2018

Menu rwd

Relacja z IV sesji Rady Miejskiej w Serocku

W dniu 19 grudnia 2018 r. odbyła się IV sesja Rady Miejskiej w Serocku.  Po zatwierdzeniu porządku obrad, radni przystąpili do jego realizacji.  Przewodniczący Rady Miejskiej oraz Burmistrz przedstawili krótkie sprawozdanie ze swojej działalności w okresie między sesjami.
W pierwszej kolejności wybrano przedstawicieli gminy Miasto i Gmina Serock do składu Zgromadzenia Związku Gmin Zalewu Zegrzyńskiego, zgodnie z podjętą uchwałą do składu wyznacza się Przewodniczącego Rady Miejskiej w Serocku Pana Mariusza Rosińskiego oraz Radnego Krzysztofa Bońkowskiego.
Następnie Rada Miejska wyraziła zgodę na udzielenie 30 % bonifikaty od opłaty jednorazowej za przekształcenie prawa użytkowania wieczystego gruntów stanowiących własność Miasta i Gminy Serock zabudowanych na cele mieszkaniowe w prawo własności tych gruntów. Rada Miejska wyraziła także zgodę na wydzierżawienie dotychczasowemu dzierżawcy części nieruchomości, będącej własnością gminy Miasto i Gmina Serock, o powierzchni 200 m2 na okres 3 lat. Wydzierżawiony grunt służy dzierżawcy jako plac manewrowy do nauki jazdy samochodem, co jest związane z prowadzoną działalnością gospodarczą.
Następnie rozpatrzono projekt uchwały zmieniający uchwałę w sprawie ustanowienia „Serockiego bonu żłobkowego”, gdzie w załączniku Nr 1 do uchwały, ust. 2 otrzymuje brzmienie: „2. „Serocki Bon Żłobkowy”, zwany dalej „Bonem” jest świadczeniem pieniężnym w wysokości  300 zł miesięcznie przyznawanym w celu częściowego pokrycia kosztów opieki nad dzieckiem od ukończenia 20 tygodnia życia do ukończenia 3 roku życia, nie dłużej jednak niż do ukończenia roku szkolnego, w którym dziecko ukończy 3 rok życia” oraz w załączniku Nr 1 do uchwały, ust. 3 pkt 2 otrzymuje brzmienie: „2) złożą oświadczenie, że Urzędem Skarbowym właściwym do rozliczenia  się z podatku dochodowego od osób fizycznych za rok w którym składany jest wniosek o przyznanie bonu, jest Urząd Skarbowy w Legionowie ze względu na miejsce zamieszkania na terenie Miasta i Gminy Serock.”
Rada Miejska rozpatrzyła pozytywnie uchwały w sprawie uchwalenia wieloletniego programu osłonowego w zakresie udzielania pomocy w formie posiłku na lata 2019-2023 oraz w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do przyznania nieodpłatnie pomocy w postaci posiłku, świadczenia pieniężnego w postaci zasiłku celowego na zakup posiłku lub żywności oraz świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych dla osób objętych wieloletnim programem osłonowym w zakresie przyznawania posiłku „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023. Celem programu jest zapewnienie posiłku  dzieciom, uczniom  i młodzieży do czasu ukończenia nauki  w szkole ponadgimnazjalnej. Ustanowiony wieloletni rządowy program ”Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023  przewiduje udzielanie wsparcia  w  postaci  posiłku, świadczenia pieniężnego w postaci zasiłku celowego na zakup posiłku lub żywności oraz świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych dla osób spełniających  kryterium dochodowe w wysokości 150 % kryterium, o którym mowa w art. 8 ust. 1  ustawy o pomocy społecznej.
Następnie wypełniając wymóg ustawowy Rada Miejska przyjęła uchwałę w sprawie Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, Przeciwdziałania Przemocy  w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie na 2019 rok.
Radni podjęli także uchwałę w sprawie przeprowadzenia wyborów do organów jednostek pomocniczych gminy Miasto i Gmina Serock - sołectw, na lata 2019-2023, wyznaczając termin wyborów do dnia 31 maja 2019 r.

W dalszej kolejności Rada Miejska pozytywnie rozpatrzyła uchwałę w sprawie wykazu wydatków budżetu gminy, które nie wygasają  z upływem roku budżetowego 2018. Wydatki niewygasające z końcem roku 2018 zostały ustalone dla zadania pn. „Budowa ul. Długiej w Stasim Lesie” na kwotę 1.429.121,27 zł.
W kolejnym punkcie porządku obrad Radni Rady Miejskiej w Serocku uchwalili budżet Miasta i Gminy Serock na 2019 rok oraz Wieloletnią Prognozę Finansową na lata 2019-2028. Przedstawiony przez burmistrza projekt uchwały budżetowej został pozytywnie zaopiniowany przez RIO oraz przez stałe Komisje Rady Miejskiej. Według projektu uchwały budżetowej zaplanowane dochody sięgają ponad 74 mln zł, z kolei wydatki – 79 mln zł. „Za” uchwaleniem budżetu na 2019 rok zagłosowało jednogłośnie 14 radnych, 1 radny był nieobecny.


Relację z sesji można obejrzeć TUTAJ
Prezentacja budżetu załączona poniżej. 

  • autor: Referat Organizacyjno - Prawny i Obsługi Rady Miejskiej

wstecz

Powrót do topu strony