstawie umowy zawartej między Miastem   i Gminą Serock a Wojewodą Mazowieckim.
Zakres robót obejmuje budowę jezdni szerokości 5,5 m z nawierzchnią mineralno – asfaltową, chodnika szer. 2 m i zjazdów indywidualnych z kostki betonowej oraz pobocza z kruszywa. Zainstalowane zostaną również nowe słupy oświetleniowe z lampami LED.
Planowany termin zakończenia budowy  - luty 2020 r.

 • autor: Referat Przygotowania i Realizacji Inwestycji

Zapraszamy na weekendowe, świąteczne przedsięwzięcia

Najbliższy weekend będzie w Serocku już mocno świąteczny. Warto zaplanować sobie udział w naszych przedsięwzięciach, aby wejść z radością w klimat bożonarodzeniowy.

14 grudnia o godzinie 18.00 zapraszamy do sali widowiskowej Centrum Kultury i Czytelnictwa. Scena zamieni się tego dnia w wiejską izbę, w której domownicy szykować się będą do Szczodrych Godów. Szczodre Gody, to słowiańska nazwa zimowego święta, związanego z przesileniem zimowym. Zwyczaje, które towarzyszyły temu wieczorowi i kolejnym Szczodrym Dniom są dziś obecne w Wigilii i Świętach Bożego Narodzenia.

Grupa mieszkańców gminy, która przez ostatnie tygodnie ćwiczyła umiejętności teatralne pod okiem Ani Kutkowskiej i muzyczne pod kierownictwem Bogusi Segiet, zaprezentuje się w szczodrogodowym widowisku obrzędowym. To będzie piękna opowieść o tym, jak świętowali nasi przodkowie. Zapraszamy Państwa najmocniej, bowiem to ostatnie widowisko obrzędowe w ramach projektu "Rola Folklora, czyli serockie poszukiwania ludowej obrzędowości i gawędy o dawnych zwyczajach".

15 grudnia natomiast spotykamy się na serockim rynku. Od godziny 16.00 trwał tu będzie jarmark świąteczny, podczas którego będzie można nabyć świąteczne przysmaki, upominki, dekoracje. O godzinie 18.00 rozpocznie się tradycyjne Spotkanie wigilijne. Popłyną kolędy, przełamiemy się opłatkiem, poślemy życzenia. Skosztujemy wigilijnej kapusty i barszczu.

Serdecznie zapraszamy.

Przedsiębiorcy na Wigilii

11 grudnia odbyła się Wigilia Przedsiębiorców. Tradycyjne spotkanie świąteczne rozpoczęło się występem podopiecznych Centrum Kultury i Czytelnictwa w Serocku. Burmistrz Artur Borkowski, w towarzystwie zastępcy Marka Bąbolskiego, oraz Przewodniczący Rady Miejskiej Mariusz Rosiński przekazali zgromadzonym w sali widowiskowej CKiC życzenia oraz podziękowania za budowanie i rozwijanie lokalnego potencjału gospodarczego.

Dziękując za obecność, raz jeszcze życzymy Państwu oraz Waszym bliskim radosnych świąt, sukcesów zawodowych i pomyślności w życiu osobistym.

 • Wigilia przedsiębiorców na stronę
 • Wigilia przedsiębiorców na stronę
 • Wigilia przedsiębiorców na stronę
 • Wigilia przedsiębiorców na stronę
 • Wigilia przedsiębiorców na stronę
 • Wigilia przedsiębiorców na stronę
 • Wigilia przedsiębiorców na stronę
 • Wigilia przedsiębiorców na stronę
 • Wigilia przedsiębiorców na stronę
 • Wigilia przedsiębiorców na stronę
 • Wigilia przedsiębiorców na stronę
 • Wigilia przedsiębiorców na stronę
 • Wigilia przedsiębiorców na stronę
 • Wigilia przedsiębiorców na stronę
 • Wigilia przedsiębiorców na stronę
 • Wigilia przedsiębiorców na stronę
 • Wigilia przedsiębiorców na stronę
 • Wigilia przedsiębiorców na stronę
 • Wigilia przedsiębiorców na stronę
 • Wigilia przedsiębiorców na stronę
 • Wigilia przedsiębiorców na stronę
 • Wigilia przedsiębiorców na stronę
 • Wigilia przedsiębiorców na stronę
 • Wigilia przedsiębiorców na stronę
 • Wigilia przedsiębiorców na stronę
 • Wigilia przedsiębiorców na stronę
 • Wigilia przedsiębiorców na stronę
 • Wigilia przedsiębiorców na stronę
 • Wigilia przedsiębiorców na stronę
 • Wigilia przedsiębiorców na stronę
 • Wigilia przedsiębiorców na stronę
 • Wigilia przedsiębiorców na stronę
 • Wigilia przedsiębiorców na stronę
 • Wigilia przedsiębiorców na stronę
 • Wigilia przedsiębiorców na stronę
 • Wigilia przedsiębiorców na stronę

Dofinansowanie zakupu samochodu ratowniczo-gaśniczego dla OSP Serock

Samorząd województwa mazowieckiego po raz kolejny przyznał dodatkowe środki na doposażenie mazowieckich jednostek OSP. Tym razem na zakup sprzętu i wyposażenia przeznaczył 169 tyś. zł, z czego 100 tys. zł otrzymała jednostka OSP Serock, 21 tys. zł - OSP_RW Nowy Dwór Mazowiecki, 11 tys. zł – OSP Wojszczyce, 34 tys. zł, OSP – Trębki Nowe oraz 30 tys. zł – OSP Kuligów.

Dnia 10 grudnia 2019 r. w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Mazowieckiego Burmistrz Miasta i Gminy Serock wraz ze Skarbniczką Serocką Moniką Ordak podpisał umowę na dofinansowanie zakupu samochodu ratowniczo-gaśniczego dla OSP Serock. Dofinansowanie w wysokości 100 tyś. zostanie przeznaczone na zakup nowego samochodu, którego wartość wyniesie około 840 tyś złotych. Umowę ze strony Urzędu Marszałkowskiego podpisał wicemarszałek Wiesław Raboszuk.

Zakup nowego samochodu ratowniczo-gaśniczego dla OSP Serock sfinansowany zostanie z następujących środków:
Krajowy System Ratowniczo Gaśniczy – 100 000,00 zł
Marszałek Województwa Mazowieckiego – 100 000,00 zł
Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej oraz Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie – 360 000,00 zł
Środki pochodzące z wpływów uzyskanych ze składek z tytułu obowiązkowego ubezpieczenia od ognia, przekazywane przez zakłady ubezpieczeniowe – 50 000,00 zł
Środki własne OSP Serock – 40 000,00 zł
Gmina Serock – 190 090,00 zł

Zdjęcia i informacje pochodzą ze strony  Samorządu Województwa Mazowieckiego

 

Operacja pn. ,,Produkty pszczele możliwością rozwoju...” dofinansowana przez Województwo Mazowieckie

Operacja pn. ,,Produkty pszczele możliwością rozwoju obszarów wiejskich gminy Serock” została dofinansowana przez Województwo Mazowieckie w ramach Planu Działania Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 Planu operacyjnego na lata 2018-2019. Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.
Zgodnie z zawartą umową nr 91/UMWM/05/2019/RW-D-III na operację pn. „Produkty pszczele możliwością rozwoju obszarów wiejskich gminy Serock” kwota refundacji kosztów nie przekroczy 17 546,70 zł.

Celem operacji jest przeprowadzenie dwudniowego szkolenia pn. „Produkty pszczele możliwością rozwoju obszarów wiejskich gminy Serock” dla grupy 50 osób, w tym rolników z terenu gminy Serock, członkiń Kół Gospodyń Wiejskich działających na terenie gminy, a także właścicieli gospodarstw agroturystycznych położonych na terenie gminy”. Wybór grupy docelowej jest ściśle związany z tematyką szkolenia. Uczestnicy szkolenia wyjazdowego jako producenci rolni będą mogli zdobytą wiedzę wykorzystać w praktyce. Zarówno rolnicy, jak i członkinie kół gospodyń wiejskich będą mogli rozwijać swoją aktywność, wdrażać nowe inicjatywy, a tym samym działać na rzecz rozwoju własnej przedsiębiorczości, promując tym samym jakość życia na wsi jako miejsca do życia i rozwoju zawodowego.

Zakłada się, że efektem operacji będzie zwiększenie wiedzy uczestników operacji  i w związku z tym wzrost ich przedsiębiorczości, a docelowo – większy asortyment oferowanych produktów pochodzących z własnego gospodarstwa rolnego, wzrost sprzedaży własnych produktów i zwiększona liczba odwiedzających gospodarstwa na terenie Miasta i Gminy Serock. Realizacja operacji przyczyni się do rozwoju obszarów wiejskich, tworząc mozaikową strukturę istniejących gospodarstw rolnych i prawdopodobnie także tworzenie nowych. Rolnicy z terenu gminy Serock, członkinie Kół Gospodyń Wiejskich działających na terenie gminy, a także właściciele gospodarstw agroturystycznych położnych na terenie gminy biorący udział w szkoleniu będą mieli przekazaną w przystępny sposób wiedzę pozyskaną w trakcie szkolenia, a wdrażając ją w życie we własnych gospodarstwach rolnych będą mogli rozwijać swa aktywność, wdrażać nowe inicjatywy, a tym samym działać na rzecz rozwoju obszarów wiejskich.

Zachęcamy do odwiedzenia stron internetowych: www.mazowieckie.ksow.pl, gdzie można znaleźć informacje o bieżących inicjatywach i wsparciu KSOW oraz www.ksow.pl, gdzie można zarejestrować się, jako Partner KSOW.

 

Informacja o bezpłatnych konsultacjach

Zapraszamy wszystkich mieszkańców powiatu legionowskiego na bezpłatne konsultacje psychologiczne, neuropsychologiczne, diagnozę logopedyczną oraz diagnozę psychologiczną dot. wad rozwojowych dofinansowanych z budżetu Starostwa Powiatowego w Legionowie.

Pierwsze Karty Serocczanina wydane

Pierwsze Karty Serocczanina mają już swoich właścicieli. Codziennie do urzędu wpływają kolejne wnioski o wydanie Kart. Bardzo nas to cieszy!

Zachęcamy i Państwa do wyrobienia swoich Kart. O tym jak to zrobić piszemy TUTAJ.

Biała Lista podatników VAT

Przedsiębiorco pamiętaj, że przez CEIDG możesz zgłosić rachunek do urzędu skarbowego. Zobacz jak to zrobić.
Jeśli jesteś podatnikiem VAT i chcesz, żeby twój rachunek pojawił się w Wykazie podatników VAT, pamiętaj, że od dnia zmiany wpisu w CEIDG do pojawienia się rachunku w Wykazie może minąć kilka dni.
Wykaz podatników VAT to jedna, elektroniczna i bezpłatna baza podatników VAT. Zawiera dane o podatnikach, którzy:
•    zostali zarejestrowani jako podatnicy VAT czynni lub zwolnieni,
•    nie zostali zarejestrowani lub zostali wykreśleni z rejestru,
•    zostali przywróceni jako podatnicy VAT.
Informacje czy podatnik znajduje się w wykazie możesz sprawdzić na wybrany dzień, który przypada nie wcześniej niż w okresie 5 lat poprzedzających rok, w którym sprawdzasz podatnika.
Baza jest prowadzona przez Szefa Krajowej Administracji Skarbowej (KAS).

 • autor: Referat Administracyjno - Gospodarczy

Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna w Legionowie zmienia siedzibę

Od 19 grudnia 2019r. placówka funkcjonować będzie w nowym lokalu przy ul. Jagiellońskiej 69. Kontakt telefoniczny bez zmian: 22 7743814. W okresie od 12 do 18 grudnia 2019r., mogą nastąpić utrudnienia w korzystaniu z usług poradni, za co Państwa przepraszamy.

Grażyna Okarska
Dyrektor Poradni w Legionowie

 

Udział w Tragach Turystycznych dofinansowany przez Województwo Mazowieckie

Operacja pn. ,,Udział w Targach Turystycznych Wypoczynek 2019 Toruński Festiwal Smaków” została dofinansowana przez Województwo Mazowieckie w ramach Planu Działania Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 Planu operacyjnego na lata 2018-2019. Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

Zgodnie z zawartą umową nr 84/UMWM/05/2019/RW-D-III na operację pn. Udział w Targach Turystycznych Wypoczynek 2019 Toruński Festiwal Smaków” kwota refundacji kosztów nie przekroczy 8 204,15 zł.

Celem operacji jest udział członków Kół Gospodyń Wiejskich i Gospodarstw Agroturystycznych, działających na terenie gminy Serock w Targach Turystycznych 2019 Toruński Festiwal Smaków w dniach 13 – 14 kwietnia 2019 r. Udział kół gospodyń wiejskich ze swoim dorobkiem na targach pozwala na „zaistnienie” kół w szerszym wymiarze niż lokalny i rozpromowanie w skali ponadlokalnej swoich produktów tradycyjnych. To także okazja do pokazania jak przy współudziale gminy potrafią aktywizować się społeczności wiejskie, lokalne grupy i organizacje. Zorganizowanie przez gminę wyjazdu na targi dla kół gospodyń wiejskich, poza aspektem promocyjnym gminy, aktywizacją kół, stworzeniem możliwości wymiany doświadczeń, poszerzenia horyzontów, to również docenienie przez gminę ich dorobku oraz ich dużej roli w aktywizacji lokalnej społeczności.

Gospodarstwa Agroturystyczne położone na terenie gminy z uwagi na walory przyrodniczo – turystyczne i położenie gminy Serock mają bogatą ofertę, która z powodzeniem może być skierowana do mieszkańców odległych regionów. Poprzez udział w Targach Turystycznych Wypoczynek 2019 Toruński Festiwal Smaków, gospodarstwa agroturystyczne mają możliwość zaprezentowania swojej oferty szerszej społeczności i zachęcenia potencjalnych klientów do odwiedzenia gminy Miasto i Gmina Serock, położonej w bliskim sąsiedztwie stolicy, a równocześnie cichej i spokojnej, położonej nad dużym akwenem jakim jest Jezioro Zegrzyńskie.

Efektem realizacji operacji zakłada się, że będzie liczba osób, która odwiedzi stanowisko wystawiennicze, szacuje się, że stoisko odwiedzi 100 osób dziennie, co przełoży się na sprzedane produkty i udzielone informacje. Efektem długoterminowym jest przede wszystkim promocja regionu, bazy agroturystycznej, promocja produktów żywnościowych. Podczas targów pokazana zostanie również aktywność środowisk wiejskich i dziedzictwa kulturowego tych środowisk poprzez promocję funkcjonowania Kół Gospodyń Wiejskich i Gospodarstw Agroturystycznych. Zakładany efekt długofalowy to reklamowanie regionu, bazy agroturystycznej, aktywnych środowisk wiejskich. Efektem długoterminowym będzie również efekt polegający na wymianie doświadczeń i nawiązywanie kontaktów pomiędzy uczestnikami.

Zachęcamy do odwiedzenia stron internetowych: www.mazowieckie.ksow.pl, gdzie można znaleźć informacje o bieżących inicjatywach i wsparciu KSOW oraz www.ksow.pl,  gdzie można zarejestrować się, jako Partner KSOW.

 

Upamiętnienie 80. rocznicy wypędzenia Żydów z Serocka przez Niemców

Już pierwsze dni II wojny światowej przyniosły mieszkańcom Serocka tragiczne wydarzenia - kilkudziesięciu Żydów ukrytych w piwnicach kamienicy Rozenberga zginęło w wyniku bombardowania przez wojska niemieckie. Żydów dotknęły też represje w formie: aresztowań, wysiedlania i nakładanie kontrybucji. Następowały grabieże i rabunki mienia żydowskiego i polskiego.
Główna akcja wysiedleńcza żydowskich mieszkańców Serocka odbyła się 5 grudnia 1939 r. O świcie hitlerowcy wypędzili ich z domów, ustawili na rynku oraz sąsiednich ulicach Kościuszki i Listopadowej, a następnie pieszo pognali blisko 2500 osób do Nasielska. Część osób słabszych i starszych zginęła po drodze, m.in. rabin Icchak Morgenstern. Z Nasielska wywieziono ich do Białej Podlaskiej, Łukowa, Kocka i Międzyrzecza. Duża grupa trafiła później do getta w Legionowie. Większość zginęła w obozie zagłady w Treblince a wojnę przeżyło około 100 osób.

5 grudnia 2019 roku obchodziliśmy w Serocku 80. rocznicę tej największej akcji wysiedleńczej, która dotknęła Serock i jego mieszkańców. Spotkaliśmy się aby wspomnieć tych, którzy na zawsze opuścili nasze miasto.

W obchodach 80. rocznicy wypędzenia żydowskich mieszkańców Serocka przez Niemców udział wzięli: rabin Jehoszua Ellis – reprezentujący Naczelnego Rabina Polski Michaela Schudricha, Rzecznik Prasowy Ambasady Izraela pan Michał Sobelman, który wystąpił w imieniu Ambasadora Izraela Pana Alexandra Ben Zvi; pan dr hab. Jacek Emil Szczepański – Dyrektor Muzeum Historycznego w Legionowie, pan Piotr Kosiak – doradca premiera Jarosława Gowina oraz licznie przybyła młodzież szkolna wraz z nauczycielami i mieszkańcy.

Okolicznościowe wypowiedzi naszych gości poprzedziły krótkie wystąpienia gospodarzy spotkania: pana Artura Borkowskiego – Burmistrza Miasta i Gminy Serock, oraz pana Mariusza Rosińskiego - Przewodniczącego Rady Miejskiej w Serocku

Cenną lekcją historii w dalszej części spotkania była prelekcja dr. Sławomira Jakubczaka pt. „Zagłada świata serockich Żydów”, w której odniósł się do różnych aspektów życia społeczności żydowskiej i polskiej w Serocku począwszy od epoki napoleońskiej. Wspominał znaczące postaci, wydarzenia i miejsca, których pamięć przywołujemy np. w serockiej Izbie Pamięci czy wydawnictwach historycznych.

Na zakończenie spotkania w sali widowiskowej CKiC obejrzeliśmy fragment spektaklu „Hava Nagila” przygotowanego przez Stowarzyszenie Miłośników Skubianki „SMS”, który został zrealizowany dla Muzeum Historii Żydów Polskich POLIN w Warszawie pod kierunkiem Joanny Folwarskiej. Wzruszający występ znanego serocczanom stowarzyszenia został nagrodzony wielkimi oklaskami.

Zwieńczeniem rocznicowego wydarzenia było odsłonięcie na serockim rynku płyty upamiętniającej wypędzenie społeczności żydowskiej przez Niemców z Serocka 5.12.1939 r., Okolicznościową modlitwę odmówił i odsłonięcia płyty dokonał rabin Jehoszua Ellis. Uroczystość odbyła się przy dźwiękach piosenki Miasteczko Bełz - pięknie wykonanej przez Anię Malinowską oraz pozostałych członków Stowarzyszenia SMS

Dziękujemy Państwu serdecznie za udział w uroczystościach.

 • rocznica wypędzenia Żydów
 • rocznica wypędzenia Żydów
 • rocznica wypędzenia Żydów
 • rocznica wypędzenia Żydów
 • rocznica wypędzenia Żydów
 • rocznica wypędzenia Żydów
 • rocznica wypędzenia Żydów
 • rocznica wypędzenia Żydów
 • rocznica wypędzenia Żydów
 • rocznica wypędzenia Żydów
 • rocznica wypędzenia Żydów
 • rocznica wypędzenia Żydów
 • rocznica wypędzenia Żydów
 • rocznica wypędzenia Żydów
 • rocznica wypędzenia Żydów
 • rocznica wypędzenia Żydów
 • rocznica wypędzenia Żydów
 • rocznica wypędzenia Żydów
 • rocznica wypędzenia Żydów
 • rocznica wypędzenia Żydów
 • rocznica wypędzenia Żydów
 • rocznica wypędzenia Żydów
 • rocznica wypędzenia Żydów
 • rocznica wypędzenia Żydów
 • rocznica wypędzenia Żydów
 • rocznica wypędzenia Żydów
 • rocznica wypędzenia Żydów
 • rocznica wypędzenia Żydów
 • rocznica wypędzenia Żydów
 • rocznica wypędzenia Żydów
 • rocznica wypędzenia Żydów
 • rocznica wypędzenia Żydów
 • rocznica wypędzenia Żydów
 • rocznica wypędzenia Żydów
 • rocznica wypędzenia Żydów
 • rocznica wypędzenia Żydów
 • rocznica wypędzenia Żydów
 • rocznica wypędzenia Żydów
 • rocznica wypędzenia Żydów
 • rocznica wypędzenia Żydów
 • rocznica wypędzenia Żydów
 • rocznica wypędzenia Żydów
 • rocznica wypędzenia Żydów
 • rocznica wypędzenia Żydów

Radiowóz dla Komisariatu Policji w Serocku

37 nowoczesnych radiowozów – 28 oznakowanych, 9 nieoznakowanych – zostało zakupionych ze środków finansowych pochodzących z funduszy jednostek samorządu terytorialnego oraz Programu Modernizacji Policji dla Garnizonu Stołecznego Policji.

Nowy sprzęt wykorzystany zostanie w służbie przez funkcjonariuszy z Komend Powiatowych: z Otwocka (2 radiowozy), Mińska Mazowieckiego (4), Pruszkowa (8), powiatu warszawskiego zachodniego (1), Wołomina (7), Legionowa (7), Nowego Dworu Mazowieckiego (1), Piaseczna (5) i Grodziska Mazowieckiego (2). Jedno z aut zostało przekazane dla Komisariatu Policji w Serocku.

Uroczyste wręczenie kluczyków do radiowozów nastąpiło 29 listopada 2019 r. na dziedzińcu przed Komendą Stołeczną Policji. W wydarzeniu uczestniczyli m.in.: Komendant Stołeczny Policji nadinsp. Paweł Dobrodziej wraz z zastępcami, Wojewoda Mazowiecki Konstanty Radziwiłł oraz burmistrzowie, starostowie powiatów i wójtowie gmin, którzy współfinansowali zakup nowego sprzętu. Miasto i Gminę Serock reprezentował Burmistrz, Artur Borkowski.

Więcej informacji TUTAJ

Źródło: policja.waw.pl
Foto: asp. sztab. Tomasz Oleszczuk

 

Program Karta Serocczanina

1 stycznia 2020 r. ruszył Program Karta Serocczanina. Wnioski o wydanie karty można składać  w Urzędzie Miasta i Gminy w Serocku  w referacie Spraw Obywatelskich (pokój 20) - osobiście. O wydanie karty mogą ubiegać się mieszkańcy gminy Serock, którzy rozliczają podatek dochodowy (PIT) w urzędzie Skarbowym w Legionowie ze wskazaniem miejsca zamieszkania na terenie gminy Serock. Karta jest dokumentem imiennym, ze zdjęciem, wydawanym bezpłatnie na okres 2 lat.

Karta Serocczanina
Uprawnia do zniżek i ulg przygotowanych specjalnie do mieszkańców Gminy Serock przez samorząd, jednostki gminne oraz firmy partnerskie. Wprowadzenie Karty ma na celu zwiększenie mieszkańcom dostępności obiektów, wydarzeń kulturalnych, sportowych i rekreacyjnych oraz lokalnego transportu zbiorowego.

O KARTĘ MOGĄ WNIOSKOWAĆ

 • osoby mieszkające na terenie Gminy Serock, które rozliczają podatek dochodowy (PIT) w Urzędzie Skarbowym w Legionowie na rzecz gminy Serock,
 • rodzice/opiekunowie prawni uprawnieni do otrzymania Karty Serocczanina mogą wnioskować o wydanie karty dla swoich dzieci.

KORZYŚCI DLA POSIADACZY KARTY SEROCCZANINA

 • darmowa komunikacja lokalna od 1 stycznia 2020 r.
 • rabaty udzielane przez Partnerów Programu Karta Serocczanina
 • promocyjne bilety na wydarzenia kulturalne i rekreacyjne na terenie gminy Serock

JAK UZYSKAĆ KARTĘ

 • należy zapoznać się z regulaminem Programu Karta Serocczanina,
 • złożyć wniosek w Urzędzie Miasta i Gminy Serock w Referacie Spraw Obywatelskich (pokój nr 20) - już od 2 grudnia 2019 r.,
 • przy składaniu wniosku o wydanie karty należy mieć ze sobą dowód osobisty,

WNIOSEK I WYMAGANE DOKUMENTY

 • wniosek
 • aktualna fotografia
 • oświadczenie, że Urzędem Skarbowym właściwym do rozliczania się z podatku dochodowego od osób fizycznych za rok, w którym jest składany wniosek o wydanie ”Karty Serocczanina” jest Urząd Skarbowy w Legionowie ze względu na miejsce zamieszkania na terenie Miasta i Gminy Serock. 

KARTA WYDAWANA JEST BEZPŁATNIE NA OKRES 2 LAT

Więcej informacji na stronie www.serock.pl w zakładce dla mieszkańca/karta serocczanina oraz w Referacie Spraw Obywatelskich ( 22 782 88 32 lub 22 782 88 52).

JAK ZOSTAĆ PARTNEREM PROGRAMU KARTA SEROCCZANINA

 • należy zapoznać się z regulaminem Programu Karta Serocczanina (pkt. V. regulaminu)
 • złożyć deklarację w Urzędzie Miasta i Gminy Serock

Informacje o KARCIE znajdziesz TUTAJ.

ZAŁĄCZNIKI DO POBRANIA

Regulamin
Wniosek

Oświadczenie
Deklaracja Partnera

 

 

Mistrz Agro - Sołectwo Bolesławowo

W piątek, 15 listopada w Narodowym Instytucie Kultury i Dziedzictwa Wsi odbyła się uroczysta gala wojewódzkiej części plebiscytu Mistrzowie Agro 2019, podczas której wręczone zostały nagrody dla laureatów etapu powiatowego i wojewódzkiego z Mazowsza. Przedstawiono zwycięzców w sześciu kategoriach: Sołtys Roku, Gospodyni Roku, Rolnik Roku, Koło Gospodyń Wiejskich Roku, Sołectwo Roku i Gospodarstwo Agroturystyczne Roku.
Dyplom za zajęcie I miejsca w kategorii Sołectwo Roku 2019 w powiecie legionowskim otrzymało Sołectwo Bolesławowo z gminy Serock. Gratulujemy!

Więcej informacji o wynikach oraz uroczystej gali wieńczącej plebiscyt - TUTAJ

100-lecie Polskiego Czerwonego Krzyża i Dni Honorowego Krwiodawstwa

Polski Czerwony Krzyż powstał 100 lat temu. Jest to najstarsza polska organizacja humanitarna będąca członkiem Międzynarodowego Ruchu Czerwonego Krzyża i Czerwonego Półksiężyca. Jej członkowie i wolontariusze zajmują się między innymi udzielaniem pomocy humanitarnej w czasie klęsk żywiołowych i wojen, pomocą socjalną, nauką udzielania pierwszej pomocy, propagowaniem idei honorowego krwiodawstwa.

Uroczyste obchody 100-lecia Polskiego Czerwonego Krzyża i Dni Honorowego Krwiodawstwa zorganizował w powiecie legionowskim Oddział Rejonowy PCK w Legionowie. Na okolicznościowe spotkanie w Urzędzie Miejskim 22 listopada 2019 r. przybyli przedstawiciele samorządów, instytucji, lokalni działacze społeczni, wolontariusze, krwiodawcy.

W czasie uroczystości Burmistrz Miasta i Gminy Serock, Artur Borkowski przekazał na ręce Pana Tadeusza Kowalewskiego, Prezesa Oddziału Rejonowego Polskiego Czerwonego Krzyża w Legionowie serdeczne gratulacje i podziękowania za zaangażowanie w działania na rzecz pomocy  i ratowania ludzkiego życia oraz krzewienie idei krwiodawstwa. Życząc niesłabnącego entuzjazmu w pełnieniu służby dla dobra drugiego człowieka wyraził nadzieję, że nie zabraknie nigdy sprzymierzeńców oraz kolejnych naśladowców wiernych i oddanych idei honorowego krwiodawstwa i PCK. 

Tego wieczoru, w dowód uznania za wieloletnie efektywne wsparcie PCK wyróżniona  i odznaczona została również gmina Serock – gratulacje oraz Medal 100-lecia Polskiego Czerwonego Krzyża odebrał burmistrz, Artur Borkowski.

 

O budowie szpitala w Legionowie mówiono na sesji Rady Powiatu

Na budowie szpitala w Legionowie prace przebiegają zgodnie z harmonogramem. Szczegóły tej inwestycji i zaawansowanie robót, podczas listopadowej sesji Rady Powiatu, przedstawił dyrektor Wojskowego Instytutu Medycznego gen. dyw. prof. dr hab. n. med. Grzegorz Gielerak - czytamy na stronie powiatu legionowskiego. Więcej informacji TUTAJ

Znaki informujące kierowców pojazdów ciężarowych o objeździe mostu w Wierzbicy pozostaną.

Most w Wierzbicy został otwarty dla ruchu kołowego o godz 20:00 dnia 25 listopada 2019 r. Znaki informujące o objeździe  będą stały do końca trwania jego remontu. Celem tego jest zminimalizowanie ruchu pojazdów ciężarowych przez most do końca trwania prac remontowych.  

Droga Krajowa nr 62 jest w zarządzie GDDKiA i za sposób organizacji ruchu na tej drodze odpowiada zarządca drogi.  Informację, którą przekazaliśmy Państwu w dniu wczorajszym  o braku ruchu pojazdów ciężarowych otrzymano od kierownika budowy i była ona uzgodniona również z przedstawicielami GDDKiA.

Podejmiemy ponownie rozmowy z zarządcą drogi, aby ruch pojazdów ciężarowych do czasu trwania robót był prowadzony  objazdem.

UMiG w Serocku

Most w Wierzbicy został otwarty dla ruchu kołowego o godz 20:00 dnia 25 listopada 2019 r.

Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad, Wykonawca remontu mostu w Wierzbicy oraz Urząd Miasta i Gminy w Serocku informują:

Most w Wierzbicy został otwarty dnia 25 listopada 2019 r. o godz 20:00 dla ruchu kołowego pojazdów osobowych, Lokalnej Komunikacji Autobusowej oraz komunikacji szkolnej.

Znaki informujące o objeździe dla pojazdów ciężarowych będą stały do końca trwania remontu mostu w celu zminimalizowania ruchu tych pojazdów przez przeprawę w czasie trwających nadal prac remontowych.  

Droga Krajowa nr 62 jest w zarządzie GDDKiA i za sposób organizacji ruchu na tej drodze odpowiada zarządca drogi. 

 

Termomodernizacja szkoły podstawowej w Zegrzu

W dniu 11 października br. zakończone zostały roboty budowlane związane z realizacją zadania pn. Termomodernizacja Szkoły Podstawowej w Zegrzu. Pragniemy przypomnieć, że realizacja tego zadania, z uwagi na jego zakres, została rozłożona na latach 2017-2019.
    W roku 2017 r. wykonana została wymiana instalacji wodociągowej, sanitarnej oraz centralnego ogrzewania  w całym budynku szkoły. Przeprowadzony został również kompleksowy remont łazienek na parterze oraz piętrze budynku, który obejmował m.in. przebudowę ścianek działowych, wymianę wszystkich instalacji włącznie z  instalacjami elektrycznymi, prace wykończeniowe oraz dostawę i montaż wyposażenia – umywalki, ustępy, itp. Ponadto wykonany został remont  podłogi w sali gimnastycznej budynku szkoły. Podłoga sali gimnastycznej zyskała nowoczesną wykładzinę sportową z linoleum, wymienione zostały na nowe również takie elementy wyposażenia sali jak drabinki czy słupki do siatkówki wraz z naciągiem i siatką oraz  zostały zakupione i dostarczone nowe kosze do koszykówki wraz z tablicami oraz komplet bramek do piłki ręcznej i nożnej. Łączny koszt realizacji tego etapu modernizacji budynku szkoły wyniósł 569.386,69 zł brutto.
    W 2018 roku rozpoczęła się realizacja drugiego etapu prac związanych z termomodernizacją budynku szkoły. Etap ten objął wymianę instalacji elektrycznej w tym instalacji oświetleniowej – stare oprawy zastąpiono energooszczędnymi oprawami LED oraz instalacji odgromowej w całym budynku szkoły, częściowy remont pomieszczeń w piwnicy, remont pomieszczeń wewnętrznych klas lekcyjnych i korytarzy, wymianę stolarki okiennej zewnętrznej, docieplenie ścian zewnętrznych budynku powyżej poziomu gruntu, remont pokrycia dachu wraz z wymianę rynien spustowych oraz wymianą obróbek blacharskich, dalszy remont sali gimnastycznej w zakresie malowania ścian i sufitów, wymiana stolarki okiennej – luksferów, remont pomieszczeń zaplecza sali gimnastycznej wraz z ich wyposażeniem oraz remont pomieszczeń specjalistycznych wraz z ich wyposażeniem oraz remont schodów na zewnątrz. Ponadto na dachu budynku szkoły zainstalowana została mikroinstalacja fotowoltaiczna o mocy DC równej 40,26 kWp, zdolna wygenerować 36kW mocy, składająca się z 132 paneli fotowoltaicznych. Termin realizacji tego etapu przypadł na lata 2018 – 2019. Łączny koszt realizacji tego etapu modernizacji budynku szkoły wyniósł 2.881.695,68 zł brutto.
    Nie sposób w tym miejscu nie wspomnieć szerzej o wykonanej mikroinstalacji fotowoltaicznej. To pierwsza tego typu inwestycja w naszej gminie na budynku użyteczności publicznej. Instalacja ta ma przynieść szkole wymierne korzyści i oznaczać oszczędności sięgające rocznie ponad 10 tys. zł. Roczne zapotrzebowanie szkoły na energię elektryczną sięga 35 tys. kW. Mając na względzie koszt budowy instalacji, który wyniósł nie spełnia 220 tys. zł brutto, dotację na jej wykonanie na poziomie 77,69% wartości inwestycji, należy spodziewać się, że okres zwrotu inwestycji wyniesie jedynie 5 lat, brak dofinansowania natomiast oznaczałby zwrot kosztów aż po ok. 20-22 latach, przy założeniu, że koszty energii by nie wzrosły. Zasada działania mikroinstalacji jest stosunkowo prosta - energia elektryczna wytworzona w ogniwach zamieniona zostaje w zainstalowanym inwerterze z napięcia stałego DC na napięcie przemienne 3-fazowe 400V AC. Inwerter w chwili wykrycia napięcia po stronie stałonapięciowej DC synchronizuje się z siecią 3 - fazową i zaczyna dostawę energii do sieci. W chwili zaniku napięcia po stronie pierwotnej lub po stronie wtórnej inwerter wyłącza się automatycznie, a energia dla budynku pobierana jest z sieci OSD. Powrót napięć na inwerterze powoduje proces synchronizacji z siecią i wznowienie dostaw energii do sieci z instalacji fotowoltaicznej.
Produkowana energia będzie na bieżąco zużywana na potrzeby budynku, zaś jej nadwyżki odprowadzane będą do sieci, a odbiorca energii będzie odpowiadał za bilansowanie energii wytworzonej i pobranej na potrzeby szkoły. Nadwyżki energii wyprodukowane w okresie letnim szkoła będzie mogła „odebrać” w okresie zimowym, gdy dzień jest krótki i nasłonecznienie niewielkie. W celu monitorowania pracy instalacji zainstalowany został moduł komunikacyjny a dane o ilości wytwarzanej energii przez instalację dostępne są nie tylko stacjonarnie ale również za pośrednictwem portalu internetowego. Liczymy, że nasze założenia związane z funkcjonalnością mikroinstalacji się potwierdzą, co pozwoli nam odważniej inwestować w tego typu inwestycje. Już dziś obiecujemy, że poinformujemy o efektach działania instalacji po upływie pełnego roku jej pracy.

 
Na realizację przedmiotowego projektu pn. “Termomodernizacja Zespołu Szkół w Zegrzu” Miasto i Gmina Serock uzyskała dofinansowanie ze środków Unii Europejskiej, które zostało przyznane w kwocie 1 396 744,84 PLN.

 

 • autor: Referat Przygotowania i Realizacji Inwestycji

Otwarcie mostu dla ruchu kołowego nastąpi 26 listopada 2019 - komunikat z 20.11.2019

Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad  oraz Wykonawca remontu mostu w Wierzbicy deklarują, że otwarcie mostu dla ruchu kołowego nastąpi 26 listopada 2019 r. (wtorek) w godzinach porannych.

Na obecną chwilę (20.11.2019) zakończenie prac pod podniesionym przęsłem  planowane jest na piątek - 22 listopada. W sobotę – 23 listopada nastąpi opuszczenie przęsła do poziomu nawierzchni mostu.

W dniach 24 – 25 listopada będzie rozbierana konstrukcja, na której obecnie wisi podniesione przęsło przeprawy mostowej. W związku z tym prosimy o usunięcie wszelkich pojazdów parkujących na jezdni dojazdowej do mostu od strony Wierzbicy poza strefę, którą wyznaczy wykonawca robót, do godzin wieczornych w piątek - 22.11.20 19 r.!  Usunięcie pojazdów jest niezbędne, by umożliwić od soboty – 23 listopada, ruch ciężkiego sprzętu, który będzie służył do demontażu i wywożenia konstrukcji, na której zostało podwieszone przęsło.
GDDKiA oraz Wykonawca deklarują również, że do zakończenia całości prac na moście ruch tranzytowy pojazdów ciężarowych będzie prowadzony objazdem.

Zmiany w gminnym systemie gospodarowania odpadami

Podpisanie umowy
We wtorek, 13 listopada br., w Urzędzie Miasta i Gminy w Serocku została podpisana umowa dotycząca odbioru i zagospodarowania odpadów komunalnych z nieruchomości położonych na terenie Miasta i Gminy Serock, na których zamieszkują mieszkańcy, a także z nieruchomości, na których znajdują się domki letniskowe lub inne nieruchomości wykorzystywanych na cele rekreacyjno – wypoczynkowe. Umowa została zawarta na okres od 1 stycznia 2020 r. do 31 grudnia 2020 r. z konsorcjum firm MS – EKO Sp. z o.o. i EKO – MAX RECYKLING Sp. z o.o., dotychczasowym wykonawcą tej usługi.

Zmiany wymuszone zmianą ustawy ucpg
Wraz z początkiem nowego, 2020 roku, wprowadzamy istotne zmiany w gminnym systemie gospodarowania odpadami. Jest to konsekwencją sytuacji na mazowieckim rynku śmieciowym i ostatnich zmian w ustawie o utrzymaniu czystości i porządku w gminach.
Zgodnie z nimi selektywna zbiórka jest powszechnym obowiązkiem wszystkich właścicieli nieruchomości. Także tych, którzy dotychczas deklarowali brak segregacji odpadów.
Nowe zapisy ustawy ucpg przewidują dla właścicieli nieruchomości zabudowanych budynkami mieszkalnymi jednorodzinnymi, kompostujących bioodpady stanowiące odpady komunalne w kompostowniku przydomowym możliwość zwolnienia z części opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

System gospodarowania odpadami komunalnymi w gminie musi wciąż być systemem samofinansującym się. Oznacza to, że wpływy z opłat muszą starczyć na pokrycie wydatków związanych z funkcjonowaniem systemu.
A tych jest więcej niż tylko odbiór odpadów sprzed posesji, bo jego składnikami jest także pokrycie kosztów funkcjonowania PSZOKu, system zbiórki np. przeterminowanych leków czy baterii z miejsc wyznaczonych na terenie gminy, dodatkowo koszty obsługi administracyjnej systemu i podejmowanych działań z zakresu edukacji ekologicznej mieszkańców.

Sytuacja na mazowieckim rynku śmieciowym w ciągu ostatnich dwóch lat zmieniała się bardziej niż dynamicznie. Ceny za zagospodarowanie odpadów wzrosły nawet dwukrotnie. Podobnie wysokość opłaty marszałkowskiej, którą firmy z branży odpadowej muszą ponieść za przekazanie odpadów do unieszkodliwienia na składowisku. Wzrosły także koszty wynagrodzeń i paliwa. Wszystkie te elementy składają się na wysokie koszty obsługi systemu, które finalnie muszą ponieść mieszkańcy.

Gminna gospodarka odpadami komunalnymi po nowemu
W wyniku zmian w podziale kompetencji i zakresów obowiązków wymuszonych zmianami w obowiązujących przepisach, „gospodarka odpadami komunalnymi” od 1 stycznia 2020 r. realizowana i nadzorowana będzie bezpośrednio przez Referat Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa. Oznacza to, że wszelkie kwestie związane ze zgłaszaniem reklamacji do świadczenia usług przez przedsiębiorcę odbierającego odpady komunalne od właścicieli nieruchomości lub przez prowadzącego punkt selektywnej zbierania odpadów komunalnych, opracowywanie dokumentów i uchwał, bieżąca współpraca z firmą odbierającą odpady od właścicieli nieruchomości, kontrola mieszkańców w zakresie selektywnej zbiórki, korzystania ze zwolnienia z części opłaty w przypadku kompostowania wytworzonych przez siebie bioodpadów, budowanie bazy danych w oparciu o składane przez mieszkańców deklaracje realizowane będą przez właściwych pracowników tego Referatu. Kontakt z Referatem możliwy jest osobiście, w budynku Urzędu w pokoju nr 11, telefonicznie pod numerem telefonu 22 782 88 00 oraz mailowo ochronasrodowiska@serock.pl.

Rosnące koszty nie pozostawiają wyboru – system gminny wymaga uszczelnienia w zakresie obciążenia faktycznej liczby mieszkańców, którzy w ramach wnoszonej opłaty pozbywają się wytworzonych przez siebie odpadów, lecz także w zakresie niedostatecznej wiedzy mieszkańców co do zasad segregacji. Zmierzymy się z mitami w zakresie selektywnej zbiórki, pokażemy, że wcale nie jest ani straszna ani trudna, ale, co najważniejsze, ma sens!

Mamy nadzieję, że dzięki wspólnemu wysiłkowi serocka gospodarka odpadami komunalnymi będzie rzeczywiście „Zrównoważona”.

Harmonogramy odbioru odpadów na I półrocze 2020 roku TUTAJ.
Udostępniliśmy dla Państwa (od 2 stycznia 2020 r.)  darmową aplikację mobilną na telefon. Dzięki aplikacji będą Państwo na bieżąco z terminami odbiorów odpadów oraz z terminami płatności za odbiór odpadów komunalnych. Mogą Państwo ustawić dzięki aplikacji powiadomienia przypominające o odbiorze lub o zbliżającym się terminie płatności. Serdecznie zapraszamy do pobrania aplikacji.
Informacja o aplikacji TUTAJ.

Grafika pochodzi ze strony pkt.pl

 • autor: Referat Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa

Serock setnym punktem konsultacyjnym Programu Czyste Powietrze na Mazowszu

19 listopada 2019 roku Prezes Zarządu Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie Marek Ryszka wraz z Zastępcą Prezesa Zarządu WFOŚiGW w Warszawie Kamilą Mokrzycką podpisał  setne  porozumienie w ramach współpracy przy realizacji Programu Czyste Powietrze. Tym razem do współpracy z WFOŚiGW w Warszawie przyłączyła się gmina Serock, którą reprezentował Burmistrz Artur Borkowski.

Serock to już setny urząd na mapie województwa mazowieckiego, który będzie posiadał Punkt Konsultacyjny Czyste Powietrze.

Dzięki zawartemu dzisiaj porozumieniu,  tym  razem mieszkańcy Serocka i okolic,  będą mieli łatwiejszy dostęp do składania wniosków o atrakcyjne dofinansowanie na wymianę źródła ciepła i kompleksową termomodernizację domu jednorodzinnego w ramach Programu Priorytetowego Czyste Powietrze. Wszystko po to, by poprawić jakość powietrza, którym oddychamy, a tym samym komfort życia mieszkańców.

Współpraca WFOŚiGW z urzędami przy realizacji Programu Czyste Powietrze polega na tym, że Fundusz organizuje dla pracowników urzędów szkolenia dotyczące prawidłowego wypełniania wniosków i ich weryfikacji. Natomiast w urzędzie będzie działał  punkt konsultacyjny, gdzie mieszkańcy będą mogli m.in. złożyć wniosek o dotacje. Dzięki porozumieniu mieszkańcy danej gminy nie muszą już jeździć do siedziby WFOŚiGW w Warszawie, czy wydziałów zamiejscowych, ale mogą wszelkie formalności związane z Programem Czyste Powietrze załatwić na miejscu w swoim urzędzie. Takie rozwiązanie ma na celu ułatwienie beneficjentom załatwianie wszelkich formalności blisko swojego miejsca zamieszkania.

Więcej informacji na temat programu TUTAJ

Źródło: www.wfosigw.pl 

Rozliczenie dotacji azbestowej

Referat Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa informuje, że w ramach zawartej z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie umowy dotacji Nr 0306/19/OZ/D z dnia 11 września  2019 roku na zadanie pn. „Usuwanie i unieszkodliwianie wyrobów zawierających azbest z terenu miasta i gminy Serock w 2019 r.” odebrano i przekazano do unieszkodliwienia łącznie 101,706 Mg (ton) azbestu z 25 nieruchomości, z czego z demontażu pokryć dachowych pochodziło 4,712 Mg.
W bieżącym roku realizacją prac zajmowała się firma AUTO-ZŁOM USŁUGI POGRZEBOWE ”EDEN” Bogusław PAŹ, Świniary Stare b/n, 27-670 Łoniów. Roboty   przeprowadzone zostały w okresie od 26 do 30 września br. Całkowity koszt zadania wyniósł 39.119,48 zł. Miasto i Gmina Serock z budżetu gminy sfinansowała 70% kosztów kwalifikowanych zadania tj. w kwocie 27 383,64 zł. Pozostała część 11 735,84 zł (30%) pochodziła z dotacji udzielonej przez Wojewódzki Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie, ul. Ogrodowa 5/7, 00-893 Warszawa.

 • autor: Referat Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa

Górski Pejzaż - poplenerowe dzieła uczniów ze szkół gminnych

Zapraszamy na wystawę poplenerową „Górski pejzaż”. Prace pod kierunkiem pań: Agaty Dutkiewicz i Anny Pawlak wykonali uczniowie ze szkół Gminy Serock. Organizatorem pleneru była Szkoła Podstawowa w Jadwisinie.

Wystawę można oglądać w serockim ratuszu do 29 listopada 2019 r.

Chórzyści Szkoły Podstawowej w Zegrzu śpiewali na scenie Polskiego Radia

W piątek 8-go listopada chór „Słowiki” Szkoły Podstawowej im Wojska Polskiego w Zegrzu miał niezwykłą możliwość uczestniczenia w pięknym koncercie pt. „Moniuszko inaczej śpiewany” w ramach ogólnopolskiego projektu Akademii Chóralnej - Śpiewająca Polska. Repertuar, który tym razem został przygotowany, był ogromnym wyzwaniem dla naszym chórzystów, ponieważ składał się z utworów klasycznych wielkiego kompozytora, Stanisława Moniuszki. Uczniowie Szkoły w Zegrzu przez ponad 2 miesiące pracowali nad pieśniami, aby finalnie móc zaprezentować cudowne wykonanie. Koncert odbył się w wyjątkowym miejscu, jakim jest Studio Koncertowe Polskiego Radia im. Witolda Lutosławskiego w Warszawie.

Wielkie gratulacje należą się młodym śpiewakom za tak profesjonalne opracowanie utworów, a także za wspaniałe reprezentowanie szkoły.

Pani Anna Jarachowska – dyrygentka chóru Szkoły Podstawowej w Zegrzu – podkreśla, że koncert był na bardzo wysokim poziomie. Nasi uczniowie zrobili niesamowite postępy w rozwoju artystycznym. „Jestem z nich niebywale dumna, a praca z taką cudowną grupą to ogromna satysfakcja” - dodaje pani Anna Jarachowska.

 

E. Lisowska, A. Jarachowska

Sezon grzewczy w pełni

Sezon jesienny to czas, w którym w większości domów rozpoczyna się sezon grzewczy. Niskie temperatury powodują konieczność dostarczania ciepła w celu ogrzewania budynków. Jest to odpowiedni moment, aby przypomnieć sobie co możemy, a czego nie możemy palić w piecach. Zdecydowanie w piecach nie wolno nam spalać odpadów! Pamiętajmy, że odpadem są także stare meble, drewno nasączone substancjami konserwującymi, również drewno pochodzące z rozbiórek. Nie wolno nam w piecach spalać także odpadów komunalnych pochodzących z gospodarstw domowych (odzieży, butelek i opakowań plastikowych itp.).
Wybierany przez nas materiał opałowy również powinien charakteryzować się odpowiednimi parametrami. Wymagania dla materiału opałowego wprowadziła tzw. „uchwała smogowa”, która na terenie województwa mazowieckiego zaczęła obowiązywać od 11 listopada 2017 r.
Zgodnie z ww. uchwałą, od dnia 1 lipca 2018 r. obowiązuje zakaz spalania w kotłach, piecach i kominkach następujących rodzajów paliw:
•    mułów i flotokoncentratów węglowych oraz mieszanek produkowanych z ich wykorzystaniem,
•    węgla brunatnego oraz paliw stałych produkowanych z wykorzystaniem tego węgla,
•    węgla kamiennego w postaci sypkiej o uziarnieniu 0-3 mm,
•    paliw zawierających biomasę o wilgotności w stanie roboczym powyżej 20% (np. mokrego drewna)
Pamiętajmy, że niezastosowanie się do wymienionych zakazów grozi wysokimi mandatami. Jednocześnie spalanie w piecach odpadów słabej jakości węgla i mokrego drewna przyczynia się do pogarszania jakości powietrza, którym oddychamy, a w efekcie prowadzi do złego samopoczucia oraz wpływa negatywnie na nasze zdrowie.
Zachęcamy Państwa do zapoznania się z treścią uchwały antysmogowej, której treść dostępna jest pod linkiem: http://edziennik.mazowieckie.pl/WDU_W/2017/9600/akt.pdf
Wymagania dla kotłów:
Uchwała antysmogowa wprowadziła także wymagania dla urządzeń grzewczych, których należy przestrzegać, kupując kocioł grzewczy do centralnego ogrzewania. Zgodnie z zapisami uchwały, od 11 listopada 2017 r., w przypadku nowych instalacji (kotłowni) na paliwo stałe, można montować wyłącznie kotły spełniające normy emisyjne zgodne z wymogami ekoprojektu (wynikającymi z treści rozporządzenia Komisji UE).
W przypadku instalacji już użytkowanych, w uchwale wprowadzono okresy przejściowe na wymianę przestarzałych urządzeń, zgodnie z którymi:
•    od 1 stycznia 2023 r. nie będzie można użytkować kotłów na węgiel lub drewno nie spełniających wymogów dla klas 3,4 lub 5 wg normy PN-EN 303-5:2012;
•    od 1 stycznia 2028 r. nie będzie można użytkować kotłów na węgiel lub drewno klasy 3 lub 4 wg normy PN-EN 303-5:2012;
•    użytkownicy kotłów klasy 5 wg normy PN-EN 303-5:2012 będą mogli z nich korzystać do końca ich żywotności;
•    posiadacze kominków będą musieli wymienić je do końca 2022 r. na takie, które spełniają wymogi ekoprojektu, lub wyposażyć je w urządzenia ograniczające emisję pyłu do wartości określonych
w ekoprojekcie.
Monitoring jakości powietrza:
Przypominamy, że na terenie Miasta i Gminy Serock jest zamontowanych osiem czujników jakości powietrza Airly. Czujniki znajdują się w centrum Serocka, Borowej Górze, Gąsiorowie, w Jachrance, Jadwisinie, Wierzbicy, Woli Kiełpińskiej i Zegrzu.
Czujniki Airly mierzą w czasie rzeczywistym stężenie pyłów zawieszonych PM1, PM2.5 oraz PM10 i najważniejsze parametry pogodowe takie jak temperaturę, wilgotność i ciśnienie, dając informację o jakości powietrza w okolicy, w której są umieszczone. Osoby zainteresowane jakością powietrza na bieżąco mogą sprawdzać jego stan na interaktywnej mapie znajdującej się na stronie www.airly.eu/pl
 

 • autor: Referat Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa

Narodowe Święto Niepodległości

W poniedziałek – 11 listopada 2019 r. – obchodziliśmy w Serocku Narodowe Święto Niepodległości. W tym wyjątkowym dniu – pełnym rodności z odzyskanej 101 lat temu niepodległości - wspominaliśmy trudną drogę jaką przebyła nasz Ojczyzna aby odzyskać ukochaną Wolność. Kręte ścieżki dziejowe, zawieruchy wojenne, bohaterskie czyny tych, którzy swoje życie złożyli na ołtarzu walki narodowowyzwoleńczej. Początkiem serockich obchodów była uroczysta sesja Rady Miejskiej w Serocku. Zgromadzeni na niej goście wysłuchali prelekcji dr. Mirosława Pakuły pt. „Drogi do Niepodległości. Serock i okolice w latach 1794-1918”. Następnie, jak co roku, wręczono nagrody i wyróżnienia za wysokie osiągnięcia w dziedzinie kultury i sportu. Uchwałą Rady Miejskiej w Serocku wyróżnienie otrzymały następujące osoby:
Pani Ewa Żmijewska – nauczycielka języka polskiego w Szkole Podstawowej im. Mikołaja Kopernika w Serocku. Pani Ewa rozbudza w uczniach potrzebę uczestnictwa w życiu kulturalnym i społecznym, angażując ich do aktywnego udziału w uroczystościach szkolnych i środowiskowych. Jest autorką programu innowacji pedagogicznej pn. „Serock – miasto moje, a w nim…” nawiązującego do serockiego jubileuszu 600-lecia uzyskania praw miejskich. W roku szkolnym 2018/2019 była członkiem zespołu realizującego projekt wraz ze Szkołą Podstawową nr 9 im. Mikołaja Kopernika w Dzierżoniowie „…i jest wolna Polska”, którego celem było uczczenie 100. rocznicy odzyskania niepodległości przez Polskę.
Pan Ryszard Świątecki -  nauczyciel, wychowawca, sportowiec, od 19 lat związany jest z Zespołem Szkolno-Przedszkolnym w Woli Kiełpińskiej. Od 2014 r. organizuje Dzień Piłkarza, w którym bierze udział cała szkoła. Dwa razy w roku organizuje rozgrywki między nauczycielami a uczniami, sportowe biwaki, rodzinne turnieje (np. w tenisie stołowym), mistrzostwa szkoły w szachach, turnieje trójek piłkarskich, szkolny dzień sportu. Prowadzone przez niego dzieci i drużyny zajmują punktowane miejsca w Mazowieckich Igrzyskach Młodzieży na etapie powiatowym i międzypowiatowym.
Pan Paweł Calak - czynny piłkarz klubu sportowego Sokół Serock wcześniej Sokół OSIR Serock. Wraz z klubem godnie reprezentuje naszą gminę na boiskach Mazowsza. Największym osiągnięciem Pana Pawła jest zdobycie II miejsca w rozgrywkach warszawskiej ligi okręgowej w sezonie 2017/2018.

Podczas uroczystej sesji wręczono również Nagrody Burmistrza Miasta i Gminy Serock, które w tym roku otrzymali:
Pani Kinga Gintowt - wychowanka Szkoły Baletowej w Krakowie. W latach 2005-2010 tancerka Zespołu Tańca Współczesnego „Tipuri” w Krakowie. W roku 2010 ukończyła Kurs Instruktorski Tańca Współczesnego w Krakowie, a w kolejnym roku szkolnym studiowała taniec na renomowanej uczelni The University of the Arts w Filadelfii, USA. Pni Kinga brała udział w wielu warsztatach w Polsce, USA, Wielkiej Brytanii, Singapurze oraz Meksyku. Występowała m.in. w „Carmina Burana” w Merriam Theater w Filadelfii, z Daniel Cia Abreau w „Venere”, w choreografiach Karoliny Kroczak „Silent room”, „Rusza się”  i „Emily”, z Krakowskim Teatrem Tańca w performensach „Na styku” i „Ruch Gallery”. Od roku 2014 należy do zespołu rewiowego Tancerze.pl, z którymi występuje w całej Polsce. Równocześnie bierze udział w projektach tańca współczesnego w Polsce i zagranicą. Od 2010 roku pracuje jako instruktorka i choreograf, prowadząc zajęcia i warsztaty zarówno grupowe, jak i indywidualne. Zajęcia w Centrum Kultury i Czytelnictwa w Serocku prowadzi od 2016 roku. Są to lekcje tańca jazzowego, baletu oraz zajęcia zdrowego kręgosłupa. Podopieczni grup tanecznych prowadzonych przez panią Kingę zdobyli w 2018 r. III miejsce na Przeglądzie Tanecznym FIRST STEP w Zielonce. W bieżącym roku grupy zdobyły IV miejsce w kategorii Debiuty 10-12 lat w XIII Bemowskich Dniach Tanecznych oraz tytuł laureata XVIII Przeglądu Amatorskiej Twórczości Scenicznej Miasta i Gminy Serock.
Pani Katarzyna Leszczyńska - absolwentka Państwowego Liceum Sztuk Plastycznych w Olsztynie oraz Wydziału Architektury i Urbanistyki Politechniki Białostockiej. Z fotografią związana od czasów licealnych. Najbliżej jej do krajobrazu i przyrody. Zawodowo zajmuje się reportażem. Jej zdjęcia można znaleźć w wydawnictwach promujących region Jeziora Zegrzyńskiego, kalendarzach, albumach, publikacjach oraz w kolekcjach prywatnych. Pani Katarzyna fotografuje polskie krajobrazy i przyrodę, z upodobaniem do zdjęć czarno-białych, do których ma szczególny sentyment. Podczas II Nadnarwiańskich Spotkaniach ze Sztuką w Serocku prezentowała swoje prace na wystawie autorskiej pt. „Przestrzenie”. Poza tym brała udział w wystawach zbiorowych: legionowskiej Grupy Fotograficznej MIGAWKI, warszawskiej Grupy Fotograficznej CYTADELA w Galerii Klubu Dowództwa Operacyjnego Rodzajów Sił Zbrojnych. Pani Katarzyna prowadziła również warsztaty fotograficzne i plenerowe w ramach wolontariatu dla osób niepełnosprawnych, dzieci i młodzieży z Powiatowego Zespołu Szkół i Placówek Specjalnych w Legionowie.
Mikołaj Langer - 13-nasto letni mieszkaniec gminy z zamiłowaniem uprawiający kolarstwo MTB i kolarstwo szosowe. Mikołaj jest zdobywcą m.in. tytułu Vice Mistrza Polski Szkółek Kolarskich MTB 2018, Mistrza Mazowsza 2018 w kolarstwie szosowym oraz IV miejsca w Mistrzostwach Polski Szkółek Kolarskich 2019 w jeździe indywidualnej na czas. Do jego największych osiągnięć należą: I miejsce w 1. etapie 61. Małego Wyścigu Pokoju (jazda indywidualna na czas), I miejsce open na dystansie FAN w PolandBike Marathon, Serock.
Podczas uroczystej sesji Rady Miejskiej w Serocku z okazji Święta Niepodległości wręczono tradycyjnie pierwsze dowody osobiste osobom, które swoje 18 urodziny obchodziły w 2019r.

Po zakończeniu sesji wszyscy zebrani goście przeszli do kościoła p.w. św. Anny, gdzie pod przewodnictwem ks. wicedziekana Andrzeja Marchlewskiego proboszcza parafii Wola Kiełpińska i w asyście ks. kanonika dr. Dariusza Rojka uczestnicy uroczystości modlili się za wolność Ojczyzny, dobro Polaków i prosili o wieczny pokój dla tych, którzy oddali życie za Polskę. Muzyczną oprawę mszy świętej zapewnił chór Cantores Adalberti pod przewodnictwem Jana Krutula, a za wspaniałe wykonanie Ave Maria na trąbce  odpowiadał Łukasz Kurpiewski. Następnie uczestnicy nabożeństwa przeszli na plac koło ratusza, gdzie w południe, wraz z całą Polską odśpiewali hymn. Po odczytaniu Apelu Pamięci, kompania Centrum Łączności i Informatyki w Zegrzu oddała salwę honorową. Tradycyjnie delegacje różnych środowisk złożyły pod tablicą pamięci wiązanki i znicze. Burmistrz Miasta i Gminy Serock przekazał zgromadzonym życzenia radosnego świętowania i podzielił się swoją refleksją nad potrzebą dbania i pielęgnowania wolności, która nie została dana nam raz na zawsze. Oprawę muzyczną uroczystości pod tablicą pamięci przygotowało CKiCz w Serocku wraz z Łukaszem Kurpiewskim (trąbka). Tradycyjnie na zakończenie obchodów, zebranych gości zaproszono na degustację wojskowej grochówki. Na rynku można było obejrzeć sprzęt wojskowy (łącznościowy) oraz spróbować swoich sił na strzelnicy pneumatycznej. 

Jeszcze raz dziękujemy Państwu za liczną obecność i wspólne uczczenie tej ważnej dla Polski rocznicy.  

 

 • IMG_8481.JPG
 • IMG_8483.JPG
 • IMG_8486.JPG
 • IMG_8487.JPG
 • IMG_8497.JPG
 • IMG_8501.JPG
 • IMG_8502.JPG
 • IMG_8505.JPG
 • IMG_8508.JPG
 • IMG_8510.JPG
 • IMG_8517.JPG
 • IMG_8519.JPG
 • IMG_8520.JPG
 • IMG_8526.JPG
 • IMG_8527.JPG
 • IMG_8528.JPG
 • IMG_8531.JPG
 • IMG_8532.JPG
 • IMG_8533.JPG
 • IMG_8534.JPG
 • IMG_8541.JPG
 • IMG_8542.JPG
 • IMG_8546.JPG
 • IMG_8549.JPG
 • IMG_8550.JPG
 • IMG_8555.JPG
 • IMG_8558.JPG
 • IMG_8561.JPG
 • IMG_8564.JPG
 • IMG_8569.JPG
 • IMG_8570.JPG
 • IMG_8573.JPG
 • IMG_8577.JPG
 • IMG_8582.JPG
 • IMG_8590.JPG
 • IMG_8594.JPG
 • IMG_8596.JPG
 • IMG_8600.JPG
 • IMG_8603.JPG
 • IMG_8605.JPG
 • IMG_8612.JPG
 • IMG_8623.JPG
 • IMG_8627.JPG
 • IMG_8631.JPG
 • IMG_8633.JPG
 • IMG_8636.JPG
 • IMG_8637.JPG
 • IMG_8642.JPG
 • IMG_8645.JPG
 • IMG_8654.JPG
 • IMG_8655.JPG
 • IMG_8658.JPG
 • IMG_8663.JPG
 • IMG_8676.JPG
 • IMG_8685.JPG
 • IMG_8689.JPG
 • IMG_8690.JPG
 • IMG_8694.JPG
 • IMG_8697.JPG
 • IMG_8701.JPG
 • IMG_8702.JPG
 • IMG_8705.JPG
 • IMG_8706.JPG
 • IMG_8719.JPG
 • IMG_8722.JPG
 • IMG_8723.JPG
 • IMG_8726.JPG
 • IMG_8727.JPG
 • IMG_8728.JPG
 • IMG_8732.JPG
 • IMG_8734.JPG
 • IMG_8737.JPG
 • IMG_8738.JPG
 • IMG_8741.JPG
 • IMG_8743.JPG
 • IMG_8744.JPG
 • IMG_8746.JPG
 • IMG_8750.JPG
 • IMG_8753.JPG
 • IMG_8758.JPG
 • IMG_8761.JPG
 • IMG_8763.JPG
 • IMG_8765.JPG
 • IMG_8769.JPG
 • IMG_8772.JPG
 • IMG_8773.JPG
 • IMG_8777.JPG
 • IMG_8778.JPG
 • IMG_8784.JPG
 • IMG_8785.JPG
 • IMG_8789.JPG
 • IMG_8790.JPG
 • IMG_8796.JPG
 • IMG_8797.JPG
 • IMG_8800.JPG
 • IMG_8802.JPG
 • IMG_8805.JPG
 • IMG_8809.JPG
 • IMG_8811.JPG
 • IMG_8817.JPG
 • IMG_8818.JPG
 • IMG_8819.JPG
 • IMG_8820.JPG
 • IMG_8823.JPG
 • IMG_8825.JPG
 • IMG_8826.JPG
 • IMG_8827.JPG
 • IMG_8831.JPG
 • IMG_8832.JPG
 • IMG_8836.JPG
 • IMG_8840.JPG
 • IMG_8842.JPG
 • IMG_8845.JPG
 • IMG_8848.JPG
 • IMG_8850.JPG
 • IMG_8851.JPG
 • IMG_8857.JPG
 • IMG_8859.JPG
 • IMG_8861.JPG
 • IMG_8865.JPG
 • IMG_8866.JPG
 • IMG_8868.JPG
 • IMG_8869.JPG
 • IMG_8871.JPG
 • IMG_8872.JPG
 • IMG_8880.JPG
 • IMG_8885.JPG
 • IMG_8886.JPG
 • IMG_8888.JPG
 • IMG_8889.JPG
 • IMG_8891.JPG
 • IMG_8894.JPG
 • IMG_8898.JPG
 • IMG_8900.JPG
 • IMG_8901.JPG
 • IMG_8903.JPG
 • IMG_8906.JPG
 • IMG_8908.JPG
 • IMG_8910.JPG
 • IMG_8912.JPG
 • IMG_8913.JPG
 • IMG_8914.JPG
 • IMG_8918.JPG
 • IMG_8926.JPG
 • IMG_8933.JPG
 • IMG_8936.JPG
 • IMG_8940.JPG
 • IMG_8942.JPG
 • IMG_8944.JPG
 • IMG_8951.JPG
 • IMG_8953.JPG
 • IMG_8956.JPG
 • IMG_8959.JPG
 • IMG_8961.JPG
 • IMG_8966.JPG
 • IMG_8968.JPG
 • IMG_8969.JPG
 • IMG_8973.JPG
 • IMG_8974.JPG
 • IMG_8976.JPG
 • IMG_8977.JPG
 • IMG_8982.JPG
 • IMG_8983.JPG

Wydarzenia weekendowe w dniach 9 - 11.11.2019

9.11.2019 r. (sobota) godz. 10:00 - Turniej Tenisa Stołowego z okazji Święta Niepodległości. Zapisy zawodników w dniu zawodów od godz. 9:00 w hali sportowej PZSP przy ul. Wolskiego 8 w Serocku. Zapraszamy do udziału i do kibicowania.

10.11.2019 r. (niedziela) godz. 15:00 - W drodze do niepodległości Serock i okolice w latach 1794 – 1918. – prelekcja dr. Mirosława Pakuły w Izbie Pamięci i Tradycji Rybackich w Serocku. Zapraszamy do oglądania relacji online na fb UMiG w Serocku.

11.11.2019 r. (poniedziałek) - Serockie Obchody Narodowego Święta Niepodległości
- 9:30 - uroczysta sesja Rady Miejskiej w Serocku, w ratuszu
- 11:00 - Msza św. w kościele parafialnym przy ul. Farnej
- 12:00 - Uroczysty Apel na rynku
- 18.00 - Polonia Semper Fidelis - koncert pieśni patriotycznych w sali widowiskowej CKiC w Serocku. Udział w wydarzeniu jest bezpłatny. Zapraszamy.

Przypominamy, że od listopada zmienił się regulamin funkcjonowania Izby Pamięci i Tradycji Rybackich - szczegóły na plakacie poniżej.

Jeśli chcesz otrzymywać informacje o organizowanych w gminie przedsięwzięciach zapisz się do bazy Mobilnego Systemu Informacji SISMS lub ściągnij na smartfona aplikację BLISKO.  Zapisz się również do gminnego newslettera - belka rejestracji na stronie głównej www.serock.pl.

 

 

Klub Seniora w Szadkach

Trwają prace związane z remontem budynku, w którym ma powstać  „Klub Seniora” w Szadkach.
W ramach zadania przewiduje się przeprowadzenie niezbędnych prac budowlanych  (remont dachu, ocieplenie budynku, wymiana stolarki drzwiowej i okiennej, wymiana instalacji wod-kan, c.o. c.w.u.  i elektrycznej, budowa nowych ścian działowych oraz roboty wykończeniowe) aranżacyjnych oraz kompletne wyposażenie  obiektu w sprzęt rtv, agd  oraz sportowo-rehabilitacyjny. Nowopowstały obiekt ma służyć integracji i aktywizacji lokalnej społeczności.
Łączny koszt przedsięwzięcia: 595 032,15 zł
Na realizację zadania pozyskano dotację celową z budżetu państwa w ramach Programu Wieloletniego “Senior+” na lata 2015-2020, Edycja 2019, Moduł I w kwocie 150 000,00 zł

 • autor: Referat Przygotowania i Realizacji Inwestycji

Próba podniesienia mostu dziś (7.11.) w godzinach popołudniowych

Wykonawca prac remontowych prowadzonych na moście w Wierzbicy informuje, że dziś (7.11.) późnym popołudniem, zostanie podjęta próba podniesienia mostu, przy zachowaniu ciągłości ruchu pieszych. Mogą wystąpić jedynie kilkuminutowe utrudnienia w ruchu. 

ODWOŁANE zamknięcie ruchu pieszych na moscie w Wierzbicy z 6 na 7 listopada 2019!!!

ODWOŁANE !!! - przewidziane na noc z 6.11. na 7.11.2019 zamkniecie ruchu pieszych na moście w Wierzbicy.

GDDKiA poinformowała, że z przyczyn technologicznych w dniu dzisiejszym nie będzie podnoszone przęsło remontowanego mostu.

O kolejnym terminie, Urząd Miasta i Gminy w Serocku zostanie poinformowany przez inwestora w dniu 7 listopada 2019.

Niezwłocznie upublicznimy tę wiadomość.

Źródło: GDDKiA

Martyna Przybysz - laureatką ogólnopolskiego konkursu plastycznego

Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi we współpracy ze szkołami podstawowymi oraz Wojewódzkimi Ośrodkami Doradztwa Rolniczego, w ramach projektu „Odpoczywaj na Wsi”, zorganizowało ogólnopolski konkurs plastyczny dla dzieci i młodzieży ze szkół podstawowych.

Celem konkursu było m. in. promowanie wśród uczniów wypoczynku na polskiej wsi i kreowanie wizerunku obszarów wiejskich jako turystycznego rynku oferującego zróżnicowane i całoroczne atrakcje.

30 października 2019 r. kapituła konkursu plastycznego pod nazwą „Odpoczywaj na wsi”, dokonała oceny zakwalifikowanych do etapu ogólnopolskiego prawie 100 prac wykonanych przez dzieci i młodzież ze szkół podstawowych i wyłoniła laureatów.

W II grupie wiekowej (wśród autorów prac z klas IV – VIII) drugie miejsce zajęła Martyna Przybysz ze Szkoły Podstawowej im. Witolda Zglenickiego w Woli Kiełpińskiej;

Dla laureatów konkursu przewidziano atrakcyjne nagrody, których uroczyste wręczenie odbędzie się 22 listopada 2019 r. w Pałacu Kultury i Nauki w Warszawie, podczas Międzynarodowych Targów Turystycznych TT WARSAW.

Serdecznie gratulujemy !

 

Anna Januszek

 

Remont mostu - komunikat z dnia 5.11.2019 r.

Przypominamy! Z 6 na 7 listopada (od godz. 22.00 do 4.30) nie będzie możliwości przejścia przez most.

Ruch pieszych na moście zostanie wznowiony po pracach związanych z podniesieniem przęsła (7 listopada godz. 4.30).
Szacuje się natomiast, że ruch kołowy (możliwość przejazdu pojazdami) zostanie wznowiony 26 listopada i będzie się odbywał wahadłowo do około 20 grudnia. Planowane zakończenie prac remontowych - do 23 grudnia 2019 r. Inwestor (GDDKiA) zastrzega, że powyższy harmonogram jest uzależniony od warunków atmosferycznych.

Przekazaliśmy Wykonawcy robót Państwa uwagi co do braku możliwości parkowania wzdłuż jezdni. Wykonawca informuje, że jest to sytuacja chwilowa, związana z koniecznością wprowadzenia na most niezbędnego do remontu ciężkiego sprzętu. Prawdopodobnie dziś (5 listopada), najpóźniej 6 listopada - zaplanowane wcześniej miejsca wzdłuż części jezdni (zachodnia strona Narwi) zostaną udostępnione do parkowania.

Zdajemy sobie sprawę, że remont mostu w Wierzbicy niesie ogrom utrudnień. To dla nas wszystkich ogromne wyzwanie. Staramy się aby wprowadzone wspólnie z GDDKiA rozwiązania te utrudnienia zminimalizowały. Na bieżąco przekazujemy Inwestorowi prac remontowych Państwa sugestie i wątpliwości. Prosimy o wyrozumiałość. Państwa wsparcie stanowi ogromną pomoc w podejmowanych na czas remontu rozwiązaniach.

Prosimy o śledzenie bieżących informacji przekazywanych przez naszą stronę i FB (Urząd Miasta i gminy w Serocku). Zachęcamy również do zapisania się do systemu powiadamiania smsowego i pobrania aplikacji BLISKO - szczegóły TUTAJ.

Harmonogram prac, czasowe rozkłady jazdy LKA i wszystkie niezbędne informacje - TUTAJ

20 października - Międzynarodowy Dzień Krajobrazu

Z okazji obchodzonego w dniu 20 października Międzynarodowego Dnia Krajobrazu – święta ustanowionego przez Radę Europy z inicjatywy Generalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska oraz w ramach realizowanego przez Referat Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa programu edukacyjnego pn. „Serock dla zrównoważonego rozwoju” - zaprosiliśmy uczniów klas I-III szkół podstawowych z terenu Miasta i Gminy Serock na wspólny spacer edukacyjno-krajobrazowy.
Krajobraz pełni różnorodne funkcje w życiu każdego człowieka. Stanowi środowisko życia oraz dostarcza niezbędne surowce. Trzeci Międzynarodowy Dzień Krajobrazu obchodzony był pod hasłem „Woda w krajobrazie”. Woda jest nieodłącznym elementem wielu krajobrazów. Wobec zubożania się zasobów wody i wzrostu jej znaczenia w kształtowaniu i funkcjonowaniu krajobrazów zachodzi potrzeba podejmowania działań mających na celu zwiększenie świadomości społeczeństwa odnośnie znaczenia wody w środowisku przyrodniczym.
W dniach 22-25 października br. odbył się tygodniowy cykl spacerów wzdłuż malowniczego brzegu Jeziora Zegrzyńskiego - szlakiem ścieżki dydaktycznej krajoznawczo-turystycznej Serock-Jadwisin. Miejscem zbiórki był początek ścieżki dydaktycznej (koniec ulicy Rybaki), gdzie znajduje się witacz i tablica z przebiegiem ścieżki. Spacer kończył się w Rezerwacie Przyrody „Wąwóz Szaniawskiego”, w  którym uczniowie podziwiać mogli serockie pomniki przyrody. Długość trasy wynosiła ok. 2,5 km. Do udziału w spacerze zgłosili się uczniowie klasy IIIa z Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Woli Kiełpińskiej oraz uczniowie klas II i III ze Szkoły Podstawowej
im. Mikołaja Kopernika w Serocku. W sumie w spacerze wzięło udział ponad 100 osób!    
W trakcie wędrówki poruszane były tematy dotyczące typów krajobrazu, jego zagrożeń i potrzeby ochrony, wpływu wody na krajobraz naturalny i kulturowy, roli wody w życiu człowieka, zwierząt i roślin, walorów przyrodniczych Jeziora Zegrzyńskiego oraz zamieszkujących go chronionych gatunkach roślin i zwierząt, a także celów i form ochrony przyrody.
Za czynne uczestnictwo w spacerze, dzieci otrzymały symboliczne upominki nawiązujące do tematyki spaceru. Mamy nadzieję, że aktywnie spędzony czas oraz przekazana wiedza wpłyną pozytywnie na kształtowanie się proekologicznych zachowań wśród uczniów.

 • autor: Referat Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa

Zamknięcie mostu w Wierzbicy - komunikat UMiG w Serocku z 29.10. 2019

Przekazujemy Państwu aktualne informacje dotyczące planowanego remontu mostu w ciągu DK nr 62, w miejscowościach Wierzbica – Łacha, obejmujące skorygowany harmonogram przedsięwzięcia:

Ruch kołowy na moście zostanie zatrzymany w dniu 4 listopada o godzinie 10.00 i wg założeń stan ten potrwa nie dłużej niż 21 dni.

UWAGA !!!
w nocy z 6 na 7 listopada nastąpi podniesienie przęsła mostu
w godzinach od 22.00 (06.11) do 04.30 (07.11).
W tym czasie ruch pieszy przez most również nie będzie możliwy.

 • 4.11 – 25.11.2019 r. wyłączenie mostu dla ruchu kołowego
 • 26.11 – 06.12. 2019 r. wprowadzenie ruchu wahadłowego
 • 20- 23.12.2019 r. zakończenie wszystkich prac

Inwestor zastrzega, że powyższy harmonogram jest uzależniony od warunków atmosferycznych.

 

Wyznaczone zostały przez GDDKiA objazdy dla samochodów ciężarowych i osobowych.

W związku czasowym zamknięciem przeprawy mostowej, we współpracy z inwestorem, wykonawcą robót, a także zainteresowanymi służbami,  informujemy:

- Most będzie otwarty dla ruchu pieszego przez cały okres trwania prac z wyjątkiem dwóch kilkugodzinnych okresów, gdzie technologia robót będzie to uniemożliwiała (podnoszenie i opuszczanie przęsła mostu).

- Na czas całkowitego zamknięcia ruchu kołowego na moście uruchomiona będzie darmowa komunikacja autobusowa obsługująca tereny po obu stronach Narwi (harmonogramy kursowania w załączeniu wraz z rozkładem jazdy komunikacji gminy Somianka, obsługującej również miejscowości Kania Nowa i Kania Polska w Gminie Serock), dowożąca mieszkańców do mostu oraz tymczasowa linia dowożąca dzieci do Szkoły Podstawowej w Serocku (z przejściem pieszym przez most pod opieką osób uprawnionych) i dowozem bezpośrednim do szkoły:   https://spserock.edupage.org/a/kursy-autokaru-szkolnego    

- W czasie remontu przeprawy mostowej udostępnione będą również całodobowe parkingi po obu stronach mostu:

 • wschodnia strona Narwi: działka przy skrzyżowaniu ul. Mazowieckiej i Wyszkowskiej w Łasze
 • zachodnia strona Narwi: jeden pas drogi krajowej nr 62 prowadzący od ronda w Wierzbicy do mostu, na odcinku ok. 500 m, a także część terenu stanicy wędkarskiej PZW w Wierzbicy.

Na czas zamknięcia mostu zostanie zorganizowany całodobowy dyżur w Urzędzie Miasta i Gminy Serock, dostępny pod numerem telefonu 22 782 88 66, pod którym w sytuacjach awaryjnych będzie można zgłaszać zapotrzebowanie na transport, związane np. z dostępem do lekarza lub opieki pielęgniarskiej.

W razie dodatkowych pytań prosimy o kontakt pod nr. tel. 509 710 950 lub adresem umg@serock.pl

               

Poprawa efektywności energetycznej na terenie gminy Serock

W dniu 22 października zakończone zostały roboty budowlane związane z realizacją zadania inwestycyjnego pn. Poprawa efektywności energetycznej na terenie gminy Serock. Zadanie to obejmowało wymianę wyeksploatowanych sodowych opraw oświetlenia drogowego na energooszczędne oprawy LED.

W ramach zrealizowanej inwestycji wymieniono oprawy w miejscowości Dębe – na ulicach Fortecznej, Magnolii i na drodze gminnej Nr 180428W na odcinku od ul. Zegrzyńskiej do ul. Fortecznej oraz w miejscowości Jadwisin – na ul. Szaniawskiego i Dworkowej. Łącznie wymienionych zostało 70 opraw oświetleniowych oraz dobudowane zostały dodatkowe punkty świetlne – jeden w Dębem w rejonie stacji transformatorowej  oraz dwa w Jadwisinie na ul. Szaniawskiego. 

Realizacja tego zadania jak sama nazwa wskazuje pozwoli gminie na poprawę efektywności energetycznej oświetlenia drogowego, co przełoży się na wymierne korzyści w postaci oszczędności w opłatach za oświetlenie. Co więcej, dzięki wykonanej modernizacji oświetlenia udało się zlikwidować dwa punkty poboru energii, co przyniesie też oszczędności w postaci braku opłat stałych za dystrybucję energii.

Tegoroczna wymiana opraw stanowi czwartą tego typu inwestycję zrealizowaną przez naszą gminę.

Koszt całkowity realizacji inwestycji wyniósł 113 781,25 zł. z czego kwota 90 900,00 zł. stanowi dofinansowanie w formie pożyczki, udzielonej przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie w ramach Programu Modernizacja oświetlenia elektrycznego.

 

 • autor: Referat Przygotowania i Realizacji Inwestycji

Zapraszamy na przedsięwzięcia weekendowe

26 października odbędzie się uroczystość z okazji Dnia Seniora. Osoby, które odebrały bezpłatne bilety zapraszamy na godzinę 15.00 do sali widowiskowej Centrum Kultury i Czytelnictwa.

27 października  (niedziela)
Już w najbliższą niedzielę do Serocka ściągną amatorzy biegania. Wezmą udział w kolejnym już Biegu Niepodległości na atestowanej trasie 10 km oraz Marsz Nordic Walking na 5km. Zapraszamy do udziału i do kibicowania. Start o godzinie 12:45

27 października o godzinie 18.00 w sali widowiskowej CKiCz odbędzie się spektakl Sklep z Facetami. Ostatnie bilety dostępne TUTAJ.

Ponadto w weekend zapraszamy do odwiedzenia Izby Pamięci i Tradycji Rybackich w Serocku. Przypominamy, że od listopada zmienia się regulamin funkcjonowania Izby - szczegóły poniżej.

Jeśli chcesz otrzymywać informacje o organizowanych w gminie przedsięwzięciach zapisz się do bazy Mobilnego Systemu Informacji SISMS lub ściągnij na smartfona aplikację BLISKO.  Zapisz się również do gminnego newslettera - belka rejestracji na stronie głównej www.serock.pl.

 

Serockie pary świętowały Złote Gody

23 października w sali widowiskowej Centrum Kultury odbyła się uroczystość dla par, które w tym roku obchodzą  jubileusz Złotych Godów. W złożonej przysiędze małżeńskiej trwa niezłomnie 29 par z terenu gminy Serock.

Aktu dekoracji medalami, przyznanymi przez Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej, „Za długoletnie pożycie małżeńskie”, dokonał Burmistrz Miasta i Gminy Serock Artur Borkowski. W uroczystości brało udział 21 par.

Jubilaci otrzymali również książkę ,,Serock i Mazowsze na przestrzeni wieków” z dedykacją od Pana Burmistrza oraz listy gratulacyjne z życzeniami miłości i zdrowia na dalsze wspólne lata.

Tego dnia na Jubilatów i zaproszonych gości czekała również muzyczna niespodzianka – występ podopiecznych Centrum Kultury i Czytelnictwa prowadzonych przez Panią Maję Radomską, którzy zaprezentowali znane utwory w autorskich aranżacjach. Serocki jubileusz Złotych Godów Małżeńskich zakończył się wykonaniem pamiątkowego zdjęcia wszystkich par.
Parom, które nie mogły uczestniczyć w uroczystości przekażemy medale osobiście.

Serdecznie gratulujemy wszystkim Jubilatom.

 

 • autor: Urząd Stanu Cywilnego
 • złote gody
 • złote gody
 • złote gody
 • złote gody
 • złote gody
 • złote gody
 • złote gody
 • złote gody
 • złote gody
 • złote gody
 • złote gody
 • złote gody
 • złote gody
 • złote gody
 • złote gody
 • złote gody
 • złote gody
 • złote gody
 • złote gody
 • złote gody
 • złote gody
 • złote gody
 • złote gody
 • złote gody
 • złote gody
 • złote gody
 • złote gody
 • złote gody
 • złote gody
 • złote gody
 • złote gody
 • złote gody
 • złote gody
 • złote gody
 • złote gody
 • złote gody
 • złote gody
 • złote gody
 • złote gody
 • złote gody
 • złote gody
 • złote gody
 • złote gody
 • złote gody
 • złote gody
 • złote gody
 • złote gody
 • złote gody

Dyskusje publiczne w sprawie zmiany miejscowego planu – sekcja F1

W dniach 22.10.2019 r. i 23.10.2019 r. w siedzibie Urzędu odbyły się dwa spotkania otwarte w formie dyskusji publicznej w sprawie wyłożonego do publicznego wglądu projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Serock – sekcja F1 (obejmującego Jadwisin i Zegrze). Dyskusja publiczna jest wymaganym przez ustawę o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym elementem procedury uchwalania nowego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.

Zmiana planu dotyczy w szczególności wykreślenia pojęcia intensywności zabudowy z zapisów uchwały w celu uwzględnienia złożonego w dniu 10 maja 2018 roku, do Rady Miejskiej w Serocku wezwania do usunięcia naruszenia prawa poprzez usunięcie z treści uchwały ww. definicji, a także dostosowania wartości wskaźników intensywności zabudowy do nowego sposobu ich obliczania w projekcie planu. Dodatkowo projekt zmiany planu rozszerza rezerwę terenową w sąsiedztwie szkoły podstawowej w Jadwisinie, likwiduje drogę wewnętrzną w sąsiedztwie ul. Andromedy, wprowadza nową funkcję usługową na terenie działki nr 19 i 20 w Jadwisinie, aktualizuje obszary szczególnego zagrożenia powodzią oraz rozszerza dopuszczalne przez plan rodzaje pokryć dachowych na terenach turystyczno-usługowych.

Przybyłym uczestnikom przedstawiona została prezentacja, w której omówiono proces tworzenia projektu zmiany planu, motywy jego zmiany oraz w szczegółach zaprezentowano jego zapisy, w szczególności przybliżono obszary których dotyczy jego zmiana.
W następnej kolejności przeprowadzona została dyskusja publiczna, w której obecni mieszkańcy mogli zadawać pytania dotyczące przedstawionego projektu zmiany planu przedstawicielom urzędu i projektantowi oraz podzielić się swoimi przemyśleniami z innymi uczestnikami dyskusji. Podczas dyskusji najwięcej uwagi poświęcono kwestiom zmiany wartości wskaźników intensywności zabudowy na terenie Zegrza. W wyniku dyskusji prowadzonej z obecnymi na spotkaniu, zainteresowani zadeklarowali chęć zorganizowania dodatkowego spotkania, w którym udział wezmą przedstawiciele mieszkańców Zegrza i Jadwisina, przedstawiciele Urzędu oraz przedstawiciele inwestora planującego zabudowę wielorodzinną w Zegrzu.

Dla przypomnienia informujemy, że do dnia 14.11.2019 r. można składać uwagi do projektu zmiany planu, które będą przedmiotem rozstrzygnięcia zarówno przez Burmistrza Miasta i Gminy Serock, jak i przez Radę Miejską w Serocku. Uwagi należy składać na piśmie (podpisać i opatrzeć danymi umożliwiającymi identyfikację nadawcy - dane osobowe nie będą upubliczniane), a w przypadku pism składanych drogą elektroniczną, należy korzystać z profilu zaufanego ePUAP lub podpisu kwalifikowanego. Poniżej przedstawiamy prezentację dot. zmiany planu.

 

 • autor: Referat Gospodarki Gruntami Planowania Przestrzennego i Rozwoju

Zostaw liście dla dobra natury

O grabieniu liści słów kilka…

Złota, polska, piękna jesień a wraz z nią bogactwo różnokolorowych liści – złotych, pomarańczowych, czerwonych i brązowych. Dla jednych – feeria barw, bez której trudno sobie naszą jesień wyobrazić. Dla innych – impuls do wzmożonej pracy w ogrodach i parkach.

A przecież dywan z liści pokrywający trawnik pod drzewami to…jedno z najnormalniejszych zjawisk na świecie!
Warto zatem zastanowić się, czy faktycznie zbieranie opadłych liści jest konieczne?
I choć nie jest niczym złym wygrabianie liści na trawnikach dla dobra trawy i na alejkach dla dobra spacerowiczów, to już grabienie ich do gołej ziemi pod krzewami i drzewami jest co najmniej niepotrzebne, jeśli nie szkodliwe.

Liście to nie śmieci!

Opadłe liście = próchnica = woda i składniki pokarmowe w glebie. Opadłe jesienią liście nie przestają pełnić ważnej roli, gdyż razem z gałązkami, owocami, nasionami, piórami, skrawkami sierści i odchodami zwierzęcymi tworzą ściółkę – środowisko życia licznych organizmów glebowych (nicienie, wrotki, dżdżownice, ślimaki, stawonogi: wije, pareczniki, krocionogi, owady bezskrzydłe, owady skrzydlate jak chrząszcze z rodziny biegaczowatych czy kusakowatych, muchówki i larwy licznych owadów). Te drobne bezkręgowce połączone siatką zależności pełnią niezwykle ważną rolę w funkcjonowaniu całych ekosystemów. Odżywiając się martwą materią organiczną, biorą udział w fazie jej mechanicznego rozkładu: rozdrabniają, przemieszczają i mieszają ją z innymi składnikami gleby, przygotowując tym samym pole do działania mikroorganizmów: grzybów i bakterii glebowych. Te zaś przyczyniają się do powstawania próchnicy. Jest to niezwykle ważny składnik organiczny gleby, gdyż decyduje o jej strukturze (kształtuje korzystne stosunki wodno-powietrzne i termiczne) i właściwościach odżywczych – jest źródłem składników pokarmowych dla roślin.

Opadłe liście stanowią ochronę dla roślin i stołówkę dla zwierząt. Rozkładające się liście i szczątki innych roślin chronią przed mrozem korzenie i nasiona znajdujące się w ziemi. Zapobiegają nadmiernemu parowaniu i przesuszeniu gleby. Ściółka jest schronieniem dla licznych organizmów glebowych, które z kolei stanowią pożywienie dla kręgowców. O ile trudno jest zaobserwować pierwotniaki i grzyby rozkładające ściółkę, to o wiele łatwiej zobaczyć i usłyszeć ptaki poszukujące tu licznych owadów i ich larw. Kosy, kwiczoły, drozdy śpiewaki, gołębie grzywacze, rudziki, strzyżyki, wszystkie ptaki krukowate żerują na ziemi. Przeszukują systematycznie każdą kępkę trawy i każdą nie zgrabioną kupkę liści. Z braku naturalnego pokarmu na ziemi wrony nauczyły się wyciągać odpadki z parkowych koszy i rozwlekają je po okolicy… Tym gatunkom nie pomagają wieszane skrzynki lęgowe; bez źródła pokarmu w ściółce i gęstych krzewów nie usłyszymy ich śpiewu. A wszędzie tam, gdzie koszone jest 100% terenu zapomnijmy o słowikach. Innych mieszkańców opadłych liści trudniej zobaczyć – kilka gatunków płazów, gryzoni, czy w końcu bardziej znane jeże nie będą mieszkać w parkach, gdzie na ziemi nie ma się gdzie ukryć.

Dokładne grabienie liści zmniejsza atrakcyjność parku. Usuwanie wszystkich opadłych liści jest zamachem na naturalny proces krążenia materii, niezbędny dla utrzymania różnorodności biologicznej. Park jest bardziej atrakcyjny, gdy można w nim zobaczyć i usłyszeć wiele gatunków zwierząt i zdrowych drzew. Wieloletnie wygrabianie wszystkich liści może w końcu zaszkodzić drzewom.

Co w takim razie można robić?

W miejscach mniej reprezentacyjnych, szczególnie tam, gdzie z powodu ocienienia przez drzewa i krzewy nie rośnie trawa, postulujemy o pozostawianie opadłych liści. W takich miejscach obecnie po wygrabieniu liści jest goła ziemia, a nie jest to zjawisko naturalne w naszej szerokości geograficznej. Zgrabione liście dobrze by było gromadzić w wyznaczonych ustronnych miejscach w parku. Zaoszczędzi się w ten sposób na kosztach transportu i zagospodarowania, a dostarczy się cennego kompostu dla roślin i doskonałych miejsc rozrodu i ukrycia dla licznych zwierząt.

Wyjątek stanowią liście kasztanowców, które bezwzględnie należy usuwać i utylizować ze względu na szerzącą się w ostatnich latach inwazję szkodnika tych drzew - motyla szrotówka kasztanowcowiaczka (Cameraria ohridella). Poczwarki szrotówka zimują w opadłych liściach kasztanowców i przeżywają nawet 30 stopniowe mrozy. Dorosłe osobniki zaczynają pojawiać się na przełomie kwietnia i maja, składają jaja na młodych liściach, a z tych wylęgają się gąsienice, które wygryzając z liści miękisz powodują, że te brązowieją i opadają. W rezultacie drzewa tracą liście już latem, co wymusza zbyt wczesny moment spoczynku. Kasztanowce wydają jesienią nowe kwiaty, które nie maja szans na wydanie owoców, a dodatkowe kwitnienie osłabia drzewa tak, że zimą często przemarzają. Im szybciej i dokładniej usuniemy zaatakowane liście, tym większa szansa, że w następnym roku kasztanowce pozostaną zielone.

Jeśli już zatem musimy grabić liście to polecamy wrzucenie ich na kompost lub zgrabienie w jedną lub kilka większych kupek. W ten sposób będą one wartościowym lokum dla wielu pożytecznych stworzeń. Co więcej, być może odwiedzi je większy, bardzo uroczy i lubiany lokator… Jeż. Żeby tak się stało najlepiej składować liście w możliwie spokojnym i nieuczęszczanym miejscu w ogrodzie. Jeśli po letnich porządkach zostały gałęzie, mogą stać się idealnym szkieletem i wzmocnieniem całej konstrukcji (domu dla jeża). Doskonale obrazuje to ilustracja zapożyczona od @najmniejszerezerwatyświata. W takich hałdach zimuje też wiele innych drobnych zwierząt – oprócz owadów będą to między innymi żaby i jaszczurki.


opracował: Referat Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa na podstawie:
http://newgreen.pl/grabic-czy-nie-grabic-czyli-zrobic-opadlymi-liscmi-ogrodzie/oraz www.bocian.org.pl

 

GDDKiA przekazuje harmonogram prac związanych z remontem mostu w Wierzbicy

Stan przedawaryjny – konieczny jest remont mostu w Wierzbicy w ciągu DK62

W styczniu i kwietniu bieżącego roku wykonane zostały ekspertyzy mostu. Wnioski i zalecenia z ekspertyz wskazują na konieczność  wykonania remontu spowodowane między innymi degradacją podparcia przęsła środkowego obiektu nad rzeką. Stan techniczny części obiektu jest przed awaryjny. Wykonanie remontu mostu ze względów technologicznych spowoduje wyłączenie go z ruchu kołowego.

Decyzja i przygotowania do wyłonienia wykonawcy

Podjęta została natychmiastowa decyzja o rozpoczęciu procesu przygotowawczego do wykonania remontu.

Opóźnienie podjęcia decyzji wiązałoby się z pogłębianiem uszkodzeń elementów konstrukcyjnych obiektu, co mogłoby  spowodować zagrożenie dla bezpieczeństwa uczestników ruchu. Brak podjęcia działań naprawczych może skutkować szczególnie w okresie zimowym natychmiastowym wykluczeniem ruchu pojazdów i pieszych na obiekcie do chwili naprawy.

Natychmiast po pozyskaniu środków finansowych, została przygotowana dokumentacja przetargowa, i w trybie pilnym wszczęte zostało postępowanie na wybór wykonawcy prac.

Podpisanie umowy i harmonogram

Pod koniec sierpnia br. podpisana została umowa z firmą FREYSSINET POLSKA Sp. z o.o. Wykonawca ma 4 miesiące od daty podpisania umowy na wykonanie wszystkich robót. Wartość umowy to ok. 1,7 mln zł.

Wykonawca przejął plac budowy pod koniec sierpnia 2019 r.

Prace rozpoczął od przygotowania i uzgodnienia z jednostkami samorządowymi i Policją projekt czasowej organizacji ruchu (planowane objazdy). Ponadto prowadził roboty przygotowawcze do  podniesienia przęsła (projekt technologiczny niezbędne elementy konstrukcyjne).

Po uzgodnieniu i zatwierdzeniu projektu czasowej organizacji ruchu wykonawca przystąpił do przygotowania oznakowania, w tym tablic informacyjnych dla planowanych objazdów.

Planowany harmonogram prac zakłada:

- 21-23.10.2019 r. wprowadzenie tymczasowego oznakowania z propozycją objazdu wyłączonego z ruch mostu

- 4 – 25.11.2019 r. wyłączenie mostu dla ruchu kołowego

- 26.11 – 06.12. 2019 r. wprowadzenie ruchu wahadłowego

- 20- 23.12.2019 r. zakończenie wszystkich prac

Uwaga! podniesienie przęsła mostu będzie miało miejsce w nocy z 6 na 7 listopada, w godzinach od 22.00 (06.11) do 04.30 (07.11).  W tym czasie ruch pieszy przez most również nie będzie możliwy. 

Powyższy harmonogram jest uzależniony od warunków atmosferycznych.
 

Zakres prac i technologia

W ramach prac remontowych naprawione zostaną:

- przęsła Gerbera w przegubach (naprawa skorodowanego betonu i wymiana łożysk)

- pomost i jego wyposażenie

- podpory i przyczółki wraz wymianą łożysk

- nawierzchnia chodników

Aby móc wykonać zamierzone prace niezbędne jest podniesienie pomostu za pomocą podnośników hydraulicznych na ok. 0.7 – 1.0  metra. Dopiero wówczas będzie możliwość wymiany 8 łożysk oraz naprawy konstrukcji betonowej.
 

Wyłączenie mostu dla samochodów - objazdy

Na czas realizacji prac prowadzonych w trakcie podniesionego pomostu nie będzie możliwy ruch kołowy. Utrzymany zostanie natomiast ruch pieszy. Utrudnienia potrwają około 21 dni. Kolejnym etapem będzie wprowadzenie ruchu wahadłowego sterowanego sygnalizacją świetlną a w godzinach szczytu wspomaganego również ręcznie.

Wyznaczone zostały objazdy:

- dla samochodów osobowych: z DK62 - drogą powiatową przez: Wielęcin – Zatory – Gładczyn Szlachecki – DW  618 – do Pułtuska i dalej DK61 do Serocka

- dla samochodów ciężarowych: DK62 w kierunku Wyszkowa, dalej DW 618 do Pułtuska i dalej DK61 do Serocka.
 

Usprawnienia dla mieszkańców

GDDKiA dołożyła wszelkich starań, by zminimalizować utrudnienia.

Podczas prowadzenia prac na moście utrzymany zostanie ruch pieszy za wyjątkiem okresu podnoszenia przęsła (okres nocny lub weekend).

Ponadto w porozumieniu z gminą Serock zorganizowana została komunikacja wspomagająca: po obu stronach zamkniętego obiektu będą zlokalizowane przystanki oraz miejsca parkingowe. Zapewniona zostanie normalna praca służb dbających o porządek i bezpieczeństwo.

źródło: gddkia.pl


Przypomnijmy informację UMiG w Serocku:

GDDKiA wyznaczyła objazdy dla samochodów ciężarowych i osobowych. Ponieważ objazdy nie rozwiążą  całkowicie problemów naszej społeczności, spowodowanych czasowym zamknięciem przeprawy mostowej, we współpracy z inwestorem, wykonawcą robót, a także zainteresowanymi służbami, zaplanowano dodatkowe rozwiązania, które mają wyjść naprzeciw oczekiwaniom:

- most będzie otwarty dla ruchu pieszego przez cały okres trwania prac z wyjątkiem dwóch kilkugodzinnych okresów, gdzie technologia robót będzie to uniemożliwiała (podnoszenie i opuszczanie przęsła mostu). Prace uniemożliwiające ruch pieszy będą prowadzone w godzinach o najmniejszym natężeniu ruchu (poranne lub wieczorne).

- na czas całkowitego zamknięcia mostu uruchomiona będzie darmowa komunikacja autobusowa obsługująca tereny po obu  stronach Narwi, dowożąca mieszkańców do mostu oraz tymczasowa linia dowożąca dzieci do Szkoły Podstawowej w Serocku (z przejściem pieszym przez most pod opieką osób uprawnionych) i dowozem bezpośrednim do szkoły. W tym czasie udostępnione będą również całodobowe parkingi po obu stronach mostu:

•    wschodnia strona Narwi: działka przy skrzyżowaniu ul. Mazowieckiej i Wyszkowskiej w Łasze
•   zachodnia strona Narwi: jeden pas drogi krajowej nr 62 prowadzący od ronda w Wierzbicy do mostu, na odcinku ok. 500 m, a także w pewnym zakresie teren stanicy wędkarskiej PZW w Wierzbicy.

Na czas zamknięcia mostu zostaną wdrożone rozwiązania umożliwiające normalną pracę służb odpowiedzialnych za porządek i bezpieczeństwo mieszkańców.

Pragniemy poinformować, że analizowana była kwestia utworzenia przeprawy pontonowej przez Narew w m. Wierzbica na okres trwania remontu. Na zlecenie Urzędu Miasta i Gminy w Serocku wykonana została wycena jego budowy przez wojskową jednostkę batalionu drogowo-mostowego w Chełmie. Koszt budowy mostu i zapewnienie jego funkcjonowania wyceniono na ponad 5 mln zł (koszt obejmuje budowę parku pontonowego PP-64 „Wstęga”, samochody ciężarowe do transportu i obsługi,  jednostki pływające zabezpieczające przeprawę od strony wody, mikrobus i autobus pasażerski).  Ze względu na bardzo wysoki koszt, znacznie przekraczający wartość robót remontowych (wynoszącą według informacji od wykonawcy 1 700 000,00 zł) oraz konieczność uzyskania stosownych zgód na jego wybudowanie nie jest możliwe jego wykonanie.

Poniżej: harmonogram zastępczej Lokalnej Komunikacji Autobusowej uruchomionej na okres całkowitego zamknięcia mostu, mapa z rozmieszczeniem parkingów i przystankami LKA w okolicach mostu, zalecany objazd mostu na DK 62.

W razie dodatkowych pytań zachęcamy do kontaktu pod numerem telefonu 509 710 950, lub adresem umg@serock.pl.

Foto: Most w Serocku. Mateusz Szmelter/ tvnwarszawa.pl

 • autor: Referat Gospodarki Gruntami Planowania Przestrzennego i Rozwoju

Spotkanie dot. zasad szacowania szkód łowieckich

W dniu 17.10.2019 r. w siedzibie Urzędu Miasta i Gminy Serock odbyło się spotkanie dotyczące m.in. zasad szacowania szkód łowieckich. Znowelizowana Ustawa Prawo łowieckie z 2018 r. uwzględnia zgłaszane od wielu lat postulaty rolników, aby szkoda wyrządzana przez niektóre zwierzęta łowne w uprawach i płodach rolnych była szacowana obiektywnie, przez niezależnych ekspertów.

Uczestnicy spotkania mieli możliwość zgłoszenia problemów, z którymi się zmagają w tym zakresie. W dyskusji wzięli udział przedstawiciele Nadleśnictwa Jabłonna, Przedstawiciel Starostwa Powiatowego w Legionowie- Pan Hubert Macioch oraz przedstawiciele kół łowieckich i inni zainteresowani. Wnioskiem płynącym ze spotkania jest potrzeba opracowania prostego i czytelnego schematu przedstawiającego procedury opisane w art. 46 Prawa łowieckiego, który po opracowaniu zostanie niezwłocznie udostępniony wszystkim zainteresowanym.

 • autor: Referat Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa

Ul. Farna - zmiana organizacji ruchu

Jeszcze w tym roku zmianie ulegnie organizacja ruchu w ciągu ul. Farna w Serocku. Po wdrożeniu nowych zasad ruchu ul. Farna będzie drogą jednokierunkową i będzie stanowiła niejako jeden ciąg z ulicami J. Poniatowskiego i św. Wojciecha.
Ponadto wzdłuż zachodniej krawędzi jezdni (po stronie Urzędu Pocztowego) zostaną wyznaczone miejsca parkingowe.
Schemat nowej organizacji ruchu przedstawia załącznik.

 

 • autor: Referat Przygotowania i Realizacji Inwestycji

Zmiana mpzp gminy Serock – sekcja F1

W ostatnim czasie został wyłożony do publicznego wglądu projekt zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego – sekcja F1, obręb Jadwisin. Poniżej przedstawiamy najważniejsze zmiany jakie zostały wprowadzone do projektu planu, względem obowiązującego dokumentu.
1.    Usunięcie definicji intensywności zabudowy
W projekcie zmiany planu usunięto definicję intensywności zabudowy, w celu uwzględnienia złożonego w dniu 10 maja 2018 roku, do Rady Miejskiej w Serocku wezwania do usunięcia naruszenia prawa poprzez usunięcie z treści uchwały Rady Nr 342/XXXVII/2013, z dnia 3 czerwca 2013 roku definicji pojęcia „intensywności zabudowy”, którą przedmiotowa uchwała zawiera w §5 pkt 7. Po wyeliminowaniu z uchwały definicji pojęcia intensywności zabudowy, organy stosujące przepisy miejscowego planu będą odnosiły zawarte w tym zakresie wskaźniki, do sposobu jego rozumienia określonego przez przepisy ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (art. 15 ust. 2 pkt 6).
Warto nadmienić, że na dzień kiedy uchwalono projekt planu brak było interpretacji przepisów ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, które sugerowałyby  naruszenie przez zapisy planu tych przepisów. Stanowisko takie pojawiło się jednak w latach kolejnych i dziś uznawane jest za obowiązujące.
2.    Korekta wartości wskaźników intensywności zabudowy
Ze względu na odmienny sposób interpretacji pojęcia intensywność zabudowy w oparciu o zapisy ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, względem dotychczas funkcjonującej definicji tego pojęcia w zmienianym miejscowym planie, dla zachowania racjonalnego stosowania jej wskaźników, niezbędna była korekta ich wartości, określonych w planie dla poszczególnych terenów. Projekt planu wprowadza nowe wskaźniki dla każdego terenu funkcjonalnego. Poniżej przedstawiamy różnicę w liczeniu wskaźnika intensywności zabudowy w obowiązującym planie oraz w przedstawianym projekcie zmiany planu:

Przedstawione przykładowe wyliczenie pokazuje, że w obu przypadkach intensywność zabudowy liczona jest zupełnie inaczej, a porównanie obu wartości, przed i po zmianie planu nie może być dokonywana w sposób automatyczny.
3.    Rozszerzenie granic terenu USO1 i korekta linii zabudowy na terenie UO1
Rozszerzenie granic terenu USO1 (teren zabudowy usług sportu i rekreacji oraz oświaty) wynika z zamiaru rozbudowy bazy sportowej w sąsiedztwie szkoły podstawowej w Jadwisinie. Wprowadzona zmiana przewiduje rozszerzenie granic terenu funkcjonalnego USO1, kosztem przyległych terenów KDD15 (który przybiera nową trasę), MNU23 oraz U3. Korekta linii zabudowy na terenie UO1 ma na celu zwiększenie możliwości inwestycyjnych działki nr 76/7. Wszystkie wprowadzone zmiany mają służyć przede wszystkim rozbudowie infrastruktury szkolnej.

 

4.    Likwidacja terenu KDW16
Przyjęta w obowiązującym planie droga wewnętrzna (KDW16) zaprojektowana została po terenie dziewięciu nieruchomości prywatnych i jej realizacja nie jest możliwa bez przychylności wszystkich właścicieli gruntów położonych w jej śladzie (realizacja drogi wewnętrznej nie stanowi realizacji celu publicznego). Projekt zmiany planu przewiduje usunięcie terenu KDW16 oraz połączenie terenów oznaczonych symbolami MNU20 i MNU21 w jeden terenu funkcjonalny (MNU20).

 

5.    Nowy teren funkcjonalny UMN5
Obowiązujący plan miejscowy, dla terenów w sąsiedztwie linii brzegowej Jeziora Zegrzyńskiego, na północ od granic rezerwatu przyrody Wąwóz Szaniawskiego, wprowadził funkcję zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej (teren funkcjonalny MN2). W chwili obecnej, wskazując na ciągły rozwój funkcjonującego w sąsiedztwie ośrodka wypoczynkowego, jeden z właścicieli nieruchomości gruntowych złożył wniosek o dokonanie korekty obowiązującego planu, poprzez przeznaczenie tego obszaru na cele usługowe. W projekcie zmiany planu wprowadzono teren funkcjonalny UMN5 (teren zabudowy usługowej i mieszkaniowej jednorodzinnej). Respektując cenne przyrodniczo sąsiedztwo, wprowadzono na rysunku planu nieprzekraczalne linie zabudowy, które ograniczają jej rozwój wyłącznie do terenów u podnóża skarpy, stanowiących niewielką część nieruchomości.

6.    Nowy teren funkcjonalny USO2
Projekt planu wprowadza na działce nr 111/252 teren funkcjonalny USO2 – tereny zabudowy usług sportu i rekreacji z przeznaczeniem uzupełniającym: usługi oświaty, usługi nieuciążliwe z zakresu handlu, gastronomii, administracji, zdrowia, obiekty infrastruktury technicznej z zakresu zaopatrzenia w wodę. W przypadku działki nr ew. 111/258 postulowano, o zmianę jej przeznaczenia w miejscowym planie, na cele zabezpieczające przyszłe potrzeby lokalnej społeczności w zakresie infrastruktury sportowej, rekreacyjnej i oświatowej.

7.    Wprowadzenie zabytku archeologicznego AZP-52/66-115
W związku ze złożonymi wnioskami na etapie przystąpienia do sporządzenia projektu planu od przedstawicieli społeczności Zegrza oraz od Mazowieckiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków, do projektu planu wprowadzono objęty ochroną konserwatorską zabytek archeologiczny nr AZP-52/66-115 (dawne cmentarzysko) na terenie działki nr 111/42 obr. Jadwisin

W przypadku dodatkowych pytań o kształt i zapisy nowego projektu planu jesteśmy do Państwa dyspozycji pod numerami telefonów 22 782 88 26, 22 782 88 27, 22 782 88 31, a także pod adresem planowanie@serock.pl
Przypominamy, że uwagi do projektu miejscowego planu można składać w terminie do dnia 14 listopada 2019 roku.

Już dziś zapraszamy także na otwarte spotkania, połączone z dyskusją publiczną nad rozwiązaniami przyjętymi w projekcie planu, planowane w dniu 22 października 2019 roku o godzinie 17.00  na które zapraszamy w szczególności mieszkańców Zegrza oraz w dniu 23 października o godzinie 17.00 na które zapraszamy w szczególności mieszkańców Jadwisina w sali konferencyjnej (pok. 33) Urzędu Miasta i Gminy w Serocku, Rynek 21.

 • autor: Referat Gospodarki Gruntami Planowania Przestrzennego i Rozwoju

Szkolenie dla przedsiębiorców

Co zawiera wykaz podatników VAT, jak sprawdzać kontrahenta i kiedy trzeba to zrobić? Dlaczego niektórych rachunków nie ma na białej liście i co w takich sytuacjach można zrobić? Podstawowe informacje o mechanizmie podzielonej płatności (split payment). Kto może stosować podzieloną płatność? Mechanizm podzielonej płatności krok po kroku. Kiedy można przenieść pieniądze z rachunku VAT na zwykłe konto rozliczeniowe? Jakie korzyści daje stosowanie mechanizmu podzielonej płatności? Czym są kasy fiskalne on-line.  

Tego i wiele więcej można się było dowiedzieć na bezpłatnym szkoleniu dla przedsiębiorców zorganizowanym 16 października w serockim ratuszu. Prowadząca Pani Małgorzata Militz, która na co dzień pełni funkcję Wiceprezes Oddziału Mazowieckiego Krajowej Izby Doradców Podatkowych, omówiła również obowiązek ewidencjonowania sprzedaży z udziałem kas on-line oraz deklaracje VAT i nowy JPK V-DEK.

Frekwencja uczestników oraz liczba zadawanych przez nich pytań świadczy o tym, że spotkania tego typu są potrzebne. Co jakiś czas będziemy się starali zaproponować tego rodzaju przedsięwzięcia, może niekoniecznie dotyczących kwestii podatkowych, ale też innych równie ważnych dla biznesu.

 • autor: Referat Administracyjno - Gospodarczy

Spotkanie dotyczące projektu planu w Dębem

   W dniu 15.10.2019 r. w OSP w Woli Kiełpińskiej odbyło się otwarte spotkanie połączone z dyskusją publiczną, dotyczące omówienia ponownie wyłożonego do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Serock – sekcja B1, obejmującego tereny strefy przemysłowej zlokalizowanej w sąsiedztwie zamkniętego składowiska odpadów w Dębem.
   Na początku spotkania uczestnikom dyskusji została przedstawiona prezentacja (do wglądu załączona poniżej), w której  przypomniano dotychczasowy przebieg prac nad tworzeniem projektu planu.  Następnie szczegółowo przedstawiono wprowadzone zmiany w projekcie planu i dokładnie omówiono poszczególne tereny i zasady ich zagospodarowania. Na końcu omówiono, co po wejściu w życie będzie wykluczał plan.  
   Następnie przeprowadzona została dyskusja publiczna, na której obecni na spotkaniu mieszkańcy, przedsiębiorcy i inni zainteresowani zmianą planu zadawali pytania przedstawicielom urzędu oraz niezależnemu ekspertowi z dziedziny gospodarki odpadami, pracownikowi  Wydziału Instalacji Budowlanych, Hydrotechniki i Inżynierii Środowiska Politechniki Warszawskiej, Panu dr. inż. Piotrowi Manczarskiemu. 
   Dla przypomnienia informujemy, że do dnia 07.11.2019 r. można składać uwagi do projektu planu, które będą przedmiotem rozstrzygnięcia zarówno przez Burmistrza Miasta i Gminy Serock, jak i przez Radę Miejską w Serocku. Uwagi należy składać na piśmie (podpisane i opatrzone danymi umożliwiającymi identyfikację nadawcy - dane osobowe nie będą upubliczniane), a w przypadku pism składanych drogą elektroniczną, należy korzystać z profilu zaufanego ePUAP lub podpisu kwalifikowanego.
Dziękujemy wszystkim obecnym na spotkaniu za uczestnictwo w dyskusji i zaangażowanie.

 • Spotkanie w Dębem
 • Spotkanie w Dębem

Klub seniora w Szadkach

W dniu 14.10.2019 r. zawarto umowę na przebudowę  budynku dawniej wykorzystywanego na potrzeby sklepu spożywczego przy OSP w Woli Kiełpińskiej. W wyniku robót budowlanych w  budynku tym powstanie „Klub Seniora”.

W ramach zadania przewiduje się przeprowadzenie niezbędnych prac budowlanych  (remont dachu, ocieplenie budynku, wymiana stolarki drzwiowej i okiennej, wymiana instalacji wod-kan, c.o. c.w.u. i elektrycznej, budowa nowych ścian działowych oraz roboty wykończeniowe) aranżacyjnych oraz kompletne wyposażenie  obiektu w sprzęt rtv, agd  oraz sportowo-rehabilitacyjny. Nowo powstały obiekt ma służyć integracji i aktywizacji lokalnej społeczności.

Przewiduje się, że prace zostaną zakończone w drugiej połowie grudnia tego roku.
Łączny koszt przedsięwzięcia: 595 032,15 zł.

Na realizację zadania pozyskano dotację celową z budżetu państwa w ramach Programu Wieloletniego “Senior+” na lata 2015-2020, Edycja 2019, Moduł I w kwocie 150 000,00 zł.

 

 • autor: Referat Przygotowania i Realizacji Inwestycji

Remont łazienek w szkole w Woli Kiełpińskiej

Zakończyły się roboty budowlane związane z remontem 9 łazienek w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Woli Kiełpińskiej.

Zakres prac obejmował:
- zmianę w układu ścian działowych i ścian kabin ustępowych,
- zmianę wykończenia ścian, podłóg i sufitów,
- wymianę armatury sanitarnej wraz z osprzętem (umywalki, miski ustępowe, pisuary, itp.) i wyposażeniem dodatkowym,
- przebudowę instalacji wodnej, kanalizacyjnej (wymiana pionów i rur kanalizacyjnych), centralnego ogrzewania i elektrycznej poprzez dostosowanie jej do projektowanego układu ścian i urządzeń,
- wykonanie mechanicznej wentylacji wyciągowej – wentylatorowy kanałowe z czujnikami ruchu.

Koszt inwestycji to kwota 467 943,12 zł.

 

 • autor: Referat Przygotowania i Realizacji Inwestycji

Życzenia z okazji Dnia Edukacji Narodowej

Z okazji Dnia Edukacji Narodowej składamy najserdeczniejsze życzenia
wszystkim nauczycielom, wychowawcom i pracownikom Oświaty.

Dziękując za Państwa trud i zaangażowanie wkładane w kształcenie młodego pokolenia
życzymy, aby ta niełatwa misja była źródłem radości i satysfakcji.

Niech towarzyszy Państwu zdrowie, sukcesy zawodowe,
wszelka pomyślność w życiu osobistym oraz uśmiech,
który otwiera umysły i serca uczniów.

Wszystkiego dobrego!

 

Przewodniczący Rady Miejskiej w Serocku, Mariusz Rosiński

Burmistrz Miasta i Gminy Serock, Artur Borkowski

Kiermasz rzeczy używanych

Zapraszamy na ostatni w tym roku Kiermasz Rzeczy Używanych - w niedzielę na serockim rynku.

Wyniki wyborów w gminie Serock

13 października odbyły się wybory do Sejmu i Senatu. Wyniki głosowania w naszej gminie można znaleźć TUTAJ.

Dzieci posadziły drzewa

10 października w Polsce obchodzony jest Dzień Drzewa. Jest to międzynarodowa akcja sadzenia drzew. Celem jej jest podniesienie świadomości ekologicznej społeczeństw oraz propagowanie idei sadzenia i pielęgnacji drzew. Pomysłodawcą tego dnia był Amerykanin- Julius Sterling Morton, sekretarz rolnictwa Stanów Zjednoczonych. Idea ta znalazła również poparcie w Europie. Organizacja Narodów Zjednoczonych do spraw Wyżywienia i Rolnictwa zadecydowała o tym, żeby we wszystkich krajach członkowskich obchodzony był Światowy Dzień Drzewa.

Jak co roku aktywnie w tej akcji uczestniczą dzieci oraz młodzież z terenu Miasta i Gminy Serock. Każda z placówek oświatowych znajdujących się na terenie Serocka otrzymała sadzonki drzew jarzębiny jadalnej, zakupione przez Urząd Miasta i Gminy. Przyłączenie się do programu Święto Drzewa to nie tylko wpływ na to aby na naszej planecie było jak najwięcej drzew, ale także doskonała okazja do przeprowadzenia lekcji przyrody i rozmów o roli drzew w życiu człowieka. Wierzymy, że symboliczne sadzonki, po latach będą pamiątką obchodów Święta Drzewa w Naszej Gminie, a praktyczna lekcja ochrony przyrody skutecznie przyczyni się do kształtowania postaw ekologicznych.

 

 • autor: Referat Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa

Święto dyni w Stanisławowie

Święto Dyni w Stanisławowie odbyło się 5 października 2019 r., tradycyjnie w  pierwszą sobotę października. Po zimnym i pochmurnym poranku rozbłysło nad Stanisławowem słońce. Sołtys, Anna Romanowska powitała licznie przybyłych gości: Przewodniczącego Rady Miejskiej w Serocku Mariusza Rosińskiego, Radną Powiatu Annę Gajewską, posła Jana Grabca, Radnych Teresę Krzyczkowską i Wiesława Winnickiego, Księdza Proboszcza Andrzeja Marchlewskiego oraz wielu innych uczestników wydarzenia.

Spośród gości wybrano członków 4 komisji, których zadaniem było wytypowanie najlepszych okazów dyń i rzeźb z dyni oraz  najsmaczniejszych dyniowych potraw.

Gdy komisje pracowały, społeczność sołectwa Stanisławowo uhonorowała swoich zasłużonych mieszkańców posadzeniem dębów. W uroczystości sadzenia drzewek pamięci brali udział przedstawiciele rodziny Janickich - wnuki i prawnuki. Posadzeniem dębu uhonorowano:

Feliksa Janickiego (1837-1923) budowniczego kościoła w Woli Kiełpińskiej – murarza, uczestnika  powstania styczniowego;

Franciszka Janickiego (1881-1944) syna Feliksa, uczestnika wojny bolszewickiej, Wójta Gminy Serock, budowniczego kościoła w Woli Kiełpińskiej – cieślę, rolnika i pierwszego sadownika w Stanisławowie;

Podporucznika Stanisława Janickiego (1907-1991) syna Franciszka, żołnierza AK - pseudonim „Rafał”, VII obwód ”Obroża” - sadownika, hodowcę, propagatora nowinek w rolnictwie;

Kapitana Mariana Janickiego (1900-1940) syna Konstantego, żołnierza WP ułana mierniczego, więźnia obozu w Kozielsku, zamordowanego w Katyniu.

Po zakończeniu prac komisji, odbyła się degustacja potraw przygotowanych do konkursu. W trakcie spotkania goście mogli wziąć udział w konkursach dla dzieci i dorosłych, loterii, malowaniu obrazków. Piękny występ przygotowały dziewczęta z Centrum Kultury i Czytelnictwa śpiewające - pod kierunkiem Pani Mai Radomskiej - dawne przeboje.

Tradycyjnie odbyły się zawody sprawnościowe sołectw (rzut butem strażackim, bieg z dynią i rzut do kosza piłką). Zwycięzcą VII zawodów sołectw zostały Guty, II miejsce Stanisławowo, III  miejsce Ludwinowo Zegrzyńskie,  IV miejsce Dębe i goście z Warszawy.

Pokaz i degustację kiszenia warzyw przeprowadziła Pani Halina Nałęcz - słuchaczy było wielu i wszystkim bardzo smakowały kiszone warzywa: buraczki, pomidory, kapusta modra i papryka kiszona z kapustą. Pani Dorota Dyga z Gąsiorowa prezentowała swoje pyszne, nagradzane w wielu konkursach sery, a na stoisku z dyniami królował pan Podleś z Dębego.

Święto Dyni zakończyło się rozdaniem nagród i pucharów zwycięzcom przez Zastępcę Burmistrza, Marka Bąbolskiego.

W Kategorii Słodka dynia: I miejsce - Anna Ugodzińska za sernik z dynią, II - Anna Romanowska za powidła śliwkowo-dyniowe, III - Elżbieta Kacprzak za powidła z dyni; wyróżnienia odebrali Maria Pietrzak za serca dyniowe i Marcin Podleś za konfiturę z dyni i jabłek.

W Kategorii Dynia – inne potrawy: I miejsce Agnieszka Pietrzak za pastę z dyni, II - Dorota Gajewska za zupę z dyni, III - Halina Nałęcz za nalewkę „dyniówka”; wyróżnienie odebrały: Irmina Nalewajska za ciasto francuskie z dynią oraz Halina Nałęcz za dynię marynowaną.

W kategoria Najpiękniejsza dynia: I miejsce Mariusz Nałęcz, II - Agnieszka Pietrzak, III- Anna Ugodzińska; wyróżnienia przypadły: Annie Romanowskiej i Adamowi Kacprzakowi.

W kategoria Rzeźba z dyni: I miejsce Czesław Wroniak, II - Anna Ugodzińska, III - Magdalena Błędniak; wyróżnienia odebrali Dominika Wilczyńska i Michał Wilczyński.

Dziękujemy wszystkim osobom, firmom i instytucjom zaangażowanym w organizację tej imprezy. Zapraszamy za rok.

 

 

Szkolenie ,,Produkty pszczele możliwością rozwoju obszarów wiejskich gminy Serock"

W dniach 24 – 25 września 2019 r. odbyło się zorganizowane już kolejny raz przez Miasto i Gminę Serock dwudniowe szkolenie w ramach operacji pn. ,,Produkty pszczele możliwością rozwoju obszarów wiejskich gminy Serock”. Podczas szkolenia grupa 50 uczestników z gminy Serock została zapoznana z takimi zagadnieniami jak: znaczenie zapylania roślin przez pszczoły na jakość i wydajność plonu roślin uprawianych przez człowieka, krótka historia pszczelarstwa, hodowla pszczół i wykorzystanie ich produktów na przestrzeni wieków czy tez wpływ produktów pszczelich na zdrowie człowieka.

Grupę docelową szkolenia stanowili rolnicy z terenu gminy Serock, członkinie i członkowie Kół Gospodyń Wiejskich działających na terenie gminy, a także właściciele gospodarstw agroturystycznych.

Celem operacji było zwiększenie wiedzy uczestników operacji w zakresie możliwości zagospodarowania dostępnych zasobów przyrodniczych, znaczenia pszczoły miodnej w zdrowiu i żywieniu człowieka, możliwościach wykorzystania produktów pszczelich oraz możliwości hodowli pszczół we własnych gospodarstwach na terenie miasta i gminy Serock i wykorzystania ich produktów.

Operacja została dofinansowana na podstawie zawartej Umowy nr 91/UMWM/05/2019/RW-D-III z dnia 13 czerwca 2019 r. przez Województwo Mazowieckie ze środków  KSOW w ramach Pomocy Technicznej PROW 2014-2020.

Zachęcamy do odwiedzenia stron internetowych: www.mazowieckie.ksow.pl gdzie można znaleźć informacje
o  bieżących inicjatywach i wsparciu KSOW oraz www.ksow.pl  gdzie można zarejestrować się, jako Partner KSOW.

 

 • autor: Referat Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa

5-6.10.2019 - wydarzenia weekendowe w Serocku i okolicach

5.10.19 sobota

godz. 13:00 Święto Dyni w Stanisławowie – najpiękniejsze dynie, dyniowe konkursy kulinarne i rzeźbiarskie, zawody sołectw, sadzenie dębów pamięci, występ artystyczny - przy strażnicy OSP.

godz. 18:00 - 22:00 Noc Bibliotek - w Bibliotece Publicznej w Serocku. W programie przewidziano: zajęcia dla dzieci do godz. 20:00; dla dorosłych - spotkanie dyskusyjnego klubu książki do 22:00.

6.10.19 niedziela

godz.15:00  Serocki okolice w prasie z XIX i XX wieku – prezentacja dr. Mirosława Pakuły w Izbie Pamięci i Tradycji Rybackich w Serocku.

godz.18:00 II Nadnarwiańskie Spotkania ze Sztuką – fotografia, malarstwo, poezja, teatr piosenki - w sali widowiskowej Centrum Kultury i Czytelnictwa w Serocku.

Ponadto zapraszamy :

 • na wystawę outdoorową przy ratuszu „Wojenne migawki – Serock i okolice w 1939 roku” przygotowaną przez Izbę Pamięci i Tradycji Rybackich w Serocku w związku z 80. rocznicą wybuchu II wojny światowej.
 • na Wystawę prac malarskich sekcji malarskiej CSŁiI w Zegrzu - do ratusza
 • do zwiedzania Izby Pamięci i Tradycji Rybackich w Serocku
 • do stref wypożyczania serockich rowerów miejskich

Zapraszamy serdecznie! Szczegóły na plakatach poniżej.

Usuwanie folii rolniczych i innych odpadów pochodzących z działalności rolniczej

Ogłoszenie o naborze wniosków o udzielenie pomocy mieszkańcom Miasta i Gminy Serock na usuwanie folii rolniczych i innych odpadów pochodzących z działalności rolniczej.

Urząd Miasta i Gminy w Serocku informuje, że Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej ogłosił nabór wniosków w ramach programu priorytetowego: „Usuwanie folii rolniczej i innych odpadów pochodzących z działalności rolniczej”.
Celem programu jest rozwój systemów zagospodarowania odpadów z tworzyw sztucznych z rolnictwa.
Program przewiduje dofinansowanie w formie dotacji do 100% kosztów kwalifikowanych. Beneficjentami programu są jednostki samorządu terytorialnego, a ostatecznymi odbiorcami korzyści będą posiadacze odpadów z folii rolniczych i innych odpadów pochodzących z działalności rolniczej.
Niezbędnym do realizacji programu jest zebranie przez tut. Urząd informacji dotyczących posiadanych przez mieszkańców Miasta i Gminy Serock odpadów pochodzących z działalności rolniczej, tj.:
1.    folii rolniczych,
2.    siatki i sznurka do owijania balotów,
3.    opakowań po nawozach,
4.    opakowania typu Big Bag

UWAGA! Włóknina używana do przykrywania owoców i warzyw nie jest brana pod uwagę w tym programie.

W związku z dużym zainteresowaniem wydłużamy termin składania wniosków. Można je  dostarczyć do Urzędu Miasta i Gminy Serock (parter, pok. nr 11), ul. Rynek 21, 05 – 140 Serock  do 15 listopada 2019 r.

Wzór wniosku można pobrać w tut. Urzędzie pokój 11 oraz ze strony internetowej www.serock.pl.

Informujemy, że złożenie wniosku nie stanowi zobowiązania mogącego być podstawą do roszczeń.
Zadanie będzie realizowane pod warunkiem pozyskania przez Miasto i Gminę Serock dotacji  z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie. W przypadku nieotrzymania przez Miasto i Gminę Serock dotacji z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie na „Usuwanie folii rolniczych i innych odpadów pochodzących z działalności rolniczej” zadanie nie będzie realizowane.


Osoba do kontaktu: Katarzyna Szmyt, k.szmyt@serock.pl, tel. 22 782 88 39.

wzór wniosku poniżej

 • autor: Referat Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa

Młodzieżowy Sejmik Województwa Mazowieckiego

Zaproszenie młodzieży do kandydowania w wyborach do
MŁODZIEŻOWEGO SEJMIKU WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO

Zarząd Województwa Mazowieckiego podjął decyzję o powołaniu Młodzieżowego Sejmiku Województwa Mazowieckiego. Realizację tego zadania w wyniku otwartego konkursu ofert zlecono Fundacji Civis Polonus. Zgodnie  z przyjętym założeniem Radni Młodzieżowego Sejmiku Województwa Mazowieckiego będą włączeni w proces podejmowania decyzji dotyczących regionu. Chcemy, by dla organów samorządu województwa mazowieckiego Sejmik był partnerem w dostarczaniu trafnych i społecznie akceptowanych rozwiązań. Damy młodym radnym poczucie sprawczości i zachęcimy Ich, by pracowali zgodnie z podejściem „Od problemu do rozwiązania”. Sejmik będzie apartyjny w swoich działaniach i nie będzie angażować się w kampanie partii politycznych.
Poniżej przedstawiam Państwu podstawowe informacje o Sejmiku:
Kto może ubiegać się o mandat radnego? - każdy uczeń szkoły ponadpodstawowej lub ponadgimnazjalnej z terenu województwa mazowieckiego, mieszkający na Mazowszu
Kiedy prowadzona będzie rekrutacja radnych? - od 1 do 25 października 2019 r.
Co trzeba zrobić, by ubiegać się o mandat? - zebrać podpisy 10 osób popierających kandydaturę, wypełnić formularz zgłoszeniowy, wysłać wszystkie te dokumenty na adres Fundacji Civis Polonus, która w imieniu samorządu województwa mazowieckiego powołuje Młodzieżowy Sejmik Województwa Mazowieckiego i będzie organizować jego prace
Czy z udziałem w pracach sejmiku związane będą jakieś koszty? - nie – dojazd na sesje, posiłek w dniu sesji i opieka dla radnych niepełnoletnich zostanie sfinansowana ze środków samorządu województwa mazowieckiego
Jaka będzie kadencja sejmiku? - Sejmik zostanie powołany na dwuletnią kadencję (do 31 grudnia 2021 roku)
Jak często sejmik będzie obradował? - zaplanowaliśmy 5 sesji Sejmiku (pierwszą w grudniu 2019 roku i po dwie sesje w latach 2020 – 2021)
Gdzie można uzyskać więcej informacji? - na Facebook’u; na stronach internetowych: civispolonus.org.pl., dialog.mazovia.pl; kontaktując się z koordynatorem Młodzieżowego Sejmiku Województwa Mazowieckiego z ramienia Fundacji Civis Polonus: Łukasz Dembiński, tel. 22 827 52 49, 509 725 536

Ordynacja wyborcza do Młodzieżowego Sejmiku Województwa Mazowieckiego
Załącznik nr 1 - Formularz zgłoszeniowy kandydata/kandydatki na radnego Młodzieżowego Sejmiku Województwa Mazowieckiego
Załącznik nr 2 - Podział na okręgi wyborcze w wyborach do Młodzieżowego Sejmiku Województwa Mazowieckiego w roku 2019
Załącznik nr 3 - Lista poparcia kandydata na radnego Młodzieżowego Sejmiku Województwa Mazowieckiego

 

Zmiana mpzp gminy Serock, Sekcja B1 (strefa przemysłowa w Dębem)

Zmiana miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Serock, Sekcja B1
(strefa przemysłowa w Dębem)

Rozpoczynamy drugie wyłożenie projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Serock, obejmującego tereny rozwijającej się strefy przemysłowej
w miejscowości Dębe. Poniżej, w syntetycznej formie przedstawiamy przebieg prac między poprzednim wyłożeniem, a dziś wykładanym do wglądu projektem planu, opisując również główne zmiany jakie zostały wprowadzone w projekcie dokumentu.

Co się działo od grudnia 2018 roku?

Poprzednie wyłożenie do publicznego wglądu projektu tego planu zakończyło się rozpatrzeniem zgłoszonych przez Państwa uwag, Zarządzeniem Burmistrza Miasta i Gminy Serock Nr 221/B/2018, z dnia 19.12.2018 r.

Na przełomie grudnia i stycznia kilkukrotnie odbyły się spotkania grupy roboczej, składającej się z przedstawicieli lokalnej społeczności – sołtysów zainteresowanych miejscowości, przedstawicieli stowarzyszenia „Czysta Gmina Serock”, przedsiębiorców działających na terenie objętym zmianą planu, niezależnego eksperta z dziedziny gospodarki odpadami, pracownika  Wydziału Instalacji Budowlanych, Hydrotechniki i Inżynierii Środowiska Politechniki Warszawskiej, Pana dr inż. Piotra Manczarskiego, a także Miasta i Gminy Serock. Grupa miała za zadanie wypracowanie zapisów planu możliwie zbliżających do kompromisu przedsiębiorców i pozostałych zainteresowanych treścią dokumentu.

W wyniku prowadzonych rozmów grupa wypracowała ramy przyszłego dokumentu, które następnie były w drodze indywidualnych rozmów uszczegóławiane w stosunku do poszczególnych działek inwestycyjnych (przedsiębiorstw).

Okres maja i czerwca to czas powtórnego uzgodnienia dokumentacji planistycznej. Zakres uzgodnień dostosowano do wprowadzanych zmian, a więc zmodyfikowany dokument był uzgadniany z Regionalnym Dyrektorem Ochrony Środowiska w Warszawie i z Państwowym Powiatowym Inspektorem Sanitarnym w Legionowie. Postępowanie uzgodnieniowe zakończone zostało w lipcu br.

Między lipcem a wrześniem dopracowywane były kwestie formalne związane z realizacją pasa zieleni izolacyjnej. Ostatecznie możemy powiedzieć, że większość przedsiębiorców działających na terenie włączyła się w ten proces udzielając dotychczas niezbędnego wsparcia (zaangażowanie finansowe i udostępnienie terenu).

Zieleń izolacyjna – co dalej?

Dzięki wsparciu okazanemu przez przedsiębiorców działających na terenie objętym zmianą planu, w porozumieniu z Kołem Naukowym Studentów Gospodarki Przestrzennej w Szkole Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie uzgodniono, że w najbliższym czasie (październik/listopad 2019 r.) realizowane będą prace terenowe związane z zaprojektowaniem pasa zieleni izolacyjnej.
Zakończenie samego procesu projektowania pasa zieleni przewidujemy w styczniu 2020 roku. Mamy nadzieję, że tak ustalony harmonogram pozwoli przystąpić do realizacji nasadzeń jeszcze wiosną 2020 roku.

 

 • Zieleń izolacyjna
  Zieleń izolacyjna

Jakie główne zmiany wprowadza projekt planu?

 • Graficzne omówienie zmian w projekcie planu
  Graficzne omówienie zmian w projekcie planu

1.  – Nowy teren funkcjonalny UP-6
Obszar dotyczy działki ewidencyjnej nr 96/10 obręb Dębe, na której terenie trwa budowa zakładu przetwarzania zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego. Zapisy projektu planu respektują obecność przedsiębiorcy, plan miejscowy skonstruowano w taki sposób, aby odpowiadał profilowi działalności przedsiębiorstwa. Jednocześnie wprowadzono obostrzenia chroniące zarówno przyrodę, jak i najbliższą zabudowę, przed potencjalnymi uciążliwościami lub zagrożeniem skażenia. Plan wyklucza przetwarzanie sprzętów zawierających niebezpieczne freony i inne niebezpieczne gazy chłodnicze, a także azbest. Nie dopuszcza się również do zbierania baterii i akumulatorów.
Sposób przetwarzania odpadów zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego ograniczono wyłącznie do przetwarzania mechanicznego (głównie ręczny demontaż).

2.  – Zmiana granic terenu funkcjonalnego UP-3
Zmiana granic terenu UP-3 jest związana z granicami własności gruntu przedsiębiorców prowadzących działalność związaną ze zbieraniem tworzyw sztucznych i makulatury. Utrzymywany jest limit wykorzystania nie więcej niż 40% powierzchni nieruchomości na cele związane z gospodarowaniem odpadami. W ramach korekty zapisów planu dopuszczono również mechaniczne przetwarzanie odpadów z tworzyw sztucznych. Przetwarzanie mechaniczne nie obejmuje procesów związanych z termicznym przetwarzaniem odpadów. Do tej kategorii czynności zalicza się m.in. mielenie i granulowanie odpadów z tworzyw sztucznych.

3.  – Nowy teren funkcjonalny UP-8
Teren obejmuje obszar działki nr ew. 99/11 w obrębie Dębe. Obszar wyodrębniono z dotychczasowego terenu UP-3 i wprowadzono zapisy ukierunkowane na profil działalności przedsiębiorcy, która obejmuje magazynowanie odbieranych z innych przedsiębiorstw zużytych urządzeń biurowych, a także mebli biurowych. Na tym terenie nie przewiduje się przetwarzania odpadów. Działka objęta jest w znacznej części strefą realizacji zieleni izolacyjnej.

4.  - Zmiana granic terenów funkcjonalnych: UP-2, KDL-1, OP-1.
Skorygowano granice terenu funkcjonalnego UP-2, umożliwiając jego zwiększenie o ok 0,3 ha w kierunku dawnego gminnego składowiska odpadów. Dla terenu UP-2 dopuszczono zbieranie odpadów niebezpiecznych, zgodnie z dotychczasowym profilem działalności przedsiębiorstwa. Przedsiębiorstwo zajmuje się w przeważającej części zbiórką odpadów zużytych olejów, szeroko rozumianej chemii budowlanej i gospodarczej. Szczegółowy katalog odpadów wykluczonych zawiera §14 ust. 3 projektu planu. Wśród odpadów wykluczonych (których przedsiębiorca zbierać nie będzie mógł), znajdują się odpady zmieszane komunalne, wszelkie tzw. odpady zielone, a także wiele innych, które potencjalnie mogłyby powodować m.in. uciążliwości odorowe.

Zmodyfikowano również nieznacznie kształt przyszłej drogi gminnej obsługującej strefę przemysłową, ograniczając ingerencję w grunty przedsiębiorcy (konieczność drogiej przebudowy ogrodzenia), proponując rozwiązania komunikacyjne wykorzystujące grunt będący już własnością gminy.

5.  – Nowy teren funkcjonalny UP-9
Zapisy planu uszczegółowiono pod kątem profilu działalności przedsiębiorcy. Dopuszczalne formy zagospodarowania uzupełniono o zbieranie, połączone z możliwością mechanicznego przetwarzania odpadów pochodzących z budów i remontów. Jest to jedyny obszar na terenie gminy przewidujący prowadzenie działalności w tym szczególnym zakresie. Zakłada się, że potencjalne uciążliwości powodowane w przypadku podjęcia działalności będą niwelowane przez wprowadzony pas zieleni izolacyjnej.

W przypadku dodatkowych pytań o kształt i zapisy nowego projektu planu jesteśmy do Państwa dyspozycji pod numerami telefonów 22 782 88 26, 22 782 88 31, a także pod adresem planowanie@serock.pl. Przypominamy, że uwagi do projektu miejscowego planu można składać w terminie do dnia: 7 listopada 2019 roku.

Już dziś zapraszamy także na otwarte spotkanie, połączone z dyskusją publiczną nad rozwiązaniami przyjętymi w projekcie planu, planowane w dniu 15 października 2019 roku, w remizie OSP Szadki (naprzeciwko kościoła parafialnego w Woli Kiełpińskiej), o godzinie 17.00.

 

Międzynarodowe manewry

Oddział Specjalny Żandarmerii Wojskowej w Mińsku Mazowieckim organizuje na terenie gminy Serock Międzynarodowe Mistrzostwa o Puchar Komendanta OSŻW "MP INTERNATIONAL CROSSFIT CHALLENGE" w dniach od 30 września do 4 października 2019 r.

1 października 2019 r. na serockim rynku miało miejsce uroczyste otwarcie Mistrzostw, podczas których odbył się pokaz wojskowych manewrów.

 • manewry
 • manewry
 • manewry
 • manewry
 • manewry
 • manewry
 • manewry
 • manewry
 • manewry
 • manewry
 • manewry
 • manewry
 • manewry
 • manewry
 • manewry
 • manewry
 • manewry
 • manewry
 • manewry
 • manewry
 • manewry
 • manewry
 • manewry
 • manewry
 • manewry
 • manewry
 • manewry
 • manewry
 • manewry
 • manewry
 • manewry
 • manewry
 • manewry
 • manewry
 • manewry
 • manewry
 • manewry
 • manewry
 • manewry
 • manewry
 • manewry
 • manewry
 • manewry
 • manewry

Najlepsza potrawa tradycyjna

W dniu 27.09.2019 r. w Woli Kiełpińskiej już po raz trzynasty odbył się konkurs kulinarny o zasięgu powiatowym - Najlepsza Potrawa Tradycyjna. Organizatorem konkursu był Mazowiecki Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Warszawie, Stowarzyszenie Wspólnota Lokalna Powiatu Legionowskiego oraz Urząd Miasta i Gminy w Serocku.

Imprezę swoją obecnością zaszczycili:
- Pani Agata Kowalczyk - przedstawicielka Urzędu Marszałkowskiego Departamentu Rolnictwa i Rozwoju Wsi,
- Pan Paweł Smoliński  – Dyrektor Terenowego Oddziału Krajowego Wsparcia Rolnictwa w Warszawie,
- Pani Danuta Bronowska-  przedstawicielka Mazowieckiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego w Warszawie, Oddział Poświętne,
 - Pani Agnieszka Sipika – przedstawicielka  Oddziału KRUS w Nowym Dworze Mazowieckim,
- Pan Robert Wróbel - Starosta Powiatu Legionowskiego,   
- Pani Anna Gajewska – radna  Rady Powiatu w Legionowie,
- Pan Artur Borkowski - Burmistrz Miasta i Gminy Serock,
- Pan Marek Bąbolski – Zastępca Burmistrza Miasta i Gminy Serock,
- Pan Mariusz Rosiński - Przewodnicząca Rady Miasta i Gminy Serock , radni Miasta i Gminy Serock,
- Pani Beata Leszczyńska – Dyrektor Zespołu Szkól Ponadgimnazjalnych w Serocku,
- Radni Rady Miasta i Gminy Serock
- Andrzej Marchlewski - Proboszcz Parafii Zegrze z siedzibą w Woli Kiełpińskiej,
- Pan Marian Malinowski – Prezes  Ochotniczej Straży Pożarnej w Woli Kiełpińskiej,
- sołtysi z terenu Gminy Serock,

W konkursie brało udział 82 uczestników z terenu powiatu legionowskiego, którzy przygotowali 95 potraw w sześciu kategoriach:
1. Potrawy jarskie i półmięsne
2. Wyroby i potrawy mięsne
3. Ciasta i chleby
4. Napoje
5. Młode talenty kulinarne
6. Przetwory w słoiku.

Z każdym rokiem konkurs cieszy się coraz większa popularnością i w związku z tym zwiększa się ilość jego uczestników. Cieszy też coraz większy udział panów oraz młodzieży.

Wyniki konkursu
Komisja oceniająca 23 potrawy jarskie i półmięsne w składzie:  Przewodnicząca – Agnieszka Bąk,  członkowie: Agata Kowalczyk, Andrzej Kołodziejczyk, Marek Bąbolski  i Józef Lutomirski,  przyznała kolejno miejsca:
1. Pani Iwonie Garbulińskiej zam. Dosin za KOTLETY ZE SŁODKIEJ KAPUSTY Z BOCZKIEM,
2. Pani Wandzie  Winnickiej zam. Dębe za STROGONOW Z JELENIA,
3. Pani Anecie Roguckiej  zam. Jachranka za RYBNĄ POLEWKĘ,
oraz wyróżnienie dla P. Iwony Goss  zam. Karolino za FARSZYNKI Z MIĘSEM .

Komisja oceniająca 20  produktów  w kategorii ciasta i chleby  w składzie:  Przewodnicząca- Danuta Bronowska – członkowie: Bożena Kalinowska , Artur Borkowski, Mariusz Rosiński , Agnieszka Sipika  przyznała kolejno miejsca:
1. Pani Magdalenie Sitarskiej zam. Gąsiorowo  za ciasto MAKOWIEC Z JABŁKIEM
2. Pani Jadwidze Wołynik zam. Legionowo za ciasto SWOJSKI PLACEK ZE ŚLIWKAMI I KRUSZONKĄ
3. Pani Marzenie Nowakowskiej zam. Dosin   za CHLEB ZIOŁOWY
oraz wyróżnienie dla P. Marii Pietrzak zam. Guty za SERCA DROŻDŻOWE

Komisja oceniająca 22 produkty w kategorii wyroby i potrawy mięsne  w składzie:  Przewodnicząca – Anna Gajewska, członkowie: Joanna Kajdanowicz, Julia Ratajczyk, Sławomir Czerwiński i  Krzysztof Zakolski przyznała kolejno miejsca :
1. Pani Irenie Kowalskiej zam. Karolino  za  ŻEBERKA W MIODOWYM SOSIE,
2. Pani Elżbiecie Stramka  zam. Karolino  za  RYBĘ FASZEROWANĄ,
3. Pan Halinie Nałęcz   zam. Marynino   za KARKÓWKĘ W SOSIE WARZYWNYM,
oraz wyróżnienie dla P. Teresy Srebnik  zam. Wola Smolana za POLĘDWICZKI WIEPRZOWE W SOSIE.

Komisja oceniająca  26 produktów w kategorii  napoje składzie:  Przewodnicząca; Justyna Matuszewska  – członkowie: Wiesław Winnicki, Krzysztof  Zakolski i Marian Malinowski, przyznała kolejno miejsca :
1. Pani Magdalenie Jakubowskiej – Gniadek zam. Ludwinowo Zegrzyńskie za nalewkę IMBIRÓWKA,
2. Pani Emilianie Welc zam. Jachranka  za NALEWKĘ PIGWOWĄ
3. Pani Wandzie Szczepańskiej  zam. Wola Kiełpińska za NALEWKĘ ZE ŚLIWEK
oraz wyróżnienie dla P. Wioletty Gostkowskiej zam. Dosin za NALEWKĘ Z PIGWY

Komisja oceniająca  14 potraw w kategorii MŁODE TALENTY KULINARNE       
w składzie:  Przewodnicząca; Małgorzata Bilińska – Przewodnicząca Koła Gospodyń Wiejskich Skubianka  , członkowie: Halina Nałęcz - Przewodnicząca Koła Gospodyń Wiejskich Marynino, Iwona Garbulińska -  Przewodnicząca Koła Gospodyń Wiejskich Dosin i Agnieszka Pietrzak  Przewodnicząca Koła Gospodyń Wiejskich Guty  przyznała kolejno miejsca :
1. Pani Andżelice Zalewskiej i  zam. Wiktoryn za ciasto MARZENIE SERNKOWE,
2. Panu Mateuszowi Buchwald zam. Łajski  za DYNIOWE RACUSZKI,
3. Pani Julii Karasiewicz  zam. Legionowo za PLACEK Z DYNI,
oraz wyróżnienie dla P. Wiktorii Sosnowskiej     zam. Ludwinowo Zegrzyńskie  za KAKAOWĄ ZEBRĘ

Komisja oceniająca 22 produkty w kategorii PRZETWORY W SŁOIKU w składzie: Przewodniczący – Paweł Smoliński, członkowie: Gabriela Książyk, Krzysztof Pielach, i Adam Kaczmarczyk, przyznała kolejno miejsca :
1. Pani Dorocie Dyga zam. Gąsiorowo  za  SER PODPUSZCZKOWY W ZALEWIE ZIOŁOWEJ,
2. Pani Bogusławie Żaczkiewicz  zam. Kania Polska za  KONFITURĘ ZE ŚLIWEK,
3. Pani Mariannie Makowskiej   zam. Marynino  za SAŁATĘ Z ZIELONYCH POMIDORÓW,
oraz wyróżnienie dla P. Ewy Tyszkiewicz  zam. Serock za PŁATKI NAGIETKA Z JABŁKIEM

Sponsorem nagród dla uczestników konkursu był Starosta Powiatu Legionowskiego.
Specjalne nagrody ufundował Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa oddział Warszawa,

Bardzo dziękuję wszystkim uczestniczkom konkursu a laureatom serdecznie gratuluję.  Do smacznego zobaczenia.

Teresa Krzyczkowska

 

 

 • autor: Teresa Krzyczkowska
 • konkurs kulinarny
 • konkurs kulinarny
 • konkurs kulinarny
 • konkurs kulinarny
 • konkurs kulinarny
 • konkurs kulinarny
 • konkurs kulinarny
 • konkurs kulinarny
 • konkurs kulinarny
 • konkurs kulinarny
 • konkurs kulinarny
 • konkurs kulinarny
 • konkurs kulinarny
 • konkurs kulinarny
 • konkurs kulinarny
 • konkurs kulinarny
 • konkurs kulinarny
 • konkurs kulinarny
 • konkurs kulinarny
 • konkurs kulinarny
 • konkurs kulinarny
 • konkurs kulinarny
 • konkurs kulinarny
 • konkurs kulinarny
 • konkurs kulinarny
 • konkurs kulinarny
 • konkurs kulinarny
 • konkurs kulinarny
 • konkurs kulinarny
 • konkurs kulinarny
 • konkurs kulinarny
 • konkurs kulinarny
 • konkurs kulinarny
 • konkurs kulinarny
 • konkurs kulinarny
 • konkurs kulinarny
 • konkurs kulinarny
 • konkurs kulinarny
 • konkurs kulinarny
 • konkurs kulinarny
 • konkurs kulinarny
 • konkurs kulinarny
 • konkurs kulinarny
 • konkurs kulinarny
 • konkurs kulinarny
 • konkurs kulinarny
 • konkurs kulinarny
 • konkurs kulinarny
 • konkurs kulinarny
 • konkurs kulinarny
 • konkurs kulinarny
 • konkurs kulinarny
 • konkurs kulinarny
 • konkurs kulinarny
 • konkurs kulinarny
 • konkurs kulinarny
 • konkurs kulinarny
 • konkurs kulinarny
 • konkurs kulinarny
 • konkurs kulinarny
 • konkurs kulinarny
 • konkurs kulinarny
 • konkurs kulinarny
 • konkurs kulinarny
 • konkurs kulinarny
 • konkurs kulinarny
 • konkurs kulinarny
 • konkurs kulinarny
 • konkurs kulinarny
 • konkurs kulinarny
 • konkurs kulinarny
 • konkurs kulinarny
 • konkurs kulinarny
 • konkurs kulinarny
 • konkurs kulinarny
 • konkurs kulinarny
 • konkurs kulinarny
 • konkurs kulinarny
 • konkurs kulinarny
 • konkurs kulinarny
 • konkurs kulinarny
 • konkurs kulinarny
 • konkurs kulinarny
 • konkurs kulinarny

Szkolenie dla przedsiębiorców

Zapraszamy na bezpłatne szkolenie dla przedsiębiorców "Podatek VAT - zmiany w 2019/2020 roku".
Prowadząca: Małgorzata Militz - Wiceprezes Oddziału Mazowieckiego Krajowej Izby Doradców Podatkowych.
Data: 16 października, godz. 17.00
Miejsce: sala konferencyjna UMiG w Serocku
Zapisy: do 15 października pod nr tel 22 782 88 35.

Szczegóły na plakacie:

Święto Wojsk Obrony Terytorialnej

28 września na serockim rynku podczas pikniku z okazji Święta Wojsk Obrony Terytorialnej miało miejsce uroczyste przekazanie Centrum Szkolenia Łączności i Informatyki w Zegrzu w podporządkowanie Dowódcy Wojsk Obrony Terytorialnej. W uroczystości udział wziął Minister Obrony Narodowej Mariusz Błaszczak, który na ręce dowódcy WOT gen. dywizji Wiesława Kukuły przekazał symboliczny klucz.

Piknikowi towarzyszyły występy żołnierzy WOT, artystów z klubów wojskowych, orkiestry wojskowej i Rapera Bosskiego. Na rynku można było obejrzeć również sprzęt do działań kryzysowych i sprzęt militarny oraz posmakować tradycyjnej wojskowej grochówki i chleba wojskowego.

 • święto WOT
 • święto WOT
 • święto WOT
 • święto WOT
 • święto WOT
 • święto WOT
 • święto WOT
 • święto WOT
 • święto WOT
 • święto WOT
 • święto WOT
 • święto WOT
 • święto WOT
 • święto WOT
 • święto WOT
 • święto WOT
 • święto WOT
 • święto WOT
 • święto WOT
 • święto WOT
 • święto WOT
 • święto WOT
 • święto WOT
 • święto WOT
 • święto WOT
 • święto WOT
 • święto WOT
 • święto WOT
 • święto WOT
 • święto WOT
 • święto WOT
 • święto WOT
 • święto WOT
 • święto WOT
 • święto WOT
 • święto WOT
 • święto WOT
 • święto WOT
 • święto WOT
 • święto WOT
 • święto WOT
 • święto WOT
 • święto WOT
 • święto WOT
 • święto WOT
 • święto WOT
 • święto WOT
 • święto WOT
 • święto WOT
 • święto WOT
 • święto WOT
 • święto WOT
 • święto WOT
 • święto WOT
 • święto WOT
 • święto WOT
 • święto WOT
 • święto WOT
 • święto WOT
 • święto WOT
 • święto WOT
 • święto WOT
 • święto WOT
 • święto WOT
 • święto WOT
 • święto WOT
 • święto WOT
 • święto WOT
 • święto WOT
 • święto WOT
 • święto WOT
 • święto WOT
 • święto WOT
 • święto WOT
 • święto WOT
 • święto WOT
 • święto WOT
 • święto WOT
 • święto WOT
 • święto WOT
 • święto WOT
 • święto WOT
 • święto WOT
 • święto WOT
 • święto WOT
 • święto WOT
 • święto WOT
 • święto WOT

Organizacja ruchu i działanie targowiska w dn. 28.09.2019 r.

Informujemy, że w dniu 28 września na serockim rynku będzie miał miejsce piknik z okazji Święta Wojsk Obrony Terytorialnych. Z tego powodu odwołany zostaje targ w tym dniu.

Informacja Straży Miejskiej o zmianie organizacji ruchu

W dniu 28 września 2019 r. na terenie miasta Serock z okazji uroczystości przekazania Centrum Szkolenia Łączności i Informatyki w podporządkowanie Dowódcy Wojsk Obrony Terytorialnej wprowadza się czasową zmianę organizacji ruchu drogowego, która będzie się odbywała a następujący sposób:
28 września 2019 r.
od godz. 9.00 do godz. 17.00
całkowite wyłączenie z ruchu ul. Rynek pomiędzy ul. Kościuszki a ul. 11-go Listopada /wystawa wojskowego sprzętu kołowego/
od godz. 9.00 do godz. 17.00
wyłączenie z ruchu ul. Rynek w części przeznaczonej na miejsca parkingowe /zakaz parkowania obejmować będzie całość terenu Rynku/
Ruch pojazdów w ww. okresie w okolicy Rynku odbywać się będzie jak do tej pory z chwilowym wstrzymaniem ruchu w czasie przemarszu Kompanii Honorowej i przemieszczania się sprzętu wojskowego o czym na bieżąco będą informować Strażnicy Miejscy w dniu imprezy oraz telefonicznie pod nr 603 873 290 lub 22 782 72 92. Mając na uwadze powyższe zwracam się do Państwa z prośbą o zaparkowanie swoich pojazdów w miejscu innym niż wyłączone z ruchu. Przepraszamy za czasowe utrudnienia w ruchu. Zapraszamy do udziału w imprezie.

 

Serock dla zrównoważonego rozwoju

W ubiegłym roku Miasto i Gmina Serock rozpoczęła realizację programu edukacyjnego Serock dla zrównoważonego rozwoju. Oprócz wielopłaszczyznowej edukacji ekologicznej nieodłącznym elementem programu jest propagowanie i pokazywanie ważnych inicjatyw „na własnym podwórku”. Jedną z nich jest walka z problemem wszechobecnych śmieci, głównie plastiku.

Tworzywa sztuczne w zależności od rodzaju rozkładają się od 100 do 1000 lat. Do wyprodukowania jednej reklamówki potrzebna jest jedna sekunda, człowiek używa jej przeciętnie 30 minut natomiast czas jej rozłożenia wynosi ponad 400 lat. Te kilka liczb powinno uzmysłowić nam wszystkim z jak ważnym problemem się stykamy.

Przypominamy, że w marcu 2019 r. Parlament Europejski przyjął tzw. „dyrektywę plastikową” (w sprawie ograniczenia wpływu niektórych produktów z tworzyw sztucznych na środowisko), zgodnie z którą od 2021 r. będzie obowiązywać zakaz obrotu 10 produktami plastikowymi jednorazowego użytku, które mają bezpieczne dla środowiska zamienniki (talerzyki, widelce, łyżki, noże, mieszadła, słomki, patyczki kosmetyczne, patyczki do balonów, styropianowe pudełka i kubki). Nie czekamy na wejście w życie zaostrzonych przepisów.

Już od 1 października 2019 r. w serockim urzędzie i miejskich jednostkach nie będzie już plastikowych przedmiotów jednorazowego użytku a woda w plastikowych butelkach zastępowana będzie wodą z kranu lub w szklanych, możliwych do recyklingu, butelkach. Przy zbiornikach z wodą znajdujących się na każdym piętrze w urzędzie znajdują się plastikowe kubeczki. Niebawem znikną i one. Zostaną zastąpione papierowymi zamiennikami. W dalszej kolejności zakaz stosowania plastików obejmie także imprezy organizowane przez gminę.

To już kolejny krok serockich urzędników w promocji ekologicznych zachowań.

Wiosną serocki urząd wyposażony został w kosze do segregacji odpadów dzięki czemu blisko 80 osobowy zakład pracy aktywnie promuje segregację odpadów. Z okazji Dnia bez Opakowań Foliowych każdy zainteresowany mógł zaopatrzyć się w urzędzie w torby wielokrotnego użytku. Ekologiczny transport to temat realizowany przez nas za pośrednictwem wypożyczalni rowerów, skuterów i samochodów. W niedalekiej przyszłości planujemy wdrożenie korzystania z papieru, ale tylko takiego, który pochodzi z recyklingu makulatury. Trudno wyobrazić sobie pracę urzędu bez papieru, ale można z niego korzystać w sposób przyjazny środowisku.

Zapraszamy wszystkich do współuczestnictwa w akcji „Serock dla zrównoważonego rozwoju” w dowolnie wybranej przez siebie formule.

Instytucje i firmy gorąco zachęcamy do przyłączenia się do ograniczenia używania plastikowych opakowań, także poprzez umożliwienie zakupów towarów na wagę do własnych opakowań, i większy nacisk na segregację odpadów. Zapraszamy także do udziału w naszych ekologicznych inicjatywach jako sponsorzy.

Osoby prywatne każdego dnia mogą udowadniać sobie i innym, że łatwo mogą promować ekologiczny styl życia. Korzystając z toreb wielokrotnego użytku, pakując jedzenie na wynos, czy artykuły na wagę do własnych opakowań czy też kupując tzw. wielopaki.

 • autor: Referat Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa

Serocki weekend 27 - 28 wrzesnia 2019

Zapraszamy na wydarzenia weekendowe:

27 września - piątek

godz. 19:00 zapraszamy na seans pt. „53 wojny” do kina otwartego w CKiC w Serocku

28 września - sobota

godz.10:00 – warsztaty „Luksografia i magiczny świat cieni” w ramach Operacji na otwartej książce w CKiC w Serocku

godz. 13:00 -  XXVI Święto Latawca w Jadwisinie – na ulicę Szkolną 46 zaprasza sołtys Jadwisina wraz z organizatorami. W tym roku puszczamy „kosmiczne latawce”.

godz14:00 - Święto Wojsk Obrony Terytorialnej –zapraszamy na piknik wojskowy na serockim rynku- w programie z występy artystyczne, pokaz sprzętu militarnego, żołnierska grochówka i chleb. UWAGA! Informacje o funkcjonowaniu targowiska w tym dniu i zmianie organizacji ruchu TUTAJ.

Ponadto zapraszamy :

Zapraszamy serdecznie! Szczegóły na plakatach poniżej.

 

Budowa oświetlenia ulicznego w Wierzbicy

W ubiegłym tygodniu zostały zakończone prace związane z realizacją zadania pn. Budowa punktów świetlnych Wierzbica – skrzyżowanie z droga gminną do Pobyłkowa – oświetlenie drogi gminnej. Umowa z wykonawcą została zawarta w dniu 3 lipca 2019 r.

Zakres prac obejmował budowę linii kablowej oświetlenia drogowego o łącznej długości około 781 m oraz montaż 17 szt. punktów świetlnych wyposażonych w oprawy LED o mocy 55W i 26W. Wykonawcą wyłonionym w drodze przetargu nieograniczonego była firma ELEKTRO-BUD Paweł Łazicki z Marek. Koszt realizacji inwestycji wyniósł 78.060,72 zł brutto. Poniżej przedstawiamy zdjęcia z realizacji.

 

 • autor: Referat Przygotowania i Realizacji Inwestycji

Wymiana opraw ulicznych w 2019 roku

Jak w latach ubiegłych tak i w roku bieżącym w budżecie gminy znalazło się zadanie związane z poprawą efektywności oświetlenia ulicznego na terenie naszej gminy. Sukcesywnie od czterech lat realizujemy wymianę wyeksploatowanych sodowych opraw ulicznych na oprawy LED. W roku bieżącym do wymiany zostały wytypowane oprawy zlokalizowane na ciągach oświetleniowych w miejscowości Dębe (droga przez wieś, ul. Forteczna, ul. Magnolii) oraz w Jadwisinie (ul. J. Szaniawskiego, Dworkowa). Łącznie planujemy wymienić w roku bieżącym 74 oprawy.

Umowa w sprawie realizacji wspomnianego zadania została podpisana w dniu 16 sierpnia 2019 r. Po okresie oczekiwania na zamówione materiały, w ubiegłym tygodniu (w piątek) Wykonawca przystąpił do wymiany opraw. Oprócz wymiany opraw, w większości przypadków „sztuka za sztukę” dobudowane zostaną również dodatkowe punkty świetlne w miejscach gdzie było to konieczne dla spełnienia przez nowe oświetlenie wymaganej klasy oświetleniowej.

Łączny koszt realizacji prac wyniesie 103.488,51 zł brutto. Wykonawcą wyłonionym w drodze przetargu nieograniczonego jest firma ELEKTRO-BUD Paweł Łazicki z Marek. Na realizację zadania przyznano dofinansowanie z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie w formie częściowo umarzalnej pożyczki.

 • autor: Referat Przygotowania i Realizacji Inwestycji

Ponowne wyłożenie projektu MPZP

Ponowne wyłożenie do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego – Sekcja B1,  dla części obrębu Dębe w rejonie dawnego składowiska odpadów.

Referat Gospodarki Gruntami Planowania Przestrzennego i Rozwoju informuje, że projekt miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Serock – sekcja B1, dla części obrębu Dębe wraz z prognozą oddziaływania na środowisko po naniesieniu korekt wynikających z rozpatrzenia uwag oraz po ponownych uzgodnieniach  zostanie ponownie wyłożony do publicznego wglądu, w  terminie od dnia 01.10.2019 r. do dnia 23.10.2019 r. W dniu 15.10.2019 r. o godzinie 17.00 w remizie OSP Wola Kiełpińska, Szadki 6 odbędzie się spotkanie warsztatowe połączone z dyskusją publiczną nad rozwiązaniami przyjętymi w projekcie miejscowego planu.
Do dnia 07.11.2019 r. można wnosić uwagi do ww. wyłożonego planu miejscowego.

Wyłożenie projektu planu odbywać się będzie w siedzibie Urzędu Miasta i Gminy w Serocku w pok. 51 w godzinach pracy urzędu.  Projekt planu będzie zamieszczony w wyznaczonym terminie na stronie Biuletynu Informacji Publicznej – www.bip.serock.pl w zakładce ogłoszenia, jak również na interaktywnej  mapie gminy - http://serock.e-mapa.net/.

 

 • autor: Referat Gospodarki Gruntami Planowania Przestrzennego i Rozwoju

Burmistrz odebrał promesę na budowę ul. Książęcej

23 września Burmistrz Artur Borkowski odebrał promesę z rąk wojewody mazowieckiego Zdzisława Sipiery i wiceministra infrastruktury Andrzeja Bittela na realizację inwestycji „Budowa ulicy Książęcej wraz z infrastrukturą w Jadwisinie”.

Kwota dofinansowania przyznana w ramach Funduszu Dróg Samorządowych wdrażanego przez Mazowiecki Urząd Wojewódzki w Warszawie wyniesie 70% wartości poniesionych kosztów kwalifikowanych. Ostateczna wartość dofinansowania zostanie ustalona po wyborze wykonawcy na podstawie ceny przez niego zaoferowanej.

W dniu 20.09.2019 r.  miało miejsce otwarcie ofert złożonych w postępowaniu dotyczącym budowy ul. Książęcej w Jadwisinie. W przypadku pozytywnej weryfikacji dokumentów przetargowych najtańszego oferenta, w najbliższych dniach zostanie zawarta umowa na realizację robót budowlanych.

W ramach inwestycji przewiduje się budowę jezdni o nawierzchni bitumicznej wraz z wyniesionym skrzyżowaniem (w formie progu zwalniającego), chodników oraz oświetlenia drogowego. Celem realizacji zadania jest poprawa stanu bezpieczeństwa ruchu drogowego, podniesienie standardu technicznego oraz zapewnienie spójności sieci dróg publicznych i dostępności terenów inwestycyjnych.

Realizacja zadania z pewnością będzie wiązała się z pewnymi utrudnieniami dla okolicznych mieszkańców. Mamy jednak nadzieję, że uda się je jak najbardziej zminimalizować. Niemniej prosimy Państwa o wyrozumiałość.
Większość robót budowlanych planujemy zrealizować jeszcze w tym roku.

 

O inwestycji pisaliśmy także TUTAJ.

Link do przetargu i informacja z otwarcia ofert TUTAJ.

Plon, przynieśli plon

Grupa mieszkańców gminy Serock przez ostatnie tygodnie przygotowywała się do widowiska obrzędowego poświęconego dożynkom. Pod okiem Ani Kutkowskiej rozwijała umiejętności teatralne, a pod okiem Bogusi Segiet – wokalne. To już trzecie z widowisk organizowanych w ramach projektu Rola Folklora czyli serockie poszukiwania ludowej obrzędowości i gawędy o dawnych zwyczajach. Zaprezentowane zostało 22 września podczas Święta Darów Ziemi w Woli Kiełpińskiej.

Dożynki, których źródła upatrywać można w święcie Słowian związanym z kultem roślin, przypadającym na równonoc jesienną, od wieków było świętem radości i dziękczynienia matce naturze. Wiązało się ono również z rytuałami, które miałyby zapewnić urodzaj plonów w roku następnym.

Dawniej ścięcie ostatnich kłosów poprzedzał zwyczaj zwany oborywaniem przepiórki. Przepiórka zaś, to niezżęta jeszcze kępka zboża, którą pozostawiano dla tradycyjnych rytuałów, mających zapewnić urodzaj w roku następnym. Oborywanie przepiórki polegało na ciągnięciu wokół niej najlepszej żniwiarki. Tego motywu nie mogło zabraknąć w naszym widowisku. Jak podejrzewaliśmy – spotkał się on z wielkim entuzjazmem publiczności.

Następnie przepiórkę w sposób uroczysty ścinano. Ostatnie kłosy przechowywano w domu z wielką czcią, a w ziarno z nich dodawano do przyszłorocznych siewów.  

Obrzędom dożynkowym towarzyszyło również wicie wieńca. Używane do wicia zboża, rośliny i dekoracje miały swoje znaczenie „magiczne”. Wieniec miał na dożynkach honorowe miejsce. Podczas widowiska wieniec na ręce serockich Gospodarzy złożyła jedna z przodownic. Wcześniej polano go wodą z dzbana – aby w następnym roku nie zabrakło deszczu. Obok niego z dziękczynieniem składano płody ziemi. Potem przybyłe żniwiarki i żniwiarzy gospodyni zapraszała na biesiadę. Częstowała pierogami z kaszą gryczaną, a gospodarz dbał, by nikomu nie zabrakło gorzałki, o którą prosili biesiadnicy („dożęlim żyta, dożęlim jarki, nie żałuj panie nam tu gorzałki!”).

Podczas dożynek nie mogło zabraknąć również chleba. Gospodarze z widowiska przekazali bochen chleba na ręce Pana Burmistrza – gospodarza tegorocznego Święta Darów Ziemi: „Przyjm ten bochen upieczony ze zboża naszego. Uszanuj go i zagospodaruj tak, żeby nikomu go nigdy nie zabrakło”.

Serdecznie dziękujemy naszym obrzędowym aktorom za udział w widowisku i wsparcie w realizacji projektu Rola Folklora.

Przed nami jeszcze jedno widowisko – Szczodre Gody, przywołujące dawne  zwyczaje bożonarodzeniowe. Zaprosimy na nie w połowie grudnia. W ramach projektu powstanie również publikacja o dawnych lokalnych zwyczajach i tradycjach oraz wystawa podsumowująca projekt.
                                                                                                                                     

 

 • autor: Referat Komunikacj Społecznej
 • plon przyniesli plon
 • plon przyniesli plon
 • plon przyniesli plon
 • plon przyniesli plon
 • plon przyniesli plon
 • plon przyniesli plon
 • plon przyniesli plon
 • plon przyniesli plon
 • plon przyniesli plon
 • plon przyniesli plon
 • plon przyniesli plon
 • plon przyniesli plon
 • plon przyniesli plon
 • plon przyniesli plon
 • plon przyniesli plon
 • plon przyniesli plon
 • plon przyniesli plon
 • plon przyniesli plon
 • plon przyniesli plon
 • plon przyniesli plon
 • plon przyniesli plon
 • plon przyniesli plon
 • plon przyniesli plon
 • plon przyniesli plon
 • plon przyniesli plon
 • plon przyniesli plon
 • plon przyniesli plon
 • plon przyniesli plon
 • plon przyniesli plon
 • plon przyniesli plon
 • plon przyniesli plon
 • plon przyniesli plon
 • plon przyniesli plon
 • plon przyniesli plon
 • plon przyniesli plon
 • plon przyniesli plon
 • plon przyniesli plon
 • plon przyniesli plon
 • plon przyniesli plon
 • plon przyniesli plon
 • plon przyniesli plon
 • plon przyniesli plon
 • plon przyniesli plon
 • plon przyniesli plon
 • plon przyniesli plon
 • plon przyniesli plon
 • plon przyniesli plon
 • plon przyniesli plon
 • plon przyniesli plon
 • plon przyniesli plon
 • plon przyniesli plon
 • plon przyniesli plon
 • plon przyniesli plon
 • plon przyniesli plon
 • plon przyniesli plon
 • plon przyniesli plon
 • plon przyniesli plon
 • plon przyniesli plon
 • plon przyniesli plon
 • plon przyniesli plon
 • plon przyniesli plon
 • plon przyniesli plon
 • plon przyniesli plon
 • plon przyniesli plon

Dary ziemi złożone w dziękczynieniu

Od wieków polscy gospodarze po skończonych żniwach składają w dziękczynieniu plony swoich pól. Przynoszą je do kościoła i składają na ołtarzu. Pobłogosławione prezentują okolicznej społeczności.

Święto darów Ziemi, które 22 września odbyło się w Woli Kiełpińskiej, rozpoczęła uroczysta Msza święta, podczas której ksiądz podziękował lokalnym gospodarzom za trud ich całorocznej pracy. Po Eucharystii korowód z darami i wieńcami dożynkowymi przeszedł na plac opodal, gdzie odbywał się festyn. Przy rytmach Brass Federacji dary ustawiono pod sceną. Zgromadzona publiczność mogła podziwiać je przez cały dzień.

Z wielkim zainteresowaniem spotkało się tego dnia widowisko obrzędowe „Plon, niesiemy plon” zorganizowane w ramach projektu „Rola Folklora – czyli serockie poszukiwania ludowej obrzędowości i gawędy o dawnych zwyczajach”. Grupa mieszkańców gminy, która przez ostatnie tygodnie przygotowywała się pod okiem Ani Kutkowskiej i Bogusi Segiet, zaprezentowała dawne dożynkowe obrzędy. Zgromadzeni obejrzeli m.in. oborywanie przepiórki, a potem jej ścięcie, złożenie wieńca dożynkowego na ręce gospodarzy i tradycyjną dożynkową biesiadę.

Burmistrz Artur Borkowski podzielił dożynkowy chleb, przyniesiony w tym roku przez mieszkańców Woli Smolanej, zaprosił na scenę współgospodarzy tegorocznych dożynek i przedstawicieli instytucji i jednostek, z którymi serocki samorząd współpracuje na co dzień.

Mnóstwo śmiechu zafundowały zgromadzonym konkursy sołectw zorganizowane przez Ośrodek Sportu i Rekreacji. Liczyła się nie tylko sprawność i precyzja, ale również spryt i współpraca. Najważniejsza była jednak dobra zabawa, którą uczestnicy zapewnili publiczności.

Koncert zespołu Leszcze, który w tym roku był gwiazdą festynu spotkał się z uznaniem zgromadzonych. Oprócz autorskich numerów grupa zaprezentowała także najbardziej znane polskie szlagiery, którymi rozbujała publiczność.

Jak co roku Święto Darów Ziemi zgromadziło także lokalnych wytwórców, rękodzielników, koła gospodyń wiejskich, przedstawicieli instytucji związanych z rolnictwem, którzy na stoiskach prezentowali swoje wyroby. Tradycyjnie w namiocie Urzędu Miasta i Gminy Serock można było również wziąć udział w zabawach i zdobyć serockie upominki.

Serdecznie dziękujemy Państwu za liczną obecność na Święcie Darów Ziemi i wspólną zabawę. Współorganizatorom serdecznie dziękujemy za zaangażowanie i pomoc. Gospodarzom życzymy przychylności natury w przyszłym roku.

 • autor: Referat Komunikacji Społecznej
 • dary ziemi
 • dary ziemi
 • dary ziemi
 • dary ziemi
 • dary ziemi
 • dary ziemi
 • dary ziemi
 • dary ziemi
 • dary ziemi
 • dary ziemi
 • dary ziemi
 • dary ziemi
 • dary ziemi
 • dary ziemi
 • dary ziemi
 • dary ziemi
 • dary ziemi
 • dary ziemi
 • dary ziemi
 • dary ziemi
 • dary ziemi
 • dary ziemi
 • dary ziemi
 • dary ziemi
 • dary ziemi
 • dary ziemi
 • dary ziemi
 • dary ziemi
 • dary ziemi
 • dary ziemi
 • dary ziemi
 • dary ziemi
 • dary ziemi
 • dary ziemi
 • dary ziemi
 • dary ziemi
 • dary ziemi
 • dary ziemi
 • dary ziemi
 • dary ziemi
 • dary ziemi
 • dary ziemi
 • dary ziemi
 • dary ziemi
 • dary ziemi
 • dary ziemi
 • dary ziemi
 • dary ziemi
 • dary ziemi
 • dary ziemi
 • dary ziemi
 • dary ziemi
 • dary ziemi
 • dary ziemi
 • dary ziemi
 • dary ziemi
 • dary ziemi
 • dary ziemi
 • dary ziemi
 • dary ziemi
 • dary ziemi
 • dary ziemi
 • dary ziemi
 • dary ziemi
 • dary ziemi
 • dary ziemi
 • dary ziemi
 • dary ziemi
 • dary ziemi
 • dary ziemi
 • dary ziemi
 • dary ziemi
 • dary ziemi
 • dary ziemi
 • dary ziemi
 • dary ziemi
 • dary ziemi
 • dary ziemi
 • dary ziemi
 • dary ziemi
 • dary ziemi
 • dary ziemi
 • dary ziemi
 • dary ziemi
 • dary ziemi
 • dary ziemi
 • dary ziemi
 • dary ziemi
 • dary ziemi
 • dary ziemi
 • dary ziemi
 • dary ziemi
 • dary ziemi
 • dary ziemi
 • dary ziemi
 • dary ziemi
 • dary ziemi
 • dary ziemi
 • dary ziemi
 • dary ziemi
 • dary ziemi
 • dary ziemi
 • dary ziemi
 • dary ziemi
 • dary ziemi
 • dary ziemi
 • dary ziemi
 • dary ziemi
 • dary ziemi
 • dary ziemi
 • dary ziemi
 • dary ziemi
 • dary ziemi
 • dary ziemi
 • dary ziemi
 • dary ziemi
 • dary ziemi
 • dary ziemi
 • dary ziemi
 • dary ziemi
 • dary ziemi
 • dary ziemi
 • dary ziemi
 • dary ziemi
 • dary ziemi
 • dary ziemi
 • dary ziemi
 • dary ziemi
 • dary ziemi
 • dary ziemi
 • dary ziemi
 • dary ziemi
 • dary ziemi
 • dary ziemi
 • dary ziemi
 • dary ziemi
 • dary ziemi
 • dary ziemi
 • dary ziemi
 • dary ziemi
 • dary ziemi
 • dary ziemi
 • dary ziemi
 • dary ziemi
 • dary ziemi
 • dary ziemi
 • dary ziemi
 • dary ziemi
 • dary ziemi
 • dary ziemi
 • dary ziemi
 • dary ziemi
 • dary ziemi
 • dary ziemi
 • dary ziemi
 • dary ziemi
 • dary ziemi
 • dary ziemi
 • dary ziemi
 • dary ziemi
 • dary ziemi
 • dary ziemi
 • dary ziemi
 • dary ziemi
 • dary ziemi
 • dary ziemi
 • dary ziemi
 • dary ziemi
 • dary ziemi
 • dary ziemi
 • dary ziemi

Festiwal Kół Gospodyń Wiejskich gminy Serock

Festiwalowe zmagania kół gospodyń wiejskich z gminy Serock
14 września 2019 roku w Karczmie Zalipiańskiej hotelu Geovita w Jadwisinie odbył się Festiwal Kół Gospodyń Wiejskich gminy Serock, którego organizatorem była Fundacja Suwak. Projekt został sfinansowany ze środków Urzędu Marszałkowskiego oraz wsparty przez sponsorów: Restaurację Złoty Lin z Wierzbicy i firmę The POS z Dębinek. Podczas festiwalu odbył się konkurs związany z tematyką dziedzictwa kulinarnego gminy Serock, mający na celu podniesienie wiedzy na temat tradycyjnych potraw regionu poprzez degustację dań. Celem festiwalu było również poszerzenie wiedzy w obszarze Sieci Dziedzictwa Kulinarnego Mazowsza, rejestracji produktów regionalnych oraz producentów lokalnej żywności. Jury w składzie: Pani Agnieszka Bąk z Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa, Gabriela Rasińska z Lokalnej Grupy Działania Zalew Zegrzyński oraz Grzegorz Ślepowroński z Restauracji Złoty Lin, wyłoniło zwycięzców konkursu. Zwyciężyło KGW Dosin, które zgłosiło do oceny Chleb ziołowy na zakwasie; drugie miejsce zdobyło KGW w Izbicy za Gulasz z żołądków z pęczakiem, a trzecie Jachranka za potrawę o nazwie: Kaczka dziwaczka w kapuście.

Najpiękniejsze stoisko przygotowało KGW Zegrze. Jadwisin zdobył pierwszą nagrodę publiczności, na drugim miejscu publiczność wybrała Jachrankę. Wyróżnienie za udział w festiwalu zdobyło KGW w Dębinkach.

Festiwal Kulinarny Kół Gospodyń Wiejskich gminy Serock, poza kultywowaniem  wspólnego dorobku kulinarnego i upowszechnianiem wiedzy o tradycjach, stanowił wspaniałą okazję do budowy wspólnotowych relacji mieszkańców gminy. Uzupełnieniem festiwalu kulinarnego, będzie szkolenie dotyczące produktów tradycyjnych i sieci dziedzictwa kulinarnego. Szkolenie zostanie zorganizowane 16 października 2019 roku w Centrum Kultury i Czytelnictwa w Serocku przez Urząd Marszałkowski oraz LGD Zalew Zegrzyński. Zapraszamy wszystkich zainteresowanych.

Autorka zdjęć – Iga Bułynko

 

Zapraszamy na Święto Darów Ziemi

Zapraszamy na Święto Darów Ziemi w Woli Kiełpińskiej. Jak co roku dożynkowe świętowanie rozpoczyna Msza święta, podczas której w dziękczynieniu składane są wieńce, kosze dożynkowe, bogate w plony ziemi.

Po Mszy na plac przy kościele wyrusza barwny korowód dożynkowy. Festyn rozpoczyna widowisko obrzędowe "Plon niesiemy plon" przygotowane w ramach projektu Rola Folklora czyli serockie poszukiwania ludowej obrzędowości i gawędy o dawnych zwyczajach.

Jak co roku na festynie znajdą się stoiska promocyjne, rękodzielnicze, wystawiennicze. Tegoroczną gwiazdą festynu będzie zespół LESZCZE.

Serdecznie zapraszamy.

Tradycyjnie zapraszamy także do Izby Pamięci i Tradycji Rybackich w Serocku.

Jeśli chcesz otrzymywać informacje o organizowanych w gminie przedsięwzięciach zapisz się do bazy Mobilnego Systemu Informacji SISMS lub ściągnij na smartfona aplikację BLISKO. 

GDDKiA planuje remont mostu w Wierzbicy

18 września odbyło się spotkanie z przedstawicielem Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad (inwestorem), wykonawcą planowanego remontu mostu, podczas którego podjęto następujące ustalenia:

- zakłada się, że całkowite zamknięcie mostu dla ruchu kołowego nastąpi w połowie października i będzie trwało 21 dni. Poza tym okresem, mimo prowadzonych robót, most będzie przejezdny w obu kierunkach,

- most będzie otwarty dla ruchu pieszego przez cały okres trwania prac z wyjątkiem dwóch kilkugodzinnych okresów, gdzie technologia robót będzie to uniemożliwiała (podnoszenie i opuszczanie przęsła mostu). Prace uniemożliwiające ruch pieszy będą prowadzone w weekendy w godzinach o najmniejszym natężeniu ruchu (poranne lub wieczorne),

- na czas całkowitego zamknięcia mostu dla ruchu samochodowego, Gmina we współpracy z wykonawcą  remontu, zorganizuje darmową autobusową komunikację zastępczą dowożącą pasażerów do mostu po obu jego stronach,

- na czas zamknięcia mostu zostaną wdrożone rozwiązania umożliwiające normalną pracę służb odpowiedzialnych za porządek i bezpieczeństwo mieszkańców.

Dokładny harmonogram realizacji robót oraz terminy zamknięcia mostu dla ruchu samochodowego przekażemy Państwu niezwłocznie po otrzymaniu takich informacji od wykonawcy robót.

Poniżej przedstawiamy główne założenia w zakresie komunikacji, planowane do wdrożenia na czas remontu:
• przewiduje się utworzenie ogólnodostępnych, całodobowych parkingów po obu stronach mostu;

-  wschodnia strona Narwi: działka przy skrzyżowaniu ul. Mazowieckiej i Wyszkowskiej w Łasze;
- zachodnia strona Narwi: jeden pas drogi krajowej nr 62 prowadzący od ronda w Wierzbicy do mostu, na odcinku ok. 500 m;

• przewiduje się utrzymanie komunikacji pieszej przez most, przez cały okres remontu (za wyjątkiem przerw technologicznych);
• przewiduje się utworzenie bezpłatnej tymczasowej linii Lokalnej Komunikacji Autobusowej, obsługującej tereny na lewym brzegu Narwi, po dotychczasowej trasie, dowożącej mieszkańców do mostu;

• przewiduje się utworzenie bezpłatnej tymczasowej linii Lokalnej Komunikacji Autobusowej przewożącej osoby korzystające z przejścia pieszego przez most, do centrum Serocka;

• przewiduje się utworzenie tymczasowej linii dowożącej dzieci do Szkoły Podstawowej w Serocku, obsługującej tereny po lewej stronie Narwi, z przejściem pieszym przez most pod opieką osób uprawnionych i dowozem bezpośrednim do szkoły,

Schemat komunikacji w rejonie zamkniętego mostu przedstawia mapa poglądowa. Szczegóły, w szczególności harmonogram kursowania tymczasowych linii Lokalnej Komunikacji Autobusowej będzie podawany do publicznej wiadomości niezwłocznie po ustaleniu wszystkich niezbędnych kwestii z inwestorem i wykonawcą robót.

Prosimy o cierpliwość i śledzenie przedstawianych komunikatów.

Wszelkie pytania i sugestie można zgłaszać pod nr telefonu:
22 782 88 00 lub na adres e-mail: komunikacja@serock.pl.

fot. mostu GDDKiA

 

MP International Crossfit Challenge

Oddział Specjalny Żandarmerii Wojskowej w Mińsku Mazowieckim organizuje na terenie gminy Serock Międzynarodowe Mistrzostwa o Puchar Komendanta OSŻW "MP INTERNATIONAL CROSSFIT CHALLENGE" w dniach od 30 września do 4 października 2019 r.

Uroczyste otwarcie Mistrzostw odbędzie się 1 października 2019 r. o godz. 9.00 na serockim rynku. 

Ponowne wyłożenie do publicznego wglądu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego – sekcja B1

Informujemy, że projekt miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego – sekcja B1 (obejmujący tereny wokół dawnego składowiska odpadów w Dębem) pozytywnie przeszedł procedurę uzgodnień po zmianach wprowadzonych w wyniku uwag złożonych w procedurze pierwszego wyłożenia planu w listopadzie i grudniu ubiegłego roku oraz obecnie jest przygotowywany do ponownego wyłożenia do publicznego wglądu.  
Dotychczasowe działania, poza ustalaniem treści planu i ich dopasowaniem do zgłoszonych uwag, nakierowane były na wypracowanie porozumienia z przedsiębiorcami działającymi na terenie, w kwestii realizacji nasadzeń zieleni izolacyjnej. Działania te zakończyły się sukcesem i dają podstawę do skierowania projektu planu w dalszą procedurę zmierzającą do jego uchwalenia.
O terminie wyłożenia do publicznego wglądu projektu planu oraz dyskusji publicznej nad przyjętymi w projekcie planu rozwiązaniami będziemy Państwa informować w najbliższych dniach.

 • autor: Referat Gospodarki Gruntami Planowania Przestrzennego i Rozwoju

Wyniki konkursów przyrodniczych

Uprzejmie informujemy, że Komisja konkursowa rozstrzygnęła dwa konkursy przyrodnicze ,,Moja nieruchomość w cieniu drzew” i ,,Serocka przyroda w obiektywie”.

Poniżej prezentujemy wyniki:
,,Moja nieruchomość w cieniu drzew”:
I miejsce Panu Ireneuszowi Piątek
Konkurs ,,Serocka przyroda w obiektywie”:
I miejsce: Pani Dorota Klimaszewska
II miejsce: Pani Lucyna Dąbrowska
III miejsce: Pan Mateusz Pająk
Przypominamy, że nagrody zostaną wręczone laureatom w dniu 22 września 2019 r. podczas Święta Darów Ziemi w Woli Kiełpińskiej.

 • autor: Referat Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa

Konkurs ,,Moja nieruchomość w cieniu drzew”
I miejsce Panu Ireneuszowi Piątek

Konkurs ,,Serocka przyroda w obiektywie”
I miejsce: Pani Dorota Klimaszewska

II miejsce: Pani Lucyna Dąbrowska

III miejsce: Pan Mateusz Pająk

Tydzień Przedsiębiorcy w ZUS

Zapraszamy w dniach 23 - 27 września br. do naszych placówek na „Tydzień Przedsiębiorcy”. Tegoroczne przedsięwzięcie odbywa się pod hasłem „Zatrudniam legalnie - pracuję legalnie”.

Tę edycję TP realizujemy we współpracy z Państwową Inspekcją Pracy, gdyż jesteśmy partnerem strategicznym kampanii: Pracuję legalnie. Nasze przedsięwzięcie promuje także kampanię ZUS: Masz wybór.

Podczas Tygodnia Przedsiębiorcy będziemy promować legalne formy zatrudniania pracowników oraz korzyści z tym związane.

Zapraszamy do skorzystania z:

    Bezpłatnych seminariów tematycznych:

    Zatrudniam legalnie – współpraca ZUS przy ustalaniu i wypłacaniu świadczeń krótkoterminowych,
    Zatrudniam legalnie – pracuję legalnie: ubezpieczenia unijne,
    Zatrudniam legalnie – pracuję legalnie: mam z tego tytułu świadczenia.

    Konsultacji dotyczących usług oferowanych przez ZUS takich jak:

    doradcy ds. ulg i umorzeń,
    doradcy płatnika.

    Porad ekspertów:

    Zakładu Ubezpieczeń Społecznych,
    instytucji współpracujących m.in. Państwowej Inspekcji Pracy, urządów skarbowych, urzędów miasta, urzędów gminy, PFRON.

Szczegółowe informacje oraz terminy seminariów i dyżurów ekspertów zaproszonych Instytucji dostępne są w naszych placówkach oraz w zakładkach „Seminaria” i „Harmonogramy”.

Serdecznie zapraszamy!

 • autor: zus.pl

Święto CSŁiI i 100. lecie szkolenia kadr łączności w Zegrzu

W czwartek, 12 września br. z udziałem ministra obrony narodowej Mariusza Błaszczaka odbyło się święto Centrum Szkolenia Łączności i Informatyki połączone z obchodami 100. lecia szkolenia kadr łączności w Zegrzu.
Po odzyskaniu niepodległości przez Polskę szkolenie łącznościowców przeniesiono z Warszawy do zegrzyńskich koszar, formując 13 września 1919 roku w Zegrzu Obóz Wyszkolenia Oficerów Wojsk Łączności. Na pamiątkę tego wydarzenia 12 września br. w Centrum Szkolenia Łączności i Informatyki odbyły się obchody 100-lecia szkolenia kadr łączności w Zegrzu.
W obchodach uczestniczyło wielu zaproszonych gości m.in. Inspektor Szkolenia DG RSZ gen. dyw. Marek Sokołowski, Dowódca Wojsk Obrony Terytorialnej gen. dyw. Wiesław Kukuła, Dyrektor Narodowego Centrum Bezpieczeństwa Cyberprzestrzeni gen. bryg. Karol Molenda, Szef Zarządu Kierowania i Dowodzenia P6 Sztabu Generalnego WP gen. bryg. Robert Drozd, Biskup Polowy WP Józef Guzdek, Senator RP Jan Żaryn, córka Patrona Centrum Zofia Potkowska, Senator RP Konstanty Radziwiłł, rodzice chrzestni sztandaru, lokalne władze samorządowe, byli komendanci i żołnierze ośrodków szkolenia kadr łączności w Zegrzu, przedstawiciele służb mundurowych, jednostek wojskowych, środowisk kombatanckich, szkół, organizacji, instytucji współpracujących z zegrzyńskim Centrum, dzieci z okolicznych szkół, przedszkoli, uczniowie klas mundurowych oraz okoliczni mieszkańcy.
Obchody zainaugurowano złożeniem kwiatów przed tablicami pamiątkowymi mjr. Konstantego Radziwiłła i zasłużonego łącznościowca - patrona Centrum gen. bryg. Heliodora Cepy. Mszy Świętej w intencji żołnierzy ośrodków szkolenia kadr łączności, przewodniczył Biskup Polowy Wojska Polskiego Józef Guzdek. W ramach obchodów przeprowadzony został uroczysty apel, a zespół akrobacyjny "Biało-czerwone Iskry" wykonał przelot „Flaga”.
„Te 100 lat to cała historia rozwoju szkolnictwa wojskowego w Wojsku Polskim, a współcześnie również rozwoju informatyki. Tu w Zegrzu szkoleni byli pierwsi łącznościowcy, którzy tak bardzo przyczynili się do zwycięstwa w Bitwie Warszawskiej w 1920 roku. To tu w latach 20-tych i 30-tych ubiegłego wieku wiedzę zdobywali łącznościowcy, którzy walczyli na frontach II wojny światowej. Druga połowa XX wieku to dynamiczny rozwój szkolenia w Zegrzu…. Obecnie zegrzyńskie Centrum jest jedynym ośrodkiem tego rodzaju w Siłach Zbrojnych RP w którym w sposób systemowy szkoleni są specjaliści łączności i informatyki na potrzeby całych Sił Zbrojnych RP. W Centrum szkolą się żołnierze jak i pracownicy RON – specjaliści łączności i informatyki także na potrzeby PKW. Tu również szkoleni są żołnierze służby przygotowawczej i Legii Akademickiej. Centrum jest nowoczesnym ośrodkiem, wyposażonym w nowoczesny sprzęt i bazę dydaktyczną, odpowiadającą współczesnym wymogom i potrzebom szkoleniowym. …Jako Komendant Centrum z tego miejsca dziękuję wszystkim za dotychczasowy włożony wysiłek w szkolenie kadr łączności i informatyki. Chciałbym aby każdy żołnierz i pracownik RON Centrum niezależnie od stanowiska czy posiadanego stopnia wojskowego był w pełni świadomy, że jego wysiłek ma wymierne znaczenie. Każdy z was swoją służbą i pracą utrwala dobre imię Centrum zarówno w strukturach Sił Zbrojnych jak również w społeczeństwie wśród którego przecież funkcjonujemy.” – powiedział do zebranych Komendant CSŁiI płk dr Ireneusz Fura.
Dowódcę Generalnego Rodzajów Sił Zbrojnych reprezentował Inspektor Szkolenia DG RSZ gen. dyw. Marek Sokołowski, który odczytał list w którym Dowódca Generalny RSZ podziękował kadrze dowódczej i dydaktycznej oraz pracownikom RON Centrum za wysoki poziom nauczania, zaangażowanie w rozwój procesu kształcenia i szkolenia pozwalający żołnierzom wszystkich Rodzajów Sił Zbrojnych RP na zdobywanie najwyższych kwalifikacji.
W czasie uroczystego apelu wręczone zostały wyróżnienia dla żołnierzy i pracowników RON oraz innych zasłużonych osób.
W dniu obchodów minister obrony narodowej Mariusz Błaszczak przedstawił i podpisał koncepcję tworzenia wojsk cyberprzestrzeni oraz zapowiedział utworzenie nowej Szkoły Podoficerskiej WOT „SONDA” w Zegrzu.
Minister w towarzystwie  Zofii Potkowskiej - córki patrona Centrum gen. bryg. Heliodora Cepy i najmłodszego żołnierza Centrum odsłonił także pomnik powstały dla upamiętnienia oraz oddania hołdu pokoleniom łącznościowców, którzy rozpoczęli służbę i szkolenie w Zegrzu już w 1919 roku. Szef MON odznaczył także Zofię Potkowską Złotym Medalem Za Zasługi dla Obronności Kraju oraz wręczył odznaczenia resortowe żołnierzom Centrum.
Po odsłonięciu pomnika, ministrowi obrony narodowej zaprezentowana została również Sala Tradycji CSŁiI, gdzie dokonał on wpisu do Księgi Pamiątkowej Centrum i nastąpiła wymiana okolicznościowych ryngrafów.
W ramach obchodów w Centrum odbył się Dzień Otwartych Koszar, w czasie którego wszyscy przybyli mogli uczestniczyć w uroczystościach, zapoznać się ze zgromadzonym wojskowym sprzętem bojowym (zaprezentowano m.in. czołg Leopard, KTO Rosomak WRT, KTO Rosomak WEM, ZWD-1, ZWD-2, Radiostację Harris RF 5800 AN/PRC-150 400W, Ruchomy Węzeł Łączności Cyfrowej RWŁC-10AT, moździerz samobieżny M120 Rak). W tym dniu można było również obejrzeć wystawę pt.: „Ośrodki szkolenia kadr łączności Wojska Polskiego w Zegrzu”, występy artystyczne przedstawicieli wojskowych klubów (zespołu Klubu CSŁiI Telefala, przedstawiciele wojskowych klubów z Przemyśla i Rzeszowa) czy też skosztować wojskowej grochówki.
W czasie obchodów wystawione zostały także stanowiska promocyjne Straży Ochrony Kolei, Centrum Szkolenia Policji w Legionowie oraz Wojskowego Ośrodka Badawczo-Wdrożeniowego Służby Żywnościowej w Warszawie.
Na okoliczność 100-lecia opracowany został również medal pamiątkowy, Poczta Polska wydała okolicznościowy znaczek pocztowy oraz wykonany został film pt. „100 lat szkolenia kadr łączności w Zegrzu”.
Obchody „100-lecia szkolenia kadr łączności w Zegrzu” były więc szczególnym jubileuszem. Spotkały się pokolenia łącznościowców i była to doskonała okazja do wspomnień, obejrzenia nowoczesnego sprzętu łączności, a także zwiedzenia zegrzyńskich koszar.
Te 100 lat to historia rozwoju szkolnictwa łączności w Wojsku Polskim, a współcześnie również informatyki. Zegrzyńskie ośrodki wojskowe wniosły duży wkład w rozwój wojsk łączności i całych Sił Zbrojnych RP, a szkoliło się w nich kilkadziesiąt tysięcy słuchaczy.
Dziękujemy wszystkim przybyłym za udział w obchodach z okazji 100. lecia szkolenia kadr łączności w Zegrzu.

 • autor: kpt. Krzysztof Baran
 • 100. lecie CSKiŁ w Zegrzu
 • 100. lecie CSKiŁ w Zegrzu
 • 100. lecie CSKiŁ w Zegrzu
 • 100. lecie CSKiŁ w Zegrzu
 • 100. lecie CSKiŁ w Zegrzu
 • 100. lecie CSKiŁ w Zegrzu
 • 100. lecie CSKiŁ w Zegrzu
 • 100. lecie CSKiŁ w Zegrzu
 • 100. lecie CSKiŁ w Zegrzu
 • 100. lecie CSKiŁ w Zegrzu
 • 100. lecie CSKiŁ w Zegrzu
 • 100. lecie CSKiŁ w Zegrzu
 • 100. lecie CSKiŁ w Zegrzu
 • 100. lecie CSKiŁ w Zegrzu
 • 100. lecie CSKiŁ w Zegrzu
 • 100. lecie CSKiŁ w Zegrzu
 • 100. lecie CSKiŁ w Zegrzu
 • 100. lecie CSKiŁ w Zegrzu
 • 100. lecie CSKiŁ w Zegrzu
 • 100. lecie CSKiŁ w Zegrzu
 • 100. lecie CSKiŁ w Zegrzu
 • 100. lecie CSKiŁ w Zegrzu
 • 100. lecie CSKiŁ w Zegrzu
 • 100. lecie CSKiŁ w Zegrzu
 • 100. lecie CSKiŁ w Zegrzu
 • 100. lecie CSKiŁ w Zegrzu
 • 100. lecie CSKiŁ w Zegrzu
 • 100. lecie CSKiŁ w Zegrzu
 • 100. lecie CSKiŁ w Zegrzu
 • 100. lecie CSKiŁ w Zegrzu
 • 100. lecie CSKiŁ w Zegrzu
 • 100. lecie CSKiŁ w Zegrzu
 • 100. lecie CSKiŁ w Zegrzu
 • 100. lecie CSKiŁ w Zegrzu
 • 100. lecie CSKiŁ w Zegrzu
 • 100. lecie CSKiŁ w Zegrzu
 • 100. lecie CSKiŁ w Zegrzu
 • 100. lecie CSKiŁ w Zegrzu
 • 100. lecie CSKiŁ w Zegrzu
 • 100. lecie CSKiŁ w Zegrzu
 • 100. lecie CSKiŁ w Zegrzu
 • 100. lecie CSKiŁ w Zegrzu
 • 100. lecie CSKiŁ w Zegrzu
 • 100. lecie CSKiŁ w Zegrzu
 • 100. lecie CSKiŁ w Zegrzu
 • 100. lecie CSKiŁ w Zegrzu
 • 100. lecie CSKiŁ w Zegrzu
 • 100. lecie CSKiŁ w Zegrzu
 • 100. lecie CSKiŁ w Zegrzu
 • 100. lecie CSKiŁ w Zegrzu
 • 100. lecie CSKiŁ w Zegrzu

Międzynarodowy dzień bez samochodu

W niedzielę 22 września przypada Międzynarodowy Dzień Bez Samochodu, będący zwieńczeniem Europejskiego Tygodnia Zrównoważonego Transportu, który w tym roku odbędzie się pod hasłem „Bezpieczny ruch pieszy i rowerowy". Z tej okazji, chcąc zachęcić wszystkich do korzystania z alternatywnych metod transportu, przejazdy Lokalną Komunikacją Autobusową realizowaną przez PKS Tarnobrzeg Sp. z o.o. będą bezpłatne.

Tego dnia nie będą także naliczane opłaty za przejazdy rowerami miejskimi w ramach systemu Serocki Rower Miejski, tzn. po przejechaniu 30 bezpłatnych minut, dalsze korzystanie będzie także bezpłatne (zamiast obecnych opłat w wysokości 5 gr/min). Pozostałe opłaty, m.in. za pozostawienie roweru poza strefą wypożyczeń pozostają bez zmian. Szczegółowy cennik znajdą Państwo tutaj.

 

 • autor: Referat Administracyjno-Gospodarczy

Weekend w Serocku 14-15 września 2019 r.

7 września - SOBOTA

10:00 – 12. Wrześniowy Rajd Pamięci.
Rajd pieszy ma na celu propagowanie wiedzy historyczno - krajoznawczej dotyczącej terenu miasta i gminy Serock oraz zdrowego stylu życia. Przedsięwzięcie jest skierowane do uczniów, rodzin, dorosłych mieszkańców gminy oraz wszystkich innych chętnych. Rajd zostanie przeprowadzony dwutorowo: współzawodnictwo drużynowe oraz „swobodny przemarsz”.
Zakończenie rajdu: 13.50
Trasa rajdu: Serock, start - Plaża Miejska, brzeg Zalewu Zegrzyńskiego, Jadwisin, Zegrze CSŁiI - meta.
Organizatorzy: Urząd Miasta i Gminy w Serock, Centrum Szkolenia Łączności i Informatyki, Oddział Zegrze Światowego Związku Polskich Żołnierzy Łączności, Stowarzyszenie „Nasze Zegrze”, Ośrodek Sportu i Rekreacji w Serocku

10.00 - Warsztaty dożynkowe (teatralne i wokalno-muzyczne)  
Zajęcia organizowane są w ramach projektu „Rola Folklora” i stanowią przygotowanie do trzeciego widowiska obrzędowego poświęconego tradycjom dożynkowym
Miejsce: Klub Aktywności Społecznej przy ul. Kościuszki.
Organizator: Miasto i Gmina Serock

15 września - NIEDZIELA

9.00 – Kiermasz Rzeczy Używanych
Podczas kiermaszu na serockim rynku można kupić ubrania, zabawki, książki oraz inne rzeczy używane. Kiermasz potrwa do godz. 14.00
Miejsce: Rynek w Serocku
Organizator: Miasto i Gmina Serock  

12.30 – Koncert dla dzieci „Muzyczne podróże w krainie melodii”
Koncert organizowany w ramach V Festiwalu Muzyki Kameralnej i Organowej Powiatu Legionowskiego 2019. Koncert skierowany nie tylko do najmłodszych słuchaczy, ale także tych najbardziej ciekawskich. W tym roku wraz z naszą znajomą dziewczynką Piosenką wyjedziemy z jej rodzinnego miasteczka – Symfonii, z domu Babci Klawiatury i pod opieką Pani Muzyki, w towarzystwie klarnetu
i akordeonu wybierzemy się w świat. Świat pełen przygód i dźwięków, piosenek i tańców. Piosenka, a wraz z nią wszystkie Dzieci pozna muzykę wielu zakątków kuli ziemskiej. Odwiedzi mieszkańców zza wschodniej granicy Polski i posłucha Kozaka, wybierze się za Tatry do Czech, aby dowiedzieć się, że Polka wcale nie jest tańcem polskim.

Śpiew i prowadzenie: Izabela Kazimierska
Fortepian/piano: Mariusz Dropek
Akordeon: Mateusz Chmielewski  
Klarnet/saksofony: Przemysław Skałuba
Miejsce: Sala widowiskowa Centrum Kultury i Czytelnictwa w Serocku
Organizatorzy: Agencja Artystyczna PRO MUSICA, Powiat Legionowski, CKiC w Serocku


15.00 – Prelekcja ppłk. rez. Mieczysława Hucała pt. „100 lat szkolenia kadr łączności Wojska Polskiego w Zegrzu”
Prelekcja zorganizowana zostanie w ramach obchodów „100 Lat Kadr Łączności w Zegrzu”.  
Miejsce: Izba Pamięci i Tradycji Rybackich w Serocku.
Organizatorzy: Miasto i Gmina Serock, Światowy Związek Polskich Żołnierzy Łączności.

Ponadto zapraszamy :

 • do ratusza na wystawę „Ośrodki szkolenia kadr łączności Wojska Polskiego w Zegrzu” stworzonej w CSŁiI w Zegrzu z okazji obchodów 100-lecia szkolenia kadr łączności w tym ośrodku.
 • na wystawę outdoorową przy ratuszu „Wojenne migawki – Serock i okolice w 1939 roku” przygotowaną przez Izbę Pamięci i Tradycji Rybackich w Serocku w związku z 80. rocznicą wybuchu II wojny światowej.
 • do zwiedzania Izby Pamięci i Tradycji Rybackich w Serocku
 • do stref wypożyczania serockich rowerów miejskich oraz skuterów elektrycznych blinkee.city

Zapraszamy serdecznie! Szczegóły na plakatach poniżej.

 

Forum Kół Gospodyń Wiejskich

11 września br., w sali konferencyjnej Urzędu Miasta i Gminy w Serocku odbyło się Forum Kół Gospodyń Wiejskich. Na spotkanie zostały zaproszone koła gospodyń wiejskich funkcjonujące na terenie miasta i gminy Serock oraz wszystkie zainteresowane osoby, także spoza terenu gminy. W sumie w spotkaniu uczestniczyło około 20 osób.

Głównym celem forum było zapoznanie uczestników z obowiązującymi przepisami w zakresie zakładania, funkcjonowania, lecz także i likwidacji kół gospodyń wiejskich. Głosem eksperckim była Pani Agnieszka Bąk – kierownik Biura Powiatowego Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa w Legionowie, która podzieliła się z uczestnikami spotkania swoją szeroką wiedzą dotyczącą rejestracji kół, podejmowania przez nich stosownych uchwał czy też zrzeszania kół w związki. W trakcie spotkania wywiązała się dyskusja m.in. o sposobach wsparcia działalności i inicjatyw kół przez samorząd gminny oraz o różnym spojrzeniu kół na podejmowaną przez siebie działalność.

Mimo iż celem spotkania było głównie usystematyzowanie wiedzy „o kołach” to wartością dodaną była z pewnością zachęta do tworzenia kół gospodyń wiejskich, jako miejsca dla kobiet gospodarnych i wyjątkowych.

 

 • autor: Referat Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa

Zapraszamy na kiermasz rzeczy używanych

Zapraszamy na przedostatni w tym roku kiermasz rzeczy używanych.

Dębe ze zwycięstwem!

7 września w Popowie Kościelnym odbył się X Festiwal Aktywności Społecznej i Artystycznej  Sołectw. To organizowane przez Lokalną Grupę Działania Zalew Zegrzyński przedsięwzięcie co roku skupia miłośników kulinariów, lokalnych tradycji i dobrej zabawy. Siedem sołectw:  Sołectwo Chruściele (Gmina Dąbrówka), Sołectwo Dąbrowa Chotomowska (Gmina Jabłonna), Sołectwo Zegrze Południowe (Gmina Nieporęt), Sołectwo Dębe (Gmina Serock), Sołectwo Somianka Zaszosie (Gmina Somianka), Sołectwo Kałuszyn (Gmina Wieliszew), Sołectwo Rżyska (Gmina Radzymin) rywalizowało w trzech kategoriach: prezentacja stoiska, smaki, kuchnia regionalna, występ sceniczny.

Przygotowane wspólnie przez społeczność Dębego stoisko z dumą prezentował sołtys Wiesław Winnicki z żoną Wandą oraz  mieszkankami w zielonych fartuszkach. Charakterystyczne dla Dębego sadownictwo i myślistwo stały się motywem wystroju stoiska. Na stołach królowała dziczyzna w otoczeniu przysmaków będących dziełem mieszkanek Dębego i oczywiście owoce z lokalnych sadów. Publiczność ochoczo zajadała wędliny, pasztety, pierogi, zupę dyniową czy bigos ze spiżarni sołtysowej. Równie chętnie kosztowała znakomite ciasta oraz podziwiała smak soków i nalewek ze spiżarni sołtysa. Tak było w stoisku, które odwiedziło wielu oficjalnych gości oraz radnych, sołtysów i mieszkańców gminy Serock. W czasie występu artystycznego sołectwa Dębę, najpierw usłyszeliśmy porywające utwory w stylu country wykonane na skrzypcach, a następnie ze  sceny do wspólnej nauki tańca liniowego porwał publiczność zespół Country.

Zaangażowanie mieszkańców Dębego doceniła komisja konkursowa przyznając sołectwu II miejsce w kategorii: smaki – kuchnia regionalna, II miejsce w kategorii występ sceniczny oraz III miejsce w kategorii prezentacja stoiska. Ilość nagród zaowocowała również przyznaniem Grand Prix oraz zdobyciem Pucharu Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi, pod patronatem którego odbywał się tegoroczny festiwal.

Panu Sołtysowi i Mieszkańcom Dębego serdecznie gratulujemy zwycięstwa oraz  dziękujemy za ogromny wysiłek jaki włożyli w przygotowanie festiwalowej prezentacji!

Dziękujemy też mieszkańcom gminy Serock za oddane głosy i wspólną zabawę. Najprawdopodobniej w przyszłym roku to nasza gmina będzie gospodarzem Festiwalu Sołectw.
 

 • Festiwal Sołectw Dębe
 • Festiwal Sołectw Dębe
 • Festiwal Sołectw Dębe
 • Festiwal Sołectw Dębe
 • Festiwal Sołectw Dębe
 • Festiwal Sołectw Dębe
 • Festiwal Sołectw Dębe
 • Festiwal Sołectw Dębe
 • Festiwal Sołectw Dębe
 • Festiwal Sołectw Dębe
 • Festiwal Sołectw Dębe
 • Festiwal Sołectw Dębe
 • Festiwal Sołectw Dębe
 • Festiwal Sołectw Dębe
 • Festiwal Sołectw Dębe
 • Festiwal Sołectw Dębe
 • Festiwal Sołectw Dębe
 • Festiwal Sołectw Dębe
 • Festiwal Sołectw Dębe
 • Festiwal Sołectw Dębe
 • Festiwal Sołectw Dębe
 • Festiwal Sołectw Dębe
 • Festiwal Sołectw Dębe
 • Festiwal Sołectw Dębe
 • Festiwal Sołectw Dębe
 • Festiwal Sołectw Dębe
 • Festiwal Sołectw Dębe
 • Festiwal Sołectw Dębe
 • Festiwal Sołectw Dębe
 • Festiwal Sołectw Dębe
 • Festiwal Sołectw Dębe
 • Festiwal Sołectw Dębe
 • Festiwal Sołectw Dębe
 • Festiwal Sołectw Dębe
 • Festiwal Sołectw Dębe
 • Festiwal Sołectw Dębe
 • Festiwal Sołectw Dębe
 • Festiwal Sołectw Dębe
 • Festiwal Sołectw Dębe
 • Festiwal Sołectw Dębe
 • Festiwal Sołectw Dębe
 • Festiwal Sołectw Dębe
 • Festiwal Sołectw Dębe
 • Festiwal Sołectw Dębe
 • Festiwal Sołectw Dębe
 • Festiwal Sołectw Dębe
 • Festiwal Sołectw Dębe
 • Festiwal Sołectw Dębe
 • Festiwal Sołectw Dębe
 • Festiwal Sołectw Dębe
 • Festiwal Sołectw Dębe
 • Festiwal Sołectw Dębe
 • Festiwal Sołectw Dębe
 • Festiwal Sołectw Dębe
 • Festiwal Sołectw Dębe
 • Festiwal Sołectw Dębe
 • Festiwal Sołectw Dębe
 • Festiwal Sołectw Dębe
 • Festiwal Sołectw Dębe
 • Festiwal Sołectw Dębe
 • Festiwal Sołectw Dębe
 • Festiwal Sołectw Dębe
 • Festiwal Sołectw Dębe
 • Festiwal Sołectw Dębe
 • Festiwal Sołectw Dębe
 • Festiwal Sołectw Dębe
 • Festiwal Sołectw Dębe
 • Festiwal Sołectw Dębe
 • Festiwal Sołectw Dębe
 • Festiwal Sołectw Dębe
 • Festiwal Sołectw Dębe
 • Festiwal Sołectw Dębe
 • Festiwal Sołectw Dębe
 • Festiwal Sołectw Dębe
 • Festiwal Sołectw Dębe
 • Festiwal Sołectw Dębe
 • Festiwal Sołectw Dębe
 • Festiwal Sołectw Dębe
 • Festiwal Sołectw Dębe
 • Festiwal Sołectw Dębe
 • Festiwal Sołectw Dębe
 • Festiwal Sołectw Dębe
 • Festiwal Sołectw Dębe
 • Festiwal Sołectw Dębe
 • Festiwal Sołectw Dębe
 • Festiwal Sołectw Dębe
 • Festiwal Sołectw Dębe
 • Festiwal Sołectw Dębe
 • Festiwal Sołectw Dębe
 • Festiwal Sołectw Dębe
 • Festiwal Sołectw Dębe
 • Festiwal Sołectw Dębe
 • Festiwal Sołectw Dębe
 • Festiwal Sołectw Dębe
 • Festiwal Sołectw Dębe
 • Festiwal Sołectw Dębe
 • Festiwal Sołectw Dębe
 • Festiwal Sołectw Dębe
 • Festiwal Sołectw Dębe
 • Festiwal Sołectw Dębe
 • Festiwal Sołectw Dębe
 • Festiwal Sołectw Dębe
 • Festiwal Sołectw Dębe
 • Festiwal Sołectw Dębe
 • Festiwal Sołectw Dębe
 • Festiwal Sołectw Dębe
 • Festiwal Sołectw Dębe
 • Festiwal Sołectw Dębe
 • Festiwal Sołectw Dębe
 • Festiwal Sołectw Dębe
 • Festiwal Sołectw Dębe
 • Festiwal Sołectw Dębe

Serockie wydarzenia weekendowe w dniach 7-8 września 2019 r.

7 września- sobota

10:00 – Warsztaty dożynkowe (teatralne i wokalno-muzyczne - w ramach projektu Rola Folklora) poprzedzające 3. widowisko obrzędowe, poświęcone tradycjom dożynkowym - w Klubie Aktywności Społecznej przy ul. Kościuszki.

13:00 X Festiwal Aktywności Społecznej i Kulturalnej Sołectw” organizowany przez Lokalną Grupę Działania Zalew Zegrzyński na rynku w Popowie Kościelnym. Miasto i Gminę Serock reprezentować będzie Sołectwo Dębe, które zaprasza do swego myśliwskiego stoiska oraz na występ w rytmach country  licząc na wsparcie mieszkańców gminy Serock.
W tegorocznej edycji konkursu udział wezmą również: Sołectwo Chruściele (Gmina Dąbrówka), Sołectwo Dąbrowa Chotomowska (Gmina Jabłonna), Sołectwo Zegrze Południowe (Gmina Nieporęt), , Sołectwo Somianka Zaszosie (Gmina Somianka), Sołectwo Kałuszyn (Gmina Wieliszew), Sołectwo Rżyska (Gmina Radzymin). Sołectwa tradycyjnie będą rywalizowały ze sobą w następujących kategoriach: prezentacja stoiska; smaki, kuchnia regionalna; występ sceniczny. Będzie zacięta rywalizacja, pyszne jedzenie oraz przednia zabawa.

16:30 Start zawodników w Mistrzostwach Polski w sprinterskich biegach na orientację – dzień I w Serocku (dzień II w Nowym dworze Mazowieckim 8.09.19). Ceremonia otwarcia mistrzostw o 14:30, start do dystansu sprinterskiego zaplanowano z rynku o godz. 16:30; Dekoracja zwycięzców przed ratuszem o godz. 19:00

7 i 8 września –sobota/niedziela
Międzynarodowy Turniej Twin Cities Serock Cup  - roczników 2010 oraz 2009.
W turnieju weźmie udział 48 zespołów z terenu całej Polski i kilka drużyn zagranicznych. Łącznie prawie 700 zawodników. Każdym zespół rozegra łącznie 200 minut w ciągu 2 dni.
Rywalizacja będzie się toczyć na 3 bardzo dobrze przygotowanych, trawiastych boiskach na terenie naszej Gminy (w Serocku, Woli Kiełpińskiej i Jadwisinie). Jednak większość głównych uroczystości będzie odbywała się na Stadionie Miejskim w Serocku, gdzie przewidziano dodatkowe atrakcje i różnego rodzaju konkursy.

7.09. sobota - I dzień  - rozgrywki grupowe.
8.09. niedziela  - II dzień - rozgrywki finałowe o miejsca.

Turnieje grupy U9 - rocznik 2010 (na wszystkich boiskach) odbywać się będą 7- 8.09. w g. 8:00 -13:00. Dekoracja zwycięzców grupy U9 na serockim stadionie - 8.09. w g. 12:30-14:00

Turnieje grupy U10 - rocznik 2009 (na wszystkich boiskach) odbywać się będą 7- 8.09. w g. 14:00 -18:30 dekoracja zwycięzców na serockim stadionie od g.19:00
Oficjalne zakończenie turnieju odbędzie się na Stadionie Miejskim w Serocku o g. 20:00

Zapraszamy również do śledzenia fanpejdża Twin Cities Serock Cup, gdzie zamieszczane są relacje na bieżąco.

Ponadto zapraszamy :

 • do ratusza na wystawę „Ośrodki szkolenia kadr łączności Wojska Polskiego w Zegrzu” stworzonej w CSŁiI w Zegrzu z okazji obchodów 100-lecia szkolenia kadr łączności w tym ośrodku.
  • na wystawę outdoorową przy ratuszu „Wojenne migawki – Serock i okolice w 1939 roku” przygotowaną przez Izbę Pamięci i Tradycji Rybackich w Serocku w związku z 80. rocznicą wybuchu II wojny światowej.
 • do zwiedzania Izby Pamięci i Tradycji Rybackich w Serocku
  • do stref wypożyczania serockich rowerów miejskich oraz skuterów elektrycznych blinkee.city

Zapraszamy serdecznie! Szczegóły na plakatach poniżej.

Gminna Ewidencja Zabytków Miasta i Gminy Serock

Informujemy, że dnia 03.09.2019 r., Zarządzeniem Burmistrza nr 129/B/2019 została przyjęta Gminna Ewidencja Zabytków Miasta i Gminy Serock składająca się z wykazu zabytków nieruchomych oraz zabytków archeologicznych znajdujących się na terenie miasta i gminy. Zarządzenie aktualizuje Gminną Ewidencję Zabytków opracowaną i wdrożoną w 2011 roku.
Prace nad aktualizacją ewidencji trwały od ponad roku, a projekt ewidencji został pozytywnie zaopiniowany przez Mazowieckiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków w dniu 31.07.2019 r.
W Gminnej Ewidencji Zabytków umieszcza się zabytki nieruchome wpisane do rejestru, zabytki nieruchome znajdujące się w wojewódzkiej ewidencji zabytków oraz inne zabytki nieruchome wyznaczone przez burmistrza w porozumieniu z wojewódzkim konserwatorem zabytków.
Na terenie miasta i gminy Serock włączone do ewidencji zostało 65 zabytków nieruchomych oraz 103 zabytki archeologiczne. Dane umieszczone w dokumencie zostały opracowane na podstawie materiałów przekazanych przez Mazowieckiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków. Ewidencja ma charakter zbioru otwartego i może podlegać aktualizacji. Zapraszamy do zapoznania się z dokumentami.
Obecnie trwają prace nad opracowaniem Programu Opieki nad Zabytkami Miasta i Gminy Serock na lata 2019-2023, który w najbliższym czasie zostanie skierowany do Mazowieckiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków w celu uzyskania pozytywnej opinii.

 • autor: Referat Gospodarki Gruntami Planowania Przestrzennego i Rozwoju

Dzieci sprzątały nabrzeże Bugu

W piękne słoneczne popołudnie 31 sierpnia 2019 r. dzieci z sołectw Kani Nowej i Cupla wraz z rodzicami i dziadkami postanowiły zorganizować pożegnanie wakacji. Sebastian – jeden z uczestników – zaproponował, aby połączyć przyjemne z pożytecznym i na przykład pozbierać śmieci wzdłuż nabrzeża Bugu.

Dzieci ze wsi szybko podchwyciły ten pomysł. W godzinę wraz z innymi dorosłymi przeszliśmy około kilometra i zebraliśmy około 20 worków śmieci.  Zdziwienie dzieci i dorosłych było ogromne gdy nad wodą zobaczyliśmy góry śmieci pozostawione przez osoby, które przyjeżdżają tu odpocząć lub łowić ryby. Z powodu tak ogromnych zanieczyszczeń – szczególnie dzieciom – było bardzo przykro, że osoby dorosłe zostawiają taki bałagan i zaśmiecają nasze okolice.


Zwieńczeniem tego wieczornego wysiłku było przygotowanie przez wujka Wiesia ogromnego ogniska i uszykowania patyczków do pieczenia kiełbasek. Praca dzieci została nawet doceniona przez pana wędkarza, który w podziękowaniu przyniósł lody i słodycze.
Z takiego zakończenia wakacji dzieci były zadowolone. Uśmiechnięte i bardzo zmęczone, o zmroku, powędrowały do swoich domów.


I my bardzo dziękujemy dzieciom za tak piękną inicjatywę i zaangażowanie.

Sołtys Kani Nowej – Teresa Wierzbicka
Sołtys Cupla – Anna Lewalska

 

Nowa linia LKA do Legionowa

2 września, Powiat Legionowski we współpracy z Miastem i Gminą Serock uruchomił nową linię autobusową łączącą gminy Serock, Nieporęt i Wieliszew ze Starostwem Powiatowym i Centrum Komunikacyjnym w Legionowie. Bilet normalny kosztuje 3 zł, ulgowy - 1,5 zł. Ponieważ nowa linia jest pilotażowa, wszystkie sugestie dotyczące jej funkcjonowania prosimy kierować na adres: komunikacja@serock.pl z hasłem "sugestie LKA" w temacie.

Powiat Legionowski pokrywa koszty funkcjonowania nowej linii autobusowej, Miasto i Gmina Serock zajmuje się kwestiami organizacyjnymi.

Poniżej rozkład kursowania nowej linii. Wszystkie rozkłady TUTAJ.

 

źródło: powiat-legionowski.pl

Jubileusze serockiego przedszkola

2 września serockie przedszkole obchodziło piękne jubileusze: 40-lecia funkcjonowania i 10-lecia nadania imienia Krasnala Hałabały. Tego dnia uroczyście przekazano także przedszkolakom nowe sale, które zostały wybudowane w tym roku oraz nowy plac zabaw.

Podczas spotkania, na które zaprosiła Pani Dyrektor Przedszkola Barbara Tomczak wraz z Burmistrzem Arturem Borkowskim, przywołano historię powstania i funkcjonowania placówki, dokonano symbolicznego przecięcia wstęgi w nowo powstałej sali do aktywności fizycznej, opowiedziano o dynamice rozwoju przedszkola.

Nie zabrakło również występu artystycznego podopiecznych przedszkola. Milusińscy zaprezentowali opowieść o ich patronie - Krasnalu Hałabale, a potem stanowili barwne tło do występu Kasi Lipskiej. 

Po uroczystości przybyli goście mieli okazję do zwiedzenia nowo wybudowanej części placówki.

 

 • jubileusze przedszkola
 • jubileusze przedszkola
 • jubileusze przedszkola
 • jubileusze przedszkola
 • jubileusze przedszkola
 • jubileusze przedszkola
 • jubileusze przedszkola
 • jubileusze przedszkola
 • jubileusze przedszkola
 • jubileusze przedszkola
 • jubileusze przedszkola
 • jubileusze przedszkola
 • jubileusze przedszkola
 • jubileusze przedszkola
 • jubileusze przedszkola
 • jubileusze przedszkola
 • jubileusze przedszkola
 • jubileusze przedszkola
 • jubileusze przedszkola
 • jubileusze przedszkola
 • jubileusze przedszkola
 • jubileusze przedszkola
 • jubileusze przedszkola
 • jubileusze przedszkola
 • jubileusze przedszkola
 • jubileusze przedszkola
 • jubileusze przedszkola
 • jubileusze przedszkola
 • jubileusze przedszkola
 • jubileusze przedszkola
 • jubileusze przedszkola
 • jubileusze przedszkola
 • jubileusze przedszkola
 • jubileusze przedszkola
 • jubileusze przedszkola
 • jubileusze przedszkola
 • jubileusze przedszkola
 • jubileusze przedszkola
 • jubileusze przedszkola
 • jubileusze przedszkola
 • jubileusze przedszkola
 • jubileusze przedszkola
 • jubileusze przedszkola
 • jubileusze przedszkola

Serockie Forum Kół Gospodyń Wiejskich

W środę 11 września o godzinie 10.00 w sali konferencyjnej Urzędu Miasta i Gminy Serock odbędzie się Forum serockich Kół Gospodyń Wiejskich. Spotkanie będzie formą dyskusji na temat niezależności i rozwoju Kół Gospodyń, a także ich wydatkach i rozliczeniach.

Swój udział zapowiedziała Pani Agnieszka Bąk – kierownik Biura Powiatowego w Legionowie Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa. Spotkanie będzie również doskonałą okazją do zasięgnięcia informacji o uwarunkowaniach prawnych zakładania i funkcjonowania kół, do wymiany doświadczeń i pomysłów na przyszłość.

Zapraszamy  wszystkich zainteresowanych również z okolicznych gmin!

Prosimy o potwierdzenie obecności do 9 września pod nr tel. 22 782 88 40 lub na adres mailowy: ochronasrodowiska@serock.pl.

 

źródło logotypu

 

Pożyczka na budowę kanalizacji sanitarnej w Jadwisinie ul. Książęca

W dniu 12 grudnia br. Miasto i Gmina Serock podpisała z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie umowę o dofinansowanie w formie pożyczki na realizację zadania pn. “Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Jadwisin w ramach zadania „Rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej na terenie Gminy Serock” – I etap (ul. Książęca) .” Przyznana kwota pożyczki udzielanej na preferencyjnych warunkach wynosi 593 500,00 zł., przy czym na warunkach określonych przez WFOŚiGW  kwota ta będzie mogła zostać częściowo umorzona. W wyniku realizacji tego zadania w ul. Książęcej w Jadwisinie powstała sieć kanalizacji sanitarnej, a mieszkańcy uzyskali możliwość wykonania przyłączy i odprowadzania ścieków do zbudowanej sieci.

 • autor: Referat Przygotowania i Realizacji Inwestycji

Twin Cities Serock Cup 2019

Wystartował ⚽️ Międzynarodowy Turniej Twin Cities Serock Cup dla roczników 2010 oraz 2009.

W turnieju głównym, który będzie rozgrywany w dniach 7-8.09.2019 r. weźmie udział 48 zespołów z terenu całej Polski i parę drużyn zagranicznych. Łącznie prawie 700 zawodników.

Rocznik 2010 - 24 zespoły, 4 grupy po 6 drużyn.
Rocznik 2009 - 24 zespoły, 4 grupy po 6 drużyn.

Każdym zespół rozegra łącznie 200 minut w ciągu 2 dni.

7.09.2019 r.  - I dzień  -rozgrywki grupowe.
8.09.2019 r.  - II dzień - rozgrywki finałowe o miejsca.

Rywalizacja będzie się toczyć na 3 bardzo dobrze przygotowanych, trawiastych boiskach na terenie naszej Gminy (w Serocku, Woli Kiełpińskiej i Jadwisinie).

Jednak większość głównych uroczystości będzie odbywała się na głównym Stadionie Miejskim w Serocku, gdzie przewidujemy dodatkowe atrakcje i różnego rodzaju konkursy.

Wieczorem po pierwszym dniu zmagań odbędzie się wspólne grilowanie dla wszystkich drużyn w jednym z ośrodków noclegowych.

31 sierpnia odbyło się losowanie grup, które transmitowane było na żywo na FP Urzędu Miasta i Gminy Serock. Można je obejrzeć TUTAJ.

Zapraszamy również do śledzenia fanpejdża Twin Cities Serock Cup, gdzie zamieszczane są relacje na bieżąco.

 

 • autor: Organizatorzy

Festiwal sołectw - zaproszenie

Serdecznie zapraszamy na X Festiwal Aktywności Społecznej i Kulturalnej Sołectw organizowany przez Lokalną Grupę Działania Zalew Zegrzyński pod honorowym patronatem Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi Jana Krzysztofa Ardanowskiego, który odbędzie się w sobotę 7 września 2019 r. na Rynku w Popowie Kościelnym.

W tegorocznej edycji konkursu weźmie udział siedem sołectw: Sołectwo Chruściele (Gmina Dąbrówka), Sołectwo Dąbrowa Chotomowska (Gmina Jabłonna), Sołectwo Zegrze Południowe (Gmina Nieporęt), Sołectwo Dębe (Gmina Serock), Sołectwo Somianka Zaszosie (Gmina Somianka), Sołectwo Kałuszyn (Gmina Wieliszew), Sołectwo Rżyska (Gmina Radzymin), które będą rywalizowały ze sobą w następujących kategoriach: prezentacja stoiska; smaki, kuchnia regionalna; występ sceniczny. Będzie zacięta rywalizacja, pyszne jedzenie oraz przednia zabawa.

Serdecznie zapraszamy do udziału, kibicowania i oddawania głosów na reprezentantów naszej gminy.

 

Życzenia z okazji rozpoczęcia nowego roku szkolnego

Dzieci i młodzież rozpoczynają dziś nowy rok szkolny.

Życzymy Wam, aby najbliższe dziesięć miesięcy, które spędzicie w szkołach, były dla Was czasem owocnym, pełnym pasji,
czasem zdobywania wiedzy i nabywania nowych umiejętności.

Nauczycielom, wychowawcom i pracownikom administracyjnym szkół i placówek oświatowych
życzymy cierpliwości, spełnienia zawodowego i wszelkiej pomyślności.

Awaria oczyszczalni ścieków Czajka

W związku z awarią ścieków jaka miała miejsce w oczyszczalni ścieków Czajka w Warszawie zamieszczamy komunikaty istotne dla mieszkańców powiatu legionowskiego.

Ścieżka pieszo-rowerowa

30 sierpnia uroczyście otwarto fragment ścieżki pieszo-rowerowej prowadzącej nad Narwią od odcinka w Wierzbicy do Ośrodka Rybackiego Okręgu Mazowieckiego PZW w Wierzbicy. Inwestycja została dofinansowana ze środków Unii Europejskiej, a beneficjentem był Okręg Mazowiecki Polskiego Związku Wędkarskiego w Warszawie. Zapraszamy do spacerów.

Całkowita wartość projektu: 414 426,90 zł, kwota dofinansowania: 285 243,00 zł (poziom dofinansowania: 85%).

Globalne ocieplenie

Globalne ocieplenie – (ang. global warming) zjawisko obserwowane od połowy XX wieku, związane z utrzymującym się trendem wzrostowym w średniej temperaturze ziemskiej atmosfery oraz oceanów.

Globalne ocieplenie spowodowane jest uwalnianiem do atmosfery gazów cieplarnianych – głównie dwutlenku węgla i metanu. Gazy te hamują wydostawanie się promieniowania podczerwonego z powierzchni planety do przestrzeni kosmicznej, powodując wzrost temperatury powierzchni Ziemi. Średnia globalna temperatura lądów i oceanów względem okresu drugiej połowy XIX wieku wzrosła o 0,75 °C.

Istnieje zgodność, że za obecne ocieplanie się klimatu odpowiadają dwie grupy czynników: naturalne i antropogeniczne, które wzajemnie się nakładają i wzmacniają.

Największe kontrowersje wokół tematu globalnego ocieplenia budzi obecnie ustalenie, w jakim stopniu na zjawisko to wpływa działalność człowieka, a w jakim stopniu czynniki naturalne. Czy oddziaływanie gospodarki człowieka jest na tyle silne, by winą za zmianę klimatu w znaczącym, ale nie wyłącznym stopniu obarczyć ludzkość?

Zdecydowana większość naukowców jasno stwierdza, że globalne ocieplenie spowodowane jest głównie działalnością człowieka, taką jak spalanie paliw kopalnych (emisja gazów cieplarnianych do atmosfery) i wylesianie (zmniejszenie możliwości pochłaniania CO2 przez drzewa i ponowne uwalnianie zmagazynowanego w nich węgla do atmosfery). Ocieplenie powodują gazy cieplarniane, a dziś to człowiek widocznie zwiększa ich zawartość w atmosferze. Świadczą o tym niezależne pomiary, wykonywane z Ziemi i z kosmosu, w atmosferze i w oceanach, w stacjach meteorologicznych i w laboratoriach.

Przeciwnicy powyższej analizy globalnego ocieplenia wyrażają różnorodne opinie dotyczące jego przyczyn. Niektóre stanowiska mówią, że nie zostało ustalone, że ludzie faktycznie są główną przyczyną globalnego ocieplenia. Inne przypisują globalne ocieplenie naturalnym czynnikom, takim jak wzrost aktywności słonecznej, zmiana aktywności wulkanów, promieniowanie kosmiczne czy wewnętrzne przepływy energii w ziemskim systemie klimatycznym (między oceanami a atmosferą). Hipotezy alternatywne do teorii antropogenicznego czynnika globalnego ocieplenia są  jednak w dużej mierze ze sobą sprzeczne. Oznacza to, że każda z nich próbuje wytłumaczyć ocieplenie w inny sposób -niezgodny z pozostałymi.

Naukowcy są zdania, że jeśli temperatura wzrośnie o więcej niż 2°C w stosunku do temperatury sprzed epoki przemysłowej, drastycznie zwiększy się ryzyko niebezpiecznych i potencjalnie katastrofalnych zmian w środowisku. Aby zminimalizować zmiany klimatu rządy większości państw podpisały i ratyfikowały protokół z Kioto, mający na celu redukcję emisji gazów cieplarnianych.

Obecnie trwa światowa polityczno-publiczna debata, dotycząca działań, jakie można podjąć w celu zmniejszenia tempa ocieplania się klimatu oraz przystosowania się do już występujących i przewidywanych jego następstw.

Zapraszamy Państwa do zapoznania się z różnymi publikacjami na ten temat, które znajdziecie m.in. pod tymi linkami:

https://naukaoklimacie.pl/fakty-i-mity
https://aerisfuturo.pl/projekt/najwazniejsze-fakty-i-mity-klimatyczne/