Rotator zdjęć

Główna treść strony Mazowiecka uchwała antysmogowa

Mazowiecka uchwala antysmogowa

Treść uchwały

 • Mazowiecka Uchwała Antysmogowa:

W dniu 26 kwietnia 2022 roku Sejmik Województwa Mazowieckiego podjął uchwałę zmieniającą w sprawie wprowadzenia na obszarze województwa mazowieckiego ograniczeń i zakazów w zakresie eksploatacji instalacji, w których następuje spalanie paliw. Pierwotnie dokument został przyjęty 11 listopada 2017 roku. Uchwała stanowi akt prawa miejscowego, który obowiązuje wszystkich mieszkańców województwa mazowieckiego, samorządy oraz podmioty działające na jego terenie. Ograniczenia i zakazy wskazane w dokumencie dotyczą wszystkich użytkowników urządzeń o mocy do 1MW, w których następuje spalanie paliw stałych, czyli właścicieli w szczególności:

 • pieców;
 • kominków;
 • kotłów- w tym kotłów wchodzących w skład zestawów zawierających kotły na paliwo stałe, ogrzewacze dodatkowe, regulatory temperatury i urządzenia słoneczne.

Co określa Uchwała?

Od 11 listopada 2017 r. można montować tylko kotły i kominki spełniające normy emisyjne zgodne z wymogami ekoprojektu (wynikającymi z treści rozporządzenia Komisji UE) nr 2015/1189 z dnia 28 kwietnia 2015 r. w sprawie wykonania dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2009/125/WE w odniesieniu do wymogów dotyczących ekoprojektu  dla kotłów na paliwo stałe oraz nr 2015/1185 z dn. 24 kwietnia 2015 r. w sprawie wykonania dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2009/125/WE w odniesieniu do wymogów dotyczących ekoprojektu dla miejscowych ogrzewaczy pomieszczeń na paliwo stałe.

Od 1 stycznia 2023 r.:

 • Nie wolno używać kotłów na węgiel lub drewno nie spełniających wymogów dla klas 3,4
  lub 5 według normy PN-EN 303-5:2012;
 • Nie wolno eksploatować kotłów na paliwa stałe (w tym biomasę) w nowo budowanych budynkach dla których wniosek o pozwolenie lub zgłoszenie zostały złożone po dniu 1 stycznia 2023 r., jeżeli istnieje techniczna możliwość podłączenia budynku do sieci ciepłowniczej, która znajduje się na terenie bezpośrednio przylegającym do działki inwestora na której znajduje się instalacja;
 • Nie wolno eksploatować miejscowych ogrzewaczy pomieszczeń (w tym: kominków, pieców, pieców kaflowych) niespełniających wymogów ekoprojektu (rozporządzenie Komisji UE 2015/1185 z 24 kwietnia 2015 r. w sprawie wykonania dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2009/125/WE w odniesieniu do wymogów dotyczących ekoprojektu dla miejscowych ogrzewaczy pomieszczeń na paliwo stałe).

Od 1 stycznia 2028 r.:

 • Nie będzie można używać kotłów na węgiel lub drewno klasy 3 lub 4 według normy PN-EN 303-5:2012;
 • W granicach administracyjnych gmin wchodzących w skład powiatów: grodziskiego, legionowskiego, mińskiego, nowodworskiego, piaseczyńskiego, pruszkowskiego, otwockiego, warszawskiego zachodniego oraz wołomińskiego nie wolno stosować węgla kamiennego oraz paliw stałych produkowanych z wykorzystaniem tego węgla.
 • Kominki niespełniające wymogów ekoprojektu mogą być eksploatowane jeżeli zostaną doposażone w urządzenie ograniczające emisję pyłu do wartości określonych w ekoprojekcie.

Jakie są przewidziane sankcje karne?

Użytkownicy instalacji naruszający przepisy uchwały mogą być ukarani mandatem do 500 zł lub grzywną do 5000 zł. Należy mieć na uwadze, że zgodnie z art. 225 kodeksu karnego, udaremnianie lub utrudnianie przeprowadzenia kontroli jest przestępstwem zagrożonym karą pozbawienia wolności do lat 3.

W jaki sposób sprawdzić klasę swojego kotła?

Informacja o klasie kotła znajduje się na tabliczce znamionowej oraz w instrukcji obsługi urządzenia. Jeśli nie ma jej w żadnym z tych miejsc, można zweryfikować tę informację również u producenta danego urządzenia. Jeśli nie posiadamy żadnego potwierdzenia dotyczącego klasy- kocioł nie spełnia kryteriów żadnej z klas. Podczas zakupu kotła należy upewnić się u sprzedawcy bądź producenta czy posiada on certyfikat, który jest zgodny z wymaganiami ekoprojektu. Należy pamiętać, że 5 klasa nie jest tożsama z klasą ekoprojekt. Jednak posiadacze kotłów klasy 5, którzy uruchomili je przed dniem wejścia w życie uchwały antysmogowej, tj. przed 11 listopada 2017 r., mogą korzystać z nich do końca ich żywotności.

Na terenie województwa mazowieckiego od 1 lipca 2018 roku zaczął obowiązywać zakaz spalania
w kotłach, piecach i kominkach następujących rodzajów paliw:

 1. mułów i flotokoncentratów węglowych oraz mieszanek produkowanych z ich wykorzystaniem,
 2. węgla brunatnego oraz paliw stałych produkowanych z wykorzystaniem tego węgla,
 3. węgla kamiennego w postaci sypkiej o uziarnieniu 0-3 mm,
 4. paliw zawierających biomasę o wilgotności w stanie roboczym powyżej 20% (np. mokrego drewna).
 • Monitorujemy jakość powietrza:

Na terenie Miasta i Gminy Serock są zamontowane czujniki Airly, które na bieżąco sprawdzają jakość powietrza, którym oddychamy. Czujniki znajdują się w centrum Serocka, a także w miejscowościach: Wierzbica, Wola Kiełpińska, Jachranka, Borowa Góra, Jadwisin, Gąsiorowo oraz Zegrze. Czujniki Airly mierzą w czasie rzeczywistym stężenie pyłów zawieszonych PM1, PM2,5 oraz PM10 i najważniejsze parametry pogodowe takie jak temperaturę, wilgotność i ciśnienie, dając informację o jakości powietrza w lokalizacji, w której są umieszczone. Sprawdź stan jakości powietrza na interaktywnej mapie pod adresem: https://airly.org/map/en/

 • Nie karm smogu:

Na lekcjach przyrody dzieci uczą się, iż powietrze to mieszanina gazów w ponad 78% azotu, niespełna 21% tlenu oraz w 1% innych gazów wśród których przeważa argon. Powietrze to jeden z czterech żywiołów, obok ognia, wody i ziemi. Jest substancją niezbędną do życia człowieka oraz większości organizmów na Ziemi. Powietrze obecne jest wszędzie, a jego skład zależny jest nie tylko od czynników naturalnych, ale także od tego jak człowiek korzysta ze środowiska. Zróbmy więc wszystko, aby to nasze „korzystanie” było jak najmniej uciążliwe dla środowiska. Jednym ze sposobów na realizację tegohasła jest pamiętanie o ograniczaniu tzw. niskiej emisji z wykorzystywanych w naszych domach urządzeniach grzewczych.

Jak to zrobić? Myśl globalnie, działaj lokalnie - to hasło znanej kampanii prospołecznej jest ciągle aktualne. Bardzo ważne jest to czym palimy w piecu. Przypominamy czym nie można palić:

 • muły i flotokoncentraty węglowe oraz mieszanki produkowane z ich wykorzystaniem,
 • węgiel brunatny oraz paliwa stałe produkowane z wykorzystaniem tego węgla,
 • węgiel kamienny w postaci sypkiej o uziarnieniu 0–3 mm,
 • paliwa zawierające biomasę o wilgotności w stanie roboczym powyżej 20% (np. mokre drewno).

Ponadto zachęcamy do:

 • rozpalania palenisk z góry oraz do ciągłej pracy urządzeń grzewczych – bez porannego wygaszania i popołudniowego rozpalania,
 • kupowania tylko certyfikowanych paliwa z wiarygodnych źródeł, 
 • stosowania paliw odpowiednich do rodzaju urządzeń grzewczych,
 • dbania o stan instalacji spalania,
 • przeprowadzania regularnego czyszczenia urządzeń grzewczych,
 • przeprowadzania regularnego czyszczenia przewodów kominowych,
 • palenia efektywnie – prawidłowe spalanie to bezdymne spalanie.

Pamiętajmy, że smog negatywnie wpływa na organizm człowieka: m. in. zwiększa ryzyko zachorowania na raka, powoduje wiele chorób układu oddechowego, krwionośnego i nerwowego, a także zwiększa ryzyko patologii ciąży.