Rotator zdjęć

Główna treść strony Obowiązek meldunkowy

Obowiązek meldunkowy

Zameldowanie na pobyt stały lub czasowy dłuższy niż 3 miesiące.

Kiedy się zameldować:
•    jeśli mieszkasz pod konkretnym adresem i chcesz tam mieszkać na stałe — zamelduj się tam na pobyt stały,
•    jeśli tymczasowo mieszkasz pod innym adresem niż adres twojego zameldowania i chcesz tam mieszkać dłużej niż 3 miesiące (ale nie chcesz zmieniać obecnego adresu zameldowania) — zamelduj się tam na pobyt czasowy, 
•    zamelduj się najpóźniej w 30. dniu od przybycia do tego miejsca.

Co przygotować
•    dokument tożsamości (dowód osobisty lub paszport)
•    formularz zgłoszenia pobytu stałego lub formularz zgłoszenia pobytu czasowego trwającego ponad 3 miesiące
•     tytuł prawny do lokalu — dokument, który to potwierdzi. Może nim być na przykład akt notarialny,  umowa cywilnoprawna (na przykład umowa najmu), wypis z księgi wieczystej, decyzja administracyjna lub orzeczenie sądu. 

Rodzic, opiekun prawny lub opiekun faktyczny — meldują osobę, która nie ma zdolności do czynności prawnych (osoby całkowicie ubezwłasnowolnione, dzieci do 13. roku życia) lub osobę, która ma ograniczoną zdolność do czynności prawnych (osoby częściowo ubezwłasnowolnione, dzieci w wieku od 13. do 18. roku życia).

Wymeldowanie z pobytu stałego lub czasowego trwającego ponad 3 miesiące
Musisz wymeldować się najpóźniej w dniu, w którym wyprowadzasz się z miejsca dotychczasowego zameldowania na pobyt stały. Pamiętaj, że możesz też to zrobić podczas zameldowania w nowym miejscu pobytu, wtedy automatycznie wymeldujesz się z poprzedniego miejsca pobytu.

Co przygotować
•    dokument tożsamości (dowód osobisty lub paszport),
•    formularz zgłoszenia wymeldowania z miejsca pobytu stałego lub czasowego trwającego ponad 3 miesiące

Wyjazd za granicę
Kto musi zgłosić wyjazd za granicę
•    każdy polski obywatel, który chce wyjechać za granicę na dłużej niż 6 miesięcy, ale planuje swój powrót do kraju,
•    każdy polski obywatel, który planuje na stałe wyjechać z Polski. Zostanie on wtedy automatycznie wymeldowany z miejsca pobytu stałego lub czasowego.